Goudsche Courant, woensdag 2 december 1896

4 Donderdag 3 December 1800 35ste Jaargang No 7137 AGENT GEVRAAGD voor GOUDA en OMSTREKEN voor eene groote Fabriek van Hoiihoud en Tollel Zeepen Fr bneren met opgave van referentièn onder letter C 500 adrea VLAANOERBN a Advertentiekantoor Amtterdam I m mm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Firma Begeer Welter FINALE UITVEEZOOP A Cifutant met belangrijke prijsvermindering KBISTAL GLAS AARDEWERK Ugiskoodelijke ei Lttx Artikeleo ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De Uitgave dezer Cotirant geschiedt d a g e 1 ij k met uitimnderiiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afionderlijke Nommers VU F CENTEN VEEPACHTIN van het recht tot heffing van Doorvaartgeldén aan het Reeuw jkseheenSluit wijksohe Verlaat zal üet phats hoblQu Ongelooflijk it het d t er Toor den gertngen rs TU f i öO lOOTeel rerechilleode goed afgewerkte e go d ren Terkrygbau lijn Wji bMen de Tolgende wurdrolle Bin ttrUaoêColtotie wtB beetuude nit 14 Voorwerpen 1 K beweegb gekl Pop bebb poreel kop nMt hur en hoed 2 Keneleg KoffieeerTiee beet uit kofSeea melkksanetie en mikerpot S Ken metelen Masiekkraudootje 4 I Badkuip i Poraelein Zwempoppetje Burpriea rooriiellende Binterklaaa 7 Schulp op rollen met wol lacht 8 mooie Klarinet 19 Dooe m Boldaten 10 etaki 10 Paudanetal 11 Twee Paarden i d Stal 2 Een kleede Bekkenelwer 18 Kanon op wielen om met erwten te lehieten U Verfdooe m 12 rench kleuren Penseel ens Alle U Voorwerpea voor slechts f I SO In eigen beUng haaet men uch te heitellen daar de roorraad ipoedig nitTerkocht al ign Tenending na ontiangit t poetwiaiel gioot Mis anden onder rembonre van M 8ë franco dnor het geheele land O BCHllBBKT Go Ameteidab N Z Voorburgwal 258 Gevondeo Langfe Tiendewegf l 95 Door onrooreiene ooutandigheilen tonden wjj iemand die oui een elflmtatn lekker BCBNTS tUgaarye aan de hand Jeed I hit merk Wieleri rk Wg aaneldan dan ook geen oogenblik en kochten de geheele partg op tegen een prge die MM laag waell Daardoor kunnen wjj de laveren tegen 2V Cent Ziet tavena de elegante verpakking in 3e Étalage Terena ala vorig jaar rp geiorteerd met Surpriêet om te vullen met Sigilni 1 Enorme verraad Kiatjea Sigaren van 25 51 as 100 atuka Sigaretten en Pjipen Uilaiekend gaachikt voor Sn lllcolaa CadeaH FBA17SCES STOOlfVEBTEBIJ Oheniselie Wtssekerl vi R OPPEKHEIlllËII 19 KruUkeid BMteriam Sebraveteaid door Z U den Koning der Belgen HooMdeptt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Speeialitait voor het atoomen en verven vanalle Ueeranen Dameagarderoben alacok alleKindergoederen Specie inriohting voor het atoom n vaa pinohe mantela veeren bont eai Oordgnen tafelkleeden ena wonlen naar d nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen betag geatoomd of geverfd wordeWonaehadelgk voor de gesondheid en rolgenaliaal beweriit Wegenk uitbreiding der fabriek n tjjn de prijnn 2M gedaald Te atoomen go defea ala niesw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eehe week E CASSUTO Torfoiarkt 171 Gouda Bi behalve ZONDAQS en WOENSUAGS TANDARTS Llle Effgcten veilizLg Het Ontvang en Uetaalkantoor L DROOGLEEVER FORTDUR t Ratttrdam zal op ZATgllüAG 12 DECEMBEUai ten 2 ure in het Notariihnia aldaar ten overataan van de Notariaaen SCEASEE EU LAUBEBT in veiling brengen Aandeeten en Oblig atiën ten Uate van Uu V Aia Diac en Belg a Oravenb Mv t verig