Goudsche Courant, maandag 23 november 1896

35ste Jaargang No 7128 p ortaretteaa Pry t X 30 gebonOeu f M eo Geschreven door een zoon van het land is dit werk zuiver historisch het talent van den schrijver heeft het boeiend gemaakt als een roman Het is dit jaar H E T BOEK voor alle Hollanders en moet aan al onze jongelieden in handen gegeven worden Niemand verzuime het geïll prospectus te vragen Het is ffraft verkrijgbaar bij alle boekhandelaren en wordt franco toegezonden door de Uitgevers JACQUMS DVaSBAU Co Amsterdam Doelenstraat 30 ADVERTËNTIEN worden geplaatst va 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Afrikaner Boer en door IT J HOPMEYH te Pretoria De Juiasos iDvil Opgedragen aan Z HoogF d President Kriiger Ruim mO bladz druks met ts llooze plsutean Geen Grijs Haar meer DB NIEUWE LONDON doet de gr ze baren blnneu enkele dagen rerdwyoeD maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hoofd Bma WINKEL O ptWCfOÊK iischt op den bale van en fiaconl f niron Verkrjgbaar in flacons van l aO £ f 0 8S hg I A CATSia hi iePtfimnxolmie Gouda Maandag 33 November J806 wmm mwm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN PA KHU IS Te huur gevraagd met jf WebrHurt EEN PAKHUIS bjj Toorkear in bet midden der atad Adres onder No 2417 aas het Barean Tan dit Blad Frijstrekking 10 December 500 000 Mark alfl boofdpriji ia bet gdlukkigil geval biedt de nieuwste groote Oeldverloting die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd ia De Toordeelige inriohtiag van bet nieuwe plan beatoat daann dat in den loop van sleobts weinige maanden in 7 rer otingen ran 112 000 loten 60 840 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter volledige besliaiiiig zullen komen daaronder ziJD kapitale prezen van eventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echter SI prijzen kM 10 000 46prüzenaM 5 000 106 prezen a M 8 000 EO0 prgzen h M 3 000 782 prijzen a M 1 000 1348 prijzen a M 400 S682 priiz uM 155 18890 pr M 800 300 160 184 104 100 73 46 81 prijs ü M 300 000 Iprya ik M 800 000 Iprüa iM 100 000 prijzen M 75 000 Iprija M 70 000 Ipriji lU 66 000 l prijs aM 60 000I prijs iiU 66 000 S prijzen a M 60 0001 prijs aM 40 000 S prijzen a H 80 000 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebbta op den 10 Vecember e k ea koat hiervoor 1 geheel orig lot aleehts Mark 6 of 8 60 1 half H M M 1 76 1 kwart K H u n l s O tegen inzending van bet bedrag per poatwisset of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder r ier ontvangt van ons de met het wapen van I Staat voorziene Origïneele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet vereischte ofiiaieele plan waaruit do verdeeling der prijzen op ie versobillende klassen als ook de betrefTende inleggelden te vfmemen is gratis bijgevoegd en zenden wü aan onze Begunstigers onaaogevraagd na elke trokking de ofHcieele Ijjsten De uitbetaling der prijzen fresobiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der fielanghebbemlen in alle grootore plaatsen van Nederland beiverkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en ouzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat by deze op den bechtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking allo orders len spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBL BG P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wij biJi bet begin dor nieuwe verloting ter doelueming inviteeren zullen wg ook t Mt het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geerde Begunstigers te verwerven Gouda Druk van A BEINKMAN 200N Ko n inklij ke Maehlaalefabrlek BE lONMOEU TAN H V van Schalk Co geveetigd te aOravenhage Hepplerttraat 9 en 9a nab $ de Regenteseelaan Hofleveranciers TAN Z M den Koning van België INDIENIÜ HOEST gebruikt de i Ü r Allerwege bekroonde VcreldbtroiDidrSuperior DRÏÏIVEN Borst Bonig Extrac t MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cte en 1 Torlirügbaar hjj P H A WOLFF Drogist Markt Oouda B H TAS MILD Veerstal B 126 te aouda A BOUMAN Moordrecht J C KATELAND Boshop B T WIJK Oudmatcr HennepEnveloppen f 2 2 50 en 5 de 1000 uiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN TANDARTS E CASSÜTO behalve ZONDAGS en W0ËNBDA68 TorfiDarkt 171 Gouda Stoom Automatische Walsen Meelfabyiek Amersfoort Wij wonrehBD de aandaclil er op te VMligen dal nien onier depöthoiidera in den 1 legel aU n GEWONE SPRCULAAS v rkoopen relke ook van da beste en luivera 1 grotidsto fen gemaakt wordt en dan ook om den aitstekanden smaak on de voor deie kwalleit bgzondor lagen prijs zeer wordt gtfnua en gewild U en maken wg het publiek er op attent dat wg ook en nog lijnor loon ipecalaae fabrioeeroD genaamd PRIIftA SPECULA AS fidVt soort van de fijnste ingrediooten als tgae blanke rietsuiker van feer boog zoetgebalie beate tafel natuurboter de geurigsto speeerg en de nitgezoobt fijnste amandelen en suoade enz vervaardigd wordt y Wg kunnen dil soort om den buitengewoon heerlijken smaak bgzonder aanbevelen aan elkaen welke bepaald bet fijnste wil hebbsn wat er gemaakt kan worden en wien dit den natuurlgk iets boogereo prgs waard is Daar enkelen onzer depótbouders om een luttel meer gewin andere speoulaas van icf ioure kwaliteit van dikwijls verdaoblo samonstelling verkoopen verzoeken wij het publiek ook in zgn eigen belang boloiifd maar dringend bepaald onze 2 fabrikaten I genaamd PRIMA 8PK0ULAAS en OKWOXE SPBOl LAAS te eisoben en zullen wg gaarne inliobliogen geven of een dopOthouder geregeld speoulaas van on betrekt of niet en in bet laatste geval deagewenscbt iemand ander voor de levering aanwgzeo Von beide sotr en zgn V6rkrij baar klein SOOrt midllel BOOrt BH grOOt 1 soort koekjes benevens Manpoppen ea Vrouwpoppen van ver 1 schillende gewiohten welke gewichten evenal de prijzen men bg onze depulI bonders kan vernemen Voor de redeneti waarom wU aan eene billUke verhooging der I prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken 1 verwijzen wü beleefd naar een der advertenties der twee vorige I weken GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Drolmatige door de nionnste uitvindingen op mfu hmaal gebiod verbeterde fobrieatle en uitaluitend gobraik van ijiv en fajnste gmntlstoffou garaiidoerei ieu verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao eon aanbeveienswaarihp fabrikaat nauwfceurig beaDtwooidunUo aan deu inhoud der resp Etiketten De Firma bciuuilde 27 Brevets als Hoflererftnclerj 44 Ëere I lpioma s gouden euz Medailles een bewijs ran uitmunlood fyn fabrikortt Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris NouB TOTia dëcemons une Medaille d or pi emlèire clawMe en oonEddöratlon ae votre excellente fabrication de Oliooolat bonbons varies eto eto StottWOrck S fabrikaat ia verkrijgbaar bij R H Cnnüseura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwöordiger oor Nederland Julias tfatten Iodt Amsterdam Kalverstraat 103 O 3 T TT InT G E 3 T eene nieuwe zendingf f ËRLOVIIVGS m Qkdërtkoiiwkaaktën P isitekaartetu Luxe Postpapier Rouwkaarten en Rou ost Bestelling en worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRIl KMAi en Zn BINNENLAND aOüDA 21 November 1896 Maandag 7 eo Dinsdag 8 December des avonds len 8 aur zollen in de sociëteit Ons G ooegeo vooritelÜDgen gegeven worden door den beroemden Ben Ali Bey dia met scbitte rend sncees is opgetreden voor den Schab van Panië de Bej van Taole de Koning van Griekenland ens Te Amsterdam ia opgericht de Vereeniging Kearvendel Prins Maoritec Art 1 der statoten Inidt aldn De Vereeaiging draagt dan naam van Vereeniging K nrvendeI Prins Maurita is gerestigd te Amsterdam en stelt ziek ten doel met inaohtaeming der wettelgke bepalingen den wapenhandel oit den tqd vao Prins Manritp te beoefenen teneinde de feeaten te geven by gelegenheid van de inhuldiging Tan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina binnen Amsterdam op te luisteren Het beatoar bestaat uit de hh K C Ketner Ie Laitenant der Artillerie Voorzitter en Generaal lnstraotenr N J Becker Ie Secretaris Singel 512 Amsterdam F h BargDMÖer 2e Secretarir 0 Th de Kam Ie Panniofjmeester Victor R Solkes 2 Penningmeester Eere lid is o a de heer J M Noothoven van Goor Den heer N S Polak is opgedragen het onderbond ran de gloeilïcbten voor de atraattarlichting der gemeente Gouda De landbouwer D van