Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1896

3 ste Jaargang Zaterdag 38 November 1800 No 7133 TANDARTS E CASSUTO Tarfmarkt 171 Gooda mmm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 fi regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letfer worden berekend naar plaatsruimte InEending van Advertentien tof 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VU F CENTEN XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEBMOOES benevens lANDWEEKPATBOKEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN M0MMBR In ieder n Ukêt mwarte plateu moOekronlek feuiUetoH enz enz lo uitgave xondor fekl plateu met 3 anypatr en 3 grooto geknipte patr Per 12 nrs 1 85 p post l 03a f als de Ie uitg met daareuboven 6 gekleurde pUton l 76i l S 3e Ie lagekl pl on l bijz gekn p b j h e no 2 60 2 ii6 4e f ff So by het 6e no 1 geku patr n keu e n I2e een gekleurd Iraaie bandwerkpairoon e mmmm m mmmi alom teS f ri r I stoom Automatisclie Walsen Meelfabriek Amersfoort I Wg wenachen de aandacht er op te vaaiigen dal velan omer deputhoudara in den I legel alléén GEWONE SPKCULAAS verkoopen welke ook van de beate on inivera I groiidstüffen gemaakt wordt en dao ook om den uitatakeuden smaak an de voor desa I kwa iteit byzonder lagen prijs zear wordt geprezen en gewild is en maken wij het publiek I er op attint dat wy ook een oog fijner soort apeculaaa fobriceeren genaamd PRI9ËA SP ECULAAS I welk soort van de fijnste ingrediënten als fijne blanke rielsuiket vbd eer boog zoetge I halte beate lafel natnurboter de geurig e specergen de uitgezocht fijnste amandelen en I snoade enz vervaardigd wordt I Wij kunnao d t soort om deu buitengewoon heerlyUn amaak b Eonder aanbavelea I aan elkeen welke bepaald bet fijnste wil hebban wat rr gameekt ken wordoa en wien t dit den natuurlyk teU hoogerea prys waard ie I Daar enkelen onzer depfltbouders om een luttel moor gewin andere apemilana van I iLférieura kwaliteit van dikwijls verdaohta Bamooatetling vorkoopen verzoeken wy het f publiek ook in zijo eigen belang beleefd ranar driiigan i bepaald onze S fabrikaten I genaamd PBIMA SPKCÜLiAS en GEWONE SPFXÜLA A9 te eiscbon ea zullen w 1 grarne inlichtingen geven of aan düpöthoader geregeld speo laaa viio ons betrekt of niet I en in het laatste geval deigewenscht iameod andeta voor de levering aanwijzen I Van beide socr n zijn verkrijfrbnnr klelü SOOrt middel BOOrt en gTOOt 1 1 soort koekjes benevens Manpoppen ea Vrouwpoppen van ver 1 B SChlIlendO gewichten welke gewichten evenals de prijzen men bij onze depot 1 I houders kan verDemen I I Voor de redenen waarom wU aan eene billUke verhooging der II prljsen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken 1I verwljaen w j beleefd naar een der advertenties der twee vorige I wekenI Auioma iische vallen voor mt aii h fl 3 40 vrxir ini iran k a il oT torrwi Vi lik ri kken Di K n fl ïii vaiigan t nortilarnnd niiiU r tiw i iif ïu M rKtUri in li n Inieinde bevcrii In een tiM lit tollen Rinh vutir tfi rn er np tn luit mm lU intam rsuk na Vdkoop Icgaii t ift nil ding Tan hftli ilriK onder rpmbotir Ver endlHitN M4 rknnr ComniHiKlit MH t alia y e MehnlMTt 4 o Ain lrr lH u N Voorburg wbI Wsit inwruring tog n JicLi i W Rheamatiek LondeBpynea Ifortum fej AnkerPaln Expeller lliutlut Ml imiiuiita winden t eD SS n i i 1 p II HooHptJ n Iflt BMt itMli te lata hnlatnjn Rnkerliinlxpeller Fr l so crat 7IS omI m f 1 26 de lle ili TooAnden In 1 meerte Ipottekm n Mi F Ac Bli litet t Oo a Bettertim T GOUDA bn A WOLFF Markt A U4b m DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Koriinklijke