Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1896

ïrkrs lotkrs 8 av i IM tt i 8SV 861 8 Vi 81 s 7i 83V 1 637 my n u 1041 8 5S 6 80 20 Va 20 11 V 98V 1007 967 43 Beu m 100 84 1001 m 1387 Bil Vi 62 A 01 97 1887 ISO 2T IO8V1 98 308 2 101 n u l 180 S69 61 7007 101 100 1 98 l l llVis 1001 11 BIV4 00 H 78 Directe Spoorwcgverblndlogen met GOUDA WInterdleost 1896 AaDgevangeii I October Tüd vao Greeowlcli OOÜDA ROTTIHDAM U l i 18 18 IS at 1 80 3 S0 8 67 4 60 6 19 6 61 6 14 7 17 11 88 18 88 4 67 11 86 18 89 6 4 11 48 V 18 46 6 11 11 61 1 32 18 88 18 66 1 6 4 8 4 16 6 80 6 88 6 10 8 88 KOTTIIROI M e O D D A 8 66 9 81 9 61 10 10 11 60 18 87 1 40 1 44 9 60 8 44 4 18 10 89 1 64 lO S r 8 01 II 10 48 8 08 10 11 10 48 19 08 18 47 8 14 8 09 4 04 4 83 9 S 10 17 80 9 40 68 10 87 6 17 6 81 7 SB 8 I 7 10 7 46 8 18 l i OODDA D£N BiAO ZoetermeerZegiraard Voorborg HAAS OODDA Ooudi Z Tenliuinn Moerkapelle a 7 8 8 86 9 80 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 t li 6 64 11 7 80 7 49 F S8 8 64 9 64 10 8811 O ÏM 7 48 8 4 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 M 7 68 8 66 11 41 18 61 08 8 18 lO lB V 8 07 9 08 11 86 1 06 6 80 8 6 10 87 H 8 11 li 10 7 10 43 18 11 46 19 46 1 10 8 1S 4 17 86 6 68 8 98 6 8 7 0 8J11 9 9 9810 38 11 6 11 46 8 0 1 DA UTIIICBI Uonda 6 80 6 87 7 18 7 66 8 11 SS 0 68 10 19 10 67 18 66 S SO Oudew 6 46 6 64 11 14 9 37 Woerden 8 8 7 3 8 18 f 11 88 8 46 trtreekt 6 18 $ 7 48 8 88 9 64 10 6111 46 1 97 8 08 i Maar kmttcrim f Blopt Woenidag Hage 6 467 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 3618 881 86 1 44 8 40 4 10 4 38 6 88 6 117 18 7 89 88 8 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 8 10 31 1 86 4 63 6 80 8 48 Ze M 6 17 10 48 8 06 6 04 V 6 39 Onuda 6 18 7 0 8 18 IK18 9 47 10 1610 4 18 0 11 11 17 8 14 4 08 4 888 16 6 8 6 07 488 8810 1010 88 D T ï I o H T G ODD 10 16 10 38 11 88 18 8 8 06 3 68 4 4 6 14 Il 18 84 4 16 8 34 4 84 11 1018 11 8 4 4 87 17 10 17 10 80 Utrecht 10 34 Q O V II A A MSTZIDAH Oouda a 8 81 9 E9 10 67 18 10 4 11 O AmtanlaB O gt 8 14 9 97 10 6 1 8 1 18 1 Biept te Koeidoip Iialdielendam en Ble ivjjk Kmiiweg en Hekendorp AllSTBRDA H e O D D A AKetardau 0 iu 7 1 8 1 9 10 48 8 84 Ooida 7 81 8 18 9 14 18 10 lt U 11 98 8 4 I at te Qosda Saiilgart ui naar neamt ia aiat op 1 10 17 IO 80I ÏIM Nsftr men ws t lollen d volgende puDten Of het eoDgres worden behsDdetdi het slaitec raa eaoe iedentieTe ismflQwerking wurby elke bond elke vereeniging tyn of haar program eigen stafcaten onverkort behovdt eene overeenkooiit ie tre£Fen omtreot minimnm loon en mazimnm arbeididanr het inreeren vao een leerliogatetsel De deelnemsDde Tereenigingenzollen trorden oitgenoodigd voorsielten betreffende deze punten vóór 8 Decamber in te uoden vraaraa aan elke Tereenigmg een gedrnkt rapport zal wordaa gezonden teneinde een goed oTersichi van ds Tooritellen te verkrygen en de diaooesiëo op bet congrei zooveel mogeiyk te bekorten Staten Oeneraal 2e Kaheb Zitting van Donderdag 19 November By het Toortgezet debat over de Indiecbe Begrooting verklaarde de miniater ven Eolo niën ToornemeDs te zgn de invoering der piumregie over geheel Java te tyaer t d bg afzonderlijke wet vooretellen De beer Bool klaagt over de verhooging der bgdrage voor het civisl wedawen in weezenfondi ï a Minister aalwoordt dat dit volstrekt DOOiJiakelgk wax Tegenover de he reQ Boo en Hordgk verdedigt de Minister de voorgeetetda reorganisatie der politie op Java en Madora ali een stap in de goede richting en en itreven naar het bereikbare De beer Vtu Viymen dringt krachtig aan op het t engaan van den invloed der ChineeEen op Java door beperkende voorwaarden van toelating en beperking of verbod van grondbezit in het binnenland De Min flier wgst er op dat zeer veel Cbincszen uitstekende minnen zgn en dat t groots diensten aan Java hebben beweun Door de opinmregie zal de invloed der Ghineeien in hei binnenland vanzelf verminderen hsn geheel te weren ware ongewenscht De Indische B geeriog doet wat noodig is om to voorkumen de toevloed van Gbineezeo verderfelgk zon worden Zoolang de Minister avn het bettnor ie