Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1896

35ste Jaargang Maandag 30 November J800 No T134 mimm coür ami Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gesAiedt d a g e 1 j k n t uitEondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afiondermke Nommers VIJF CENTEN Enveloppen 2 2 50 en 3 de iOOO met Firma bedrukt bij A RRIKKNAK ZN Een ware Schat Toor de oogelnkkise elacbtoffere der ZetfbeTlekking Onanie en geheime nitepattlngen is het beroemde werk ZDr Retau s KLFBEW RING floUandache oitgaTe met 27 Ib Pros 2 golden leder die aan de TeraohnKkeiyke gevolgen Tan dese ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgk duizend Tan een zekeren dood Te Terkrygen bg hetVerUg3 Magazin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending ran hei bedrag ook in postzegels en in tlken boekhandel in HoUwnd E CASSÜTO Torfmarkt 171 Gonda behaira Z0MDA6S an WOENSDAGS Gevonden Lange Ttendeweg I 2i Door oQTOorziene omstandigheden vonden w iemand die ons een teUltaam lekker S GBMTS migaorye aan de hand deed het merk Wielerspoh Wg aarzelden dan ook geen oogenblik en kochten de geheele party op tegen een prga die zoo laag waa I Hierdoor kannen wg deze leveren tegen 2 i Oent Ziet twen de elegante verpakking in de Étalage Tevena aU vorig jaar rp pfeeorteerd met Surprises om te vallen met Sigaren Enorme voorraad Kietjee Sigaren van 26 60 en 100 rtnk Sigaretten en Pjjpen Uitatekend geschikt voor HU Nicolaas Cadeau Sociëteit HÉUIHE Zaal NUT eu VERMAAR Zaterdag 28 November as ê namiddags van 9 4 uur 1 Groot Schitterend KINDEKFEGST te geven door de wereldberoemde en overal bekende Profeseoren J BECKSRBLLI en WlSirjS welke de eer genoten hnnne Fantaieievooritellingen te geven voor vertchillende Vorttelgke en hooggeplaatste personen van Earopa Bekroond met de gouden medaille van den Hertog van Parma Hoogst JntereHsante VertooiUngen Magie Physiek Optiek en Eleotriciteit begeleid door eene Populaire Wetensohoppelgke Voordracht Üroote Patriotische Potpourri Dl BEDBRIANDSCHE VLAGGENWACHT DelweeAlcbineczeii Wonder der J Do eeuw HET BÜMtiSPLL Galieidkoosd No rvan Z M den Duitsch Keizer De BeJtsenkeuken of de duivel in alle hoeken en en GB00T8ÜCCÊ81 eUOOT SUCCES I De levende Hacblne PhoDotophon uitgevoerd door Prof W WIElJiE uit Londen TOT SLOT Oratia uitreiking van loten voor eene Tombola VIJFTIG PRIJZEN waaronder zich bevinden zal als Hoofdptge Ben prachtig afgewerkt beeld ran H M Koningin Wilhelmina PrgzeB der Plaatsen Gereserveerde plaatsen i 0 50 Ie Bang 25 Ct 2 Bang 15 Ot Ouders geleiders van kinderen betalen denzeliden prgs Kaarten en Plaatshespreking zonder vorhooging van prgzen Vrgdagnamiddag van i 6 aar in bovengenoemde Sociëteit Geen Grijs Haar meer III DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwgnen maiStt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van hot hoofd w fl 1 Ijondon Ëischt op den hals van on Bacon i néposk Verkrggbaar in flacons van 1 50 Jt ƒ 0 SK b $ l 4 CAÏ S PÜIKEOUDE © p SCHIEDAMMEB GEIIEVEE Uerki NIGH rCAP Verkrüffbtar bij Jz N B AU bewiji vsn echtheid is oaohet ea kurk steoda voor zien van den naam der Firma P HOFFB PEETERS TrekkiBg Dinsdag e k staats Loten Turkije met floofdpryun ran £ 167040 f i670i benerens een groot aantal prgzen tbd ƒ 55H0 