Goudsche Courant, woensdag 25 november 1896

m Irte SDOorwcKvefrWndlDgen met GOUDA WlDterdlenst 1896 AaogevaDgen 1 Octeber TUd vaB Grecowlch 1 89 8 60 8 67 9 8 10 17 U 80 10 4 7 8 90 0 80 9 40 9 68 10 87 OTTIRDA M 0 o u d a 11 0 19 97 1 40 8 61 7 96 18 08 19 41 DEN H A A G oeU DA 7 10 7 46 GOD DA Dl Znetermeer Zegwaard 7 48 8 B0 9 19 9 4610 1111 8818 881 88 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 6 187 18 7 88 9 10 17 1 41 f 89 ir 8 18 f f 10 88 1 68 4 68 6 80 10 48 8 06 8 04 6 89 u s lS 9 18 9 47 10 1610 6418 0818 68 9 17 8 14 4 08 4 888 16 6 88 6 807 488 8810 Sauia Zsvanhuizsn Mosrkapelle tf f8 I ATsa lf 4 UI 90 7 49 8 89 8 4 9 64 10 8811 O 7 80 8 869 f910 18U 18U 161S1619 981 488 4744 196 64 117 O7 s Voorb 6 68 ÏM 7 49 8 47 11 80 19 40 4 67 s J Ol lu o i jj Z ï 7 68 8 68 11 41 18 61 6 08 JJ JJ J Z V 6 17 iri ÏllO 10 48li lU nMi io W lli H 5 7 6 i5 9 I8 8 U 11 4 Gouda 8 9 7 60 UT E ECHT O OU DA 10 18 10 88 11 88 18 8 8ï08 8 89 4 48 6 14 11 86 18 84 ff 4 16 6 8410 46 ff ff ff ff 4 84 ff ff 11 1018 11 ff 8 48 4 87 8 17 v eOl DA ÜTEICHT Oottda 5 80 8 87 7 18 7 B 8 11 V M 9 6110 19 10 57 HM 8 80 Ottd w 5 48 M f ll ï WMïdM 6 68 7 8 8 12 t + lil UteMkt ê 18 i 7 48 8 88 J M 10 6111 46 1 17 8 08 Nur im tenl m f SM Woonsdag Goud M 87 8 81 9 68 10 67 18 10 4 U AMtteidMaSt 8 14 9 87 10 68 8 l l U Stept te Nootdoip Ltiöiohendam en Blejew k Iruiiweg ea Hekwidoiii 8 17 4 416 87 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 M 9 4 11 07 f AMSTËRDA II e O U D A 7 18 8 18 9 10 48 8 84 8 88 T S8 8fl8 9 14 IMO 11 1118 88 8 48 8 88 ta Ooida Mbdgen uit maar nwat ie nM op 9 48 11 11 10 80 land lich op tnlka groota dadtn inh t balang d r wettiiKhap beroemu msg mur dtt de utroDomie ook in od vaderland waardeeriog TÏndt De wflrkliedea van de gaatabrteb te Bordeanx hebben Zaterdag bet werk gentaakt De directie weigert elke onderbeDdelini zoolang de arbeid niet hervat wordt en vrnagt inmiddele andere werklieden tegen boo loon Te Banjburg hebben de graan cti koléodragen beeloten zich aan te sleiten i de werk staking der bootwerker Hat is er ion volkomen rnetig De werkstakera Terwacliten stent ran de bootwerkers in Nederland België Sngelaod ea Amerika Da Voorsebotbank der Nederl Zaid Afrik Vereeniging Het Beatuor der Nederl ZnidAfrikaansche Vereeniginfï deelt in eene circalaire mede dat de oprichting eener Vooracbotbank dia aan flinka bekwame maar onret mogende landgeoooten de middelen zon knnnen Taraobaffan om naar Zuid Afrikat emigreereo ia tot stand gekomen Van de ataiuten in de Staats Gt rerecbenen deelden wg reeds Troager da hooidzaak mede Hat bestour publiceert thans nader bet Tolganda In de Vooracfaotbauk meenen wg een ioitelliag in bet lerao te hebben geroepen die loowal Toor Zoid Afrika als voor Nederland nnttig kau zgn Daarginds beeft men in baast alle rakken te weinig bekwame mannen hier vindt men er in nagenoeg alle riohtiogen meer dan er noodig ign Gaan wonder dus dat tal van manoelgke an vronwel ka Nederlanders over landvarhnizing naar Zoid Afrika denken Voor velen die in Zuid Airika goed op bon plaata aooden waaeo ago de reiskooten een baawaar De Voorsohatbank kan in vele gevallen dit bezwaar wegnemen Hel informatieborean onaer Yereeniging sindR 1 Fabr II gereorganiseerd en thans gevestigd Bakiu 60 te Amitardam biedt ano personen dia over emigratie naar Znid Af ika denken da gelegenheid kosteloos betrouwbnreiulichtiogea te verkrijgen Van den aanvang at heeft da ahef van dat bureau de heer D R van Urk tal van aehriftelijke en mondelinge aanvragen om inliobiingen te beantwoorden gebad Zooala ia ons laatste jaarverslag is medegedeeld wardaa doar hem van 1 Febroari tot 1 Mei 1896 aan omstreeks 300 personen intormaties gageran en de stroom van aanvragen ia sinds 1 Mei niet merkbaar verminderd Bat werk van het informatieliureaa bleek BOO vaal omvattend te tgn dat ou e voorzitter en onse secretaris bst aanvankelijk deor hen aanvaard toelicht niet langer op neb durfden nemen Zg hebben dat toezicht vergedragen aan aene Commissie voor Emigratie aameogeatald uit da heeren mr J B Lobman jhr J A von Kretobmar vnn Veen en