Goudsche Courant, maandag 30 november 1896

ABDgevangen 1 October TUd van Greeowicb Winterdleast 1896 GOUDA ROTTIKDAH Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA S 80 9 67 11 10 M 10 17 10 9 11 80 itl ll 3 19 16 l 4 8 4 16 KOTTIIDA M G O n D A 9 11 61 10 19 11 60 19 97 1 40 1 44 9 0 8 44 4 1 18 99 1 64 10 88 a 9 01 I 10 48 t 1 08 r 60 10 11 10 49 19 8 11 47 9 14 8 09 4 04 4 83 9 30 9 40 9 65 10 17 4 40 6 90 4 60 4 67 6 04 6 10 6 40 DEN HAAO eODOA 8 61 7 96 8 66 10 94 7 10 7 48 1 18 9 H eOVDA DEN HAAB Z otermmrZeg aard Voorburg a Ha 46 7 10 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 111 86 9 44 8 40 4 10 4 38 6 88 6 187 18 7 68 9 88 10 17 1 41 4 8 6 18 9 34 10 38 a t 1 66 4 68 8 80 9 48 t 10 48 8 08 04 6 89 8 7 8 86 9 89 rk i ü io no 48li ii 46 19 i i V x7 V6 J 8 5 7 ü n ïr 7 88 M4 6 U 7 16 W7 1M4 ÏIM 1I S4 4 18 If u iOl5 n W 4 7l l7 W8M1MI1U0 ionda 6 80 6 87 7 19 7 66 8 91 l 9 69 10 19 10 67 19 66 9 90 8 17 4 41 6 67 8 66 8 81 kO 17 10 8 Oudaw 6 46 64 11 14 9 87 Vw a jT Woerd n6 6h7 8 8 19 f H iS M nJJ t Dirwbt 4 18 7 4S 8 98 9 64 10 61 11 48 1 97 3 08 8 60 18 6 7 8 9 4 11 07 I Naar Amiterdsm f Stopt Woensdag ir o o U 1 A A MBTIIIDAIi Gouda 8 87 8 91 9 9 lO d 18 10 4 11 O 7 61 8 14 7 10 6 1 l W e 8 68 Itept ts Nootdorp Leidtchendam en Blsjiwgk liaiawag a Uak dor AM8TISDA M e O U D A Asst rdan G SU 7 11 8 11 1Ö U Laat ta Ooada Babdgara tiii maar B Nst ia niat op M 10 17 19M IIM 8tat6n OdDeraal 2 Kaicss Zitiiog van Vrydtg 27 November Ingekomen wae hel overlgdeofiberiebt fSD den beer Lamhreehts aaa wiens Dagedichteaii de beer Vao deo Bergh vao HitemHtede balde bracht Behandeld werd bek wetsontwerp tot nadere bepaUogeo op dan Batkeraccyas ferboogiog van rendement en bet cyfer der minimim Opbrangit De heer Vao den Ber b van Heemstede beatreed bet ontwerp als oadeelig voor de fabrikanten de landbouwera en de coltnar droog er op aao om altbaos een jaar den beitaandeo toestand te handhaven in afwacQtiag VAD een definitieve regpüni opdat de vadertandicbe indnatrie met pIütvHÜng ran beUogrykfl inkomsten worde beroofd De beer Van der Kou beatrifd sterk de aapverhooging ttaande de campagne en met terugwerkende kracht In het lickt der wet van 1867 is dit een eon tract breuk terwyl de landbouwindastrie r door wordt vernietigd Bovendien wordt in bei baitea aod overal de protectie verhoogd Da heer Veegens noemde bet nok onrecht da fabriksnten hangende de camp gue booger aan te slaan waardoor onneodig verkregen reebien worden aangetast De beer Tydeman ofschoon een Terboogtog van mininmopbrengst zelfs tot 3 miDioen en 3 ton goedkeurende achtte da laprerhoogiog kgdans ds campagne ongerechtvaardigd en een Tooraitloopen op de definitieve re eting Da minister ran Financiën verdedigt de wat nitvoerig met bet betoog dat da landbouw niets met deze regeling te maken beeft Het ifc de Staat die in zijn belaag de fabrikanten aan beffing onderwerpt en deze kaonen niet zelf bun bgdrage regelen of zich beroepen op verkragen rechten die niet bestaan Da Kamer heeft ten slotte artikel 1 van het wetaontw rp faondende bepalingen ter variekering van da opbrengst van den suikeraecyns is het jaar 1897 met 42 tegen 40 stemmen aangenomen Tegen stemden de heeran A Smit Schaafsma De Ras Van Baaten Batenburg Loefi Van den Berob Da Ram Baatert Van Kerkwgk Nolens Kolkman Michiels Bablmano Vaegena Mutiaera Smite van Oym Lieftinck Ferf Van Berckel Tydeman Tak Tboott Rink Schimmelpenninck Harte Beelaerts Trnjui Van Viymen Dobbalmmn Mackay BUalmao Van der Kun Van Bylandt A Pijnappel De Kanter Donner Seret Ty