Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1896

7 8 8 88 7 8 f s 1 i 8 88 i fl 8 17 J7 84 8 41 8 47 8 47 Dlnote Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwieb OODDl gOTTlIDm 1 8 a 80 S 87 10 9M 10 17 1 8 4 8 4 18 S 0 8 8 10 7 18 KOTTIKOl U e O D D A 11 80 U 7 1 40 1 44 1 80 8 44 4 18 10 1 84 ie 8 I 1 01 I0 4 III 08 10 4 1I 08 1 47 14 8 0 4 4 4 38 S0 a 40 Ii 10 17 17 il U l 7 10 7 41 8 18 lt SODDi DEN BtlS Zoelermeer Zegwaard Veerbnrg Ril O SaDDl oT J lO iaÏÏ uTl U U 18 H J8 1 4 8 47 4 48 8 1 84 U 7 0 7 4 8 8 4 4 10 8 U e UHsp 5 4 7 0 7 4 8 8il l lO U ll l 1 8 8 44 8 40 4 10 4 8 8 M H7 18 7 88 J H 8 ai 7 4 47 V 0 1 40 4 87 01 o oj J J ♦ Jl J iX7 t t t 11 41 i si 08 J i i i ï lil T 07 9 08 11 81 1 01 8 i t f s l f ïev H 17 1 4 8 04 SH M l 10 7 10 4 11 48 18 48 l io 1 4 17 W l l 4 08 4 888 18 8 6 607 48I II10 1010J Uaida 8 0 7 7 1 7 8 1 6 10 1 lo s7 1 68 17 4 4 18 87 8 81 10 17 10 ütreokt Sidew 8 48 6 84 11 14 7 7 10 10 84 Weardsa 6 88 7 8 8 1 t 11 48 4 17 7 1 ♦ 0 1 ViMakI 8 18 i 7 4 8 8 i 64 10 8111 48 1 17 8 0 8 80 6 18 7 0 4 11 07 I Maar Anuterdsm f Stopt Woensdsg 8 e C D 1 1 H 8 T I k B 1 H etui 7 i 6 io 8T uiao 4 11 6jo im lo n i 4 Alt t lMrO Bt 8 14 a 10 8 1 l 8 18 6 11 J Ua te Nooldoip LetdscheadiBi en Bls s jjk Kniawsg ea Hekaadoip ü T E C H T e O U D A lO lS 10 88 11 88 if J 8 08 8 58 4 41 8 14 10 88 H 11 S6 18 84 4 18 8 84 10 48 f f 4 84 p g It 11 1011 11 8 414 871 17 t AMBTIBDAJC OOVDA eWa 1M 8 19 9 14 10 10 iMt QnAu Avbtgfn itt ur actni m Di t op VEIfimKUIfiVAfIDMfiRlllflTERAII VaiJDiG 27 NOVBMBEK 1896 VwTOlg Au d orde Bet Toorttel Tan den Heer i ru Otlen tot rereenwing der beide UurgerKholen roor jongenT De 7ooraitt r Ik open de beroadelaging orer dit Toontet De heer flerniaa Verrut werd ik wel eenigatini M de V toeo in eene der rorige rudérergaderingen de ontwerp Terordeningre f elende net lager onderwyii aan de orde kwam e heer ran Oalen het Toorstel deed dit ran de agenda af te roeren omdat ran hem een nader roontel betreffende de ichaol ran den beer Leonold te wachten wu ik bad niet gedacht H de V de heer ran Oalen tot dit healuit gekomen zon lyn in het bewDitKyn om welie redenen en op welke TOüden een rroeger rooratel an hem betrelTende de opheffing dier obool bezwaar rond by üeiiepnteerde Staten en waarop in faooger beroep daataan goedkeuring werd ontbonden Toen dit roomtel M de V den raad bereikte heb ik het mg al plicht geacht dit roontel nog eene ernetig na te gaan en daaraan een aandachtig onderzoek te wgden Dat onderzoek M de V heeft in mg do volgende opinie geTeatigd dat aan eene 2e Durgeriichool in eene gam nte ale Oonda dringende behoefte be taat daar ig aan hen die noch honger noch middelbaar onderwge wehecben te ontrangen maar toch omrangrgk lager onderwge moeten hebben om later in de door hen beseerde maatechappelgke poeitie te worden gepTaaut De heer ran Oalen wil hen dit omrangrgke onderwge doen geren op de Ie tturgerechool Toor jongene door daaraan 2 klasaen of leerjaren toe te Toegen doch hg hondt geene rekening met den aard en de bestemming dier obool Op de ichool Bnbar M de V wordt aan jongene ran 6 tot 13 i 14 jaren onderwge ge eren in 11 rakken behalre de gjmnaetiek irwgl op de echool Leopold jongens ran o tot 10 k 17 jaren onderwge ontrangen in 13 Tikken bebalre de gjmnaetiek Bet gi olg hiernn ie dat de rerdeeling der laeretof op de eene school eene geheel andere ie dan op de andere zoodat een leerling ran de 7e klaeee op de school Leopold ia sommige Takken niet zoo rer is als een leerling der 7de klasse op de echool Elnber maar op zgne beurt weder ran een paar andere rakken iets weet waarin de leerUng op de school Hnber geen aiiderwiis krggt Dit UB ook niet anders daar de school HnWr aladigt met de 7da klaase tarwyl de eehool Leopold nog twee leerjaren rerder gaat Set is dan ook aMeerd om zooala de heer rau Oalen wil de leerlingen ran 4de 5de en Sde klaase Leopold orer te plaatsen naar de Sde Sde 7de ot 8e klaase Huber want de geregelde e ng Tan het onderwge zou er ouder Igden t lohade ran de leerlingen Qaan Tolgens het denkbeeld Tan den heer Tan Oalen de leerlingen ran de 40 5e en 6e klasse Leopold orer naar de 5de Gde en 7de klasse Unber dan zullen aannemende dat de door hem genoemde cgfers juist zgn in de liatetgenoemde klassen reepectierelgk zitten 5e 40 6e 40 en 7e klasse 43 leerlingen In de laatste klasse zal dus het aantal leerlingen meer bedragen dan rolgene de wettelgke TOonohriften mag worden toegelaten terwijl de waaraehgnlgkheid bestaat dat ook in de beide andere klaasen dat getal zal worden oreradireden strijdig met het