zal hg geen dryfjncbt houden tegen ds Cfaiaeszen maar beo gasivry oni vangen De namiddag werd grootendeel boflieedaan eene diicnsaie over de koffiecoltour De beeren Hinizen v Limburg Stirom ea Rutgers v Rozenburg wezen op dep achteruitgang dier onttaur en deelden met h t optimisme van den hser Van Oeooep die nog zoo xpoedig oiet bet ophonden dier cultuur verwachtte mits X lolonten rkent reeds m du takken gezegd te hebben dat wq ons van de koffiebaten moeten vrymakeo omdat die caltonr langzamerhand aohteruil gaat Manr nu de bgslag eenmaal is ingevoerd moet men er voorloopig mpde voortgaan Op bet eind van den middag voerden nog een drietal leden het woord ovfr des minie eri groote plannen betrefif nde de reorganisatie van bet boiohwszen De heer de Beaufort die weinig vertrouwen ntelt in da flnaocieele nitkomstsD welke de regeering daarvan verwacht werd ÏD zgn wensch om deze zaak uit de begrooting gelioht te zien eo haar bg afsondejiyk wetsontwerp te regelen onderateond door den heer Gremer die hoe groot voorstander ook van nstere behartiging van het boschwezen toch niet in allen deele met des ministers iogrypende plannen instemmen kan Alleen de uitbreiding van bet personeel draagt zgn volkomen goedfrenring weg De Independence België meldt dat koningin Wilhelmina en de Koningin Regents die Z ierdag Ie Milaan aankomen een ber oek tollen brengen aan koning Hnbert en koningin Mar garetha te Monza de zomerresidentie van de Italiaaneche kooinklgke familie waar zich op dit oogenbUk alle leden van het lleia van Savoys beviBden 8 40 8 47 8 B4 t l 9 10 7 it 8S 1 8 7 46 7 ie 7 Oftuda Uoerdreoht Niauwerkerk OapeUa Botleidan 4 ti i l 6 14 i il 5 87 e E8 8 8 11 8 10 lt Botterdaa OapeUa Nienwerkerk Uoordreoht 0oada Keu ramp te Anderleoht Gisteravond ii geheel Brussel in opschndding gebracht door een ramp die in de voorstad Anderleoht heeft plaats gehad Daar werd bg het jongene wees huis een gebouw gezet dat tot werkplaats voor de weesjoogens moest dienen Het gebouw wu reeds twee verdiepitigso boog eu moest nog slechts van een dak voorzien worden Zee melselaars waren er aan i werk toen de nok instortte en de werklieden meesleepte Oomiddeiyk snelde men an alle zgden toe om bgstand te verleenen en weldra waren vgf personen vao onder de pninboopen te voorschgo gehaald Allen badden min of meer ernstige verwondingen eo kneuzingen bekomen Wat den zesden metselaar aangaat men heeft hem na zgn vat oomiddelgk weer sien opstaan zich het licbaam betasten en hals over kop w Ioopen Daarna heeft hg niet meer van zich laten hooreo De slacbtofiers sobrgven hetonireval toe aan de snelle nitvoerïog van het werk waardoor de kalk in rerbrnd met het vochtige weer geen tgd heeft gehad om te drogAu Beo der gewonden is naar bet ziekenhuis gebracht de overigen wordtin te boti verpleegd Men hoopt dat ze allen erbovenop komen Het gasverbroik in Daitsohland neemt ondanks de groote concurrentie van het elektrisch licht nog toe Verledfln jaar werden er 733 000 000 kab meters gas gemaakt oit 2650 milHoen kilogram steenkolen Ër brandden in het rgk 5 735 000 gasvlammen tegen een millioen elektrische lichten van 16 kaarsen en er werden 16 000 gasmotoren gebruikt met een gezameniyk vermogen van 52 000 paardekrachten De prodociie van de gemeentelijke gasfabriek te Berlijn bedroeg verleden jnar in rond cyfer 104 000 000 kub meiers tegen 75 000 000 in 1885 De brotaliteit der Kaukasiscbe roovers gaat zoo ver dat een bende onlangs het plan had opgerat bet kantoor der BelgiBch Rassiscfae petroleom maatschappg bij Tkvibonlj aan te vallen Dit werd voorkomen door een groot aantal gewapende boeren die hei gebonw verdedigde Nauwetgks oit de gevangenis ontslagen heeft de bernohte bandiet Alt Sultan weer een bende gevormd en reeds zgn een twintigtal reizigers door hum geplanderd Verscheidene moorden rorgezeld van diefstal worden te Batoem Ëli sabethpol Bakoe enz bedreven en de postboden dnrven zelfs niet de brieven in groote steden als Tiflis rondbrengso oit vrees door r overa aangevallen te worden tt fiiA4Uhi aAUb4sbiAMi d flMM loop der eerstvolgende weken derwaarts znlleo