Goudsche Courant, donderdag 26 november 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdienst 1896 Aangevaogen 1 October TUd van Greejiwicb 1 8 80 7 81 8 80 8 40 10 9 8 10 17 11 81 ll H 18 18 18 86 1 8 8 60 8 67 4 60 6 1 6 61 14 7 17 7 68 8 86 8 48 8 61 8 67 10 40 im 7 6 10 4 M 18 86 1 8 3 60 8 67 4 60 4 67 6 4 8 4 6 11 18 66 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTKÏDl U G O I D A 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 106 S0 9 40 8 66 10 87 10 4 8 61 7 86 8 66 81 18 88 18 47 7 10 7 46 8 18 916 60 10 11 OOUDA DEN HAAS Zeterineer ZegwMrd Voorb rg H ge SEN HAAG GOUDA iHtge 6 487 807 48 8 60 9 1 t 48 10 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 8 187 18 7 68 88 I8 o 7 80 6 86 9 39 7 8 8 86 9 39 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 9 34 7 68 8 68 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 Z Zeg w e 10 88 1 66 4 68 6 30 48 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 88 10 87 Zer M 17 10 48 8 08 6 04 6 8 6 8 11 18 10 7 10 48 18 11 46 18 48 1 10 S 18 t l7 6 86 6 68 8 88 8 8 7 10 8 81 8110 88 11 8 11 48 Onuda 8 887 608 189 188 47 10 1810 6418 0618 688 17 8 144 084 886 16 6 88 S 607 48l8810 1010J8 HM 7 48 8 47 SOI DA lIT RICHT ioude 6 80 87 7 18 7 66 9 81 b 8 6a 10 1 10 67 18 66 8 80 8 17 4 416 67 6 66 8 81 10 17 10 8 Oudew 6 46 6 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Woerden 8 6S 7 8 8 18 f 11 88 8 46 8 84 8 11 7 18 8 48 10 41 irifeekt 8 18 f 7 49 8 88 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 6 7 8 9 4 11 07 f 1 Nht Ajniterdam f Slopt Wgeudig eoVV A A M8TIIJIAH 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 10 80 O T E ï O H T fl ODD 10 16 10 88 11 88 18 8 8 8 8 68 4 46 14 7 18 8 0 8 07 1 M 11 66 18 84 4 18 8 84 88 10 14 f 4 84 1 I 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 8 88 8 41 4 11 10 iVSTIIDA O C D A Autanlan e St 7 16 8 16 10 48 8 84 Ooada 1 88 8 1 8 14 I 10 U 11 18 88 8 46 Uat te e lt XaWgen ai naai iMBt ü bM op Autaidea 0 81 8 14 9 87 i0 6 1 8 l 8 8 16 ttept la Ncwldoip Leidiokenden ea Blqriwjjk Knii ira es H doiri tribnne te Cbklons n van tan lid dw eommiitia aUnoodigiog om met den diplomateotr D tfl leiian Vele indero offioiereo ook geea diplomateo of nfficieele pflnonin muktso da r u met dieu treia mede Da ofBcier die mg Tcrgezelde waaHen mgoer keDBisB D maar wai m niet totigefoegd 3o Ziehier het ge0i rek met uw correApoodent die mg ia de diplomateo tri ia zat zitt D Uw komt Diet Toor op de IgHt der diplomalen naarop ik aotwooidde iNeeOf daar behoor ik ook omt toet ea ooemd uga naim en wooDpIaati Waarop nw cormspoDdtjut hernam Dai behoef ik rao a geen motdiDg te maken f Natoarlgk niet wat mgn aotwoird Kr il dofl Tan niets aoderB epiake geweest ea beb ik niet verzocht mgo naam geheim te honden Hoogachtend B DB CODET OnDMWATKE Maj Ct v h 11de Bat R Scbutierg lo Z H N B Het aoiform was geheel nieuvr De Toorzitter fan het voorloopig centraal bectaar Tan den Ned Boereobonil ridder De T d Sohaeren maakt o a het Tuigende pabliek Door sommigen wordt er op aangedrongen dat de Boerenbond zich zon opwerpen als kieeTereenlging en bg Telen beilaat de meeniag dat het heoiddoel Tan den Boerenbond is inTloed uit te oefenen op de Terkiezmgen Beslist ben ik hierop de TerkUring Terlehaldigd dat dit noeit of nimmer in de bcdoeling der oprïehtera Tan den Boerenbond heeft gelegen en dat de algemeene Tergadering Ie Utreeht tot beTeitiging ran den Boerenbond er niet aan heeft gedacht of er toH aan beeft willen geren Op bedoelde Tetgadering toch deed aieh wel eene stem hooren voor het op treden als kieeTereeniging maar door al de OTerige aanwezigen werd dit denkbeeld verworpen tHet ion gewaagd agn te Teronderitellee dat men den Boerenbond deze richting in wil itnren om zijn Toortbeitaan onmogelgk te makeu Maar weet men dan niet bg trenrige onderrinding dat de rerkieiing de twistappel is die tniaohen familien en rtienden scheariug en ongenoegen breagt Ib