koninklyk besluit Ttn 27 April jl waarbg ongegrond werd rerkliard het beroep door den Raad ingesteld tegen het besluit ran Oedeputeerde Staten tot aiet goedkeuring der opheffing der school Leopold De Ie Bnrgereohool roor jongens is thans eene zeer goeae echool die volkomen beantwoord aan baar doel en bestemming Voegt men daaraan twee klassen of leerjaren toe an bestaat de rrees dat zg niet meer zal Toldoen De mogelgkbejd is niet uitgeslj ten dat door die toeroeging de school ran liererlade rerandert en een ander karakter aanneemt waardoor cjj wordt eene school als thans de bool Leopold is en niet meer dienstig zal 8 40 1 47 8 84 1 1 e ao 7 U T M 7 7 4 7 11 88 7 Oenda HeOldreehl Nleuwerkerk Oapalle ktteidasB 8 8 8 8 11 e i 8 8 4 88 8 8 8 14 B il B 7 BatlsrdaM Oapalle Vleawerkerk MoerdrKikt Beoda OwidB ZeveDhulsen Moerkspelle zgn Toor jongens die op 13 of 14 iajHgen leeftgd zoogenaamd rolleeni zgn en de school verlaten of voor jongens die op dien leeltjjd naar de Hoogere Uurgerseh xl of het Gvmnasiom moeten overgaan of de school blgtt wat zg is en het aanhangsel de twee nienwe klassen beantwoordt niet aan het doel of zgne bestemming om namelgk if tegenwoordige school Leopold te rervangen Het is ook merkwaardig dat da he r Tan Galen voor het Dnitsch en de wiskunde slechts twee leerjaren en voor het Engelsch slechte één leerjaar disponibel heeft Het is bekend dit juist de ontevredenheid over de school Hober met aanhangsel zooals dat vroeger bestond en nu door den heer van Oa en wordt teruggewenscht den Raad aanleiding gaf in 1878 tot do oprichting der 2de Burgerschool roor jongens Aannemende dat de finantieelebescbonwing van den heer van Galen juist is welke meening ik volstrek niet deel is het billgk is het rechtraarUig is het rerstandig om met het oog op de betrekkelijk geringe bexuiitiging de 2de Bnrgersehool op te beSen Dat de school niet veel leerlingen telt is toete schrijren aan verschillende ongunstige omstandigheden waaronder vooral zwaar weegthet feit dat in de laatste jaren herhaaldelgkhet denkiweld van hare opheffing ter sprikeis gebracht Dit zwaard van Democles hing haar boven het hoofd dttardoor en ook door bet booge schoolgeld zjjn vele oudere buirerig geworden hunne kinderen daarheen te endenDoor hare ophefiing zal de bloei van het lager onderwijs althans het openbaar onderwijs niet bevorderd worden integendeel zal naar mijne bescheiden meening daaraan een gevoeligen slag worden toegebracht De neer van Oalen meent dat de iongess die de 7e klasse Hnber doorloopen hebhen dan nog zullen biyren en gebruik zullen maken jran de hieraan toe te voegen klassen Dit valt zeer te betwgfelen Alleen rg die anders de school Leopold zouden bezoeken zouden blijven en vermoedelgk slechts gebrekkig of onvoldoende omdat de behoorlijke voorbereiding tot het voortgezet onderwas heelt ontbroken voortgezet uitgebreid luer onderwge ontvangen de oreiigtn zulUn wanneer zg niet naar de hoogere burgerschool of het gymnasium gaan de school verlaten omdat zg eenmaal 13 ii Hjaar ond en volleerd zgn Om boren rcrmelde redenen M de V meen ik nitroerig te hebbeu ontwikkeld en aange toond het openbaar lager onderwge zooals wg dat thans bezitten een parel ia aan de kroon Tan onze gemeente van Gouda zeer bevorderlyk voor hare bloei en welvaart dus meen pal te moeten biyven staan die schitterende s niet te rerflanwen en orertaigd naar ml bescheiden meening daardoor hare belangen dien en welraart Uerordert mg beelist moet rerklaren tegen het voorstel Tan den heer Tan Oalen ll l It ll It l il li M ll 4i Ii 88 11 11 11 11 lU 11 41 11 11 80 10 11 s Hage De lywr Tan Oalen M de V ik zal den heer Herman niet op den roet Tolgen de tyd daarvoor zon werkelgk te lang zgo maar ik wenschte mgn TOorstel nog wel iets nader toe te lichten ik ben er toe gekomen om dit Toorstel in te dienen omdat B en W in bon voorstel tot opheffing dier school spraken dat die school in een hopelooe verval verkeerde Het eenige verschil in mün voorstel en dat Tan B en W is a leen dist ig drie lokalen weuschten bg te bouwen en ik rekende hen Toor at dit niet noodig was doch het heeft de goedkeuring ran Qed Staten niet mogen verwerren Ik peinsde er echter op om daaraan tegemoet te komen en stelde voor een lokaal hg te bonwen het totaal der te plaateen leerlingen op de echool van den heer Huber maakte dit noodig Ik begrnp mg niet dat de Commissie rai Toezicht op het Lager Onder wys dit niet soapt daar toch de 5e klasse Huber een tusschengevoegde lïtasse is ik daoht dat die heeren het beter zouden kunnen weten de commissie zond ons dezer dagen een adres