f 1670 f 83S enz enz De oadergeteekende bericht dat hy den Boekhancfëlaar J L v d Weerd KLEIWEG 43 te GOUDA verkrggbaar zgn üehcele Aandeelen f 1 30 op welke Aandeelen men op Dinsdag e k de meer dan buitengewoon groote kans heeft de rolle borenataande pry eo te trekken die terstond door mij worden uitbetaald Dé oJUieeU uililag der trekking wordt teretond na de trekking franco en gratie toegezonden Naar buiten franco per keerende post tegen toezending vanpoatwis el of poêtxegele D E COSMAN Amstbbdih in Eftcten Ongelooflijk is het dat er voor den geringen Prga van ƒ i ÖO eooveel verschillende goed afgewerkte Speelgoederen verkrggbaar zgn Wg bieden de volgende waardvolle Sinterklaas Coleette aan bestaande uit 14 Voorwerpen Een beweegb gekt Pop hebb porsel kop met haar en hoed Eeneleg Koffieservies best uit kofAeen melkkannetje en suikerpot Een metalen Iluziekkraaidooeje Badkuip Porselein Kwempoppetje Surprise voorstellende Sinterklaas Schaap op rollen met wol vacht mooie Klarinet Doos m Soldaten 10 stuks Paardenstal Twee Paarden v d Stal 12 Een rekleede Bekkenslager 13 Kanon op wielen om met er ten te schieten U Verfdoos m 12 versch kleuren Penseel enz Alle 14 Voorwerpen voor slechts f 150 In eigen belang haast men zich te bestellen dsar de voorraad spoedig uitverkocht zal zgn Verzending na ontvangst v postwisael groot 1 05 anders onder rembours van J 8 Iranco door het geheele land G SCHIIBEHT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ Ghemlscke WasseheriJ Vi il OPPF IMHEIMEK 10 Kruiskade Botterdam Gabieveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddeptt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Speoialitait voor het atooraen en verren van alle Heerenen Damesgarderohen alsook alle Kindergoedeien Speciale inrichting voor het stoom n vai pluone mantels veeren bont eni Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd tforden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriekan zgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflaverboar n 3 dagen te verven goederen in eene week Stoom Automatische Walsen Ueelfabrieki Amersfoort Wy WHQsehsn de aanilaoht er op te reatiften liut relCD onzer depöthoudcrs ia deo I j te el alléén GEWONE SPRCULAAS érko ipen welke oak vai da beate ea wirera I I toffeii iceinitakt wordt en dao ook oiu den mtstekaaden amaak eo de fcor deze t I kwaiteit bijzonder laf en prijs zeer wordt pre teD en wild is en maVen wij het publiek er op att nt dat wy ook een nog fijner soort aprculans fAbrtoeereD genaamd VRIIftA SPECULA AS welk soort van de fijaste iagreditjuten als fijne blanke rietsuiker rao aeer boog zoatgebalte hnio tafel oatuurboter de geurigtte speceryeD de itgezocht fijnste amandelen eo 1 I BQcade enx Tervaardigd wordt Wy kunnen dit soort om dea buitengewoon heerlijken smaak bijzonder aanbevelen 1 aan elkeen welke bepaald het fijnste wit bebbon wat rr gemaakt kan worden eu wien dit den natuurlijk iets hoogeren pr a waard is Daar enkelen onaer dept tbouders om een luttel meer gewin andere speoulaaa ran lEférieure kwaliteit ven dikwijls verdaekte siimoDsfelling rerkoopen verxoeken wij bet I publiek ook in zijn eif on belang beleefd maar driaifend bepaaU onze 2 fabrikaten genaamr PRIMA SPECULAA9 en GBWONE 3PECULAAS te eiscbeo