mr E J Kverwgn Lange Jr personen die veel beter dan ig in deae zaak tot oordeelen bevoegd zyn Tnssohen de Voorschotbank n bet In ormatiebnreanc bestaat voorldorende samenwerking De chef van het Informatiebureau wgst dergalgka personen wie de middelen tot emigratie geheel of ten deela ontbreken op bet baataan dar Voorschotbank De sVooraehotbaukv draagt aan het Informatiebureau bet onderzoek op naar de bruikbaarheid van den aich om een voorschot aanmeldanden persoon terwgldevVoorscbotbankv aalve bat ondereoek naar de dengdelgkbeid van de aangeboden borgen of van het aangeboden onderpand verricht Natnurlgk knn het eerstgamsld onderzoek niet alleen door de Commiame van Emigratie en den Chef van het Informatiebnraan verricht worden maar zg hebben betrekkingen aangeknoopt waardoor zoodanig onderzoek mogelijk wordt Da op dit onderzoek vallende koiten werden Toorahands door onze vereeniging gedragen en wg hopen dat handhaving en zoo mogelgk toeneming van het ledenUl ons in staat zal Italian dat U blgven doen 8 40 8 47 8 64 1 9 10 7 81 7 88 7 89 7 48 7 66 8 10 8 88 Qauda Moordrecht Nieuwarkark OapaUe Uotterdam 8 17 9 8 8 8 11 8 19 8 9 4 66 8 6 8 14 91 6 97 Botteidaia Oapalla Hiauwaikerk Moardreakt Oouda Een betrekkelgk nietig zaakje gisteren voor de Baagsebe rechtbank behandeld gaf aanleiding tot het volgeode voorval Een 75jarig man oit Leiden in bedoelde zaak gedagvaard werd verzocht om den eed af te leggen hetgeen hg weigerde omdat een ander persooa zgos iosienr schuldiger dan da man dia terechtstond niet ter veraotwoordieg waa geroepen Toen de president ham er op wees dat dit niet te zgner beoordeeling stond en de wet vorderde dat bij den eed als getuige aflegde antwoordde het mannetje weer dat hij hel niet deed en liet daarop volgen lk ben echt protestant Edelachtbare o beat maar een aardecbe rechter en God die bier boven o staat zal het getuigen dat de tweede persoon die eigenlijk de aanleiding zon hebben konoeu wordsD tot een moord er was geen sprake van een moord maar alleen van vernieling hier ook moet zitten En zoolang die hier niet sit leg ik geen eed af wanneer die man hier niet vnor mën aangezicht atoat doe ik bet niet c En de man keerde zich om en wilde laderdaad weggaan Met zachten drang liet de president hem terughoodeo en trachtte hem te overtuigen dat bij zijn geweten volstrekt niet bezwaarde met te beginnen den eed af te leggen Het mocht niets baten de man bleef weigeren en eerst toen het hem verzekerd wan dat zoo ooodig ook recht zou gedaan worden ten aanzien van dien persoon dis aanleiding zou kunnen hebben worden tot een moord c legde hg den eed af God tot getoige roepende dat hij hier door den aardscben rechter gedwongen werd een eed sf te leggen in eene zaak waarin naast den beklaagde een Bcbnldiger persoon moest zitten Aan den eed zelf liet hg daarom nog eenige aintneden voorafgaan waarop de president hem verzocht zich te bepalen tot bat redaformulier zooala de wet dit Toarachrgft Men meldt ona uit Gosdereede van 21 Nov Ernstige ongeregeldheden vielen hedenavond tot 1 uur in onze gemeente voor 1u de heerenbuizsn van M Lodder D Breen A Breen D Boogsrman ds wad D Goakoop F C Goekoop eu P J Goekoop warden nagenoeg alle vensterglazen door eene massa aaneengesloten burgers vernield t Was esn oorvsrdoovend geraas de polietie was onmachtig iets te doen Kijkspolitie werd ontboden De aanleideqde oorzaak was het plotseling vertrek van onsen gemeente geneesheer den heer A E Zylstra Bemind en om zgn karakter als op de banden gedragen door de kleine burgarg en enkele notabelen zag bg zich successievelijk door bovengenoemde notabelen verlaten die bg voorkomende gelegenheden do hulp inriepen van den geneesheer van Stellendam een en ander tengevolge van praatjes betreffende de praktijk van den heer Zglatra door booze tongen uitgestrooid Dientangevolge zocht de heer Zjjlatra eene andere gemeente en dessr dagen werd bg op 2 of 3 plaatsen tegelgk benoemd Hij koos Oolmarsum en begon dadelgk mot inpabkea Nouwelgks was dit onder do borgerö bekend of het kwam hedenavond tot eene uitbarsting Daar de woede van het volk over de