Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1896

Bergpo H stoic grond voor 250 000 fram hebbeu gekocht om oen ipeelclubop tericblen Ëen eigenaar ran een disfilleerdery in Schotland werd dezer dagen veroordeeld tot een schadeloosstelling van £ 12 aan eeo kippenboer wiens pluimgedierte door den afval van de distilleerder geregeld dronken was Vroeger had de eiscber ♦ en ruime hron van inkomsten gehad dauk zy zyn kippeobandel m ar na de oprichtiug der fabriek ordieodn hji slHchta weinig Zyn kippen aten niet meer Hij mocht wel zeggen dat ï j voortdurend onder den jnvloed van sterden drank verkeerden uitgezonderd öp Zondag al i de fabriek niet werkte Maar Maandag waa de ergste dag de kippen dronken dan onbehooriyk veel sy wilden niet leg$ en voor zj een graantje ge pikte hadden eo er was een jongentje noodig om op ze te paasen daar t dikw ls gebeurde dat ze in de sloot roI4eu Hun gedrag was dan meer dan ergerlgk en do kuikens waren al even erg aia de henren De hoenderboer rerooderstelde dat eso hen die hy in FortWüliam bad gekocht da drookenmiftkende sloot het eerste bad ontdekt Uit het verhoor nemen offl h t volgende over De rechter Heb je wel eens opgemerkt dat je kippen Ja Geloof je niet datje kippen daaraanlyden Ja maar het zgn whiskygapeo Qelacb WiBt je iets vsn het verleden van de henvan bet Fort William voor je baar kocht Niets hoegeuasmd Toen werd de drankznchtige hen nUiovertulgingsstuk in de rechttaal gebracht De rechter 1 dit de Fort William hen De eigenaars Ja Is zü nu hter Volstrekt niet ledereeo kort zich overtuigen dat dit laatste antwoord juist wan waet de beo zat op den bodem van de kooi stak haar nek tosBcben de tralies door en kakelde op zeer oneerbiedige v iB tegen den rechter die toeo bevel g f haar weg te brengen Het onderipek werd daarop voortgezet Was deze kip hedenochtend by de alootvan de distilleerder Dat heeft iedereen zoo juiit kunnenzien Gelach Hoe ZQU de andere kippen vandaag Erger dan deze Waa dit de eenige die je hierheen kon Ja Waarom De rest wna te dronken Dos de Fort William heu is niet eensde ergste Hoe komt dat Ze kan meer verdragen dan dtf anders Daarop werd hem gevraagd of er geen enkele nuchtere kip op zyn land was Ja een blauwkuif maar de dronkao kippen breken haar eieren De advocaat van verweerder merkte nog op dat de toestand van de kippen ook het gevolg van ioflaeuzn kon z o Dn niispraak werd wegens bet byzondere van het geval een dag nitateld De zitting was drnk bezocht maar ook op straat was de Fort WilHam hen het voorwerp van veler belnngstelling Iemand hield haar een glas whit kj voor dat gretig werd aangenomen Hierdoor bekwam de beu nieuwe krachten en kakelde dat bet een aard bad tot groots vrooiykbeid van de talryke omstanders Den volgenden dag veroordeelde de rticbter de eigenaars der disfilleerdery tot subadevergoeding Het Vaderland vindt dat de N U Ct den goeden weg wee i toen zy de liberalen voor wie il de Unie geen plaats ia aanmaande zich te orgauiseeren Dan zegt het blad zullen wy weten wat wg aan dkander heb Directe Spoorwegverbindingen met GOlÜi Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 Uctober TUd van jreenwicli QOUDA aOTTllRDAM 9 86 10 17 11 81 ll H 19 18 18 86 1 8 8 60 8 67 4 60 11 88 18 8 4 67 11 86 18 3 6 4 11 48 18 46 6 11 11 61 88 18 88 18 66 1 6 4 8 4 16 5 0 UOTTÏKDA M B O B D A 9 81 8 61 10 1 11 60 18 87 1 40 1 44 9 30 9 40 1 66 10 87 6 17 6 61 7 85 8 8 66 10 89 10 86 10 48 10 4 f 18 08 18 47 6 40 H A A 7 10 7 4B 8 18 9Vi 9 60 10 11 OODDA DEN BIAS Zoolotmeor Zegwaard Voorburg HaRO O 7 80 8 86 9 89 lO lSn 18 11 16 18 16 12 88 1 48 8 47 4 46 6 18 6 64 6 11 7 80 7 4 88 8 64 9 64 10 8811 C M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 f 8 01 10 06 Z Z 7 6S8 66 11 41 18 61 6 08 8 11 10 16 r 8 07 pS 11 66 1 06 6 80 8 86 10 87 H 8 1 8 1810 7 10 48 18 11 48 W 46 1 10 12 4 17 6 86 6 6 6 8 6 8 7 S0 8 81 8 10 8 11 6 11 46J s Hage 6 46 7 80 7 48 8 50 8 1 46 10 1111 8611 811 86 8 44 3 40 4 10 4 33 5 S2 6 127 18 7 68 8 88 58 Voorb 6 E9 10 17 1 41 4 89 6 18 0 84 Z Ze w6 6 