Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1896

AaDgevaogen 1 October t 7 17 Ulrecte SpirwegVkfblDdlDgen met GOUDA Wloterdleost 1896 ILll 11 1 4 804 67 4 8 11 1 80 4 6 4 16 6 80 KOTTIIDI U 0 O V D a 10 18 11 60 11 87 1 40 1 44 1 80 8 60 8 67 K IO 8 10 17 11 0 10 4 9 90 8 40 O it 10 87 6 17 0 81 7 18 08 18 47 7 10 7 48 8 18 8 ï oovDi uCN Biae Zi etonaoor Zagwaard Voorburg HAAO OOUDl sHag 6 4 7 80 7 48 60 1 9 4 10 1111 861 1 6 44 8 40 4 10 4 S 6 O 1 7 18 7 68 O 8 V00X6 6 10 17 1 41 i i J JS 48 g d 6o l l 47l l it UlV6 B l4o 4t M l o7 w o lOlo B öowds Zsvanhuissn Moerkapelle Z etonaasr Zagwaard 7 J O 7 80 86 D 8 10 1811 18 11 16 18 16 18 88 1 4J 8 47 4 46 6 1 6 64 8 11 7 80 7 49 P 8 64 WJ 10 ll ÜM 7 418 4 11 80 11 40 4 67 f J Ol 0 08 ÏX7 6S8 6 11 41 1 81 ij j 11 86 l OB B 80 e TT 11 46 H 40U0 S Ï8 4 17 6 16 6 M 8 8 7 60 8 81 O M 10 88 11 6 U 4 Goi T 07 0 08 sH 8 110 1110 7 10 4 11 Óoada 6 110 S7 7 U7 M 0 M O Bl 10 1o 0 7 11 6 6 10 8 17 4 41 6 67 6 66 B l 10 17 10 1 i Hj 7 4 8 8 84 liMUM 1 7 B O 8 60 18 6 7 M 4 11 07 J i Naar Amsterdim t 8 op Woensdsg tl T ï o H T G O O D ütreohl 7 B0 9 10 16 10 a ll 8S 1 B 8 B B 4 46 14 W06 daa 6 8 11 10 11 l 4 4 1 sOudewater 8 19 e 10 48 s f 4 4 s OwdT M i4uao lOaif 11 10 6 Q9 9 07 10 84 g IS 10 14 S S8 8 41 8 49 11 10 AM8TIBDA H O C D i AnitwdMO BC 7 8 18 8 18 48 814 WTV Ï 88 848 8 14 18 18 IMl 18 15 8 41 Lut t Go dft JUiiig n uil nur itNit m aM op 9 41 eÖ D4 All Tl B4ll M 87 8 1 9 61 no 61 11 10 4 U HM 7 61 lO 10 0 81 8 14 J7 10 6 l 1 1 M 1 1 opl 10 Nootdorp Leidsehendam ea Blayawyi Iraiawig aa Bakl auE Tan Frankrijk heeft de Praoache academie ran kaoatan en wetKoacbappen bet uo gevestigd op da teotoouateliiog Tooriiamelijk wat betreft Oad Dordrecbt Uit Ecbteld wordt gameid Aan den kant der rivier btj et Doitacbe vanr ia bat lyk gevonden tbo dm sedert een paar dagen vermist O veldwacht ir Z r gempaote B Uet vermoeden ia gewettigd dat bier aan geen misdaad Ie denken valt daar bet tyk is gevonden met aan ravolTur in de baud têrwyi bet lioold en de vingers geilucbt varwond waren en het bekend if dat le betrokken por n in fioanciaele moeiel ijkhndun verkeerde Zgae wadawe biyft mat negen jonge kinderen achter Ëan heldhaftige daad is verricht door eenr Paryscke dame van een jaar of dertig merr Tabooin Dra wandelde in de Rua Notre Dameda Ijerette tofn een hollend paard kwam aanrennen Zunder te aarzeirn spro ig mevrnnw Tabonin hel paard naar dan kop ratte de tengels en bracht h t dier tot staan nadat eg eeii aiod was medegesleurd De r kfdienat der Dnitsche post en talagrafie beeft in 1895 een batig slot van 2 miltioen mark opgeleverd bgn 5 oiillioen mark maar dan in 1894 Het getal baamhtan ia tot 154 293 gaatageo het getal po tiendingen tot 3429 millioan 141 mier de telegrammen tot S4 G 3 1 meer dt telefonische verbindiagan tot 498 millioan 73 maar de rakkattan tot 549 31 meer de per post varaondan waarden lot 22 milliard 4 9 milliard metr Ta Ondanborg een dorf je gelegen tassohen Bragga en Oatande ward in den Haad tgdina da bvspreking d r geffleentabelaogen door een dar Raadsleden gevraagd of men nietopoienw da bibliotheek zoo heropenen die sedert pen 10 tal jaren reeds gaeloten wus gebleven Laroje aaide Wg hebban bier een prachtige f olksbibliotbaek die gjj sedert een tiental jaren gaslotan hoedt Zg bevat de werken van Sniaders Cooocianee Aimard Verne Dickans Waller Scolt Gremer Van Lenoep Beets in éan woord rau al de baata schrgvers ar warden jaarlgka 1600 boekan gele en gaat gg dia no nog niet heropenen Ëeo lehepen Allemaal zedelooze werken I Janssen Bnrgeneeatar gg placht een trouwe klantdar bibliotheek ta agn hebt gg zedelooze boekenaangetroffen t De burg Janasans mgnmemorie strekt zoo verre niet Jansseoa Laat ons te zaueo een onderzoek doen en deslscbta boeken Tsrwsrpen Een schepen Er agn geen goede boeken in I Ezel Smis Zgu de werken van Conacience wel geschiktOffl in de handen van vronwen en kinderenover ta gaan Zgn ze niet volop zedeloos f