geen enkele Terkiezing mag m ï de Boereobond als zoodanig zich mengeu de afdeelingsbestaren moeten er voor zorg dragen dat in Tergaderingen niet orer rerkieaingen worde gesproken tot het behandelen Tan verkieiiageaangslegenheden dient de kiesTareeniging de Boerenboud hou ie zich oitalaitend bezig met boeren belangen De afdeöliog van den Boerenbond dieziofa mei Terkiezingea inlaat ia Tan stonde af ten doode gedoemd € Ean rronw op Marot wier man op reis wai zoo lezen wg in de M tkasser Ct kreeg bezoek van een gewapenae dief Daar ig nog al afgezonderd woonde en hulpgeroep haar noodlottig worden kon Tond zg het maar het beate den man kalm zgn gang te lateu gaan Op zoaTeal meegaandheid had de roorer itellig niet gerekend toen hg dan ook ales netjee bg elkaar gepakt had vond hy het niet meer dan ago plicht om het vronwtje een beetje te conrtiseeeren oogenscbgalgk was zg net igna flirtatie nog al iagenomen maar op een gegeren oogeablik wist zg met een acheermei dat g onder bet minnekozen had weten te bemachtigen Toer goed zgn verder gekir te oonpeeren Met een sprong was onie Ktonau Hasselaar boitea het bereik van haren gednpaeri en Don Joan en da toen op haar herhaald hnipgeroep toagesoboian sobats kondea den indringer anrwteeren en aan de politie overleveren der 7 81 7 88 7 8 7 46 7 66 3 40 8 47 8 64 l 1C Oend Ueordreebt Kieawerkerk OepeUe Betleidui aotterdw SepeUe Mieuwetkerk Mooidraakt 7 8 88 8 17 6 68 6 8 8 11 8 1 9 16 4 66 6 6 6 14 6 81 6 87 Seiide ZnenbuiuD Moerkipello 7 Sonde Bahalve dia nit Utrecht en Drente die wegens ongesteldheid waren Terbiuderd ver eanigden Maandag alle commisaaiissen Kaningin zich ten hniza van den eomroisiaris Fock te i Hage om hem gelok te wensehen met het ziWeren jabilé zijner ambtsbediening Den jnbilaris werd aanguboden een ilreren medaille Tervaardigd in de fabriek vao Bogeer eenurzijds alle provinciale wapenen omgufende bet wapen van Zuidholland aodertgds m een lauwertak de opdracht bevattende Vf commissaris van NoordboUand hield eeue toeaprask de jabilarii waa diep getroffen door b t blgk vaa sympathie Hq vereenigde zga ambtgeneoten aan een diner Men sobrgft uit SitUrd Het lid der Tweede £ amer mr J Lambrechts zich gisterenmiddag van bier naar Den Haag willende begeven tot bgwoniug der Kamerzitting zakte eensklaps op het perron van het station ineen en werd bewostelooi naar een hotel in de buurt overgebracht Hoewel men aanvaokelgk den loeatand ernstig oordeelde keerde bet bewuatzgn langzamerhand weder eo bestaat er voorshands geen reden tot bezorgdheid lo Terscbillende katholieke bladen van gisteranaTond treffen wg intnaschen het bericht aan dat de Ijjder reeds aterveade was Door den val kreeg hg eene Trg erasiige hoofdwonde Men zal zich herinneren de werkstaking Tan de kellners op de mailbont Zg eischtan meer loon maar de gérant meende aan bonoeeischefl niet te kunnen Toldoen Daarop taakten allen het werk nieow personeel moest zoo apofdig mogelgk worden aaiflesehatt maar het kwam tot eene scbikkiag Zg die gehoopt hadden iu de plaats der wprkatakenden te worden aangenomen waren daarmede aiet teTredeu Zg waren in groeten getale opgekomen en toen zg zagen dat allei woder in orde waa ootstoud een groot tnmalt Tot handtastelgkbeden werd overgegaan scheldwoorden werden gebezigd en de gerant de heer Keints werd door een banner zelfs met moord bedreigd Voor die bedreiging met moord atond eeu aantal maanden geleden de kellner Van den Berg voor de rechtbank te Amsterdam terecht en werd veroordeeld tot eeu gevangenisstraf voor den tgd van drie maanden Van die uitspraak is hg in hooger beroep gekomen doch toen de zaak diende Teracfaeen Van den Berg niet Hg had in het buitenland ala kellner tijdelgk een betrekking gekregen Bg verstek werd alzoo het vonnis bekrachtigd en bet signalement van Van den Berg in bet politieblad geplaatst met verzoek tot zgo opsporing en aanbondiog Eenige weken daarna werd Van deu Berg te Amsterdam door de politie aangetroffen