vertrekken WERKVERSCHAFFING Ingekomen bjj C Bront G O F D f 50 P M M f 20 W K f 2 50 P d K f 10 G N K f l J C H f 2 Ingekomen bj Roepere R L M f 25 J M d W f 0 50 Ingekomen bj 7 Elk J d J f 1 Krook A B f 1 5 Duin K t 1 Kimpbnizen Merroov K I 2 50 damee W f 2 50 J d J f 1 A B f 1 B V d S f 5 Wed V f5 Tereos geeft de commiaiie kennis dat zy Maandag en olgende dagen biJ de ingesetenen zat rondgaan om bonne bgdragen ioontTanget te nomen DE COMMISSIE TOOIvTEEXj 9 60 B HftKe 8 17 4 41 67 6 6 8 81 7 10 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 3 60 6 18 8 7 89 9 4 11 07 7 1 8 De Getemde Feeks bet btg pel dat giiterenavond hier io yKunsticiox werd opgeroerd had meer bezoekers gelokt dan het stuk van de eerste Abonnementsvoorstelling Of het dit in alle opzichten verdiende is et o vra di moeilgk door alten eveneens beantwoord zal zgo Naar ons oordeel hebben de leden der Sociëteit lOns Genoegen meer aati een andnr voor ieder beter te begrgpon stok Het einde van t achtste tafereel bswees dit immers vele aanwezigen stonden reeds van hunne zitplaatsen op eo enkelen gisgeo heen in t idéé dat bet stok uit waa Algemeeoe hilariteit naiaurlgk toen men bemerkte dat men zich vergiste een waar bigspel in de zaal en op bei tooneel 1 De lachspieren kwamen daarbg ten miosie is TuUe werking Zg die teruggekeerd waren op buone schreden zu len zich die moeite oiet beklaagd hebbeo Het laatste tafereel was niet bet minste van de negen Mevroow Broodgeesi Bouwmeester paktedaarbg zeer zeker het publiek Wat zg toen te bad viel bg de heeren der schepping goede sarde Haar toon van spreken was natnurlgk en dat zegt wat als men gebonden is aan een tekst van een liiterarisch kunstwerk als het genoemde blgapel Battista de heer Isiog beviel ons matig Hg had goede oogenblikken doch in zijne stem klonk iets van een rederyker In Gremio herkenden wg dadelgk den heer Tourniaire zgo spel en gabaren waren als steeds artistiek Peiruccio was ii den beginne niet rolvast later geraakte hg op dreef en speelde bg egne moeilgke rol vrg goed Het deed ons genoegeo den beer Jacques de Boer nog oens io izgn kracht te zien bg weet het aoditoriam op te vroolgken doorzgne snaaksche manier van zeggen ook is hg in ign spreken duidelgk en in zgne faoodiog onberJBpelgk Ongetwijfeld komt den heer Rogaards een woord van lof toe hg verdient stellig genoemd te worden na Tooriaire De overige artisten hadden bigkbaar ook veel studie ge maakt van bon werk De zorgen aan een stuk als De Gatemde Feeks c besteed worden in den regel oiet beloond Het publiek hondt niet van komediestokken in vers maat Een stok als dit zoci schoon vertaald is beier op zgne plaats wanneer het voor eeu letterlievend genootschap wordt voorgedragen Al hebben wg op t laatst vooral ook bartelgk gelichen om de komedie op eo builen het tooneel toch hopen wg in de derde Abonnementavoorsielling kennin te maken met een stuk dat algemeen de goedkeuring der bezoekers weg draagt 1 Laat ons hopen dat de keuze in t vervolg gelukkiger zal wezen Van welwillende zgde werd ons het volgende ter plaatsing aangeboden waaraan wg gaarne voldoen Voor het eerst sedert de gehengeois van ohrgver dezes werd gisteren avond binnen onse stad een der stukken van Shakespeare opgevoerd de getemde Feeks nil isliil Hhm mtfib eid BTs tooo Icfïchl j Aan welke broa Shakespeare den inhoud vao dit stuk ontleend heeft is met met zekerheid na te gaan Er bestaat een ouder stok dan het Sfa icho dat reeds in 1594 gedrukt werd Io hoofdzaak stemt de inhoud met dat van Sü overeen ofschoon het io details aanmerkelgk veel verschilt Wie de twee stukken bg elkander legt zal gewaar worden dat de taal by Sh veel waardiger en edeler is dan het rawe stuk van 1594 Men neemt aan dat onder meer andere the Taming of the Shrew door Sh geschreven werd als herinnering aan eene reis die bg tosschen de jaren 15927 1593 naar Iialië ondernomen zoo hebben Io dien tgd toch werd Londen vreeselgk door de pest geteisterd en waren de schoowbnrgen gesloten oil vrees voor verspreiding der gaelgke ziekt ten gevolge van bet bg een brengen vao zooveele personen binnen