Mal aea stemman tegen drie bigft de biblio thaak gaslotan Blgkena den door het Departement van Oorlog nitgegeveo slaat van de taadplaatsen TIB da korpsen en onderdra en van korpsen dar landmacht alamede van ds staven in de bofdadmini tatiën dier korpsen op l Nov 1896 moeten de verlofgangars der militie Ie land door de burgemeesters worden gedirigeerd naar de vrlgeude p1aat en bg lii onder de wapanen komen met spoed iudieo die verlofgangaia nlsdsn niet in brt l it agn vau hnn sakboekje en nieti met zakrrheid weten naar walka 8taod laata zgricb moaten oegeven rag grenadiers en jagers 2e ri infanterie la rag bniaren 2o en 3e ri g v Id irtillerio naar a Gravenbage Ie en 7e r infanterie korpa rgilendiaitillcrie 2e en 4 reg lesliogartillerie koips paniaerfort ariU rie en Ie oomp hospitaalfiildaten naar Ainftfrdam 4e reg infanterie en 3e reg huzaren naar Lriden 5e reg infanterie Ie reg veld nrtiilerie Ie reg veslingarlillerii kops genii troepen en 2e comp hospitaalsoldaten naar Utrecht 6o reg inlaiile ip nnar I Ifl 8 n iiifanltirie 8 80 S in 8 64 0 1 IC 7 it 7 SI 7 88 7 4 7 tS 8 38 Oeuds Moordrecht Nbiuwerkerk Oapelle Rotterdam 6 S 8 U 10 II 4 8 S B 8 14 t Sl t i7 OotterdaB Oaada Oapelle NifluwaiCkerk Moordreoht Qeada naar Oonda 2f nf hozaran aaar Haarlem korpa ponteniera korpa torpedisten en 3e comp hospitaalsoldaten naar Dord echt 3a reg vestingartillerie naar Gorincbem Eena Fransehe dame mavr Picherean baaft en werkloigjp aigedacbt gesv hikt om aan rgwiel door i middel van den wind ta doen voortbewegen Uet bestaat uit een reehtervormig molentje tan mica keldjt a en weegt slechte 300 gram Volgena de nitvindster werkt bat uitstekend bg agdelings in allenden wind en nog beter bg tegenwind + Een commissaris van polilis te Aken aan gewezen officier is plotseling krankzinnig geworden Zondagavond trad hij een bierlokaal binnen mat da woorden Ik ben Crttsewitz 11 wie mg t f mgu monocle beloedigt schiet ik neer s Hg dronk de glazen van de aanwezigd gaaten leeg ea degenen die zich daartegen vanatten mfabandelde hg Een kellner die hem met een zoet Igntja uil da deur wilde zatten werd door bem gesohopt en krwg een aneda door ds lip Hat veel moaite werd de laan naar da wacht gebracht De gevangenen in het tuchthuis te Kassei weigerden Dinsdag ta werken Zg vroigen Termindariug van den arheidatgd van 10 tot 8 aar au namen een dreigende bonding aan Er warden aoldatea ta hulp geroepen omde mat ta karalallan Een Fiaiaebe atroopar zekara OboSat had tich 200 meter over de grens gewaagd bg Massereaot in dan Elzai Hg werd aangehoudin dooi een Daitacba boscbwacbti r De strooper toita zgu geweer da bosehwaohter aeboot tarag zonder bem ta raken en daar Choffat steeds nader kwam met het geweer op hem gericht liet de Duilscher zioh vallen alsof hy gewond was Toen da strooper dicht bg ham was school da hoschwaekter en trof bsm doodelgk Zoo vertallen Fransehe bladen het geval Onder Haarlemmermeer il een bejaarde arbeider door im mist in de ringvaart geloopao en Terdronken Bg Volsen is een 17 jarige knaap onder de stoomtram g raakt een arm werd verbrgzeld lerwgl bg tevens eens gavaarlgke wond in de zgde kreeg In het Friesohe dorp Akkinm ii een 9 jarige knaap dia zich ondoordacht in aene stoom olieslagerg had begeven in aanrfking gekoiren met hel vliegwiel en met verpletterd dgbeeu an zwaar gewond aan hoofd en roeten opgenomen Te Haarlem is Maandag een gereedstaande looaaltrein door een raogeerende machine mat zulk een kracht aangereden dat eenige reizigers die reeds hadden plaats genoraeo lichte kwetsuren kregen en eene vronw van schrik in zwgm viel Een Nienw Vadarlandsoh Liadaboalt varsobgut bg P Noordboff te Urooingeoi Twintig onde en nieuwe liederen voor bet Nederlandache Volks verzameld door Richard Hol en in hon ie tweestemmige setting vooral voor de lagere acbool geschikt Wat Hol van dien aard bgaenbreagt is uatuorlgk met zorg uilgekoten en bewerkt Men vindt daaronder het Wilbolmuss mat aan door BeaU gaw ingden