MachioaleValiriek BE WMM rAM H N van Schalk Co gereatigd te OrmvenluiO Utppferttraat M en 9 I naby de Regentnnlaan Hofieveranciers TIN Z IL den iSoni g vaz België INDIEN IJ HOEST Ü gebruikt de i i A Al orwege bekroonde Uorfldlifrwnidi Superior DEUIVEÏÏ Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cta en ƒ 1 Terkrjgbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H ïAM MILD Veer tal B 126 te aouda A BOÜMAN Moordncht J C RATELAND BoiUep I B T WIJK Oudtaalrr FEANSCEE STOOMVEEVEEU 1 M Cheoiiscbe WasscberlJ TAN H OPI E IlEIMRR 19 KruUkade Botterdnm a br Teteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en verTen Tan alia Uearen en Dametgarderoben alsook allo Kindergoederen Bpeoiale inrichting roor het atofm n ran plaohft mantals voeren bont ens Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwBte en laatste methode geverid Alle goederen hetag gestoomd of Terfd worden onschadelyk yoor de gezondheid en rolgane itaal bewerkt Wegen uitbreiding der fabriek ign de prgaen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw atleTerbaar n 3 dagen te verven goederen in eene week j i Hel beste one h delyk le en e jfl nuikkelykste pocMmiddel vooi Heerea Hn l envooraldameaenKinderechoeowerk BZI iadeAppretuurvanC M Mlllltr fc Ca Kf rll 8 l 8tr l4 ManlelUifO d Mllofi op naam en fabrlekamcrk arttnUir I eerea Mkallan la u a iaait iilulerlea tfateryee e i eei raal Qeaal by W aareewa Araheia Omla Druk van A BSINilMAN fc ZOON behalve ZONDAGS en WOENSÜAGa Prijstrekking 10 December 500 000 Mark aU hoofdpriji ia bet gelakkiKtt geval biedt de iiiBUWBlo groote Geld verloting dia door de Hoogo RogeQriog van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Da voordeeligo inriohting an bet nieuwe plan beitaat daann dat in deo loop van sleobts weinige tnaanden in 7 veriotingun van 112 000 loten 66 240 prijzen bedragende 10 746 990 Mark tor volledige beabssing ïullen komen daaronder Eijn kapitale prysen van erenlucel 600 000 Mark bij uiinemendhoid eobter a M 300 000 iM 200 000 ÜM 100 000 ÜM 75 000 j 70 000 85 000 60 000 56 000 60 000 40 000 1 prij 1 prij prijs prijzen Ipryslpry IpryB prija pry Mn aM 1 pryi A M aM i M aM kM aipryïenilM 10 000 4ft pry7 en it M 6 000 lOft prijaen a M 3 000 306 prgzen M 2 00r 78 pryMnaM 1 000 1848pryzen ii M 400 8632 pryz aM 16B 1 8390 pr a M 800 200 150 134 104 100 78 45 21 3 prijzen a M 20 0i 01 Ds aaoitaande eeiate pryslrukking deze I groote door den Staat gewaarborgde Qetd I verloting j van ambtawega bepaald plaata t habben op dan I 10 Deeember e k I ea kost biervoor I 1 geheel orig lot aleobts Mark S of S 50 I l half 8 1 7 I1 kwart 9 I tegen inzending vin het bodrag par poatwissc I of tfgeo remboan I Allo commissies worden onmiddellgk nie I de grootata zorgvuldigheid uitgevoord en iedfl S speler ontvangt van ons de mat het wapen van den Staat voorziaua Originaele Lotea utf in I handen I Bij iodora bestelling wordt het fereisohle I offifiieele plan waaruit de verdeeling dar prij I zen op de veraabillaDde ktaaaen als ook d I betrefTeado luloggeldan te vrmemen is grati I bijgevoegd en zendtn wij aan onze Begunstigers oDaaogevraogd na elke trekking Ie ofbcieale lijsten I De uitbetaling der prijzen freschiedt ateod I prompt onder waarborg van den Staat en kan I door direote toezendiug of ook naar verkiezing I der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen I van Nederland beverkatelligd worden I Ons debiet is steeds door het geluk begun I stigd en onder vele andere aanzienlijke pryze habben wy meermalen volgens oStciaele