waarin zg opkomt tegen de parallel klossen maar het vorige jaar dachten zg er heel anders over daar ly toen de parallel klaasen aanbevolen daar de leerlinge er niet anders dan wel ky zouden raren ik geloof dat grooter inconsequentie niet mogelgk is de heer Her man schgnt zich op het pnnt der Commissie te begeven De heer Jager M de V Naar aanleiding van bet voorstel van den heer van Galen ingediend in de raadsvergadering van 23 October jl zjj het mg vergund daaromtrent mgne meening te zeggen liet genoemde voorstel vangt aan met de ons allen bekende weigering van H M onze geëerbiedigde KoninginRegentes om het besluit van U October in het vorig jaar genomen goed te keuren Ik voeg hierbj dat Ij M heeft goedgevonden en verstaan met haodbaving van het bestreden besluit van Ged Staten van Zuid Holland het daartegen ingestelde beroep te verklaren ongegrond Ongegrond niet alleen zooals de heer van Galen voorgeeft omdat de Ie Burgerschool voor jongens bg vereeniging met de 2e Burgerschool voor jongens geen f euoegzame plaatsruimte zoo bieden voor het aantal leerlingen muar ongegrond ook om de volgende overwegingen Overwegende dat ingevolge art 16 der wet op het Lager Onderwgs in elke gemeente voldoend lager onderwgs moet worden gegeven in een genoegzaam aantal scholen voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegaokelgk welk onderwgs moet omvatten de vakken in art 2 vermeld onder a k en daar waar genoegzame behoefte aan uitbreiding bestaat een of meer of wel alle rakken vermeld in dikt artikel onder I t dat alzoo waar die behoefte aan uitbreiding iB gebleken zooals te Gonda bet zoogenaamde meer uitgebreid lager onderwgs evenzeer rerplichtend is als het gewoon lager onderwgs dat de behoefte aan dat onderwijs te Gonda niet ontkend wordt en blgkens het aantal leerlingen hetwelk niettegenstaande verschillende ongunstige omstandigheden nog meer bedraagt dan in 1885 als nog bestaat dat echter door de bloogde vereeniging niet zooals appellant beweert volkomen ongeschonden wordt gelaten de mogetykbeid om bedoeld onderwijs te genieten daar rolgen den tegenwoordigen toestand bg vereeniging der twee scholen in drie klassen het aantal leerlingen meer zou bedragen dan volgens de wettelgke voorschriften in de scholen toegelaten mogen worden dat de naleving van deze voorschriften niet zooals appellant meeftt facultatief is en dat derhalve door de vereeniging eenige leerlingen verstoken zonden worden van het onderwgs tot dusverre genoten dat bovendien het raadsbesluit slechts door vereeniging van 3 leerjaren in één lokaal kan worden ten uitvoer gelegd boedanige vereeniging voor het onderwgs niet anders dan schadelgk kan zgn dat mitsdien Oedeputeerde Staten ter htaan het raadsbesluit hnnne goedkeuring hebben onthouden Gezien de wet tot rageling ran het lager onderwgs hebben goedgerondeu en verstaan met handharing van het bestreden besluit ran Oedeputeerde Staten Tan Znid Holland het daartegen ingesteld beroep te verklaren ongegrond Wat klinkt het grootsch waar de heer van Oalen zegt Gedwongen mg neer te leggen bg de beslissing in hoogsr beroep kom ik ik thans met een voorstel waardoor naar mgne meeniog aan dat bezwaar volkomen wordt te gemoet f ekomen namelgk door het vergroeien van de s Burgerschool voor Jongens met één lokaal Toor 40 leerlingen De volgende toeliehting zal naar ik hoop u hiervan overtuigen Ooh och I wat een zelfbedrog Gedwongen mg neer te leggen geef ik het niet op en wil dos H M de IConingin Hegontes dwingen zich neer te leggen bg myn voorstel en dat ofschoon pgt alle tegenwerking er in 1886 elf nieuwe leerlingen werden toegelaten f Hoe licht de heer van Galen thans dit voorstel toe Inderdaad treurig zóó treurig dat ik overtuigd ben al keurden wy met algem stemmen zgn voorstel goed het en bg Gedep Staten en in hooger beroep zou worden verworpen In dat nieuwe voorstel treft de eigenaardige groepeering van de cyfers Volgens bet eerste 8 14 7 17 1 1 8 81 4 80 4 87 8 4 8 11 S 0 8 iO 4 40 4 60 4 87 8 04 8 10 DIM fl 88 7 tO 9 B tS Woerdw 18 8 11 Ondewtter 8 19 t OotuU 8 819 84 18 10 f ilsn van oen heer van Galen kwamen de leeringen der 3e 4e en 5e klasse van de 2e Burgerschool roor jongens bg die uit de 5e Ge en 7e klaaM van da eerste Borgericbaol voor jongens Maar nn is het anders De leerlingen van de 4e 5e en 6e klasse van de 2e B kunnen nu verdeeld worden over de 5e 6e 7e en 8e klaase Hoe dat gaan moet weet ik niet Immers 3 leerjaren moatan nn over 4 klassen rerdeeld worden Zal dat bg loüng gaan Haar waarom doet de heer t Oalen dit zoo £ n waarom telt hg de leerlingen niet samen als rroeger