uilbanning van den heer Zjjlatra nog verre van bekoeld is stelt hg elf alle middelen in t werk om het volk te kalmeeren De geneesheer van Stellendam werd bgtgn patientenbetoek door het volk uitgejouwd 11 98 19 88 19 89 9 4 19 8 ll U 19 18 11 11 11 88 11 86 11 48 11 61 4 8 1 69 88 11 89 10 19 10 99 19 8 10 48 10 49 8 66 9 81 9 1 9 0 10 11 8 18 911 N B A A e Voorburg a Haüe 7 81 8 88 10 17 11 88 8 10 Door de Belgische ataalaapoorwegen ia aan de Noderlaudsehe spoorwegen voorgesteld om ter bevordering van het reizigersverkeer naar Brossel tgdens de in 1897 aldaar te honden internationale tentoonstelling Ie den geldigheidsdnor dar retourbiljstten te verdubbelen 2e eens of tweemalen per week 4 daagJche retourbiljetten ait te geven tegen betaling van enkele reiavracht en 3e goedkoope pleiziertreinen op nader vaat ta stallen data te doen loopen Man maldt oit Gnrei Bet spook dat verleden week aeniga malen brandstichtte in de baerderg van P J te Beers is vermoedelijk gevonden in de persoon van s mans 17jnrigs dochter Maria Fetronella Met bet oog op hel geheimzinnige van bet geval badden de bewoners eenige bewakers gesteld Zoolang nu Maria sliep of onder toezicht was bespeurde men geen onraad maar niet zoodra wa bet meisje in dekleeren of kort nqdat zjj van den stal was teruggekeerd ontwaarde oieo brandlacht voortkomende van een brandenden stroobos Dadelijk viel het vermoeden op haar De politie nam haar na onderzoek in hechtenis en stelde baar in voorloopig rrsNt hoewel zg voortdurend bleef ontkennen werd zg Zondag naar s Bosch gebracht Het Katholiek program dat door de 25 Katholieke leden der Tweede Kamer is vastgesteld en in een vorig nummer ia vermeld wordt voorafgegaan door een verklaring waarin de onderteekeoaara allereerst bet vertronwen uitspreken dat de onder ben heerschende eeuagezindheid de volle aamenwerking van alle Katholieke krachten aal bevorderen ta verzekeren Dan wordt opgegeven door welke overwegingen zg zich hebben laten leiden sAls Katholieke mannen belgden en verdedigen zg wat door dsn H Stoel over bet wezen van den Staat ove oorsprong en bevoegdheid van bet gezag over plichten van vorsten en volken wordt geleerd Zg verwerpen wat de Syllabus verwerpt zg aanvaarden wat de Encyclieken Qoania Cnra van 8 December 18G4 en Immortals Dei van 1 November 1885 leeren Uit laatatgenoemda encycliek die handelt over de Cfaristeljjbe verrichting der Staten wordt dan een gedeelte aangehaald waarin o a geleerd wordt dat ieder gemeenebest naar den geeat van het Cbriatendom worde ingericbtv en dat hg verschillen van plaats en tijd de eensgezindheid en eenheid van nandelen het best worden verkregen indieu allen en een iegelijk de voorschriften van den H Stoel bonden als de wet van bun leven en zich richten naar de dSissoboppen f En voorts dat het niet vrgataat het gezag der Kerk in het bgtondere leven gehuldigd in het openbare leven te verwerpen Waar echter gehandeld wordt over zniver staatkundige vrogeo over den besten staatsvorm over de verscbil lende inrichtingen van etaatsbestuor over deze dioden kan men op voegzame wijze van meeuing versebillen v Naar deze eisch hebben de Katholieke Kamerleden getracht een program ssmen te stellen dat in een vaste eenheid toch ruimte van beweging zon laten en tevens voor de practijk oen etélligen grondilag zou geven tZg hebben zich niet beperkt tot hetgeen men eoms een program van actie noemt Zg hebben aanwgzing willen doen vau de hoofdponten op welke de werkzame aandacht va al de Katholieken in den lande gevestigd moet zgn en blijven Op welke wgze en in welke volgorde de behandeling van deze zaken zal plaata hebben is een vraag die door allerlei ometaodigbeden zal worden beantwoord allermeest door de ssmeostelling van de Tweede Kamer der Staten Generaal Volgens hunne overtuiging is de strgd over de ontwikkeling onzer Staatsinstellinsen voor langen tjjd beëindigd en op de hoofdpunten beeliet Daarom richten ig allereerst hunne aandacht op de dingen die het volk in al zgn kringen kunnen verheffen zgn welstand vermeerderen zgn rust verzekeren socials nooden lenigen sociale ontwikkeling bevorderen