lans Van Alphen en Travaglino Artikel 2 werd zonder boofdelgke stammisK aangenomen en vervolgens bet wetsontwerp mat 48 tegen 35 stemmen Tegen itemdeu de bovengenoemde leden behalve de heeren Kolkman Fert Schimmelpenninck T Markay en Van ByUbdt A VERGADERINGVAPEN6iiMEENTI R44D VBUDAG 27 NOVEMBER 1896 V rTolg lag komeD 1 I n tooril l d D h r F Heriii n Fi tot wgiiging lan het cboolgelü op ile L g r lobol D CD wal om dit oor it keid TwMd Tor tisi 2 Ben dr 8 tm de CommiMie i n Toelichtop hel l ger oud rwij beliekktliik h t hed oun ds ord zijnd vooritil an d ii hMr n Qal D Dwr dit dr i ua d rwdilfd n WM to ge ODd ii w rd het oi t voorgeliieo 8 Aaugenomea loor keiiDiigavitig Mini an de Commissie oier de Volk gaark ak n m dedMl Dde dat de b r A H Tan Dillon ihad bedankl all lid deaer CommiHie een ni ow anb tBlipg daarjoor iasendaod waarop geplaatst lijn de bh Dr P J A LEVE DAG n iV W ROES 8 40 8 47 8 4 1 H IC 6 S0 7 M 7 i 7 89 1 46 l ii G uda Uoordrwht in uw rksrk OapsUs ftottardam aott rdaiB Oapslls Hisuwnkark HoordrMht Souda 8 88 6 17 6 68 8 8 11 8 19 6 16 4 66 6 6 6 14 6 11 6 97 Gouda Zsveahuizan Moerkspelle ll SO 11 41 iü 7 49 8 47 Z Z 7 8 8 68 Ter viiip Miisiic n T r chill nd Coramiui a o b liDg n iouBdtod foor d fmcbilleade pariodiek aftrMUBgen all Toor Curator loor bat Oymnaainm Mr B 3 WONDER aftr Dr H IJ88EL K SCHEPPER Gommiiii fan Toaticht Toor het Middelbaar Onderwgi Dr H 1J S8BL SCHEPPER aftr 0 P W DES8ING Commiiiie van Toezicht orer de Uaii kacfaool P J H BROUWER ftr J J A MONTIJN Commiifie voor bet Muieam ran Ondhedem Mr 0 N BROUWER aftr Dr L A KESPER Borg r yk Armbestoar Dr H J UE VOOGT aftr P D JONÖ Regent der Qaithu K n G PRINCE aftr H KNUTTEL Regent TOor bat Wp Rhnia D O TAK VRBÜMINGBN aftr G C Dl VOOIJS RegentM Toor bet Weeihnia Daar Merr de Wed P fan E nColl w u overleden ii wordin nu aant foleüde dam i A N HOOGENBOOM CoLLtwus N BE VOüIJS KauuT lUg nt fan het Beited liogenhuii Daar de bwr A H fan Dillen beHankt ba ft warden nu aanbefolen d bb A JASPERS L J J TAK DEÏ SANDEN Reg nt a fan bet Beitad lingenbnii Daar Mefr T Kromhout Jonker bedankt he ft worden nn roorgedragin de dame N BEEKENKAMP Kaeebman T N V D STRA ATEN BoKB Commiiiarii fOor d Volktgaarkeukon W BEGEER aflr P J BELLAAKT Itegeut roor kat Boffmanigeiticht J M NOOTHOVEN vas GOOR aflr Dr H J3SEL de SCHEPPER Deze foordrichten worden ter fiiie gelegd 5 Eea fooralel fan B en W lot naderaregeling fan de jaarwedde van den Gemeant Ontfanger B en W atallnn fOor m t ingang fan 1 Januari 1897 zgn bezoldigingt b pal n op f 2400 met inbegrip deruhidefergoeding fOorkanto rhaoradf200 en den commies eene bezoldiging tos tekennen fan f 750 jairi ter Viiie E n foorit 1 fan B en W bttreffoiide defoorwaardea o r lefering fan gai B n W itellen foor de 10 Metara gratia aanlegt br ngan op 15 M n w keiyk bel gaaferbnik te laten betalen daar door deunmaatregel fel kleine burgen of werkliedenofer zullen gaan gaa tsgaan gebruiken voorferliebtiog of verwarming Ter fiaie Een fooratal tan B en W betreffende deferbatering fan bet buizennet in b t centrumder gemeente Ter fiiie Een fooratel van B en W tot ferbetaringfan de acbietbaan ten einde ongelukken tevoorkomen en wel om met di ferb leriDg zooapoedig mogelijk te laten beginnen Wordt bealoten dit na punt 4 der agenda t b hBodeten 9 Een foorstol fan B en W betreffendeb t laatite adrM fan M Paligraaf aangaand de beitraling d r Heerenkade De be r Ving rling M de V ik zoi w l will n fooritell n dit te behandelen naafloop dar agenda De Voorzitter U bedoelt zeker na punt 4 De beer fan der