Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1896

Vrijdag 27 November 1896 35ste Jaargang Noe 7132 Prijstrekking 10 December 500 000 Mark sU boofdprijs in het gekkkixtl geval biedt de nieuvato groate ü e dv o rioting die door de Hooga fiefieeriBg vaa Hamburg goedg keuril en gewaarborgd ie I e voordealige inriohtiog van bet uiauwe plan bestaat aann dat io deo loop vau slechts weinige maanden in 7 Terlotiogeu van 113 000 loten 66 340 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter volledige baslissiDg zullen komen daaronder zgn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bg uitnemendheid echter SI prijzen M 10 000 46pr zenaH 6 000 losprijzen Ma 3 000 S06 prijzen a M S OOO 788 prü zsnaM 1 000 1348 prijzen a M 400 86327 prijz ÈM 166 18390 pr a M 800 800 160 184 104 100 78 46 81 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tof 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig ƒ liJ5 franco per post 1 70 AlzonderKjke Nommers VIJF CENTEN öebrS Stoll werck ó Chocolade en Cacao DtKlmittige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobied Tcrbetorde fttbrlcaUc en uitsloitend gebruik van fyi en fijnste grondstottbu garandeerei ien verbruiter van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordonde aan den Uihoad der reap litikotten Do Firma biihnalde 27 Brerets als ïlofleveraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medallleg een bewijs van uitmuntend a fabrikaat Keedti 18 4 schreef de Accaderaie national de Paris Nous TOUB dtfaemona ixne H dittll d bi premiere claMMe en coneidöration aeTOtrft exoeUent flabrloation de Ohooolat bonbons varies eto eto StOllWVCk fabrikaat ia Teikrggbaar bij It H Coiifisours Banketbakkers enz eni OeiwraalTertegenwoordiger lior NederlandJidius Hattemlodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Goads Drak vaa A BBINKMAN ii ZOON Hei BB8TDUB dw GymnatUekver eenigtng BXOJÏXS OB maakt bekend dat op den Avond der tilvoeiing GBEN konetlierende lede warden aangenomen Namens hei Beeiaur A B DAM Becretarifl Koninklijke MaelilDalefalirlek SS nONIBBLOElI TAN H N van Schaik G9 gevestigd te g Qravenhage Uepplentraat 9 en 9 naby de Regentesselaan Hofleveranciers TAK Z IL den Koning van België INDIEN GU HOEST I gebruikt de t aSTA Allerwege bekroonde fl creldberoi mdeSiipcrlé DEUIVEir Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cte 70 Cte en 1 Terkrggbaar hj P H A WOLFF Drogiat Markt Gouda E H TAS MILD Veeratal B 126 te aouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos oop Vu eene levering overgeblevenen 2000 stnks loogenaamde B T WIJK OudewaUr Jan wegens kleine fouten niet Jolit Tolgene model ulttfevoerde renden tot den petprlja van a a VS per etuk reohtetreeki een H H liendhnuwere ene u 1 1 v e r kooht Deee DIKBH onT l IUtbAr t Dekens eljn warM ale een Pel oe l o X SUO oU groot I due het Paard geheel bedekkend dunkerbrnln met beneelde randen en van S broede atreeiien vooralen Kleine Domafl Eagelsehe SportDubbel Paarden Dekens Or aJt klonr gr a leoxlOS henkiuil mat 4 prAolitige breade tr pen vüorBl n bisdnn wtj wegeul Kaor gnringe nlcchta dooi niKDDan viui h t v k bemarkbara tonun k 4 p bok md w rk lykB wiwrde I BnteUlnEen t HBden mat dudalijk hAt tagao TaoTultb t llng of rambourn Han Verzendhuis Merknur Cumotftndlt HftaUobitm r G HrhnberC A Co Amti Pd M NZToorburgwnlïMi FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ 111 Chemische WasscheriJ TA He OPPE HEIMER 19 KruUkad JCottertUim GebieTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddeplt voor QOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen on TorTon Tan alle Hearenan Daraeigarderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting Toor het stoom n Tan pluohe mantela veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enK worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk TOor de gezondheid en Toinna staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüten 25 gedaald Te stoomen goederen als nieaw aflererbaar in 8 dagen te Terven goederen in eene eek Aanbesteding BEGENTEN dor beide Qasthuiien alhier zgn Toornemons op MAANDAG den 30en NOVEMBER a s des aronds ten 8Vi ure in het I Catharina tlatthuft AAN TE BESTEDEN De Levering van RUST OORT BOEKWEITBN MEEL BOEKWEITEN QBDTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEP WIJNAZUN SaiKER voor bet jaar 1897 De voorwaarden ran aanbesteding en lerering liggen Tan 24 Norember af ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters tor bezichtiging zgn gesteld Do inschryTingsbilietten worden aldaar in oen gesloten bus ontTangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag sur na plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn Regenten voornoemd J F M TEMMINCK Vocrzilttr A W ROES Secretaru STEENROLEN Biooen kort in Lossing verwacht ene LADISG Extra Grove Ruhr KAGHSLKOLEN Belg Anthraciet Nootjes de beste die tot nog toe geleverd wordt GrooleMjes f 1 30 per Bi Kleine Mjes f t 2S I mj te huis Aanbevelend x AXu T0 Ae LAWBERT Mingel ORAmSS MAOASinH FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wli verzoeken de Dames die ons gedli reord modealbum voor hot Y l S r Bo n noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan JÜLESJkLUZOTAC ririi HetzelTO wordt dan omgaand jpatla ea franoo toegezonden Bestellingen van af 85 franoa vrj van Be kosten aan huis mot 6 vorhoogfng il ftditlila t ir ti iiirtul 9 1 TANDARTS E CASSÜTO Tiu fmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Een ware Schat voor de ongalnkkizo slachtofCars der Zelfbevlokkini Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau u ELFBEWARING HoUandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze onden Igdt moet het lozen de opiechto leenng die het geeft redtjaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg hotVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Si franco tegen inzekiing van het bedrae ook in postzegels on in eiken boekhandel in Holland BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den Ben DECEMBER 1896 des namiddag ten jkal fieee UtCi in het Raadhuis aldaar by iDschryving aanbesteden De Levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1897 l enoodipde MATERIALEN a Is Perceel 1 Boutwaren 3 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJxer waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer S Verfwaren en Olas e Teer 7 Kalk 8 Qrint 8 Zand 10 77 000 Ben Ahin Eeien deml rétaUlés 11 36 000 Veohtache Straatklinkers Waalvorm 13 55 000 Vecht8che Straatklinkera Vechtvona 13 75 000 Blauwe IJsel straatklinkers 14 30 000 Uielmetael De monsters der percoelen 8 14 zgn aan de Stadstimmorwerf te bezichtigen By de inschryvingen voor do Keien en de Stoenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Boowmeeater De inschryvingsbiljetten moeten TOor ieder Perceel afzonderlijk op Zegel geschreTen door den Aannemer en agne beide Borgen eigen handig geteekend den 7n December 1896 vóór des namiddags vijf ure ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn Copac fin Uk t X 4 0 de Liter OOOHAO FIU BOtS vut da Bodéte Anonvme woMt gelsvwd in venegel da bemaade aaiaehan van e Liter inboud roorslan van het attaet van Dr F T yAH BAUBL BOOS Proeffleeoh A f 1 30 Dltaliluad Tetkrijgbaar b P H J V WA KU firma Wed P J MELKERT Oosthaven B 144 Gouda 1 prys a M 300 000 L prqs a M 200 000 1 prijs a Me 100 000 8 prijzen a M 75 000 1 prijs aM 70 000 1 prijs aM 66 000 Iprgi aM 60 000 Iprjjs M 66 000 8 prezen a M 60 000 Iprys a Me 40 000 3 prijzen a M 80 000 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde OeldverlottDg ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 December e k en kost hierroor I geheel orig lot sleobts Mark 6 of ƒ 3 601 half fl 8 1 76 1 kwart a t l l ÖO tegen insendiug van het bedrag per poaiwiasol of tegen rembours Alle commissies worden onmiddelljjk met de grootste zorgTuldighoïd uitgevoerd en ieder speler outvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bg iedere bettelling wordt het vereisohte offioieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de versohilleode klassen als ook de betreffende inleggelden te veraemen is gratis bijgeroegd en zenden wg aan onze Begunstigers onungerraagd ua elke trokking de officieele Igsten De uitbetaling der prijzen freschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiezing der Belaoghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden One debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prgzeii hebbeo wg meermalen volgens officieele bewgzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechisten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming beiiaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnde trekking allo order ten spoedigste reohtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBUBG P S Hiermede danken wg voor bet vertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daar wg bg het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en roèele bediening de tevredenheid van onze gverde Begunstigers te verwerven BINNENLAND GOUDA 26 November 1896 Bedankt voor het beroep bg de Gereformeerde Kerk Ihier door ds R J W Hodolpb te Leiden Vaowege den A N W B zuUeD 8 i 10 we iir jaera geplaatst wordea op den weg tbd i Oraveoh age Daar Oooda in aaDsloitiog met die op deo weg Rotterdam Utrecht TftD Van den Berg oit Den Haag en W Overkteeft kqd reeds oitdagiDgea ontvaogea by de Atbl Clab tHoltandiat te e Hage veer den Ned Brassard die j I Zonda door Jansen gewoDuea werd Deae ui Zondag 7 D k rjjdeD tegen den eersten uild er Vao cM Berg Ooze correspondent te Rome seint De KoBinginnan bexoofaten Di otd oog de Ambrosiaaoscbe bibliotheek UH MM werden een anr lang rondgeleid door den Abt Ceriani Üa Regentes bezichtigde ïn bet byzonder de handschriften Tan Ltonardo Da Vinci eu het beroemde Efomerusmanuscript De Vorstinoen tooodeu Tsel baUtogstelIing N B a tnt Rome teint men aan de N R Ct c De Koningionen hebben de Oertoaa van Paria een karthnizer klooster beroenad om zgn schoonheid en zga kanstschatten en bg Paria gelagen bezocht De Msmorie ran antwoord op het roorloopig verslag orer de bogrooting van BinneolaDdsche Zaken ia by de Tweede Kamer inge zonden De heer mr B F Lnmbrechti lid der Tweede Kamer is in den afgeloopen nacht io den onderdom ran 57 jaren te Sittard overleden Het lyk ii naar de woonplaats van den orerledene Papenboven Grereobicbt orergebracht Volgens bg Lloyds oDtrangen telegram ran Ferim rerklaren de f zperts aldaar dat het sioomicbip Conrad roldoende gerepareerd kan worden om met rermioderde kracht oaar Nederland terng Ie keeren De tydolgke reparation knnnen daar bewwkstelligd worden ÊüLiLLhTOA 84 Ik behoef n niet ta ttggea ging baron Bruno met gefronste wenkbrauwen voort welken indruk het gebeurde inzonderheid op Eugenie Meerau maken moest wie als het ware met 6aa slag de hoop ontnomen werd op het vermogen van Lsonore en Arnold beiden zg verklaarde bet huwelgk van Arnold nooit te zullen erkennen en bewoog hemel en aarde om bat als onwettig te doeu doorgaan Het gelakte baar evenwel niel Bosalie van Wyizan was van goeden adel en wijl Arnold nooit kaas lisd eenmaat het hoofd der familie te worden was zgn huwelgk mot eene protestautiohe vrouw ook van geen overwegend belang Ook haar oudsten broeder bitste Eugenie tot haat en vijaodtobap t en