t brand en uegevaar Nederl Tranapi Verig Mij Nederland Mï v vera op bet leven VerH Bank Koamoa NaL Leveaavem Bank Cred en Oépo Bank i Ned Uu v lekerheidaatelt v Ambta en Bembtea Holl Hypk Bank a Qr venb Bypl Bank Am t Hypli Bank Zuidholl Bypk Bank Bott SlooqirBat pel en meelmolen Kon Btoomweverg te gve Ul Botterd Broodbii Nederk Oliefabriak Nederl Kaenolieten Kooli Mü Leidache Katoenvlechterii en Nettenfabriek Schied Alcoholfabk Uo da Uaaai Malangache Cnltr My Cult Mij 8oember Woaloec Onltr Mj Lebak Radja Cult M j 8iloerook Sawangau EipN Mu v Zoutmeren op St Martin Mfl v Landontgi Labnana eaperanaat te Buenoa Airea Mu t ontgf v h Placer t Toeval Nieuwe Afrik Handolveuuf Ooat Afrik C Twentache Chemicaliën Uandela Vennp Kerkerbackbahn Stoomichip Doelwgk Tram en bargedicoat Verz Rotterd Ballaat Mu Commande Vennp W Schuttert Co Ëerate Mu v Burgerwi Mi v Werkmanawong Feyenoord Een Nationaal belang M j v Waach baden zwemiurn a Oravenb Zwem en badinrf Nieuwe Kotterdi Courant Hotel Weimari Rotterd Mu v Kosthuizen Kot terd Manége Induatrieachool v meiajee Vera de Ambacht School Rotterd Leeakabinet Vers t h verin v hulp aan minv ogigder Verg t verba van armenzorg Ver V goda oefg v jangeliaden Waarbt fqnda V h Nederl Werkl fonda MU da groote Schouwburg Schouwbs Ven te Rarliigen 8tud Boe Minerva Botterd Dier gi de enz Oe catalogue zal verkrggbaar ign op 5 OECEMVBR aan het Boofdkantoor het Agente hap te 7 riire A en bg Mr P DBOOQ EÈ VER FORTUUN advocaat te 0r ttnftagé H rkï nrvrk iqiiiicp Enveloppen f 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINRMAK ZN ORAKlMi tCACMJipC Fiiiiteiip HOUYEAUT S WU vwaoeken A Damea die ona nph reei4 modealbnm voor het Wlntaraalleien noéh niet ontvanfen hebban dit te willen aaaviacea aan i II JIILEIJIUIZilT C r ri Hetaalve wordt dan oméaand gpaitto ea IMnco toeKaaonden Beatelllngen van r tS Itraict tt via alta koeten aan hula met 6 verhoogin SBSSSSSSSSSBSBp 8BS Phjstrekking 10 December 500 000 Mark Is koofdprgi io het gelukkigBi geviil biedt da nifli wite groote Getdrerloting dis door de Hoojge BflKeering van Hamburg goedgekeurd en eiraarborgd U Da roordeelige iorichtiog vao h t nieuire plan bestaat daarin dat in den loop rau ileohta wainige maandeti in 7 Tfrlotin ttu van 1 18 000 loten 56 840 pnjzen bedragende 10 746 i 90 Mark ter ToUedige besliHiog zulten komen daaronder £ ija kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bjj uitnemendheid echter 1 pr a è M 800 000 IprÜa kM 200 000 1 pry aM 100 000 3 pr j£en a M 76 000 1 prjja a M 1 prija i M 1 prija a M 1 prija It U i preien H 1 pr i i M 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 SI pryMD M 10 000 46 prezen i M 5 000 106 prijeeu aM S OOO 206 prijcen a M 1 000 769prÜMQiM 1 000 l34Sprij eD ftM 400 S63S7 prgx iii 165 18390 pr M 800 SCO 150 134 104 100 73 45 St 8 prijKea a M 80 000 De aanstaande eenta pryal rekking dea r groote door den Staat gewaarborgd Geldverloting ia van anbtawege bepaald plaata te hebben op den JtO Deeember e k eo koatl hiervoor 1 geheel orig lot lechta Mark 6 of 3 50 l half g S 1 76 l kijart iVi 90 tegen inundiug van het bedrag per poetwiasel of trgen reaboara Alle commiaaiea worden onmiddell k met da grootate sorgvuldigheid uitgevoenl en ieder speler outvangt ran oni de met het wapen van den StfMt vooniaofl Origineele I teo aelf in handen Bij iedore bestelling wordt bet veVeiBchte ofiioieele ptan