Goudsche Courant, donderdag 26 november 1896

No 7131 Donderdag 36 November J896 35ste Jaargang mirnm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regeh k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GEVRAAGD TE GOUDA Toor een kleio Bargergezio een Opgaaf van Huarprys per maand en waar gelegen Franco brieren onder raotto Huib aan A W SEGBOKtt Boekhandel Ddft Ongelooflijk ia het dat er voor den g er in g en Prijs van f 1 i 0 zooveel verschillende goed afgewerkte Speelgoederen verkrygbaar ziJn Wy bieden de volgende waardvolle Hinter klaasColectie aan bestaande uit 14 Voorwerpen Een beweegb gekl Pop hebb porsel kop met haar eu hoed Een eleg KoffieservieB best uit koffieea melkkannetje en aaikerpot Een metalen Muziekkraaidoosje I Badkuip Porselein Zwempoppetje C Surprise voorstellende Sinterklaas Schaap op rollen met wol vacht mooie Klarinet 0 Doos m Soldaten 10 stuks Paardenstal Twee Paarden v d Stal Ëen gekleede Bekkenslager Kanon op wielen om met erwtente schieten VerfdooB ax 12 versch kleuren Penseel enz Alle 14 Voorwerpen voor slecbts f 150 In eigen belang haast men zich te bestellen daar de voorraad spoedig uitverkocht zal zijn Verzending taa ontvangst v postwissel groot ƒ f S3 anders onder rembours van i S3 franco door het geheele land G KCHÏJBEHT Co Amsterdarc N Z Voorburgwal 258 1 1 aaiiujjuiiji ui r r n ÖÜRQEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den Ben DE CE ER 1896 des namiddag ten Aal liree UfBf in het Raadhuis aldaar b i inschryving aanbesteden De Levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1897 benoodipde MATERIALEN als Peitieel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Vsrfwareu eu Glas e Teer 7 Kalk 8 Grint 9 Zand 10 77 000 Ben Ahin Eeien it deml rétaUlés II 25 000 Veohtsche Straatklinkers Waalvorm 12 86 000 Veohtache Straatklinkers Veohtform 18 75 000 Blauwe IJselstraatkllnkers 14 30 000 IJselmetsel plavij De monsters der perceelen 8 U zjjn aan d Stadstimmerwerf te bezichtigen By de inachrjJTingen roor de Keien en de Pteenen moeten dtie stuks gewaarmerkte iSteenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Gemeen teBonwmeester De inaohryvingsbiljetten moeten roor ieder Perceel afzondtrlijk op Zegel geschreven door den Aannemer en aijne beide Borgen eigen handig geteekend den 7n December 1896 vóór dee namiddags oy urj ter Gemeente Secretarie bezorgd egn vl Hel be onachaddyluM m e makkelykste poetsmlddel voor Heeren en vooral dames en Klndcrschoenwerk Is de Appretuur van C M Mliller Co Berlin Beuth Str 14 MenlelMCoed op naam en fabrieksmerk Va krygbur by Ketr n Wtnk ller n loho nwerk g tinlarlam raawyan ini pi a neraal Dapot by W SarbemsA Arabaw Ftijstrekking 10 December 500 000 Mai k als hoofdprijs in liet galukkij st geval biedt de jiiouwBto groote Gelthürlotm die door de ilüoge Uogooririft vatt Uaml urg gocdf ekourd en gewaarborgd i De voordeolige inrichting van het nieuwe plan bostaat laenn dat in tien loop y ti stechta weinige maanden in 7 verlotingen vaii 112 000 loten 56 2 0 prijzen bedragende 10 746 090 Mark lor volledige boalissing zullen komen daaronder cyn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uilncmendhoid echter 31 prijientiM 10 0001 46 prijzen Jï M 5 000 106 prijzen a M S OOOi 206 prijzen il M 2 000 78ïprij onaM 1 000 13+8 prijzen ÜM 400 86827 pnjz iM 165 18390 pr a M 800 200 160 134 104 100 78 1 45 21 prijzen u M 20 