10 82 1 66 4 68 6 80 48 Zev M 6 17 10 48 06 5 04 6 8 5 lOnuda 6 98 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 64 18 06 12 6 S 17 8 14 4 08 4 386 16 5 68 6 507 468 8810 1010 88 U T K E O H T G ODD 10 15 10 88 11 38 18 3 08 3 52 4 46 6 1410 38 11 66 18 84 4 16 6 8410 46 4 84 10 69 11 1018 11 8 45 4 87 6 17 60 I D A U TUCHT ionda 6 80 6 87 7 1 7 66 8 81 tl 88 9 62 10 19 10 67 18 66 9 80 Oudaw 6 46 f H 11 14 8 87 nroerden 6 58 7 8 8 1 f 11 8 8 46 Utreokt 6 18 7 48 8 88 f 9 64 10 51 11 46 1 87 3 08 I Naar Amsterdam f Stopt Woensdaf GOUD A A M8TE8DAM Souda 4 87 8 81 E 10 57 1 10 4 11 Aaatardan 0 81 8 14 8 87 10 66 18 1 18 6 1i Stept te Nooldoip Leididieiidaiii en Bleyawijk Knuaweg n Uakudorp 7 56 8 08 8 07 10 84 S8 10 54 9 36 8 8 8 41 9 49 11 10 8 17 4 41 6 67 6 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 5 18 6 7 89 8 4 11 07 j AHSTEBDA H S O U D A AEBterdaB C Bt 7 15 8 16 10 4 84 eouda 7 88 8 18 8 14 18 10 18 11 18 88 8 45 Laat te Souda Baiilgera uit maar DMBt u niet op 8 46 11 1 10 17 10 801 11 86 6 20 7 81 8 58 OiatM DoQderdag aTOod toBBchio 9 en 10 nar wan er brand Waar Dal wint uien oiut seker maar om t eren er was brand en de spuiten reden uit in bat TaUa geloof dat 7 den braad gauw ffbnopg f in den zouden lo dat geloof werden de spnitgsaten ferstfrkt waut nauw waren zg op strjat ol de wnarsebuwers kwameo al vertellen dat de brand woedd op de Schiekade Wz Scbie Schielt was h t algeneen geroep en Toort ing ii t naar de Scliie Maar danr w s niets aan t baodj alle huizen stonden daar ala alle dagen geen ïonkje wa te beepeuren Toen werd er geroepen Verlaat8traat en recbUoin eert ging het in vliegende aart daarheen maar ook in de Verlaatstraat riel niets teblnsHrhen Jelni habbao niet goed ge oobt hijgden de toe choawers er ia wèl brand op de Schiec En weer klon bet Scbielc Scbie f au wet r ging bet de Schiekade op gerolgtl door pen fiteedi aaogroeieode menigte wier tfonen some wel eana in ernstig gevaar Terkeerden I ie koppige rooJe haan wilde ondaoliB alle waarBcbuwers de Schiekaden maar niet met een bezoek vereereo Eindelyk nu wi t meo het de brand waa op den Hofd k en honderd kalen galmden Hofdyk Hofdijk Ie Toen op het Hofplein gebeurde er een malbeur lie apuit dia de eerste was Bcbeeu zelf moe te worden en te vinden dat een der kleine caié op het Uoi lein dat tbd den beer Kramer waar men een paar sloepj a afgaai ook voor 600 Spuit een aangenaam roatplaatsje biedt altbaofl door tiet uitweken voor een rytuig namen de jongeoa aan bet tonw een verkeerd riohting de man aan den boon kon z n stuur niet boadan u sprong ter z de en de spnit perapomp voorop en znigpomp achterna huppelde vroolyk de trapjes af en bestormde met donderend geraas de danr van het café die op zolke ruwe bezoekers niet is ingericht en dan ook leelijk gehavend werd De besoekers aprung o verschrikt van bon stoelen op maar gelukkig bekwam niemand buuuer en ook geen der spuitgasten eenig letsel Uvt vereende krachten bracht men de spuit weer op deo vlakken grond tsrw l de schade door beeren brandmeesters zal worden vergoed Waar nn eigenlek de brand geweest is weet men no oiet f Een brotale postdiefatal is dezer dagea te Pftrfls gepleegd Ken persoon in de uniform van postbeanibte liep den postwagen die brieven en pakketten van een bykaulüor bad afgehaald na en riep den koetsier toe dat by xioh vergist had en een verkeerden zak bad me egeven Het dese woorden sprong Oij op den bok sloeg de klap vsn den wagen 0 eo en nam t r een zak uit terwjjl hij een anderen zak er voor iu de plaats legde Daar tiet een eehte postzak was en avenals de overige terïegeld liet de koetsier beoi begaan zonder onraad te vermoeden Ëerat op het hoofdkantoor waar bleek dat de zak met papier wa gevuld werd de diefotal ontdekt L e dief eigende sicb de brieven met geldawaarde tot een bedrag van f 24 000 francs toe en wierp da niet aangeteekeode brieven in lU brievenbus Tot dusver ia men er niet in geslaagd hem opt sporeo Da apaetbolen in België blgven voorloopig bestaan De tegeering beelt niet Hnnaen