bawij I zen do eerste Hoofdpryzen verkregen en onz 1 j Begunatigers zelf uitbetaald o a Mark 260 00 1 100 000 80 000 60 000 40 000 enz I Het is te voorzien dat bij deze op de I I heohtsten grondslag gavoaUgde oadernemin I I van alle kanten op eone zeer werkzame deet I naming bepaald kaa worden gerekend men ge I lievo derhalve wagons da reeds ophande 1 zyoda trekking alle order ten spoedigst I reobtstraaks te zanden aan I KAÜFMANN SIMON Bankiers en OeldiriHelaars in HAMBURG V S Hiermede danken wij voor het vertrouwe I 1 0Q8 tot hiertoe geichonkea en daat wij b I I het begin dor nieuwe verloting ter daelne I ming invileeren lullen wg ook vMr het I vervolg bemoeid Egn door een stipte e I roèele bediening de tevredenheid van onse I g 6rde Bogunsligers te verwerven Wie Zekur nyn mi a hcliXx I EikelCacao te ontvangen tesam cgesteld 60 na vele proefiieimngen in dophandel gekomen onder den naam dehuitvinders Dr MiohaeliB yerraardifciiop da beste machinee in het vereldbcroemde ètabblissemeut van GebrK StoUwerok te Keulen elacht J rTQie LeIiV I Cikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eiktd Cacao is met melk gekool eens aangenanw gezonde drank TOor dAgelüksch gebruik een 2 theelepel Tar t pooder Toor een kop Chocolate A i geneeskrachtige drank by gevd van diarrhee alechta met water te gebruiken Verkrijgbaar by de ToonuanKtt B 1 Apothekers em Prik P i t 1 80 c 0 90 o 0 35 OtnCTttlTertegenwoordigar toit Keder and Jullut MattenMwtt I Amnterdam Kalveistraat 103 Sociëteit HÉUinE 1 Zaal NUT en VERMAAK OASTPAVBIV Zaterdag 28 November a s namiddag van 2 4 uuv 1 i Cïroot Schitterend Hi l i ilFËËST te geven door de wereldberoemde en overal Ibekende Professoren J BBCKEBBLLI en WliCIfE welke de eer genoten hunne Pantaiaie roorstallingen te geven voor ver schillende Vorsielyke en hooggeplaatste personen 1 van Enropa Bekroond mat de gooden medaille I Taa den Bertog van Parma 1 HoogHt Intereêsante Vertooningen 1 Magie Physiek Optiek en Electiiciteit 1 begeleid door eene Populaire Wetenschappeiyke 1 Voordracht 1 Üroote Patriotische Potpourri DK I NEDERLANDSGHE VLAG ENWACHT De Iwee MBeraeii Wonder èrlOc eeuw HET Itli GSPEL Geüeldkooed No Van Z M den Duitsch Keiter IH Ueksenkeuken of de duivel In alle hoeken enx en GROOT aUCCfe GROOT SUCCES De levende Machine PhonotopliOB uitgevoerd door Prof W WIENE uit Londen ÏOT SLOT I Gratis uitreiking Tan loien roor eene Tombola VIJFTIG PRIJZKaN waaronder zich beviaden I zal sla Hoofdprya Ëen prachtig afgewerkt I beeld van H M Koningin Wilhelmina I Pryzen der Plaatsen Gereaerreerde plaatsen i 0 50 Ie Rang 25 Ct 2e Bang 15 Ct 1 Oudera geleiders van kinderen betalen den I zelfden prys I Kaarten en Plaatsbeapreking onder verhooging van prgzen Vrijdagnamiddag van W VrNKELIkCB KdMNKIJJKI SnillMVi RVIlRU rn in iins in wA s siiiFRij I 4 6 uur ia borengenoemde Sociëteit HennepEnveloppen f 2 2 50 eii 5 de 1000 met ¥ ivm bedrukt bij A BltlNKNAN ZN FiMeips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dame die oni genhuCreerd mode album voor het WintaraalM loan noch niet ontvangen hebben dit I wilton aanvragen aan II JULES JU UZinsC i irii Hetzelve wordt dan omgaand gpfttta aa franco toegezonden Bestellingen van af 25 franea vrij van alia kosten aan huis met 6 verhooging MlipéillUHluiiUir U IImiiiiImI 1 1 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARiniG Hollandsche uitgaTO met 2 aib Prgs 2 gulden leder die aan cte verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags MagavJn te Leipzig Nenmarkt Si franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland BINNENLAND GOÜDA 27 November 1896 Heden morgen teo 11 our werd het atoffelgk orer hot van Mevr da Wed van Bergen IJMndoorUf geb Ëvekiuk Boügers ter aarde besteld D Igkwageo werd gevolgd door een wagen met kraoseii en daarachter eeu tAstal koatsea met familieleden en verdere genoodigden Hat grat zelf was met bloemen getooid Toen de kitt in de groeve waa Ofdergelateo iprak de heer Evekink Buager eenige woorden waatbji hy in herinnering bracht dat bet nog geen twee jnar geleden was dat men op dezelfde doodenakker aanwezig was om haar eebtgenoot gralwaarte te brengen en dat de weneeh der overledene om naast haar eohtgenooi te leggen vervuld werd en dewoaddoar den dood ran baar echtgenoot geslagaa was diep geweest en steeds eene bloedende wond gebleven De heer Leredag nam daarop bet woord die de overledene herdacht voor hetgeen ig steeds deed arm en r k allen zvllen de orerledeoe missen die door hare energie velen ten zegen wm iaar heengaan was zef r vroeg en laat ons de troost medenemen dat zg niet te vergeefs geleefd heeft Nadat de kransen op het graf waren nedergetegd waaronder er eeo was vau BegentePBen vaa het Oude MaaDeehats oara de Itêer Svekiak Buagers het woord dankte allen die Koovele blijken van beUugatelliDg hadden gegeTea en hiermede was deze droeve plechlïgheid afgeloopeo Nog lang zal de naam van de overledene in dankbare herinnering in Gouda i geschiedenis blgTen foortleven Da bh Beokerelli en Wiene die in onderKbeidene plaatsen van ons tand met groot sncces optradea znUen votgens achterstaande advertentie ook kier ter stede eene uitvoering garen en wel op morgen middag in de zaal Nat en Vermaakt der soeieteit de Réunie Wg beveleo deze feestvoorsteliing ten seerste aan de kinderen znllen zich daar kostelgk amuseeren en zg hebben bovendien nog de kans een der SO prgzea der toicbola te rerwerren Beroepen bü de Ned Herv kerk UColgna plaat ds L Hijmans pred teKoodekerke Zee Beroepen bg de Qeref kerken te Purmerend ds M Kenlemans pred te SchoonhoTen De rodergkerskamer Borgere te Ondawater taviLLiiioi II jfEn dan volgendan morgen kwam Arnold zoo bleek aU een lyk by uiij in de kamer toen ik bezig was op te stssn hst waa nog geen zes uur naar ik was door eens buileDgewone drukte ia huis in den alaap gestoord geworden Mijne vrouw ii erg siak ceide hy met eene stetn die geen geluid bad zy heeft eene harde koorts en ay gloeit rreeselyk Oy BM rt lelf nssr den dokter ryden oom want ik vertrouw het niet aau de dienstboden en ik ga niet rsB buis I Jaag da paarden dood als bet zyn moet laar brang hem bier oom Genadige Ood 1 riep ik geheel rertlogen wat is er dan gebeurd t Ik weet het liet antwoordde hy somber Zy is zegt c door eens gtige koude wakker geworden en zy heefï die kou ook nog een tydlsng blyven voeten nadat z wakker was hoewel de baker dia oanstonda ia toegesohotan beweert dat de voorgesohrerene temperatuur in de kamer geheersekt heeft en dat bet vnnr in de nsaste kamer niet uit irewaeat is Allea bod echter koud aangevoeld zegtKoaalie aar miasohien gloeiden hare handen toen reedasoo ei wjjl zg kort daarop over haar gaheele lioheam is begooBSB te gloeien Dat ia allea wat ik er vau weet Bgd dadelijk heen oom dadelijk 1 a iM bnekt dsa dokter mede dia btf ijn voerde op boer eer te toooesl oor te iDg van het seizoen twee blüapelen op en wel IQoo oobeetnrven weeuwtje en lk b n fiegmati k Dank zg de medewerking van eeoige llamas mocht deze TooroteltiDg goed slauen Na afloop oog een verrassing vau eenige Dalftscbe stadeoten die de vooritniling bijwooaden en aan den