OUr De aonataande eeif to prijsirekking dezer grooto door den Staat gewaarborgde Geldverloting li van ambtswege bupaald plaats te hebbrn op den 10 December e h on kost hiervoor 1 gelieelorig lot sloohta Mark 6 of 3 60 l half 3 1 76 1 kwart n i ff l i H 90 tegen inzending Ven het bedrag por pottwiesel of tegen rembourB Allo oomniiFisies worden onmiddell k met da grootste zorf vuldighüid uitgevoürd on ieder speler ontvangt van ons de mot het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedcro bestolling wordt hel vereiachto olhcieole plan waaruit le verdoelnifr iler prijzen op Je versohillende klas en ala ook ilo betrelToudo mleggelden te vcrneinHD ia gratis bijgevoegd en zendfan wy aaa onze Begunstigers on na tl gevraagd ua elke Irokkmg de ofïicieole lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeda prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook nnar vorkiexiug lier Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd on onder vele andero aanzienlijke prijzen hebben tvg meermalen volgens ofHoiaele bewij 1 zen de eerato Hoofdprijzen verkragen en onzu Begunatigera zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8f 000 60 000 40 000 enz Hot is te voorzien dat bg deze op den herhistün grondslag govcstigdo onderneming van alle kanten op eeno zeer werkzame deelneming bepaald kan wordon gerekend inen gelieve derhalve wegens do reeds ophanden zynde trekking allo orders ten spoedigste roohtstreaks te zenden aan KAÜFMAJVN SIMON Bankiers en Geldwiaaeloars in HAMBUUG F S Hiermede dankan wij voor het vertroowon ons tot hiertoe geschoukon en daar wij b1 het begin dur nieuwe verloting ter doolnc ming invitueren zullen wij ook voor hot vervolg böïnoeid zijn door een stipte onjl rceete bodieniug de tevredenheid van onze g erde Begunstigers te verworren FEANSCHE STOOMVEEVERIJ BH Ch miscbe Wassoherij H OPPR HFJMER 19 Kruiskade UoUerdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofdd pdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Oamesgarderoben alscok alle Kindei oederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordguen tafelkleeden ensa vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alfe goederen hetzfl gestoomd of everfd vrorden onachsdelgk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabriiksB zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren ala nieuw afleverbaar in 3 dikten te verven goederen in een week TANDARTS E CASSÜTO TarfiDarkt 17i Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Qoude Druk von A BBINKMAN ZOON AIAGCil s Eiwit en Boiiillonlioudende S O E P E N OEVEy IS 30 atrXDTlSN ESS VITMDNTEyOE SOEP Dë EBNIQE die de VERSCHE VERVANGT voor GEZONDEN en ZIEKBN Alles onderZwitsersche Staatscontrole tevens onder voortdurende contrdie van Dr VAi HAMEL ROOS eo ÜARMEXS Soepen i BoTjLillon I iu pakken raa 6 tablattcD iadar tablat TOOr S portien O öfi en 0 75 per pak m doMJe n 10 tulwi a 0 60 ieder tube Tour een kop bouillon SAVEDR DE POT AGE om allerlei soepen en bouillons krachtig eu aromatiaoh te maken in flacons van ƒ 0 5S 0 90 1 60 OüNCENTHÉ ADX TKDFPES U flacons i 1 10 Verkrijgbaar bg deFirma T CBEBAS Wdilstraat Gouda en export bij PAUL H Bi 0 Z Voorkfuwal 6 Amslefdam Het groote aantal zenuwkwalen vw ennwhoofdpljn af tot ds TOBrifttande kflnteekenen van apoplexie liAniADlierwrU tM toi Acren nog Btaeds alle middelsn door te mediHolin ffetenBobapaangenrend