Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1896

i Dinsdag 34 November J896 No 7130 35ste Jaargang Th SCIimDT voorlieeii Wed BOELSTJMS OlTVAHGEiH praeblige eolleetle gedecoreerde en ge§clillderde GLAZEN en BOKALEN voor BUFFET fiouDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer jbnrant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfïonderUjke Nommers VUF CENTEN Opgedragen aan Z HoogKd President Kruger Ruim 300 bladz druks met tstllooz © plsctean en poxtxettexL erfft t It ao gebonden f o Geschreven door een zoon van het land is dit werk zuiver historisch het talent van den schrijver heeft het boeiend g emaakt als een roman Het is dit jaar HET BOEK voor alle Hollanders en moet aan al onze jongelieden in handen gfeg even worden Niemand verzuime het g eill prospectus te vragen Het is gratis verkrijgbaar bg alle boekhandelaren en wordt franco toegezonden door de Uitgevers JACQUBa DUSSHAU £ Co Amgterdam Ooetengtraat SO Voor de verkiezing van vijf leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken op Woeii§dag 94 november 1806 worden drin rend aanbevolen de heeren H JAGER A VA VEEi J M l OOTHOVEl VAN GOOR en J W SCHOUTEiY allen aflredeude leden die als zoodanige geen nadere aanbeveling behoeven en voor de vijfde plaats de heer A C C VERZIJL Directeur der Stearine Kaarsenfabriek die als hoofd van een der voornaamste industiieele f ndernemingen toch zeer zeker een plaats in bovengpenoemd collegae alleszins waardigf gfeachtmagf worden VELE KIEZERS Goedkoopst adres voor AANLEG van GASLEIDINGEN MAI ÜFACTÜRE Voor eene te GOUDA eei stdaags te openen Winkel wordt voor liefst dadelijk GEVRAAGD eene eerste ervaren WINRELJUFFROÜW in staat de Zaak bij afwezig heid van den patroon te besturen Tevens GEVRAAGD eenige LEERLIKGjrUVFROUWEN De Afrikaner Boer © a De Jameson iDval door IT J HOrMEYE te Pretoria 3oudi Drnk van A BEINKMAN ZOON van netten huize Geg adig den g elieven zich Maandag den 23 November des morgens tusschcn 10 en 12 uur in persoon aan te melden te Ooiida op den Kleiweg No 100 het tweede huis van de Turfmarkt Zondag 22 ITovemlier avonds van 8 tot 1 uur Café Chantant door het Gezelschap FHITS JONGER Amsterdam In het Café ÜDleïanden lieerG TÜUTHOF Entree 10 Ct Ingang Naaierstraat LEVERT PUIKE mmni mm zooals Torig jaar STEENKOLEN STEENKOLEN Aan taandeu MAANDAG of DINSDAG in lossing een lading beste grore RUim KAGHELKOLEN op de Houtmaasgracht by t Zwemschool tegen een ciriele pi s by den ondergeteekende D v STAVEL Wogelenmang TANDARTS E CASSÜTO Turfinarkt 171 Gouda m behalve ZOtiDAGS en W0EN8UAGS Frijstrekking 10 December 500 000 Mai k als hoofdprijs in het gelukkigst geva biedt de iiieuirste groote Geldrerloting die door de Hoo Begeeriag rau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige iarichtiDg ran het nieuwe plan bestaat daann dat ia deo loop van iteohts weiuige maanden in 7 verlotingen van 11 t OOO loten 50 240 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter volledige bealisBÏog zullen komen daaronder zgn kapitale prysen van evealueet 600 000 iMark bij uitnemendheid eohter IpriJB iM 300 000 1 prijs a M 800 000 I prijs a M 100 000 Üpryzen i M 75 000 prys IprgsIprysIprys pnjzen Iprija M 70 000 aM 65 000 aM 60 000 aM 56 000 aM 50 000 M 40 000 21 prijzen a M 10 00C 46pruzen M 5 00 1 106 prijsen a M 8 00C 208prÜMUaM 2 00C 7g9pryzenilM 1 000 1848 prijzen a M 400 j3BS27 pr JK aM 155 I 8390 pr a M 800 200 160 134 104 100 78 46 21 3 prijzen a M 20 000 Da aanstaande eerste prystrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting ia van ambtswege bupnald plaats te hebben op den 10 December e k en kost hiervoor 1 geheet orig lot sleehU Mark 8 of 3 S0 1 iialf H M i 1 76 1 kwart iVi 90 tegen inzendiug van het bedrog per poattvisael of tegen rembours Alle commiasies worden onmiddellyk roet da grootste lorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten self in