Goudsche Courant, woensdag 2 december 1896

Woensdag 3 Deceibber J800 No 7136 35ste Jaar an FRAirSCEB STOOUYEEVEBU as Glemiscle WasstkeriJ vaa II OPPR IIEI IER 19 Kruiskade Botterdnm Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het itoomen en Terren van alio Ueeren en Oameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor hei Btoomn tu plnchemantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naw d $ oieawtte en laatste methode geverÜ Alle goederen hetzg geetoomd of geverM worden onachadelgk roor de gezondheid ea rolgena taal bewerkt W ens nitbreiding der fabririieQ 290 de prnzen 25 d gedaald Te stoomen goederen ala nienw aflererbaar in 3 dagen te rerven goederen ia eent week 168 7 18947 16 8S 16976 16314 190 3 16340 191 1 U318 19138 16380 1 1 1 16409 19 19 18607 19818 I8ltl4 19484 16611 19508 16743 19608 18776 19811 16786 19601 16853 1 605 16900 19658 16966 19688 16998 19768 17041 19788 17106 19798 1718 19886 1718 198 0 17481 14899 17446 19989 17656 19996 17697 20061 17689 80116 17650 201 0 17667 0139 17707 8176 17788 80178 17864 0189 17868 80195 17884 10 08 17966 0I4 17966 S0t48 16081 80488 18084 I04B8 18 18 80688 18838 80608 18961 20698 18818 30708 18388 80791 18466 10794 18488 8078 Nieuws en Advertentieblad eoor Gouda en Omstreken De Uitgave d n Courant geacfaiedt dagelykt met uiteondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afxonderl ke Nommera VUF CENTEN ADV£RT£lfTIEN worden geplaatst ran 1 6 reg l k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adyertentiën tot 1 uur des midd loUun 19 97 7 88 84 104 61 81V 11889 18003 ItlSj liUS 1 808 18888 1 848 18 48 1 9 18368 1S3T5 18879 1 486 11554 1 378 1 848 1 671 l 78t 1 780 1 768 1 778 18988 1 886 18845 1 866 18880 18988 11986 IS997 18004 18008 18078 18090 18098 13 8 1893 13884 13888 13891 18433 1S4B6 18676 lSfi98 11848 14 85 14811 14881 14388 14881 14394 14 09 1468 14666 14678 14187 14697 14716 147 8 14733 14736 1476 14757 14771 14804 14868 14874 14879 14907 14919 14968 16019 16068 15U5 15187 18876 15858 1538 164 6 16666 16695 15610 15653 1608S 1571 167 8 1573 18748 1877 Ml l w tin éU IIH SIO tits MO SI09 701 M7I 7I 40ti 7 l 1074 60S 4001 t 4111 tti 4100 llSi 4 81 1 0S 4IK 1809 4S 4 l i 4S 6 1141 44M 1117 4 ti 1440 4680 liOS 47U 1884 4881 U8 4008 1848 4 a0 1870 4 8 1878 080 1718 tUO 1048 1158 108 8831 tOaa 8848 1117 1887 il 5 8418 8108 8498 ll 8 8888 1804 6S81 8887 8884 M88 8888 1848 8888 t84t 8714 8898 8709 8818 8809 8814 8814 8884 8897 8880 8808 8188 8984 8778 8814 8789 1488 8798 98 4 8898 9847 8988 9889 7080 9838 7108 9848 7181 988 7144 9808 7188 9878 7108 9897 7184 9987 7898 10012 78 9 10IS8 7308 10811 788810870 7384 10899 7888 10303 7893 10884 7418 10444 7811 10480 7819 10818 7809 10667 78491069 7859 10818 78 10848 789810948 7888 10967 7988 1098 7947 10994 794811008 798811088 7998 11079 8005 11088 8085 11130 8067 11188 811111184 813811178 8161 11888 8878 11858 8484 11886 8468 11890 8687 U380 8871113 0 887711881 Beurs van Amsterdam i NOVEMBKK Trkr Ai Vil T a 10 861 qi 98 98 8y 104V 65V 89 1 V 0 UI 94V 48 100 957 81 858 78 100 10 199 188 61 l 99 113 98 78 6 loïV 98 06 8V 10 5l7s 5S s 16 i 98 60 77 Vu 10 101 100 99 144 18 11 101 49 100 18 104 76 106 7 U 190 206 106 106 10 109 115 1 0 108 38 10 A iru ai i iB Oert Ked W 8 i dilo dito dito 8 dito dito dlla 8 HONSia Ohl Oi adl 18 l 8 