Bent uui dan dImvm tyd komt o eer to dat zij door het gebrnik malcen van den eenvondigsten weg nauetUk laan deliQid eene pbysiiloglBoh ontdekkme gptlaan beeft die na lionderde proefoemmna tliani OTat de geheele werefd verbreid ia n terwijl zij in wetiinBrtiaptietiJke kringen da hoont balanntalliBS wekt tevens eene weldaad blijkt to Eijn voor de aan zonawkwaleo lüdende menaelihMa Du gnneegwljte la nitgevonden door den gawe Gu omoier van Qezondlieit vt Bomaa WMMuana t VllHhofen en benut op de ondervinding opgedaan fn eene 50 jarige praktijk IM r wMMhtetr vnn hei fao eanwul p r dnv worden finance KeaebAit at rde hvid nuil4d llUk u k nnwKeatcl meiteiredveld MeT deze gane w1jH v id woAoUjk Bcliitterend raaoltatan Tatkrogen en zü maakte aooveel opgang dat van an dMr i l attriBdar geachravea wetkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE la Dit boeüe bevat niet aU B i binjian korten t d raada d Ua amk varaoliei publiek verataanbar TorUarincen omtrent liet wezen der nienwera therapie n da Oaamat telfa in wanhopig gavaUan verkregen nitwarking maar ook vindt men daarin wvtaniahappelUk verhandell i an olt da madlaafa bfaden die aan derc geneeewijEe gewild zUn loomada £ Solurlft van talvangetnigaokrlftanvanhooggeplaatBle KeneeBkundlgen onder welka P iialèra laad dr prsreaBOr aan Mfalyïllnlak ta Pariji ruafiouBemont KT Stslngraber men dr n akUaaaraad Hataaiiaar aaa het kranhilnaliea HaOolit da GliaranlaB SaaltMtiralli Or Cohn te Stettin flroMmann m i dr atraid arta t Jdhllnaen Or K ForaaVar gaaaaahaar dlraolaur va het Noipitaal ta Agani Behünratli Dr SaHriii Uataal Quteafeli Bad Ema DBr aa nad dr laneaaliear dlraotaur dar gaiVBRO tliiraaeBtiioiia lariohtlafl vaar taaaw lijdara ti Parlla ma 8k Hanoré 834 Oeatal van Aiohiabaoh mad dr Utnrrv Dr Baafeaafi arraad ark ZIrknIti ObaraUbaant Jaohl mad dr te Weenen Dr 0 Baapaval ta La Ferrlira ffara Ud vaa daa CofiBal Central d hygUM at da Santé te Frankrljli en vele anderen s Aan allen wiar awsaatel menr ofmtuiler nniiKedniia la ofaaa maaad aennwMtailrtaeld lUdm waarvan de kentcekonen zijn ohronlaciie tiooldpljn iaralRa aelial hoofdpijn bloadandrani oroata prikkelbaarheid gejaaoi hDlct lapelooiheld iiekaFDBilJk oaraat a aafeabagelljke toaatand varaar alle leken die door ticroorte getroficn werden en nog lildan aaa d ff folgen daarvan Booala varlammlngen onvermogen lot aprc on iwara ItiitBval moalaiijk allktaa aflJfMd der gawrloblaa met voortdurende pijn plaatselijke iwakte venwakliinB van gBhsugen ena n kU dl ratda onder geneeaknndife behandeling geweeBt zijn maar doorno bekkiiao middelen cla oothaodingfOBen kondwatarknnr wrijven electrlacoren atonmlooi ofzepbaden geengeneziDgcf laalgtas iiannar kwaal gevonden hobban en ten nlotte ziJ die vreet ftovaelen viior beroert an daartoa reden hebben wagana Toraohljnaelen ale tich aanhoudDni angitig voelen verdaovlng ia haf hoaN lieaN pllfl met doiieilghaid fllkkarlngen an donker worden voor de oogen drukkende pl n oadir kat voariioefi lulling IndaoorBS hefvaeifen van trlebellnfl In ei hel tlapen van handen on voeten aan al dasa drla categorlen van jMBN rllJdera ala ook ntin jonge melijes lijdende aan bleekzuohl en kraahteleailiald ook aan geeond telfa aan Jonge pereonan die vani niet het hoofd werken pq geesteUJka roaotta wUIaa voorkomen wordt dringend aangeraden Rifh hnt boven vermelde werkje aan t aehafliaa katwalk