bg werd nur het parket van den ofiScier van justitie geleid maar daar vertoonde bg eeu bewga dat bg een gratie request bg de Koningin Regentea had ingeleverd No kon hij natuorlgk niet in de gevangenis wordeo opgenomen eu werd op vrge voeten gesteld Vetder had da zaak een zonderling verloop De gratie van Van deu Berg werd afgewezen hg werd weer opgeroepen en toen teekeode hg verzet aan Hg werd toen TOor het Bof bggestaau door den advocaat Job M Jolles De advocaat generaal mr Op ten Noort betoogde dat de beklaagde in zgn verzet niet ontvankelgk waa omdat volgens de wet de beklaagde binoen veertien dagen na ague aanhouding in verzet had moeten komen eo die termgo was reeds lang verstreken door bet vragen van gratie Deze bewering werd io den breede door den advocaat Job M Jolles tegengesproken Hy betoogde dat hier geen aanhouding iu den zin der wet wai terwgl hg verder aantooude dal het bewga van dezen beklaagde in geenenüeel bewezen waa zoodat hg vrgspraak vroeg Het gerechtshof heeft zich gistereo met daconclusie vao den adTOoaat geheel rereenigden den beklaagde rrggesprokao Hbld 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 1 88 18 88 10 8 10 86 10 48 10 4 11 88 8 M De kantonrechter te Dokkom bad onlangs te bealiaaen over de Traag of een pak kleereu betaald moest worden waarover geschil was gerezen of het naar eiach was afgeleverd Ëeu rgksontvauger had aeo bigkt nit het vonnis o a eea gekleede jaa en vest bg een kleedermakerg te Leeowarden be teld doch die teruggezond en omdat zooal hg schreef de gekleede jai zoo onbeholpen zat dat het hem niet mogelgk was die te acoepteeren de jas is eenvoudig snitloos en zit alsof ze op een kapstok hangt terwgl de moowen Teel te kort zgn bovendien zit er een zichtbare vlek recht van den postuursnaad wat het vest aangaat dat zich erg opbolt bg elke beweging euz De ontvaoger had meermalen gevraagd dat de conpeor naar zgn woonplaats buiten Leeuwarden zou komen maar kreeg bet verzoek zelf naar L te komen waartoe hg zich niet verplicht achtte Hg maeode den koopprgs niet te behoeven te betalen omrlat jaa eo veat hem op de proef waren geleverd dus op de opschortende voorwaarde dat ze hem zouden bevallen althans goed zitten De kleermakerg stelde toeo eea vordering in en beweerde dat van koop op proef hier geen sprake kon zgo omdat kleereo aiet beproefd kannen wordeo Zg Troeg benoeming van deskundigen ter beoordeeling of de kleereu die intuB eheu Terauderd warea al dan niet goed zitteu De ged hield echter vol dat wegens de opschort nd voorwaarde de koop niet tot B and waa gekomen De kantonrechter nam als bewezen aan dat de gedaagde had opgedragen nit door hem oitgezochte atof de kleeren te maken onder voorwaarde Tan goed zitten Van koop was hier geen sprake maar wel van een contract van aanneming zoodat de tegenwerping van den ged niet opging Verder overwoog de kantonrechter nog dat wanneer iemand aan een kleermaker opdraagt voor zgn persoon een pak te maken voor eea bepaalden prgs en de kleermaker met het oog op dezen zgn cliënt na diens maat genomen te hebbeo een pak maakt men niet kau zeggen dat nadat het pak voor deu cliënt afzonderlgk packlaar ia gemaakt door diso kleermaker aan zgu dient is verkocht een stel kleereo op proef immers al ueemt men aao dat het laken wordt verkocht de grootste verdieoate van den kleermaker zit in het raakeu van het pak met andere woordea in zgn arbeidsloon dat hij een zoodanig toaaehen partgao bestaaude overeenkomst de billijkheid en het gebruik vordeit dat de cliënteele kan eiacbea dat het door baar bestelde pak goed en netjes zit waar tegenover ataat dat dezelfde billgkheid eiacht dat de kleermaker zgn loon zal ontvangen wanneer bg goed werk beeft geleverd dat wanneer de grieren van ged opgaan moet worden naogenemen dat de eisoueresae niet aan hare verplichting heeft voldaan dat dus wnnnear eiaoheresaa te recht be taling wil vorderen door haar zal moetso worden bewezen dat aan ged ia geleverd eeu