waaruit de verdeeling der prgzen op de Tersohillende klassen ala ook de betreffende inleggelden te rmemen is gratis bljgevo eo sendee w aan onxe Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de officieele Igeten Do oitbeuling der prijzen eaohïedt steeda prompt onder waarborg van doa 8l t en kan door directe toeaending of ook naar rerkieiiog der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd wor len s Ona debiet is steeds door bet geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke Drieën hebben wy meermalen volgens oSioieele bewgzen de eerste HoofdprÜEeo verkregen en odeo Begunstigers lelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 Bf 000 60 000 40 000 ent Het is tft voortien dat by den op den heohuten grondslag gevestigde ondernemiag van alle kanten op eene teer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden tynde trekking allo order ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMAJVN SIMON Bankiers en Qeldwiaaelaara in HAHBURO F 3 Hiermede danken wg voor het vertrouwen oni tot hiertoe gaaofaonkeD eo daar wy bij htt begia dor nieuwe verloting ter daelno uiag intiteereo lallea wy ook vbor het varrolg bemoeid tyn door een stipte eo reéele bediening d tefredenheid van ooifl g érde Begunstigera te rerwerreu ottda Drak van A BBINKMAN k ZOON Ko inklijke llacliiaaleVallirlek BE SOmSLOEU VIM H iM van Schaik Co geveatigd te Gravenhage K0ppler $rami 9 en Mh nabg de Regenteaaelaan Eofl veranciers V Z H deii Koning van België INDIEN GJJ HOEST gebruikt de Allerwege bekrooide IN tfrfl ltifrmod Sgperioi DRUIVEN MJËÜANTHE FLACONS van 40 Cta 7 O Cta en 1 verkrggbaar bj F H A WOLFF Drogiat Harkt Souda B H vi MILD reeraUl B 126 te 7eiu ii A BODMAN Uoordneht J 0 KATüLANO Boalcip B V WIJK ChulMialcr Een ware 8chat voor de ongelukkige alaohtofiera der ZeUbevlekking Onanie en gebeime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g KLFBEVVARL O Hollandache aitgave met 37 i b Prna 2 ji lden Ieder die aanr de eracbrUtkelgke gevelgen an de onden Igdt moei het leien de oprechl leenng die het geeft redt jaarlgka dmxend van een Bekeren dood Te verkrggen bg betTerlaga Magazin te Leiptig Neamarkt 34 franco tegen inaending van het bedrw ook in poatzegola en in eiken boekbudel in Holland I Hel baata uehadelrkak en f JÊj nukkilrkatofomnUddvoorliaaraa f l cavoonldaaMaaaKltidandioaowatk IéM laeaAnca lirvaaC a l Ular4Ce VKp lerUa Baalk Str I4 M wta a ili op naam tn fatnieltamtrk vtftnr Mf yi faww Wlia lhr h ii i iiiiwi rt il alw H a MW M w WU aH r aI B f t fer V Urtmutt arrtw BINNENLAND GOD DA 2 December 1896 Naar wg vernamen aal de Dame Zangvrr eeaigieg Arnold Spoelf op Woemdag December aan bare leden een gitioering ge en AU aolialeo aullan tich dien avond doen boorrn den heer Fraaa Andreolie leerlinis der kr oinklgke muiekaohool teaor mej M v E V d P aopraan en den beer J v Zntl n cello torwgl de beer A H Benaekamp piano begel n eenige leden dar Orkestveraemgiog Eophaoia honne welwillende medewerking hebben loegeiegd Het bacteriologiaob ondenoek van bet alor der Ooudsche Waterleidiog Maatachappij v 25 November il waa li volgi Dawm 25 No 1896 oraprong Kraan Watertoren Aantal teldageo rervloeide kiemen O kiemen per graoi 35 soorten 1 liektekiemen geeneOpmerkingen er goed Da 2e luit M G Labrée van het 5e ng inf te Utrecht ia loor een maand gedetacbeenl te Woerdeo Bedankt voor bet beroep bg de Gereforraoeid Kerk