opaaDvraflakaatalooienfranaDveryonde wnrdt door Amaterdain door Hl CT KIIAN A Va Heiiigeweg 4i Botterdnm F K vnn HASTF S KOl l r Apotheker Korte Hootitaas L ectt tOBKV A fOllTOS üudpffracht bij de Gaatdbmr tTm At Lonnr a POKTO üud fcracht bij de GaatdbmVÏ vgiennlHohmedi lnalo t ntooiistnUmg m do Dr WflasmaBn natM a Jnrij net da Zllvoreu Sledallle bekroootl Stoom Automatische Walsen Meelfabriek Amersfoort Wy wonschen de aandacht or op te vestigen dal velen onzer dépötliouders in den legel nlléü n GRWONK SPKCÜLAAS verkoopen wellte ook virt do beeta en Eui ere KroiidfltofFen gemaakt wordt en dau ook om don uitatökeiiden im ak en de voor deze kwaiteit bijzonder lagon prys zeer wordt geprezaa m gewild ia en mnVen wy het publiek er op attent dat wy ook een uog fijner soort specutnns fnbricaeren genaamd PRIIUA SPECULAAS welk soo t van de njiiete ingrediüuton ala fijne blanke rielsuiker van zeer hoog zoelgehalto beste tafel niituurbüter de gourigste apeoeryeQ de uitgezocht fijnste amandelen en sucado eez vervaardigd wordt Wij kunnen dt aoort om don buiteDErewoon heerly Ven smaak byzondor aanbeveleo I nnn elkeen welke bepaald hot fijnste wü hobboo wat er gemaakt kun worden eu wien j dit den natuurlijk iets hoogeren prijs waard is Daar enkelen onier dopothoudors om eon luttel meer gewin audere speculans van inférieure kHalitoit van dikwijls verdachte Sdroonstelling verkoopen verzoeken wij het publiek ook in zijn eigen belang beleefd maar dringenil bepaald onze 2 fabrikaten genaamd PRIMA SPKCULAAS eo GKWONE SPECULAAS Ic cisohen eu zullen wij gpnrne inliohtiegen geven of een dopöthonder geregeld spooulaaa van ona betrekt of niet en in het laatste geval deigowenscht iemand anders voor de levering aanwyzan Van beide sot ren zijn vStkrijgbaar kleiU SOOrt middel SOOrt en grOOt soort koekjes benevens Manpoppen en Vrouwpoppen van ver BChillendO gewlchtea welke gewichten ovenali de prgzen men by onze depöthouders kan vornemon Voor de redenen waarom wij aan eene billijke verhooging der prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken verwijzen wij beieefd naar een der advertenties der twee vorige weken Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcDiniftti e door Je nieuwste uitvindingen op machinaal frobiod rerbeterde fabricatie uitalaitend g tbriük van fji e en fijnste gi ondMtotïb i ffarandooret ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeveienswaardig f ibrikjiat iibiiwlreurig beantwoorUc ido an don inhoud der respEtikotton Do Firma h 27 IJreveU iils HoflcTcniacier 44 Eero öiploma s gouden nz Medailles con bowijs raa nitmui lorid iij i fabrika it Heeii 1SJ4 liieff de Accademio national do Paria Nous vouB dé etnons une IfefidtllA d or premiere claKMe en ooneddérfttlon ae votre excellent fabrication de Ohooolat bonbon varies eto etc StOllwerck t fabrikaat verkrijp baar bij IX I Cunflsoui 3 Baukotbakkers enz enz Oeneraalvortegenwoordiger voor Nederland Julius MatteiKlodt Amsterdam Kalverstr t 103 BINNENLAND GOUDA 25 November 1896 VEEGADERINGTANDEN GEMEENTERAAD Trgdag deo 27 November 1896 uamidIdagfl een nut Aan de orde Da benoeming van eene Stads Vroedvronw De benoeating van eene OoderwjjzereB aan den gemeentelgkeo carsoB tot opleiding van be waarsc hooi hoD deresaeu Bet voorstel tot nadere regeling der retribotie voor bet gebruik van een sink grond aan de Goadflche Sloia te Alphen I Het voorstel om aan de ürma A