Sand n Ia daar wel io o haail bji M de V daar de winter foor de deur ataat De heer Dirokaen dat dan loo erg dat er fan d zan wint r nieta aan gedaan kan worden 1 89 U ti 19 89 i 48 19 ii ll U U l 11 91 ll Si ll 5 11 4 ll Sl De Voorziitsr Eerat nadat het is aangsnom o no t het naar Qed Staten en ifaanesr die bet goed zulten keursn weten g natnuriyk niat zoadat bat toch foor dosn wilier niet kan afgehandeld worden D beer Ving rling Ik h b dat allM ook w l gew t n en wMt dat bet moet geaebiadan maar bet ia toch beter dat het boe eer boe bstsr geschied De bmr fan der Sandsn De a nachen in de Boorogaardatraat zgn den raad heel d mkbaar dat lij wn nieuwe straat krggeo maar met den winter valt b t hen aiet mede De heer Nwlerhorit Ik zal er tegen wezen op een of Iwee weken komt bat niet op aan Het fooratel wordt ia stemming gebracht om het na pont 4 in behandeling te nemen en aangenomen met 9 tegen 8 stemmen Voor stemmen de hh Jaspers Deroksen Daising fan Itsrtoa Vingerliog Piina d Raadt fan Gtilen en Hoogauboom 10 Een voorstel fan B en W tot het nitgeran fan rood in erfpacht ala nan J Gfan der Linden H Burnsen wed L JPiotera C Vergetr en F B Weerman ente ferkoopeo aan A J Velzen J fan derBruggen en J de tl Een adres fan II Blom pachter fan bet orerzetf eer over de Torfsingelgracbt f erzosk nd ferlengiag der pacht op dezelfde voorwaarden B en W adfiseeren tot go lgunstigebealisaing daarop Ter fisie 12 Een adres van A Kaptgo eohigenootefan W F Schaap ferzoekeode een onderstsuaing In handen fan B en W om bericht en raad Een adroe fan den heer P Nortier kenniagefenda fan bet oierlgden fan zgoen fader tevens dankzeggende voor de enkelejaren ferleende gratificatie Een adrea fan T C fan Xanten an G Stigter f rzoekend wgziging fan ari 85 der onlange raatgastelde politie rerordeniog Ia handen fan de Commiasi fOor Straff rord niog n 15 Een adres fan het Bestuur fan Nederl ateeofabrikanten betreffende de toepasaingd r arbitrage bg bet aannemen fan werkeo In banden ran B en W om bg het aanbestedon ran werlien daarop f letten 16 Een adrea van mej E Groothof ontslag verzoekend tegen 1 Febr ala ooderwgzeres aan de tweede Borgeracbool voor meisjes Wordt eerfol ontslag rerleend t gen 1 Febrnari 17 Een fooratel tot onthe£Sng fan aangealagenon in de belaating naar het inkomen Ter fiaie 18 Hat auppletoir kohier dar belasting foor 1896 Dit zal worden gedrnkt en ieder lid wn mplaar worden geg feu Aan de ord D b noemiog fan eens Stads Vroedfroaw Benoemd wordt mej J Nauta te Eibergen met algemeane stemmen Aan de orde De benoeming van Mn Onderwgzeres aan den gemeentelgken cursus tot opleiding van bewaaracboolbondereaaen Benoemd wordt mej A M de Graaf met alg stemmen Aan d ord Bet voorstel tot nadere regeling der retributie fOor bet gebruik fan een stuk grond aan de Goudscbe Sluis te Alphen Wordt aangenomen Aan de orde Het foorstel om aan de firma A Brinkman en Zoon over 1896 eene extra toelage f oor de oitgafe fan het verslag der Handelingen vao den Gemeenteraad te varleeneo 7 17 6 19 6 61 4 0 4 67 4 6 11 10 6 39 6 10 8 39 7 86 Voorb 6 69 Z Zeiw6 8 Z V H 6 17 Utreokl 88 7 60 9 8 18 10 16 Woerdn 8 63 8 11 10 88 Ottdewaler 8 19 10 48 Gouda 8 88 9 84 18 10 10 8 Wordt aangenomen Aan de orde Hat fooratel fan B en W tot bet aanbrengen ran verbeteringen aan de schietbaan De heer Nedeihorst M da V ia ook aen taskening daarvan of anders zou ik hst voorstel nog wel eens willen hooien voorlezen De Voorzitter Mag Ik dan aeenlaiia ver zoeken dit nog esna voor ts luen De hMr Nedarhorit Ik zon willen vragen of bet nu zoo gemaakt