handen Bg iedore bestelling wordt het veroiechte offioieele plan waaruit de verdeeling der prözen op de verschillende klassen als ook de betrelfendo inleggelden te vrmemeu is gratis bijgevoegd en zenden wg aan on Begunstigers onaangevraogd na elke trokking de offioieele Ijjeten De uitbetaling der pryzeu geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nsar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen Tan Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wy meermalen volgens oOioioele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onto Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eene zeer werkzane deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstreeke te sendeo aan KAUFMANN 8IMOJV Bankiers en Geidwissdaars in HAMBUB8 P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bgi bet begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook vi or het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onse geerde Begunstigers te verwerven BINNENLAND GODDA 23 November 1896 Z tardagaTond bad op de bovenxaal van den heer Hardgzar eene openbare vergadering plaato aitgeachrafen door de TimmerliedeoVereeDÏfliDg Recht en plicht t De Voonitter der Vereeniging de heer F Janseo opende deze bgeenkomst heette de aaoweaigen welkom en gaf daarna bet woord aan den heer G Wolfawiokel voorzitter van bat Hoofdbaabaor der Alg Ned Timmerliedenboad Spreker behandelde het onderwerp Eiecbi Q Plicbtc die aao de rergad ring te kennen gaf dat zge beroep niet was te spreken docb dat hy WD gewoon timmerman was die zou trachten over dit onderwerp z jn gevoelen otede te deelen terwyl hy na afloop gelegenheid zoQ geven om met hen in debat te treden of vrat en te doen en zou gaarne willen besprekeo wat gedaan moest werden o bnone positie Ie ferbeteren bet ia to hniet telnocho uen dat er nog zeer veel ia wat ons ontbreekt wg kannen niet evenals de patroons op onzen oaden dag de zaken aan kant doen en itil gtao leven neen dan bergt men een timmarmansknecht alleen op in een raua nm Is dat recht Ia het recht dat een timmer man op z ondeo dag de liefdadigheid moet inroepen dit ia niet te begchonven nis een reoht maar slechla een gnnst Sen patroon heeft het recht ta vorderen dat een knecht op zQb tgd te werk komt en den arbeid aanvangt maar indien fa een werk heeft aaogenomen dat oiet te best is loopt hij geregeld u op te jagen dat het niet lyden kan maar wanneer hy een beter werk beeft krygt gg dan b v een gratificatie van i 25 omdat bet is medegeloopen Men heeft recht op een menaehwaardig bestaan an daarom is het ook noodig dat men zich vereenigt en wanneer een patroon goedkooper Werkkrachten kan krggen dan worden degeen die het meest verdienen weggedaan en daarvoor anderen aangenomen de groote arbeider ataat gebMl onbeschermd die toestand mag niet langer zoo blgven en als men nn weet dat do aannemer der slnizeu te IJmoiden failleerde gelooft gij toch wel dat diu patroon niet meer aan de schaefbaok zal komen zooals hg behoorde dit failliasement i veroorzaakt door de groote concurrentiestrgd Het belang van den patroon is om voor zoo min mogelgk ge d veel werk te verkrggen en die toestand is onhondbaar Zoo er weinig werk aan den winkel is worden wg niet evenala otncieren op non fËVlLLETOlM i mi ïi EM 81 Toen ben ik op reis gegaan want ik kan wel eggen oom voegde Robert er met ongeveinsde hartelijkheid bij dat wat ik van u bad gehoord nadat ik tante Meeran heb loeren kennen my onwoerstaanbaar tot u drong Ik heb voorziohtiger dan vroeger niemand iets van mijoe nis gezegd en beo door bet gebergte gekomen ik had den weg hier heen toch vroeger ook wel gevonden Maar voegde hji ar lachende bij jrwie weet waar ik beland sou zga als ik u niet tegaBgekomen was Pe baron was den jonkman niet moer in de rede gevallen ea zelfs bad de donkere uitdrukking van BJJD gelaat aleohts een oogenblik oor een lachje plaats gemaakt