Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1896

No 7127 Zaterdag 31 JNoTember J896 35ste Jaargang mmm wmm Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De miga ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatet ran 1 5 r els è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vaderland de vergadering der Liberale ÜBie van Zaterdag besprekende stelt voorop dat de oppositie zoo loyaal en welwillocd kan Van Terandenng in het tarief van in tisme van zien geworpen Enaenewoordiof eö PAKHUIS Te huur gevraagd met 1 Pebrumrl EEN PAKHUIS bg Toorkenr iu bet midden der stad Adres onder No 2417 aan het Bnrean Tan dit Blad Prijstrekkiag 10 December 500 000 Mark bU hoofdprijs in het gelukkigst gevu biedt de nieuwite groate Geldrerlotiog diA door de Hooge KegeerÏBg van Hamburg goMgekeurd en gewaarborgd is J D voordMligt iariobtiog van nat nieuire plan bMtaat daarin dat in den loop van slechts veiniga maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 56 240 prijzea bedragende 10 746 990 Mark ter volledige beslissiog zullen komen daaronder £ ya kapitale prijzen van eventueel 600 000 Hark bij uilaemendbeid eobter 1 prgs M 800 000 1 pr s a M 300 000 1 prys a M 100 000 76 000 70 000 66 000 60 000 116 000 60 000 40 000 2 prijzen a M l pr i i M 1 prijs I pr s prlJB pr Een 1 prijs aU aM M aiprijsenaM 10 000 46pryzenaM 6 000 106 pr sen a M 8 000 S06 prüzen a M 2 000 78S prijzen a M 1 000 1348 prezen a M 400 86327 prijz hM 166 18390 pr üM 800 200 160 184 104 100 78 46 21 8 prijiwa a AI 80 000 De aanstaand eerste pr st rokking dezer groote door don Staat gewaarborgde Oeldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 December e k en kost hiervoor I geheel orig lot sleohta Hark 6 of 8 60 1 half M 8 1 76 1 kwart iVs tegen iniendiug van het bedrag per poitwissel of tegen remboa Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ürigineele Loteu self in handen fijj iedrre bestelling wordt het veroiechte ofEoieele plan waaruit da verdeeling der prijzen op ae reraohillande klassen als ook de betreffeudo inleggülden te T ruemen is gratis bijgevoegd en zendeL wy aan onze Begunstigars onaangevraagd ua elke trokking de ofllcieele lasten De uitbetaling tkr pi zeo geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaulseo Tan Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wü meermalen volgens otHcieele bewijzen de eerste Uoofdprijxen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze op den beohteten groodalag gevestigde onderneming van alle kanten op eena a er werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zjjnde trekkiug allo orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en üeld wisselaars in 11 AMBU BG P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen oDa tot hiertoe geschonken en daar w bij het begin dor nieuwe verloting ter doelne j ming inviteeren zalten w ook vbor bet vervolg bemoeid zgo door een stipto en j reeele bediening de tevredenheid van onze geerde Begunstigers te verwarren Wio zeker i a m de £ clito £ lk0l GftCaO to ontrangen tesamengftsteld en na velo proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis Tenraardigd op de beste machinee in het wereldberoemde étabbliasement Tan Oebrjk Stollwerok te Keulen elMhe Cikel eacsLO ia Tierkutm bussen Deze Eikel Ctcao ia mat melk gekookt Moe aingeuLma gezonds drank nor dagelgkwh gebruik een i 2 theelayeli raa t poedet Toor een kop Chocolate Ha geneeaknobtlge drank bij genl ran diarrhee sleoiita met water t gebruiken Verkrügbau bjj de Toornivuto H fi Apotn keni en t Kitt Vt K prcftimjei f 130 c 0 90 ft35 G iNn lrert