Goudsche Courant, maandag 23 november 1896

slotkni S9V Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October T d van Greenwicb eoUDA ROTTIBDAU 11 1 11 18 II IB 1 89 3 50 8 87 4 50 11 88 4 57 18 89 5 4 l 46 5 11 88 18 88 18 88 1 59 4 8 4 16 5 80 KOTTXKDA U 6 O U D 1 9 81 9 81 10 19 ll SO 19 87 1 40 1 44 9 10 9 10 10 17 O SO 9 40 9 tB 10 97 6 17 0 1 7 aB t 8 58 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 HAAG oeUOA 18 47 7 10 7 46 8 18 9 11 ODDl DEN B l kO ZoetermeerZegvaard Voorborg Had O 7 S 86 9 89 10 1811 18 11 16 18 16 19 98 1 49 8 47 4 45 5 Ï8 5 54 6 11 7 80 7 49 f 88 8 64 9 84 10 8811 ïll 7 49 8 47 11 80 19 40 4 57 01 J M M 7 68 8 56 11 41 19 61 8 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 85 1 06 6 90 6 f l ï aH 8 119 18 10 7 10 48 18 11 46 n 46 1 10 9 19 4 17 6 95 6 59 6 99 6 89 7 50 8 81 9 8810 88 U 6 11 48 iHage 6 46 7 90 7 48 6 50 9 19 9 4610 1111 8618 811 85 8 44 8 40 4 10 4 88 6 91 6 117 18 7 68 8 98 9 88 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 84 Z Zegw6 6 10 88 1 56 i 4 58 6 80 9 48 Zar H 6 17 t 10 48 8 06 5 04 6 89 i 9 8 Onada 6 98 7 60 8 1S 9 16 0 47 10 1610 5419 0511 599 17 8 14 4 8 8 4 888 16 6 59 6 507 488 8810 1010 96 D T B X O H T G O D D A CJtnwbt 6 88 7 60 9 88 10 16 10 38 11 88 18 1 8 08 8 614 45 6 14 7 66 8 09 9 07 10 84 Woardal 8 58 8 11 10 86 11 56 11 84 4 16 6 84 9 98 10 84 Oudawater 8 1 10 46 4 84 i t 86 Gouda 8 81 84 10 10 10 69 11 4019 11 8 46 4 87 6 17 8 88 8 419 48 11 10 e O l DA VTKICBT Oonda 6 80 6 87 7 19 7 66 8 91 91 9 68 10 1 10 67 18 65 9 80 Osdaw 6 46 6 54 11 14 9 87 Waaidra 6 58 7 8 8 18 f H ükMkt 6 13 7 49 8 88 9 64 10 51 11 48 1 87 8 06 Naat A materdim f Stopt Woenidag 6 O V D A A USTEIDAH Omda 6 87 8 91 9 59 10 67 18 10 4 11 6 AaataldaM O Bt 8 14 9 87 10 66 1 8 1 18 6 15 8tef t te Nootdorp Laidiolmidani au Bleyawijk Iniiiweg au Hakaodorp 8 17 4 415 67 6 66 8 81 10 17 10 8 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 46 10 41 8 60 5 18 6 7 9 9 4 11 07 i AMSTIKOAH eonDA Asaterdaa 8t 7 15 6 15 9 10 41 1 84 168 4 46 t l 7 46 9 46 7 11 8 1 9 111 18 10 M 11 11 18 8 41 8 16 6 4 7 46 8k4 11 M Laat ta Gouda Baiiigara aii ma r nMBt ia iiiat op 10 17 10 80 11 86 T B lïotte verd bet met 59 ttgen 15 itetumtD T rvorp B Hot Kbiet met de begrootiog nog maar weiaig op Wy haddoD gedacht dat de Eaoier due week met de koloniale debatten die dilmul oTer bet algemeen zelter niet door byzoDdere belangrgkheid aitmnnten gereed zou komen Docb niet alleen dat bet zoover niet kwam de TOorzitter moeat nog mtt eeo arondzittiog tegen a Dinsdag dreigen rror het geral dien dag de beraadslagingen anders niet ten einde zouden loopen Zeker zoo dese discnseie nog zeer laog kunnen diren wanneer er Tele redaroeringen in de snaak waren aU die ran den heer Koyper over de Kerken en de Zending in Indië welke een groot deel van den namiddag in beslag nam en naar raededeeling van den spreker nog wel en nar ran de Tergaderiog ran a e Dinsdag zal worden Ëen der bekenete dootoren Tan Boedapest Eoroony ii dezer dagen wegens diefstal by MB ssüaer gestorren patiënten beschaldigd en gevangen genomen Voor oenige weken stierï daar een rijke 75 jarigen wedawe die met bare dienstbode alleen woonde Op een namiddag werd zg onwel en werd er om den biisdokter gezonden die haar niet meer in bet leren rond Toen de telegrafieob uit Soolnok ontboden zoon der wedowe naar de sleutels der brandkast rroeg hoorde bg van de meid dat die door den docter waren neegenomen De docter vertelde op z n beurt dat hg met de dienstbode de helft der ileitels genomen bad opdat niemand iets zoo kunnen stelen