tekst een STenaene gewgiigd Wien Naerlandseh bloods en tan oude liederen een psar der bekendsio uit Valerius Gedenkolank Do lage prgs Tan 20 oti is aena aanbeveling Ie ueer 11 88 1 88 11 80 ll 4 1S 6B U l 11 11 86 11 41 U Bl 8 68 88 li Si 1 81 t tl 10 10 10 34 10 41 10 4 0 60 10 11 De Britacha kapitein Marriott die op de jacht zgndo bg Smyrna door oen bende roovera opgelicht word is nu in Engeland teruggekomon In don natbl van 26 October zoo verhaalt hg wa an de roovars in zgu bot gedrongen Harriot werd door bet leven oil zgn slaap gewekt on greep naar zgn geneer wnarvan de roovers zich evenwel al meester hadden gemaakt Een henge worsteling ontstond maar weldra was Marriott hollen gerecht gnalald en alle tegenstand te vergoefacbDaarop bonden zg den kapitein en zgn eenigen geleider den jager Riehard Stairs en bracbtan ben in het gebargte Oen volgenden dag werd Stairs naar de aaloriteitan in KioDger gezonden ons aan losgeld van 10 000 Turkscha ponden drie geweren ecu rovotrer en eari horloge te eiaeben Elf dagen werd Marriott in de bergoo vastgehouden terwgl de Bchnilboek eiken dag verplaatst werd Hj moest in do open lucht slapen Den 2n November kreeg hg eicdelgk zga gide en een Tnrkscben o£Scier ta zien Do roovers sischtan nu slechts 120 pond en kwgtscheldiog van straf Deze voorwaarden werden aangenomen Twee dagen later werd de gratie door dan snllun geschonken waarop de vrglating van den gevangene volgde Duarna werd echter een sterke troeponmacbt gazonden Een hnwelgk kan door allerlei omstandigheden vertraging ondervinden Vaak sgn sde papieren niet in ordo Maar t kan ook aan heel iote andera liggen Te Fioslerwold b t haeft zich bet zeldzame feit voorgedaan dat een hnwelgk moest wachten tot de benoeming ran een wethouder want a da betrekking van hargemeester waa vacant b idem die van wethouder e do tweede wethouder is da vader van eau dor belaagbobbenden Nienamd kon das het paar trouwen vóór io b voorzien was Aan de corpsen van het leger is verstrekt eane handleiding voor den diensl in de oldatenkeukens Behalve velerlei wenken betraffends de zindolgkheid en de wgze van stokon zgn ook bepalingen gemaakt voor de behandelingen rn toobereiding van de apyien on dranken Uil VItssingen meldt men aan de N R Ct Door oen atoomichip worden gisteren in bet Oostgst twee Arnemuidiche hoogaarzon aangevaren Eon jongen vau 17 jaar verdronk daarbg Een garechtelgke verknoping met moziek sWoi moeiek en zang er niet t Leven had geen waarde zegt een ond liedje msnr toch gaat deze stelling niet altijd op althans bg gerechtelgk vorkoopiogen sehgnt de lauziek baar waardeaanbrengende oiKenscbap achterwege te laten hetgeen do deurwaarder der belaatingen dezer dagen bg een verknoping in de Delietraat te Rotterdam tot zijn nadeel beeft ondervonden Een bewoner van een tweede verdieping had zijn verplichtingen tegenover den flscos niet nagekomen en toen waarachnwiug aanmaning en dwangbevel niet in ataat w ren bem lot betere gedachten te brengen werd de boel opgeschreven on daarna het zeil nitgestokoo Men zou zeggen dat da man toch niet uit geldgebrek had geweigerd zgna belasting te belalen want om de plechtigheid van de verkoopiog wat op te luisteren buordo hg een stuk of wal mmici in hol geare dat meu ivel eens oneerbiedig hoampa ss noemt en liet dezen bg elk tuk dat boiten werd gebracht ean lollig mopje blazen De buren waren dankbaar voor dit gratis matinee musicale want zji vareordan het met een tairgk bezoek en werden door bet kunstgenot t zoozeer in verrukking gebracht dat zg heelomaal vergaten te bieden Daaraan was het dan ook zeker ta wijten dat de gebeele inhoedal bg elkaar f 1 30 opbracht Zoo ging da kachel methet vuor er bij wag Toor 3i cent voor de linnenkast gaf men twee dubbeltje enz enz Toen de woning leeg waa werden de bezoekers vriendelgk bedankt voor de belangstelling de muzikanten kregen een afzakkaitje au daarmee was de vertooning afgeloopen Sioomlram Rozenborg Brielle HelloToatslai 6 10 8 61 7 86 6 0 