den Akker te Alfen die in staat van failliflseinent verkeerde is ergiiternaobt door de politit in bewaring genomen en met een r kiteldwachter naar den tn n gebracht Hy bad voorait zgn vee verkocht L D Zondag trad ta Ammerstol zonder voorafgaande kennisgeving in het café Den Hoek van den heer P Blanken Jz als spreker op de heer De Jonge gewezen president der bootwerkers vereeaiging Daar zyn komst onbekend was was ook de opkomst matig Daarna ging genoemde heer naar Schoonhoven ten einde aldaar te ipreken Op z n terngreia kwam hy andermaal in café Dan Hoek aau en begon ongevraagd w der ala spreker op te treden De beer Blanken met de redevoeriot FEViLLETODI 80 kQi weet kind vo e eq er by dtt ik nooit met de familie in aanraking kom ik herinner mij eohter wel dat die Bruno ereo als Araojd ia bittere vijandsohap met da gravin Meerau geleefd heeft Uw urootvader heeft ti9h daaromtrent een pou malen iets laten ontvallen waarnit men bet treurigste het vreesetqksto kon opmaken ea koo iets vergeet Eugenie Meerau nooit Leeft Bruno nog dan weet eiJ er l cr van maar in een goeden sin stellig niet De baroD seids niets maar er vloog een glimlach over zijn gelaat die heter dao woorden hadden kunaan doen de verachting uitdrakte die hem bezielde Dat alles had m e belangstelling meer en meer opgewekt ging Robert voort Dat ik te Stocks geweest was ea wat ik daar gaaien had scheen my era vinger Gods die mij aanwees dst ik nader kennis met myne familie moest maken ik beo hun derhalve een b zoek gaan brengen en heb hen alten leeren kennen het hoofd vaa ons geslacht met vrouw en dochters een verveleud maar onschadelijk gezelscbon de gravin Werth in de stad ffli die nog altoos even behaagziek vroeg de oude heer verachtelijk Dat weet ik niet antwoordde Robert nwijl ik niets mtt het verleden van die rrouw te nalEen heb van De Jonge niet gediend verzocht hem zyti rede te staken Mocht hy zooals hg voerne mens was andermaal sar willen optreden 100 zal hy zich an een ander lokaal moeten voorzien dat zeker moeilyk te kragen zal yn De heer De Jonge was vergezeld van den heer Verkerk voorzitter der mandenmakersvereeniging De Vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht hietd gisteravond hare tweede bgeen komst in dit seizoen Ditmaal trad als spreker op de beer bnrgemeeater P Hoytema vau Konynenburg met een voordracht van A Wernmeas Baoinj getiteld men8cbea zooaU er meer zyn c Vervolgens werden bydrageu geleverd door den sprtker eo de heeren B Bezemer en A Kooa Maandagavond werd op de bovenzaal van de wed Ü Den Braber te Moordrecbc de jaarvergadering gebonden van de Moord reeb taobH IJselub De club telt op t ougenblik 80 leden waarbij zgn medegerekend 5 damesleden Ter vergadering waren opgekomen 25 leden Door een paar leden werd de rekening en verantwoording nagezien en in orde bevondeo waarna werd bekend gemaakt dat een saldo aanwezig is van ongeveer f 170 t Is do wfi te verwachteo dat in den a s winter bji voldoend sterk ys de olab het hare 1 bydragen om bet ysvermaak in deze gemf entf te verhoogen door het houden van wedstrydeti van verschillenden aard Tot voorzitter wer l herkozen de heer J C Ketel terwgl aveneeus herkozen werd de heer N van der Beydeu als bestnnrslid Na nog eenige besprekingen van baiflhoodelykeo aard sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan do aanwezige leden voor hunne tegenwoordigheid Bg het op 20 dezer te i Gravenhage gebonden examen Wiskunde L O art 65 i geslasgd de beer C B van Sohravendyk nit Lekkerkerk Renter seint uit Milaan De Koninginnen van Nederland zyn gister avond bier aangekomen Sommige oplichters passen tegenwoordig te Amsterdam weder een nieuw stelsel toe Iti dezen tgd nn de damea s middags de deur nitgaan voor de St Nicolaas iokoopen poateeren zich Bcharenslypers in straat of op gracht Zien zy mevroaw uitgaan dan ccbeilen ry een oogenblik later aan en zeggen tot de dienstbode die hun de deur opent dat mevrouw ben ik wel geneigd tot medelijden met haren toestand Het gaat haar zeer slecht en hare beide arme dochters lyden in alle geval oasohuldig mat hare moeder gebrek De oude gravin Meerau heb ik slechts even in het