zal word n aoodat over MO paar jaar niat weder daaraan gelden zallen worden beateed D Voorzitter Ds vsraodstiog van d schietbaan is soodig doordien het nieowe geweer is ingevoerd door den commandant van de sckietsebool is de goedkeuring daaraan verleend Het voorstel wordt daarop zonder hosfdslgke stemmiuic aangenomen Aan de orde Het voorstel van B en W tot bestrating der Heerenkade De heer Nederhorat Willen de bewonen nu een derde bgdragen in betgMU de geheels bsstratieg kosten zal Ds Voorzitter Zg verklaren zich bereid een derda te betalen De beer de Raadt M ds V daar het nog zoo laag zal doren eer die bestrating daar komt zou tk willen ragen of die gaten daar niet voigHgooid knouen worden daar er allicht ongelu keo kunnen gebeuren De Voorzitter Ik zal uw vraag bg B en W overbrengen Het voorstel wordt zonder hoofdelgka atmiining aanjrenomen Wordt vervolgd Bultenlandsch Ovenclcht Het debat over de interpellatie Lorand in de Belgische Kamer is eindelgk gesloten liOrand bad de volgeode motie ingediend De Kamer het betreurend dat do regeeriog geen wetsontwerp tot tegarhervorn ing mtgaaode van afschaffing der piaatftvervanging bg baar ingediend beeft gaat over tot de orde van n dag Daarentegenoveribad de minister president verklaard slechte de eenvundige orde van den dag te kannen aannemen Deze laalete t eerst in stemming gebracht werd anngenomen met 73 stemmen tegen 38 by to ontboadingen Het aantal Werkstakara werd te Hamburg volgens een raming die wat te hoog Igkt da berichten over de werkstaking spreken elkaar loms tynrecbt tegen op 11 000 getchat Daarmede zou mei al niet zoo heel ver van de algemeene werkstaking af zyn Maar de raag of de algemeene werkstaking openlgk afgekondigd zal worden zoo eerst gisteren beslist worden aldna ia in een groots vergadering van den bond van baren werklieden besloten Tom Mann heeft de stakers nog eene aangemaand vol ka bonden totdat aan al ban eischeo voldaan is Negen tienden vao da Ëngeleche werklieden verzekerde by hebben met vreugde de bawegiLg te Hamburg begroet De vakgenooten te Antwerpen Rotterdam Eristiania Ooteoburg en in de Ëogalfohe havenplaatsen zyn bereid oaderaleaniog te verleeoen Uit een telegram biykt dat de politie w I wat laat den EngeUobman na opgepakt en naar zyu land teruggezonden heeft lotnsecben gaan de werkstakers voort do beweging te regelen Zij hebben vyf coatröla bureaui opgericht en leoden overal troepjes been die zooveel mogelgk bet hervatten ran den arbeid beletten moeten Hier en daar ign botsingen voorgekomen maar nergens waren deze tot beden vao ernstigen aard Bet bezadigde ofschoon waar noodig krachtige optreden van de politie wordt geprezen No de Pchniienvoerdera die ook ds licbter ohepen bedienen ziob erenals de zeelui bg de bewe tng aangealotaa hebben kan men slechts met de grootste moeite de gemeeoacbap tasiqhoQ de op stroom liggende lehepen en den wal onderhouden Uit Kiel en andere plaatsen worden nu lichters aangeroerd en de vereeniging van reeders beeft den kooplieden verzocht de op de kaden liggende goederen soo spoedig mofteiyk per as te laten afhalen 10 40 11 11 8 48 8 1 7 1 8 36 7 V 8 8 a 8 18 8 89 8 3 6 9T 8 17 6 87 8 84 8 41 6 47 6 47 9 7 10 4 10 11 10 18 10 97 9 8 10 7 86 8 6 10 4 9 87 47 14 10 01 18 07 7 46 8 86 7 4 Mt 48 6 18 I M T 48 M8 Over de vraag of de werkstakers over voldoende middelen besebikken om de staking feni en tijd rol te honden verluidt na vin aea igda die hon niat welgexind is wel is waar dat dit niat het ga al kan ign Voordat Tom Mann Bnzto en Febr eeaigan tgd geleden te Hamburg