Voorzitter een krans aanboden als bigk van bnide aan de Kamer i Borger c Onze Homeinscbe correspoedent veiut ons De £ ou ogionen bezochten WoeD dBK Monza Tüor de gzeren kroon van Lombard e en daarna te Milaan het mnsenm Riaorgimento bet Museo Cïvioo en het paleis Piloi Zi vertrokken gisteren te 9 uur naar Venetië Tt Verona stfgen da Koninginnen uit en bezech ten er de Toornoamsto besien waardii beden Zy werden er opgewocht door de autoriteiten Te 2 n iO m vertrokken doKoniginnen naar Venetië waat zg logeereu in het hutel Dgniele Bij senteniie van het Hoog Militair Gerechtshof is P G T bazaar bg het 3e reg buzaret te a Gravenhage veroordeeld tot één jaar gevongeniflstraf ter zake ran opzettetglfe en wederrechtelgke beschadiging ran eens anderF goed De beklaagde had op 9 October een paard met een bezemsteel zoo tnsacben de oogen geslagen dak iwt Mobtsrnog waa nitgeale ao e volgens rapport ran deu paardenarts het dier daardoor aan een oog blind was De krggsraad had dien huzaar 4 maanden gevangenisstraf op etegd en van dit vonnis was de atrooaat fiscaal in hooger beroep gekoman De telefoonpaal in de Korte Schoolsteeg te Leiden is Woensdagnacht aan den voet afgebroken en neergevallen in den tuin van mr Ë de V waardoor de tuinmnnr aan de straatigde geheel vernield werd De paal bleek bg deu grond geheal vermolmd te zgn Te Sohereoingen waar weer eenige gevaileD ran typhus ago roorgekomen en reeds eetilge Igders in de tjphas barak werden opgenomen is tbnns de eerste Igder aan die ziekte overleden Het is een bejaard zeeman wonende op een hofje aan de Badhai atraat De Igf en beddegoederen zgn ter ontsmet iog uit de woning gehaald Omtrent het geschil tusscheu de Algemeene Nèderlandsche DiamintbewerkersBond en de katholieke diamaotbnwerkersvereeniging 8int bericht ongeloovig zijn hoofd geschud had Hot w i echter helaaa maar al te waar Hoeatia whs doodziek zy berkroag bgna gaan oogaublik bare bewustheid zoodat wy van haar gaene opbelderihg te wachten hadden Uier moet eene vreeselyke overtreding van het dieet of eene andere groote onvoorzichtigheid plaata gefaid hebbea zaide da bejaarde dokter en nasa da baker ematig in verhoor zonder echter veel wyzar te worden Da vrouw zwoer by hoog au by laag dat alles gebeurd waa zooals hy had voorgetchroven HU dat cy zelfs geen Dogonblik had gesldpon of da kamer varlatao had Hebt gy eena deur of aea venster opengedaan P vroeg de dokter dreigend Alles was koud beeft mevrouw gezeg l weea eerlyk De baker bezwoer opnieuw dat ar niet gebeurd was mevrouw moest den rongen dag da koorts reeds gehad hebben zy waa immera zoo druk geweest I voegde zy eV by Met dal wyf konen wij niet vardar zaide hij later tot my die bg bet gesprak tegenwoordig geweest was i j ia z o verstokt als er ééa il dat zie ik doidelyk I de pynhank zou het er zalft niet uitkrijgen sla zij iets op haar geweten had Ko wat f n het ons Ook htlpen of ly al bekende Voor den dood Dokter r nap ik outsat Gy moet er den baron op voorbereiden antwoordde bij zacht Er sou eau wonder moaten gebeuren om haar te redden En het kwam uit zooals hy zeide Dflu volgenden dag tag i dei avond stierf zij Hier zweeg de ouds msn een tydlang Hat was koel wo dio In het rertrek de wkd was opg Hdaafdtis kau nog worden mednyodeeld dut in de vergadering van Woensdagavond bfaloten is het manifest van het htmtuur van den A N D B waarby bet den leden van dien hond Verboden werd samen te erkHU mat de leden der Katholieke rereeniging voorloopig botten werking te atell u en intiu SChen eene confe i entie eit te lokken ti et hel bestuur