geBV0OTdigar vg r Baderland Juliut MaUenklodl Amsterdam KalTerstrad 103 Koninklijke llachlualeVabrlek IE EONMOEM H I l van Schalk Co gerestigd te sQravenhage Hepplertlraal 2 en 9 naby de Begentesselaau HofleToranciers TAN Z U den Koni g van België INDmW HOEST n gebruikt de Alierwege bekroonde VereldbcroiadeSoperior DEtllVEN Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en i rerkrggbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Qmda E H TIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreda i C RATELAND Botlcop B T WIJK Oudanalrr Frintemps NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geDIt treerd modealbum voor het Winter zoen nooh niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HI JULESJILÜZOTaC Pirta Hetzelve wordt dan omgaand griitl franco toegezonden Bestellingen Tan af ib tnni Tri Tao all kosten aan huis met B rerliooging RiiiliidlUikutaor tl Rwiadul I B Hennep Enveloppen f 2 2 S0 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BaiNKNAX m it i j Hrt bette onachadelykato ÊÊÊk makkel te postsmlddel voor Heem en vooral dames en lOnderachoenwerk p is de Apprehmr van C M Winers Cfl r BerllR Btuth Str 14 Men tettsnoed IfÖLV Op naam en fabrielcameric Virkrysbsar by Hssrvs Wlnkaller Ir ishoanwtrk lalaatorias 4r Hry R sni tni Qanrsal Dsrot hy W Sardamann Amhsn Gouda Druk van A 1B KWA iCO HEDEN AVOND OPENING van den van L C DE LAJVG Depot van lEUlMEï S OMlIiS i MÜLLER 8 ACCOORDCITERS üitnOOuIging tol het komen zien en hoeren emer fruuie sortecHng echt AIIIERIRAA SCHE ORGELS steed voor laffe doch vaste prijzen verkrijgbaar XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modeg ids beTattsnde DAMESen KINDERMODES beneions HANDWERKPATRONEN ar IEDERS WEEK VERSCHIJNT EEN MUIIIUBR In ieder n tektt ntcarte platen moilekrontek feuilleton enz enz ala da Ie uitg tnet iaarouboven 6 gekleurde platen r 1 75 ff Ie V M ff ff Se ff bij het ee no 1 geku patr D kttuze 13e een gekleurd Iraaie baadwerkpairoon j 3 v 3 85 Uitgare vao GEBR BBLINPANTE Ie a Qrarenhage Wagenatraat 100 108 1 90 H6 lü ritgave zondor gekl platen mei 3 auijpatr en 8 groote geknipte patr Per 12 nra 1 86 p pott 1 40 3e 4e PROEFNOIIMER E PROSPECTUS ALOM Th SCIIMIDT voorlieeii Wed BOELSUMS Mf atM OIITVitlVGEil prachtige colleclle gedecoreerde eii gesclillderde GLAZEN en BOKALEN voor BUFFET TT © or cLe elig er is het TOOt iedereen die een HARMONICA wil koopen dezelTe dtreet uit Amaterdant in plaats Tan uit het buitenland te ontbieden om reden dat men dan t riJ t van inkomende rechten en hooge porto 60 Cts Om alle concurrentie het hoofd te bieden ign wj besloten de HARMONICA welke wJ tot nog toe a ƒ 3 75 adverteerden Toor SleChtS ƒ 3 25 Tan de hand te doen Deze verbeterde Reform Trek Harmonüxi t zjn Tan het alierbeate Dniteche fabrikaat en hebben een prachtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkeiciaviataur 50 sterke stemmeo 3TOudigen dubbelen balg met 11 rouwen 2 registers en dubbele bassen De Touwen Tan den balg zgu van Ternikkelde stalen hoekeu voorzien Oratis wordt een zeer gemakkel ke notenschaai voor zeiionderrioht met dansen iarschen liederen enz bg iedere Harmonica bijgevoegd Verzending tegen Toornitbetang met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents Terhoogiag voor porto Men ontbiede onzen rgk geïlinstrrerden Catalogus Eenig adres Verzendhuis MeTkur O 8CHÜBERT Co Coram Maat Imsterdam 1 I Z Voorburg wal 288 Der ifronat Effolg 0 r trrunt n hal An ist m tohledentn wrrthlosen Huihahmungcn jaja Uut kRufê dahar untart atefn twharfen H toU mir rofl uns direct odar In toiahM ElttahtmilarrgM tt