eene beperkte ruimte en ook om dat personen die nog niet geheel tierateld waren uit zucht naar uitspanning na hunne tgdeiyke afzondering de be metiing op anderen tonden overdragen Voor een persoontgk beiiek door Sh aan Ittlië pleit naast d juiste Italiaausche namen door hem gebezigd de juiste wgze waarop Italiaanpche steden en laodouwen door hem met eeu enkele penneatreek gekarakeriseerd worden zoo beet Lombardge 7 36 6 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 6 40 6 88 7 0 9 9 81 Woerden 6 63 8 11 10 88 Ültdeirater 8 1 10 46 Gouda 8 88 9 84 10 10 10 68 het vrnchtb re Lombardije dien lostfaof van hat groot ItaliS Pisa is beroemd door talfvan ed Ieborgere c Maar vooral ook de opsomming door Qrsmio aan het slot van bet tweede bedrgf van de kostbaarheden die zyn buis bevatten pleit voor eeue persoonlgke kennismaking met het sehoone land der Renaissance fiet Sh sche sink bestaat nit 3 afaonderlgko deelen Het eerste is het voorspel dat door de vertolkers van het stuk giateren avond werd weggelaten om onze koiechere ooren van de 19de eenw niet te kwetsen Reeds in de duizend eoéén nacbt vinden wg een dergelgk verbaal als van den keieltapper Slaw en den Lord van den Kalif HaroenA l Rasjid en den herder AboeHassan Het tveede is de geschiedenis van de temming der Feeks Het derde is de inlassing der karakters van Locentio Hortensio en Tranio en hnnnt onderlinge vermomming van den ouden Qremio alsmede van den Pedaot die aveneeni een hem niet toekomende rol io het stok speelt die aan de Suppositie een blgipel van Arioato ontleend is Wat na de opvatting van de hoofdpersonen in het stuk van giiierenavond betreft door mevr Brondgeest en den heer Henri de Vries zoo komt hun daarvoor een woord van warmen lof toe De tooneelen tusschen Petrnocio en Katharina kunnen door ongeschikte too neelspelers als een lage klucht worden opgevat Zeer zeker heeft Sh met deze beide personen geen voorbeelden van fijogefoelige naturen willen teeken u Waar Lnoanüo naar Padua komi om zyne studies te voltooien komt Pdtraccio louter hierheen om een rgk huwelgk ie doen Hy is voor geen klein gerocbtje vervaard eu twijfelt er geeu oogeoblik aan of kij zal de boose Katharina wel mak maken Katharina is eveneens geen katje om zonder handflchoenen aan te vatten De voornaamste oorzaak van haar wrevelig karakter is wel looals Sb het noemt dat zg bang is apen naar da bel te brengen met andere woorden dat zg ongehuwd zal sterven bos ongekunsteld was niet haar verdriet bg het lange wegblijven vaa Petruccio eo nagveiig op Bianca die door bare zachter aard en velerlei begaafdheden door tal van aanbidders wordt omringd Zeer nitstekeod wa3 het spel van Mevr Brondgeest io het tooneel waar Petroooio on haar band vraagt aaovankelgk is zg even vol tegenspraak en kgflust tegenover hem als tegenover andoren en overlaadt zg hem met ganscb geen malscbt woordjes Doch zoodra li vi t dat het Petruccio ernst ie om naar nare band u attugnn b inomt ag hare artiMB en hoewel zg niet ja zegt en nog baar g zicht afwendt streeft zg niet tegen wanneer Batista naar Italiaansobe wgze want io Engeland was het de gewoonte niet beider handen ioeen legt en verklaart dat zg een paar zgu In zulke tooneeltjes die den sleotel tot eeu gansoh karakter geven is mevr Brondgieetde actrice van den echten stempel Waar voor Katharina dit tooneel oen der moeielgkate is mogen g de iemming der feeks voor Petrnccio de tarste taak nit het ganache stuk noemen Hier mag hg vooral den dolleman niet spelen masr do man die zich van de doeltreffendheid zgner middelen bewust is Nadat hg eerst door zgn plotseling weggaan zgn laog wegblgven en zgn zeldzame verseb ning baar geest pgnigt eo op de proef stelt begiot hg na hun huwelijk een kuur om bare heftige oatuor tot bedaren te brengen Dat de kuur van hoagerlgdeo eo slapeloosheid niet te ruw mag gespeeld worden blykt reeds hieruit dat Petroccio bg alles laai doorsobemeren dat bg het uit liefdergke zorg voor haar welzya doet Ons dankt dat de heer de Vries de juiite maai goed heeft weten te treffen want hier inderdaad bederft een weinig overdrgren zeer veel