10 0 81 8 44 4 18 6 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 i Ol 8 08 1 14 8 00 4 04 4 18 E rsidaass zal di directie der Rotterdamsche Tramwegmaatschappg conceasia aaoTragen voor een stoomtram van de pont van Rozenburg voor Maaaslaii iot die voor Deo Brial an van Dea Briel onr dan itraatwag aaar HalloTootsluis Bruggen kuanen noch OTOr de Nieuwe Maaa noch over den Waterweg geslagen worden daarom zullen in beide watereu atoompontea gereed liggen om de passagiers orer ia brengen Men zal dus als de tram klaar ia regelreaht van Maasslnis nasr Brielle en Helleroetsloii konneu gaan Met een spoed die toejuiching verdient hellft de directie van de Rotterdamscha Maatschappij voldaan aan de vourwaarde indertgd bg bet verleenen dor couceasie voor do Hoekschawaard tram door Gedepatearde Staten gaitald Da moordenaars van dan advocaat Levy ta Berlgn zolUn 1 Dee terechtstaan De politie van Laken arrastearda aenoodan man wegens bodelarg toen men onderzoek deed naar zjjn identiteit werd bevonden dat bg eigenaar waa van Teracbeidane boizen Il in aoa land do laatste 10 jaar de bgenhouderg met 44000 korTon ol 32 a 33 pCt achteruitgegaan doordat het steada moeietgker werd den iolandsohan honig la verkoopen da laatate jaren gaat in bet ooitalgk doel van Groningen het bgenvolkjo wear meer belangstelling trekken Enkelen poraan zelf in plaati van korf en al ta Terkoopen Zoo heeft da beer Doornbos onder Ooatwold ditmaal lelf 120 korven om uil te braken Doorgaans kan bg zeer goed van agn honing an waa atkomaa Het voorstel van bet Dagelgkacb beslnui van Oude Pekela om een premie van f 250 uit la loven aan deogene die den dader der in die gemeente geploegde brandstichtingsn kan aanwgzen is door den gepieanteraad met algemeana stammen aangenomen Zooals rroeger gemald is haeft de Regeeriug een commissie beaoemd om een onderzoek in te stellen naar do concurrentie welke aan de vrge ngterbeid door den arbeid in rgksgeatiohten wordt aaagedaan Deze com i aio heeft bet wenscheiyk geacht ook oiar den toeaUnd in het buitenland inlichtingen te Tragen Die gegevens zga baar dezer dagen door den miuister van justitie tüegezondan Men mag nu verwachten dal het verslag niet lang moerial uitbiyvon Do moordenaara van do oado barones De Valley te Pargs zgn respectievelijk veroordeeld Iwee tot levenslangen dwangarbeid een tot 10 en oen lot 5 jaren gevangenif De Tgfda medeplichtige werd Trggeaproken Door bet water van don Niagara aatarTal wordt bg Buffalo de eleotrischa boweegkracht geleverd voor een fabriek Tan Calcium carbid 5 ton per dag tegen 23 dollar por ton Uit Oaleiom earbid maakt men looala bekend is het acolyleengaa Dinsdagavond overleed ta Kampen na eena hevige ongesteldheid van 2 dagen de heer mr L W Ebbinge burgemeester te dezer stede lid der Prov Stalen van ÜTorgsol Zgu onverwachts afststvon verwekt hier algemeeno deelneming Ook voor zgn gezin TOor ruim twee maanden waa bg hertioowd u dit verlies zeer Ie betreuren Hg boraikU ilaehti den leeflgd van 48 jaren Te Wagmingen ia Woensdag de 68 i ï C Mulder in dienst bg den landbouwer J W Jocbems doo een zolder gevallen waarbg hg zoo ernstig aan bat hoofd werd gakwetot dat hg nog denzelfden dag overleed Een Amstsrdammer bad Toor een werkman die in een belangrgke aangelegenheid twee TUd vao Greeowlcb 10 40 U li 9 67 10 4 10 11 10 18 10 7 7 6 7 69 18 9 S 7 B I S6 8 48 8 61 10 69 9 10 S B 6 n 9 87 47 0 64 10 01 8 6 10 07 8 17 6 97 0 84 6 41 47 7 46 7 8 94 7 41 8488 4 48 8 18 8 49 7 88 8 88 8 88 6 47 t l gr mineB nMï elders bad ie aeioeo raet beUald antwoord de beEorgiog danrraa op ikb geoooiea en aan hek tclegraafkaotoor rerloebt de antwoordea aaa ign adrei te seDdeo Later onttiag de bereidwillige heer bezc k TBD eea ambtenaar der iDkomsteobelafitiog ea een beecbrgviogsbiljet waarbg de werkman in die bflastiQg wordt aaogeslagen omdat ten kankore Tan den tuiseheDpersoon meermaleu telfgrammen voor hem werden besorgd Wanteer t precies zoo is tooals t wordt Terteld ii t