ffHst spreekt van zelf dat nu alle onderlinge verknr ophield j ook meuide Arnohl weldra op te msr Dat de iuvloed van de verbooging dnr broodpryzoD zich te Amet rdam wet laat gevoeleu blykt oit het volgeode bericbijt in de Nederïandfiohe BakkersCourant c iDf broodorazet schüot na de joDgnte prg verhoogiog minder geworden ta 2 0 Overal heeracht slapte ïo de bakkery Vrydag jl hebben naar de Ned Bakkers Gt meldt een zestal Nederlaudacbe meelfabrikaoten een bezoek aan den minister ge iracbt ten einde te verzoeken maatregelen te nemen tegen de handelingen der Franscbe regeering in zake iiitvoerpremie op meet of bno andern een rerdedigiogarecbt van f I per 100 KG Ie geven De minister meende dat er voor inkomende reebten op dit oogeoblik geen meerderheid te vinden zou zyn Hetzelfde blad weet mede te deelen dat de nadeelen ran bet Franscbe stelsel ran uitvoer premiën op meel na 1 Jaonart nog grooter afmetingen sullen aaooemsn Op dien datam rerwacht men namelyk afschaffing van bet Zonestelsel Als het daartoe komt zyn de onheilen voor de naburige laudeo niet te overzien Dan zal het mpel dat nu nog nit Nantes en Brett eerst via Marseille naar de havens der andere landen geëzpedtteerd wordt regelrecht van die havens kuDoeo wo don verzonden hetgeen een belangryke besparing ran vracbi ten gevolge zal hobben wat dos de verkooppr zeu t n goede zal komen 0p die wyze rekent meo nit zal het Franscbe meel f 3 per 100 kilo zegge drie golden per lÖO kilo lager dan ons iolandsch mee bier te lande geleverd knooen worden c De sneltrein van Antwerppn bad gisterenochtend eene vertraging ran ruim 20 minuten eo miste aansluiting uit Frankryk en België Ëene ontsporing naby Braasel was daarvan ooriaak niettegenstaande te Antwerpen 40 minaten gewacht werd Nadere bijzonderheden omtrent ht t ongeluk zyn niet bekend De Fransohe en Belgische post ondergingen bierdoor eene vertraging van byna 3 uur Gisteren is op eene kamer in een hotel te Amsterdam gerooden het lyk sener rronw die don avond te roren te ongereer halftwaalf daar aangekomen vermoedelyk zelfmoord het ft gepleegd door kolendamp Zy ie ongereer 26 jaar ond lang ongeveer 1 56 meter heeft donkerbrnin haar oogen ran dezelfde kleuren sprak Duitsch en een weinig Hollandsch Hare kleeüng was een dnnkerblanw jacquet eo rok gryze cape swarte deokboed met staande zwarte ken dat Eugenio bet niet bg woorden blgven liet want hij beschouwde het als haar werk dat zijne vrouw niet in fatsoenlgke kringen met welwillende beleefdheid ontvangen werd ffZoo stonden de zaken toen hg mij bg zich noodigde en bg won weldra mgn geheele hart Ik zeide u reeds dat ik mg te S verveelde zaken of bezigheden hielden mg niet terug daarbg maakte de bedreiging van Eugenie mij begeerig haar op bet tooneel barer igandacbap te ontmoeten Ik had haar tot op dien tgd beklaagd ofschoon ik wist dat zg te Uagen vin allen m t wio ik dair in onmin was geraakt m oe bitterste vgandin was Misschien werd ik ook bier vloog er een bittere glimlach over bet gelaat des grijsaards gedreven door een instinkt dat geen mensoh alleen tegen dien duivel ia vrouwonge Iaanto opgewnssen wa Ik stemde dus toe en een paar maanden daarna zat ik bij het gelukkige paartje in Merkenau Het was een genot die beide menschen te zien die geen grooler geluk kenden dan bg elkander te zgn Hg was een stntig mooi meosch in de kracht zgns levens en zij eene bevallige vrouw Zi o gg u uwe slapende prinses nog kunt voorstellen weet gg hoe bare moeder er in dien tgd uitzag want bot kind gelgkt bare moeder in alles alleen was de moeder niet zoo gezond en sterk als mijne lieve Dors tot nog toe geweest is irHet was tast in den herfst toen Ik er kwam j wg brachten den winter gezellig door en vroegen er weinig naar of de buitenwereld zich om oas