Toen de kaot onderzocht werd bleek er niet al te veel baar geld in te litten Os docter haalde toen uit zgn zak een spaarboekje van f 2000 roor den dag en zeide dat hg dat meegenomen had om de begrafeniskosten te dekken terwgl de gestorven bovendien f 500 daarvan had beloofd aan de dienstbode Het vermoeden rees dat er geld en voorwerpen van waarde geAtolen waren waarom de dienstbode in terboor genomen werd deze vertelde veel ten laste van dei geneesheer waarop de politie een huiszoeking bg dezen instelde Men rond io dieue woning kostbare roorwerpon en briljanten en terena aaodeelen van de rgk poBt8paarbank die ooit ait de nalatensohap der weduwe afkomstig waren Oe gevonden kostbare sieraden bsd Koroosay als gesohenkc willen beboodeo Een rreeeelgk mgoongelok In de mgn General Blumeothal te Reckiinghansen beeft Donderdi raorgen in de vroegte rermoedelgk door een gasontploffing een ontzettend ongeluk plaats gehad Een gedeelte der mgn werddooïinstorting ran een der gangen van de buitenwereld afgesloten Des middags te 1 uur waren reeds 25 Igken naar boven gebracht waaronder dat ran den exploitatie chef OffermanD Ooodardagarond vermiste men nog 40 a 50mgn werkers die allen in de mgn opgesloten zaten en eerst na reel moeite konden worden gered Het aantal verongelukten van welke de meesteo vaders van groote gezionoD zgn bedraagt roor zoorer bekend niet meer dan 30 De Protestantscbe bisschop van Killatae dr Wynne werd dezer dagen des morgens in de vroegte op eeoige schreden rsn i n woning te Dablin dood gevonden Kort daarna oud men ook het hjk zgoer ecbtgenoote Zooals later bleek was de binscbop uitgegaan om een dokter voor zga ernstig ziek geworden gemalin te halen Onderweg viel bg dood op de straatstaenen neer terwgl zgu vrouw weinige oogeublikken daarna met hem in den dood rereenigd werd Een droevig incident heeft tgdens de repetitie in Olympia te Pargs plaats gehad Een jonge gymnsite de 21jarige miaa Maud die das avonds roor de eerste maal zou optreden welkte aan een rek dat op een hoogte ran zes meter boren bet tooneel hing toen plotseling een der hakfo wasrin de rnkstok be 8 40 S 47 8 B4 a i 10 7 7 Si 7 a 7 t 7 i 7 a ad Hoerdreobt Kienwarkerk OtptUt Botterdun B SS 6 8 U 19 g is 4 6 S 5 i l4 S il II S7 Gouda ZeTenhuizan MoarkapalIe Kotterdua Oapello Kiaawerkerk MMrdnokt Ooodi restigd wa losliet De ongelnkkige artiste die op dat oogenblik aan de boensa met bet hoofd naar beneden hing stortte met een zwaren sli op het tooneel De dokter die onmiddellgk ontboden werd constateerde dat de on gelukkige artiste zeer inwendig gekneosd was en gelastte haar onmiddellgke overbrenging naar het hospitaal Laribuisière waar zg eenige oogenblikken na aankomst overleed De vader vao bet meisje diende haar tot impresario en als gewoonlijk had hg de to stelIen in elkander gezet Hij hield het toezicht bg de oefeningen zgoer dochter en sag haar voor zgo voeten vallen De smart ran den ongelokkige die het beweginglooze lichaam van zgn kied met hartstocbtelgke kassen bedekte maakte op de weinige toeschouwers een geweldigen indrok Onlangs werd lo een boscb niet ver van Berlgn een ros geschoten die een halsband droeg met het opschrift Kooiggr tz 3 Juli 1866 c Dit feit bracht in herinnering dat een PrDisiseh soldaat den dag na den stag bg K een jongen vos had gevangen naar Berlgn had meegenomen en een halsband met genoemd opschrift kad omgedaan Eeo jasr later ontsnapte het dier ïndieo de vos die DU geschoten ia inderdaad deielfde is ala de bedoelde dan wordt d leer omrergsworpeu dat Tossen ten hoogste 15 jaar oud konnen worden Men Bchrgft aan de N R Ct