hem goed passend pak waaraan de door ged opgegeven gebreken niet TOorkomen De kantoareehter achtte daarvoor het booreu van deakoodigeu noodig benoemde drie kleedermakers ala zoodanig en beval dat deze evenals de gedaagde en de persoon die hem de maat had genomen aan bet kautongerecht zoeden veraohgnen om de kleeren te passen Dit geschiedde En toen verklaarden twee der deskundigen dat de kleeren niet zonder gebreken waren doch wel veranderd kouden worden De derde dat de jas vol gebreken is zoodat bg het niet gaarne op zich witde nemen ala kleedermaker die te moeten veranderen c Ds kantonrechter beatiate nu dat voor de gekleede jaa met vest geen betaling kou worden gevorderd ook overeenkomstig gewoonte en billgkheid Hg overwoog dieoaangaaude onder aadereo 6 8 8 10 8 60 8 44 4 18 7 86 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 6 40 3 0 4 04 4 88 Utreekt 8 88 7 60 9 88 Woerdaa 8 68 8 11 OudewAlei 8 1 Gosdi I 8 88 9 84 10 10 10 88 0 4 10 68 dat toch eensdeels van algemeene bekendheid ia dat het de gewoonte ia bg kleederuakers om de door beo gemaakte kleederen meerdere malen te paasen wanneer zg een cliënt Toor de eerste maal een pak kleeren leveren terwijl anderziidfl in dit proces vantfitaat dat de aiachareiM niet geneigd is gaweeat aaa kei billgk verzoek van den ged te voldoen om da kleeren nogmuala te dieua huize te H op te nemen ten einde die te kunnen veranderen aooals ged dat wenaehte opdat ze hem goed souden zitten De eisch werd das wat den prga voor jaa en Teet betreft ontzegd en de eisoheree m het grootste deel der kosten veroordeeld Omtrent den Zoodagarond te WiaiohoterOoatereinde gepleegden moord meldt de N W Ct In deu loop Tan den dag bracht de 29jarige arbeider Gerrit de Boer van Oudepekela vurgeznld van zgn broeder Jan een bezaek bg een familielid den arbeider en nachtwacht G Kiewiet te Wiuachoter Ooateinde Zij keerden van daar tegen 7 nur ongeveer terug met hun neefa F en G Kiewiet die ben eeu eiudweegs dachten te vergezellen Op de hoogleder woning van R de Vries stonden twee personen net wie een groet werd gewisseld doch welke groet werd beantwoord met de vraag of aen klappen wilde hebben doch waarop na ook nit het andere gezelschap werd geroepen kom maar hier Dit wai het signaal oor den aan val en ofschoon P en G Kiewit en Jau de Boer op de vlucht sloegen en ziob verborgen achter de woning van den logementboader Starke bleef Gerrit de Boer slaod houden Hg moest evenwel voor de overmacht zwichten en werd toen de drie personen op het zien 7 f meer Tolk uit kon schuilplaats te TOorBchgn traden hevig bloedeode geheel bewusteloos op den atraatweg gevonden Waarsohgolgk was bg zoo toegetakeld door middel vao een tabakdooB en een stam van een afgebroken boom nit de heg die den tuin van den heer Starke omzoomt ea waarin nog een spgker waa blgveu steken Bg aaokomac van de tram werd de bewastelooze Gerrit zoo voorzichtig mogelgk in het rgtnig gedragen en naar bier vervoerd waarop hg werd binnengedragen bg den heer M J T Olm arts Deze constateerde dat het schedslbaan was ingeslagen boieo het rechter Toorhoofdsbeen en dat de hersenen sterk waren beleedigd Na verbonden te zgo werd de patiënt per rgtuig naar zgn woonplaats gevoerd waar hij den volgenden ochtend 9 uur overleed De politie werd reeds das avonds verwittigd eu om O nur togeu da brigadier der rgkaveldwaoht J Jacobs en de gemeenteveldwachters R Bakker W Bos en H Nannioga op onderzoek uit teneinde loo mogelgk de vermoedelgke daders te arresteereu Dit gelokte bun doeh niet dan na veel moeite Oen gebeelen naoht werd er mee zoek gebracht Te Beerta gekomen ontmoetten zg den gem veld Sobut en den brig der ttareoh Dej Met dezen versterkt werd het aaderzoek voortgezet en werd gezocht naar de beide verdachte periouen De een bevond zich reed te Nieuwbeerta waar bg bg den beer O S EhbeuB dienstbaar was en werd van daar meegevoerd doch de andere waa bg zgn ouders tbnia waar hg anders altgd vertoefde niet te