Brinkman eii Zoon over 1896 eene extra toelage voorde ajtgave van bet veralag cler HandelingeD van d n Qamaeateraad te verleenen Het voorstel van den beer J van Galen tot véreeoigiiig der beide Burgaraohoten voor jongens De ontwerp verorden Dg regelende het openbaar lager onderwas Bg de hedeo geboadeo verkiezing voor leden Tan de Kamer van Koophandel en Fabrieken waren nitgebracht 38 stemmen De aftredende leden de bb H Jafter verkregen resp 31 et A van Veen 32 t J M Noothoven van Goor 32 at en J W Scbonten 32 at In de plaata an de vacatore door bet overladen van den beer Prince veroorzaakt werd gekozen de beer A C C Vcragl met 32 et Voorts verkregen de hb G Prince 4 E Kortenoever C van Ëgk A Hornemen J van Egk D Samsom W Hoogecdgk Wa J Zwart Pi A J van der Sanden B W van de Pavoordt F T Jorink J A Biezeoaar A K van der Garden en H J Nederborst iader 1 atem Men Bcbrgft uit Stolwgk dd 23 Nov Donderdagavond had voor de eerste maat in onze gemeente eene bgeeokomst van het Heilsleer plaata De zaal van den beer Zaidervliet was stampvol met nienwsginrigen velen m est de toegang door gebrek aan plaats geweigerd worden Eo daar binnen bad alles zgn gewone verloop zangen raaziek bidden en bekeeriogsverbalea wisselden elkander gestadig af Ds orda werd geen oogen blik verstoord Men meldt ons oit Stolwgk Ëeoige dagen geleden ia bier door eene cdBDÏssie nit bet prov kerkbest vatf Z H dat binnenkort geroepen is uitspraak te doen in da bekende doopa naaitie eene confereatie tËVlLLÜTOIM i fill 1 elGü 88 Men aobold mij voor vagebond deagniel atheïat Jaoobün kooiofttmoorder en wat niet al meer en toen ik eiadeljjk cooala tu zelf sprak de paar dnieend daalders opeisohte die mij van de DaUteeaobap m ner moedor toekwamen schreeuwden z allen dat hst den beiael geklaagd waa nzooderhsid Ëagenle Meerau die al voor zich op dien post gerekend had ea ziok dien uit de handen za glippen rik kan on apottenderwya over die dingen ipreken ging de onde man voort ik ben weder negOBtlen jaar onder en koeler geworden Maar toenmaals bleef ik er niet koel bij na allerhevigate tooaeelen zwoer ik dat ik Diemand van den gehealen troep ooit weder wilde tien en ik lal hun wel geen aegeowenach aobteraa geroepen hebbfo Overigen wekten a j meer walging den drift bg my op en met Eugenie Meerau bad ik by na medelyden ik wist weinig meer van haar dan dat hare naaste betrekkingen haar links lieten liggen en dat alles baar in de wereld was tagsogeloopeD But ik na die ervaringen geen luat had om nqne andere familie op te zoeken spreekt van zelf zoo heb ik ook mijn broedar EogeniDS niet opgezoobt en wyl hjj van oadsher kwalyknemend was zal dia veronachtcaming gevoegd by de geruchten die uil Hagen tot hem kwsvea kea Toldoende grond tot eens verwjjdenig gtthoadén eerst mei ds Bovvers daarna mei dflo kerkeraad en eïndeiyk met de vier personen door wie ds H bij het claBsiliaal bestaar vanGouda ie aangeklaagd Het reeoltaat de erbesprekingen kent men nataurlyk niet dochwel weet men en dat heeft velen getro£f n dat men deo volgeoden dag reediin a lerglbegonnen is met bet verzamelen van bandteekeniogen op Igsteo die ten nadeele van ds H aan Het provinciaal kerkbest zulten worden opgezonden Na de tyd dringt misschien Ook trekt het de aan lacbS dat men thansheel goed sch nt te weten hoe die Igslenmoeten zgn ingericht nu worden de namenvan lidmaten en oiet tidmaten de laatstenmoeten