c met verzoek om overaemiog Bg een reehonder te Rgavgk heeft lich een geval rna mond en klauwzeer voorgedaan De oorzaak der besmetting wordt toegeschreven aan vee uit Overijase over Noord Holland in ZuidHolland ingevoerd Daar vermoedeo bestond dat de veebooder de ziekte eenigen tgd zon hebben rerzwegeo heeft het by deambte naren vao het Vpeartseogknadig Staat toezich een pont van overweging uitgemaakt procea verbaal op te maken en art 27 van de we van 20 Juli 1870 Toen het stelsel van afmakiogbg het monden klauwzeer uog niet werd toegepast li pen de veehouders gevaar bg het met onmiddel Igk doen ran aangifte en bet niet afzonderen van ziek ree bg verboden vervoer ran ziek en verdacht ree enz zich boeten tot een mixlmnm van 500 goldto te cïen opleggen mat verbeurdverklaring alleen van dat vee waarmede de overtreding plaats had gehad Blykt evenwel by onteigening en algemeeoeafmakiog van ziek en verdacht ree dat een dezer overtredingen ia gepleegd zoo wordt bovenbedoeld artikel toegepast dat aldus luidt De aanspraak op vergoeding wegens de oateigeoiageo krachtens de artt 24 en 25 vervalt wanneer de bg art 13 voorgeaehroven aangifte of de bg art 14 voorgeschreven afzondering is verzuimd of wanneer de eigenaar binnen den verboden termgo vee heeft gebracht of doen brengen op stallen hoeven of weiden waar eene betmeltolyke ziekte heeft geheerscbt of op eenige andere wgze zgn vee opzettelgk in verdachten toeatand heeft gebracht of doen brengen c Ia de artt 24 en 25 wordt afmakiog van ziek en verdacht vee behandeld Wordt de geheele veestapel van e n veehouder tengevolge van bet voorkomen van monden klauwzeer onteigend en afgemaakt en heeft deze reehonder een der bovenbedoelde wetsartikelen orertreden zoo heeft dus bg reroordeeltng voor het gerecht de onteigeniDg plaats zonder eenige vergoeding van regeeringswege 11 91 11 98 11 8 11 48 11 81 S 10 89 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 7 61 8 68 Vele veehouders ijo ran meening dat zg de aangifte zoo lang kunnen nitstellen als zg In staat zgn de ziekte te rerbergen en benotteo dx n gd meermalen om rerdacht vee naar de markt te brengen of dit op andere wgze vnn de band te zetten Deze meeoiog ia echter geheel onjuist Niet alleen Js de veehouder verplicht aingifte te doen maar hij moet dit ook onmiddullgk doen wanneer zich bjj eenig stak vee verschgoHelen van een besmettelyke ziekte openbaren Bg elk ingesteld onderzoek door de veeartfleogkuodige ambtenaren wordt dan ook in de eerste plaats nagegaan of een klein of een groot getal dieren zgn aangetast en in welk tydperk zich de ziekte bevindt teneinde daarnit af te leiden of de gedane aangifte al dan niet onmiddellgk is geschied en of al of nift procesverbaal moet worden opgemaakt Zeker is de Veewet ontstaan onder den indruk van de veepestepïzoötie io 1866 baiteagewoon gestreng te uoeiren Maar zij is toch niet te streng wanneer men nagaat dat de roekeloosheid en acbtelooaheid ran enkele veehouders oorzaak kan worden ran onberekenbare schade voor alle veehouders ja voor alle ingezetenen van ons land In den laatsten tgd is evenwel opgemerkt dat de kenniageving aan den burgemeester reeda werd gedaan wanneer de veehouders oog twijfelden zelfs de reeartsen met bet onderzoek balast geen bepaalde uitspaak konden doen of slecht en of twee dieren door monden klauwzeer waren aangetast Wij willen bopan dat de veehouders op deze wyze zullen voortgasn bon medewerking te betoooen Bultenlandscb Overzicht De zitting ran deo Prui iacheo Landdtig ia geopend In de troonrede wordt gezegd dat de jaren 1895 96 en 1896 97 waarschynlyk sluiten met belangrgke overschotten nndaid begrootiag roor 1897 98 geen nadeelig saldo aanwgst Daarom zal een voorstel worden ingediend tot verhooging der traktementen van een aantal staatsambtenaren onderwyzera bg het lager en middelbaar ooderwys boogleerareo aan de ooivereiteiten tot verhooging der pensioenen van weduwen eu weezen en tot een nieuwe regeling der traktementen van rechterIgke ambtenaren De troonrede kondigt roarts aan een conrersie der 4 pCt schuld de invoering van verplichte aflossing der acbulden de vorming van een reaervefouds tot dekking van toekomstige tekorten en maatregelen ten behoeve van den landbouw Het Nederlandsch beeft in België eeo grooten stap voorwaarts gedaan De Kamer heeft bgna eenparig het wetsreorstel aangenomen waarbg de Nederlandache taal ata tweede offioieele taal ran bet land wordt erkend dus gelgkgesteld met het Fransoh Wg wensohen de Vlamingen bartelgk gelnk met deze groote ovetwioning wier beteekenis niet lichtoverschat kan worden eo we brengen eerbiedige balde aan de voorvechters aan wie die overwinning is te danken in de eerste plaats aan den Antwerparhen afgevaardigde Andreas Eduard Coremana den wakkeren stryder roor de verheffing van het Nederlandsch in België In de bgna dertig jaren dat Coremans in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zitting heeft heeft bg onvermoeid gestreden met groot talent eo raak bgtende wulsprekendbeid voor de rechten ran onze taal het eene vooroordeel na het andere beeft hy overwonnen stap voor stap heeft hij het gebied veroverd en zoo het Nederlandsch ingang verschaft bg de rechtbanken ÏD de administratie op de acholea en in het leger Thana ia de kroon gezet op zgn streven bet Nederlaodach is op gelgken voet gesteld met heb Fransch io bet Belgisch Staatsblad Hnide aan hem en aan al zgn medestrijders io en builen de Kamer die z het soms langs Terschillende wegen het hnnne hebben bggedrageu tot dit heugetgk feit 7 17 8 10 6 88 8 44 4 1S 7 85 5 80 8 89 9 50 4 40 4 60 4 67 5 04 5 10 DEN 1 54 9 01 8 08 8 14 8 09 4 04 4 88 Het beslait van de Kamer dat zeker door die van den Senaat en den Koning zal worden gevolgd is niet alleen op zichzelf gewichtig maar beloofd vooral beteekenis te krijgen door zyo gevolgen Door deze Terheffing van het Nederlandsch tot de plaata waarop bet recht had nevens het Fransch zal het aanzien vao onze taal in de Waalusbe gewertaa en ook onder de meer g oedsn in de Vlaamsche gewesten zelf aanmerkelijk worden rerhoogd zoodat het verwgt ran Anseele Donderdag aangestipt over eenigen tyd volmaakt ongegrond zal wezen Het onderwgs in het Nederlaodach op de scholen zal vanzelf moeten worden verbeterd de kennis er vao iL de Waalscbe gewesten zal toenemen De wording van een algemeece beschaafde Nederlandscbe spreektaal io België zal worden bevorderd zoodtt het over eenige jaren onmogelgk zal wezen dat het eene kamerlid het aodere niet verstaat omdat de eene spreekt in den tongval van Aalst en de ander den Astwerpscheo Het is onze plicht mee te werken om te zorgen dat die spreektaal voeling houdt met de onze en dat de twee zooveel mogeljjk met elkaar overeenkomen bet is de plicht van de Vlamingen om zich niet door particolaristisohe neigingen te laten beheerscbpu zooals bg vele Weatvlamingen het gevat ie Te Parys is een boekje rerscbenea onder den titel La futore Débaclec dat veel op lien baart Als sobrgver wordt Gostave Nercy oud cavalerie officier op t titel lad vermeld maar eeo rry algemeen gerucht noemt generaal de Qallifet ata den man die Nerey geïnspireerd heeft De sehrgrer spaart in zgu werk de critiek niet In de eerste