vinden niettegenstaande het geheele hnia werd doorzocht Inmiddels was het terrein echter door de politie afgezet zoodat mocht de persoon iu kwestie nog komen hg altlid in banden der politie moest vallen £ indelgk werd de politie echter op het denkbeeld gebracht dat bg dien meu zocht bij zgn zwager thuis kon zgn gebleven Een onderzoek werd ingesteld ea waarlgk men vond hem daar te bed Uit vrees had hg niet naar zgos ouders woning durven gaan Kn zoo kwam de politie Maandagochtend na meer dan noodig was van den kotlen nacht te hebben genoten hier omatreeka half zeven met de vermoedelgke daders zgnde Luppo Hekman oud 25 aren boerenknecht te N Beerta en Hendrik Klaaasens oud 19 jaren arbeider te Beerta binnen om daarna den een in deu toren en den ander in t stadhuis op te sluiten 10 40 11 11 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 8 8 13 8 88 10 68 11 80 8 63 0 3 8 10 87 47 84 10 81 10 07 7 86 6 n 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 7 46 8 86 6 47 1 41 t 6S M8 4 46 18 1 4 7 41 7 48 Onder een grootea toeloop vao publiek werden ag gisterenmorgen naar het ré chtsgebouw geleid teneinde aldaar een verhoor voor den heer rechter commiisana in t bg nn van den heer offieier rao jastitie te ondergaao Na afloop Tao die ioitrnctie verden ze overgebracht in t hnia Tan bewaring Eea onhaadelbaar zeekaiteel De eerste tocht tan deo renzenkruiser d Ruseiache marine Roaaijac heelt een trenngao fiuco indruk gemaakt Tengerolge Tan den buitengewone diepgang Tan dit bij halte belatting 7 3 m inlinkende 12 000 tons metende oorlogimonster kon de kolosaot Kossija bg gewone water tand de Newa Ie St Petersburg niet terlaten en bg geTolg ook niet in open zee komen Oedorende een paar weken wachtte men met ongeduld op een boegen vloed om te konnen Terlrekkeo naar de ankerplaata op de weitelgke groate reede tan Kroonstad In den naoht tan 7 dezer hegnn eindelgk da gewent bte atorm nit het westen te waaien de Newa steeg en de Rossijac kon haar Turen opstoken en haar BchroeTen in beweging brengen Twaalf grooce sleepbooten sleepten den kruiser Isngiaam troomafwaartt naar bet seehanaal waar het nieuwe schip de reis alleen toertzette Niettegenstaande het berekenen tan de kolf der locbtpomp tan de middelste machine en een beschadiging die de tweede der drie maehiaes ünilen werking stelde bereikte de Boanija de groote reede Hier terminderde ig haar taart om de ankermanoeutre nit te toeren Het ontolkomen betaste taartuig met zgn boogopstsande boteosehip dat aan den storm een enorm eppervlak bood werd echter buiten den foera tan het nauwe rasrwater geslagen De halfterlamde machinekracht kon de bakboordscbroef slechts 36 omwentelingen in de minuut geren es was niet inslaat het schip tegen wind op Ie brengen Het door den storm over de geheele breedtezgde aangegrepen vaar toig dreef hulpeloos weg AcblereenvoIgeoH warden twee ankers uitgebracht die niet hielden de sUoBsijas was nist te iloppen en zat weldra buiten het raarwater asn den grond Kort daarop liep de wind naar bet noorden zoodat het water snel aftloeida en het schip moorvast bleefjzitten Deo 9eu dezer werd de kruiser door den vertegenwoordiger tan het ministerie tan marine ticesdesiraal Tyrtow bezocht die eenige naar Helsingfors afgezonden groote baggermachines telegrnfisch naar Kroonstad ontbood Het doel is toor de vastzittende sRossga een diepe geul naar het vaarwater te graven De kruiser zou tan Kroonstad naar Libau vertrekken offl daar toor ena groote zeereis te worden uitgerust Dit plan zal wel moeten worden opgegeten daar de RosBya termoedelyk zooals dat bg dergelgke getallen gewooolgk gebenrt gedokt ao onderzuoht lal worden Bultenlandscb Overzlcbt In de Belgische Kamer hield de radicale leider Lorand een interpellatie over het aftreden van deo minister van oorlog generaal Brassine en bet intrekken van de ontwerpen tot legerhervorming De minister an Financiën De Smet de Mayer antwoordde dat de regeering beloofd bad in den