4 IffALll iDMhriiTiDg 1868 81 8 OoiTKNK Obl lu Dftpler 1868 6 dito in lilrar 1868 5 PoaTDOii OU met oonpan 8 dito tieket 8 BuHiKD Obl Bianenl 18 4 4 dito Geeoni 1880 4 ditobliltothi 188 4 dito b Hope 1889 90 4 dito in good leen 1888 6 diio dUo dito 1884 8 Br Perp t mhuld 1881 4 TuaKix Oepr Coar leeo 1890 4 Oh leeniDg lerie D Oec Ie niii serie C Zmo An Bip n obl 189 6 llnlco Obl Bnil Bob 1890 6 TiKUntu Obl 4 onbep 1881 A R anu ObliKslien 1895 8 XonianiH 8t d lees 1894 8 Ni N Afr Hendelsr MiBd Arindsb Tsb Ujj Oeilitottoii Dsli Uutsohippii dito Am llvpotkeekb psndbr 4 Galt m der Tonteal uud s Or Hypolheekb pendbr 3 i KederlsndHbe buk tsnd Ked Hudelmutsoh dito N W II l sc Hyp b pandbr 6 Bott Hjrpotbeekb psadbr 8i s l lr Hypotheekb dito 3 Oom xa Uoal Hong bsok ssad Bllsi Hypotheekbank psndb 41 1 A lallCi Iqttit hypoth pandb 6 Haiw L O Fr Um oert 6 Nln HoU IJ apoor Ky and Mii tot Elpl r 8t 8pw aaod Ned Ind Bpoorweg aand 1Nad Knid ktr Spm aaod 6 dito dilo dito 1B91 dito 5 hilll apoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zoid Ilal Sp rmij A It obl 8 PoUn Wattobau Weeuen aand 4 Bm Gfc Bom Spw Mü obl 4ViBalllaclie dilo aaod faatowa dito aaod 8liraag Dombr dilo aaod 8 Korsk Ck Aaov 8p kap obl 4 dilo dito oUig 4 ll 18 76 AmaiKA Cent Pao Bp Mij obl 6 Ohio k Jorlb W pr C aand dito dito Win 81 Veler obl 7 DentarkSibOr Spm eert T a IlliDoii Ceiilral obl in goud 4 LoaisT kSaabtillnOoTt ir aand Ueiieo N Spw Mij lo hyp o 6 Miis Kansas r 4pol prtt aand N York Ontasiolt West aand dito Peno Ohio oblig 8 Oregon Calit la hyp inigoud 8 8t Paul Minn k Mauit obl 7 Ua Pao Uoofdlqa oblig 8 dito dito Lino Col lo byp O 6 OAManJk Can South Cert T aand Van C Ballw b Na Ie h d e O Amaterd Omaibna Mij aand Bottard Tramweg Msata aand Nkd Stad Amsterdsm éaad 8 Stad Koltordam aaa 3 Bllxua Slad Antwerpen I8i7 8 Stad Brnaael 1886 8 Uoxo Theiai BaguUr ieaallaeh 4 OoaTma Slaataleeoing 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 SrAHII Stad Madrid 3 1868 Nin Tei Boa Uyp Bpobl eert NIBOWK ZBNDINO Dassen EandsciLoe en EN PARAPLUIË8 A 7an OS Az Kleiweg E 73 73a OOUDA Advertentiön LUe Effecten veiling Het Ontvang en Betaalkantoor L DROOGLEEm FORTDUN to Botttrdam lal op ZATERDAG 12 DE CEHBER a a ten 2 j an in het Notariahnia aldaar ten oreretaan ran da Notariaaen SCHADEE US LAMBEHT in veiling brengen Aandeelen en Obligatien ten laate ran Mij T Aas Disc en Uelg a Orarenh Mu t verK9 t brand en zeegeraar Nederl Transp Verzg Mu Nederland Mil r rem op het leren Verzjf Bank Kosmoaa Nat Levensrerxs Bank Cred en Dépo Bank Ned Mu r zekrrbeidastaln Ambtu en Beambten Hall Hypi Bank s Urarenh Hypb Bank Amst Uypk Bank Znidholl Hypk Bank Rott Stoomryat pel en meeU molen Kon Stoomwererg to NjJTerdal Rotterd Broodb j Nederl Oliefabriek Nederl Kaenolieten Koolz MÜ Leidache KatoenTlechtarg en Nettenfabriek Schtede Alcobolfab Mti de Maaa Maiangaeho Cnit H j Onit Mu iSoember Woeloe Ooltr M sLebak Redjot GnH Mg sSiloarook Sawangan Expl Mu r Zontmeren op St Martin MO v Landont g Labnena eperanxac to Bnenos Airea Mi t ontgB t b Plaoer t Toerala Nieuwe Afrik Handelvennp Coat Afrik C Twenteohe CheraioaliHn Handela VennP Korkerbachbahn Btoomachip aDoelwgks Tram en bargedienat Vorw i Hotterd Ballaat Mv Command Vennp W Schuttert Co Eerste Mii r Borgerwo Mu t Werkmanawoni stTeyenoord Ben Nationaak belaug Mu v Wasoh baden