te Purmerind door d M Keulemana t Schoonhoven kerk B Kwartjeavindera hebben giatarochtend ia een koffiehoia op de Hoogstraet roet haone V kende hanJeliagen een laudbonwer nit Oudtwater bierheen met vee gekomen een bedrag van f60 afhandig gemaakt De Koninginnen hebben tich giateren naar Palaoia begaven De dag fBO terogkomat vnn Hara Majattritea in de reiidantio ia tbana bepaald op Donderdag 10 Deeemberv De beer mr C Fock ia gisteren op r gii ambt faest bevorderd lot commsodeer der Orde van den Vederlandsofaen Leeow Onie eorreapondeot te Batavia aeiot on onder dagteekening van beden Giateren ia het 12de bataljon naar Mon taatik oitgernkt FEViLLËTO X iJiilLIE 1 fiffl Meer had de o 4 twroH niet kune n ontdekken j het leed eebtcr geen twijfel of de vraemdc vroow had nadat sij b haar doorsnuffelen ran het bnis de ia en nilgangen ontdekt had üch op de eene o i era wijl van don sleatel weten meeater Ie mtken waardoor ey den moordenaar toagang verachafl had Bat ij daarna il erlei grappen aan Verene en dt dlaoatnaagt vafkoohl had was waarsch ntijk met het doet geiefaied om Je aandacht der beide vrouwen af te tiHlcm o hetgeen er elders in huis voorviel Het bleef altyd een raadsel waar zg den jfloordenaar hare inlichtinges gegeven had wgl men inoeieiyk rironfleratellen kon dat xg bem vlak bij bet huis had dnrven spreken en toch moek het 4 tgn wjjl iiemand de ioriohtïng van het huis genoegzaam kende om terstond den rechten en eenigen weg naar Dora è kamer te vindep waar hij hopen kon haar alleeft te knanen orervalleo W weten reeda dat de oude BniBO niet gaarne bad UI ho tren vaa eea ondenoek naw de plaateen en peraoaen dia in de laak geaocn ren gevordfD vooreerst omdat de bewoners van Stookt dis gemist konden worden weinig tot het nemen van dergelgke informatien geschikt waren en bg bofendiea sooal niet werktuign d aaaatookater vu de miadaad wel meende ta kraatB Die redt Het achiargflaten veldkauon an mortier auQ teraggeTooden S R Cl Voor da ArrondiRwm Dt reebtbaDk te Kot irrdam werdan ist rea de rulgeode tonniaien grwezro P A J i5 jaar zooder beroep eo loadüi raita wooDplaale w ens liel iftl an een bedraif van f 9 t o f e looilnrdbnefiea enz ten nadeele ao J Plopg in eeu logfiuenk fe Goada gepleegd lot ti miMiodea gevaDgoniestraf K K 22 jaar hoopmaD A 25 jaar laodbonwer C M 23 jaar boereknecht G O 22 jaar koopman en P O 19 j ar broodbakkeraknecbt allen ta liekkerkerh we gooH te Mmea en io ereeniging gepte gHe mi bandetiDg trd Jan Jacob Vao de Granf aldaar int wa maand gevaogenisfitraf ieder Jan S arbeider te ZeTenhuixeo w geiiH djefital an eeó poWtuk tot l maand ga a tgeoisatraf Daarna haddaa xioh ie verantwoordeQ A ▼ an K 25 j boieTroaw vao A J B sood r berwp A J B 31 j arbeidor eo J S ÜO j arbaider alien wooeade te tHOflcbop en wel da Ie w eos madepltcbtigheid aao afperaiog de 2a aa 3e bekl wegens afper ing door twcf raieenigda perioneo gepleegd Io dcD nacbk van 18 op 19 Se ilembv jl barood seinige Ü A Dobbeldam qit Schoonhorao dis te ïeoachop eene publieke verkoopioubad geboodeo aicb op len terugweK oaar hui met aeo groote partg OTergeblf ven got d Ilijzat io eeo wagen eo alj p want het yfna Mndrokken dag gewaeat Vóór de woning vanA J B gekomao die by in deo loop vanden dag raeda bad beaocht atoptf bet Toertaii naar by mepok althitns hij werd opi An8 wakki i gemaakt door U a cchtgeoooteiiABllje van E dia tot brm zeida txoo