loop der tegenwoordige zitting een ontwerp tot reorganiaatie van bet leger io te dienen maar zeide spreker wy hebben het ontwerp dat wy voornemens 7 yn aan de Kamer over te leggen eerst rypelyk willen bestadeereo OuB ontwerp zat dea tegen woord igen toestand aanzienlyk verbeteren het is een quaestie van opportuniteit eo niet van beginsel die de regeeriog en den vorigen minister van Oorlog rerdeeld hield Da regeering wil geen afschaffing van het leger en ook geen rolkswapeoing wy w Hen het staande leger en bet leger te velde verbeteren met behoud van het tegenwoordig effectief Het leger te velde zal uit rr willigers en ait miliciens door loting aan te wijzen bestaan met zoo weinig mogelyk plaatsvervangers De veraeaigiog van Hamburgsche readers maakt bekeod dat in de vergadering van reeders cargadoor atuwadoors en tchniteovoerderabazen eenparig besloten is tot Douderdagmorgan de werklieden die den arbeid hervatten wedef in dienat te nemen tet het oude loon Bondar de in da vorige week toegeatane verhooging alle overigen sullen niet meer aangenomen worden Te Hamburg is het aantal werkatakers ongeveer 550 havenwerkers 40 kraanmeestera 500 kaaiwerkers atrike kaarten werden aangevraagd door 4570 arbeiders waaronder 3108 gehuwden Te Bremen hebben de bavenwarkera aan de diieotie der entrepot maatsehappg een eiach tot loonsverbooging gesteld zg dreigden dadel k het werk Ie ataken ala hedenavond om 6 Qur de eiach niet was ingewilligd De directie liet weten dat zg binnen drie dagen haar bealiksiog aal mededeelen Oa Londensche avondbladen melden dat dr Jameeon waaricbynlyk over een paar dagen in vrybeid zal gesteld worden met het oog op den itaae zyoer gezondheid Er agn leekenen die een wyxiging van Rnslaada Oostencbe ataatkunda voorspellen We lezen dit alt een artikel in de NoTO a Vremjai dat naar bet heet ia gesebreven door eea hooggeplaatst ambteoaar aan het Ruaiische miniaterie van buitanlaodache zaken De achryver wil geen Eoropeeicbe eonfer ntie tot regeling van de Turknche quaestie hy wil niet de benoeming van een Russisch gedelegeerde in de commissie voor de Ottomaansche Schuld noch de erkenning van deze commissie hy wil een afzonderlyk verdrag au Rusland met Torkye dat hy deu eenigen ernstigen waarborg acht voor het voortbe taan van het ryk aan den Bosporus Het artikel zal oogetwyfeld in Frankryk eeu pynlyken indruk maken Ia bat Wlang van de talryke Frausche houders vanTarkache achuldbrieven had de regeering epu p an gemaakt voor de fiaaocieele reorganisatie van het Turkacbe ryk waarby dit in ongeveer dezelfde positie kwam ala Egyp e Voor de ten nitvoeri giQg was de hulp van Rusland noodig Eo m t de opdracht om deu steun te verwerven van den machtigen vriend aan de Newa reisde graat De Montebello naar Petersburg terug Hiï is niet geslaagd Rusland is voornemens zya eigen weg te gaan De achryver in de NovoyB Vremyat redeneert atdna Da Ooatersche qnacatie ia een zuiver Russische aaogslegeaheid de Dardanellenquaeitie ia eeo binnenlaudsch Ruasisch vraaffatuk De Torksohe quaestie is slechts een leven quaestie voor Rusland en Turkije Een conferentie haat Rusland niets maar zou de verdealing vao bat Turkacbe ryk ten gevolge kunoeo hebben omdat de Porte niet in ataat is orde en raat biooen baar grenzen te bewaren Een z ker middel om een eind te maken aan de onlusten in Turkye is een overeenkomst van Hen zieken man met een machtig en welwillend man Rusland moet de vraag oplossen op welke voorwaardeu het de grenzen an het Turk che rijk kan waarborgen en hoe deze grenzen zullen zyo Rusland heeft na reeds twee jaar lang de bloedige tooneeten naby zyn greuzen kalm aangezien in de verwachting dat de mogendheden het eens zonden worden maar het is steeds duidelyker gebleken dat de Armeoisch Turkacbe oolnsten aan de Russische grens worden gevoed door de tweespalt der mogendbeden en vroeger of later kannen leiden tot een oorlog Om dien te beletten moet Rusland verklaren dat meBschenlerena