eu zullen wij gaarne inlicbtiDgen geren of een dopothouder geregeld speoulaaa van ons betrekt of niet I en in het laatste geral desgewenscbt iemand anders roor de lerering aanwezen Van beide soor en zjjn rerkrij bHar kloiU BOOrt DliddOl SOOrt OD grOOt 1 I soort koekjes benevoQS Manpoppen ea Vrouwpoppen van verschillende gewlohteO elke gewichun erenals de pr un men b onze depot 1 bondera kan Ternemon Voor de redenen wf rom wIJ aan eene billijke verhooglng der 1 I prljEea de voorkeur geven bouen kleiner en slechter maken verwijaen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken MAGGI i Eiwit eu Boiilllonboiideiide SOEPEN J o Bras IS 30 miuvteh mbs vitmdntexde soep D £ EENIQE die de VEflSCHE VERVANQT voor QEZONOEN en ZIEKEN Alles onder Zwitsei sciie Staatscontrole terens onder voortdurende controle ran Dr VA HAMEL ROOS en H ARMFAS 4 iu pakken Tsn 8 taUlettea ieder tablet voor l SO© ©ü I PO IH O n 0 6 per pak a n n mt m t dooejos van 10 tubes a 0 60 ieder JfcJO xlXOx I tube roor een kop bouillon 8AVEÜR DE POT OE om allerlei aoepeu on bouillons krachtig ea aromatisch te maken ie flumma van 0 66 0 90 ƒ l BO CONCENTRE A DX TKDFPE8 i aoone È 1 10 Verltrygbaar bg de Firma T CBBBAS Wijdstraat Oouda ïoorcngros en xporlbij PAUL llOR 0 Z ïoortargwal 67 Amslerdam Hennep Koninklijke Machlnalefalirlek DE MMOEII TAN II K van Schalk Go gerestigd te s Oravenhage Heppleritraat 9 i 99 Daby de Regentesselaan Hofleveranciers TAN Z M den £ o ing Tan België INDIEN GuIeSTI g ebruikt de Ailerwege bekroosde ll f reldbfroi Blijf Superior DRUIVEN Borsl Uonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cto en 1 rerkrijgbaar hg F H A WOLFF TANDARTS Drogiat Harkt Gmida K a Tl MILD Veeratal B 126 te Gouda k BüUMAN Vcordneh J C RATELAND BosUep B T WIJK Oudtuaicr Gouda Drak ran A BEIKKMAN k ZOON BINNENLAND GOUDA 28 NoTember 1896 Naar wq vernoniea ii de 3e uitfoering der OrkeBtfereenigiog aSaphooiac alhier bepaald op eeo der ZondiigeB io de maand Oeco ber De joiste datam zal nader wordvD mede gfd eld Voor d M nikToering jis o a medewerking loageïegd door inejaffrouw Anna G Schuil te Dordrecht alt die het Goudacbe publiek op 31 AaguBtQB jl op zolk eene buitengewone wgie heeft rerrnkk Het is met het oog op de gewairdeerde nedaverkiag dier bekende artiste die geeo Midweo dag diaponibel had dat de Tereeoigiog is afgeweken van htar regel om geene couoerten roor de leden op Zondag te geren Heden moi ea ie een Tyfjerig kj d tod Verhoef door dan heer F Sigmani it hel water der Spie ri a gatraat gered die zich gekleed daartoe te water moeet begofen Hedeomiddag oniBtreeki half en is er brand ontstaan in hei gebouw der Herformde kerk te Haastrecht De oorzaak ia nift bakand doch het vermoeden ligt voor de hand dat di brand ia ontstaan tengevolge van bet atokeu dar kachala Morgen zoo de karl Toor het erat varwarnid worden en beden zon eeo proef gei omeu wotden met de nieawe kacbals Wel Bcb ot het vaor het eerat ia bet dak uitgebroken te tgo maar de mogelgkheid bestaat dat een Touk iu bet bontwerk is terechtgeko men Boe het zg het oude kerkg boDw is geheet aitgebrand van kerk en toren zyo niets meer over dan de ateeoen romp Yao de meobala ia nagenoeg nieta gered wy zagen leehts enkele banken en itoelen ook scbgneo enkele