natnurlgk ook leekenen netjes gescheiden gebonden Dat dit noodig is schijnt mentydena de vorige schorsing niet geweten te hebben N R Ct Maandagnamiddag werd een l2 jarlge knaap te Ouderkerk a d IJsel woonacbtig en zich bevindend op i Gravenweg nabg de grens van Cappelle en Nienwerkerk aangebonden door twee leudloopers waarvan een hem vroeg wgzende op bet horloge vao deo jongen Geef mij datt Meteen greep hg naar den ketting en maakte bg zich meester van t nnrwerk waarna beide kerels b t hazenpad kozen in de ricbtiog van Goada De bestolen koaaf eerst geheel ontdaan begon daarna om balp te roepen maar daar ninmand kwam opdagen moest bg t opgeven Eene waaracbowiog om kinderen die ait deze gemeente te Kralingeo schoolgaan eu met den trein huiswaarts keei en tot Cappelle in plaatn van den onveiligen fl Gravenw g den Ooderkerkscbeo dgk te laten loopeo Intusschen doet de politie te Gonda onderzoek In de laatste vergadering van den gemeenteraad te Nienwerkerk a d Use ie besloten het traktement van de beide hoofden der openbare schoten met ingang van 1 Januari 1897 met 50 gulden te verboogen en alzoo te breot en op 1000 gulden welk besluit reeds door Ged Staten is goedgekeurd Door de coocessionariasen voor de stoomtram Alfen Leiden is aan de gemi entebeaturnn van Alfen eo Hazerawonde volgend schrgven verzonden Na langdurig onderzoek betreffende het verzoek tot bet aanleggen van een paardentram op de bermen langs deu Hoogen Rgndgk is bet ons gebleken dat plan geheel vaarwel te moeten ze gen en ons te moeten bepalen tot den aanleg van een stoomtiam waarvoor oni gawsest zya aKoo ut ik ginds in S en overlegde by my zelven of ik in het land blijven dan of Ik weder 20U boeagasD By m jne tegenwoordige levenawya kon ik nog een jaar of twaalf van de nalatenschap mgoer moeder leven en dan waa ik ia de zfventig en volgens m ne berekening aan myo dood toe Toon meldde Eich op zekeren dag een deftig heer aan en zeide zonder omalag zoodra by my zag H j Oom ik bon Arnold Hsgonbach van wien mon u in Hagen misschien gesproken heeft ik heb vao uwe zaken met die lui daar gehoord en kom u mijn buis aanbieden om er zoolang te blyren ata het er n bevalt Ik heboef u niet te zeggen dat die handelffya on die woorden m als de eeiste bartelyka welkomstgroet in mijn hirt drongen en dat wy het daar ik weinig lust meer had in myn zwervend leven spoedig met elkander eens waren Want in 8 beviel hel my in bet geheel niet Ik had er nsuwelyka een Dkelen bekende gevonden sn de oonveristietoon en de levanswijse warm er mij te nienwerwetsch ik kon er mij niet meer in voegen ff Arnold Hageobacb was de broeder van de gravin Meersu en van het t enwoordiga hoofd van ons geslacht hij waa ten aaaateoby een mensch zooals ik zelf geweest wai en bij was nog sedert kort in Pruisisobe dienst geweeat Het aeheen dat niemand zich meer asn de oude overleveringen der familie stoorde in myn tijd zou bet ongehoord geweest zijn dat een zoon van ons geslacht by een protestantaoben rorat in dienst getreden ware hg bad het nu eenmaal gedaan en den onder zyne krygimakkera heeraohsDdea toon niet slechts geduld naar bü was de concessie bereids is verleend geworden Wg achten ons verplicht ó hiervan in kttnnia te atollen en houden ona byxonder aanbevolen Toor uwe zeer gewaardeerde medewerking Voor de arrond ssements recbtbank ta Robttirdnm stonden gisteren terecht A L 31 werkman te