kwamen waren aleebts 2600 havenwerkloi lid van den bond deze heeft lich wel is waar in de laatste maanden goed ontwikkeld maar meer dan 4000 leden lal bij wel niet tellen Verleden jaar werd in t geheel niet meer dan 4106 mk uitgegeven waaruit wel af ta leiden alt dat er niet reel geld in kas is Of de ondersteuning dia wellicht uit het bnitenland komt voldoeode cal zgn om een zoo groot aantal stakers en hun gezinnen een poot lang aan brood te helpen is zeker nrgfelnchtig Ën het ontbreken van eenige mededeeliag van de zgde der werkstakers over den toestaod der kas too ook doen denken dat die kas niet raim gevold is Volgens de Hamburgiecbe BSrseo Heilec werd op sommige schepen toch nog druk gewerkt maar slechts bg nitTiondering vet de gewone vier ploegen de meeste doen het met twee Werklieden in den omtrek a ogeworreu en naar Hamburg gekomen worden dikwgis onmidd ll k door de werkstakers overgehaald weer terog te gaan De politie heeft tanige atoom barkassen afgehuurd ora op de rivier dienst te doen Naar uit Qenan gemeld wordt heeft da prefect aldaar het vertrek van de 200 Italianen die door den veiteKonwoordigei der Hamborger Lloyd aangeworven warm opgeschort en aau de regeeriog om instructie ge eind Men wil naar t schgnt eeu herbaling van de onlangs te Zfirich voorgekamen ongeregeldheden voorkomen Te Bremen is de staking vrgwel slgemoen geworden Te Lübeok hebbeo de bootwerkers geweigerd booten nit Hamborg te lossen Heden zoo ook te Ki 1 gestaakt worden De oppositie in de Fraoncbe Kamer beefi nog weer eens geboogd het kabioet Méhne een apsak in de wielen te steken maar bet is haar niet gelokt De linkerzijde deed het voorstel dat op de 6480 meisjpucholen dit nog onder het toezicht van geestelijke zusters staan binnen twee jaren bet teeken onderwga zoB worden inguvoerd Dit verklaarde de regeeriog onuitvoerbaar waaroit de liokerzgde een bewijs trachtte tf putten voor de iclericala neigingen c ran het ministerie wal op rele repoblikeiufohe afgevaardigden zelden zgn uitwerking mist Op voorstel vao den heer Krauiz den rapportear der bgrooting werd de besliisiog ver daagd met bet oog op de kosten die van d aanneming hei gevolg zonden ign Den volgenden dag werd de strgd roortgetet £ n na de rerdedigiog van M lioe die zich beriep op da oi anieke onderwys wet werd bet Toordtel van de linkerzyke verworpen met 326 legen 237 ktemmeo Nogmaals heeft Mèline een overwinning babaeld maar de minderheid die zich legeo ham verklaarde moet hem wel doen inzien dat nog een paar zulke overwinningen zgu ral ten gevolge zullen hebben Da zitting der Hougiarsobe kamer is geopend Kn de openingsplechtigheid toonde opnieuw hoe scherp de partgen in HoDgargc tegvQorer elkander staan Do ladea van deo Rgkedag kvlp n bgean in bet paleis te Olen waar deKoning de troonrede nitiprak Door ean aantal leden van de party van Kosautb was een missive gazonden aan den voorzitter der Kamer waario zg verklaarden de openiagsplacbtigbeid niet te kannen bgwooen omdat d re plaats had in bet paleis waarboven de zwart gele vlag van Oostenrgk wapperde Volgens bonne maening had de opening der litting bebooren plaats te hebben in bet Parlementsgebouw en bad de ko ung ziob dieoen ta begeven te midden der vert enwoordigers ran zgn volk niet echter hen by lieh moeten ontbieden De minisier president baron Baoflj sprak o n enkel woord orar deze opmerking Geen vet saide hg verplecbt dan koning de litting Tan den Rgkedag te openen in het Parlemantsgeboaw Ën ala da koning omgaven van zgn Bongaarsehe hofstoet de litting in zgn paleis opende looden