trnclc sla p jeal eo bem rervolfffoa uitDOfidigda binnen te knmen om reo kop koffie ta drinken Hy gaf aan di nitnoodigfog g ol en soodra hg binnen ytn werd de grendel op de dear ge choven In b twoonvertrek gekomen werd bg plolaolingdonrde 2e en 3e bekl aangegrepen z j loPi f nbem hevig en wierpen bem op den iroud waarvoor de 2e b ki als reden opgaf dalDabbeliam sijn vroow ocbeboorlgk had he bandeld ierwgl de 3e beweerde dat getot i dien middag op igo bekl n geloof bad grcohirapt ÉL Zy dreigden dat bg de dpOT niet zou uitkomen atror na hg f 100 bad gegeven vf r klaarden dat 7 g hem al hg dat geU niit gaf gebopïd naar b i dorp zonden brengen of bem andtrn zonden vermoorder nes waren voor UoHert nochtans niet genoeg om er zich nadat hg xija oom en zgn nichtje bad leerea kennen ae liefhebben naar te gedmgen eo toon hg eindelijk afscheid nam van het oude buis verklaarde hij zonder omwegen dat hg zelf de zaak in handen zou nemen an niet rnstan sou eer er licht over verspreid was Ok uw gang antwoordde de grjjsaard op niet zeer vrieudetgkcn toon irmaar vergeet niet dat niemand mgn tegenwoordig rerblijf ken n mag sn dat gy de uraak aan mij Bioet overlaten aan mg hoort ga 1 Blgf mg vooral met de politie van bet Igf I e Hagenbachs hebben van ouds her I ttnae aken onder idkander afgedaan es ik ben di man iiiet om iets vaa ons oud recht af te staan zelfs om dis vrouw niat die volgen de wet misschien rgp voor de galg Eou zgo Het oadervoek dat Eobert bg den hout nter te Baoheaan en in Brritenheim aa Leitbeim cp bij den aan ta Jeggen straatweg deed verspreiildo weinig licht over de zaak De lieden van den houtvester leefden niet z o afgeiondard dat zij zich na verlpop van vier weken nog nauwkeurig oen voerman fatrionarden dis io een onweder bg brn geschuild ha l zpo iets WU in dat jsargetgde bij den houtvester geene zeldzaamheid Daa naam dien Robert noemde had niemand geheord Het werk aao den straatweg was gestaakt de opiioblar was naar zijne woonplaats teruggekeerd naar hg waa geen rreeaadaliog gawaett en niemand had geboord dat by zjjne vrouw en zgn kiid rerwaitht ba4 Ia ïjeitbeim kende mea wal ren VMrman dia Werthheimer heette de mao wu Aiet in de ita doch stoad ifl Leithaim ï nao Vwu Aiet in de iu Toen hg zeide dat hg zot Tt fl geld niet hrtd werd hü opaieuw betig gestagen xgn aanbod om f 20 tfi gcvt n Wfrd van dp handg w ien en wrst nadat Dubbeldam voorgevende dat bg lacbta 20 had e u l edrait an I 2050 nit z a porteraonnaiR op de tafel gelegd bad 9 hov r zji den grendel van de deur en lieten h m rrt jejliken Dfi f iren werden bg dagtaardiog i n de di ie beklaaifden ten lattt geleg l o dooH gt tnige Dnbbaldam nader bevaatigd Zien wg thans welke lesing da drie btikl eeu jnng eenvondiggekleeda boerpovrouw ni t eeu hoekig gelaat en twev dnodgewomboereoa beiders vnn de zn k geven De eerstM bekl verk aarde dat in den namiddag van grmeideu dag om treiks O uur tot bur verwondering de getuige Dabb ldam mH zekeren H van d r Maat enn bezoek aao haarwoning bad gebracht Dubbeldam nam ionvrgpostig tuogel k op san stoel in de woonkamer plaats pn roeg of tji niet wat te dringenhad HoMwr l zg Dubbeldam te keoneo gaf d t hy niet moeat denken dat hg vicb io Mnherberg bevond bleef hg zitten maakte eenptaaije over een en ander waarbg bg o n ta kennen gaf dat bg in gndsdirnsttnkeo vm vrgzinnig was eo lift eindeigk een balven H erJMOsver biitan De 13 