Capella a d IJael bttkleagd van diefat il ven tien eenden ten nadeele van de familie Van Vliet aldaar werd vrggespioken C van den B 63 j stoeleomatter te Soboonhoven wegene diefstal van een snoek tot f 10 boete sabs 5 dagen beehtenie Door trein 6 komende van Rotterdam is gisteren och tend te Halfweg een wegwerker overreden Het boofd werd hem van de romp gescheiden Van wege bet Bestonr der Vereenïgiog Christ Nat Zendiogsfeestc wordt ona verlocht te berichten dat bet feest ia Juli 1897 zal worden gebonden op het landgoed Middachten bg De Steeg daartoe op nieuw door de eigenarefi do HoogGeboren Vroowe Gravin Bentinok bereidwillig afgestaan Door het Centraal Bestunr van den Nederlandschen Brood Koek en Banketbakkersboad 30 de commissie tot onderzoek voor afschaffing van nachtarbeid ïa de bakkerg is een oircnlaire gericht aan heeren broodbakkers eo directeoreii van broodfabrieken Daarin wordt antwoord versocbt op da drio volgende vragen Zijt gü Our affeobaffing van nachtarbeid eo verklaart ge u bereid met ons diarin mede te werken Hebt u bezwaren Zoo ja welke Welke acht o de beste wgze em atsobaffiog TBD nachtarbeid te verkrggeo Staten Generaal 2e Kahhk Zitting van Dinsdag 24 Novooiber Het debat over de Indische begrooting wordt voortgesset Dr Kuyper zgn rede vervolgende betoogt dat de regeering veel te vei 1 voor het Eiiropeesrh onderwgi en veel te min voor bet iiilandsch ooderwgs betaalt Verder wgst hg op de noodzakelgkheid vao een nniveniteit in Indië evenals in de andere koloniën op de wenschelgkheid om de medische zending te bevorderen voor de gezondheid en de kerstaning der bevolking Hij zou wenvohen een bofpitaal voor de missiëo of subsidie aan drze voor de verpleging Daarna bestriidt h i nrt spoedig zelf de toongever geworden hy bad een vroolijk leven geleid en zich noch om het verledene nooh om de toekomst veel bekreund Dat hij by zyno familie niet hoog atond aangeschreven zult gy wol begrypen sla gij bedenkt dat sy een afschuw had van iedere buitensporigheid of liever van ieder benys van zelfstandigheid en odk ill den laatsten tyd veel te gierig geworden was om niet met vromen schrik hot losbandige leven van eon barer leden gade te slaan Arnold deed echter nooit eeu beroep op hunne beurs bij moet byzonder gelukkig gespeeld hebben wyt hij zïJd vermogen eer vergrootte dan rerminderde maar dat wist niet iedereen in ds familie en bovendien rekenden zy het hem reeds tot zonde aaa dat hy zon kunnen verliezen Eugenie Meerau zijne zuster kende zyne omstandigheden zeer wal daar zy om den wil van baar oudsten broeder met al hare andore broeders en zusters van haar rechtmatig erfdeel beroofd alle mogelijke reden had om op da hoogte te blijven van den geldelyken toestand van ieder van wien tjj missobien eenmaal zou erven Zy droeg echter haren broeder geen goed hart toe wyl z hetgeen hij verteerde of zoohIs zy zich uitdrukte doorbracht ala eene aan haar toegebrachte schade besohouwde Arnold was over de dertig Jaren ea niet getrouwd hy had roeormaleD gezegd dat hy niet dacht ta trouwen en sï ne arme suatsr in zekerfn zin op zyo vermogen doen bopsn en haar nu en dan cel broederlyk ondersteund r Wy hebben altyd een broeder en zuster ia de familie gefaad die bgzondor aan elkander gehecht waren Zoo waren myne zuster Marie en ik en Arnold net lijDe zuster Leonora samen gtweeat Zü 152 van bet regefrings reglenient en da bepalingen