bekommerde of niet Het geluk van Arnold en Rosalie werd weldra nog verhoogd toen zg het vooruitzicht had ran moeder t iuUea wwdea Wy lagsa dien im nw M MiKBgM Bia ann ga MH 0Misv veereu voile corset met rood lint zwaiti kousen knoopIaBr jes wit ondergoed gedeflteiyk met rood gemerkt W Zy bad by zich een grys ralies Aan het rerzoek van den hotelbonder om haren naam op ts geren voor het betreffende register heeft xy niet voldaan Staten Oeneraal 2e Kamge Zitting vanWv 08dag 25 November By het verder debat orer de Indii ohe Begroot ing belooft de Minister van Kolomen nader overleg te zullen plagen om de officieele At e h telegram men rechtstreeks van dun gouverneur van Atjeb te doen ontvangen De ministec beeft op art 44 spoorwegen f 40 000 ge chrapt in rarbaod met de beslissing van den rdrigsu srood Na eeuig debat over het bandgeld en de koloniale reaerre zyn de uitgaven in Nederland goedgekeurd Bij de behandeüug der ondsrafdeeling middelene heeft de heer Hartogh een motie ingediend om nit de op brengtt der Nederlandaehe bedryfsbelaating oitkeering te doen geschieden aan Indig met het oog op den aanslag der naamloote vennootschappen Da motie zal behandeld wordea voor Hoofdstuk 10 der Staatsbi grooting De middelen wetten zgn danrnn goedgokenrd en de geheele Indische Begrooting ia afgehandeld De motie van den heer Hartogh luidt als rolgt Da Kamer zich rereenigendc met den door de rdg aangenomen grondslag roor de verdeding ran het Nederlandaehe eo Ned Iodiscbe budget rao de opbrengnt der belasting op het bedryf der in Nednrland zetelende maatachappyen welke in Nederl IndiS werken c rs van oordeel dat die verdeeling behoort plaats te hebben door middel eenrr jaarlykscbe aitkeeriiig uit de opbrengst der Nederlandaehe bedryfehelasting te beginnen over 1897 door de Nederlandscbe aan de Nederl Indische administratie c De Kamer heeft op de voordracht ter verrailing van een vacature in de Rekenkamer ala eersten candidaat geplaatst den heer Tb baron Mackay met 46 stemmen legen 45 op den heer De Btoeme administrateor by het boofdbestunr der posteryen en telcgraphie met 48 stemmen tegen 42 op den heer jbr Van Reenen en als derden candidaat den heer Van Oa lid ran de Gedeputeerde Staten ran Gelderland met 48 stemmen In den laten namiddag is de discussie orer de invoering der nieuwe wet op bet personeel door den heer Vermeulen geopend Hnlen is de minister ran Fioaociëa aau het woord In de haren ran Hamburg lajien gister 1S3 tgd zonder angst ja met enkul blgdichap tegemoet alles liet zich even goed aanzien en van de vijandschap onzer familie merkten wij zoo weinig alsof zg niet bestond 0p den drie en twintigsten Januari sloeg het uur vsn Rosalie s b jvalling zonder dat zich een enkel ongunstig voorteeken had vertoond Op het laatste oogenblik werd bet hart van Arnold toch bekneld zooals trouwens natuurlijk is ta een liefderijk ecbtgenooi die angst vermeerderde nog door een paar gezegden van de baker eene brjannie vrouw van vee ouderrinding ffMevrouw staat mg niet aan had zij reeds eenmaal tot de dionstboJea gezegd en zelfs die opmerking tegen Arnold herhaald en had de eens of andere bgzonderheid waarvan Arnold geen verstand had aangeroerd om hare vrees Ie lechtvaardigen vis ik mgnheer was liet ik reeds nu deu dokter halen het kan gauw gebeuren en de lad ligt ver weg Arnold volgde haren raad olsohooQ Rosalie haren man uitlachte hb de baker eene gekkin noemde die op klaarlichten dag spoken zag nNu de dokter was er het gewichtige uur brak tsn giDf vourbg de dokter dronk een glas wija met mg in Arnold s kamer hg was niet eens in de kraamkamer eer alles afgeloopen waa toen was hg zoo tevredi mogelijk over den toestand der kraamvrouw en hg wenschte den vader geluk net een gezond docbterlje De nacht was