aweminra a Orarenh Zwem en bad inrg Nieuwe Rotterd Conrant Hotel Weimar Rotterd Mu t Koatfauiien Rot terd Manege Indnatriaaohool t meiajea Vert de AmbaohtSohool Rotterd Leeakabinet Ven t h verl t hulp aan minf oogljjder Veri t rerbn van armenzorg Verj T goda oefg v jongelieden Waarbs foada T h Nederl Werkl fonda Mu de groote Sofaottwburga 8chonwb Vers te Harlingen Stndn Soc sMinerra Rotterd Diergaarde enz De catalogus zal verkrijgbaar zgn op 5 nKCEMBER aan het Hoofdkantoor het Agentschap t Dordrecht tnbi Ut P DKOOOLKEVBR FORTIIIJN adrocaat te i Gravenhage Een sedert 23 jaar in het kaaarak werkzaam met de beste referAfRel wenscht de agentuur Tan een soliado tirma in Kaas voor Hamburg op zich to nomen Ofierten onder E No 368 aan HAABEN8TEIN VOOLER A Q HamburiJ StoUwerck sche Borstbonbons hbtidfeerd na Tooncbrift van den lOB UniTeraiteits Prat Oehm Hoftad Dr HlriM Bonn iebbea sedert 50 Jaren ah Temcbteod noiddel tegen hoeaten heteekheid ea aandoening der ademingaorganen oitatsekaade diensten bevaten B spoedige a wisaeliag Tan wanne en koude lucht is tbjjiondor aanberden wardig een bonbon te gebniken Verpakking Qeele pakjes i 2S oeot Alom v ritri Mir tonde r l nik vaa A BBENKHAN ir ZOON GevoDden Langpe Tiendewegf D35 Door onTOoniene omstandigheden vonden wg iemand die ons een xeUxaam lekker S CCNTS tUgaarye aan de hand deed het merk Wielersport Wg aarzelden dan ook geen oogenblik en kochten de geheele partg op tegen en prgs die zoo laag was Daardoor kunnen wgdeze leveren tegen2 Cent Ziet tevens de elegante verp king in de Étalage Tevens als vorig jaar rgk gesorteerd met Surprises om te vullen mot Sigaren J norme voorraad Kistjes Sigaren van 25 50 100 stuks Sigaretten en Pjjpen Uitstekend geschikt voor Sta llcolaas Cadcan Een ware Schat Toor de ongetakki BlacbtoffiBrs der ZelfboTlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIl G Hollandsche uitgave met 27 aib Pros 2 fi nlden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Msgazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrM ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Attentie Ondirgeteekende beveelt zich beleeld aan tot het leveren van ALÜMIM AMELEN AI S lepels Vorb Theelepelljes enz Einderserviezen en Speelgoed Oibreekbur en zeer licht Concurreerende prljüea AOENT voor OouAa C P EUIN Lange TiendewegD 25 VERWORïDKRD il iedereen over onze prachtige en gmaakrolle COLLECTli Mi u lang de welke wg om onze Cliënteele meer uit te breiden voorraad strekt voor den fabelacbtigen Prys van f öJsO aanbieden Onze beroemde collectie bestaat uit de volgende voorwerpe 1 Pat Ooldin Meerenof Vames Bem met H Jaar Garantie 1 Pat Ooldin Heerenof Dameskettiug 1 Zakmes met 2 echte Lemmets Kurkentrekker Glasangder en Breker 1 Pat Ooldin Aanhangsel passende bg den Ketl ng 1 Thermometer die de temperatuur juist en volkomen vertrouwbaar aangeeft met 1 3aroscop Wederprofe et 1 Engelache Weegveer weegt tot 12 Kilo H Pat GoMiu Manchetknoopen met Mechaniek Sluiting 3 Pat Ooldin Overhemdknoopjea 1 Antom Allumininm Potloodhottder 6 Potloooen ter navuUing 1 Pat Ooldin Dasspeld AÈe 20 Voorwerpen maar f 6 50 Veraending na ontvangit van Post issel of als Verrekenpakket rembours Porto ei tra 6 SCHUBERT Co N Z Voorbargwal 258 Anisterüam k Ti T c w a l l l l l eldoa lM M laa waiiaiwMkaISk iehltterflDd naaltatan T kr g n en lU