voorbijgaau op Hagen en in de btad leeren kennen waar zq juist kwam toen ik er was dat was eene vrouw die een zeer onaangensmen indruk op mij maakte voegde Robert er met een gelaat vol afschuw by 0a voort neef zeide de oude baron ffBij de gravin Werth ben ik ééa avond geheel en familie geweest er waa niemand dau een broeder Zoo die jeugdige grijsaard van Mathjldenburg I Hm mompelde de onde heer 6ij z t goed met de familie bekend oom zei Robert verrast sO met overal alleen met dien tak van onzen stamboom geen wonder mijn waarde I De belangstelling is wederkeerig antwoordde ds baron spottende niEn toch doet gij den broeder der gravin Werth onrecht sprak de jonge aan ernstig Graaf Ëuganius is een sukkelend man en kan nsuwolyks voor ziob zelven nog minder dus voor anderen zorgen hy Bchijat met zyne moeder op een zeer slechten voet te stoan en h j heeft zich by my doen kennen als uw bepaalde vriend God beware mij I ttap de grysaard op den vorigeo toon ff En toch was h het die oponlyk uitsprak wal ik tol dien tijd slechts vermoedde den bant zijner familie inzonderheid die zyner moeder tegen u en de aoodukelijkheid van u voor hare intriges te en dan vo gt een juiste besohrgving van mevroaw s wandeltoilet bem opgedragen heeft de meisen te slypee of het meisje Zf maar geven wil Het dieoatmeiaje dat door de juiste beschryving van mevroüw a hoed en mantel meent dat de man besteld is geeft de messen af en laat ze slypen Ze krygt ze een oogenblik later geitepea terug en dan wordt voor het werk een prys gevraagd zoo hoog dat men er beat nieuwe measen voor kan koopen De man wordt lastig en het meisje betaalt Ala mevronw thuis komt bemerkt men dat er opliohtery is gepleegd Door den krygsraad te s Hertogenboeoh ia H A Z le laitensot by het 2e reg huzaren vrygeaproken vBn da hem ten lute gelegde poging tot moord door vergiftiging Het O M by de rechtbank te Breda eischte gister tegen Kuyten die onlangs te Oos lerbout eenige revolverschoten op zyn meisje loato waarby één kogel haar arm verwondde 5 jaren gevangenisstraf Slechte inzet van bet buwelyksleven Zekere J D nit Zegwaard en zijn bruid ë V d die juist door deu hand des buwelyk vraten vereenigd en daarna een rytoerlje maak JüHti badden het ongeink op den Veorweg onder Zoetermeer door het schichtig worden van het psard in de Voorw gwatering te geraken Bruid en bruidegom tuimelden uit het rytoi midden in de vrij diepe vaart doch werden apoedig door de aanwezigen gerei maar bet kostte heel wat moeite het paard behouden op het droge te brengen Genoemde peraoneu werden spoedig door bereidwilligen van droK kleeren voorzien zoodat zy met den schrik en eenige waterschade er afkwamen en hun rytoer weer konden voortzetten In het traplokaal van het Museum van Knnatnyverheid te Haarlem is thana eenoude gobelin tapi aerie tentoongesteld voorstellende een landschap met waterparty en vogels afkomatig oit de woning eener Haarlemsche patricische familie De algemeene kleur van dit behang ii byzonder aaatrekkslyk en getuigt van de groote decoratieve kracht die onze voorvaderen in bnnue werken wisten te leggen Ofschoon de tspiiseria door de tyden verschillende verao deriagen beeft ondergaan blyft het toch zeker een merkwaardig stuk dat veler belang zal opwekken wachten irlotriges herbaalde de oude man en voegde er na een oogenblik Kwijgens by pDus word er over mij gesproken Door de oude f Neen Op dieu avond kwam het gesprek op de familie en toen sprak gravin Iieonore over u niet vriendelyk maar toch zoo dat ik wel meikto dat z over hot geheel weinig van u af wist zelfs orar uwe verhouding tot hare moeder sprak zy niet Ik twyfelde eerst nog of t inderdaad niets van u wist en toen heb ik beproefd of ik haar aan hnt pratea kon krijgen ik verleide haar wat ik hier ia Stocks gezieu heb als iets dat my voor jaren in het RhüOgebergte orerkoraen was Baron Bruno bleef plotseling staan en keek zijn geleider aan met een donkeren doordringenden bUk En Leooore vroeg by eindelyk langiaam ffZy werd inderdaad opmerkzaam en vroeg my waar ik die ontmoeting gehad had wijl de plaatsbosohryving haar aon iets deed denken waarvan ty voorheen geboord had