d r Varesmging van fabriekseigenaren die door bare nfkennng van bat maniteet de poeitie der itholifken in den strgd van het oogenblik zeer versterkt beeft De burgemeester ran Rotterdam heeft naar aanleiding van bet tumult ter g agenbeid ran ds bekende tronwparlg per Aeis gelast dat tfSea rgwielen in de vestihole van bat raadbois geplaatst mogen worden Woensditg is twee uur zoek gebracht in de Tweede Kamer met de rerkiezing ran een lid ran de Rekenkamer Het komt ons roor dat de Kamerleden alleen dan een collega roor een dergelgke betrekking kiezen moeten al bg door zeer bgzoodere bekvaamhMd en geschiktheid dsartoe votslrekt de aangewezen man ia Dit was thans niet het geval Zeer bekwame faoofdambtenaren ala deheeren Van Reenen en Bloemen zgn roorbvi geKaau en vooral door den steun der katholieken ciiijnt de beer Th Mockaj te zijn gekozen Én dat waarom Waarscbgnjyk wegens redenen van booge politiek Nu komt in het kiesdiatrict Hilversum een racMture Als oprolger ran den beer Mackaj krijgt nu een katholiek meer kansen en deze kannen zgn onwederlegbaar bewgzan ran do bekwaamheid waardoor de heer Maobaj uitmunt boven de heeren Van Reenenen Bloemen Met diepe bewondering voor da Tweede Kamer rerrntt deze rerkiezing ons oii t Hbld Staten Oeneraal 2e Kahiui Zitting ran Donderdag 26 November Bij bet voortgezette debat over het ontwerp tot invoering ron het nieuwe Personeel bestreed de beer Been kerk bet ontwerp met bet oog op da onaakerbeid of de regeling der gemeeutefiaenciën zal tot stand komen en vooral omdat daardoor geprojndiceerd wordt op het regeeringMt lae ran uitkeering aan dw gemeenten terwg een verruiming ran het plaalselgk belasting gebied eol gewensobter is De he r Borgeaius achtte de Kamer rolkomen rrg bg de aanneming van dit ontwerp omtrent do beiiz eener Cmflent reaelinff Hg stoken en ruischta in de skken der groote boomen en stiet tegen de veoatera en hrt wai Kobart nlaof ook de lamp verduiatöYde Uy huiverde Ik zal zivijgen over ouz n toestand ging da oude baron na eena pauze voort Wii wisten nauwelgka wat wy deden de diamlboden waren ala bedwelmd en de baker atelde zich aau ala een krankann ge Zy kon sondrr die geliefde mevrouw niet leren en zij wilde geen uur langer blyvea waar zy ruik een groot geluk in zulk eon ramp bod zien verVeereo Dat zeide zy tegen Arnold op den dag der bajtrsfania en hij gaf haar zuchtend haar ontslag Nu Jammerde zy dat zy van bet kind noest scfaefden Eri het arme wurmpje zal zooveel behoefte hebben aan eone troon a verzorging ket ia zoo zwak en akelig Zorg toeh voor eene goede min nynhaer de baron Ach Qod wat sprak de dokter oog van eena volgende bevalling en wat voelde mevrouw zich op den avond voor haten dood nog opgwuimd SB gezond I Hst deed haar pleizior dat bet eerste kind eeo meiaje waa meiajes ontwikkelen veel vroeger d n iongens zeide zij Masr een volgende keer hooptl zy toch dat het eeo jongen soa zgn Aeh God en nu vTerwyl sy daar zoo stond e lam entaeren en Arnold ala bedwelmd in een hot k zat zonder zich te bawigen maar de tranen hen zonder dat hij het merkte op den baard afdropen kwam er plotaatiog eene laelyke gedachte in my op Ik kaak de vrouw strak aan ea zeide Ja baker nu is alles voorbij en wij zulten geen jongen in Merkonau zien spelen an opgroeien Het gsst niet goed met de UH bsohtl Zjj hield dea al nu v0ur de inroeriug at Minifn daar m n moet beruxten ie de aannemintf van bet Peranoeel en xjit hootdheiwaren doarentetien ngn Vfr uIleD door het verband met bet tot n nog niet aaofrenomt B kiesrecht vn om da finsnOefie bezwaren