étnm utittr FUktt wtt ncbeititehead aasiehingt M = PreMiaten umi Zeugnitise intl und frêim wmaamÊÊam Patent H Stollen BINNENLAND GOD DA 20 November 1896 De gavangeDiistraf Tan acht jaren door de rechtbank te Rotterdam opgelegd aan een 22jarigen rgwielhandelaar alhier wegens opzettelijke brandstichting is door het gerechtshof verminderd tot Tier jaren Het 5e bal Tan het 4e reg inf nit öonda onder bevel van den iDitenant kofonel A R Kra enhoS van de Lear hield gisteren eene schieloetening in ds duineu nabg Waaladorp Deze oefeningen znllen herhaald worden in verband met de ooveiligheid der schietbaan nabg Oouda Hat bataljon wordt daartoe telkens per spoor naar s Gravenhage vervoerd Te Oodewater trad als natsspreker vanwege het hoofdbestnur op de heer D Stigter van Amsterdam die naar sanleiding van het onderwerp de mnntquaeatief eeoe intereaaante bgdrage hield over het geld in t bgzonder over onze gouden en zilveren mont den gouden en den zilveren standaard en wat verder met dit belangrgk deel der ataathnishoudkunde in betrekking staat T5e rerfrtbnnk t Rotterdam o gisteren D V touwslager te Oodewater wegens misbandeling tot vier maanden Onze correspoodent ts Batavia seint ons onder dagteekening van gistorsn Maligan is wegeoa hoogverraad tot 20 jaren gflTangenisatraf veroordeeld N R Ct De KoniDginneD zallen Corbières baden verlaten Dinsdag hebben zg het brongebouw van Marlioz aan het meer van Boarget op twee K M afatsods van Aïx bezocht WoensIlagaTODd omstreeks 8 nur ia te Moerdijk aan de Eookvaart een tjalkactiip geladen met inikerbieten voor de fabriek Zwartenberg te Zevenbergen door een sleepboot aan den grond gesleept Daar bet eb was dnarde het niet lang of de tjalk brak midden door tengevolge van het ondernit schuiven van hel zand De eigenaar schipper De Boer kon zich nog by tyds met de zgnen redden In het balaog van het sparen io de scholen h ft de h r Sassen direotenr der Rgkapostipaarbank aan de hoofden van soholeo voor FEVILLETOX 99 fBü den rentmeester die niets met de buitenwereld te Buken heeft viel de oude heer heoi scherp in de reds Neen bij zijn bezitter De baron von Steinheim woont niet op bet goed fXtt dan bij den voormaligfn eigenaar den ritmeester Brano von Hagenbaoh die er somtijds vertoeft en omtreot wiens verbluf men er waarschijn ijk inliohtini en krijgen kan zooats ik du bijvoorbeeld wensoU Gü vroeg de grijsaard verwonderd en stnursoh en voegde er een oogenblik later bij dat ion n of liever den rentmeester zwaar vallen want niemand weet iets meer van den persoon dien gij daar noeml liaat ons die geheimztnmgbeid op sig zetten antwoordde de vreemdeling kalm en bedaard met openhartigen tcon glk mag dunkt mq ronduit spreken want hoe langer ik hoor en zie zoo veel te zekerder wordt ik dat de man dien ik zoek voor mQ staat Baron Bruno ik kom niet slechts als bloedverwant ik kom ook als vriend tot n tfDit z jn twee benamingen die bezwaarlijk op één ersoon van toepassing zyn kunnen heroBm de rijsurd bitter a maar looals gij zegt wy zullen de baimiisnightid op zfj zetten j ea als ik dan ben lager onderwgs in ons land per circulaire gevraagd of het niet mogelgk zoude zgn dat da hoofden van scholen hetzg voor rekening Tsn het gemeentebestour of der bestoreo Tan anderen aard waaronder tg reasortaeren zich een kleinen voorraad spaarbaokzegela aanschaften om die deeverlangd aan do leerlingen tegen betaling uit Ie reiken Het betreft lech a het doen van een betrekkelgk gering geldelgk voorschot met de zekerheid bet voorgeschoten bedrag gaandeweg terug te bekomen De directeor voornoemd verzocht de hoofden tevens