van het Indische kerkreglenoent dat dwingt om protestant ta bigven al is meb overgegaan tot bet katholicisme Verder dringt hg aao op da erkenning dar ïnlaDdacheohristeDgemeentea en op het toestaan van recfaUpoaitie aau de kerkgenootschappeB die bet vermlllgeD Ten slotte wgst hg op het nadeel der ehristoa inlanders tai aanzien van bet bnrgerlgk en bandels reobt vao het privaat en publiek rtohi eo dringt er op aan dat geen lasten worden opgelegd aan den oh riston in landers strgdend met disnt geloof Ten slotte vraagt bg van den minister stonn en sympathie 0 kerstening van Indië is bet hoofdbegiasel van alia Indische hervormingen Da heer Fyttersaa sluit ieh md bü de erkenning van bet groola politieke nat der missie en bat gewichtige werk der aeodeliagai doch acht eeo onbeperkte vrgbeid voor da zending verkeerd mat het oog op de nohamedaansoha zending Ook meent bg dat allean Nederlandscbe zeadeliogen moetea wordao toagelaten De heer Rnaasingb boa ook waardeerande bet zeodingsw rk acbt ook onbeperkte toelating van aendeliogen politiek gevaarlgk en strgdig met het btaatsbelaag Hg wil staon eok voor boitealandwhe aendelingeo nur met bebond van art 123 vaa bet reglement ook liet hg gean reden tot wgsigitig van art 122 De liberale partjj beett voor ean goed bMstuur der inlanders gestreden en aal dit blijven doen De minister betoogde de aoodzakelykhaid van handhaving van het regeer ngsreglement terwjjl bg overigens de werkzaamheid der zending waardeerde In de avondzitting is de bogrooting vu uitgaven in Indië afgehandeld De derde spoorstaaf voor de Ign Djooja Solo is goedgekeurd de spoortgn Tarik Seerabaya uitgesteld Heden voortzetting Do veelbesproken fcbutter ij officier hoeft bat volgende schrgven aaa de N R Ct c gezonden Pargs 30 Novr 1896 Mgnheer de Redacteur 1 Naar aanleiding van een stnk geplaatst in aw Eerste Blad dd 12 Mov j l veraoek ik o het volgende in nw eerstversobgnaDd blad te plaatsen lo Voor mgo vertrek naar bot baitaDluid heb ik mij bg booger band vergewist cf bet dragen aldaar van mgn uniform geoorloofd was 2o Ik meldde mg te Parys ter plaatst wnar bet beijnnrt Ontving een k art voorde Was hem zelfs wyl zij ongehuwd gebleven was een jaar of wat te voren naar Berlijn gevolgd tot nieuwe ergernis van Kugenie Meerau dio ook dat verssogea reeds als bet hare beschouwde eo bet nu althans niet zag aangroeien Leonore was ziekeljjk z J waa rijk wyl zy de eenig erfgenaam van n ne zuster gew est waa Niet lang vódr m ne terugkomst werd Arnold door een oud gepensioneerd oflioier wiens vertrouwen hy gewonnen bad tot voogd over diens dochterbenoemd Arnold bad dien poit aanvaard en ziob bet meisje en hare belangen trouwhartig aangetrokken Bnsrby gebeurde wat ik die baar trouwens sIeoht ala vrouw gekend heb hoogst natuur yk vind hij verliefde op het jonge meisje en hij vond weldrageen ander geluk meer denkbaar dan door een hawelyk met zfja papil fPaar scheen echter niet san gedacht te kunnen orden wyl zy geen vermogen bezat sn zijn inkomen niet voldoende was om eene buisbouding te onderhouden totdat siine zuster Leonora stierf en hem tot erfgenaam bt noemde Daardoor werd hy io staat gesteld bet beminde meisje tot zyne vrouw te nemen Hy kocht een fraai buitengoed Markeoau genaamd en daar woonde hy nu aedert drie maanden volmaakt gelukkig ondanks de vyandsohap welke zyne familie hem aedert zyo fauwelyk toedroeg t ordi MTwolfi