maakte eoove ongojiii dat vaa aaaieaa tm BlMMar OVER z ENÜWLIJDEN en BEROERTE K ft vtarliomltig en gtneiJM bluntii kortn 44 rMdi 4 ank TtnwlieneB U Dit bMUa Mr t bM Umb y pnbliek nntuabftn T rkUrlJi w ontrent hot wnen fler nlninM tberkaltL lm in wtniioplft TCllra i n i iz i rp TfrhMid Ua0U rut tilTia 1 fMtsr UM il ivmt IndtsM krciiliilHlni MMlH fl ar fwmitnr HfkMda ChwMttirSultltvith Dr CrtH H 9t Vi i rvwMH Md dr irrMMLartt rikiuiBetla kentoekonen zijn wMliUflialdl lU4fa irikma de kentoekon tioefdMH kltodudrui inolo rtkktHwarlwM aetufftfki kaïoipe tttetud nHOr Uo ekon dio door beroert kfttrón ën w i rol I loofdrile té IMuuH i iraOB of tyftm MJ Moi it ti i kViw fct 7mï ikr ïw idolüic gewewt ijjn mMr door de bekaodó middelmrin ÜÈ mÜaSZ I leotmoen tnomloot ofimbAden f ff ïgif ItnlrtM Immiw Het groote aantal zenuwkwalen fttn V roifoa duma Mwto wriUMih i i venaeBaa lor ikwrIaMM RMt MrWarMdo yfutaellik iw OBdor P fa gtlf mbkden gsm teaeBiïif fl InlflM fe iN bwflI on koWtWkltiaiar a a aiui iaan nu bufuu kwMl sraoMi hakbn ea ton alotto zü dte rodenhebbOB n driiMÜMl nkeriaiM M onfcir werriin vMr H MBO di Mde Ifawdwh Ie It HrM kal Mtin VM kriobtliHB U dat ilipta vanJh R4oa veotoiT mi liB namw mk mUJémn êi ook eau juage maiajoa lO lea a mr MNktMH m k 1 gesttado Mn Ua Iohm peneaan it a uael me hat hoofd warkset ea ceMtoUlka n pile aet aalilai la cfttegorliB mn MB nvUJ4 n fel ök aan juage maiajn uoado MHa IM leeflo perseaan it a uael met hat hoofd warkset ea geMtoUJko roMtftwUM 1 oiit dringend ungondnn ilob hf t boven vermolde verkje mq tfttrtaJCriil alk op aWTnia frMOO Terionden wordt d or Nwa AMUHWdMM door M CI EBAII A C HpüiK wOg dSL Wl mw€mm r B vita 8AXTKN KOLFF ApothAer KMto Buuiima L t jt iwBN a m a uaaiuia UtulHgrmcbt bil da Quxdbmjc Op vgleanlaan medlolnale tentOdSHfolllnE ia de Jlr Weiasmuaa aAbi Jaiil MiVt 4a XUverca lt 4alll baki vt M d or laOBRf r UHTUK üori grmofit bil da GMidbrog l8 XLI Taargang van DE BAZAR Dames Modeg ids beTsitondfl DAU£S en KINDERMOOES benerens ÜANDWKRKPArRONEN 9r lEDSRE WEEK VERSCHIJNT EEN MaHHER In iader n tékêt mwatie ptaien moAekrmiiitU feuüleUn enz cdb J UitgiTe Bondor gakl pUUu met 3 in pttr en S groote geknipte pttr Ptr nrt 1 SS p poet 1 40 Wt t ita de Is aitg met dierenboTen 6 geklearde platen u 1 75 1 90 U 1 i f Ifl f 18gekl pI eD 1 bgz geko p bpetSeno S O SM 4e jr t V 8 by het fle no I gekn pttr d kita e g U é yWn gekifiard tnai8 faaD4 rarkp rÓQi § 8 S PaOEFSIlilï ÏN PBÖSPËCTCS AWI vixg r Qm B umj mÈ h tVageaitraat 100 10 I BINNENLAND OOUDA I December 1896 Bet onderzoek ran bet tier der Water Uiding had gedurende Not bet Tolgeode reaalteat 7 ff or 7 7Mg permang kalicue per lOOOco 21 9 9 28 8 1 Aan bet poitkantoor Qonda en ds daaroocler reeeorteereode bulpkaotoreo werd gsdnreade de maand NoTsmber 1896 io de Rykipoetspaarbaok iogalegd f 8063 93 teragbetaald 8557 53 Bet laatste door dat kantoor oitgegereD boekje draagt het nnmmer 5152 In de Zaal NQt en Yarmaak c der Sociëteit de Réooie bisld giiterenaroad de beer H P Berlage arebitect te Amiterdam een leiiog orer Fraoeehe TsekenaarK terwgl ook een tentooaitelliog ran reelame platsa gehoodno werd De geachte kpr begon met eeoige mededeelingen omtrent illntlratte Het iltaMtreereo ran boekeo is niet nieow De moderoe tgdgeest wil poblieatie en als eerste gevolg hier van treedt op de reclame Zg