Ie willen mededeelen ol het bestoor waaronder da schooi ressorteert bereid ia de noodige medewerking in dezen te verleeneu Met overgroofce meerderheid 48 tegen 4 stemmen hebben de Provinciale Staten ran NoordBrabant in ban nnjaarsrergadering zich verklaard voor de motie van eenige leden om op een matige uitbreiding van het bestaand tarief van invoerrechten aan te diiDgen Het gewicht van dit beslnit mag zeker niet worden onderschat Maar evenmin dat de minderfafrid boe klein ook op den keper bescbonwd van zeer groote beteekeuis was De tegenstand kwam uit de belaogrpsta fabriekastad van Brabant nit Tilbnrg wolfes borgemeester geen heil iet in beschermende rechten kom ten vreest bg e r aohteruitgaog voor zgn geoieentfl en eveneens voor de omliggende plaatsen die belang hebben bg den bloei van Tilburg Door de voorstanders van hoogere invoerrechten werd beweerd dat Tilburg zelf dan toch door protectie groot ia guworden Dit was pen beroep op een vertediin dat ver achter om ligt en voor bet tegenwooidige geen waarde beeft Men staat juist voor bet gewichtig feit dal onder bet vrgbandelstelael bier te lande en bg een sterk protectionisme io Doltachland en Frankrijk de Tilburgscbe nijverheid evenals die in Twente toch niet alleen het hoofd boven water heeft gebonden n aar in bloei verkeert Ën daarnaaot kan men r op wgzen dat in Daitscbland en Frankrgk trots de niet matige c maar zeer hooge invoerrpcbten vooral de landboower nog voortdorend klaagt Wat beteekent dan de luobtige verzekering dat al mocht Tilbnrg een weinig f achteruitgaan dat roimschoots zal worden opgewogen door het meerder belang van geheel Nederland Of dit belang door een booger tarief zal worden bevorderd ia zacht uitgedrukt hoogst twgfelacbtig als men op de ervaring die ik ben kan ik het nog bepaalder zeggen men verlangt geeue gasten op Stocks men beert er nismnnd noodig Daar schter u ligt de weg naar het Laagland Bo even aan zijn hoed stootende keerde hg zich om en sloeg don weg weer in dies h j afgekoiren was Heer barou zeide de jonge man en zgn oog Ueef vol deelneming en aandoeniog op den ouden man rusten nwija mij zoo niet af Zoo waar Ood leeft ik kom als vriend tot u met het trouwste eerlijkste hart met dan besten wil om u eene dienst te bewijzen dien ik u slechts bij toeval maar gelnkkig bewijzon kan tk heet graaf Laar De grijsaard was reeds bij die eerste woorden blijven staaii bij keerde zich bij da laatste woorden geheel om en £ side barsch De kleinzoon van Ëugeaius en van die voorname dame Marianne De jongeling de lezer heeft hem waarschijnlijk reeds vroeger herkend atrnd weder voor hem Het blauwe oog werd scherp en hü zeide cp levendigen toon Oom mijne grootmoeder heeft n stellig nooit reden gegeven on ook haar als uwe vijandin te beschouwen Aan misverstand staan wij allen bloot maar ala er zulk een misverstand tuaschen a en hnar gerezen ie weet ik dat nirmand da meer betreurt dan mijne lieve oude grootmoeder Zij zendt u nn door mü haar hartelijken groet en is tot iedere dienst bereid welke zij u zou kannen bewijzen Het gelaat van den onden heer had zich reeds bij die eerste bijna scherp klinkende woorden opgehelderd en zgn oog had in plaats van de koet afwijzende eene welwillende uitdrukking gekregen rAls ean man gesproken I zeide oü nu voor ia andere landen Iet maar zeker is het dat de fabriekssteden door hH duurder worden barer grondstoffen zonden benadeeld worden sa evenzoo de landelijke gemeenten di van dw steden m groote mate afhankelgk zgn tisn ander voorstander vin protectie beweerde dat de vrjje handel den middenstand vernietigt en de fortuinen Iaat aangroeien in enkele banden Is het niet merkwaardig dat ook graaf Kanitz de protectionistische leider in den Duilschen Rgkadag in 1895 klaagde over het verval van de kleine neringdoenden en toch huldigt Daitscbland zeker niet het vrijhandelt Isel I En men deuke aan de groote opeenhooping der fortuinen in enkele banden o tt in de Vereenigde SUten waar de protectie eveneens haar hoogtgd viert De ervaring aaarentegeo in Engeland onder het vrühandelatelael bg de inkomatenbelaating opgedaan IS juist dat de middenklasse vooruitgaat De Brabaotsche motie berust dan ook opzoo zwakke gronden dat de voorspelling gewettigd IS van een der voorstanders dat zjiwel met spoedig zal belpen Hand bet program waarover men het eens is geworden zgn rekbaar genoeg om de noodige vrijheid te laten terwijl zij tevens voldoende bindend zgn om uit te fluiten wie beginselbezwaren beeft Wat nu de beteekenis van den aangelegden band betreff ten aanzien van de veelbesproken quaestie der verzekering is duidelgk genoeg geconstateerd dat men zich biet persé bindt tot eene Staatsbgdrage waartegen voor velen onoverkomelgk bezwaar bestond maar alleen dat men zoodanig overtuigd moet zgn van de noodzakelijkheid der verzekering tegen invaliditeit en ouderdom dat men zoo noodig tegen de Staats bgdrage niet moet opzien Het wekte dan ook eenige bevreemding dat prof Oppenh im bleef verklaren alleen om deze quaestie het hervormingsprogramma niet te durven aanvaarden Even duidelgk is oitgekomen dat niemand gebonden is aanbetTakkiaanscbe kiesrecht en ook niemand gehouden is tot den epoedigen val van het thans aangenomen kiesrecht mede te werken maar alleen dat wie het hervormingsprogramma onderschrgft verklaard niet bevredigd te zgn door de tegenwoordige regeling maar als zgn ideaal te blijven beschonwen het kipsrecbt los vnn heen zon men hebben kuonen telgen als een Hagenbaoh Maar dat ia voorbij I En den handschoen van zijne rechterhand trekkende voegde hij er bij lySla dus toe neef ik zal ii ontvangen ik ritmeester Bruno von Hagenbach de vagebond dje nu helaas al lang honkvast gewordeu is Tk wil hot nog eenmaal met een lid van de familie wagen ifHet zal n met Gods hulp niet tot nadeel strekken antwoordde Robert hartelijk en drukte de groote beenige hand krachtig in de lijne Da wenkbrauwen des barons trokken oven samen rDat zullen wy afwacbten hernam hij sn zijne band terugtrekkende om verder te gaan vroeg bij ffGö zijt dus hier niet by toeval gekomen maar met het bepaalde doel om mij op Ie zoeken P Wa rom P nU ja als mij dst mogelijk was maar in alle geval Stocks waar men uw verblyf kent Ik kom om n iets to zeggen dat van het hoogste belang voor u 18 Ik heb jammer genoeg mijne komst vier weken moeten uitstellen omdat mijne grootmoeder hard ziek was en schrijven kon ik niet om goede redenen Maar als het God behaagt hoop ik ook nu Dog niet te laat te komen De oude man keek zijn neef weder met oen wantrouweaden blik san Dat herhaalde aanroepen van Gods naam kwam hem bedenkelyk voor wyl bij in zijn lange leven de overtuiging bad gekregen dat welslagen het meest van den vasten wil en het verstandig overleg der meoschen zelf afhangt en men zich maar al te veel op Gods hulp beroept waar men z jne eigene kracfaleo niet genoegzaam gebruikt Of was het omdat een zoo jong mensch nog te weinig zelfvertrouwen bad of dat hi vroom was 7 Hg zeide evenwel niets dan Kn wat komt ij belastingen bet van den gang dar laltea latende afhangen wanneer en op welke wiiie dit Ideaal kan worden Terwezenlgkt De beginselverklaring iliit das alleen uit de salisfaits voor wie