besluiten ze op te heffen of onder toezicht van den Staat te stellen Zy heeft bealoteu een bron van inkomsten voor den Bfaut er an te maken en is met de commissie uit den Senaat overeengekomen dat voortaan elke speelclob op den dag der opening eenvergunuiogsrecht van 500 000 frs en bovendien voor etk lid d t de club beeft bezocht 200 fra aan den Staat moet betalen De mioistar van 6oanciëa meent dat de moeite olobs deze hoof e lasten niet zullen kannoD dragen maar al verdwijaen dan de kleine olnbs da grooto zolleu er ni t mindr r om bloeien Het beste bewga ditt 74 g ene roden tot vress meenen te hebben is dat nog dezer dagen eenige Franacbe ka pitaliaten te 6 80 8 40 i 47 8 64 9 1 9 10 7 6 7 88 7 8 7 46 7 66 Gouda HoonlrMht NiauverVerk kpelle Uotteidua 5 6 8 U 8 1 8 88 4 66 8 B 8 14 6 81 6 87 Oobda Z venhuizsn Moerkap Ue KoUerdui Cpelle Nieuwnkttk Hoordnoht Oondi ben n de kiezers die de leiding der NiR C wunschen te volgen zullen te weten komen wat zg aan de mannen der N R Ct voor de toekomst hebben Het kan dan toch wel niet aiidvrs betoogt het Vad of men moet ook daar een programma formnleeren Dan alleen al kunnen hiyken of men alechts zoekt naar een middel om zooveel mogelyk allen te vangen wier politiek in anti clericalisme en flnti prottctionisme opgaat dan wel zich klaar bpw ist ia dat de politiek der tuekonst moet yu een eociale bervÖrmingspolittek at heelt men allerlei oodergpschikte bezwaren tegen bet L U program Of ook het Handelsblad van de party zal zyn weet bet Yad nog niet Het merkte wel uit het L U artikel vnn dat blad dnt het diep treurig is omdat bet niet ter vergadering geror peo was om ter cht te brengen wat door de oobaodigheid der LeidRcbe heeren en de taclooaheid v n het bestuur bedorven was Dat bet Hbid de Uuie echter becbuldigt an in de kaart van den beer De Koo te spelen begrypt het Vad niet wyl deze publicist het Unie bestuur steeds vervolgt en bestrydt en belacheiyk poogt te maken En ook is onverklaarbaar de beschuldiging dat zy zieb aangenaam wil makeu by de radicalen De Unie ia geheel gebleken op de lyn waarlangs zij zich steeds bewoog en beeft eenvoudig die hervorming aan de orde geateld die zy ryp achtte zonder te kyken naar het radicaal program dat nog heel andere dingen op den voor K roud atelt Ooj de bespreking dezer zaak voort te zetten wit bet Vad kalmer en onbevangener gemoedstemming van de Hdbl redactie af wachten Het Btelsel door den Minister van Financiën voorgedragen ondervindt scherpe critiek van de zyde van mr N G Pierson inde Ecooom Bt € omdat de ongelykbeid van drnk in vele gevallen zal zyn verergerd en het bloot toeval is al voor sommige gemeeoten gelukkiger nitkomat is te constateeren De werking der va te uitkeering zal zyu dat de ongeiykheid van drnk die tnaschen gemeenten met betzelfde bevulkingscyfer bestaat irooter wordt Men denke zich twee gemeenten van 100 000 zielen Zy zullen volgena het eerste deel van het ontwerp f 137 500 genieten Bedragen nu de persoonlyke lasten die deze belde gemeenten by gemis van alle uitkeering moeten beffen f 500 000 in de eene f 1 000 000 iu de andere staan dus deze lasten tot rlkander in verhouding van 1 tot 2 dno wordt de verhouding nu 1 tot 2 37 De verandering ia niet groot maar zy bewe zich in een verkeerde riebting Aan de nitkeeriog d e verband houdt met da huurwaarden kleeft een ander bezwaar ledere gemeente krygt uit dez n hoofde minder aaar gelang by haar bevolking de evenredigheid tuasrben gegoeden en mingegoeden boter is In vele gevallen zal dit biilyk zyn doch bet kan ook leiden ot groote hardheden en ongemotiveerde weldadigbedeu Ook daar waar oen gunstige evenredigheid tuasch n gegoeden en niet gegoeden bestaat kan door allerlei oorzaken de druk te zwaar zyn dan zal echter juist uit hoofde van die gun ige verhouding de uitkeering gering wezen Eea ongunstige flvenredij heid tuaschen gegoeden en niet gei oeden kan zeer wel gepaard gaan met betrekkelijk geringe fiuancieele Issteo dan zullen wederom krachtens het aangenomen be insel die geringe lasten aanmerkelijk