De Minister van Fiaanciën stuit zteh aan bg den beer Borgenina Invoering ran het Pernoneel is niei tn btrgd met bft aiiiendfraent Kolkman Varmenlen en lerntt ook heen onorerkomelgke brzwaran op roor de gemeentebentaren De Kamer bigit roor de aanneming van dit ontwerp volkomen vrg t n aantien ran da regeling der gemeenta financiën B t amendement Gerritsen De Boer ora onthefBog te geren voor het nog verschuldigde bedrag ran brlastingiirbuldiKen dit jnar op de oninhare posten oorkommde werd sterk bestraden door dfn heer Hioiien au dan Minister om fiscale redenen Dv Kamer heeft het wetsontwerp tot iB CMring vaa d wet op de personeele belasting roet 1 Januari 1897 aangenomen met 08 tt gen 22 stemmen en het ontwerp tot het uitkeeren r n rergoeding aan de gemeenten wegens de mindere opbrengst der gemeente opeen ten over het jaar 1897 wi lke oit de nieuwe wet ion roortrloeiea zonder hootdalgke stemming Met 72 tegen 18 temmea werd varworpeii het amendement van de heerea Gerritsen n De Boer op eerstgenoemd ontwerp bepalende dat aott de betaatingsobuldigeo aaageslafren krachtens de oude wet op b t personeel en die op de staten ran oninbare posten voorkomen voor het nog rersobuldigde bedrag ontheffing ran hun aanslag ion worden verleend Ëiudelgk werd aangenomen bet wetsontwerp tot aanrulling der begrootiog van waterstaat oor 1896 iu rerbaud met da atoats exploitatie der iotercommenale telefoonIgnen Woensdag werd te Dordrecht eene vergadering gehoy en van de Verceniging roor Vak en Kunst Omtrent de nationale tentoonatelltng ruor ng erbeid en kunst werd o m medegedeeld dat mr Fock commissaris der Koningin in Zitidbolland eene medaille beschikbaar had gesteld ec iliit dezer dagen rjil worden optiericht Het vendel van Ood Dordrecht Bg opening der teDtooiixtelling ral door 3000 ktnd en worden uitgeroerd de kindercantate De Wereld in I woi rdeu doOr Julias da G yter en muziek vait Peter Benoii wsarroor de componist dn nrkestpnrtljeo eu rerdern partituren ter beschikking stelde De tentnoufttelliBg wordt wgdars o a geatfnnd door rar Jan van Rgawgk burgamester lan Atwerfien en mr Stoop voorzitter der Hollatidsche otub te Londen Blijkfn fl n ohrgv n ven d n onn n Generaal blik en de wuordi n ticbler hare Irant n ttoed uit ik liet het er dus hg vooral wijl Arnold in wiena naam ik toch nuk gpspr ken had m j in het geheel niet vcrataan scheen te iiebbeu De kleine waa zoo lang ds moeder leefde zeer voorapoedig geweaal aadert baren dood was het kind echter ssomerkelyk achteruit gegaan en gaan wonder wyl het in de algemeapa droefheid aisacfaien een weiniff irirwaariooed geworden waa en er voor het oogenl i nergena eene min la krggeu wss gaweeat Nu x het kind echter zichtbaar achteruit ea toen du tokter ep den dag toen de baker die jeremiade gehouden had te Merkanau kwam vond by het kind byoa stervende Nu werd de baker opnieuw in verhoor genomeu over da voeding en da behandeling der kMna Van zelf tcnmen zulke Itfevalten niet bij een gezond en iterk kind uide da dokter nu ern tiger dan ik hem nog gazjaobad en keek da vrouw strak hb G schynt gord vooruit la weten bakf r of iemsnd in bet lavea ui blijven of oiut zelfa ala iemand van ra n vak niets beoordeeion kan dan dan toaatand zooals dia op het oogenblik is yOcb ja dokter ik heb ook al menigmaal aU baker dienst gedaso en menig kind opgekweekt Ik heb die stuipen wel meer gofian en sa altijd hoel gevaarlijk gevonden Dat ziJB ly ook en negen niet terug komao zeide bg Mat bl ft by hetgeea ik seg ik aiat ar u raranlwoordeiyk voor Br aaoat eene min komea ren raree J