kras waot de inbond der tetegrammea loa wet eena asnleidieg kannen tjjn geweett voor den aanslag ea dia inhoud dient geheim te blyren De rechtbank te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de zaak raa den beer Bertaux Os s de aannemers van de tcntoonstetlingigeboDwen io 1895 tegen bet nitvoerend comité De eischers beweerden dat bnn per aldo nog fn 50000 toekwam en hadden zelfs be slag gelegd op de waarborgsom onder de gemeente Amsterdam terwgl bel romité beweerde nog slechts + frs 1000 te moQtea betsleo tot wotke betaling het zioh bereid rerkïflarde De rechtbank oordeelde dat ten opzichte ran alia gestelde ponten het nitroereod comité in het gelyk moest worden gesteld e besliste dat het comité met de betaling van het aangeboden bedrag kao volstaan Idi Unng Chang beeft zgn in pastel uitgaToerd portret door Lacas Van CraDach verraardigd aan het officierskorps tsd bet regiment grenadinra Prius Karl V oo Prnisen te Fraukfort a d Oder toegezondeo WERKVERSCHAFFING Ingekomen b den heer R L M vao N N een bankbiljet vao f 100 Bg den beer Erook van J N B f 2 50 DE COMMISSIE Boltenlandsch Overzicht Ue Keiier ran Oosteoryk heeft den Uongaarschen Rgksdsg geopend met eene troonrede waarin hg als het roornaamnte doel wnarnanr gestreefd zal worden noemt He rerbetering der betrekkiogfn tasEoheo Hongarya f n Oostenryk Men mag hopen zeide de Keiiar o a dat er spoedig eeoe afdoende eu bevredigeiidn oplosniog aal wordan verkregen rnn de thans aanhangig rraagstukken waarhy rekening wordt gehondeu met de groote atofielyke kracht ran de beide stilten ea met de ernstige politieke belangen roortrioeiend nit de internationale positie der Monarchie Tot de orerlge groote maatregelen die op dea voorgrond zullen staan behooren de herrorming van het stelsel van inwendig bestuur des lands en de voitooiiag an df hervorming ran het muntwezen opdat het melaen geld in den omloop worde opgenomen De troonrede kondigt voorts wots voorstel Ie n tot hervorming der directe belastingen en tot herziening van de militaire strafvordering voor verraad en spionnage aan In de Fransehe Kamer werd de beraadslaging hervat over de motie vita Jourdao de regeering verzoekend de meis es cho en binnen twen jaren tot leekeseholen te maken Méli ie verklaarde deze motie niet te kunnen aanvaarden omdat bet vantstetlen van een termyo gelyk zon slaan met de wet te schenden Ü motie aeide hg is eene tegen de regeering gerichte proefneming wg verzoeken de Kamer het ondersoek der staatsbsgrooting te hervatten Millerand hiald vol datderegeeriog verplicht if een termgn vast Ie stellen Nadat Poincarré rn Goblet tassehenbeiden waren gekomen en Méliae geantwoord had werd het learst deel der motie van Jourdan door Mélina aanvaard aangenomen met 454 stemmen ttgan 91 1 het tweede gedeelte do rageering uitnoojigand den bedoelden maatregel binnen twee jaren toe ta passen in zekeru gamaenteB door MéliDeenaaunemelgk verklaard wer verworpen met 326 tegaa 237 stemmen Daarna herratl de Kamer da beraadslaging over de verschillende hoofdstukken der begrootiog Yerscheidan stemmingen badden plaata te midden van groote beweging De hertog en de hertogin van Orleans ryn te Brnisel Zg toadea gisteren hg den koning dioeeren en Zondag het dejenner gsbrniken b j den graaf van Vlaanderen Gisteren nam de reeaptie een aanvang van de monarchistisoba delegaties die nit naam van verschillende departementen van Frankrgk hawetyksgescbeoken kwamen aanbieden Men meldt de aankomst ran meer daa tweehonderd bekende Orlesnistan Gedurende bet rerbigf te Brosaet snllen de hertog en de hertogin den echonwbarg niet beioeksn ten einde niet aanleiding te geven tot enige openbare betooging Bg mistig naar draog weerSbebben Wilhelm Il en agn broeder Hendrik Dinsdag de ontbolliog van t gedenktpeknn bnos grootradera te Kiel bggewoond De keizerin wa med f ait PIÖu ovei ekomen en volgens de Köln Zeit c was ook generaal Waldaraee present Graai RpevfotlowHreeti hield eea aanspraak waarin bg o m