worden verlicht Laat de verhouding tusscben onbelaste en alle huurwaarden in het eerste geval 1 7 zyn in liet tweede geval 1 3 dan zal de genieente die zwaar is gedrukt slechts éen zevende m v Ie andere die geen of weinig hulp noodig heeft éen derde van baar lasten vergoed krygeo 6 19 6 61 7 S6 6 80 6 10 6 88 8 44 4 18 6 8 2 60 4 40 4 50 4 67 6 04 5 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 3 0 4 04 4 83 Utrecht 6 33 7 60 9 88 Woerden 6 68 8 11 üudewater 8 1 Gouda 8 82 8 84 10 10 In dü derde plaats nu de uitkeering voor hoitengewone kosten van armenzorg Die uitgaven worden vergeleken met da overige gewone uitgaven Hoe belangryker die zyn des te kleiner ia de kans dat de gemeente uit dezen hoofde iets ontvangen zal Byvoorbeeld Op twee plaatsen met gel ke bevolking zyn d0 armenkosten eron groot ait te drokken door het getal 20 Maar io de eene gemoenta zyn de overige gwone oitgaven 100 ia da andere 160 Deze laatsti gemeente inzonderheid heeft aanspraak op holp maar zy lal geeu hulp ontvaof o want 20 is van 160 slecbta I2 pÜt Daarentegen krygideearite een vierde harer uitgaven vergoed De vertchilleods werkingen gaat de achryver voort die hier ïyo aangeweren knonea elkander nentraliseeren mnarvpok versterken bet toeval beslist hier jflL y nog eens aan die twee gemeenteo HVwelke da verhbudicg tosachengegoeden eo ingegneden gunstigst is jn de meest bezwaarde een geval dit zich licht kan voordoen De vaste oitkeering vergroot on reeds esnigszios de ongelykbeid de uitkeering die gegrotnd is op de onbelaatbare huurwaarden maakt dit kwaad oog erger En het is zeer wel mogelyk dat in beide gemeeoten de kosten van armenzorg evenveel bedragen want die koeten bonden niet noudznkeïyk verband met het percentage der bevolking die io onbelaste perceelen wooot Ten eerst 4 niet wegens de onvolkomenheden van de classificatie der gerceente voor bet personeel ten tweede niet omdat de talryke oobelflate woningen der eene gemeente een bevolking kunnen huisvesten die het wal niet breed bedt maar in wier midden weinig arm tastigen zyn terwyl io de betrekketyk weioige onbelaste woningen der andere gemeente zeer veel gebrek wordt geleden Is aldus de stand van zaken zoo kan bet gebeuren dat de gemeente die reeds ten onrechte bevoordeeld i door d regeling der tweede uitkeering het andermaal wordt door die der derde Haar overige aitgaven zyn gering de armeokostep behoeven das niet boog te zyn om de 15 pCt te overflchrijden Io de andere gemeente daarentegen moeten die kosten zeer veel bedragen zullen zy in aanmerking komen om voor een deel vergoed te worden door bet Ryk De heer Pierson acht dan ook de raotiveeriiigen voor de door den Minister aanbevolen litkeeringen onjuist De grondslagen der va te uitkeering haogon in de lacht de Minister ziet de rechtvaardiging der uitkeering voor die vau den maatstaf der uitkeeriog aan Wat de tweede bydrage betreft is ten oureohle alleen getut op een enkele factor van den fiunncieelen toestand die volstrekt niet vooral de koofdfactor ia De schryver atelt zich voor nader te onderzoeken de theoretische grondslagen waarop het stelsel van Rykauitkeeringen aan gemeeuton rusten moet Dat onderzoek alleen kan voeren tot eeu juiate formnleeriog van bet probleem en tot bepaling van de riebting waarna syn oplossjng most bsprweid worden Gaarne voldoen wy aan het tot ons gerichte verzoek om opname van het navolgend adres hetwelk aldus luidt Aan Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes van bet Kooiokryk Geven met verschuldigden eerbied tekeooen de ondergeteekenden leden van het Boofdhsstuur van het Nederlandsch OnderwyzeraGenootschap en van het hoofdbestuur en den Bond van Nederlandsche Onderwijzers domicilie kiezende ton huize van dan eersten ondergeteekende Raamstraftt 12 Amsterdam dat eene dikwyla bedroevende en pynlyke ervaring hen heeft doen erkennen dat de behoefte aan verbetering niet alleen betreft eene doelmatige Iraktementsregeling voor de onderwyzers zelf maar ook en vooral da verzekering van pensioen aan hunne weduwen en