papieren uit de conotiatorie te zgo gered Binnen een gbed our was er nieta dan een rookeade poiohoop orer Tan bet etrwaardige gebouw waaraan TOor de gemeeoteaareo eo Tooral Toor de oade Haastreehtscbe tamilies salËe dier re herinneringen rerboudeo zya Gelukkig dat de tamelyk felle wind tbd het dorp af en naar een onbebouwde plek gekeerd was anders ware de ramp oiet te oferzien geweest Allea was Terzekerd VoJgens talegraphiscbe mededeeliug is deheer Dr H Critier leeraar aao de H B S ta Soerabaia froeger Ie Gouda woonachtig oierleden P Benoemd tat onderwijzer aan de openbare lagere school te Haaatreoht den heer K SoboDten oodorwyser te Bleiswyk fEUÊLLETOA 80 Er moet eeue min komen Haver viu daag dan morgaa eene gezonde trouwe min seida hg toen kg met mg bg Arnold teruggekeerd was Ik sta aodara voor niets ia heer baron Het is alsjf er een booze demon over de uwen regeert zoodat al oase gegronde verwachtingen in bet niet verdwgnen fToen hij van dien boozen demon sprak kwam weder deselfde gedachte vao dien morgen bg mij op ik keek bgna verschrikt aaar Arnold en zag haa doodsbleek worden hg staarde dan dokter met wijd opengespalkte oogen asn da dokter ontstelde doch Arnold liet hem geen tgd om iets te eeggeo naar lei haaatig en het waren de eerata aaaenhaageode woorden welke bg sedert den dood zgner vrouw sprak Gij hebt groot gelgk doktor er oal voor gezo gd worden het zal morgenochtend aeea aog van daag gebearen Vergeef mg mijne verstrooidheid ea nalatigheid mga hoofd as loo verward 1 vEb hg ging naar da huishoudatar an vroeg baar of op zieh durfde nemen zgn dochtertje gedurende een paar d en geheel te verzorgen en daar zg hoewri verwonderd wgl de baker er nog was en daza bovendien voor iemand gezorgd kad dia haar bg het kiud vervaogen kon die taak t reidwitlig ep siidi asm plaatte kjj i a kaeebt de baker u mÊiÊmms mmmm Uit Boskoop woidt aan De Bgnbodec geBcbreTen Publieke TiBchverkoopin j aanhetp Mtksntoof mag laker ata iets ongewooni beschoawd worden Dexer dagen kwam Tan Deo Helder alhier aan een rerrekenpakket iuhondeiide Trrache Tisch Door ouduideiykbeid van het adres kon het niet worden bezorgd en doordak de inhoud aan bederf onderberig whs besloot de postdirecteur deze visch aldaar publiek te verkoopen na vooraf Teracbitleode personen biermedu in kennle Ie hebbea gesteld By optoiog bleek het pakket te bevatteu een krimp gesneden kabeljauw welke niet meer dan 50 ots opbracht Dit waa eeu buiteokannje voor den koope maar zeker was bet eene teleurstelling voor dengeoe die deze wachtende wm HH HM de KouÏDgionen bezochten Zaterdagavond 21 Nof de vooratelling io bet Theater te Milaau eu niet Zondagavond zooala aaovankelyk is gemeld Uit den Haag vernemen wy dat aldaar het gerucht loopt eener cbolera paniek teSoèrabam waarby alle zaken atilataan Iu eene vergadering van r k kiezen t Zwolle werd een jonge garde een B baar yveraara gevormd die orer de Turaehilleode wgkeu verdeeld het beatuur zal helpen om de katholieke kiezera op te sporen en te zorgen dat alle kiesgerechtigden op de kie eraIysten geplaatst worden Hoe ouder hoe gekker 1 Dat bel kermiahouden niet alleen door joogetni wordt gedaan bawyat bet feit dat dezer dagen io de caroQfSel te Gorinchem twee oode luitjea za ten waarvan een 88 en de aodtir 