luivers dia een der kinderen van beklaagde bem als OTers hot atidvn door hem madegegeven gotdAi terugbracht litfde hg zichtbaar op tafel Dubbt ldam Van 3li Maat en brkl dronkeb daarop ieder aen flaAtjp waarna Vaa der Maat roet aen kai lOgje in do richting van Dubbeldam het vortrek verliet voorgevendit dat hy even naarballen moept Tgdens de afwenigbeid van d M deed Dubbeldam haar ouder aanbiediog van een t uldr n eeu voorstel dat wjj niet nai t r Eullun om chryren HekUagde gedroeg nclitegenover den steeds vrgp tiger wordendennmn znorila haar dat hfltaamde zg ried beiuzeer oadrnkkelijk aan zicb fataoen gk Ie g dragen au riep tfo slotte dan 3en tynkliiagdi dm in h t woonverirwk plaat nam ea hoo ddat Dubbfldam eenige o ge a ta uitdrukkingenbezigde en np geIoof Bken cbinjpl Met d ti iiimidnels leruggeke rden Van drr MaM verliit getuige D eindelijk de woning larwgl h anstootalijka li dJH8 zocg en der vrouw toeriep dat bg a avonds zou terititkoman Da getuige Van der Maut die dnor den prtraideiit nadrokkalgk o bet gewicht vanden eed wrd gewexaa rerktaardn mat opvallende teragboudendbeid d it hg wel gelfnord had dat er eaniga ongepa te uitdrukkingen waren gebezigd doch welke dat waren wi t bg niet tseguen Wat er tgdeoi vgn afwezigheid wat gebaard wi t hg evenmin f hg hall ook gec knipnovjes gegeven en was niet mnt wtt bg braaf menscb en zyne vrou dis den vrager mei aohtordochligo oogrn opnam wist lUtts vai een gebroken wagen Nergens waar Itobcrt verder onderzocht vond hg hot verbaal der vreemde vronw bevestigd doch ook nergens bepaald als onwaar bewezen btj ug dnidetijk in dat hy tonder vreemde bulp zgn doel niet beroken zou ea hg werd daar ta zekerder vaa wgt bg lu Breitcnbeim een spon vond dat echter terstond weder verdween De troep kunstenaars waarvan Davul gesprokao bad was s rst uolangs door het stadjo gekomen die sterke man WU er bg geweest een kerel met e a brutaal uitcriyk eo een iwaren zwarten 4ward Wart I ivid by die inlichtingen tegeowoor ig geweeat dan hadden z m sschien tot eenige zekerheid kunnen leidee ofschoon het irlentifieeren van een fnao dien men slechts vluchtig eo ia gthj andere omttandigheden gezien had zelts voor ontwikkelder msnscbea zynebttwarfn gehad zou hebben Met het invalten an den inUr was Uobert oaar zgne grootmoeder teruggekeerd en had fan daar fflder een uiutap naar Stocks gemaakt waar hy de zaken aeini t veranderd voo J Het oude huis kwam hem in bet ongunstige laargetgda oog somiarder en eenzamer voor dan voorheen De arma Don scheen 10 een kwijnenden loesti d te verkearen hare gelandbrid ebeen zich niet eer te herstellen en over het eenmaal zoo zofinige leven scheaa een eebaduw gevforpen te zyn die hare huiagenooten met ernlKiga bekommering vervoïdf De oudt baron Weef evenwel haUaiarrig eene veraaderiag van verbi f foor baar afwgsen welke de nu ingeroepen geneeenoer als bet beste middel ter genezing aaobevsl ofschoon Robert htar alt aaam lyaer greoimoeiUr de hartaiykste tondam bedoeling ntar boitai gagun Getuige Dubbaldam dit door dea preaidcDt mr vao Tienbtveo onder banden werd gonomrn verklairde terwijl hg nisli op z q gemak scheen te zgn dat hg zicb allanina fataoeolgk ynu bahbfD gi ragan Hg gna ea beioek aso U s woning babbau gabrarbl omdit hg in bal gei iiiohap vnn de la bekt ene vrouw hwl geiien die hg vartUoht op de verknoping e n schort ta hebhen weggenomen Waarom bg jenavArhftd laten balen