waarmede hjj de laatste hartolyke woorden van Bobert bad aangeboord Dat lachen duarda eohter sleehts één oogenblik en k liep gerubaen tjjd swijgend vo rt totdat hij eindelijk op een toon van zwaanaoedige gelatenheid zeide vHet was heel hartelijk van u en goed gemeend hadd ik het vier weken geleden geweten Haar het is hoop ik nu nog niet tela8tF Tiel Bobert hem levendig ia de rede vHet is nog geen aekt dageo geleden dat tante Meerau die woorden gaiproken heeft jfKomedie I viel de oude man hem met een woestea blik U da redt Da U hnii Ugt de actief geplaatst maar wg worden ont sUgen en daarom vooral ie het ons recht te vorderen dat wg voor onzen arbeid een menaehwaardig bestaan hebben wg moeten begrijpen dat oDze positie verbeterd moet worden en dat bet beliug van den een ook bet belang van den ander is en dat vereeniging ons alter doel moet zgo terwgl ik de laatste lal zgn om een werkstaking aan te bevelen Spr geloofde dat het noodig was dat van regeeringawege werd ingevoerd het pensioneeren van onde werklieden en dat werden opgericht Kamara van Arbeid en dat ook het leerling stelsel werd aangenomen en om dat doel te bereiken en dit kon ook indien al de timmerlieden van ons land zich vereenigclen en dat kon zeer goed daar het vak noch liberaal nocu Katholiek of Anti revolotiooair ia Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt waarop de Voorzitter den spreker hartelgk dank zeide voor het geapro iteoe en hoopte dat die nog niet als lid waren toegetreden zich alsnog zonde i opgeven De Kunstkring alhier za aan zgne leden en andere stadgenooten op Maandag 30 dezer in de zaal Efot e Vermaak Oonthaven eene tentoonstelling van reclame platen aanbieden waarbg de heer H P Berlage arehitaot ie Amsterdam eene voordracht zal honden Tegenwoordig ia elke handelaar en fabrikant wei verplicht door reclame de aandacht op zgae artikelen te veitigen daarom is bovengenoemde tentoonstelling zeker leerrijk voor atlen die belang hebben bg handel en ngverheid Te Moordrecht trad verleden week Vrijdagavond voor de atdeeling Moordrecht en omstreken van den Ned Prot Bond op Prol van Maanen nït Leiden Tot onderwerp had hg gekozen De doop m t algemeen en voornamelyk de doop in de Ned t erv Kerk als eene kerkelgke of godsdienstige handeling of plechtigheid Hg iprak over den oorsprong van de instelling dea doops zgne beteekenia en bediening en kwam zoo als van zelf tot de beaprekiog van de schorsing van Da Hoevern te Stolwgk door het claaaicaal beatnnr van Goada Met de reglementen der Ned Herv Kerk in de hand bewees hg dat Da H zioti niet vergrepen had aan het voorachrift Te doopen op de meeat indrukwekkende wgie Onomwonden liet hg zich dan ook uit ala eene onverantwoordelgke wgze van handelen van het claaaicaal beatunr van Gooda tegenover Da H niet alleen maar ook tegenover de Synode en verder alle protestanten Waar dp Synode Ds B had vrggesproken had het opheldering van dat krijgen zooals zy zio i nitdrakle Ik begrijp u niet oom sprak de jonkman die juist het huis in het oog bad en zich nu vragend tot den baron wendde Nu dan dat krijgen s at gelijk met den dood en daar baar aan den m oen niet veel gelegen is beeft zij ditmaal loyae arme Dora bedacht pHeer baron 1 borst Uobart uit tarwyl zyn gelaat doodelük bleek werd Oy bedoelt toch niet dat ffDat ik mijii arm kind want ik heb baar lief als een eigen kind niet zonder reden heb verborgen gehouden Zoodrn dat w mevrouw de gravin bedoel ik hare aohuilplaats leerde kennen heeft sg haar gelroffan do r eene vreemde of met eigen hand want ik weet niet of zy er ielvo niet geweest ia voor die duivelin in menaohengedaante iB niets onmogelijk zoodra bare oude hartstochten boven komen 1 Heer baron zeide de jonkman nngBtig ik begryp u niet bet is niet mogelijk dat zij de jonge dame uwe pupil en oom Arnold s dochter Door een steek met een mos i Kt kregen heef zooals zy de ouders van bet kind