verklaard dat dik nn t eerste ilandhfcld waa dat door Slees wijk HoUtein voor den laadvorsk ia lioht Hg hoopte dak t voor de nazaten een aansporing wezen zou om het Dnitieha rgk toegedaan te blgveo Of de meeate Sleeawgkers wel dezelfde gevoelena koesteren als de heer Keventlow mag misschien betwgfeld worden T en het middagnnr volgde de belediging der recrotan waarbg de keizer aU volgt sprak De eed dien gg pas hebt afgelegd ia de grondslag der krggstncht Zooder God en godsdienst kan er geen tacht zgn Doe in s keizers wapenrok uw voorva ereD eer aaa Op hs oogeohlik is er geen vijand te vreezen maar als er een komt zult gg hem moedig en onbevreesd onder de oogeo ticn Vooral de verklaring dat er thans tgeen vgand te vreezea i rekt zeer de aandacht Gfoerasl Weyler is Maandag ta Havana teruggekeerd Hg dred de reis over zee au Marifl in Pinar del Rio omdtt da reis over land moetelgker was Wat de reden is van zgn terugkomst weet men te Madrid niet msar men Vermoedt dat hg onar de hoofdstad is gegaan wegnn ogonstige berichten over de houding der iosorgenten ïo het midden en het westelgk gedei lte van het eiland In alle gevHileo bigkt nu hoe weinig men staat kan maken op de officiee e beriehten dis voortdurend van overwinningen spraken de geeeraal zon deo veldtocht in Pinar dal Rio niet hebben opgegeven uts h kam had gezien deo insorgenteo een beslis seode nederlaag toe te brengen Zgn terugtocht wordt door de iosargeoteii gelyk gesteld met een nederlaag en te Madrid Ëchgut men er ook zoo over te denken waal da bladen laten zich scherp uit ov r dit échec en geven generaal Wcyler deo raad zyn plaatn in te ruimen voor een brkwamer man Het moet dan ook gezegd worden dat de gfonraal in de 10 maanden van zgn bavelbebberscbaii weinig voordeelen beeft behaald en geeo zguer grootsehe plannen ten uitvoer heeft gebrncht De regeering echter ni t voornsmens hen beruit te roepen vooral niet na het congres der Ver Stateu npoedÏK hgeenkomt n men nog niet zeker is wat pro idmt Oleveland zal doen Bovondieu zoo het moeilgk zgo een opvolger voor generasl Weyler te vinden de eenige die voor dezen gewichtigeo post io aanmerking zou komen is tegenwoordig minister vau oorlog generaat Azcarraga dit om zgn organiteorende talenten geroemd wordt mnar het kabinet kan zgoe diensten niet ontberen nn de koloniale oorlogen dti inspanning f n alle krachten vorderen De regeeiiug wil daarom den loop der zaken alwuchten alvureo 4 eee bes uit te nemen De Kngulsche bladen meenen dat de inval van Jameson in deZuid Afrikaaosehe Rf publiftli thans zwaar genoeg gestraft ts £ n daarom dringflo zg aan op vrglating van dr Jim Netuurlgk moet daarvoor een voorwendsel worden gevonden en dat Ügt voor de hand Jameson is zoo zink dat een linger verblgl in da gevangenis zgn leven in gevaar zou brengen € luidt de verontrustende tgdïng Ën dagelgks worden thans butlftin oitgevaardigd over d n gezondheidstoestand van den sStrgder voor GrooterEngetand c Dit middel hletk opnieow probaat te zijn Uit Lond n wordt tenminste gemeld dat is den ministerraad door den minister van biouenlandHcbe zaken is medegedeeld dat hg een memorie ooer den toestand van Jameson zal indienen Daarin zal hij voorstellen Jameson in vrgheid te stellen zoodra hg hersteld zal gn van da operatie die hg onlangs heeft ondergaan Buiten Engeland zal dit besloit wel niet met dezelfde gevoelens ontvangen worden als in Kist eilandenrgk Maar daarbg zal het niet bigven Terwgl de parlementaire enquêtecom miss ie nog bezig is de orastandightdea waaronder de inval plaats had te onderzoeken doet de Engelache regeering allerl i dingen die niet strekken snlteu om de verbittering tufsehen Engeland en Afrikaanders weg te nemen c wat het eenig doet van Chamberlain is volgens zgn tarief aan Hofmeyr De Times c verneemt dak de heer Chamberlain een protest zal indienen bg de regeering dar Z A Republiek naar aanleiding van het perswetje Alsof de Engelscbe minister ran koIoniSn nog niet weet dat de regeering der Republiek da ment volkomen vryheid heeft om haar binnen landache zaken geheel naar eigen goedvinden te regelen £ n OQ komt daar n de vrglating vaa Jameson bg Want vrggelateo wordt hg zeker en wie week hoe spoedig de Chartered Company hem niet een hetrakking zal bezorgen in Zoid Afnka waar bek klimaat beter voor bem it dan dat ener Londensche gevangenis Al il men bet niet eens mekde Voss Ztg t die segk Te Pretoria beeft men alle raden om de groote zachtheid na den ili bg Krugersdorp t bekrearans Toen had een kogel of een strop het oordeel de volks bekrachtigd en aan de Republiek later veel ergernis bespaard Toch kan men het tietrearen dat de Engelsefae regeeriog zoo re nig begrip van den toestand in Afrika toont £ ii in Matabeïeland zgn nog steeds de naweeSn merkbaar van JameaoBs daad Wel hebben eerst de Chartered en daarna Cecil Rhodes getracht den indruk weg te nemen die gewekt verd door da berichten uitBoeioawayo waarin een nienwe opstand als waarsohgntgk word voorgesteld Maar men weet welka naarde meu hecbtanmoet aan zulke verklaringen van den ongekroondeo koning vooral wanneer hek betrefteen daling van da aandeelen der Chartered te voorkomen Daarom wordt ook niet ta veel geloof geslagen aan hetgeen Rhodes mededeelde aan een correspondent van den Daily Telegraph dal alle onrustbarende gerochtenon ni it waren en dat eeif militaire maatr geleo meer zullen noodig xgn om de orde geheel te herslelten Rbedea heeft teven verklaard dat hg niet inzag waarom de Chartered geen schadelooS 4 stelling aan president Kruger sou betalen of wsarnm een eisrh daartoe oi t erkend lott worden Ën hij gaf zgn voornemen te kennen ia ha voorjaar naar Kuropa te komen Bg deo Transvaalschen Volksraad zal naar da tTioies uit Kaapstad verneemt ea wetso ontwerp op de immigratie worden ingediend Het bepaalt o s dat alle immigranten voorzien moeten sgn vau een behoorhjkei pas afgegeven door de regeeriog van het land van herkomst ten bewgze dal de houder vofdoende middel D van bestaan heeftof werk kan vindeü Bg gebrek aan em das kunnen vreemdelingen ook toegelaten worden op een vrggeleidebriei of eenvoudig door zich aan te melden en bon identiteit te bewg en Ue veldkornetteo kunnen reiapastten oitreiken aan vrsemdelingeli die zich in de republiek wenscbeo teveettgen miti zg bg een schriftelgk verklaring beio ani d wetten d s lauds ta zullen gehoorzamsD Drze bepalingen sgn niet toepasselgk op vreemdelingen die zich tgdens bet in werking treden van de wet io de republiek bevinden en behoorlgk ingenihreveo zgu Wie deze bepalingen tracht te ootdaiken kan krachtens de nieuwe Treamdelingenwet nit hek land gesel worden President Kroger moek io een interview gelegd hebben dat de regeeriog wegens de groote immigratie van leid n zonder midde en van bestaan geoondzaakt was darentgea maatregelea te nemen evenals da Vereenigde Staten hebban gedasn Hg vreesde echter dak dit in Engeland verkeerd zou opgevat worden en dat meu er een middel io zon zien om Engelscbe werkliedwn e weren VKRGADERINGV4NDfiNGEHEËNTERUD VRIJDAG 27 NOVEMBER 1896 Voorzitter de Burgemietter Ti geowoordig alle leden iDfl Voorzitter Ik open deze vergadering en deel de hb mede daé ik naar aanleiding van het overlgden van Mevr Van Bergen IJzendoorn een bezoek beh Rehad van den bsir Biidaan notrris die mededeelde dat mevr van Bergen IJzendnorn het baar toekomende gedeelte vao den buitentain eveneens Aan de gemeente heeft afKCstaan zoodak ds gehaelea buitentuin bg het plantsoen zal gevof gd worden De Gemeenteraad zal zeker dit gesehenk dankbaar aanvaarden De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd Door Gedep Stalen waren goedgekeurd de raadsbesluiten van l Sept tot overneming der Ueerenkade idem vau deBoomgaardstraat van 9 Oct tot wgziging der gemeeciebegrooting tot uitgifte van grond aan de Lemdnlsteeg en tok ruiling van grond aan de Vest Nog kan ik mededeelen dat op 27 Oet de boeken en de kas van den gemtente ontvanger xgn geverifieerd en in orde