ï da artistiflka tyran der negentiende eeaw Nwt alleffn io steden maar ook baiteo wordt mao door Igoeo sn lebreeawende kleuren achterrolgd Dat ds kanstxin Taak hiermede streed ligt Toor de hand Niet de ecbilders srgerden aieb aaa de gegeren ToorstatliogeD aeeo bet wareo degenen die geroel TOor de koast bezoteo immeri ds kunst is ariatocratiscb niet democratisch Da middeleo die aangewend lyn am verbetering aan te brengen hebben hun doel niet gemiit olKbaoD het Tolmaakte in deie laug nog niet bereikt i De ipr besprak de moderoe teekenkonst Hjj cal sich in hoofduak bapaien tot de Fraoeefae Taekeoaari t Soge land en Fraokrgk bezitten beiden een school Toor de moderne teekeokunat Dese bloeit in Eogelaod beter dan in Frankrjjk wgl dis cbool in het eerstgenoemde tand meer arcbitectaal is De Fransche fereieriDg beoogt meet het decoratief een geTolg Tan een meer realistische w jie Tan bebandelieg ofschoon ag daardoor natuarlijk meer amosaot is De leTeosgeeebiedenis Tan eeoige Franschs taakanaars werd breedToerig besproheo Ook werd genoemd B O Ibela een Nederlander Tftn geboorte ala een hoogst bekwaam taeke naar In de pauze werd gelegenheid gagevan kennis ta maken metTerscfaillendeteekeniniteo ÈtULLt I 0 mi SI Die a ilte aa de ouds msaaohen die het aaeiqe lief hadden sla hun eigea leven io die droevige weken Dog Beer eigea nwordeo dan te vortn en er veriiepan soms énf n dat nen geen swsreo roeiatsp boorde en dat de weiniga voordan welke ajj met elkander spraken niet verder doordrongen dsn tot bet oor vin ken roor wie ig bestemd waren Kobert kreeg ïo ds eerste dagen zgn oiehlje aleofata é omaal te tien sn ds indruk disn deu ontmoeting np Oora Bsakte wu blijkbaar nog loo diep dat men de proef niet durfde berhalen Baron Bruno brsoht sleohta dea avonda een paar uren met hem door waanaer hg niet bg sgae lieveling zg kon en dan WBS fay letfs DOg niet apraakaasm ea Vereae en Ssainsl die aoden wel ran aen praatje kieldea darMen geen gemeenumen loon t en dien gsat aaanemen Indien men lUibert gevraagd bad Wiarom blijft gg dan nog hier of wat boeit u soo zeer dat gg u niet loarukt en uaar ds vroolgke kringen uwer vriendea terugkeert f wie weet of hg bet juiste antwoord wel geroaden £ ou hebben Hg schoof zoo wsl aU baron Bmno zQa langdurig verblijf te Btooka op het OBguBstige weder en de sleobte vegen maar dat weder en die wegen sondea hem iadten hg sndan geetend gaweaet was weiaig gehinderd hebben De leting die door aan dertigtal paraoneo werd bggewoood werd met belangstel lieg gVTolgd Te Ondswater iga de koeien ran dan Toe houder Blakeoborg w ens mooden ktauwaeer ooteigend ea afgemaakt Het Tieeacb der nog ciet aangetaate beesten zal pabliek verkocbt ordan Uit nadere berichten biykt dat hetkerkgeboaw ta Haastrecht was T riekerd bg de al gemeena braad waarborg maatschap pg Rotterdam fOor f 25 000 het boTengadeelte Tan den iureu met het iowendif voor f 10 000 eodeinveotaris Tan bet kerkgebouw met bet orgel voor f 14 000 elders Een groote menigte kwam Zondag de roïao sian Beroepen bg de Ned HerTormde Kerk te Zeveobaizeo dr J R Blotainaker de Braine te Haolerwgk De toestand van den laitenant B wien iit t rgks gzergieterg te Delft hel bakende ongeink oTaikomsn is was gisteren beired fend aoodst er alle hoop beslaat dat bg inhetleTeu tal behouden blgren In een brandarg ta Sobiedaoi loo meldt