Zeker ora niet te doen uitkomen lat er in sommige klasaen meer leerlingen zouden komen dan de wet toelaat Dan komt ds bezuiniging Waarom zegt de heer ran Galen die zoo nauwgezet 50 besparing roor Tsrwarming en schoonfaoadea der lokalen in rekening brengt niet dat er toch ook 2 jaar de helft ran het wachtgeld Tan den onderwgzer Tan Rgk h ƒ 1 50 moet betaald worden De beer van Oalen gaat uit van de veronderstelling dat de heeren Slop en den Hoed geeteld eens dat het voorstel van den heer van Oalen werd aangenomen overgeplaatst zullen worden op Ie Burgerschool voor Jongens Dit zon kunnen zyn maar zeker is het niet Resnmeerende stelt de heer van Oalen dan ook roor ontsl te rerleenen aan het hoofd en de onderwgzers der 2e Burgerschool roor Jongens fir moet dus eene nieuwe oproeping plaats hebben en indien de bh Slop en den Hoedt niet benoemd worden dan komt er roor wachtgeld door de gemeente uit te kearen bg van 2050 ia 512 56 gedurende 2 jaar Het schoolgeld zal roor de 12 leerlingen die de beer van Galen in t nienwe lokaal wil plaatsen en die hg 30 wit laten betalen dus 12 X 20 minder zyn dan nn d i 240 Dat Tan de orerigen zal 19 X 32 d i 608 minder zgn Totaal verlies is aan schoolgeld dus 848 Op welken grond nn mag verwacht worden zooala de heer van Galen zegt dat het aantal leerlingen spoedig zoo zeer zal toenemen dat die 848 is ingehaald begrgp ik niet En na de bezuiniging de bevordering vanden bloei van het onderwgs Als de heer ran Galen dat nu ter neer had geschreren als secretaris ran het comité dan zou men zichorertuigd kunnen honden welaan die meent hetgoed met het openbaar onderwgs maar de tegenwoordige heer Tan Galen goedsmoeds ziehte hooren rerklaren róór den bloei ran hetonderwgs dat hrengt mg in de gedachte het spreekwoord Als de vos de passie preekt boe pos op je kippen Trouwens het is mjj aietduidelgk hoe de bloei van het onderwies kan bevorderd worden door overvolle klassen Welheeft de beer van Galen in de raadszitting vanU Oct 1895 gezegd Veel leerlingen in éénklasse geeft een prikkj l tot hard werken lna r ik vertrouw dat elk phedagoog over nlke nitlatingen de sciftioders ophaalt Laat mg nog eren behandelen de vraag wa r allee op aan komt Heeft de 2e Qnrtferschool voor jongens recht van bestaan Mg dunkt zeer zeker o a op de volgen Qe gronden Er zgn vele leerlingen uit den beschaafden en gegoeden stand aie niet moetan worden ongeUid Toor bet een of ander Tak ran wetenschap en die juist omdat zg geen Sjieciaal geleerde opvoeding noodig hebben met gediend zgn van het onderwgs aan Hoogere Burgerschool of Qyranasiam Zg die in eenigen tak van handel of nyverheid hunne toekomst hebben moeten op de H B S te veel vakken bestndeeren die voor hen later van weinig of geen belang zgn Daarbg zgn ar ook leerlingen die voor t middelbaar onderwgs liiet dengen en voor wie t midd onderwgs ook minder geschikt is Voor leerlingen als bovengenoemd is een school als de 2e Burgerschool voor joniens noodig Ook voor hen die exanien wenscben te doen voor de machinistenschSol te Hellevoatsluis of die te Amsterdam als snrnnmerair bg de spoorweggen als klerk hg post en telegrafie is deze opleiding te verkiezen boven die aan een B B S Ik noem juist deze betrekkingen omdat er in de laatste jaren verschillende roorbeelden zgn aan te halen dat leerlingen van de 2e Bnrgersehool voor jongens voor deze examens slaagden Maar de ouders die hunne kinderen voor een dezer vakkan willen opleiden sgn niet altgd in staat een schoolgeld van 50 te betalen Dit is dan ook wel eene van de oorzaken waardoor het aantal leerlingen op de 2e Bnigerschool voor jongens niet grooter is Dat dit hooge 8 41 1 61 i7 10 4 10 11 10 1 10 i7 8 I0 7 8 8 8 10 40 11 11 10 8 IIJO 10 4 87 47 i4 10 01 i e7 7 4 7 K8 8 00 9 07 10 84 g 9 88 10 84 8JJ 8 41 9 49 11 10 45 6 18 7 48 9j4I 49 T 48 k 1U8 10 t4 a oo ld nu grooien invloed i blükt o a ook htflmit dat er een tgd wai waarop de 2e Burgerschool TOor joageoi 14 a 16 baitenjon gens telde maar awlert dat schoolgeld rerhoogd is tot 75 is dit getal gedorig renninderd en bedraagt op het oogeobtik alechbi 4 Dat mm te Gonda overigens de 2e Burgerschool roor Jongens nog op pr s stelt is wel heel daidelnk gebleken by de laatste inschrpTing Ofschoon de heer van tialen en cgn party alles op baren en snaren hadden gezet om de school te doen vallen en hoewel er ran rerlaagd schoolgeld nt geen sprake was hebben zich 11 nieoweleerliagea aangemeld waaronder 2 ran 6 jaar en allen woneode te Goada terwyl er nog 2 anderen zich moeaten terugtrekken omdat zij den rereiiuhten leeftüdnog nièi hadden bereikt De heer ran Galen is wel gedwongen lich hierhg neer te l gen zonder eenige kans ran hooger beroep By reten bestaat ten opzichte ran de 2e Bnigerschool roor jongens nog een misTerstaod dat steeds loide is rerkondigd en wel dit dat de 2e Burgerschool roor jongens niet soa deugen als opleidioffnchool roor H B S en Gymn Als echter ly die hierin belang stellen eens S offen informeeren of er ook niet jaarljjks erfiugen ran ds 2e Bnrgerscboot roor jongens op Gjmn of B B Ö worden toegelaten niet ulaeD maar de lessen met uitstekend succes rolgen dan zouden zg ziea dat de gemelde bewering ran allen grond ontbloot ia en dat de beer ran Galen rer bezgden de waarheid ging toen h in den raad zei Ata de leerUnffen ran den beer Leopold examen doen 2a en zg Alleen uit het lystje dat ik de eer had in de rergaderii g ran 7 April jl roor te lexen btgkt dat er in 1895 ryf leerlingen ran de 2e Burgerschool roor joDgeus naar 11 B S en Gymn zjjn gegaan En dus M de V kan ik onmogetyk met het voorstel ran den heer ran Galen mewaan Om den bloei ran het openbaar onderwya te bevorderen eertyk en oprecht moet ik my er t en rerklaren Het roorstet van den heer ran Galen bevordert niet den bloei van bet openbaar onderwas Het is daarmee in tyorechten stryd tiÉ wenscb alleen oog aan den heer van Galen te vrijen Hebt Ge gemeend de belanden ran het openbaar ouderwya te dienen Zyt Ga daartoe werkelgk bereid Trek dan uw T Orstel in leg U rustig neer by het Koninklyk besluit De heer Herman Met een paar woordenwansch ik den heer van Gaten te beantwoordeo in de hoop dat de lydensgeschiedenia dezerschool lal gedaan zyn vooral als het schoolgeld verminderd wordt ik begryp my niet datde heer van Oalen de school co mmistiie vaninconsequentie durft te tieschuldigen in eeneopenbare raadszittiug ik neem het voor dieoommissie op en plaatii mü op ban standpunt ik wenach verder de vraag stellen of de heervan Galen wel weet dat er voor de rykanormaalleasen ook een lokaal moet gebruikt worden dos ik geloof dat het bybouwen ran eene klasjiiat Totdoeode is De heer van Galen M de V de heer Jager rorwondert zich dat ik de jongens uit dn 4e 5e en ie klasse wit overplaatsen naar de school van Huber eu niet gesproken heb an de 3e klasse maar dat kon ik niet doen omdat daarin geen enkele jongen zit en dat ik de bewering heb gedaan dat die klassen zonden berolkt worden moet men in aaumerking nemen A k 1 de oprichting der klassen waarroor die lokalen zyn hygebouwd eerst d leerlingen werden ingeschreven het volgend jaar 20 werden ingeschreven en met die gegevens is er alle grond om dat aan te nemen De heeren Jagei en Herman bateeren dat het schoolgeld te hoog ia maar wanneer toch de beer Ussel He Schepper en de heer van de Velde die voorzitter der schoolcommissie is eerstgenoemde naar de nchool van den heer Hubcv zyn zoon 7ond en de andere naarScheveningen dat zyn toch geen menusben die tegen het schoolgeld opzagen Verder wordt beweerd dat de jongens der school van Leopold beter examen doen maar de jongens der zeade klasse Huber doen examen voor de Tlyka Hoogere Borgerschool dan geloof ik dat het onderwys van Hnbe beter A dan van Leopold Myn l edoeting is niet geweest de schoolcommissie een blaam op te leggen maar wanneer zy myn voorstel bestrijden en vroeger rerklaren dat de parallel klasse bev rderiyk zyn aan het onderwgs dan moet ik die heeren wet d elyk rerdenken ran inconsequentie Wat rerder dio lokalen voor de Normaalschool betreft dat kan zaer goed want waaneer dia school vrykomt kan daar da Normaalschool gehouden worden Verdere discaaaie acht ik overbodig en ik heb het voorstel gedaan omdat het in het belang ran de gemeente is De heer de Raadt Ik ben geen specialiteit 0 onderwgagebied maar ik heb er naar gerraagd en awMnde op het adries van de scboolcomraissie xai ik roor bet ♦ oorstel ran Galen 8gn De heer Derckien M de V Naar aanleiding ran het gesprokene ran den heer Ja r heb ik hier iets te z gen dat ik de meeuing niet deel dat de heer ran Galen zich verzetten wil tegen de Koningin Regentes maar het is ons recht ons te veMedigen als raadslid maar ala ik de meening niet deel van de ho e regeering dan kom ik nog niet op een standpunt dat ik weentrerig ben het ia aliaen dat mgn opipie niet reranderd ia maar daar de heer van Oalen moest bikken voor de macht nn heeft hg een onder voorstel bedacht om aan dat bezwaar tegemoet te komen De wyze waarop de heer lag r hier heelt gesproken lut ik orer aan het oordWI der burgers die dat toch in de eoonnten znllen leien De haer Vingerling Met ingenomenheid heb ik het roorstel ran den heer ran Galen begroet doch deheer Jager