weezen dat zy van meaning zyu dat de gewensohte verbetering haar nitgangspont zoa moeten vinden in he tot stand breogen van eene regeling der bovenbedoelde peosioenveriekering 9 67 10 40 IJ IS TO 4 n 10 11 § 10 18 a 10 27 10 59 11 80 9 87 10 4 9 47 v 8 54 r 10 01 f 15 10 07 10 84 8 36 8 48 8 61 7 62 7 6 8 6 8 13 8 28 8 63 9 8 9 10 7 9 6 97 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 6 47 eeu DA 4 41 6 18 i 4 T 46 7 45 8 48 8 68 8 8 dat zy de overtuiging hebben verkregen dat die verbeCering alleen tot stand gebracht kan wurdtju door eeo eenvoudige regeling bij de wet dat zy met eene aau het gewicht der zaak evenredige bwlaugstpl ling keu nis hebben genomen T D de zeganrgke werkiD ea den gnnstigen toeatand Taa bet wedaweo en weezenfoods roor Bargerlgke Arabte areD opgericbt kracbteaa de Wet fan 9 Mei 1890 Staatebl no 79 welke toeitaod blgkt dit de wetenschappsiyke balauB dia thana voor de eerste maal door Uwer Majeeteita Eegeeriog i Of ergelegd overeeokoDiBtig de bepaling Tan artikel 20 der bofenbedoelde wet dai zy hopen dal Uwer Majesteite Regeeriog met wgzigiog ran alinea 1 ras den aaobef Tan art 31 der boveobedoelde wet den gaostigen toestand ran boveogenoemd wedowenen weezenfondg zoo noodig als middel mag villen aaDWeoden om mogelijke finantieels bezwaren tegen de opneming der onderwaters onder de ambtenaren aan wier weduwen en weezen bet genot van peuaioen wordt rerzekerd op te beffen dat y om 1 die redenen de vrijheid nemen zich eerbiedig en met bescheiden doch krachtigen aandrang tot Uwe Majesteit te wenden mrt bet vertoek dat bet Haar moge behagen eene wette lyke regeling in bet leven te roepen die rekening hondende met de draagkracht der onderwyzers hen trekt binnen den kring der ambtenaren wier weduwen en weezen in het genot van penaioenverzekering zyn geeteld t Welk doende ent Het adres aan da Sjnode der Ned Herv Kerk met verzoek te vernietigen het besluit van het provinciaal kerkhestuur van NoordHolland tot ontzetting van den heer H un Hreemen als predikant te Durgerdam is reeds door 200 a 300 personen geteekend Jamesou is ernetig ziek hy werd gister in de geiangenis geopereerd en zgn toestand wekt bezorgdheid De wetgevende macht van bet Zwitserache kanton St Gallen beeft met 79 tegen 62 stemmen besloten tot invoering der lacultalieve lykverbranding WERKVERSCHAFFING Ingekomen by den heer C Brunt van A B f 5 w d V B f 10 wed W f 1 50 F H O V I f 10 By den heer Roepen inn H G f 10 J M N V G f 10 By den beer Arkenboot van K f2 By dec heer Kamphniieo vsn Mevr K 10 Mevr B IJ f 25 1 0 f 2 50 J V f 1 C T 1 Bfl Jen heer Donker van P J H f 1 J A N f 1 By den heer Krook van v d M f 1 P S t 1 Bultenlandscb Overzicht In antwoord op een interpellatie van MÜIerand in de Franscbe Kamer over bet bestaan en de strekking van de Fransch Uossiscbe overeenkomst zeide de minister van buitenlaodsche zaben Hanoteox Hetgeen daaromtrent aan bet volk moet gezegd worden is reeds gezegd te Cherbourg Parys en Cbalons door president Faore eo dan Czaar Niimand denkt er thans meer aan het bestaan van eeo enteote te ontkennenc Delonde besprak achtereenvolgens de quaestiSn van Madagascar Siam Tuoi en de Niger en verlangde dat Hanotaux Engeland onmiddellijk soo herinneren aan de belofte om Egypte ts ontruimen Hobbard vroeg of er geen mantregen moesten genomen worden met bet oog op de loebereidselen die Engeland maakt om naar Kbnr toem op te rokken Hanotaux zeide dat het onmogeiyk was een antwoord te improviseereo op de vraag van Hubbard In syn antwoord un Delonele zeide hy botreffendfl de aangelegenheid van het voovsehot uit de Egyptische schnldkas dat bet noodig waa het vonnis vin bet hfif van appèl af te wachten alsvorene een besluit te nemen Wat de eisrbea betreffende da ontruiming vao Egypte aangaat niemand denkt er aan die op te geven te minder nn Frankryk dooreen bevriende natie wordt gesteund Hobbard verlangde dat het krediet voor het gezantschap by het Yaticaau zoo verminderd worden Dit voorstel werd nadat bet bestredao was dnor Hanotaux verworpen met 324 