men aan de N R Gt kreeg da 17jtriKe arbeider A Tan L Vrgdag een kit beetwater over bet been waardoor dit liebaainsdeel met brandwonden overdekt werd en hg rermoedelgk 5k 6 weken niet tot arbeiden in staat tal ign Hg kreeg Zaterdag ign weekloon tbois onder aftrsk Tan deu Zaterdag Zö j tader is gebrekkig sgoe moeder mangelt zoodat het gezio hootdzakeiyk Tan deo arbeid Tan den ITjarigen kniap moet leven Naar de Maas en Roerlradec ferne iDt it mr Gb ü M W baron De Bieberatain Rogaiba Zowadaky kantorireebter te Sittard aangezocht om de candidatuur ToordeTwfade Kamer TOor bet district Sittard te aan f aarden en ia deze op dit ferzoek iugegaan Algemeen Nederlaodsoh Werklieden Verbond Vrgdagavood had ta Nienwerkerk a d IJsef de openbare vergadering plaate fan de aldaar gevestigde efderling Tsn het Algómeen Nederl Werklieden Verbond Als sprekers toodeo optreden de hoeren D De Klerk en Th De Rot beidan Tan Rotterdam Ven eerstgenoemdeti spreker wa een rbrgveD en wanneer bij zich aoini dat voorhield wiat bg er toch geroe andere reden v or te geven dan dat too sla hjj laohende zeide bg óói in bet toorernet van Stocka verward woa geraakt Doch reeds de oude baron op ztoh zelf bad acne groote aantrekkelijkheid voor hem Bnino waa geen dagelijkseh meoaob en zgn leven en karakter gaven Robert ntof genoeg tot beiangateUing De grijsaard woa niet gierig met mededeeliogen van wat hij al beleefd en ondervonden bad bij bad het grootste gedeelte van de wereld gezien en van de vele merkwaardige gebeerteDiaaen welke de Isstate helft der vorige eeuw had opgeleverd kon hj apreksu ala ooggetaigfl en als iemand die er een werkzaam deel in genomen hsd Het was Robert ala luisterde hij naar eene oude kroniek zoo wiat de grgaasrd te vertellen van wat er vroeger gebeurd wss in de e woeite streken m met de daar wonende familiéit Dat wu Bog geheel iets anders dan de herioneriagcn uit bet teven asa het bof on in de eerste kria tfi i welke gravin Leonore toeomuls ïsn bests bad s govoB het was de kraebt igs geur vaa hst W and vsrfclekeB bg ds parfameriecn ia een hIob Toch daeht hg B dikwgis sas hssr en ondsoks bIIm wat hem egen da borst geatait had gevoside hg toch MS soort van medelyden met zoo veel geva len groolbrid vooral nadat haar brieder van haar getuigd had Kjj ia beter dan menigeen denkt ma r het gsat haar slecht in do wereld en daardoor laat tij anderen grootsr invloed op lich uitoefeoen dan anders het geval soa zijn I t mede gdan verminderde niet door hetgeen Bntno hem aangaande baar vertelde Haar au de graaf tob Worth Bideh vaB oal ogen dat bg doordrukke verktaambedeo w ft Terbiaderd zoodat de heer Th De Bot aïbéa al spreker optrad Vóór de pauze beMadelde spreker den slechts Toor een dae attelgk geregi lden arbeid vaa vroawen ea kinderen de uitbreiding Tan hst kieereehl de n aan de orde igode peasiooaeeniig Tao dea ondeo werkman en io bet algemeen deu toeataad van de verackiMeode klanaeB ia de maateclMppji waarÏD door onderlinge a uDHDWerking zMiaU het Alg NeJ Weikliedeo Verbond steeds gedorende de 25 jaren van ign bestaan h d gedaan veel verbetering reads w a aangebracht terwgl hg na de psnxe de kraebt besprak die in lereeniging ligt en vooral de jourere w rkïïêéns aaos ioord daario out achter te blyvaa Oaae correapondenk ta Rome aaiuti Ds KoDtngianen bezochten te VenetiJI de TOornaamate paleizen