vaa da tinnen rau dat paleis de Hongaarscbs en Kroatische vlaggen wa peran aaast den keiserlgkan standaard ran het r eerande Huia ran Babtburg REJÜiKlSGEFIKG Nationale Militie Eekotb Zitting van des MiLiriEaAAO BUKGEMEE8TER en WETBOÜDERSvan Qooda brengen ter keooia van belaQgh bb Ddso dat de eerste zittiog vao den Militieraad bedoeld bü art 86 der Wet van den 9den Augualus 1861 StaaUblad No 72 aal plaats bebbeo op bet Baadbnia ts Gouda op Dinsdag dan 22atSB Decambsr 1896 voor ban die bg de lotisg getrokken bebbsa No 1 tot sn m t 50 op Wosnsdag den 23st n Dw nib r 1896 voor de Dammers 51 tot 125 ss op Donderdag den 34steD Deesmbsr 1896 vsor de nummers 126 tot 169 tsIksDS aanvangande des voormiddagi ts lO s O S In dess xitting mostsn vsricbgo o ds vrywilligsra voor de Militis so d iotsliogsn die vrgstellisg verlangan wegsni siskeljjks gssteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwgl daarin tevens uitspraak wordt gsdaan omtr nt ben die andere redenen van vrijstelling bebbsn ingediend en omtr nt all aodar loteliogsn Yoorta wordt den loteling die agne b wgssD tot vrgstetliDg nog oïet beeft doen opmaken bariouerd dat die aitailgk tisn dagen vóór den dag waarop de eerste sitting van den Militieraad wordt geopend bg den Burgemeester moeten xgo ingeleverd en dat bg die voor bovengenoemdeu Militifraad aisl is verscb n D ebouden wordt geen radenen tot vryatelling te bebben eu voor den dienst wordt aangewezen terwgl bet niet ontvangen van eeoe bysondere kenniageving of van een oproepingabiljet niet ooibeft van de verplicbling tot bet veracbgnen voor den Militieraad of tot bet indienen van de tot ataiiog der redenen vaa vrgatelling gevorderde bewgastokkao Eiod lgk worden d balaogbebbenden er op gewexeo dat bet opgeven van de redenen v u vrgalallinj by de io cbry ing ot bg de lotiog en bet doen opmaken van de noodige bewgsatukkan oiot voldoende is om Eicb de vrgstelliog te verzekeren waarop zg met nen aanspraak te kunnen makeo maar dat huu belang mede brengt om boveodien ds vryatelling te vragen in de e rste eittiug an den Militieraad Gouda den 27 November 1896 Borgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROOWEE Beurs van Amsterdam 28 NOVEMBBB Vrkrs slotkn Nbdeiiund Cert Ned W 9 8 i 8 s A dito dito ililo 8 98 Vs dito dito dito S l Vii 9 8 HoNOia 0 l Giudl 11881 88 4 109 ITALIB InsohrijviDg 1862 81 6 86 86V 8 V OoSTENR O il in papier 1668 6 86Vb dit3 in lilver 1868 6 84 PoRTUQAi Obl met coupon 3 dito ticket 3 84l i Rusland Obl Bionenl 1894 4 69 dito Giwons 1890 4 88 dito bii B ths 1889 4 ÏS dito bg Hope 1839 90 4 98 dito in Oud teen 1888 6 1041 dito dilo dito 1884 6 104 Spanjs Perp t schuld 1881 4 69 TraieiJ Qepr Oonv loon 1890 ♦ 6 4 Cree loeninu serie D 20 SO s Oec ie QiKg serie C 20 Vs 2uiD Ara Bap v obl 1899 6 112 Meiico OU Buil Soh 1890 8 9SVi ViNEzUEU O il 4anbep 1881 48 AMSrEaDAM OliliifBt en 1896 3 100 BoTTEEDAH 9ted Iran 1894 8 95 Nio K Afr Hsude sv Bsnd 60V Arendsb Tsb Mij Ceitiflcaten 660 Dsli Usatrobappij diti 80 Ara Hvpotlieakb ptndbr 4 100 CqILMij der Voratenl aaud 64 1 s Gr Hypolheokb pandbr 8 101 1 yederlandscbe bank sand IU9 i Nsd Ilsndelmsatseh dito 189 i 63 N W 4 p o Hyp b psndbr 6 68 i ill tl Hypotheekb psndbr 81 i 9llV l tr Hypothoekb dilo 3 97 j Oost Na Oo t Hnng bauk aand 1 182Vt Husi Ilypilhnekbaiik pandb 4 I 98 Amikika E u t hypoth paodb 6 76 I Maiiv L G Fr Lan oerl 6 96 Ned HoU IJ apoorw Mij aanl 109 Mij tot Kipl r 81 Spw aanil 98 Nel Ind Bpoornregm aand 90S Ned Zuid Afr Spm land 8 925 dilo dito dilo 1K91 dito 5 lOI 61 68 Italië Snoorwl 1887 8 A