doethetroorkomen dat dat roorstel ia gedaan ait parigbalang al ben ik een roorstander ran byzonder onderwge toch kan ik ook medewerken dat bet openbaar onderwgs zoo goed mogelyk moet zgn en dat vooral niet aan de wet wordt te kort gedaan ik geloof veeleer dat de heer Jager tegen zgn eigen schim vecht dan dat het door het voorstel ren den heer van Galen benadeeld wordt ik wil het onderwya goed hebbeo maar er mag wel iets gedaan worden om de liaaDtieele dmk eenigazina te verlichten De Voorzitter Wordt nog mesr het woord rertangd De heer Jager M de V de heer van Galen maakt er een pretje van en wanneer ik nu naga dat de klassen van den heer Huber zoo bevolkt zgn maar waar baalt hy die leerlingen dan van daan ook z t hg dat die leerlingen van Huber beter examen doen maarerii geen beter examen examen is alleen voldoende tiog zegt de heer Dercksen dat hetgeen ik heb gesproken zal van avoud in de oonrant ja ik weet niet in welke courant komen maar de opheffing dezer school is in stryd met den bloei van het onderwgs Ds beer Nederliorst Naar aanleiding van het srhrgveu der fcboolcommiMie kan ik myn atem motiveerea ik atel dat Fchryven op bongen prys en sat na bctgeen ik gehoord h b stemmen tegen het voorstel van Gslen De heer Derckaeo M de V de heer Jagnr acbynt het niet te Riiappen dat de heer ao Oalen ds leerlingen uit de 4o 5e en 6 klasse in de Öe 6e Te of 8b klasse wil ovarplaalsen maar het zal toch ook wet cyo dat er eens teerlingen btgveo zitten io eene kluae laat dit hem tot troost zyn De beer Jager Nog eenmaal wenach ik bei voord te vMreo De Voorzitter f ndieo de vsrgsdering bet ftoedkcort lal ik nogmaals het woord aan n vsrieenen De heer Jager Het kao 2eer goed sgo dal e heer Dercksen f n gebrek aan my ziet en dat hy mijo vertrooater wil zyn de beer Derckaen vraagt nf ik weet dat er ook leerlingen Myven ztttfn Dat weet ik zeer goed en kan dit ook lezfn iu h tvoorttsl van Galen De bser Derckaen Het was niet noodig daarop eene toslinhiing te geven dat dieoüfera genoemd zyn hetzelfde blyft altyd zoo dat moei men tasicben de r geln doorlesen maar de beer v Gaten beeft daarop gfrekcod De beer sfiog M de V ik ben sesr gevoelig door de woorden van den heer Jager getroffen de heer jRger prak vau den heer van Galpn en zyn partij maar ik heb wel eens een raadslid hooren aeggen er is geeo party bjj de indiening tot oplieffing der 2d Burgerichoot door B en W hebben zy zieh danig vergist toeo zy spraken dat er geen plaats meer waa wy moeien ook rekening houden met de finintiJin der gemeente De beer Noothoven van Goor Ik meen te faoor n beweren dat het vooratel van den heer van Gaten hetzelfde voorstel is ali dat van B en W doch dat is niet zoo B en W ateideo voor by hno voorstel van 25 Mei 1805 4 ooderwyirrs ie benoemen de keer van Galen 2 B en VV stelden voor drio lokalen bij te bouwen de heer van Gaten een de heer van Galen rekent heel wat minder Ik zou de beffen wet willen aauraden mun kennia te nerasn met het leerplan tan de achool Huber en met dat vin lieopotd en zy zoudon beier op de hoog komen ook vind ik bet verkeerd hier namen te not meo de heer van ds Velde nam zijn zoou van de schoot af wegees gezoodliuid redenen en de beer de Schepper om een andero reden ee wsoneer nn de klasFin van 40 leer ingen waar voortgezet lager onderwya wordt gegevee zal dat ooderwgi toch niet zoo goed tyn ala een onderwgser alechts 25 leerlingen ond r zich beeft Het voois el van den heer van Gilen wordt ia atemmiog gebracht en verworpen met 10 t o 7 ataramen die der hb Jaapeia Dercksen van der Saoden Desaing Vingerling de Kaadi en van Galen Aan de orde De oniwerp verordeniog regelesde het openbaar lager ooderwgi De beer Nederboret fll de Voorzitter konnen wg dit met het oog op het vergevorderde nar niet aititelUn tot da volgende vergadering De V9oraitter i Als de rergadering dit wenacht lal het de volgende rergadering behandeld worden Niets meer aan de orde lynda wordt de rerga4 ring gesloten Bulteoiandscli Overzicht Het is moeilgk on een dnideljjke roorstelliog ta krijgen ras de plaeneu der mogendheden in de Ooateriehe qosestie De jongste berieiiten spreken elkaar Toortdurrnil legen Zoo meldt del Nene Freie Pressf dat Rusland bet finaiK ieele berrorfflingsplsn ran Frankrijk heelt bestreden lo omdat het aan ket optraden in de Ooitersehe qoaestle een nitslnitend gemeenschappelijk karakter wil geren en 2o omdat bel niet met Engeland wil samiBwaikeo in een ijjd dat ét Eg ptiMh qoaestia ieder eogenblik kaa ter sprake warden ge bracht Msar d n dit beelnit hiaft Rusland ijjn bondgeant Frankrgk roor hst hoofd gestooton