verklaarde hg door to zaggan dal er niats van tyn gading ia b a wa i Uit bat getnigenverhoor hietk verder dat fTubbaldam zich ook teganorar een andera vrouw ta Baaacbop nngepatt ba geidragen Brklaagda B dia bü tgn thniskomst vaa iffn vronw en beklaagde 8 vernam wal rgabaard was ontAtak nttuurlgk in fode an sprak met beide m debeklaagden af dat man a avonds als Dubteldam weer oaar Hehooolioveo laragkaarde np son letten wanneer bÜ voorbyra d Men soa hem btooeDlokkvn an hei rakenaebap vragao van go bandelwgza Zooala men waat gecohiedde dit arkelgk Atla drie de beklaagden komeo ar ecbter ten atellignti teitan op dat ig vmrnemens zfinden cgn gewn st Dubbeldam geld af fa perteit Toen by aanmaal binnnn was sat hg tnndanig in den rats dat bg hei uit eigen beweging aanbood an mt alit van ham toeb B wat men wibla leida bü mil niet ver bal geval Nprak B aiachta turn f 100 Daar hg zoo eal gald uiet by jcb bad bood by f ïli V aan met de betolta dal men daanoods aen accept voor de reHtwrande f 80 zou kennen krggen Hg beloofde nog vaal meer latfs toen hti wtier KO d ait wel bntten was in hel HezR rhap van da personen dia sgo mana facturen vnrvnerden leide bg tot de bekl dat zy een aanta deken van hem kondan krgKon t Wal beklaagden o ir de reobtbvnk bad g biacht wa de omstiindigbaid datzy aan poosjn na dtt incident en briet nasr Uchuonboven badden gaznndani waarin zg D sommeerden tot bet UMkurnen zgner beloften Hg wan oor prookelgk niet van plan geweMi de btrhi te doen vervditen ie ffoeb in erband nset dien brief had bg itet raadzaam geoordeeld aan kta ht tn te dianau Wat verder ten nadeele van bekl plnit ia bet feit dat ig het geld verdeelden cu later njigaveo waarbg bekl B stab de npme king bad laten ontvallen Ik beb iiiat gMiapeo nmir ugo dag ia toch goed geweest i Elet O M by monde van mr J K H Enderlein aentte bet teu lawte gelegde wettig en overtuigend beweHn Spreker wilde alleen ern enkel wnnrd apreken over de iwaarta van ultiior ilif iHK uvctbraclit Door dat h HO en weder reisen sn onderzoeken WBi de winter voor R iberi spoediger voorb gegaaa daa anders en hy had eens zekere ruitetoosbeid fn j A wetkfl hy voorbaan nooit ondervonden bad Het werd hem Ie buts te eentonig en waobeflr hy te Stocks kwam ge o lde by dat de deslnwaiag welke de toestand van zijn niohtje by bem upwekte iaqgtamerhaod eeo bron van eigen verdriet voor ben werd terwgl de twyfel di n hy tot oog toe altyd gevoad bad of aïe ouda lt ia lodardaad salk Sf B onmensch k n zgn aU tij door Hruao a erhsal bleek te tyn langzamerhand io e invoel van baat en wrok tegen de oude vrouw verkeerde Hy wilde n moest een inde aaA dien loeataBd naaken at zo hg ar om naar Hngen urugkeereB en toen de eerste laauwsrikkeo begonnen te tlagea ging hg op reis naar het armoedi sudje waar hy bet eerst tj oe lot amovda tervallea btoedv v it i had leeren kennen By die familie waar hy ala een onverwaehten doet teer aangflaaaeij gut venebean vond hy sedert tÜB rorig bezoek veel veranderd en verbeterd Ilin ryke neef had het tnnd Igk nooi ig gavood een einde te maken aan hun gebrek wgl by da opinie der wereld begüti te vreezen wyi er reeds minder oVer de schuld der verarmde gravie daa ovMT da gisrighetd en liddetooabeid barer Aimilia gesproken werd Missobieo wu ook de brief diea de gravin to amaals niet graohrevan had laMr toch vertoaden gewordui mat eeo uitslag dien zy aauwelüks had gahoopl