en de rost der volkeren geea diplomatiek speelgoed zijn Rusland moet eeo zelfstandigen stap doen en eeu eiod maken aan de moordeu aan syn grenzen Turkye en Raaland zyo tegeawoordig door niflls gttbonden Rusland is thans meester van den toestand ii het Oosten en het moet daarvan gebruik maken om zyu hegemonie en deu vrede in het Ooaten voor langen tyd te waarborgen f Ligt in dit slot misschien da verklaring vau de jongste troepenbeweging io deo Kaakasus vraagt de Vosb Ztg c Ook ter zee schynt Rusland toebereidselen te willen maken voor de tenuitvoerlegging van zyn plan In de oflSoiense ïPeteraburgskjn Wjedomosti achryft eeo oude diplomaat dat Rusland zich mepster moet maken van de Dardanelleu om te beletten dat een andere mogendheid deze straat in bezit neemt eu dos Rusland van de Middellandache Zeeenmiddellyk ook van het Verre Oosten afsnydt en het Czarenryk honderd jaar in zyn geschiedenis terogzet Zyn dat de denkbeelden die de heer Di Nelidofi heeft medegebracht naar Petersburg dao zal de vriendschap van Eualand den sultan al spoedig zyn rust ontroofeo c merkt de VosB Ztg op Reeds nu ziet Abdoel Hamid angstig uit naar hulp en om deo dreigeoden storm te bezweren doet hy alweder beloften De sultan gaf het Eugelscbe parlementslid Bowlea dien by in zyo paleis ontving de verzekering dat de hervormingen naar behooren zullen worden ingevoerd De menigvnldigbeid der belangen en de verBcbeidenheid der rassen noopt echter tot voorzichtig handelen om onlaBten en gevurlyke yverzocht te vermyden Abdoel Hamid heeft aan alle goaverneors geseind dat zy onrerwyld de hervormingen moeten iovoeren en zoo mogelyk den aanvang van het hervormingswerk moeten laten bekrachtigen door een visam van de £ ui opreBche consuls zoodat geen twyfelkanblyveubesUao De berichten over Cuba luiden nog altyd zeer tegenstrijdig De officieeJe SpaaoBche zyn steeds opperbest Eiken dag eenige overwinningen De berichten over New York ook niet geheel betrouwbaar luiden andera lo de eerste plaats wordt g zegd dat generaal Weyler wieni overwinningen slechts achermutseliogen met de voorposten van Maceo moeten zyn geweest binnenkort naar Havana terugkeert omdat de wegen ten gevolge van de hevige r ns verdere operatiê n moeilyk maken Io militaire kringen te Havana zegt het telegram is de indrak dat de veldtaeht io Pioar di l Rio fiasco heeft gemaakt eo dat generaal Weyler met smaad en schande bet eiland zal moeten verlaten Verder wordt beweerd dat de insurgeotan een prys van 50O0 dollars hebben gesteld op het hoofd van den generaal InPinar del Rio naby Candelaria hebben de inanrODten een trein met dynamiet in de lucht doen Tliegen en er vervolgens een mnsketvunr op geopend waardoor een aantal soldaton eo paatagiera werden gewond De aannlaff werd gepleegd in de meeuing dat generaal Weyler in den trein zat maar de gentraal waa reeds vroeger rit Candelaria vertrokken Een aantal aoldaten hebben voor bet arsenaal NewCastle in den Noord Amerikaauscben staat Delaware een Spaanache vlag door het slyk gealeurd en met voelen getreden Aan de Times wordtomtrent dan toestand io Brazilië g meld dat de verzekering der Regeering dat zij op alle takken van dienst bezuinigen zal een terbeteriog beeft gebracht in de economische vcrhoodingon De vicepresident stelt voor de staatsapoorwej ee te verpachten de tulreohten iu goud te betfen en het papieren geld af te lossen met de hatige B otfn yan f biidgph Een fraai Cadau aan elk die voor f 2 50 koopt hg A v ii OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van rlinsterdam iS NOVEMBER Vtkr dotkn 89 a 98 10 85 8B 84j V a 84 68 98 98 98 1047 6S 691 80 20V 118 98 ♦ S ia 100 9BV 801 8te 80 100 i f4 101 199 l a 85 81 KnawUKl Cerl Ned W 8 8 dilo dita dito 8 i n l Ui l dito duo dilo 8 BH u l HoNOis Oil a udl il88l 88 4 Italië Insohrgving 1862 81 SOoSTBNR Oil iu psp tr 1868 6 dili ia 2il er 1863 5 PoRTÜOiL 01 1 met ooupoQ 3 dito lloki t 3 1041 30 RoiU ND OM Bmnenl 1894 4 dito GnroM 1880 4 