plaata tracht hg aan te toonen dat het oppercommando bg generaal Saoasier io verkeerde banden ia De generaal is vrg oud hy ia dik en jichtig eu volgens aommigeo bepaald onbekwaam Maar hg ia republikein en onder de republiek is dit natunrlgk een hoofd verdienste Het is eeo feit dat de repnbltkeiosche bswindatisdeu doodsbang zgo voor een erkend knappen generaal die in zgo binnenste de gebeele repabliek naar de maan wen cht Daarom verheugden velen zich toen generaal de Miribel stierf Deve gold voor buitengewoon bekwaam maar mi n wist dat h deo repnblikcioschHO regeeringsvorm hartgrondig baatte en daarom vtel mat zgn aftreding van i wereldtooneel den repablikeiaen een steen van t hart Maar ook orer andfre generaals dan Sanssier luidt het oordeel niet gunstig Vooral bg da cavalerie dienen er rerscheidenen die nauwelyks nog in staat zgn op eeo paard te worden getild f Bg de promoties is protectie volgens den schrgver de hoofdzaak zoodat tal van flinke officieren gepasseerd worden door mannen die rotstrek niet uitblinken maar door Kamerleden en Senatoren voortgeholpen worden Zy die vielen en intrigeereo komen vooruit ten koste van verdienstelyke maar niet kuipende kameraden De commiasie van hoog geplaatste officieren die jaarlgks vergadert oar over de qaaestie der bevordering te adriseeren wordt als een echte Bears voor promotie belangen gebrandmerkt Dan wordt de gordel van versterking aan Prankrgka oostgrens ala ondoelmatig bestem peld vele der gemaakte werken worden zelfs acbadetgk geooemd Eq ei delgk moeten nog da kennis en ontwikkeling der officieren bg den scbgver een reer laten Volgena hem is feitelijk alles op parade en rertooo gericht De jaarlgksche groote maooeorreawordanzooal niet als boerenbedrog dan toch als weinig zaaks t afgeschilderd Het is geen geheim dat in Franscbe officierakringen een verre van gouatig oordeel over de orgaoisatie eo aanvoering van het leger heerscbt Het vertrouwen ontbreekt eo de geest van bet officierscorps geeft door het nepotism waarover voortdurend meer geklaagd wordt stof tot bezorgheid Het kolossale leger door de repabliek in bet leren geroepen kas onder eeu populair n stoutmoedig aanvoerder voor de Republiek zelve nog wel eens gevaar Igk wordeo 10 40 11 18 8 86 8 48 8 51 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 6 6 8 13 8 88 9 8 9 10 7 85 8 6 11 80 10 4 9 87 9 47 8 64 10 01 8 86 10 07 6 97 6 47 7 46 Nog steeds is in Bnaland de betrekking vaa minister van boitenlaadscbe zaken onvervuld en tal ran rerhaleo doen de ronde waarin over de erfenis van prins Lobnnof besebikt wordt AI gelooft men die nu niet onbepaald toch fohgnt er waarheid te zgn io de geruchten dat varsohilleode invloeden zich te petersburg doen goldan Da czaar sohgnt guuroe den keer De Nelidoff aan het hoofd van let ministerie te plaatsen docb in diplomatieke kringen acht men den geunt te Konitantinopel onmisbaar en wil men liever den heer 8obischkine met de leiding der bniteolandsohe zaken belasten De laatste overwegingen aohyoeo zoo sterk te zijn dat naar de Figaro c nit Petersburg vsrneemt de heer Schiscbklne binnenkort tot opvolger ran prins Lobanoff zal worden benoemd Van die benoeming zullen reis veranderingen bet gevolg zgu en men verwacht dat daaronder ook behoort de vervanging van den Russischen gezaat te Pargs baroo DeMohreoheim door een bg het hof meer gezieoe perloonlykheid De Dailj Chroniclec verneemt daarentegen dat generaal Worontzof Daacbkof thans minister ran het keizerlgk huis metde boiteclandscbe zaken cal worden belast De Armenische zaken die op al deze dinges ran inrioed agn hebben ook