75 jaar telde oudor het zingen vao tSientjb laat m t0B Het hoog militair gerechtahof beeft met vernietiging van het vonnia van den krggiraad te Leetiwardon den 2e laic P B W taii bet la reg lofaiiterie te AsaeOi wegens deKertie gevolgd door arreatatie veroordeeld tot zes maanden gevaogeoiastraf eo hem voor den tgd van drie jaren bet recht ontzegd om al militair of ala militair geëmplojeerde by dt gewapende macht te dienen Omtrent den brand io da rywielenfabrick vnn da firma Adler Van den Brink te Zeiat deelt men ons mede dat hy veroorzaakt werd door onvoorzichtigheid van eeu d r werkliedenDoor h t krachtig optredrn der brandweer gesteaod door de waterleiding was men den brand to eenige oren meeatar en hipef h zeggen dat zij nog dienzolfden avond vertrekken moest en dat hg de knecb baar met bet rgtmg naar de stad zou brengen Verder liet bij zich niet uit ea de diaostboden durfden er geene aanmerking op maken want als Arnold eenmaal een bealuit had opgevat gaf hg kortaf en bepaald zijne bevelen alsof hij nog san het hoofd van zgn regiment stond Zelfs toen ik zeide Zoudt gg haar niet liever nog een paar dagen houden en maakte hg eene afwgzende beweging met de hand an wendde zioh tot den dokter wien bg verzocht had dien nacht bg ons te blgvan en zeide eg mg op uw woord als eerlijk man of gg het er roor houdt dat er bg de oppaaaing van mijne vau mgoe fan haar en de kleine een moedwillig rerzuira heeft plaats gehad F i De dokter antwoordde dat hg dat niet bepaald durfde beweren wjjl er allea wel bMohouwd nieta gebeurd was dat zich niet als een natuurlijk ofschoon dan ook 2aer ongelukkig loeral liet verklaren Hg vond het alleen maar vreemd dat het na znlka bepaald gnnstigo verscbgnselsn zoo afgeloopen was Daarop wendde Arnold zioh met een bitteren giimUeh tol mg an zeida n MX ge oom bet la weer de demon daar kannen wg nieta tegen doen bet best ia haar uit den weg te blgven fDe baker vertrok niet zonder herhaalde aanbevelingan van de vroow welke zij als min voor bet kind had aanbevolen De dokter bleef en bet kind heratelde Arnold soheea door de ziekte vaè het kind wedar vatbaar voor inspanning en bedrgrigheid te zijn geworden Den volgenden morgen reed bg te paard naar en naburig dorp waar de predikant hem bekend was die in s aa gemtente inahieo f perkt kot de machinekamer au eene werkplaats £ K rywieleii At de werklieden kunnen in de overgebleven werkplaatsen bun werk hervatten en andere fabrikanten hebben kunne maebinea beaahikbaar r tald om genoemde firma in de gelegenheid stellen door te knnnen werken 4 Door de flinke houdiog van het gfbeele personeel werd de firm vaor grootere Bchadf bafaoed h Alles waa op benrapolta geaasureerd ¥ Aso Teracbillende leden van het dag beat an den A N D B Is ainds het veracbüceii aB het manifest van dien Bood tegen den 0 K Volksbond een eerewacht van politie égaatenc toegevoegd naar bet Weekbl van Jlien Bond meldt i Io een artikel io ds Volkabamsrc over deo jongaten twiat tuoBcben den U K Volkaj4 ond en den Dtamantbewerkeraboud wordt J esagd dak de afdeeliog St Ëduaróua rnim 300 teden telt ea dat er slecbts twee oiet utboÜeke donntears zün nl twee broedere rerkzaam bg de i katholieken baaa Heogevnidt IZy werden iodertyd donateur puar uit nympatbie met bet atreveo