tegen U3 stemmen Ten slotte heeft de Kamer al de boofdBlnkken van de begrootiog van buitenlandsche zaken aangenomen Plechtig is Vrydag de zitting van den Proi siteheo Landdag geopend De leden waren bgeen in de witte zaal van het konioklyke slot de troonhemel was versierd mat pnrperen met gouden adelaars gebordnurde draperieën zwart Witte pluimen wapperden aan de hoeken van het baldakgn maar de Keizer was niet aanwezig Er ontbrak iets aan de plechtigheid de glans van den sooverein die door zgn optreden en zyn woord bezieling geven kon aan de openiDgspIechtigheid D rgkakanselier las thans de troontede voor die zwggeud zonder toejoiehingen werd aangehoord Eeret toen de voorlezing geëindigd was brachten de aanwezigen op verzoek van den hoer Voo Köller den voorzitter van den Landdag een driemaal herhaald Hoch f uit op den keizer De troonrede zegt de Vo8s Ztg ia koel tm nuchter en brengt geen verrasiingeni De heer Miquel deelt mede dat tot nog toe do tioanoieele toestand gunstig ia De loopende rekeningen sluiten met eeo batig saldo de begiootingen wgzen geen tekortaan Maar hu twyfelt of daarop ook in de toekomst met zekerheid kan worden gerekend Ma r voor t oogenblik beeft hy geld en il bg royaal Hy kondigt traktementsverhooging aan voor velschillende staatsambtenaren voor onderwijzers leeraars professoren en rechterlyke beambten De Vosa Ztg t geeft echter den raad aan deze heeren zich niet te vropg biy te maken doch eerst de ontwerpen af te wnchten en to zien wat er van de verhooging der traktementen terecht komt De dezer dagen ontdekte verkeerdbedeo in de adminialratie van den Londensoben CoontyCooncilt krygeo natourlyk een politieke b teekenis Want elke groep beoordeelt de zaak aaar haar meerdere of mindere ingenomenheid met het zoogenaamde gemeente eocialisme En de groote voorstanders van de nieuwe richting zooals John Burns trachten de heele zaak terug te breugen tot een verkeerde boekhouding Zooals meer gebeurt leidt dit tot verzet zelfs hy beu diu John Biirne het nanst staan Sa dio houding ia ook van een opportunistisch tilUtf nt te verklaren Van het oogenblik dat de xaak aan de groote klok is gehaogen moet er klare wyn wordon geachonkeo In de etirHte plaats om niet allen invloed te verliezen op de kiezers du uit den aard der zaak wautrouweud ziju En daarby komt dat men oo de zaak niet krachtig wordt aangepakt gevaar loopt dut of de justitie öf de booge regeeriog er zich iomengt Man is het daarom eeus geworden het verder onderzoek in haoden van den County Council te houden Vélen zyn bevreesd dat daardoor de wprkeIgke fcbuldigen zullen vrykomen Want het is moeiiyk alWn te overtuigen dal do hoofdambfenareu in deze op eigeu gezag hebbt n gehandeld dan wet gedreven zyn door anderen die er groot gewicht aan hechten goede reenlUten van bet steUel van eigen beheer to zien at dit stelsel uit een financieel oogpunt goede vruchten beeft gedragen dat bleek rende een valscbe waan te yD zoodat de deugdeiykheid van het geleverde werk en de betere behandeling der arbeiders thans op den oergrond worden gesteld Maar met dat al blijft het een feit dat hy dergeiyke groote administraties waar zoovel postjes eu potjes zyn overnchryvingen msarat te dikwyit voorkomen en uitgaven worden ijeboekt wanr nieniand ze terug zal vinden Eu meerma en geschiedt dat zelfs op vry openhartige wyze Zoo uog onUogs by de credleten voor het bezoek Van den czaar aan Frankryk toen de rekeoiog een eindcijfer aanwees óo laag dat menigeen betwyfelde of niet alleen het departement van oorlog meer bad uitgegeven dan het totaal Maar iu de vreugderoes waarin men destyds verkeerde werd daarop geen acht geslanen atisschien ook Wül omdat men uit boffeiykheid jegens den keizerlyken gast een minder aangenaam staartje wilde vermyden Koning Alexander van Servië is Vrydagavond naar Weenen vertrokken Het bezoek aan keizer Frans Jozef wordt na de opening der fJzeren Poort van politieke beteekenis geacht Er kan niet aan getwyfeld worden zegt de Weeoer corregpoodeot van de Times dat de betrekkingen toeschen