sociale beroering voorkomen Want door al dedeelen van dit program gaat da éene gedachte het Staatsgezag voor atle standen van het volk dus voor het geheele en ééne Nederlandsche Volk ten weldaad te doen zgn A H 4 60 4 67 8 4 6 11 6 90 7 17 6 19 61 6 10 8 44 89 9 0 4 1S 4 40 4 0 4 67 04 10 4 18 1 44 1 64 9 01 9 08 9 14 40 8 09 4 04 4 88 aHage 6 48 7 90 Toorb 6 69 7 80 9 9 88 8 11 ff ff 8 19 ff ff 8 88 9 84 10 10 tJtreokt 6 88 Woerden 8 68 Oudewater Gottda ff AmstorduB 0 Oondk Lui St Zij worden in die overtuiging versterkt door da wetenschap dat de in 1897 ta kiezen leden Tan de Tveada Kamer der Statan Genaraal zullen geroepen worden om mede H M Koningin Wilhelmina aan Wie de Almachtige God geve Wgiheid kracht heil en vele jaren ia naam van het Nederlaodache volk en krachtens de Grondwet als Koningin ta ontvangen en te bnldigen aan Haar ta zworen dat zü Hare onschendbaarheid eo de rechten Barer kroon zol en handhaven Haar te zweren alles te zullen doen wat goede en getrouwe Ststsu Generaal solraldig zgn te doen Als getrouwe onderzaten van het Huis van Oranje als trouwe aanhangars van bat Koningschap en van de Grondwet meenen zjj in t belang Tan Vorstenhuis en Vaderland te handelen door op wetgevend gebied aan die maatregelen hun kracht te wgden die kunnen strekken tot hevestigiag van onza Nederlandsche reebtan en vrijheden tot beter en vaster vervulling van ieders plicht tot mserder ontwikkeling en meerder bloei van het geheele volk en vooral tot ver terking van den band tusschen Vorstenhuis en Natie naar hst woord van Z M Koning Willem III vOranje en Nederland onder Gods zegen vrij onafhankelgk en iéa c Omtrent bet program zelf zg opgemerkt dat daarin de aociale vragen en zaken van reobt bet uitvoerigst en t meest in bgzondarhaden worden behandeld Bg h t onderwgs bepaalt zich het program tot het vragen van meer rechten voor het bgzonder onderwijs er komt geen enkele nenioh in voor over meer volksontwikkeling Wat bet leger betralt wordt geenerlei ingrgpende reorganisatie verlangd Bjj de belastingen vraagt het program der reactie nl afacbafiSng van bet snccessiereoht In de rechte Ign en verder invoering van eau beurezakenbe asting Wat landbouw en nijverheid betreft wordt o a bescherming door herziening vnn ons Nederl tarief vnn invoerrechten c verlengd Dit klinkt nogal protectionistisch en daarom verbaast het ons die woorden te leien in een stuk waaronder dr Schaepman zgn bandteekening beeft geplaatst Do koloniale paragraaf bepaalt zich bgoa nitslaitsnd tot de godsdienstbelangen Een wonderlgke droom De Politie van Scoiland Yard te Londen beeft een boitsngewo oe zaak te onderzoeken Een paar weken geleden werd het apoorluoze verdwgneu geconstateerd van lien 38 jarigeii opperman Samuel Green wonende Anerley Vale no 2 In de laatste weken had zgn reeds swakke gezondheidstoestand nogal iets te weaschen overgelaten daar hij het zich zeer aantrok dat hg zonder werk liep Green ging op zekeren mofgen op den gewonen tgd van huia om werk te zoeken naar hg zeide Hg lietkooade zgn zoon George dien hg op de trap tegenkwam en sprak tot den knaap sWees een goede zoon voor je lieve moeder ik ga weg en kom niet meer terug De knaap meende dat zijn vader schertste eu liet hem uit zonder ook maar een oogenblik te vermoeden dat hetgeen hg gezegd bad waar kon zgn Daar Green dei avoud niet thuiskwam werd zgn zoon ongerust en vertelde aan zgn moeder wat er dien morgen gebaord was Kadeloos van angst begaf vrouw Green zich naar hst potitieboreao en vertelde daar wat zg wist en vermoedde Men stelde onmiddellgk een onderzoek in doch vnn de vermiste werd geen spoor ontdekt Een paar dagen later ontving vrouw Green van haar achoonbroeder Charles Green een brief waarin hg baar mededeelde dat hg des nachts na de verdwgning wasrvau hem nog niets bekend was had gedroomd dal sün broeder Samuel zich in Kent den hals had afgesneden Hg voegde er bg dal hg aan dit vreemds visioen natuorlgk geen betsekenis hechtte daar bg veronderstelde dat zgn broeder veilig thnis was bg zgn familie 10 40 11 18 0 7 10 4 10 11 10 18 10 97 7 9 7 9 8 8 8 18 8 99 8 63 9 8 9 10 t