der afdealing Hat bestunr der Vareen van Éigenwerkmakera bnllant heeft het volgepd acbryveii geri btaan het hootdbealtinr van de Diamaat bewerkeriibond De Vereeniging vau Eigen werk mak ar h bHItani brengt dour deze te nwer kennia dat wanneer voor primo December e k de boycott voor den heer A öcbluter Hd van onze vereeniging niet 18 opgeheven zy maatregeleii zal nemen welke wel eens zeer nadeelii voor da leden van uwen bond konoeu worden c Op 23 of 24 dezer is ten nadeele van I S iSohuitenvoeder koffiebuishouder te Amaterdam jr ontvreemd eeo geflioten ijzeren geldkiittje Inhoudende een bankbiljet van f60 een van f 25 een mnntbiijet van f 50 benttvenn rykadaaldera golrlena en verdere zilveren loutitBpertfiutot een totaal bedrag van f 300 Toortae nig papieren van waarde De commisparis vao politie in de 2e sectie te Amaterdam burfan J D Meyerplein verzoakt opsporing en bericht Giaterea beeft bet gerechtahof te a Herto genboach uitapraak gfdaao in de zaak tegen J A B 33 jaar arbeider geboren te Alpen en Kiel wonende ta Udeobont appellant hii eeu vonnis der rechtbank te VHertogenhoRth dat voorna bevestigd hfui schuldig verklaard tiAo poging tot doodslag waarbjl bek vooroenieti doa dadera zieh door een heain van iiitvo ritig P nM P PViiWi0BP i 9 npiVaP9IHHHV BP iemand had die ona belfen kon Intoiddala kwan do knecht terug en zeide dat hy da baker b eana uiclit had moeten breoKao waar zjj niet aleobla door tUit maar üok oog duor iarnand andera ontvanKen ja blijkbaar rerwaolit waa geworden met wion zij oBBatonda ia buil getreden wa Hg bad hem aTsuwal nog gezien en ook nog gehoord dat hij vroeg Nu is allea in orde Ra de knecht zeide dat hg er eeo eed op darfda doen dat hy dien kerel ergens in He ran gezien had an daar bg wist dat de oude gravin Meerau oen doodeljjke taat legen de na rahgn mevrouw had opgovat an OU hg de baker met die van Meerau bekend zag Ik liet hem niet uitspreken aaoar ik behoef u niet te zeggen wolko gedachten mg bevtorraden ffAlaof nu alles moest aamen loopen bracht de volgende morgen ons nog erger bericht De oade nachtwacht bad zich uamelgk uilgelaten dat by in den nacht v or den dood der gravin een venster aan d n kant ran het park bad zien opansUan en dat hg er wgl bet hem verdacht was voorgekomen uaar toe gegaan was hij had echter een omweg moetan makon om er te komen en toen h i er waa bad hg allea atil en hst venster gealoten gevoodan Daarom had hij er orer gezwegen hg had ook niet geweten dat de kraamkamer daar lag en er nu ik weel niet door welke Binleiding wedi r aan gedacht Dat aebacB ona voldoende om de vrouw dia zloh ala da trouwste dienstbode van het geheele gezin hod voorgedaaa te vervolgen ik wilde aleckta de terugkomat v n Arnold afwaohteu om mot hem te bepraten welke maatregaJen wij nemoa zonden Hij kwan apoediger terug dan wg gedooht hadden fik ben aiet m du domino ifweest seida heeft geopenbaard en de oitToerioff alleen teagavolgo van van zyaen wil onafhaokelgke omstandig beden niet ia voltooid eo Taroordeeld tot eene gevaogeniaafcraf van 5 ja eii In dan avond van 25 dazer zya doorbrai en bet opeoarhniven van een raam in de Welmaratraat te a Oravenhage ontvreemd eeo goudflo ring waarop 15 jnweeleu ateeneo een gooden daniearing geheel in het rond bezet met