bevonden Het proeei verbaal ligt voor de raadall eo ter V sis Wordt vervolfid R S3 O Xi A 3 B Door 24 Profesêo ren in de Medieij nen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens hunne onverbaterlgke stellige aangename ea tevens volkomen onachadelgke werking tegen Verstoppingen BLar tUiJnigheid ontoereikend ontlastina en de onaangename gevolgen daarvan hoofd E gn hartkloppiogeo bloedsaandrang daizeligeld misljikbeid gebrek aan eetlnst ena t e kosten rau een dageiyksoh gebroik agn maar 3 centen Niet anders ta Terkrggen dan in doosjes 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E VAK SANTE V KOLFF Rotterd am UnrgerlUbe staand Beeawfjk QEBORBN Auloijins Jacobos adara H van Teen en M I de Jong OVDRLEDEN Blgleveai 1 i Een fraai Cadeau aan elk die coor 2 50 koopt bg A van OS Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van SS NOVEMBER rrkn lolktt 89 l8Vs 98 l 10 It l 86 84 t is M 981 8 s w 98Vs 104 10i SI 691 4 90 f ioVs I0 UB 93 100 aaa 96 itt 601 m 680 mm 180 mm 100 w 14 loiv 190 isjv 5 s B8 i 97 mm I s M 71 ae 109 98 808 818 M 101 61V 81 64 Vis Vs 4 i 80 77 l lV 101 lOl s 100 991 lai s l is ll is 100 50 loov 18 ll s 10 4 77 108 is Vu 7 ♦ 7 18 1 190 1 906 107 1 108 lOöVw 108 10 118 111 187 88 lOO 1 KinaaisMD Cerl Ned W 8 dito dito dito 8 dilo dito dito 8 HoNOia O I O adU188lSS 4 IfALia Inaehryring 186S 81 ft OoSTINa O il in pap fr 1868 6 dilv in silver 1188 t FoaTUOAL Olil mt t ooupon S dito tiokel 8 Bi siiNU Obl Bionenl 18M i dito Gecons 18S0 4 dito bii Rnllis 1889 4 dito bj HopelStV SO 4 dito ia Roud leen 1888 6 dilo dito dito 1884 6 SptNJa Perp t sohuM 1881 4 Ti u Oopr Oonv een 1 0 4 Ore iseaina serie D Gso Ie niag seris C ZuiDAra Bbf t ohl 1891 Miilt o Ubl Bail Bob 1890 t VaNSEuali Ohl 4 oobsp 1881 AnsTsaui ObÜKslisil 1898 3 RoTTCaoAM Slrd Irea 1894 8 NlD N Af Hsride sv asnd Anmdsb Tsb Mii CeTlitiialea Dsli Msaliohappü dlll Am llvposheekb psudlir 4 Cult M j der Vorsleal aand s ir HjpolhseVb psndbr S i Nederlsndsohe batiit sand Nad Ilsnlelmastsob dito N W k P O Hjrp b psndbr 8 tl Hypotheelib psnilbr S s l lr H p tlieekb dito 8 s OoBTS Na ilo l H n t bsnk asnd Rlsi llyp Ihorkbank psndb 4 i AassiKs Eqilil hypolh psnilb Msxw L i I r L en eert 6 Nan Moll iJ Bpoor Mü ssnl Mij lotKipl T St Spw send Neil Ind ïïpoorivsKni aand Ne l Ku a Afr Spm ssnd 6 dilo dito dilo IX 1 dito 5 Irtus 3n n r 1 1887 89 A Kob 8 üuld lUl Sipwrnij A H obl 8 FoLfK Wariohsu Waeuon sand 4 liiisL Ir Iin s Ppw Mü obl 4 HalCsilid dito asnd Fsstown dito ssnd 8 IwsQi Dombr liilo asu 1 8 Knrsk h Aioir p ksp obl 4 dito dito oblig 4 AHtalKi Cent Psn Hp Mü olil 8 Oblo ortb W pr O v sanH dlodllo Win et I eler obl 7 Penvsrk Rio ir Spm rort v a lUinoii reiilrsl obl in goud 4 Loaisf k sshvlU Cert v asnd Mcxioo Ji Spw Mij Ie hyp o 8 Mits KsoBSs V 4pot prof asnd N York Onlasiofc West ssnd dito Penn Ohio oblig 8 Orsgon slif Is byp in goud St Paul Mina k Msnit obl 7 Un Pao Hoofdlija obllR 8 dito dilo lino Col lebypO t Tahapa an South erl v sand Va CRsllw kNs Io h d o O Amsterd Omnibas Mij ssnd Hotterd TraBaweg Utatv sand N£U Htad Amsterdnm ssnd 8 Blad Rolterd nl aan 8 BitoiB Blad Aniaerpen 18 Advertentiön Stad Brussel 1888 87 lloHO Tbais UsgullrOnellich 4 OoSTtüa SUsIslceniDg 1880 6 K K Ooit B Cr 1880 8 SFANje Stad Madrid 8 U88 Nio Ver Bes Hvp Spobl eert ♦ Oatronvrd J0HANNK8 WE8TEBH00D n JOHANNA VBRKAAIE die ook nameiïs wedengdscha Familie hnn dank betnigen roor de belangstelling b hnn hnwelgk ondervonden 2 Mar 1896 ArMUrdam Goudat M i H Hrt i i onscbuislyluM sa 8S K makkslrksle postsmiildsl nor Hssrn so voorsl daiMS en Klndersolusairsrk IsdeApwstwirranC HMIIIartet f m S erlla aalli lr M Maal UL 09 naam sn falirtefcsnwrk SKbrsSsalSr ll srssW l l SfSSsry SM Untr n l tH r Ssrl ass Atsaw Allen dis iets ta vorderan babben ras glen Mavr de Wed LULIUS tak GOOR geb Hoisnjii overldan la Qouda den 17ea September 1896 gelieve hiervan vaor den len DKCEMBKR lb96 upgace te Ooe aaa Mej IMUm TAN GOOR Crabathatraat 282 alhier