v or haar gekregen heeft Er wos bij die woorden iets vreeselyks in bet gelaat des oaden mans maar weldra werd kij bedaarder en voegde er honend by Zij is oud geworden en kan het zoo goed niet meer als vroeger of begint God s wreekende hand haar reeds te treffen P Het mea is uitgegleden bet kind zal weer genezen en dan zullen wij een openlijken anval beginnen Ik heb my nooit met alioksohe egen opgehouden an wslg r van olassioaat bestuur van Gouda minateos daarin moeten berusten en niet zooals bat gedaan heeft weer tegnn bet optreden van Ds H moeten opkomen Aan hot eind zgner rede stelde hg de vragen Welke tullen de gevolgen zga voor Da üoevera voor het claaaicaal bestonr en voor de vrgzinnige leden der Ned Herv Kerk in t algemeen De Voorzitter Da van der Meer van Kuffeler bedankte ten slotte in warme bewoordingen de geachte hooggeleerde apreker voor zgne boeiende en leerrgke rede De directeur generaal der Maatacfaappg tot exploitatie van staatsapoorwegen heeft eene aanscbrgving gericht tot hpt ambtenaarapersoneel op alle stations der maat icbappg waarbg het aan die ambtenaren verboden wordt berichten den dienst betreffende aan de dagbladen mede te deelen tenzj dit van hoogarband gewenscht wordt en zulks met hel oog op het feit dat meerma en dergelijke mededeelingen zooder voorkennia van de directie in de bladen worden aangetroffen Het Cenirnmi en de Tgflc bevalien in een hoofdartikel het Katholieke program looals het door alle 25 Katholieke leden der Tweede Kamer is geteekend De Koningin en de Koniogin Kegenies bezechten Zaterdag den koning en de koningin van Italië te Monza en keerden des avonda naar Milaan terug De minister van boitenlandsohe zaken brengtter kennis van belanghebbenden dat deFransche regeering op grond van bet aaotreften van mond en klauwzeer bg uit Nederland ingevoerd vee bg besluit van 19 Nov j l den in en doorvoer heeft verboden vanrunderen geiten schapen en varkens afkomstignit Nederland 8t Ct De directeur der Kgks poatspaarbank de heer Armand Sassen heeft weder een belangrgk hnlpmiddel aan de hand gedaan om het sparen op de scholen te baTorderen Onderscheidene hoofden van scholen hadden bg hem op eene ruimere verkrggbaarstflIiQg van spaarbankzegels aangedrongen En wel omdat thans het kantoor der PosterlJeD de éénige gelegenheid aanbiedt om zich van dergelgke zf gela te voorzien en vele leerfiugen wier wouing of school vér van dat kantoor verwilderd ia zich van bet sparen zollen laten afschrikken Daar komt nog bg dat de post ambtiMiar 1 hnl lo den regel volhandig hebben ÜQt zyn vreeselijke heacbuldigmgen zoi Uohert zoo oatateld dat zijne Btom beefde En is nicht Dora buiten gevaar ffHet schijnt van ja Kn wat die beschuldigingen betreft ik aal u bewijzen leveren antwoordde de grijsaard i Maar daar zyn wÜ er CbriBtolTel neem het paard van mijnhoer asn En nu tree binnen en wees welkom Ik heh dat heUi s nooit tol iemand behalve tot Steiuheim kunnen zeggen Bén ding moet ik u evenwel zeggen neef zoolaag gy bij mij zyt moet uw vtrblüf een geheim zyn voor iederen vreemde die toevallig deten weg mocb uitkomen houd u daarom lo huia en ton tweede moogt gij als gij weer in de buitenwereld komt geen woord spreken van uw bezoelc bij mij en nog minder van die moordgeschiedenis Daarmee moet ik zelf voor don dag komen Bobert drukte zijn oom da band en trad toen het buis binnen dat l ij voorheen oii zulk eene ronderUnge wijze doorbeloopo had Op de vestibule volgden de huiskamer en de keukeu en eindelijk dat vertrek met dien ouden leuningatool bij hot venitor waar hy de sloapster gevonden bad Hoe helder stond die zonnige dsg hem nog voor deii geest ook thans beersohle overal weder dezelfde stilte nadat het geluid der voetstappen van den ouden baron op den tr ip was wegseatorren Wederom daoht hy aan het oude toovenprookje dat hier toenmaals werkelijkheid geworden scheen to zijn en waarvoor eene boose