te Konataotinopel weder de gemoederen bezig gbhouden De Armenische kiesgerechtigden hebben tot patriarch benoemd bisschop Ormaoiao vroeger lid van de congregatie der Mechitariaten van Ban Lazsaro te Venetië doch die na de afkondiging van het dogma der oufeiloaarfaeid tot de Armenische kerk overging Hg is bekend als Bohryver van verschillende strydschritten tegen het Vaticaan eo van een groot werk tLe Vatican et les Armjuiena c Bg d Armenische bevolking van zgn bisdom staat hg in hoog aanzien Terwgl de Armeniërs dezen tot bno geestelgk hoofd kozen veroordeelde het buitengewone gerechtshof te Konstaotinopel den Armeniechen bisschop uit de voorstad Hbs keni ter dood en bekrachtigde het Hof van oaaaatie het doodronnia ran den Armenitchen bisschop van Bitlis De Daily Telegraph t meldt Na de jongste moorden werden in Duilachlaud gelden bgeengebracht voor het opvoeden ran veertig Armenische weezen voorloopig voor óéo jaar Io Scutari is een weeshuis voer dat doel opgericht onder leiding van een Dnitarhe dame Verleden week bezocht eo ambtenaar die instelling en verklaarde namens den Sultan het weeshnis gesloten Dit werd door de directrice beatreden doch zonder resultaat aToen echter de Turken terngkeerdeu had da directrice de Doitsebe vlag laten hgschen en zich onder beeoberming vao het consulaat gesteld aan de Turken werd beduid dat zg geweld anlleo moeten gebruiken om bet weeshuis op te hefieo c Tfelke sonderlinge oprattiogen beeracben toch nog in het Bgk ran den Saltan I Io verband met de achaderergoeding wolke de Chartered Company zal hebben te betalen verneemt de Daily Telegraph c uit Pretoria dat de Uitvoerende Raad nog rapporten afwacht roor de veldkornetten daar de acbadevergoediog boofdzakelgk zal berekend worden naar de oakosten tjjdena de crisis door de veldkornetten gemaakt Een Eaapach blad had verzekerd dat dr Leyda het bedrag van de schadevergoeding op ongeveer L 150 000 aangegeren De Tranavaalache consul generaal te Londen spreekt dit on io de Engelsohe bladen tegen dr Leyda beefi niets van dien aard gezegd Te Bnluwayo maakt men sich ongerust over de houding der Matabelen Zg weigeren te werken en er loopen geruchten dat er een uitbarsting op handen ïa Daar er twee duizend Matabelen io de stad zgn ia de bereiking niet od baar gemak De omwonende zgn gewaarschuwd om bytgds naar de stad terag te koeren De heer Tbomaom lid ran het Kaapacbe Parlement en oommiasaris roor de reepest heeft uitgerekend hoe denr de afmaktng van de beesten raowegs de rnnderpcst te staan komt Bg moet te kennen hebben gegeven dat er niets andera aan te doen is dan d ziekte te laten uitrazen daarom heeft hg du Regeering geadrisaerd het stelsel ran afmaken op te gereo en de berolking later sobadelooa te stellen om op die wgio moeilgkhedsn met de ialanders te roorkomen Dit zal BU geaohieden indien de rMpest algemeen mocht worden ten zeiden van dn Oranjeririer INGEZONDEN M de Redaetturf Voor bet onderstaande wordt eene kleine mimte verzocht Nog naar sedert eenige dagen hier wonende kwam ik toevallig op de Gonwe waar df vischmarkt wordt gehouden ik dacht bg mg zelroi DO dat ia hier nog al goed ingericht men kan ten minste als er afgeslagen wordt droog staan dooh ik werd zeer teleurgesteld in plaats dat de visch op de baakeo wordt nedergezet zag ik ze op de straat nederzetten ik voer mg rind dat ceer onrein en geloof toch dat ieder het met mg zal beamen dat riieh niet op de straatsteenen behoeft nedergezet te worden wanneer er banken zgn Aangenaam loude het mg agn indien de gezond heida politie daartegen maatregelen nam het artikel eetwaren kan niet