uitstekend den volgenden morgen bracbt niets dan bevestiging van slier bigdscbap en toeo ik des middags den dokter vt r zgn vertrek ter zgde som en hem ernstig afvroeg hoe hg ever den toestand der kraamvrouw dacht frie ik liefhad als rogn eigen kind antwoordde hy laoheade dat bsoi neg nooit een geval wu roorge itoom en 83 zeiKcbepen np lossing te wacht o In een vergadering ran reeders cHrvadoors en Btnwado rR weid beitoteo dat se alle nerkliedi o weer zullen aannemen die Donderdagmorgen op de oude voorwaarden zonder aanspraak te maken np de verleden week in demeen orerieg toegestane verhooging het werk willeu herrstten Alle anderea tallen niet meer in dienst worden genomen Tot de werkotakers bi hooren ongnveer 550 havenwerkerii 40 skrsanmeester 500 kaaiwerkers Ër werdeo 4570 werkataking kaarten uitgedeeld waaronder 3108 aan ongt buwd n De stuwadoor van de HamburgAnierika tyn naakte giiter bekend dai ala de werktitskern weigerachtig ble en hy een paar duizend Italianen zou laten komen De bareowerkera te Biemen hebben van de directie der entrepots looosrerhooging gevraagd met de bfdreiging dat zy onmiddellgk tot werkstaking znllan overgaan wanneer ró6r zes uur hedenavond niet aan bun eisch is voldaan De directie heeft geantwoord dat zy binnea drie dagen haar be tlvbiog sal doea kennen Te Bordeaux is da staking aan de tufabriek nfgelonpQu de difootie deed eenige coooeiliSD Een mooie japon I Ëno braaf ditmitmeisje te Parga stal behalve rele andere zakeo een japon ran haar mevrouw 60 garneerde die met hst bM dnurtet vao meneer i waardIgheidateeken ihi rrymetselnar Ëene juffrouw neduwe en moeder van acht kinderen rerscheen Oiusdagoehteud oor den kaotonrecbter te Amsterdam omdat zy baar hondje zonder muilkorf op straat had laten lonpen De juffrouw ontkende dat het bewuste hondje baar eigendom was Als getuige werd een politieagent geboord Zyo verklaring kwam hierop neer dat een dochtertje ran beklaagde hem verzekerd had dat het hondje baar eigendom was De juffroow Oaar ia niets ran waar Kantonrechter Juffrouw je moet je n beetje kalm boudeo Zooerea heeft o gesproken zonder in de rede geTalleD t wordeu No moet u óók stil zyn c De juffrouw Ja raaar Kantonrechter Was dat hondje dan niet an d De juffrouw verontwaardigd Neec Kantonrechter Was er dan niemand b u ge ogeerd die de baas ran dat beest waa Kwam t a middags nooit wat eten bg o hal n c De juffronw blijft by baar rerklaring t hoodjf WHB niet haar eigi ndom komen naarui dti zaken eo g ntKe dur loop badden gonoracn Htroed het niet le un de gewone orde van zaken zeide hg dan mocht mevrouw de barones mofgen gerust weder opstaan Met is echter verstandiger dat zg in dit koude weder te bed blijft en zich goed in acht neemt daardoor kan zij veel b brengen om eene eventueels volgende lievalling even voorspoedig te maken ttho dag verliep gunstig en de volgende evenzooj de dokti r kwam niel torug Moeder on kind die ik nu voor het eerst lieu mocht waren vrootgk en gezond en wij begonnen reeds plannen voor de aanstaande l Dte te mnken Hei gg nog eenmaal en opnieuw mij Züt zeide Arnold do hand zi £ vGod geve dat wg ra $ geluk i genieten I Zij lachte hem hart dan bezorgd neweest f vroeg zg ik het nii t meer zal bebodvrn te i ju antwoordde Arnold mot diep bewogen stem En waarom zoo hij ook besornd geweest zgn alles gi g eoo goed dat Rosalia zulfs niet wilde dat er iemalid bg baar waakte De baker zon bg haar blgvcfe om bg Ha band te zgn zoo bet kind dat door d n oeder zelve gezoogd word geholpen moest worden nHet was zonderling dat de baker niet in het algemeen vertrouwen deelde X g dienzelfden avoud zeide zij aan de bniahoudstar Mevrouw bevalt mg in het geheel niet g zult zien dal t koorts krgg Ik zal van naoht ook liever niet naar bed gaan maar opletten