fl 7 96 9 87 9 47 9 4 10 01 19 07 17 8 97 84 8 41 8 47 7 46 8 9 6 47 88 9 88 84 ff 48 ff 89 ff 1010 88 B 09 9 07 10 84 9 88 10 84 ff ff 8 80 ff 8 98 8 41 9 49 ll lO 7 88 7 48 4 48 8 18 8 49 7 46 Vrouw Green toonde deien brief aan de politie die geneigd scheen met haar bezorgdheid den spot te drjjven en geen geloof hechtte aan de geheele geacbiedenia Op dringend ver soeb ran de beangste rroaw evenwel werd Q da Kentaohe politie kennis geTeo van bet gebeurde en fipoedig daarop onlTing vronw Green per post een Kentsch nieuwsblad waarin een met btanw potlood gemerkt bericht voorkwam betreffende het finden van een Igb in het dorp Orpington Een sckere hi er Faroborongh bad in den oogelakkige een Treemden opperman herkend die hem des moi ens om werk had gevraagd Vrouw Green deelde dit ontzettendt nienws aan haar achoonbroeder mede en deze vertelde baar in alle byzonderheden zgn vreeieIgken droom die zulk een iodrnk op hem had gtsmaakt dat hg sedert niet meer had kannen slapen Zy gingen nu gesamenlyk naar bet politieburean waar men hen gemat trachtte te stellen door mede te deelen dat de rermiate veel jonger was dan de man dien men met afgesneden bals bad gevonden Niettemin begaf vronw Oreen lich naar Kent om zelf een onderzoek in to tellen Te Orpington gekomen werden baar de kleederen Tortoood die bet lyk droeg en tot bare groote ontsteltenia herkende zy er onmiddelyk de kleeren ran haar man ïo De politie bleef ondanks dflze herkenning nog aan het geral twyfelen Eoodat thans stappen znllen worden gedaan om bet Igk op te grafea Met ingang an lo December treedt bg de Hollmdsohe IJzeren Spoorweg in werking een gewyci d tarief en roorwiarden roor goedkoope oitAtapjes langs de lijnen dier Maat chspp en sommige tramwegen in welb tarief thans ook syn opgenomen de gemeenscbappilyke lynen Rotterdam Rooeecdasl Rotterdam Utrecht Amersfoort Nymegen Venlo en Hengelo Ennbede In het RyksniDseum werd i iatermiddag in tegenwoordigheid ran tal van belangstellenden op eenigexins plechtige wyze geplaatal de buste van den componist Richard Hol Deze bnate door den Haaj schen heeldhonwer A lV Odé Jr vervaardigd wnn gelyk men zich herinneren zal den heer Hol aangeboden op den 23en Juli 1895 toen b onder vele blyken ran beUDg telling zijn TOsten verjaardag Tierde Uit Kaapstad wordt gemeld dat dr Edington de bactrrioloog van de kolonie de microbe der veepest beeft ontdekt Als bet bericht waar blykt en indien de ontdekking leidt tot bet Vloden van een vaccine tegen de verwoestende ziekte zou de geleerde een onscbatbareo dienst aan Zaid frika hebben bewezen JSen wyk te Gharlorot wordt dezer dagen in opBchodding gebracht door de verschijning van een spookt dat e avonds zooals men be weert langs de straten iwoeft eu de voorhygangers lastig valt Groote schrik heeft xicli tao de bygeloovigen meeiter gemtakt en avoDils vereenigt men zich tot groepen om lich van het spook trachten meester te maken Ken mt tje dat op een avond naar bnia terng keerde werd door zoo o troep aangevallen en door stokslagen mishandeld I De politie tracht nu de rot te herstellen Bulienlandsch Over lcht Behalve hetgeen Renter omtrent de behandeling der begrooting van bnitenlandsohe zaken jin de Fransche Kamer geseind hebben ver dient nog de aandacht de houding van de leden van het vorige Eibioet het radicale tegenover bet voorstel van Bnbbard om bet gezsntacbap bjj bet Vaticaan nf te achaffeo Alleen Caraig nac had den moed om voor den post en in zekeren sin dni voor het ministerie te stem men Doomer Oujot Dessaigne Guieysse Lockroj MflSureETr en Viger stemden tegen Bonrgeois ea Hicard onthielden zich Dit is toch waarlyk een kras staaltje van oppositie qoaod même Want in het vorige jaar is precies dexelfdtf post tegen het voorstel tot afschaffing van den socialist Sembat in door het radicale kabinet Bonrgeois verdedigd en gehandhaafd En men weet niet dat er in dit jaar iets tueschea de Repnbliek en den Heiligen Stoel is voorgevatlan dat da afschaffing nn ooodzakeIgker zon maken dan sg ma pua teforeo moeht geweest sgn Slechte syn de ministers van toen weer de Jacobyoen van voorheen geworden I Ia België blgft de naestie door t ontslag van den minister van Oorlog grenzen aan de orde Wat de koning daarover in fete bladen te hooren krygt is verre van aangenaam Maar meer opzien dan een eoberp woord der per baart een niting ran den man die in geheel Europa eett eervol len naim besit te weten generaal Brialmont Deze heeft namelijk verklaard dat de koning een noodiga legerhervorming aan de clericalen heeft ten offer gebracht Als chef van het leger rustte op Leopold de plicht de Kamer ta ontbinden en het vraagstuk aan de nitspraak des volks t onderwerpen Dten pliobt nn beeft de koning verzuimd Het wil inderdaad iets zeggen all een man gaijjk Brialmont zulke woorden uitspreekt In varband hiermede oiteeren wg nog een toost door kolonel Peny commandant der kadettecscbool op het promotii dioerderondste fcadotten by bon ttenoemieg tot officier nitgebracht Hij releveerde daarby de ttlearstellingen die ook in hüa loopbaan niet zullen aitblyten Zijn bet persoonlylie teleurstellingen dan wenschte hg bun wat pbitosopbiec toe om zich daarin te schikken dit is echter minder gemakkelgk voegde de kolonel er aan toe bg oopersoonigke teleurstellingen die diep grievend zgn voor hen die de liefde tot bet vaderland als het hoogste van alles be chonwen ledereen begreep de toespeling die hoe direct ook rechtstreeks aan t adres van den koning giig In de zitting der OostenrykvCbe bndgetcommissie zeide de heer Bilïnsky dat bet nist gnn itig was voor de muntbervorming de 4V 0 pCt rente te conventeeren vóór de hervatting der specie betalingen Het oogenblik zal eerst gunstig zgn wanneer de stukken van esn minderen rentevoet het pari standpunt zuUen hebben bereikt eo de 4Vio P 0 zal worden genoteerd Oe oommissie keurde de wet op de middelen voor 1897 goed de uitgaven van den Staat igo daarin aangenomen met 688 039 863 en de ontvangsten met 689 155 139 Van 1898 af zullen jaariyks schuldbrieven moeten worden afgelost tot een bedrag van 2 pGt der totale som van de obligatiëo die ingevolge de financieele wetten zgn nilgegeven en op bet einde van het voorafgaande jaar nog in omloop waren De definitieve uitslag der Hongttarsche Kamerverkiezingen is thans bekeadi De liberale regeering partg telt 289 zemls tegen 244 in 1892 de nationale partij zetels tegen G2 de ooflfhanketykheidspartg fractie Kossu b 49 zetels tegen 86 fractie Kossuth 49 zetels tegen 86 fractieUgron 9 zetels tegen 14 de nieuwe ktitholieke volksparty ïfl zetels bniten alle partjj 11 zetels voor 7 in 1892 D liberale party heeft dus een meerderheid van 165 stemman tegen 75 stemmen in 1892 zoodat da aanwinst bedraagt 90 zetels Donderdag 26 dezer wordt ds nieuwe Hongaarsche Rgksraad door koning Franz Joseph plechtig geopend met een troonrede wtarin belaogrgke verklariuKen worden verwacht met betrekking tot de buiten nndsohe staatkaode znowel ter zake van de verhoudingen dar Triple Alliantie in verband met de onthullingen van prins Bismarck in de Hamb Nachr als ook ter zake van de Oostersche Quaestie Wat dit laatste punt betreft trekt ook Hoslands bewapening in den Cailca ns de bjjzondere aandaeht H t beet weliswaar dat die noodig is ter bentrgdiog van bet veldwinnend roorerwezeo aldaar miar dat nu weder roim 17 000 man uit Odessa Sewastópel en Nowo Ros jieak naar Batoem zyn gezonden terwgl in den Cfiücasns toch reeds 112 000 man gelegerd lag geeft eenig recht tot de veronderstelling dat er iets anders mee bedoeld wordt dno enkel roovers vangen I Alle wegen zgn onveilig zegt men en tot in de straten van Tiflis toe vettoonen zich rooverleuden maar voor een afdoende bentrijding zoudon ook betere toestanden in het naburige Armenië zei r gowensoht zijn En daarom meent men wil Rusland gereed zgn om alsde Porte zelve niet on erwyld voor rnat en orde en openbare veiligheid in Armenië wil en kan zorgen tot een mttitaire bezetting over te gaan Mogelgk brengt Nelidof bg zgn terugkomst oit 8t Petersbnrg wel een boodschap in dien geilst voor den Sultan mede Men wit dst bjj reeds in zyo afscheidsbezrek bg Abd oel Hamid onlangs iets van dien aard beeft te kennen gegeven Als de Saltan nan zijn papieren hervormingen niet heel gaow practiscbe uitvoering geeft zullen de Russische duimschroeven niet uitblyven Geen grondgebied zal door de Italiaauscbe regeering aan een ndere mogendheid worden afi estaan zoolang nog niet een definitieve grenjiregeling tot stand is gekomen Aldns bepaalt artikel 5 van bet vredesverdrag tusschen Italië ea Abe inë Sommige bladen hebben beweerd dat deze clausule in verdrag is opgenomen op aanraden van Frankrgk en misschien ook van Rusland opdat Kasaalls niet zon kunnen worden overgeleverd aan Engeland Dit was o a de bewering van het Neue Wiener Tageblatt Zg ia echter volgeo i den te Rome zetelenden correspondent van de Standard evenwel geheel onjuist De bepaling oirtrent bet afstaa i van grondgebied kan geen betrekking hebben op Kassala zegt deze correspondent en hy heeft deze verzekering uit ambtelijke bron omdat dit pont niet ontnomen is aan Abeasinië koch van de Derwischen en derhalve niet behoort tot het gebied waarover strjjd bestaat tusschen den Negns en Italië Ook de Roomsrbe correspondent van de Times seint aan zyn blad eenige bgzooderheden omtrent de Afrikaansche kolonie in Afrika De Italiaanscha regeeriog lal zegt deze berichtgever niet al te Inchthartig be slissen over het lot van Ërjthrea Beslist boitengesloten is het handhaven als een militaire kolonie Wèl denkt men er over Erytbrea te maken tot een bufferitaatc toaschen Abessiniê en Soedan of over het oprichten ener haudelmaatschappyt welke de kolonie binnen zekere grenzen kan exploiieeren en ItaliS voldoende waarborgen biedt voor een degelyke oi anisalie Maar in elk geval zal by een te nemen beslissing worden geraadpleegd met Engeland en znllen de EngeUche belangeit niet uit het oog worden verloren Een eventueele ontruiming van Massowah zal verder slechts ten goede knnnen komen aan Egypte dat deze plaats oorspronkelyk iu bezit heeft lehad De heer Selooa is uit Masbonaland te Londen teruggekeerd eu dasr onmiddellgk in handen van een interviewer gevallen die hem vroeg naar den stand van den opstand der Matabalen Da beer Seloos gelooft dat de overeenkomst door Rhodes met de koofden gesloten door den geheelen stam zat worden aangenomen De Matabeten zgn den stryd hartetgk moede en verlangen naar vrede Echter geeft de ervaren Afrika reiziger den raad de oproerlingen met zachtheid te behandelen Daarentegen zou hg wenschen dat de dnders van de moorden worden opgespoord en als afschrikwekkend voorbeeld streng gestraft Hg acht bet bepaald noodzaketyk de iutanders te ontwapenen en wil de orde doen handhaven door een sterke politiemacht Wel beschouwd zjjn de opmerkingen van den heer Seloos niet zoo gonstig als de Engelsche pers het wil doen voorkomen Oe reiziger heeft weinig atelliga gezegd meestal is het ze znllen welf en het zal dus nog moeten blyken of de veronderstellingen gedekt zullen worden door de feiten En dan is het zeer de vraag of de stryders eioh zullen laten ontwapenen De heer SeloHS erkent zelf dat hot een zeer moeilyke taak is want zeotang de Matabeien nog een wapen hebben meenen ag aog wet wat te knnnen wagen tegen de blanke mannen Hoe bet eigentyk gesteld i met de schadevergoeding die de regeering der Zuidafrikaansche Republiek van de Cbartered Companjc zal vragen ia nog altgd niet met zekerheid bekend Er ia nog geen officieele mededeeling daaromtrent gedaaan Reuters Offi e weet nu weder te vertellen dnt de bedragen welke in don laatsten tgd door de bladen zgn genoemd algemeen onzinnig lasg worden geacht in vergelgking met de inderdaad gemaakte kosten Het bedrag dat de staatssttcretaris Leiji ds aangegeven zoo hebben is niet juist en niet door den beer Le vts genoemd Het heet dat de regeering te Pretoria een mitlioen pond aterling schadevergoeding vaI vragen en reeds van dit bedrag wordt in Engeland scbaiide gesproken Wat eal dan een geschreeuwopgaan als d j rekening met het aangekondigde hoogeie hMrng wordt overgelegd K E O L 3V H Door 2é Profesaoren in de Medicijnen bepmefd en aanbevolen hebben de Zwitaersche Pillen van Apotheker HICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens hunne onverbe terlgke stelhge