waamit men afleidt dal de ealente slechts aoolang iete U beUekeaen heelt als de belangen der Iwide mogendheden rolkomen sameot aan Dat Rnsland sonder siob reel om de andere mogeadbedea te bekommeren ayn eigen weg gaat bigkl ook nit de rolgsnde mededeeling 0e geianten dar mogendheden rerklaardau aan de Ports dat sj gehwl bet tandpnot dselsn der militaire attaches bett Seode de inIgring ran rreemilelin ea in da Kretenser gendarmerie het benoemen tan rreemde militairen als commandanten Zjj eiiehten dal bet rertrek van de commissie tot roorganiaatie der gendarmerie naar Kieta op 1 December sal plaats bsbben ook al ia dit pnnt aog niet beslist Ds Rusaiache militaire altaeb orerste Peichkcf reiklaarde dat hgniet salrertrekken roor allrs beslist is c 0 Dailj Chronicles erneemt dat da beer De N lidot benoemd xal worden Int opvolger Tan Torat Lobanof omdat by bel best op do hoogte ia ran da TarkMbe qua slie hieruit kan mea afleiden dst aaar de Ro aiseh reiteeriog meenl d zs qnaestie io de komende jaren de Europeescbe diplnmatie sal baheeracben Wal er nu ran Rn land Ie arbtan ia wordt nog onbegrgpelgker door het bericht oil Wvenen aan de Timesa gsondsn dal tnssehee Engeland en Knslaod onderhandelingen plaat hebben o er een sUUet ran algemeene berrormingen in Turkije men rerwschl telfs dat dere onderhandelingen tot ren gunstig reseltaat sollen leiden En de Weener Nene frrie Presee deelt mede dat Rusland oiat wil aamnnwerken m t Engeland D it dit ie Ëognland wel geroeid wordt blgkt uit de pogingen die thans weder worden aangewend om toenadering tot Duilsebland te rerkrügen De Timesa legt naar aanleiding ran een artikel in de sNstional Zeitanga Uet is nanwelgks noodig te leggen dsl wy niet alleen bfreid maar lelfa er op bedacht ajjn goede belrekkingen met Dnilacblend soowel sis met de overige mogendheden te ondsrhondeo Wg hebben errareo dat de werkelgke lialaogen rsn de heide natil o xeer goed te rereenigen xjjo i en terwgl wg onr rrobten verdedigen ign wg volkomen bereid de rechten van anderen te eerbiadigeo a De gaberle parlementaire week ia ia Delgiê door bet debat over de legsrhefrorming ingensuwn Want het werd Vrjjjegmiddsg nor e r de kamer niteeoging na de eenvnodigiofds vnn den dag te hebbjn aangenonisn Van bet ekeoia was die stemming natonrljjk oist Ken mioiaterie dat sich xoo lo bet stof warpt voor de meerderheid moet wel op een TOtam van rertroowen knnnen rekenen en de metrderheid was groot 73 legen S8stemmen lerwjjl 10 leden rich onthielden vermoedelgk omdat sjj de hooding der regeering niet konden goedkeuren maar toch beswaar badden tegen het kabinet te atêmmeu Maar toch beeft een oogeoblik achenring onder de katholiel en gedreigd welke door de regeering op h irdige wijze werd voorkomen De feileiyke atrgd sal dus gestreden worden bjj de behandelrn der legerontwfirpeo welke binden niet te tangen Ijjd vvrwscht worden Want het ia Ihans vnj i ker dat het tegenwoordige Incurapleele kabinet waarin genaraal Boom a d i de minister r d Peerenboom ila portefenille van Oorlog wiimeemt de hervorming wil afhandelen Op licbsellia dit ssker een ongestoord ista Maar bet ergste is dst de rwgeering loor de plaste van mioiater van oorlog open Ie laten vrgvrei openlijk erkent dat geen bekwaam booldttfeier il met de regeeringsplannsn kan vereenigen of daarvoor de verantwoordelijkheid wil aaoraardeo Uit een mililsir oogpunt is de nieuwe legerwet dus k priori vsroordeeld niet door een voorbarige oppositie maar door de ontwerpers selv tn fti hoever dit de oogen lal doen opengaan nn dl kamerleden die niei alle begrip van scMstaadigbeid hebbien verloren isl moeten blijken Maar trenrig it de tegenwoordige loeataad leker Het is daarom wel goed dat de kamer haar reglement ran orde gaal hsreien en vooral versoherpen De minderheid moet wel verbitterd sjjll en ion daardoor allicht geleid worden tot boitensporighedeo en incidenten welke met de waardigheid ran Mn rolksvenegenwoordigiog kwslgk igo ta vereeoigeo De Hamburger werkstakers willen nog van geen toegeven wel n Dt slaking breidt sicb sells tteedt meer nit en scbyol volgsns sommige kerichten een sterk internationaal karakter u snlleb krggen Men weet dat de f i f der dokwerkers voor een groot deal geleid wordt ran uit Londen waar do hoofdmannen teteleo Dat dese leiderv ook bg de Bambarger werkatkking loo al niet direct betrokken Bjjn msar dan toch bebooren tol de hslangbebbende partjj bewgtt daaanwexigbeid vao dan heer Tom Hann in Allooa De Doileolia rageering schijnt mat vreemde agistors Biet bjjfOBd ta ijjn ingtBoman sü heeft gadaaa al eesiga wekea galadaa d Belgische