Oof tenryk Hougarye en Servië verbeterd zijo niet alleen tasschen de regeereude hoofden maar ook tusscben do volkeren elf En de kouing zal ttjdens yn bfizoek aan Weeaen herbaa de malen gelegenheid hebben op te merken dat welke betreoreuiwaardige gebeortenitsen zich ook tusscben zyn ryk en dat van keizer Franz Jozef hebbeo voorgedaan de regearing van Oostenrijk HongHrye er op j gesteld is de vriendschap met de Ftalkanetateii te onderhouden Van Weenen zal de koning die vergezeld wordt van generaal Frassanovitch den mini ter van oorlog en een talryk gevolg zich begeven naar Rome om een bezoek te brengen aan koning Humbert Zyne Majesteit zal ook een ondf rboud hebben met den paus De verschilieode ceremooiëu waarmede dit bezoek gepaard gaat syn vaotgesteld tusscben den pauselyken nuntius eo oen heer Bimitch den Servischen gezant te Weenen en daarby is bepaald hier is nog steeds het woord gej even aao den Ween r correspondent der TimM dat de koning zat vertrekken van de Oostenryksche ambassade en niet van sf bet Qnirinaal D t laatste bericht wordt evenwel door een telegram nit Rome tegengesproken De Time8 € ontvangt uit New York het bericht dat Reed de president van het Hois van Volksvertegenwoordigers voornemens is oomiddeliyk na het openen van bet Congres het voorstel van den afgevaardigde Oingley aan de orde te stellen dat alle invoerrechten met 15 pCt wil verhoogeo om het te kort op de ontvangsten tè dekken Dit tekort zal wasrscbyniyk 30 tot 50 millioen dollars bedragen Eu het ia noodzakeiyk hiervoor dfkking te zoeken De heer Reed meent dat Amerika niet langer onder de solide natiën kan worden gerekend als de Senaat dit wetsontwerp niet goedkeurt Doch de vrienden van pre ident Cleveland verzekeren dat by zyn veto lal uitspraken als bet voorstel in beide Huizeo wordt aangenomeu In de Wortdc verklaart enator Aldricb dat io de thans komende zitting van bet congres geen maatregelen van financieelen of fiticalen aard te wachten zyn De vryzilvermeerder heid in den Senaat zal ui t medewerken om aound money maatregelen goed te keu reu Van de 89 senatoren zyn er 51 tegen het voo stel vau Dingley en tegen elk voorstel dat de instemming van de 38 overigen verwerven kan De korte duur van de zitting maakt baar bovendien niet geschikt voor een principieelen strgd voor de behandeling Jer begrootingzyn alle 3 ittingsdagei hoog noodig En er zyn bovendien nog een aantal onderwerpen die moeten worden afgedaan Daarom acot Senator Aldrioh het waarBchyniyk dat dit congres op yn sterfbed geen maatregelen zal nemen die beter aan bet uieowe bewind worden overgelaten liy den jaarlykiichen maaltijd der New Yorkache Kamer van Koophandel is de zege over de zilvfrparty en t socialisme 3 dezer met Mc KiuleyV verkioaing behaald gevierd Ofschoon onwel deoKcrateu als republikeinen l tot de gasten behoord n verhiLf sicb niet e n stera tegen do gehikwenschen aan den nieuw verkoieo President gericht Pro ifipDtCleve and ftemde eeo briet mee m allü aanwezigejiiiohten ze toe De redenaars sprak voorts de hoop uit dat het voor de deinnorateu die op Mr Kialcy gestemd hadden njogelyk zou blyven htsm ook verder by züa bi stuur t steunen eu ditiirby was gemntigdhetd en ioscbikkelykheid aller wnchtwourd I e Kamer van Koophandel te NewYork verlangt van Mc Kinleyen de repubhkeineu che iarty niet hou protectionistische overtuiging tu verraken maar zy oordeelt dat by een eventueelo nieuwe tarief rfgeiiog ook de belangen hunner democratische bondganooton dienen Ie worden in het oog gehoudoo Hunriürzyds tot opofieringeo bereid zien zy nan den anderen kant billyke coucessiën tegemoet ineeuendj dat omtrent financieelo quaesüen al de aanhangers van Mc Kiu ey een gemeeDschappelyken grondslag kunnen vinden VUURSCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat het by art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Wooohoizeo en Gehouwen door beerKn Brandmeesters eo On derlïf andmeesters zal worden gedaan den 8 en 9 Dsctimber aanstaande terwyl de Naschouw zal plaats hebben den h December daarsimvolgeode wordende de bewoners of gebruikers uitgenooiligd genoemde boeren daartoe in stant te stelten Gouda den 23 November 180G Burgameostor en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris ÜUOUWEU K e3 G L A im B Door 4é Professoren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben deZwitsersche Pillen vanApotheker RICHARD BRANDT oeno wereldvermaardheid verkregen H v H vwegens hunne onverbe teriyke stellige aangename en tevens volko men onschadelyke werking tegen Verstoppingen BarMlJvigheid ontoereikende ontlasting en de onaangename gevolgen daarvan hoofd pijn hartkloppingen bloedsaandrang duizeligheid raielnkheid gebrek aan eetlust enz De kosten van een dagelöksch gebruik znn maar i oenten Niet anders te verkrjjgen dan in doosjes a 70 CenU in de Apotheken Hoofddeprtt i E viB SANTEN KOLFK R otterdam BurgerUJke Stand Zevenhnlien GEBOREN Tieter Johannes onder T Been en M van Borgen Cornelia onder A van Vliet en A Karreman Turn Costuums A v n OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam so NOVEMBER Vrkr i 98V sv 109 8 85V 81 glotkn 89 SB 8iV 84 S l 97 8 98 V04V SS 69 iO 20 V 9 8V 1007 96 it l 66 tl lOf HKDEH iND Oert Ned W S Ji dito dito dito Ddito dito dito 3 HoNOji O d Ci udl l881 88 4 Itauk loscbrijvtijg ll62 Sl 5 OosTMa Ü l in papier 1868 8dill zilver 1868 S PoRTlTO M Old met ompon S dito tiokel MV 97 138 180 M 27 108 93 208 M4V 101 29 z 162 9S 60 lov 700 101 100 I I 18 18 lOO j lïVu 11 si SOOI i i Vi RtisLAND OU Binnenl 1894 4 dito Cpron 18S0 4 dito bii Both 1889 4 dito hg Hope 1819 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJü Pcrp t ohuld 1881 4 TiiMBH Oepr CVinv leon 1890 4 ïeo loetiinK aarie D üoo lü m g aorie 0 i uinAra Use v ulii I89S 6 Msilco Obl Buit S h 1890 6 Vbnosvbl O il lonliep 1881 AV3TKI1DI K OljU nlieu 189S 8 RoiTsauAU ai d l ou 1894 3 Nkd N Ai H nile ï and Arend H ïhIi Mi UettiBnaten DtfliMaftl ohapplj dito Am llvpoihiiekh pntidlir 4 3iiU My dor Voratoul aaud G4 aOr Hypoihoelil p ndl r 8l 100 NodcrtuTidailie bauk aaiid I 19S Ned Ilaii lulmnalaoli dito 138 N W II Pho Ilyp b pandbr S 60 Vi fli tt Hvpotheekb panHbr 3 1011 rtr Hyp thookb dito 8 1 OoSTi NR Oo t tldifï bankaaod Kosl Ilyp Ihitkbaiik pondb 4 AuERiKA K pi t hypoth paiiitb S M x r L I Pr I on oert 6 Nsn lloll IJ apoor Mlj aand Mij tot Uipl 81 8pw naud Ned liid PpoorweRm aand Nad Zuul Afr Spm nnJ 6 dito dilo dito 1 1 dito S iTAlir Sooorivl 1887 89 A KobI 8 Zuid Il l Sp mij A H obl S Polen Woreohau 1 eeuen suitd 4 Hlisl Gr ltu Spw Mij obl 4 Baltiacho dito aand FtatowK dito aand 6 Iwanff Dorabr dilo aaul 6 Knrak CU Azow p kap obl 4 dito dito oWig 4 106 30 48 12 190 206 106 106 102 103 UB 120 198 S3 Amerika ent Pac Sp Mij oM 6 Chio k Vorlli W pr 0 v annd d lo dito Win St l oler obl 7 Demerit ttiodr Spro rert v a lllint 18 Central obl jn Roud 4 Louisv Va li¥ill Oert v aand Mexico N Spw Mij lebyp o 8 Mira Kansas v 4pct pr i aand N ïorkOnta ioJiWe t aand dito l onn Ohio oblig 6 Oregon Calif la liyp in goud 5 at i nul Minn Manil obl 7 Un Pao tloofiU jo oblig 6 tlito di lo 1 iiio ol lo hyp O 6 Caniua Oao 8outll ert v aBnd VaN C ltallw Na loh d c ü Amaterd Omnibua Mij aand Hottoid Tramneg Maata aand Nrl Stad Amaterdam aand 3 Stad Hotlordum aan 3 Beuiie Slad Antitcrpen 18 7 Stad Bruasol 1885 8 lloNo Thcia llegullr leaollseh 4 OoSTENR Staatsieoning 1860 5 K K o t B CnlSSO 3 Spanje Slad Madrid 3 1868 Ned Ver Bo Hvp Spobl cort Advertentiën Allen die iets te vorderen hebben van wylon Mevr de Wed LULIÜS vak GOOR geb RoMiiJN overleden te Gouda den 17en September 1806 gelieve hiervan voor den leu DECEMBER lb96 opgave te doen aan Mej LUUUB van GOOR Crabethstraat 282 alhier Rheamakiek tegen U7nl Ia de beste invrnnn tegeo Jiabt l Rheamakiek Lendenpgagn kortom Ier pyneii vsn allerlei artl gl is met bet klltl Hten au te wendon tegea g5 £ Anl er Palnlxpeller EH J ftnkerPaln Expeller Pula 50 oenl 75 eent on f 1 2a do aaali Vooilinden in da meoete Apotheken en bl F AAlichter t Oo I RoltMilani Te QübDA hö A WOLFF Markt A U4hen DE LAAT en VAN 80N apotheker Markt