hat nu reeds vast staaf dat met de wet Van Houten het ideaal is bereikt Al mag men nu aannemen dat er enkele liberalen te Tioden zgn die warme vooraUnders zgn van de maatregelen van t program van urgentie en die noohUna bezwaar hebben tegen de kiesrechtparagraaf de toon van den beer Hoyer het geen twgfel over of hg was volkomen oprecht de vj ees ia lamelgk gdel dat die paragraaf geheel liggende op de lün der Liberale Unie vele waarlgk voornitstrevende staatslieden zal belettea netdesüoie mede te gaan Het verdient dan ook opmerking dat bg de eindstemming over t program van urgentie met de overwegingen velen die met Leiden en Leeuwarden tegen het binden dar candidaten aan de algemeene strekking van bet hervormmgsprograra hadden gestemd ten slotte met het bestuur medegingen De minderheid bestond nl nit Leiden sa Leeuwarden 2 afgevaardigden van Delft 1 stemde vóór 3 van Dordrecht 1 stemde vóór Tot de meerderheid behoorden o a Goes Zotfen Harlingen Groningen Ü ® Vaderland voorU nog met beIeRd L j r ta J boe in de formuleering het blad met de volgleDae E Mi1l SVi ü De vrees dat het palstaan voor onze constitntioneele instellingen in zon slniten dat de grondwet als onverbeterlgk moest worden beschouwd en van elk atreven naar grondwetaherzieoiiig moet worden afgezien is zeker voldoende weggenomen En een sobitierende getoigenia ten gunste van bebond van het vryhandeUtelsel ia zeker afgelegd door de stemming die uitgelokt is over de woorden niet door beschermende rechtene waarait bleek dat de gsbeele vergadering gestemd was voor t A eboud dier worden op den voorsteller na die overigens zelf verklaarde niet anders dan een proefneming bedoeld te hebben En ten slotte voor onmiddellgke hervatting der kieswetagitatie beeft zich gean atem verheven Het tjpografencoQgrea lal vermoedelQk op 25 en 26 December te Amsterdam worden gebonden Dcor 49 lichamen is medewerking toegezegd zoodat men hoopt de groote mearderheid der tjpografeu en aanverwante vak genooten op het congres vertegenwoordigd te zien p 9 Mi BnHBnnawnHHnnMHaHaHK mg zeggen r Ik moet u eerst bekennen dat ik in het vooijatr ook al eens bij u aan huia geweest ben Zoo zoo waart gij dus die geheimiinnige vreemdeling f Nu dat is in alle geval beter dan dat het een ander geweest was Voal goeds komt hier belaas niet voorbij Toen ill daarna bÜ den houtvester niet ver van hier vernam dat het goed aan een oversto Steiaheim behoorde een balven neef van mij en nog een oud vriend van mijn vader was het natuurlijk dat ik er hem b mjjne terugreis uit Soblangeabad naar vroeg en ook aan het sprookje dacht van de nioht des rentmeesters geloof ik welke ik op Stocks als eene betooverde prinses slapende had gevonden Hij bevestigde dat alles maar hij had coder dat gesprek eene uitdrukking die mij niet uit het hoofd wilde en wijl hy mij tevens vertelde dat hij het oude huis voorheen van den mensoheniohnwan Bruno von Hagenbaoh gekcoht had was ik nieuwsgisrig genoeg om er mijne grootmoeder naar tavragen de naam had allerlei herinneringen ia mijopgewekt Zij wist er evenwel niet veel meer van dan dat Bmno tn züne jeugd het land ultgegaau en later teruggekomen was maar rieh nauwelijks iels aan zijne familie bad laten gelegen liggen Ëen tijd lang zeide zü had hij hij een neef Arnold gewoond en wai na den dood van dien neef met dicis dochter verdwenen waarheen wist men niel en evenmin of hij nog leefde en loen ik met die inliobtiagtB niet tevreden was zeide 10 glimlncbende dst ik er dan bg de Hagenbaoha op Hagen en by hare tanteMeerau naar vragen moest die meer van hem wisten dan ieder aadar Worét venw