toovermacht in de plaats scheen te süd getreden De mededeeliug des ouden mans had hem niet slechts ontsteld maar ook met diepe droefheid vervuld Do gedachte dat het frisscho en jonge levso door de hooit hand eeai nsBsoken kon worden waarvan het gevolg kan wezen dat de leerlingen die 1 of 2 spaarzegels komen vragen door t overige pabliek op zgde worden gedrongpu en dientengevolge soms vrij lang moeten wachten alvorens geholpen te worden hetgeen niet geschikt ia om bet sparen aan te wakkeren De vraag rees of niet de depólhonderi van poslzegols óók met de oitgitte van spaarbank zegalfl zooden worden belast Bg bet hoofdbestonr der Poatergen bleken echter overwegende bezwaren zoo van oomptabelen als van anderen aard te bestaan Hoe nu in het belang van het sparen op school de gelegenheid tot het verkrggeu van zulke zogeU op andere wgze ruimer te maken Bg den directeur der Rgksspaarhank li nu de vraag gerezen of het niet mogelgk zoude zgn dat de hoofden van scholen hetzg voor eigen rekening hetzg voor rekening van het Gemeentebestuur of der besturen van andereu aard waaronder zg ressorteeren zich een kleinen voorraad spaarbankzegels aanschaften om die desverlangd aan de leerlingen tegen betaling uit te reiken Het betreft toch in deze slechts het doen van een betrekkelgk gering goldelgk vooreohot met de zekerheid bet voorgeschoten bedrag gaandeweg terng te bekomen ïo een ctreotaire aan de aohoolhoofdea zoo van openbare als bgzondefe scholen gericht heeft de directeur varzoehi hem httn gevoelen te willen mededeelen tevens of het bestunr waaronder de school ressorteert bereid ia de noodige medewerking ten dsze te varleenen De ledeu van het rgkaschooltoesieht igo met het zenden der circulaire in kennia geateld en tot hen ia tevens het verzoek gericht bonnerzgds er toe te willen medewerken dat de zaak wearvan sprake is zoo doelmatig mogelgk worde geregeld Het ia te hopen dat deze pogingen mogen leiden tot bevordering van het sparen op de lagere schoten hetwelk niet alleen in de toekomst betangrgke sociale voordealen kan afwerpen maar ook als en uitnemend opvoedkundig middel te beschouwen ia Het is tevens te wenschen dat ala gevolg dier pogingen er een band zal gelegd worden tusHcfaen al de schoolspaarbanken tan onzent en do centrale directie der Bijkspostapnarbank Spreek geen kwaad van de Rotterdamsche brandweer bet ia de gevoeligste snaar dia men in een rechtgeaard Rotterdammer kan doen trillen Of ze daarom volmaakt ia Het volgend verhaal ii ontleend aan bet Batterdnninrli Nieuwsblarl afgebroken was hom ondragelyk Hy zonk ia don ouden leunstoel neder leunde met zyn hoofd in de hand en gaf zich san treurige gepeinzen over De hond die hem aanstonds als osn ouden bekende was gevolgd stoorde hem niot maar bad stil don kop op zyno knÏH gelegd en keek nu on di n mot zijne ernstige trouw o oogen naar hem op Dat alles duurde evenwel nibt lang de baron kwam spoedig van zijn beuek by de zieke terug en bracht goode berichten vru de patient mede bij wie de koorts reeds Inng geweken was en die door den slaap meer en meer hare oude krachten terug kreeg Wanneer zyn jonge bloedverwant een paar dagen wilde blijven zou hij bnar wel zien dacht de oude mnn Dora was niet weinig nieuwsgierig den raan te zien die haren slaap bospied en haar doekje mede genomen had Hebt gy het F kunt gij uwe identiteit bewijzea neef vroeg de baron achcrtaond Hy was blykbaar veel aamtenamer gestemd en sobeen zioh het ernitige onderhoud dat bÜ met Bobert in het bosch gehad had uit bet hoofd te willeo zotten Bobert lachte Spot maar oom ik moet zelf laoben als ik aan die allerliefste ontmoeting en aan mijn roof denk muar gij moogt er van denken wat gij wilt ik moest het doekje mee nemen en lach nu nog maar meer ik heb het werkelijk hy my Het vuur brnnddo vroolyk in don haard de lamp verspreidde een aangenaam licht oen krachtig maal deed den vermoeiden Bobert goed