Goudsche Courant, maandag 30 november 1896

Dinsdag 1 Deotmber 1896 No T135 Sdste Jaargaog Kbeumatiei LeaddDpyDeD kortin E r Aalier PaiB Expeiler Vit il mat het Ma MM uu to wanden 1 60 Eïiüj Aiifcer PaliiIxpelier Wat mmm coümivt NieuivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant ge sdiiedt d a g e lij k r met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden s 1 26 franco per post 1 70 Ahonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden jjeplaatst van 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bergendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Aanbesteding BEQENTEN dn Mde Owtbaizen alhier sgn roornemeiiB op MAANDAG den 30en NOVEMBEB dei avondi teo 8 ure in het f Catharênu aatthtU AAN TE BESTEDEN De Levering van BUST QORT BOEKWEITEN MEEI BOEKWEITEN GRUTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEF WIJNAZTJN BDIKEB voor bet jaar 1897 De Toorvurden ran aanbeatediog en leiering liggen van 24 November af ter lezing in het Gaithni alwaar ook de monaten ter b lichtiging ign geateld De insobryTiugabiljetten worden aldaar in ean gealoten bns ontvangen en kannen belanghebbenden biJ de opening daarran op dag aar 09 plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn Regenten voornoemd J F M TEUMINCK Voorzilier A W ROES Secritarii ZAAL JONSTMIM Sociëteit Ons öenoegen Ifaaiiilag 7 en Dinsdaj 8 December 1896 8 uur 700MLL 1E I VlH ï Ben Ali Bey MgyptiietM Wonderen IndUehe Magie Groot Succes ENTREE 1 Voor H H Leden O BO Een Cadeau even welkom al nnttig bj gelegenheid der St NIOOLAAS ia zeker Een paar mooie Glacé Zijden of Tricot HANDSCHOENBN een prachtig SCBORTJE een Zijden CACBENEZ enz Het beate adraa voor die artikelen ia de Meuwe Winkel Markt A 70 JBXPBES voor St Nioolaas ONTVANGEN een zending der nieuumte HEEUENDASSEN Groote aorteering KINDER en AVONDDOEKEN KINDEBKAPBRS VfANTJES u BONTEN MOFFEN en KRAGEN in alle prgun Ilnl e keume OR8ETÏEN in alle maten MAige maar t a lttprU e Aanbevelend C A B BANTZINGER A PDIKE OÜDB f 2r SCHIEDAMMER QEKEVEE Merkl NIGHTCAP Verkrygbasr bjj PEETEU8 Jz Ala bew B ran eobthoitl i oaobet ea kurk Bteeds ruor siea van den naam der Firma P HOPPE TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda illM behalve ZONDAGS en WOENSDAGS J H ROODE Bierhandel Zeiigcslraal IVo 85 DEFöT van alle soorten Heineken s Bieren gebotteld en per Fuut tot BrouwerIjprIJ DEFöT der Firma CEAITS Co s Hage Fabriek van Koolzuurhoudende Dranken en Minerale Wateren Levert de Ajnste LIMONADP S WINTKKDRANKëN en LIHÜNADI SiaUFEN In twintig verscliillende smaken Specialiteit in VALK en BASS STOUT J J vATi BEilliËL Bericht Ie ONTVANG ST eener schoone Collectie Ll XE ARTIRELE Nikkel Nieuw Zilver Eristal Lakwerk Oalanteriën en ook op Huishoudelijk gebied voor het a s Firma Begeer Welter FINALE UrrVERKOOP d Coulant met belangrijke prijsvermindering KBISTAL GLAS AARDEWERK Huishoudelijke en Lu e Arlikelen I IEÜW CRANS C wy3k BALI8TRAAT DEN HAAG zenden na ontvangat postwiaael ad ü ilS franco door geheel NEDERLAND een smaakvol gesorteerd KISTJE inhondende 3 S LITER Flacoii § hunnoi Fijne 1 verkrijgbaar in diverse smaken als KERSEN SINAASAPPEL NAPOLITAINE GRENADINE JITROEN FRAMBOZEN TUT TÏ FRUTTI ANANAS GEMBER HOT PUNCH HOT GROG enz JUe dranken iv n Mleoholerif Beatellingen worden ook aangenomen door den üoofdagent i He KOODË int l Patent H Stollen Warnungi Der ffroMSf Erftlff anten Pttt §ttH S nfUm arrungen hêt Mu ia nh uhltdêMn wfrthlotien Naihahmtingrn e jabêH Htn këufë ether umtre le g êcitarfm H SinUtm nuf ran ua liincU o4tt In uUOiên üamhéinIhHHBn Jn 4$rm annr Pfakat fwtf ntbêntUtMmt maiehitigt itL Xe geitraat BUMt dna ateada in ieder haiigeib f t ArterPaln ExpellBr Pr 50 oenl 75 oent n 1 25 de Bm VoorinndeD in da meeeto Apotheken en bu F At iichtet t Oo te Botteldam Te GODDA b A WOLFF Markt A 1Mb en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Attentie Ondtrgeteekende bereelt zich beleefd oau tot het lererea Tan ALÜVlNIüH ASTimEII AU lepels Vtrken Tlieele ielljes enz Einderserviezea en Speelgoed Oabreekbaar en leer licht Concurreereade prijien AGENT voor Qouda C P DUIN Lang e Tiendeweg D 25 Mej L DEJO G Lange Tiendeweg D 36 heeft de eer te berichten dat zy mim voorzien ia van een FRAAIE COLLECTIE EIlEBSFEELeOEI lluishoudeIijl e Ariilcelen EAU DE COLOGNE Diverse ZEEPEN enz enz zeer geacbikt voor S NICOLAASCADEAUX GASGLOEILICHT en Gas Ornaraenten De ondergetaekende beveelt zich baleefdeiyk aan voor de levering van bovengemelde artikelen belovende zicb door nette vlogge bediening tnt vertrouwen waardig te maken Gasleidingen worden zeer billjjk berekend i S Polak Korte liendeteeg AGBNT voor HBNSBMAS a Oaskoffiebranders Gopae fin Bois 1 1 4 0 LUw Sa ooamo mr non van 4 BooieU AaonyK woMt KelSTMd ia venetM d bnauid flaaMhan v i fi Utor InhooA voontm vul hst ttaat vw X r F F fAJt luuamaoo ProafllMoh 1 80 nuuBlIaKI ncrbiletaar Mti P H J y WANKDM firma Wed P J MELKEBT üoathava B U4 Gouda Hennep Enveloppen f 2 2 50 en 5 de 1000 luet Firma bedrukt by A BRINKN4K ZN ïoada Druk van A BRINK MA k ZOON BINNENLAND GOUDA 30 November 1896 Zftterdag teo ongeTeerÖ aar ootetood brand in hei Kleadiof magazün de stsd Parijsc vau mej de wed Pïdo De brandweer was spoedig ter plaatse aanwesig alsmede de wiierleidiog Mei eea slang op de strsatbesproeiing trd bei hall an den heer BablmaoB beproefde mea voordat do brandweer aanfteslotea was hei Toor te dooven doch zonder gansttg goTolg De brand moet ontstaan zyn door het vlam Tatieo van do watten inischeD de Terschitlende opgezette dieren die dien morgen in de étalagekast waren nedei ezet ter gelegenheid Tan het Si Nicolawfeest De geheele aitstatting is Ternield de v ani as zoo herig dat ds spiegelraii in atakken sprong In d winkel zelt is reel rerbrand of door water beschadigd Spuit 1 gaf het eerst water en binnen een kwartier had men met drie slangen zooreel water er in geRpoten dat de brand geblusckt wssi die sioh enkel tot den winkel beperkte De sebade zal aanzieolgk igo Naar wy Ternei en is alles geaemirserd Wg herinneren onze leters aan de voordracht mu d n hear Berlage in de Kaastkring op heden avoncl ten 8 onr in de Sociëteit de lleoaie te boaden De tontoonateNiDg van reclame platen belooft belaogryk te zijn Hei maken van ern gstant Toor de IJsolab GeDda is opgedragen aan deo heer C W dsn Hoed TOor f 830 Het Weekblad voor Noordholland boTen bet U kan beslist verzekvreo dat de Stastscommisue niet aal adviseereu lot Terplichteod ilellen fan de pension nosring De Eerste Kamer die morgenaTond bgeeakomt aal zich de daaropvolgende dagen wyden aan bei afdeelingeonderzoek van de Indischo begroeting eu van de overige saohangige wetsontwerpen Het voornemen bestaat de spoedeiichende voorstellen al de iovoeringswei op bei personeel en desuikeraco jns vooriieningin bet laatst der volgende week in openbare vergadering af te doen en atsdRn oiieen te gaan en na KenÉmts terng te komen voor de beband liog der Indische begrooting De Haagsche GrI s en bei Rotterd Nbl meldden dat voigflns een particniier teleKrsDi t EU ILL El O i Mi ïi Bi 87 Mevroaw BraadoMtein is er dood oniobuldtg aan want ofschoon sg wset dst ik met de fsnilio in oamin bea kae eg daaruit mlfce gevolgea niet sfleidsn Wi j hebben Bist een vütnd te doen dien wq slechts vermoeden wq t n te onergdenkend geveest en dst heeft mgne Bosiüie het TsreD en my hyas bet verstand gekost Dat moet voortaan anders worden fik liet teek voer baron Bruno voort nog naar de baker onderzoeken maar vernam niets dan dat met haren broeder naar Berlijn gegaan was Het kind groeide heerljjk onder do torg van Vereoe kei huis was geheel geznïrerd w bsddsa sleekts een paar trouwe bedienden gehouden masr w j blf ven Bochtsos d meeste voorsiohtigheid in aobt nemen wgl er inderdsad een paar malen pogingen gedaan warden om kei kind te stelen sn Verene ea den ouden kneobt om te koopen Het wai een tonderliag leven neef Verene sliep net het kind ia eene kamer die slechts n toegang had Arnold en ik sliepen in de voorkamer en ook over dag verlorM wy ket kind nooit uit het oog en zoodoende hadden wy eea t d lang rost Doch de ryaad sliep niet Op lekerea dog io de Isate van 1605 kwam 8teinbeim ons bezoeken a Vertelde oas dat hit geraehi litp dit Aneld her qU Sovrabaja de cbolora kldaar dermate sou beerschen dat er eeu paniek zoo ontstaan igi en fv geen zaken gedaan zonden worden Zgn onze inlicb iog n juist dan is dit bericbt minst K uomea overdreven Bg veraohi leude maaischappgen hier ter stede die geregeld zaken doen met onze koloniën wist men niets van stagnatie in het handelsverkeer te Soerabaja ea aan het departement v ö koloniën wns geen bericht omtrent het nithreketi der cholera of van een besmetverklaring van de htven van Soerabaja ontvangen Vermoedellgk hebben zch te Soerabaja weder eenige cboieragevalten voorgedaan die eenign paniek hebben veroorzAakt en is bedoeld telegram onder den indruk van het oogonblik afgezonden Soerabaja is tronwens een der ongezondste steden van Java het gevolg van gebrek aan goed drinkwater en choleragevallen komen er in het bgzonder onder de intandsehe bevolking herbaaldelgk voor Wie het enigszins kan doen gaat naar de meer gezonde bovenlanden ook al Igdeu de zaken er een weinig onder Wg vernemen nader dat door genoemde bladen een gernststellend barieht is ontvangen Handbl De bg bat 4e regiment infanterie te Leiden in activiteit herstelde 2e init J M Slogs is nader ingedeeld bg hei 5e bataljon van dat korjM alhier ia gurnizoes De Staats Ct behelst weef met hei oog op de Si Nicolaasdiukte de gewone jaarlijkscbe kennisgeving van het hoofdbeitonr der postergen en telegraphic Da vergunning om meerdere per pakketpost te verzenden pakketten aan hetzelfde adres van slechts ééü9 adreakaart te loen vergezeld gaan wordt voor den tgd van 3 tot en mut 7 December a s ingetrokken en derhalve zal b elk gedurende dat tgdvak ter verzending aangeboden pakket eeoe adreekaart bebooren gevoegd te zijn Voorie wordt met nadruk aanbevolen om ter verzekering van eene goede overkomst der pakketten bg de onderwerpelgke gflegenheid lo zorg te drajien voor eene doeloiatign en stev ge verpakking van de te verzenden voorwarpen in dier voege dat deze op atdoesde wijze voor breken of beschadigen gevrgwaard zgn 2o zoo mogelgk de adressen op den omslag der pakketten te schrgren en waar opplakking of aanhechting van een lo adres onvermgdelgk is dit zoo te dioen plaats hebben dat voor het verloren gernken daarvan igdens bet vervoer red lgkerwga geen vrees behoeft te bestftar trouwen wilde mot ik west niet meer wie en dat het huwelijk reeds kort op hsnden was Kr was natuurlijk geen woord van aan ds arroe man bad nauwelijks levon l iit genoeg om voor syn kind te teven hoe zou hy dus eeoe tweede vrouw genomen hebben die ben de eerste toch nooit kon vergoeden Ik braoht dat gerucht echter io verband mat syn poedtg daarop volgenden dood hü irerd dood m hat bosch gavondeo met t n afgeschoten geweer bij hem en eene wond in de zijde zijne kleederen waren zwart en gezengd zoodat eeo onhsvooroordeelde wol saa een ongelukkig toeval kon denken Maar ik dacht er anders orer sr waren een psar voetstappen in de nsbgheid die niet van hem afkomatig waren Wat hielp ny dat denken evenwel temeer daar ik loo veel anders te doen bsd Want Dors liad nu geen anderen beschermer meer dan ntjj en het kind bad m j noodig woat nauwelyks was de tijding van Arnold s dood tot de fasiiUe doorgedrongen of sij bewogen hemel en aarde om hst vermogen van het kind in handen te kragen Daar kwam intaseehen niets vso wyl ik in den reobterlykeo vorm tot esnigen voogd over het kind benoemd was die aan cismand rekenschap behoefde te doen Tu haar geld dan emmaol aan het kind zetf op den dag barer meerdeijarigfaeid nln dien tgd brandde ons Kuis te Merkenau af zooder dst ik daaraan veel gewicht wtt heohlec wyl er e ne verklaarbare oorzaak van den brand te vinden was Ook was het my vr onversehillig wijl ik er toek niet wilde biyven daar het mjj te omslsehtig wss en ïk er te veel aan de aanvaltan van den vgand blootstond Buitenslands gaan kon jk tveaiiiai de t dea warea er te wraatig toe w i Ms jlo in da pakketten waarop hot adret n H op den omslag zelf geschreven is een t wado los adres in te slaiten rgdag wilde de InUenanl M aan e Kgke menfabriek te Delft t mf proef neaten mtt TDorpgl welke hg daartoe in de o en patste De vDurpgt sprong en da Toorztjde des oven sloeg niteeu waardoor de uite uiAt onder bet pnio bedolven werd Nuir het f ir hospitaal overgebracht bleek het dal linkeroog onherstelbaar Terloren was en aok borst en armen ernstig verwond wareu toestand vac den beer B was Zaterdag nkelgk Uil hei Weekblad voor de handel in k UeuerB gratters kolooiale waren ent is dnlaags een oproepïbg geplaatst tot aticbtiog ijia een vereeuiging van winkeliers in die vakken flhoofdzskelgk tot het tegengaan van w itT rhoadiagen welke vooral in den laatsteo iijA door rerkeerd toegepaste coöperatie oneer lUGt concorreatie enz ons het bestaan aoo imt oomogetgk dan toch er moeielgk lAkkeo c t Janoari zal Ie Amsterdam of te tftrecht eea bgèenkomst plwtia hebben tot siiohtiog van een bond Daardoor hoopt reen betere waar tegen voordeeliger condiiiSo te betrekken tevens ia trachten alle oneeTlgke oncpr nCTeTe weren fleascbebtl dkk te voorkomen en zicb krachtig te renetten tegen £ ligen Hnlp ónder iederen vom Aan een gnllestreerd artikel door tlTUnstrationc aan onze Koningionen in verband met het verbigf der Mnjesteiton in Fraokrgk gewgd is bet volgende ontleend Het hotel te Pugay Corbidres eigenigk meer een villa is geheel door HH MM gehuurd Daar begint Koningin Wilbelmina hur dag al s morgens om 8 our met pianospelen terwgt de tegentes zich aan baar scbrgftafel met Btaatsaahen bezighoudt Daar klinken klokjes bet pianospel bondt op t 2g i ossen met een boerinuetje om te poseeren voor een aqanrel ïo da veranda zit Koningin Wilbelmina gverig ie Bohilderao zelve zeer schilderachtig met haar kleinen chigoon twee papiltotjes op hel voorhoofd eeu pelsmantel over de schooders en met een vroo gk laehend gi zichtje Na die ptfaoce wipt zy de trap op naar haar ksmer en tittn niinntee later knmt zg terng nog vroolgker in een lort blauw kleedje en haar alpensiok in de band Door een onden knecht vergezeld die moeite heeft bsar bg ie bonden Uora was er te jon voor en ik te oud Zoo bleef my wijl ik ray in eene ilad niet veilig aahtte niets anders over dan eese plaats te kieteo waar men my niet zoeken zou en toch genoeg in dejiabybeid om mgne vganden in bet oog te houden Het trof goed dat ik lulk eene plaats kende en zelfs in eigen dom had All kleine j mgen was ik hier eens geweest on kod ik behagen gevonden in dit onde nest en zijne gebeimzionige ligging Ik iprak er te huis van en toen begon ravn rader Ic lachen en by zeido Goed gy mil bot hebban myn jongen gij kunt er ala Eoofriddar wonen ea kam raadschap maken met de wolven want die zyn or nog Sn zie iwiotig jaren latei vond ik het goed by estament aan mi vermaakt Mijne broers en zusten lachten mg uit en ik zelf stelde er niet veel prya op want bet goed diende nergens toe wyl het bout niet te vervoereo ii Ik liet het dus geheel in den steek en dacht toen ik dertig jaren later weder in het land kwam zelden of nooit aan m ine waardigheid ahi grondbezitter Ka den dood van Arnold dacht ik er echter wel degelyk aan bot was juist voor myn doel geschikt Anderen wiitea nog reel minder van het onde goed dan ik en niemand kon ooit op de gedachte komen dat het een gesebikt rcrblyf roor my kon zijn Samuel die hier woonde wm my genegen eo Verene die met ons trok sou haar leren voor het kind hebben opgeofferd Ho om het geheim nog beter fs bewaren sprak ik mei Steioheim af dat ik hem schynbaar bet on jaehtslot net den oi verkoopen son Zoo woon ik hier sedert dien tijd met het kind en myn trouwe bedienden Wy zyn zelden en daa Bog voer leer kertea tfA vaa hafe geweest Dora gaat sg dan tot bet onihyt wandelen in het gebergte De rotsen en bergtoppen hebben al het bekoorlgke van bet rreende voor dfca jonge Koningin vanj o land van onafzienbare vlakken s Middflg gaan moeder en dochter rgtoeren doett ia deo omtrek sAls de KoBinginnea f loo besinit hek artikel van dit scboone plekje van Fraokrgk berin a er inden meei emen van geiyken aard ala zg er acbtfrlaten daa zullen dia zeer aangenaam zgn Mei ingang van 1 Deoember 1896 al voor het pahtifk verkeer tnsscheo Amstordiaiii en Rotterdam eeneragda tn Beriyn on Hamburg anderzgdH van de ieltphoon kunnen worden gebruik gemaakt Gelfgeobeid tok hek wiiaaleo van gaaprekfcao tal bestaan hier te lande van af 7 aren voormiddogs tot 9 uren namiddags igd vaa Oreeowieb ia Dnitschlaud volgeu dan Midden £aro peeschen tgd vaa 8 oren voormiddag kok 10 oren namiddags Da prjja voor en eakelvondig gesprek bedrest tusNoben Nederland en Hamburg i 1 70 iasscbeo Nederland en Berign i ï Ovarigena etdea roor dien dienat de regelen en Tourwaardeo welke ten aanxien vau het tel pboonv$r r 5 Bttipw inn vermeld in de StaatMHianwii van 8 Oek lSd6 no VSS St Ct By boiiengawoon politieblad wordt bekend ifemnaki O Vnrselman kaashandelaar te Weenp verdacht wordt van verdoisferiog van i 8750 aan bankpapier ten oadaele van den baakier W T C Zimmermann Keizersgraobk te Amsterdam Met hem ïs nik de enderlyke woning verdwenen Maria Heldering 28 jaar onderwyterea Het vermoeden bestaat dat zy aiob aaar Daitsohlaod hebben begeven De commiuaris van politie in de Ie aeokie voormalige Bk Fteterbal te Amsterdam verzoekt de opsporing en aanbooding van deo verdachte zoomede in besisgneming van de op hem bevonden waarden Zaterdag ocbteml had ie Geertruidenberg het vnlgeade ongelak plaats De beer 8 stond op het perron te praten toen hg door een binoenkomeaden trein werd omvergeworpen zoodat bg bekneld nakte tnsicben eeoe treeplank en het perron Zwaar gewond werd by bewostetoos uit zijne positie gebaald eo de wachtkamer binnetig dragen ia twee jarü in een kluütter geweest om allhana iets Taa daigfse te leercn nat men eanmaol met recht ran een meisje van aanziet Ijken huite verwachten ka en dat ik haar niet kon leeren Wel hebben onze vyanden ook hier aaar ons gezoekt maar ons niet gevonden de dienstboden hebben het kind Hef en wij rijn allen roortirhiig tot dat ons oindelyk toch de gevreesde ramp getroffen beeft Maar ik west niet voegde hy er ten slotte l j j of leie laatste aanslag niet erger voor baar lat afloopen dan roor ons Want zQ is niet meer die zy vroeger geweest Is toon men hur sliyd slechts voslds en nooit zag nu heb ik hsar Kn Dors is n jong maar desnoods sterk genoeg oAi op hars eigene beenen te staan om faarent wil behoef ik hen niet meer te oatztea Nu kom ik De dagen die op dezea eersten avoad volgdea gingen voor Itobart lioar byna even anel reorbÜ ala bet eerste uur nadat h gekomen wss en hoe Isnger hy bleef hoe meer hy san het oade sproekjc dacht dat hier op snik eene eigesaardics wjjze voor hem r wezenlykt os geworden In dien tyd rai bet jaar was er nog minder te doeo dan gDWooalyk Mn de mensohen deden met de grootste stilte en bedaardheid wat si te doen hadden vooral wyi raat nog xeer wensohelyk w aa roor Dora die irieebts Isngzamerhsod bars ganndbeid ea ksie kreten terugkreeg A