Krosoe vierkante turkooizen eeo gouden damea cyliodar horloge aan beide zyde omzet met een dubbele r paarlea en roet eea ster van zeTen paarleo op hek mail en ea goaden heeren ketting Verdacht van deze br k wordt een laag slank man van ongeveer 30 jaar De commiasaria van politie in de 4e ofdea ling te a Grareabage verzoekt opaporiog bericht Desar dagei maakte dr Barnier arta aan bet aaaatoriom te Le in een wandeling met zyn collega dr Sletaoi Een Pool vertoe eude in het hotel Mout Blane wien dr Barnier eenige dagau ks voren bad amgeradeo naar een andere badplaats te vertrekken naderde bnide heeren ploiaoling en riep genoemden heer toe Betaalt u een verandering Tan tucht Dr Burnier antwoordde met ernige verbazing kortweg aneenU De Pool loste hierop bout portant yf revolversehoteu op den dokter wnarvan het laitate door dr Btefani uit de richting werd gealagen Door viar kogela doodaljjk getroffen stortte dr Burnier ter aarde om kort daarop den geest te geven De weatelyke Mtateo van Amerika en een groot gedeelte van China z jn berocbt om ban zand eo atofsiormen die men daar af en toe waarneemt De wind neemt de opperste lagen van deo nttgedroogden boilem op en voert ze honderden mylen door de lucht zoodat dezoa Noma vele dagen acbtereen verdnialerd ia t zwaarte Tan de hoeveelheid raste i toSen die dorr den wind worden meegevoerd kan dikwyU een baiten T woon cijfer bereiken Eeo Amerikaan berekent althans da een kubieke mjil dampkrin lnr ht gedurende een zandatorm 225 125 000 ton orgaoiacbe sloffaa kan bevatteu Het is te Amaterdam een goede tyd TOor de zakkenrnljeri wegens de enorme drukte io de KalverBtraat in vrband met het aanataao de St Niro aaftfeest Het politierapport maakt melding van 8 damea wier portemonnaiea op éen dag syn gerold hg ilg k nt de anderen in Hagen eoH erauuok en k bei WBntrouw od geworden Ik ben geloof ik zonder hem betar althans geruster voor mg klaar gekomon Ia fiorkheim waar ik doorreed stond eene jonge vrouw voor een huis gereed om bot te verlaten a waa ta den rouw en keek treurig naar buis en bof om Ik hield stil an vroeg haar over wien zg in daa rouw was daarop vertelde tg mij dat zij onlangs twee kinderen aan de mazelen verloren had en na ook haren man en dat baar zwager zijn recht op het huis dat ig bewoonde liet gelden daarop heb ik itanatonds tot haar gez d ICfim bg m eu zorg voor mijn kind dat bare moeder verloren heeA Zg bewilligde aaustoudi oom en van avond tal zg hier zijn van dia vrouw zullen wg b op ik uieta te vreezen hebbeo ft Ik rertfllde hem wat ik van dan nachtwacht gehoord had maar hg antwoordde Dat ia mfj na de uitspraak viu den dokter niets nieuws Haar wat ketpt het ops P Kunt gjj haar daar ginds iets bewijseo Laat het wgf terug balen indien z nog i vinden ts en dwing haar tot bekentenis van eena oovooniehtigheid Ik zie nu alles in De baker werd mg door do vroow van generaal Brandensteio aanbevolen dia eena vriendin van m ae beide zusters ia en zich ook jegens mg altgd rriendsofaappelljk batoond heeft Het was licht te voorzien dat ik mg bij de oneenigbeid met mgne familie in die huiseIgke omstandigheden tot haar soa wenden en het was gemakkelijk zuo te overlaggea dat ik ep die manier manaohen in mgae dienst kreeg dis ijj er gaarne in lagen ITvrii vffoi