regeenug deed sjj be fl den Engelaebman die kwam om de hoofden warm la maken in boebteuis laten oenen en hem met meer dsn gewonen spoed op een sehip g plaatst wsarmede by near sjja vaderland kon terngkeereu De Eniiel che bladen tonnen baitengawona g voeligbvid waaneer in h t bnitenlaad een landgeoMl eenigsains bartch wordt behandeld De heer Tom Mann echter mag sich niet erbeogen in da algeme De kjmpathie der Engelacbe journalistiek en hoe gespenneo in den laatste tyj d verhouding tusschen Ëogelscbe ea Daitsehe bladen ook moge sijn gaweeet thans wsagl bijna gMo loongevead Enge sob blad een uitval tegen de Duilacbe rege ring die da hsnd aan een Engelacbe onderdaan beeft derven slaan De vraag is gewetligd schrijftde Globec welk recht daae twee ol driemaal verdrefsn e obiibraod heelt oas in een indeatrieel diapnnt t Hamburg tuaseben belde te komen Wie is bjj dal bil hel onderneemt te beelineo dat He tegenwordige loonea ia die haven onvoldoende sgn Onie eigen werklieden aonden hel niet vriendelijk opnemen wanneer de een of ander vreemde demagoog naar hier kwam om nit te varen over de rechtvaardigheden van den Briiaeben nrbeid De heer Meun ei eht voor sich svenwel een ei eptioneele positie Hg is de leider der lolernational Federation of Doek and Rivaraida Iiabourersa en het ia blgkbaar sjjn plan om voor die organiealie Bont te elaao Dit de l mburgerhe Iwi t Hg en ijjo collega in het inisdrgf Mr J II Wilaon vgu nog steeds behept met bel geklie denkbeeld om ean cosinopolitisehe staking ia bet leven te roepen ran alle die met acheepveart in betrekking alaan Zjj gelooven del daardoor de gansnbe nisalschappg op da kniain aoo knnnen worden geworpen Maar waar sg de fondsen om honderdduiaeud mannen die ledig nop o salfe e B enkele week Is oodsrhonden Maar telfs als die moei gkheid lou kannen werden ov rwnnnen is bet seker dat oen groot aantal vrjje werklieden onmiddeiiyh bnn dienstsn tonden aanbieden Dal gebeurt o reeds a De Tirana Het voornemen besUat on dit diapunl nit te breiden over d b langrgksla continentale en KngeUrhe havens en wanneer de macht ran dan heer Tom Mann om kwaad e doen even aterk waa als xi n waflseb Ion die wenach reeds lang een daad syn geworden Een algemerna werkstakiirg om sobeepsrialars sn kapiia ibteu t n onder te brengen is een praehtig voornemen Met iwakka deel van hel plan heitast eenwel hierin dal de arm kerels die bet plan ten uitvoer moeten brengen laoiien Igd v6or dat da flnsl overwinning komt moeten worden gevoed De geeat die piaekt nit dete aanbaliagea is ook gelegd in artikelen welke voorkomen IB de Si Jamea Qautle Deilj Qraphic liailj Chronicle ens Oeei hnon r duidt l st d r Duilacbe regeering aorel dal ajj dsn Kngelaehen agitator nit bet land he ft etel President Kriger heelt Vigdasavond aan san openbaar lianket het woord gevoerd Ug heelt hestlat t i engesproken de valscbe en schadsbreogen le lerichteo dat Trans aal mei gewald de Lottdanaehe conventie wilde verbreken Die conventie soa Terkjaud Krugar sebook san Transvaal elke gewsasebta trkerbeid voor haar onnlbankelitkheid en indien eenige verandering daurin verlangd werd dan sou dit limga den conatitntioiieele wi g worden Ie verstaan gegeven Tr4nsvaal motto is aiei in ttrgd met conventies handelen maar die boog bonden Wanneer Transtaal eiaohen stelde naar aanleiding va den io al van Jsmeeon dan komt de Èngelsche n geering ongelwgleld aan de rechtmatige v juieken eerlijk tegemoet Nooit was t Transvaals polillek om aanvallender wgie ta werk Ie gaan msar steeds defensief President Kroger noemde ten slotte het plan als souden de Transralers Rbodeaia willen binnenvallen belachelijk Het ia de plicht der regeering om de mynindoalrie te befordsren in a land belang 353 Staats loteriJ ie Klasse Trskkiog rsn Uaaadag 30 yorember No 90 loono No 744 1000 Ne Ht en llllt ieder 400 No 14 V1 100 No 14S 110 7714 IKOi en lllit lader 100 Pryseo van 80 1 I8M 001 l l 1 411 IMSl U77B l 4 S 81 tilt tlli f 1 11410 11170 11778 184 8 Ii 8887 i 87 1 11448 1371 I18IS I84 a 18t I I8 117 87B 11478 18888 188 17 18848 138 ill 17 189 I7 1 llllk 1387 188 18 78 807 8V4i 184 8841 llllt IS8V5 18888 18878 IS 8865 ilS 8878 11 88 I3 0t ItiISS 18881 884 8887 8818 881 llStt l 1 4t lSlt 10 1 885 881 0 0888 008 11818 1SII88 18084 18871 881 8S18 418 9030 11843 I400 I8083 18198 308 3396 475 0081 lt 80 14 180 18X78 18784 8 4 840t 478 9807 11888 141 l nil8 18764 877 3469 131 9810 11740 14198 18108 18796 888 8509 63 9381 117 7 14831 18118 18888 411 SeS 678 9348 11810 14 38 r8UI 18888 418 8687 8748 9411 11888 14141 18181 18884 404 1878 8 74 414 Ul t 1 I84 18111 IIM4