aangename eo tevens volkomen oDschadelgke werking tegen Verstoppingen Har ïlljvigheid ontoereikende ontlastinff en de onaangename gevolgen daarvan boofdpljn hartkloppingen btoedsaandrang daizeligneid inislykheid gebrek aan eetlnet enz De kosten van een dageljjkscb gebruik zyn maar i centen Niet anders te verkrygen dan in doos ies a 70 Centa in de Apotheken Hoofddepot P E VAK SANTEN KOl ll llotterdnm Burgerlijke Stand OËBOREN 20 Nor Johannes anders J Scheffer en J E Groeneweg 22 Jacohs ouders L de Mol en M van den Berg Neeltje ouders E Sanders en J van Klaveren Aletta oadurs J de Brujin en J Broer HendricuB Adrianu ouders A F Nuvelstya Q C de Bruin 23 Maria Catbarina onder N de Jong en M Jansen Magtilda oudersff Toor en E Slolwök OVKRLEDEfJ 20 Nov H B BaHering 3 j C H Israël 26 j M Boot wed D van IJzendooren SS 21 N Sanders wed C van Harten 70 j 22 II Stolk wed J de Pater 78 j 23 H Agten 68 j C W J van Beikel 23 m 24 L J M van Leent wed A O Cosgn 67 j L J Terlouw 8 w Turn Cosluums L van OS Az Kleiweg G 73 3a QOUDA JKMirs van imsterdam 19 NOVEMBER Vrkn lottn 8 Vs 9V 98 98 Vl lS lOS 86 88 s 8BV4 8 is mm 98 w 9 V 98 1047 104V 81 591 90 801 sov 118 931 Vl 100 7 80 iiO 180 u 100 84 loiv 199 Ï8 V S s 68 97 ia v 98 78 m 88 m 109 9 808 186 101 l is 61V 841 6S 16 l 60 O s 77 loiv lOl s 101 100 ISÏ s H l 1001 H ls 60 loov 13 U 1041 77V 106 s is 7 ♦ 7 19 190 806 10 Vs loeV 106 V 108 lOJl 116 181 197 83 109 NiDiaLiND Gert Ned W S Vi dito dito dito S dito dito dito 8 HoNQja Ool Gi udi 1881 8S talik Insolirijving ISfl Sl fi OosTENR OSI in pspier I8S9 6 dito in silver 1BS9 t PoRTcoAL Obt met ooupon 3 dito tiokrt 8 Rl sLiKD Obl Binneol 18 4 dito Gseons 1880 4 dito bii Rollu 1889 4 dito bg Hope ISSt tO 4 dito io goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Ferp t schuld 1881 4 TiiRiRU Oepr amv leen 1890 4 Geo leeuinft serie D Oec Ie nilg serie G Zuio ira R p V obl 1898 8 Mbhco Obl Buit Soh 1890 Vrnbiciij om 4 onbep 1881 I 4SVi AvïTRRnAM ObllKstiso 180B 3 RomsnAH Sird Iren 1894 3 Nso N Afr Hsiidotsv aand Arendsh Tab Mij CertiSoaten Ddli Maatfohappü dito Am Hvpolheekb psndbr 4 Cult My der Yorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr SVi F eflerlajidsrhe bank aand Ned tlandolmaalsoh dito H W 11 P O Hyp b pandbr 8 Rett Hypotheekb pandbr SVs Utr Hyp theekb dito S i OoSTR NB Oo l Hr Dg baak aand Ri SL Hyp tboekbank pBndb 4 i AicEBiKA Equit hypoth pandb B Msiw L J Pr L en oert 8 Ned HoU IJ Spoor Mü aand Mg tot Rlpl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm sand Ned Zuid Afr 8pm ssnd 8 dito dito dito 1891 dito 6 ITALIB Si oorwl l887 89 A EobI 8 ZuidItal 8p ing A H oW 8 PüLBN Wanohau Weeuen aand 4 Hiisi Or Ru s Spw Mg obl 47 Haltischo dito asnd Fsslows dito aand 8 livang Pombr dito aan l 6 Karak Oh Asoff ip ksp obl 4 dito dito oblig 4 AaERlBA Cent Pae Sp Mij ohl 8 Ohio fc ortb W pr C v aand dilo dito Win St Peler obl 7 Denver h Rio Gr Spm rert v a Ulinnis Ceijtral obl in goud 4 ïiOuiBv k ashviU Oort v asnd Mexioo N Spw My Ie hyp o 8 Miia Kansas v 4pot pref ssnd N ïork t ntasiob West sand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon alif Is hyp in goud K St Pnnl Mina k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Is hyp O 6 CANiDA Can South ert v aand Ven O Rallw iNa lob d o O Ametord Omnibus Mij aand Itotterd Tramweg Maats saud Nki Stad Amtlerdani aand 8 Htnd Roltordam aan 8 Beloie Stad Antwerpen 18 7 2Vb Stad Brussel 1880 lloNQ Theism Kegullr lesellsrh t OosTENR SUatslioning 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neü Ver Bei Hvp Bpobl oert Advertentiön De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg door contract met een der voornaamste Firma s in de gelegenheid gesteld is Prima K0U8JF 8 te le vereri tot den bekenden lageu prffê van 3B Centa afgehaald en 43 Centê thuii bezorgd BRANDER compleet t SO Aanbevelend Uw Dw Dr 1 S POLAK KORTE TIBNDEWEG M B Eerstdaags OPEWINICl van zgn UagaziJQ van Clas Artikelen Ciievraagpd te Gouda WINRELHÜIS in huur of te koop of een Perceel om daarvoor in te richten op goeden stand Brieven fr lett B D Boekhandtl JOH QEBADTS ft COMP Hihurnm