Dat deed mij in zekeren zin verschrikken vooral toen hmr broeder my op onzen weg naar h t logement in betrekking tot u voorzichtigheid aanbeval Ik vertrok den daarop volgenden dag en was van plan u te wfarschuwon doch roy ne grootmoeder werd ierstond daarop zoo ernstig liek dat ik haar niet veriaten kon By die gelegenheid vond ik eens toon ik verschrikt door eene flauwte myner grootmoeder naar de kamer van hare kamenier vloog en brief van deze aan de gravin Meerau op de tafel liggen Ik had myne grootmoeder op oen avond van myne terugkamst natuurlijk myn wedervaren verteld ea die vrouw moet daarvan oagetw fsld gehoord hebbeaj ik heb Ten einde uit een IgU van een 25tal aollicitanten tot eene voordracht en eventueele benoeming van een kapelmeester bij het stafmoziekkorps der grenadiers en jagers te kunnen besluiten heeft de kolonel regiments comman dant eene commissie van deskundige heeren oitgenoodigd hem daaromtrent te willen voorlichten Welwillend hebbeo nn in die commissie zitting genomen de heeren A Kool R Hol H Viotta en Hutschenrnyter terwgl als adviaeereode leden daaraan zgn to evof d de kapitem Apol belast met de leiding van het mnziekkorpa Staten Oeaeraal 2e Kahhe Zitting van Vrydag 20 November Aan de orde was da IndiKche tiegrooti Het debat over de reorgaoiaatie van h boaeliWBsen werd voortgezet De heer Tydeman juichte de reorganisatie zeer toe in het belang der toekomstige voordeelen en in het staatsbelang onafhankelgk van die voordeelen Hg verdedigde staatsexploitatie tegenover da heeren Cramer en Da Beaufort die eigeolyk dilatoire exception hebben gepleit Hg waarschuwt tegen uitstel der behandeling De heer Van Gennep is voor behood van het bestaande lelsel dat goed werkt terwyl het nieuwe stelsel onzekerheid achept Daarhy kan men hel oui oreraien Hy a dos voor uitatel eo voor de bebandellug bg afzonderiyk voorstel De minister van Koloniën wgat op bet hoogo gewicht der zaak voor de toekomst van Java met bet oog op de klimatatogisi he toestanden Het geldt hier niet invoering van itaatr ezploitstie maar voortzetting van het bestaande stelsel met invoering van hoatveatergen Nadere toelichtiogen kan by niet geven De zaak is alleszins voldoende overwogen en uit stel zon geen vrucht dragen De parlicaliere industrie zal niet geachaad worden ook bg bet nieuwe stelaal Het gaat niet aan steeda aan te dringen op bet acbeppen van nieuwe bronnen van inkomsten en nu de minister komt met een goed voorbereid voorstel dit nit te stellen De heer De Beanfort stelt een amendementtot vermindering met 1 ton met de bedoelingom het reorganisatieplan bg de soppletoirebegrooting Ie doen bes ïssen Dit voorstel viel zeer in den smaak der heeren Gremer en Van Gennep Ook vond het stenn bij de heer Van Gijn terwyl de heer Pgnacker Hordyk voor afstel vreesrie van de reortianisatie en daarom buïverig was vóór het amendement goddank myn vermoeden dat gij de bewoner van Stookswaart niet uitgesproken ea cvonmio van m n toevallig bezoek hier gewaagd Rn die brief P vroeg de baron terwi l hij weder voortliep fk had geen recht dien terug te houden Die vrouw moet zooals mijne grootmoeder zegt vroeger hy de Hagenbacha in dienst geweest zyn en nog alt d met groote geheohlbeid van ben spreken maar het maakte my toch angstig vooral toen ik later zag dat zij de brieven onderzoobt die met den post aaakwameD Ik heb baar na dien tyd zoo goed mogetyk nagegaan maar ik kon niets anders doen dan Steinhflim waarschuwen en het aan bom overlaten het u te doen Wanneer vroeg de baron en bleef weder staan Terstond dasrna bijna vier wekeo geleden oom Dan beeft de overste dien brief niet onttangen hij zou mij anders gewaarEohuwd hebben maar dat is geen wonder neef dat was te verwaohten fi maar voort Ik weet niet zei Robert wat gij ven hen vreest en begrijp nog minder wat sy u doen kuooea Maar wijl gy u in zekeren zin schuil houdt oom en ik mogelijk uw geheim verraden heb achtte ik bet mijn plicht u daarvan kennis te komen geven Daarhy hoorde ik eenige dsgea geleden door wie doet er niet toe dat de gravin Meerau deear dagen gezegd bad dat gy weer in bet land waart en zij u nu eindetyfc wet kragen zou