De niet zeer gemakkelgke rol van Tranio 8 86 8 48 8 61 7 61 7 69 8 6 8 13 8 88 10 40 11 18 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 8 9 10 7 86 8 11 80 10 4 8 68 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 10 69 6 9T 9 37 8 47 10 07 6 47 7 46 10 84 7 8 8 0 9 07 10 84 9 18 10 4 9 36 18 8 41 9 49 11 10 1 1 8 8 7 46 1 4 48 IS 4 7 46 41 11 18 I werd door den heer Verenet eveneens goed ge speeld De koeolit no roeester Hoezee geroeide hij lieh na een man vao aaotien hoe tracht bg doar hoofache vormen de jeagdigeo adelman natebootaeo maar onder al die boigiagen eo friaie woorden glooit toch steeds zgn eigenlijken karakter naar buiten ook hier mocht geene overdryriog plaata hebben Het atok behoort tot da eerate periode van Sh e dramatiiohen arbeid Hierroor spreken behaWe de aard van het atok da invloed dien bet enphemisine nog op hem uitoefent eo de talryke woordspelingen die de gesprekken krotden Het is de zonnige tyd van zgo leven vóór zgne ziel nog door allerlei droeve levens ervariagen ontstemd werd Toch te middeu van die luidruchtige vroolykheid dathartelgke lachen spreekt de groote dichter woorden van ware wgsheid en diepe Dseoaoheokeonia Luceo iio wgdt zgn tgd aan dat deal der wgsheid die leert Hoe 008 het waar galok alleen Door dengdsbetracbtiog kan ten deete vallen op eene andere plaats Niets gedgt ais lutt en liefde ontbreekt en weer op eene andere Qelgk de zon door zwarte wolken breekt Zoo schittert de eer zelfs io het needrigat kleed Ten slotte mogen wg niet nalaten te ver meidea dat de wgze waarop door h t gehealegezelschap de moeielgkheid werd vermeden vanis veel nsar de versmaat of naar het rgm taspreken allen lof verdient Dit overal te doenia niet mogelgk maar waar het wèl kon werdbet gedaan Trovo Bultenlandscli Overzicht De Ooitacbe Bgksdag heeft zich bezig gebonden met de duel qoaestie en met de zaak van den luitenant Voo Brüaewitz dia te Karlsrabe een vreedzaam borger om een vermeende beleediging doodstatc Een half jaar geleden beeft de Rgktdag de verbonden regeeringen oitgenoodigd krachtige maatregeleo te nemen tegen d3 duelleer woede Toen zeide de heer Voo Boettieher namens den RgkskaDselier ernstige overweging vao deze zaak toe Thans meende bet centrum bet oogeoblik gekomen om die quaestie nogmaals ter sprake te brengen Üii het antwoord van den Rijkskanselier bleek dat de regeeringen bezig zgo de zaak te onderzoeken en dat weldra rooretellec aan den Rgksdag znlleo worden voorgelegd Inmiddels neemt het mioisterie vbl oorlog maatregeleo om de talrgke duels zooveel mogelgk tegen te gaan waaruit btykt dat men ook in die kringen zich niet onttrekken kan aan den drnk der openbare meening Mur zegt de Frankf Ztg c het is noodig niet alleen dat het tweegevecht beperkt docb dat geheel afgeschaft zal worden £ n een Raad van Ëer wiens advies niet tot het aannemen Titn of het n tdagen tot een tweegevecht mag leiden is daarvoor niet voldoeode Wel de toepassing der strafwet zonder onderscheid eo zonder verichooaing op allen dia zioh schuldig maken aan vechierg en de wettelgke bescherming t en verlies van zgn betrekking van hem die wsigeri een doel aan te nemen Want de uitspraak van den Raad van Ëer helpt niets zoolang de officier geen andere keus beeft dao te vechten of zgn ootslag te nemen De bespreking der zaak van den loitenant Von Brüaewitz gaf aanleiding tot nogal scherpe opmerkingen die den voorzitter noodzaakten zelfs den minister van oorlog tot de orde te roepen De minister betrenrdehet datdoophitsingt tegen officieren nit de pers ij den Ryksdag was overgegaan en hierin zag de beer Von Buol een beleediging van de afgevaardigden Ën ook de wyze waarop de beer Ven Oossler over bei slachtoffer van den groot beidswaanziu van Brüsewitz sprak haalde hem een terechtwgziog van oen afgevaardigde van Karlsruhe den heer Pflüger op den hals Dez protesteerde tegen de meening dat Siepman zgn lot wel verdiend zoo hebben Wat hg gedaan heeft was zeker geen beleediging van den officier van zgn uniform of van hei leger £ n dat Brtiaewitz nit noodweer zoo gehandeld hebben werd ook door vele afgevaardigden be stredfn Zeer joist zeide de heer Pfliiger Reeds eenmaal is door militairen overjpoed een groot r k aan den rand van den afgrond gebraeht Ik versoek n dringend er voor ie sorgen dat snik een lot niet ons vaderland overkomt Ën waarsohnwend voegde bg er bg sAls anderen eens ait noodweer naar de wapenen grgpen zallen sg zich de woorden van den minister herinneren Binnenkort zal bei Nsdsrlandsjb de tweede officieele taaf van België weseq de behandeling van hei wetsvoorstel dai daartoe moet leiden is aangenomen in de Kamer Het voorstel is afkomstig van den MecbeUen afgevaardigde Van Ganwenbergb terwgl de voorstellers van twee andera De Vriendfc eo üoremans zich daarmee hebben vereenigd De strekking van het voorstel is de vertaling van de wetten th koninklijke besluiten in t Nederlandsch verplicht ie sisllea en te bepa en dat de Nederlandsche tekst evengoed officieel is als de Fran ohe Tegenwoordig staat boven de Nederlandscheo tekst nog altgd het woordje vertaling Niet alleen de Vlamingen ook sommige I Walen sgn er voor Toen echter gisteren het Brosselsche kamerlid De Vriendi hei in t Vtaamsch b gou ie verdedigen werd hg overstemd door de gesprekken van een groot aantal leden die liever een praatje mei elkander maakten dan ie luisteren of achgnbaar te luis teren zoodat de president een varmaoing moedt oitdeeleo Maar na dai weinig bemoedigende begin ging bet beter en de volgende sprekers vóór hei ontwerp vonden eitn aandachtig gehoor Coremaos stond aatuurlyk vooraan op de bres eo abbé Daena liet zich hooreo en de voorsteller zelf en Anseele terwgl de eenige tegenstanders dia aan t woord kwameo waren de katholiek de Montpellier en de socialist Smeets De laatste ging eenigszins buiten de quaesÜe door te zeggen dat de Walen op school geen tgd hadden om behalve Franach ook Nederlandsch te leeren als men den schooltgd verlengde zou hg het mei bet voorstel Van Cauweuberg eens zgo De Montpelher was bang voor tegenstrgdigbeden toischen de beide teksten van de wetten en besluiten De krachtigste voorspraak kwam opmerkelgk genoeg uit deo Waalscben boek namelijk van den progressist Loraod vertegenwoordiger van Virion die zicb wat hem niet dikwgls gebeurt ditmaal mocht verheugen in de toejuiching van een groot gedselte van de rechterzg Het i geen zaak van ras of nationaliteit zeide hg maar an billgkbeid en goeden wil In België is geen nationale taal Er zgn een aantal Waalscba tongvallen wier schrgftaal het Franscb en eeo aantal Vlaamscbe tongvallen wier schrgftaal bet Nederlandsoh ia Uit aao t adres van de Walen die de Waalsche toog vallen met de Nederlaodache taal gelyk willen stellen Ër zgo vee te vee beschaafde Walen die geen Nederlandsch versiaaUf en dat komt omdat bei ooderwgs in die taal verkeerd is ingericht en omdat We met Grieksch en Laign worden verveeld io plsats vao io t Nederlandsch ie worden onderwezen Ër ia niets t gen dat de m igiatraatspersouen genoodzaakt worden tot bet aanleeren van die taal A1 ben ik afgevaardigd door een Waalsca arrondissement eindigde Lorand ik geloof mgn kiezers een dienst te bewgzen met te spreken zooals il gedaan heb Zgo denkbeeld om ook hei Duitsch alsoffi cieele taal te erkennen vond geen instemming behalve bg dan n euww vertegenwoordiger vau Aarlen De Duitsch sprekende bevolking vati België is dan ook zeer geriof vergeleken bg de Vlamingen en Walen In 1890 spraken a leen Duitsch 33 026 menseb u Franscb en Dnitscb 58 059 en Vlaamach en Daii eb 7195 Van Anseele stippen we aan de jniate op merking dat in België de rijken zich vooreen groot deel geneeren om Nederlandsch te sprekeo De jongste berichten over de nationnte inschrgving der Spanjaarden geven een bedrag van 592 millioen pesetas aao Op een banket door de Spaausche Bank gegeven waar ook du premier Caoovas eo de ministers van kolooiëu eu finanoiëo aaazaten word met welverdiende waardeerlog bolde gebracht aan de vaderiandslietde van Spanje s bevolking die voor geeu offers ter redding des lands terugdienst Mei koortsachtig ongeduld wacht men nu de tgdingen nit Cuba af Het scbgnt dat de regaering aan generaal Weylereen