EobI 8 61 Zuid lUI iiptvmij A H obl 8 64 s PoLRN artchBU t eeuensnnd 4 162Vs RosL Gr Huis 8ptr Mij obl 4 981 Bsllis Jio dito ssod 60V Putows dito aand 6 77 Iwang Dombr dito sand 6 lOlVs 101 Korsk Ch Azo 3p ksp obl 4 lOl s dito dito oblig 4 100 Aheeiea Csnt Psc Sp Mij obi O V9S Chic k Voilh W pr 0 v aand d lo dilo Win 81 Peter obl 7 182 18 Deovarh Eio Gr Spm cerl v a 12 Illinois Ceiitrsl obl in goud 4 100 Louisr fcMaibvillnOerl r asnd 80 Meiioo N Spw Mij lo Byp o 6 lOO s 181 liiis Kaasaa r 4pel prer aand 13 N TorkOntaaiok Waal aand 104 77 106 I S Ai dito Peau Ühio oblig 8 104 Oregon Calif la byp io goud 6 3t Paul Hinn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdjijo oblig 8 27 12 190 206 107 106 108 108 116 181 167 88 109 dilo di to Lino Col la hyp O 6 Caiiida Cao Boath Cert v aand Tax C Ballw fc Na Ie b d e O Amslerd Omnibus Mij aand Eollaid Tramweg Haals aand NtD Stad Amsterdsm aand 3 106 Stad Botlerdam aap 3 BlLOlE Stad Antwerpen 18 it 2 Stad Brussel 1886 8 HoNO Tbeis Begullr Gesellich 4 OosTESa Slsalsleoning 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 Sfam Stad Madrid 3 1868 Nao Ter Bes Hvp Spobl eert NIBOWB ZKNDINO Dassen Handsclioeiieii EN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Verbod invoer vee Frankrijk De Burgtmeeatar van Gooda mukt b li Dd dat d FrsDscbfl Regeeriog op grood tau het uotreffeo tap mond en klsQwzter bg ait Nederland ingavourd ree dfo io en doorvoar van rODdereD geiten tchapeD eo varkeni her komatig ait NaJerlaad beeft varbodao Guada 27 November lBi 6 Da Burgempaster voorDoemd R L MAKTENS Burgerlijke Stand GËBORKN 25 Norfinber Coroelia oadera J C Verkerk eu A Snaterse Adrianai MariDui eo Pieter Gy bertns oudera 0 Schoot o eo 3 Slappendel 26 Gijsbert ouden G dao Oudsu eo A van der Lnuw Janun Johaona ouders B vaa deo Berg eu M Oa kaoip Drica Aiyda cadens J da Wfia eo J Nieowreld 37 Jucobaa ouders J Ëroet eo S Stop pelen borg Ijeonardua AdriaDii oodtri A vaa der Klein a J Soel 28 Malthyi Diogeuaar ouder J Cabout eo D Bakker OVERLEDEN 25 Nov K Urbanii wed G NieuwUD l 68 j 27 J de Bruin 5 ni ONDERTROUWD 27 Nof J Jacobi 27 j en m J Ruft ela 19 j Haastrecht OVERLEDEN T Verkerk 3 ra GETROUWD A C Siiaterae van Gooderak en J BroQwer do Kooiog Moordrecht OVERLEDEN L V r toep 17 ru W 8tra er 2 j J Kapteio man an C Koenianfl 29 j Advertentiön OPENBARE VERHÜRII C EN VaSlie I= A OI3 TI2 C3 BUKOEMEESTEH en WETHOUDERS van 0O0DA zyn voornemeoa op DINHDAQ den 8n DECEMBEEl 1890 dea namiddaga ten 1 ore in bet Raadhuis aldaar bjj inschrijving te Verbarea of Verpachten Perceel 1 Het reabt tot heffing van Door vaartgelden aan bet Retuwijkache en Siuip mjktcht Verlaat met het gebruik van de huizioge en bet land daarby behoorende Perceel 2 Een HUISJE staande bazijden de St Janthrh te Gotjoa geteelcend letter A No 5 Perceel 3 Een dito staande als voren geteekend A No 0 Perceel 4 Een dito staande aU voren geteekend A No 7 Perceel 5 Een dito staande ala voren geteekend A No 8 Perceel C Een dito ataande als voren geteekend A No 9 Allen voor den tjjd van dr of u jaren ingaande den In JANUARI 1897 De VOORWAARDEN liggen dagelijks Zondag nitgezonderd van dea voormiddaga 10 tot dea namiddaga 1 nre ter Plaatselijke Secretarie ter lezing De inachrijvingsbiljettan bebooren te vermelden den jaariykscben huurprgs en moeten door den Inscbryver en zgne Borgen geteekend op tegel geschreven en gesloten op den dag der verpachting en verhuring vóór des middags 12 nar ter Plaataelgke Secretarie zgn ingekomen Steenkolen Steenkolen Aanstaanden MAANDAO in lossing een lading beate grora RUHR KACHELKOLEN op de BoDtmansgracbt b § t 7 amschool tegen eea civiele prgs bg den onderg teekende D V STAVEL Vtiftletmang N 8 Steeds in voorraad EAAUDKOLEir legem eememrreeremile jn tfa liUMI THRI VG Maandag 30 November 1896 de avond 8 uur In de M NUT en VËHMAAK der Sociëteit de Réunie VOOEDEACHT Tas den Heer B P BEELAQE Architect t Amittrdam Franscho Teekenaars Tentoonstelling van Kecliiue plateii Toegang voor Leden van den KuDatkring vrg Voor Niet Leden 0 7S en voor Damea en Kinderen ƒ O SO Frijstrekking 10 December500 000 Mark ils koofdpr s iu hut f eltikkiKit geval biedt da nitfutrito groato Ueldrertotitig die door de Hooge RefieeriBft rad Hamburg goedgakeunl en gewasrliorgd tt De voordaoliga inriohtiog van h t nieuwe plan iMttaat Jaarin dat in dea loop van alflohli weinige maanden in 7 rerlotingtin van IIS OQO loten 66 S40 prijtan bmlragende 10 746 90 Mark Ier voll Hge besliaatug Kullen komen t ilaaronder cgn kapitale prijsen van eventueel fiOO 000 Mark bij uiinemendbeid eahter SI preien iM 10 000 iApriJMnèM 5 000 lOfl prijsan il M 8 000 SOS pryten a M S OOO 78lpr jr niM 1 000 l34Bprgzen it M 400 S53S7 pryi a M 16K ISSSOpr M 800 100 HO 184 104 100 7S 45 21 1 prijs a M 300 000 1 prgi l M 100 000 1 prya kM 100 000 Spr Een il M 75 000 1 prjja M 70 000 l prjja i M 05 000 t priji i M 60 000 l prija M 55 000 Spgeen M 50 000 1 prijs il M 40 000 3 prijuu a M SO OtJO De aanataaude eerste prijalrokking deter groote door den Blaat gewaarborgde Ueldverloting is van ambtswego bepaald plaats te hebben op den 10 December e k on kost kiervoor 1 geheel orig lot sleohts Hark A of B IO l half 8 V 1 75 1 kwart l f M tegen inzondiug van het bedrag per postwJMol of Irgea rfmbonrs Alle commissies worden onmiddellijk met d grootste torgvuldigheid uitgevuenl en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van dea Btaat voorziene Origineels Lot D letf in baaden Bij iedrre bestelling wordt het rereisehte olücieele plan waaruit de verdoeling der pry ma op do veraohillende klasaen als ook do betreffeudo inleggelden te vrrnemen is gratis bijgevoegd en zonder wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de officieel e lasten De uiitietaliDg dor prljten freschiedt sleeda prompt ouder waarborg van don 8tant en kan door diri ctfl toeunding of ook naar verkiesing der Rtfiangbebbomlen in allo grootore plantaeo van Vetlerland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzoii hflbbfn wij meermalen volgens offioieole bewijzen de eerste Hoofdprijceo verkregen en onto Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz liet is te voorzien dat bij deze op den hrobuten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene neer werkzame deelneming lie iaatd kan worden genkend men gelieve derhalve wegens de reeds oplinndeu zynde rekking alle order Mn spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IM0N Bankiers en leidwisselaars io HAMBURG P S Hiermede danken wg voor bet vertrouwen ons tot hiertoe gefohonken en daar wu bg bet begin dor nieuwe verloting ter deelmeming inviteeroo zullen wg ook vbor het vervolg bemoeid zijn door ren stiirt m reëele bedieuiag de tevredenheid vas oue geerde Begunstigers te verwerven FEAUSCHE STOOMVEEVEEU a Gkemlselie Wiisscherlj H OPPR IIEIMER 19 EruUhad Botterdam Oebreveteerd door Z H den Koiiing der Belgen f oofddep t voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az ip aliteit voor het stoomen en rerren vaa alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedervn eciale inrichting voor bet stoom B tU pln e maotala roeren bont en