ditobüBith 1889 4 dilo bij Hopo 1839 90 4 dito io goud Ie 1888 8 dito dilo dito 1834 5 SriHi Perp t sohuldlSSl 4 TllKlEll OeprConr ieen 1890 4 Geo leeniop i rie D Geo Ie DÏBg aerie C ZuiDAri Kef v obl 1898 5 Mejico Obl BuiLSch 1890 6 Vbnezueli Ohl 4onbop 1881 Amsteedam Obliüstieu 1895 3 RoTTBRBiK Stfd leen 1894 3 N D N Afr Unnrlol ï aod Arendjb Tab Mij Coitificalen Dnli Maatjohappij ilili Am Hvpolheekb psndbr 4 CU M i der Torstenl anud lOr Hjrpotkeokb pandljr Sy Nederlandsche bank aaod Ked Handelmaalseh dito K W tl ao Hyp b pandbr B Ettl Hypotbeekb pandbr 8V B 138 98 75 28 109 93 S08 125 101 51 64 15 60 77 1111 101 100 99 182V 12 l 100 60 100 13 flr Hypitbeekb dilo S i 97 OorrE NE OüsUHong baak aaod RtJai Hyp lheekbaiik pandb i l Akeeika Kqu t hypotb pandb 5 Mai r L H Pr L en oert 6 Ned HoU iJ Spoorw Mu aanl MlJ tot Evpl f St Spw nan I Ked Ind ëpoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aanil 6 611 53 dito dito dito 1891 dito 6 ITAUE Snoorwl 1887 89 A F ob 8 Zuid Ital Sp mij A H obl 8 Pol EN Warachau t eouen aand 4 BliSL Gr Ru a Spw Mij obl 4 60V Paltiacho dilo aand Faslowa dilo aand B Iwang Dombr dito aau I 6 101 Knrak Ch Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahbeika Cent Pao Sp Mij obl 6 Cbio fc Votlb W pr C r aand d lo dito Win St Pelor obl 7 IS u Denveri Rio Gr Sptn rort v a Itlioola Tentral obl in goud 4 Louiar bNaabnllR Cert v aand Meiioo N Bpw Mij Ie hyp o 13 Mica Kanaaa v 4pct pref aand N ïork OntaaiodWeat aand 104V 77 106 97 12 190 206 107 10 1 102 102 116 121 167 331 dito Penn Obio oblig 6 Oregon C alif Ie byp in goud 5 St Panl Mine ll ianil obl 7 Un P O Hoofdlijk oblig dito dito I ino ol lebyp 0 5 Caki da Tan South Cert r aand Vek C Ball Na leb d e O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd Tramweg Miata aand Ned Stad Amaterdam aand 3 Stad Kollordnin aan 3 BlieiE Slad Ant erpenl8 7 Stad Brnaael 1886 iV Ho o Theiai Bogullr ieaeHich 4 Oostenk StaataU ening 1360 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Blad Madrid 3 1868 IMVj Neo Ver Be Hvp Sp bl corl Advertentiën V Getfonird H DOBTLAND n L OOHBSBT Voor db vele bewgzon n belsngitelling bg ons hnwelgk onderrondan betuigen wg onzen bsrtelgken duik Orapenhagt 25 Norembei 1896 Heden overleed te Gouda in den ouderdom ven 57 jaren onze geliefde Zoeter en Behnwd Zuster Mevrouw de Weduwe Mr A A VAN BËROËN UZENDOORN geboren ëvekink Busoers a Gravmhagi J H KJEMPJERS BvBKINK BuSUXRS K P KEMPERS Qouda O W Dl JONG EvniNK BDaonte P Dl JONG Arnhem W EVEKINK BIISOERS C EVEKINK BOSGERS Enoie K J EVEKINK B0S0BR8 J l EVEKINK BUSGEB8 LOUNTZ Ulrecht Wed H M D MOBAAZ IMAN8 IJlJINDOOIH e Oravmhagt E A M A viH AKEN IJz DOOK Dr A T VAN AKEN Wed N M C0ÜMAN8 UtUOOOllN Gouda 24 November 1896 Etnige en algemeene hnniigevwg 1 Heden overleed tot diepe droefbeid van hare Kinderen en Behuwdkinderen 1 Mevrouw do Wed A C COSIJN VAN 1 Lbent in den ouderdom van 67 jaren P vo HÜBBN A C COSIJN J H COSIJN W H F COSIJN H L 1 J COSIJN C H COSIJN F vo HÜBENVAN HoooaTaATiN Gouda 21 November 1896 a DE LANG IvCaxlct 97 Geheel eenige sorteering AHERIH ORGELS loowel eenvoudige ala luase toorten voorhanden van af 80 Levering onder 5 jaar achriftelgko garantie Catalogus gratia Depot van BllEEBAART S ORGELS ACCOOED CITERS Orgelcandelabres en Tabourets mede verkrggbaar 10 Zeer geschikte Cadeaux AfdeeUng GOUDA van den Neder landêchen ProUttantenbond Opeiil ar0 Vergadering op Vrijdag 27 Sovember 1896 dea avonda ten 8 uur in het Kerkgebouw dar Bemonatrantache Gemeente Spreker De Heer F W N H U GENHO LTZ Jr Pred te Sckiedam Onderwerp Een en ander uU het kerkeHJk en godsdienntig leven van Amerika De bgwoning dezer Vergadering ia volgena artikol 11 van het reglement alleen toegankeIgk voor de leden met hoone damea en voor geïutroduceerden Zg die lid wenachen ta worden kunnen zich daartoe bg het Beatnnr aanmelden T CRBBAS Setrelarie VAN Blommestein s Inkt is pro JonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND