Goudsche Courant, woensdag 25 november 1896

N Woensdag S5 Noveiuber J890 35ste Jaargang No T130 mÊÊmÊÜm ÉB P P i Wi WPi P ii P Pi HËH PP mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel mvet 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afïonderlijke Nommers VU F CENTEN BURQKMBESTBB en WETHOUDERS Tan Gouda luUen DINSDAG den Sen DECEMBER 1896 des namiddag ten Jtol tiree Wre in het Raadhuis aldaar by inschrgring aanbesteden De Levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1897 benoodigde MATERIALEN als Feroeel 1 Houtwaren 9 Uzerwerk 3 BpVJkers en llohte User waren Koper Lood Zink en Boldeer 6 6 7 8 8 10 11 Verfwaren eu Qlas Teer Kalk Qrlnt Zand 77 000 Ben Ahin Kelen Vm deml rétalllég 26 000 Veohtsche Straatklinkers Waalvorm ia 55 000 VeohtBche StraatkUnkew VeoUt 13 14 Tonn 75 000 Blauwe UselBtraatkllnkers 80 0001 IjBelmetBelplavy De monttera det peioeelen 8 U zfln aan de Staditimmerwerf te bezichtigen By de inichrBTingen voor de Keien en de Steenen moeten drie stuks gewaarmerkte gt enen worden ingeionden Inlichtingen worden gegeten door den Gemeente meenteBouwmeester Pm 15 cents porto extra De insohrflTingsbiljetten moeten Toor ieder Perceel a tmderlyk op Zegel gesohreien door den Aannemer en zgne beide Borgen eigenhandig geteekend den 7n D CCTn6 r 1896 TÓór dea namiddags vijf ur ter GemeenteSeoro taria beiorgd ign ipnnrbank gloh AntonM h de BpüftrbftDk inwerpiug Kutnmittifii liuittt lj k hot intfeworpei I nart ank n geert teeBlykertyd tfeworpen i8a B tin eeledlgd te syn la de iraarl a M r eenvoudig waêr te lulteu wekt op nienw d luit tot ipann Vor n ii g t c mhi nl vooraltbi Vcrzt iirtliiiis Merkur ronniiftiidlt Maatsch a Siliul i rt u Co AmtlBidim Een ware Schat TOor de oagelokkise ilachtoffiars der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nitepattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli G Bollandache uitgave met 27 atb Prhs 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke gevolgen vao deze ondeupl Ifldt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt iaarlps duiiend ï n een cekeren dood Te verkrjgen bj hetVerlags Magaiin te Leijpzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postiegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO Torfinarkt 171 Gouda Main SSOMDAQS en WOENSDAGS Winterbedeeling DIAKENEN der Evang Lnth Gemeente te Gouda zjn voornemens op DlNSDAü 24 NOVEMBER a a bg de itigezetenen eene Hchaal Cotteete te houden ten behoeve der door hen bedeeld wordende Armen D K8RINU G J UOEDEWAAGEN J J VAS GALEN Koninklijke flachliialcValiriek DE lOMBLDElI VA H vanSchaik Go gevestigd te s Qravenhage Uefpt rHraat 9 en nabij de Regentesselaau Hofleveranciers Vi Z U den Honing van België INDIEN GUiOESTÜ gebruikt de ÜSTa Allerwege bekroonde V erelilleroi nidrSuperior DRUIVEN Borsl Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cte 70 Cte en 1 verkrflgbaar wy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda B H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN MoordndU J O RATELAND Boticep B ï WIJK OudemiUr HennepEnveloppen f 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BWNRMAN ZN f T Ar rRr m STOQMVERVEEIJ Cheniisohe Wassekerij VIN H OPPE HEIMEK 19 Kruiêkad Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepét voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderobon alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pinche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene wsek Ooud k Druk r ii A BSINKMA k ZOON Firma Begeer Welter OTALE ÏÏÏTTiaKOOÏ d Contant met belangrijke prijsvermindering KRISTAL GLAS AARDlWtBK Uuishondelijke en Lux Arlikelen Voor de verkiezing van vijf leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken op Woensdag 94 Moweinlier 1890 vt orden dringend aanbevolen de heeren H JAGER A VAN VEEi J M i OOTHOVEl vAr GOOR en J W SCHOIJTEX allen aflredende en die als zoodanig geen nadere aanbeveling b hoeven en voor de vijfde plaats de heer A C C VERZIJL Directeur der Stearine Kaarsenfabriek die als hoofd van een der voornaamste industrieele ndernemingen toch zeer zeker een plaats in bovengenoemd college alleszins waardig geacht mag worden VELE KIEZERS Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao fcm i DcBlmaöge door de nieuwste uitvindingen op machinaal gohiud verbeterde Ikbrlcatle en uitslaitend gebruik van fijne en fijnste grondstofl en gsrandeorei iea verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig f iiuikaat cauwtenvig beantwoorcle ide aan den inhoud der resp Etiketten De i irnia bi iiaalde 27 Brevets als HoflcTei ancler 44 Eerc lploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmunlcnrl fijn fabrika t Keeds 1874 sdiicrf de Accademie national do Paris Noue VOUB déMmons nne nedallln d or remière elamc on oonaWératlon aevotra excellente fabrication do Chocolat bonbona varies eto etü SteUwertk t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cuiiliseurs Baukotbakkera ota enzQeneraalvertegenwooTdiper Mor Nederlaitd Jolias Hattenalodt Amsterdam Kalverslraat lOÏ Stoom Automatische Walsen Meelfabriek Amersfoort i I Wii wèmchen de aaodaohl er op te vMlrgen aal Blon onïer depöthomlers io den leiel all a QEWONE SPKOULAAS vertoopen welke ook vao de brato eo loiveie uroiidstolfao golnaakt wordt en dan ook om den uiUlekandan smaak en v f kwa ileit bijionder lagen prü oer wordt gepreiv gewild ia en naken wg het puOliell er op atttnt dat wij ook een nog Bjoor toon ipMaUn fabrioeeren genaamd PRIMA SP ECULAAS welk oort van de lijn te ingrediéntan ala lijae blanke rieliuiker fan aaer boog zoetgebalte b te tafel nalnurboler de genrigite ipecerijan de nitgezooht fijnele amandelen on auoado eaa vervaardigd Wordt 1 Wij kunnen dit oort om den buitangawoon heerlijlien smaak bqzonder aanbevelen aan elkeen welke bepaald het fljnato wil hebben wat tr gemaakt kan wordan en wien I dit den natuurlijk iats boogaren prija waard is Daar enkelen onior depêthoudors om een luttal meer gewin andera speoulaaB van j inférieure kwaliteit vau dikwy ls vardarhte ssmonstelling ferkoopen veraoeken wy het I publiek ook in lijn eigen belang beleefd maar dringend bepaald onzo 8 fabrikaten I genaamd PSIMA SPKCULAAS en GEWONE SfECULAAS te eischon en aullan w 1 gaarne inliofatingen geven of een dopdthouder geregeld speonlaas van on betrekt of niet I en in het laatste geval desgewonscht iemand anders voor de levering aanwüzen Van beide sorren zijn verkrijgbaar kleln SOOIt middel SOOrt D grOOt aoort koekjes benevens Hanpoppen ea Vrouwpoppen van verschillende gewichten welke gewiohteo evenals da pryzen men bij onze depöthouders kan vernemen Voor de redenen waarom wU aan eene billijke verhooging der 1 prlisen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken I verwijlen wi beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken BINNENLAND GOUDA 24 November 18 De Boitée voor Kaïoermuziek door het InaRiche viertal was goed bezocht eo verdiende dit ODi bet goede doel niet nlleen Imiuera wut ten geboore gebracht werd viel io den amaak der lanweEigQD Het et rnte nanioier van bet programma do Capriccio brillaote van Meodsissohn stelde ons in de gelegaoheid in kennis te komen met iemand d e met taleut piano pi elt De liederfD voor MeKzo Sopraan werden etioon gfl onifen vonral fni Msien au Killer en het Miniietied vuu Arnold SpoflI Van de Teoor aoli oogstte de Ttmot Hinduu den meep tHn byvit en terecht Mna t glaospnnt an den BVüod was de o er8cbot ue vinol De TorscbilleDde nommera werden uit liet boold voorgedragen De keuze der stokken had niet beier kanoen wezen liet zou ons zelfa moeiiyk yu om te conatateeren wat bet niooiBt was Allei klouk reia en frisoh de voordracht was eenvoudig en geniaal Hot AdaRio IJeligioao vao Vieaxterapa waa inderdaiid verrukkelijk het werd geapeeld op eene wijze waarait bet echte muzikale gevoel duidelijk apreekt We zyn in den laataten tijd hi r niet verwend wat niaziekuitvoeriugeo betreft daarom een hnrtoiyk woord vso dank aan het Haagsche fiertal voor het genot ona geBchookeu H t s yt ODB dat We Bog eveo in dit rerslag een disaonant moeten doen klinken bet licht ia de zaal waa namelgk allea behalve royaal De 2e loitenant J Tersteeg vaa het 4e reg inf ia overgeplaatat vao Haarlem naar Gouda In de jl Zaterdag gehouden Vergadering van Notabelen der N d Herv kerk te Stolwyk in als kerkvoogd herkozen de beer L T lïaaa Tz Uit eeu request dezer dagen aan B fo W van Araaterdam gezonden oadergeteekeode rerzoekt met gepasten eerbied een eigen graf in de 3de klasse op de nieuwe Oo8ter begraafpla ta direct te mogen betrekken c Onder de ruim 1500 kiezera voor de Haaglehe Kamer van Koophandel komen p m 300 TOor die het bedryf van tapper of al ter van sterken drank of wel van caiébouder met terganDJog tot drankverkoop nitoefeneo Het Katholieke program dat door alle katholiekttQ leden der Tweede Kamer hljikens miJiLLt ioi V si Vrouiv Vereoe die reeds niet weinig verwonderd geweest was dnt de baron zelf dien gast mcdegebraclit en in huia genoodïgd had wist niet wat zg er van deokeo moest toen zg hem aanstonds als dea man herkende die haar en de freule in het voorjaar zooveel verdriet gedaan had Ook Samuel stond vreemd te kyken en zag hoofdschuddend de vriendsohap dia tussciien den vreemdeling en deu hond sdkeeii te bestaan vooral wanneer hg aao den afkoor dacht dien de hond altgd jegens vreemden Het hVtj ken De beide trouwe bedienden konden zich evenwet niet lang ongerust maken het uiterl k van dan joogee gast wekte ook hun vertrouwen op te meer daar da baron die hem neef noemde in de beate harmonie met hem zat te praten irZiet ge ik waa geen zonder ing en nog minder een slecht menscb zooala men hier en daar in de familie en ook onder vreemden wel eens gedacht heeft vertelde baron Brüuo teen zij na het avondeten ongestoord bij elkander zalen en llobert zgn wsnaoh te kennen had gegeven om ieta meer te hooreu van datgene waarvan do meeaten zoo weinig wiiten en waarover velen zich nochtana eeo oordeel aanmatijrdËU Ik Ivfia idolaat veel van m jas oaden looala sy wmrntmrnmrmv E mm buone onderteekeniog is aanvaanf beheiat ook Bescherming vao landbonw en nyverheiddoor herziening vao ons Nederlandsch tarief van invoerrechtPB In bet Weekblad voor Oldenaaal en Oraatreken verzoekt dr Schaepmaii bet volgende ter kennia van de lezers tn brengen Aan de kiezers van het district Almelo De oudergeteekeode heeft zich ten upüchte vao beschermende rechten voor landbouw en ngverheid z jue vrgheid voorbehoodeo Dr SoilAEPMAN Rc nz niet zjjo beroemd geworden circus gaat 23 dezer ArastBrdam Tt rlaten In werwil van Ie malaise waittov r in de hoofdstad zoo gek aaiïd wor lt vooral aao ambtenaren vao den fiscus hebbeo duizenden eo duizenden hnteircu avond nan avond bezocht en men zegt dat op souiioige avondpn evenveel mwD rhei moesten terugkeereo b gebrek aan plaats als er zich binnen het gebouw mochten verlustigen in belgeen dndr te nanacboiiwen werd gegeven Maar DU gaat Uenz ooherroepeiyk weg omdat hy andera langer dan 3 maanden in Nederland zon zyn eu dus onderworpen worden aan bedrgfsbelasting en aan peraoneele belasting Met tonnen gouds van die ateinreicbe maar bij den fïscua noodlydeude Hollanders keert deze Germaan naar zyn beimRtb terug De gemeentekas ia wél gevaren by zya verbiyf te Amstordan wnnt bofen da entrees raooiti 5 pCt aan stedelyke belasting op de vermakelgkbeden betaald worden manr die belasting werd door het publiek geoSerd ec volgens de bestaande rerordeniog kreeg de directenr van het circus voor vooruitbetaling 10 iCt korting In plaats dat Renz dna ieta aan belasting betaalde ontving hy deswege 5 per mille van do entrees De ooiyke Duitacher heeft een txemplaar van die vemiakoiyke verordening op de vermakeiykhedert gevraagd eu ook de wetten op bedrljfx en personeele belsfltiog gekocht om io ZQO tand eens te laten zien wat voor goede halzen die stambroedera aan de Noordzee toch zyD O tabel XV patentwet waarom moest gytoch vao ons beoengaan De Fiicos Twee joffertjea zaten onlangs te Amsterdam in een melkaalon De eene bestelde een portie zore room en vroeg aan de andere wat zy verlangde De Verschillende opschriften lauKS den wand lezende verzocht deze heel leuk een portie Toilet room Men scbynt bet beel dwaaa te vinden dat zoo n jaffertje het Eng room met bet Neder trtfuwoDS vo dienden hot wnren roenscheu zooala er niet voel gevonden w orden mijn vader was do fatsoenlijkste en braafste man vsn de wereld en mijne noeder de hoftalligste vrouw die men Z ofa denken kan Ook mijne broeders on zusters had ik hartelijk lief hoewel zij het mij niet gemakkelijk maakten de op zjJD eratgoboortarecht trotsohe on laag op ons nederzieode Jozef de ziekelgke üchtgeraukte Eugeniu9 uw grootvader en een paar oudere en jongere dio allon vroeg gestorven zijn Alleen mijne zuster Marie met wie ïk het miust in jaren verschilde beantwoordde mijne liefde met hartelijkheid zg bleef my hartelgk liefhebben toen ik volgens het oordeel mgner overige familie een verloren sujet werd Ik was een wilde kaarfp en wist weinig va nadenken daarentegen had ik alierlet invallen van eeo weinig in toom gahottden levenslustigen jongen Ik was oorspronkelijk voor den geestelijken aland bestemd geweest en had van mgne jeugd af ik weet niet door welk voorreoht de inkomsten van eene voordeeligo standplaats getrokken Ik bohoef u niet te zeggen dat er van dat predikant worden niets kwamj ook vond ik bij mgn vader weinig tegenstand toen ik volstrekt soldaat wilde worden hij dacht te edel om zgne kinderen een beroep tegen hun zin op te dringen Hg verlaagde slechts dat ik io Duitachlapd zou bigven en niet zooala vele van mijne t jdgenooten in Franschon dicnat zou tr drn zoo reed ik al ras iu eea regiment kuraasiera van Maria Theresta en onderging bij Kunersdorf den vuurdoop Kgk mg maar eens aan neef de vier laatste jaren vao den zeveo jarigen oorlog heb ik nog bügewoond 1 ffDsarna wsrd hot vredo eo ik kreeg meer tedigea I iand che room verwart Is bit niet veel ergerdnt men in een Holiandsch roomhuis tot dieverwarring aanleiding geeft door het gebruik van een basterdlaattje dat een Engelaohman Zoo min ala een Frauschmau verataan zou en iwsarvan alieen eeo Nederlander die beidetalen kent en weet boe men hier soms nitbeemscba woorden fabricsert de bedoeling raden kan Utr D Het Amerikaan cbe tydschrift The Hnb geeft den wielryd rs de volgende raad Neem uouit den stmiratang tua ioheo uw tanden Zie nooit om of het achterwiel ook volgt Val steeds op dnn reohterachoader en draag zorg dat on oor eerst eenige ecooden later leo grond raakJ Ga niet terog ata g een pedaal verliest oln dat zoeken Het zit nog aan de mnchioe en als gy lang genoeg zoekt zult gy het daar vindeo Ala gy een hollend fmard ontmoet moet gQ op xy gaan en faet voorby laten loopeo Maak dan eeo spurt grjjp het by zyn btaart eu laat den rem werken Dood nooit een voetganger als gy zulks vermydriD kunt Als gy het evenwel niet anders kunt spring dan at en zeg dat bet o Usd öet De vgf joDgelifldeo uit Dorsele die dezen omer eenigen t d in reventieve beohtenia nebben gezeten eu vrygeaproken WfrdflU tao meineed hebbeu van bet departement van justitie de som van f 20 10 ootvaagen wef ens betaalde justitiekoaten De arroodissementa recbtbaok te Maaatricbt veroordeelde ginter Ch L K arbeider te a Graven voeren België gedetineerd te Maas tricbt wegens wederspaonigheid gepleegddoot twee vereenigde perttooen tot 8 maanden ge vanniastraf verklaarde het recht van atrafvorderiog tegen deu medeplichtige T die io de gflvaogenia te Maastricht door ophanging een einde aan zyn leven heeft gemaakt vervallen en mitsdien het O M niet ontvankelgk in de tegen hem ingeatetde strafvordering De hierbedoelde medeplichtige is de moordenaar van dea veldwachter te Gulpen De commissaris van politie te BergeD op Zoom verzoekt namens dr Verlinden wonende aldaar opsporing en aanhouding van zyn zoon Leonardos Vurlindeo 17 jaar middelmatig lang aangezicht ovaal voorhoofd hoog oogen lichtbroio neus gewnoo mond klein kin apits donkerblond krullend haar kleur bleek de muis der rechterhand minder ontwikkeld tijd clan mijn onrustigen aard diende Kiudelgk werd hft Rarnizoensloven mij ondrog lijk en daar dat juist in efu tijd was toon mgoe superieuren mij zelven insgelijks zoo vonden nam ik mijn ontilag en reisde en trok waarheen het m lualle Ik wil niet beweren dat mgne laveaswgse mgne familie veel stof tot blgds hap gaf vooral wijl ik meer verteerde dan mgn inkomen geldquaestien zgn bet zekerste middel om oneeaiKheid in famtliun te stichten en maken eene ORpartijdiK beoordeeiingdikwgls onmogelijk Dwaasbetten heb ik in naenigto begaan maar hoDderden van mijner kameraden begingen merr stroken die een oFTicier niet pniseii dan ik en bleven er hg in eer en aanzien Met mijne schulden waa het zelfs ook lóu erg niet want toen mijn va Ier stierf kreeg ik nog eene vrij aazienlgke som in handen vBij die verdeeling der nalitenachap van mgn vader waren mijne broeders en zusters inzonderheid de oudsten zoo liefdeloos soo vijandig zelfs dat ik teiwg mijne moeder ziek waa en niet tusaohenbeidon kon komen verontwaardigd nam wat mij toekwam en het land verliet ffik dacht dat gij reeds vóór den dood van uw vader heengi ann waart zei Boberi Ëu dat mijn oude vader van verdriet ovsr mij gestorven was niet waar V vroeg de baron met een bitteren lach Ja dat weet ik dat weet ik Maar het ia gebeurd zooala ik zaide en toen mgne moeder hersteld was Het zij rag meer recht wedervaren dan een van de anderen na daarvobr was zij ook mijne moeder Over de volgende jaren kan ik sohielgk heenloopen Ik werd niet anders dan ik geweest was aooh tn den oorlog ik keb in Amnika no oagelduim tiat erhand gedeeltelyk afweaig g i kleed met iwarta jas eo gryHbrnin overjaa eo dito aportpet Hy heeft Vrydag jl de woning van zyn ooderwyzer te Oodeaboscb alwaar hy ia den kost was verlatto loodar vardar ieti van zich te doen hooran Bg vïoitiag wordt draadberichi verzocht waarna hy lal worden afgehaald Oukoateu worden vergoad Uit Roma seint men aan de N R Ct De Kooinginnen kwamen Zaterdag om 4 uur 56 te Mnnza aan Zy werden ontvangea door doD koning ea de koningin van Italië en den minister van openbare werken Prinetti die aich te Moata bevond voor da iawgdiog van het hospitaal Zoodagmorgen om 10 nor 15 brachten de koningen de koningin van Italië onieKoniagioncn een tegenbezoek te Milaan y btavao een half nor Zondagavond basoobten de Koninginnen mai gevolg het Dat Vertne theater waar sg tweo hodryven van Vwdi a operaLa forudel deitino bywoooden By het departement van koloniln la ontvaogen bet volgeoda van 23 deser gedateerde telegram van den gouverneur generaal van Nederlandscb Indië betreffende de krijgivsrricbtingen in Atjah Vrydag uit bet gebergte ten zuiden van Maibprefa XXII tfoekims verjaagd vgand IÜka hoofden die bijeen waren voor een laAdsfeest Vier militairen beneden dan rang van officier gewond € De Eerste Kamar der Staten Qaneraal is byeeogeroepen tegen Dinsdag 1 December s avonds te 8 onr Het bariclit beveniigende dat in Nederland een derda observatorium zal gsatiobt wordan acbryft de heer A M da Ceili a Muller in de Nym Gt Het ruime tydaverloop van vgf jaren dat bestemd is om allea voor te bereiden inatrameuten 4e laten vervaardigen enx ii ean waarborg dat aan d iurtobting de meeste rorg zal worden besteed Hoawel op de nieuwe nterrewBcht hoofdzakelijk de pbytiscbe aatro uoiDie sa beoefend worden zal dit tocb taiet zoo uitsluitend zyn dat men er den naam van astropbjsisoh observatorium aan soa moeten geven zooala bv de sterrenwaob en te Potadam O Gyalla of Kalooaa Het observatorium wordt door slechts enkele personen bekostigd en die weinigen bebban HtisrnT dft hew 7en dnt nirt alleen het buiten met Lsfujette gevochten nook in vredestijd i ik waa een rechte vagebond dien titel bsbben zjj mij niet ten oiirech e gegeven Zoo ging het voort totdat ik in hot jaar S9 op mgn ziekbed weder san mijn vaderland begon te denken en het verlangen uaar mijne geboorteplaata on m ne familie weder boven kwam Ër waren bjjna dertig jarig vorloopen sedert ik iets van de mijnen noob zij vaji mij gehoord hndden Ik was een oud man geworden niet alechts zachter en bedschtiamer maar ik had ook behoefte aan rusl gekregen Niets hield mg in den vreemde terug eo in Maart van het jiar 1800 zag ik Europa terug ffik kwam naar Duitschland naar het land waar mgne familie woont ik kwam ook te Hagen w l dat hot nxst waa waaruit wij allen uitgevlogen waren Mgn broeder en mgne schoonzuster waren gestorven De nieuwe beer dien g onlanga hebt IseraU kennen wist waarsflhijnlgk niet veel mt er van mg dan vao den man ia de maan eo keek n g aan alsof ik dwr wezenlijk van daaa kwan Wie weet of ik anders geweest lou zjjn tegen iemand van wien ik nooit anders gehoord had dan dat hg ala eeo deugniet door de wereld had getworveo eo nu na verioop van dertig jaren als nit de lucht kwam vallen Want in dien zin vatten mijn oeef Jozef en m ae inden familie mijne verschgnin op en net oitionderieg van uwe gronloudera nsmen allen eene vgandiga houding tegen my aan