zindelijk genoeg behandeld worden Daok voor de plaatsing M de R Uw Dr 6 B Burgerl ke Stand GEBOREN ld Nov Catbarina Maria oodera J Lubken en C Koemans Gysbertoa Johannes ouders J Dubbel eu G van Waas 20 Alida Cornelia ouders H L Blok en H Koolmees Cornelia oaders G van Vliet en M Vergeer OVERLEDEN 18 Nov A M Schriek buiavr van G van Egk 68 j 19 G van Dgk 67 j ONDERTROUWD 20 Nov C Verachut 27 j en T A Tempelman 2 j P Hinricbs 28 j en J van Wgk 24 j Haastreoht GEBOREN Corneiis Marinu ouders J M Achterberg ea J Jaossen GEHUWD T van Haastrecht en A C Versteeg J de Lange en E Vergeer Turn Costuums A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 80 NOVEMBER 89 98V 98 109 88 861 21 7 s 68V 97 V 8 98 104Vs 56 691 90 90 11 v 93V Vl 1007 967 48 660 E 68 1007 64 1007 195 I 1887 tOli lOl s 1 1387 180 97 1081 93 908 694 101 99 1687 98 607 7007 1017 100 1 98 ISt 100 11 600 86 84 Vrkrs Neoieland Oert Ned W S 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNGiH Oil Oi adl 18Sl 88 4 lïAUB Inschrijving 1888 81 6 OosTRNB Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoitTUOAL Obl met ooupon 3 dito ticket 3 Vs 807 68 V RusLAXD Obl Binnenl 1894 4 dito Gecou 1880 4 dito bii Sotbi 18B 4 dito bii Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1833 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perp t soliiild 1881 4 TuEOlj Gepr Ooav loeo 1890 4 Qec leenioK Betie D Oec Ie niag serie O ZuiD Ar Bep ï obl 1899 6 Meiioo Obl Bnit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 oubep 1881 AvsTZBDAM ObÜKKtien 1896 8 SoTTElDAu 9ted Iran 1894 3 Ned N Afr Handelsv ennd Arendsb Tab Mij Gertifloaten Dali Maatiohappij dito Am Hvpotheelcb psndbr 4 Calt My der Yorstenl aand s Gr Hypolheelib pandbr 37 t ederiandsohe bank aand Ned Handeimnatsch dito N W i P O Hyp b pandbr 6 Rttt Hypotheelib pandbr 3Vj l tr HypDtheekb dito 8 OoSTB NE Oost Hong bank aand RuBL Hypotheekbank pandb 4 Ahebika Equ t hypoth paadb 6 Maiw L G Pr L en eert 6 Nkd Holl IJ Spoonv Mij aand My tot Expl r St Spir aand Ned nd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALIE 3peorwl 1887 8 A Eobl 3 601 Zuid Ital Bpivmij A H obl 3 Polen Warschau Weeuen aand 4 Bdsl Gr Rum 8pw Mij obl 4 Baltisfihe dito aand Fastowa dito aand 6 Iraog Dombr dito aand 6 Knrak Gb Azow p kap obl 4 dito dito obltg 4 11V 61 78 106 96 48 19 190 806 106 106 109V 1087 116V 190 168 S3 Akeeika Cent Fae 8p Uij obl 6 Chio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Deoverh Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loaisr Sasb villa Oert T aand Mexico N Spir My Ie hyp o 6 Miss Kansas r 4pot prei aand N Tork Ontasio West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Pan Minn Si Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito di to Lino Oil Ie hyp O 6 Canada Can Sonth Cert r a nd ViN C Rall k Na lo h d c O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BiLQiE Stad Antwerpen IS t st s Stad Brussel 1886 i f HONS Tbeiss BeguUr tesellseh 4 OoBTENE Staataleening 1860 5 K K Dost B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nis Ver Bet Advertentiën VOOK KAMEIIMÏÏ ZIEE OP J Maandag 23 November 1896 avonds 8 uur in de ZmI NUT en VERMAAK der Sociëteit DE RÉUNIE DOOR HBT BIAAeSCHE VIERTAL Entree 75 Cent GereserTeerde plaatsen i PLAATSBESPREKING Oraiit voor houders van gtreterveerdt plaaUm op Maandag 23 November in de Réunie IMing 1 uur precies Van 2 3 uar plaatsbespreking it f 0 10 extra per plaats van houders van kaart n it 75 Cent Tekstboekjea a 15 Cent en entreekaarten te bekomen bg de BoekbaDdelaren J TAS BENTDM en Zn H G00RIS8EN Wed A QUANT en J T