en kerkf o met deu tolk ZaaoD en schrefen ban oaam in het regiiilar ran bet Dogeopaleis Zij legden kleine afatandeo te voet af Op bet Markuspteio gingen ay tittea Toor het Gafi Florain bekeken door Taet Dteuw ierigan Zg beaoobteo bet theater Roaaioi en outTingen den eonsul Uiiaio Morgen vartrekken tij naar Mtlaen N R Ct Uit Amsterdam laeldt men Van den treia uit HilTenoia die ta 3 22 a W te Amsterdam behoort aaa ta koaiMN ontspoorden gistereomidrfag tuinehen het atatioii Maidorpoort eu li t ceutraaUtation ü acbti rat twee wagens Ban der cooductenrs werd licht gewond ea twee paiaagiera liepen een paar sehrammen op De wagens bsboefdeo sleehta ta worduB opgergzeld om weder in bet apoor te wprden gezet De politie te Amsterdam heeft da identitait kannen Taatatellen dar dame die de variga week in een butt l aan het It mbrandtptaio aldaar door verstikking om het levan kwam Ëenigfl weken geleden praolameerde het hoofdbestuor van den Diamnatbawerkeribond de weikatabing en den boycott over den britlant eigeowerkmaker Sehlütsr te Amaterdam omdat hg op vast geld io p t i van opeigen kosten Het werken Voor een pur dagen biet bet boofdbeetaur da wsri staking op doch verklaarde dat de boycott van kracht bleef Het bestnnr der Vereen van Eigenwerk makers brillaot sommeerde dssrop het boofdliestanr den bojcot in te trekken en tosn dit dsarsan geen gevolg gaf aloteo de brillaot iffenwerkmakfra Zoadag bun Joodacba en fltNter nmartien hnn ChiiatenknThten nit rorda lu gr e ji UKi l een uliriiilin weivn b hbil reedi écsmaal sgn rwrmogen ijoornebraetit werd ten tweedenoisle r jk en daarom oaiuurlgk door de oude Ë Keiiie Heerau tot man voor hars dochter beatemd Zy waa genoeit in de gelegeribeid oan ega waar karakter te leeren kennen want ar waren mentekap genoeg die bom aobt r de schennen baddre b gewoond mur duruaar werd niet gevraagd Ik heb het pur dikwijU ontmoet h ewol ik gaarne geloof dat gravin Leooors zich mijner oaowelgka herinnsrt Zg bsd toen wel obb iets andere te denksn dan un een oadoo lutigeo oom 7 j wu voor sommigen wisr smask er op valt een praehts Bk vaa esn vrouw eens schooBbeid ia dea rollen bloei van bur leven lerwül haar msn s a een oude podsgrist naar haar hinkte en eourtiieerde Want dat 4iet kg niet ik wil haar durom niet eeuroul zoo hard vallen dat zjj den man disB ig niet uit vrjje keoi genomen had alet ia alle opiiobten trouw bleef mur te veel bet oor leende m Mderm die hur hrt bof msskteo Da baron verdacht hur niet vsb deelgeneotMhsp isn da misdaden hsrer noedsr Kg bezat geen fijn gevoel van eer en pliebi leide hg eu niet bgzon der goedhartig doch ooik niet tot solke hugbedsn is stut ala hare moeder en dal z op dien avond zoo beUngttellend naar de peraonen eu de local teit gevraagd had van welks Robert vsrfasside wu misscbien wgl ig ds gesiudbeid barer mosdar ksade mur niet hare kaBdelingsB Bij dergelgke gesprekken kwomea de baron Bmao SB zijn Beef nstunrl k op deo loatsteo moordaoDslag ea de unstookater aa de uitvoerden daarvan Robert venaa au ook al de ovstsodighedeo ran den In naaoiua bad gtatareneohlend eene verga deriag der uitgealotenen plaata wsar Van Zotphen den stand Tan aakea opnam an naging weika peraonealen uilgealotan en vatke warklooe waren Een der aanwatigen maande dat da oorHpronkelgke aanleiding eao da aitslaitiag wat dat men Sobiflter alleaa