termgn gesteld heeft om een beaÜssend voordeel Ie behateu Als hg binoeo twee weken geen root succes beeft behaald dae zal by vermoedelgk worden teruggeroepen Men is namelgk zeer beducht voor een tass ibeo komst van Noord Araerika daar ia bet begin van December hei Congres zgn zittingen te Washington hervat De generaal beschikt over 200 000 mao iii de campagne die hg nu in Pinar del Rio tegen Kaceo heeft geopend heeft hg zelf bet bevel genomen over een divisie van CO OOO man terwgl Maceo sUchts 7000 insorgenten onder zgn beve eo heelt Oeneraat Weyler begrijpt dat hei thans om zgn positie en zgo prestige gaat en maakt hardnekkig jacht op Mocee die hem echter voortdurend ontwykt en met reden want zgne kleine troep zoa na iourlijk het onderspit moeten delven in een geregelden velds ag Een commissie oit de Belgische Kamer beeft nieuwe bepatingen van orde voorgesteld Z bevatten volgeoi den Conrier de Bruxe les het eenvoudig tot de orde roepen tot de orde roepen met inschrgving in het procei verbaal en eindelgk verwgdering nit da vergadering desnoods met schorsing daarvan Voorgsteld wordt dat indien de stemmen staken over een hestoit de president bet uitgezette t lid per aangetee kenden brief moet noodigen ter vergadering te komen Doet hg dan amende honorable dan wordt hem de rest van zgn straf kwgtgesoboleen Ëen enioriteit op bei punt ven tariefquaesiies de senator Aldrich van Rhode Island beeft aan de World een belangrgk artikel gezonden over de vraag die thans io Amerika op deo voorgrond s aai welke ingrgpende veranderingen beeft men van hei nieowe Congres te verwachten Aldricb is voor zoover hei ds iariefzaken betreft de leider der repnblikeinscbe party in den Senaat en zgne meening l t dos groot gewicht in de schaal Serst gaat hg na wat de aanstaande zitting van hei tegenwoordige Congres kan worden gedaan en dat ia niet veel gelooft niet dat hei mogelgk zal zyn eenige wei tot vermeerdering der inkomsten te doen aannemen Mei de tegenwoordige vrgzilvermeerderheid io den Senaat is er naar zgn meeni g geen sound mooey wetgeviog te verwachten Hg raamt dat er io den Uenaat 39 democraten 6 popolisten en 6 zilver senatoren zijn die Bryan steooden of in t geheel 51 senatoren die tegen de Dinglej bill gekant zijn of legeo eenige weigeving tot rermeerderiog der iokomsien welke door de 38 repablikeinache senatoren zou gesteund worden Elke pngiog om een tarief ontwerp te doen aannemen zoa na ir zgne overtuigiug ia dit seizoen schipbreuk Igdeo De aanstaande zitting telt slechts 50 werkdagen en dezen zullen geheet in beslag genomen worden door andere wetsontwerpen Verder bespreekt Aldrich den waarscbgnlijkeo aard van de fioaucieele en tariefweiteo in het aanstaande Congres Te recht wgsi bg er op dat de toekomst van de repnblikeinscbe partg daarvan grootendeels zal afhangen Welke politiek zg sal volgen kan men slechts na zorgvuldig onderzoek aangeven maar bgzegt Zg die Mc Kinley gesteund hebben maar tot dusver van ons verschilden in du ianefquaestie moeten niet vergeten dai de republikeinen protection isten ign krachtens de beloften bg de stembus gedaan eu krachtens de traditioneele politiek der partg en dai zg als zoodanig gebonden zyn door overwegingen van trouw aan het Amerikaaosobe volk om bon bsgiuselen toe te passen op alln veranderingen die in de weigering op de iDkomsten mochten wordeu gemaakt lËr behooreo echter geen wgzigiogen in onze tariefwetten te worden gemaakt tenzy zg noodig zijn om gebreken te herstellen of de vereiachte middelen te versohaffen Al8 men aan bot wyzigen gaat moet zulks geschieden in den geest van bet ware coniervalisme en mot den vasten wil om de uoodige veranderingen aan te brengeo op een wgze als de handelsbelangen zoo mm mogelyk zal verstoren c Dit alles toont dat de republikeinen hoewel zg hun boginaelen handhaven den weusch koestereo om zooveel mogelgk rekening te boude mei de Inzichten vau den faandelsstand in t algemeen en bovenal niet overgld te werk te gaan waarvoor de onafbaokelgkepers steeds gewaarschuwd heeft Beurs van insterdam U NOVEMBER Nemsbi and Gert Ned W S 8 dito dito difo 8 