SWABTSENBURG BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Oouda zullen DINSDAG den 8en DECEMBER 1896 deenamiddagten Anl fioee UF € in het Raadhuis aldaar by inschryving aanbesteden De Levering van de tendienste der Gemeente gedurende het jaar 1897 benoodigrde MATERIALEN als Feroeel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer n 5 Verfwaren eu Qlai e Teer 7 Kalk 8 Qrfnt 9 iZand 10 77 000 Ben Ahin Kelen Vi deml rétalUés 11 26 000 Veohtache Straatklinkers Waal Torm 12 56 000 VeehtBche Straatklinkers Vecht vorm 13 76 000 Blauwe IJsel Btraatklinkers 14 30 0001 IJaelmetael plavi De monsters der perceelen 8 14 zjn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inschrijvingen roor de Keien en de Steenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De intchrgTingsbiljetten moeten Toor ieder Perceel afzonderlijk op Zegel geschreren door den Aannemer en zgue beide Borgen eigenhandig geteekend den 7n December 1896 TÓi5r des namiddags et ure ter Gemeente Seoretarie bezorgd zgn Attentie Ondtrgeteekende beveelt zich beleeid aau tot bet leveren van ALDUIHIÜHIITISELEN ALS Lepels Yorkeo Theelepelljes m Einderserriezen en Speelgoed Oobreekbair en zeer licht Concnrreerende prijzen AGENT roor Gouda Cs P DUIN Lange Tiendeweg D 25 nut Sb amMÜek LenlBop aen kortom tuiwuraKiBï L niunp4aen lortoir gj AnlierPalBExpeller Wat tket IM mn au te wmdaa teia ffirH A l Br Palnfxpeller Wat Ie ieder haugedi t T JteterlalB Expeller Pnjs 60 oent 75 cent en ƒ 1 26 de des h Voerhsiideii in de meeate Apotheken en bn ï A aokler A Oo Ie Botteidun Te GOUDA bg A WOLFF Markt A lUb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt St Nicolaas De ondargeteekende maakt aan zyne geachte clientele bekend dat ran at heden zyn IK NICOUAS ETALME ruim voorzien van fijne SUIKEBen CHOCOLADE FIGUREN alsmede allerhanden smaken van HARTEN ook dagelgka versch verkrggbaar goed gevulde BOTER en BANKETLETTERS CONFITUUR en MARSEPEIN HARTEN Bestellingen worden aan huis bezorgd Onder minzame aanbeveling A r HELLEMONDT FIRMA i V WANKVM LANGE TIENDBWEG D 63 Een Cadeau even welkom als nuttig bjj gelegenheid der St NICOLAAS is zeker Een piar mooie Glacé Zijden of Tricol HANDSCHOENEN m prachtig SGHORTJE een Zijden WHEIZenz Het beste adres voor die artikelen ia delVieuwöWiokel NarktA70 BXPSMS VQor St Nicolaas ONTVANGEN een zending der nieuwste H E E l EN DASSEN Groote sorteering EINDER en AVONDDOEKEN KINDER KAPER8 WANTJEB enz BONTEN MOFFEN en KRAGEN in alle prgzeu Hntme keume CORSETTEN in alle maten MMge maar caêle prijmen Aanbevelend C A B BANZINGER Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthgiaen alhier zgn Toornemens op MAANDAG den 30en NOVEMBER a s des aronds ten 8Vi ure in het St CatharfHa GaitHtiU AAN TE BESTEDEN De Iierering van RIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GROTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEF WUNAZIJN SDIKEB voor het jaar 1887 De roorwaarden ran aanbesteding en lerering liggen ran 24 Norember af ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter ba zichtiging zgn gesteld De inschrgringsbiljetten worden aldaar in een gesloten bos ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag aur m plaats bovengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd J F M TEMMINCK VooriÜUr A W ROES Secretarie ♦ HM bi te oo cbeil lylu t en makkelykatc poeumldd voor Untm en roorel dunei Ml KlndWfOhOMiWfrk I de Appreluor ren C M Wllrw fc Ce V Berlla Bestli air r4 M iMl oed MÜi i op naam en fabriek merk V rl f r hur fey Ham Wlaksflan In HhMRWwk MIaotaH a aryaa na aaa flaaaraal Darat ty W Saraaaiaaa Aralian