daoag op eigen fcovten ta laten werken terwgl wal anderen werd toegaetaaa op Taat geld te blÖTeo warkau Dit oohtta bg oobtllgk gelgko moooikan gel ke ksppaa Van Zotphen Tarhiaarde dal in Not 1894 besloten wa dat dttfigeew rkmakera die reeds op Taut geit w tkteo dit mochten blg eo doen maar dat aan dit slel l geen oithreiding moeht worden g ea De ei gen wer knaken hadden hierin toegestemd SchlOter mocht dot Tolgeea dete orareeakomat niet op raat geld werken Vóór de vergadering gaelotea werd deelde de Toortittar nog roede dat voor aoo tang da Dtti luiting doait de taal van Planoioa nfgbhaard ia ten behoevo der betrokkenen loodat g godarande d n tgd oial den dag op sCmat behoavsn door Ite tr ngen De nitstiiiting ia niet aliteniaen Vencheidene eigen werk makers waaronder met teer belangrgka pereonealen nemen aan de uitsluiting geen deel Vanavond heeft tn bat patel TOor YolkeTlgt aen Igen M fwgÊÓtit tm dan Diamaai bewarkerabond plaats Vikedgb Tn de aPreais Jtbrbacherc bespreekt prof Delbrüek de van Biamarek afkomctiffo ontbnU lingan Na een biolori chen terugblik hierop neerkomende dat het vartekenugacontract met Raataod in 1884 wel goed in 1887 achter bedeakelgk io 1890 bepaald ongnnstig voor Daitseblabd zoo gawaoal tgo tegl da hew Delbrflok Da dnaruna uitwerking Tan de ontboUing al t tx pijalilk bet te seggso maar bet ia too geen andara dan aane nadeelige sgn De eerata indruk ooior madat doo van d o driebond dat Duiterh aa kneb aan eeoe reasarbtige tronwelonsheid beeft ebaldig gewaakt is wel is waar vnnrbggegaan maar iets zal ar toch vaa teragbtgvea en gsen ba g D Tsrataitdi e redeneering dat het verdrag gaen illoyauteit inhield tal in atairt om het geh el oit te roeien Bg Tolken ign gaToalauitiogen dia met etoe aakare unaelgk kraebt optri dea sterker dan arKumentan a Ovar de debatten die ïn den Rükedag door de oi thullingea werden uitgelokt a gt Delbrftok kert en wel De verdiensten van Tor Biamarek ziju too gmot dat men ten ilott ook olke onac na daden mf t den mantel aanaUg H L Kvtal wsrd echter nooit geheel opgehelderd wgl Oen wiiT gsnesing ia het oogonsngs jsargBtijde tooals wg reeda uidea lieebts lasguaai vorderde nog altoos geen Bauwk Urig verbaal bsd kntinen of m geo geven van wat er tn bare ksnsr gsbeard wu Tolkens aU de oude raaa ol Versne het onderwerp op het tapijt brachten werd sg zoo gejugd bocnn ig zoo seouwachtig te chraien dat sg lieb busitao om soo spoedig on ongemerkt me gelgk op een ander onderwerp te komen Qoveel waren de b wonera van Btooka intueuhea gawur geworden dat Dors ndat Verene de vrsenoHle vrouw VSB haar rsu dssn gebaald had die nieuwsgierig en pntalacbtig de boide kamers doorgeanuffeld had een tijdlang rustig door had gewerkt Daarna WM fij opgeatun om een hoek uit bare slaapkamer te halen sa bad toen sg terugkwam bet nwi e Busi de deur gsvuuden dat baar in het geheel aM bekend wu sn dat ds vreemde vrouw door toevallige bod laten liggen Dors hsd bet opgenomen SS wu er mede nur het venster R gasa om het B nwkeurig te bekaken tj bsd bet ook reeds opeegedun toen zjj en gedruis aobtar stek hoorde tjf bsd omgekekea en een msn op bur toe sicB apriogen die zgne hsnd op hsm mond bi gsdrakt en bare liukeri snd wurla s het bm bisld hsd g repen en tegen hsr borst gedrakt i daarop bod z een wherpe ja gevoeld ea toea wu allw voorbij gswewt inrét f rrolfi