dito dito dito 8 HoNQiB Od G udl 1881 88 i ITaLIB Inscliryvmg 1883 81 8 OosTENR O jl IQ papier 1868 6 ditj m zilver 1868 S Portugal Obl m t coupon 3 dito ticket 3 Rusland Obl Bianoal 1894 4 dito Gecoiis 1880 4 dito bij lljtha 1889 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 K Spanje Perp 1 achuM 1881 4 TuaKEij GoprOonv leeo 1890 4 Geo leening serie D God 1q nisg sorieC ZuiDAra Esp v ob 1892 5 Mexilo OSl Buit Sjh 1890 6 Venezuela 0 1 4onbep 1881 AV9TBBDAH ObliKat eu 1805 8 RoTTESDAU Stid leen 1804 3 N D N Afr HAiideliv tnd Arendsb Tab Mij Certifi aten Döli Maatfchappij dili Am Hvpotbeekb pnmlbr 4 Cult My dor Vorateol aand s Gr Hypotheokb pandbr 3 j Kederlaadsche baak aaad Ned Handelmaitscb dito N W k Vae Hyp b pindbr 6 Kctt Hypothsekb paadbr S g rtr Hypjthoekb dilo S b OoBta Na Ooil Hong bank aand BüSL Hyp jtheekbank pandb 4 AaraxKA Equ t bypoth paodb 6 Maiw L G Pr L en eert 6 Ned HoU IJ Spoorff My aani Mjj tot Ëxpl V St Spw aan I Ned ad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm saod 6 dito dito dito 1891 dito 5 fTALiB 8ooorwl l887 89 A EobU Zuid Itai SpwBiy A H obl 8 FoiiEK Wanohau Weeuea aaad 4 BuBL Gr Buts Spw Mij obl 4Vi Bajtischo dito aaad Faetowa dito aand 6 Iffang Dombr dito aand 6 Korsk Ch Azow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 AxEBiKA Cent Pae Sp MIj o l 6 Chio k VoTth W pr C v aand d Io dito Wio Bt Peter obl 7 Deaverk Eio Gr Spm eert v a IllinoiB Central obl io goud 4 LoDisv b Vasb villrt Gert v aaod Mexico N Spw Mg Ie hyp o 6 UiiB Kansas v 4pot pref aand N ïorkOntasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregoa Calif Ie hyp in goud 6 96 8 13 190 905 106 106 IO9I 1081 115 HO 168 391 8t Paal Uinn ti Muit obl 7 Un P O Hoofdlya oblig 9 dito dito Lino Col 1 byp O K Canidi Cao Sootb Oert T aand ViK C Bali li Na lab d o O Amstflrd Omnibua Mg aaad liottaid Tramweg Maat aand Neu Stad Amstardam aaad 8 Stad Hotterdam aaa 8 BlLQiK Stad Antwerpeu ISi 91 Stad Brussel 1886 9 HoKa Tbeiii Uegallr Oesellseb 4 OoaTENB Staatsteeniag 1860 6 K K Oost B Or 1880 S SPINJE Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Bes Uvp Spjbl eert Turn GostuHiHS A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA BurgerlUke Stand GEBOREN Maartje Woudim ondeti P C de Zwart eo D an den Broek Cbristiaan oudere A Boera od M Wolter Claaioi ouders R vaa der Ba on J an Tilborg Adrianus ouders A Buurman en G G F Janssen OVERLEDEN U van den Ban oud 58 j oferleden te Amsterdam ONDERTROUWD W Verborg wadnwn oud 31 j wonende ie Capelle a d IJssel en M Tan dor Bas j I oud 25 j Advertentiën Pro Deo Faillissement P C Vebmeule De rangtchlkking in borengenoemd faillissement is mei de bewyzen ter Griffie der Arrondissements tiechibaiik te Rotterdam gedeponeerd om aldaar gedarende veertien dagen te blyven ter inzage Tan een ieder De Curator Mr M M SCHIM tai me LOEPP Ongelooflijk ia het dab er voor den geringen Prya vao ƒ laOO zooveel verschillende goed afgewerHe Speel goederen verkr gbaar zyn W bieden de volgende waardvolle Sinter klaattColeet ie aan bestaande uit 14 Voorwerpen 1 Ëen beweegb gekl Pop bebb porael kop met baar en hoed Ëen eleg Koffieservies best oit koflleen melkkannetje en suikerpot Ëen metalen Muziekkraaidoosje Badkuip 5 Porselein ïfiwempoppetje ti Surprise voorstellende BinterklaaH Schaap op rollen met wol vacht mooie Klarinet 9 Doos m Soldaten 10 stuks 10 Paarden stal If Twee Paarden v d Stal Ëen gekleede Bekkenslager Kanon op wielen om met erwtente schieten U Verfdoos m 12 versch kleuren Penseel enz Alle 14 Voorwerpen voor steclils f 150 In eigen belang haast men zich te bestellen daar de voorraad spoedig uitverkocht zal zyn Verzending na ontvangst v postwiasel groot f tf3 anders onder rembours van ƒ Jf S t iranco door het geheele land G ï CHUBEKT Co Araeterdam N Z Voorburgwal 258 FEAÜTSCHE STOOMVEEVEEU Gheiulscbe WasscheriJ VAN H OPPEKIIEIiHER 19 Kruiskade Jiotterdain Gebieveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het atoomen en verren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Qordjneu tafetkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverU