Goudsche Courant, donderdag 3 december 1896

WlDterdieost 1896 AangevaDgen n OcO 1 OOUDA KOTTIIOAM 18 86 1 8t 8 60 8 67 4 60 18 81 4 67 11 89 6 4 11 48 6 U 11 66 1 68 4 8 4 16 8 10 6 89 UOTTIID H G O l D A 0 81 8 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 8 60 1 64 1 01 1 08 8 14 3 01 4 04 4 88 Directe SpoorwcgvcrblDdingen met GOUDA 0 88 10 17 h 7 86 6 10 t 80 8 40 t 8t 10 87 0 17 0 81 7 86 8 1 988 laffa 11018 19117 191il 19181 19178 19197 19819 I93I7 itaii IV418 19843 19818 19814 I9 i 19878 ii 8a i i 10 M 18 08 11 47 7 I0 7 48 8 18 l l 0 60 OODDl DENBiAS fiobda Zsvanhuisaltr Moerkapelle Zoetermoer Zegaiiard Voorburg s Haga Cl ULO 8 81 t Bt lln laU U 11 16 U IS 18 18 1 48 8 47 4 46 6 fl 6 64 8 11 7 80 7 49 t tt 6 64 8 64 10 8811 2H T48 8 47 t 11 80 1S 40 4 67 t 01 t 10 08 LZ 7 68 8 88 UM 11 61 8 08 s 1 1 s 10 16 V 8 07 8 Ö8 Wh f 1 06 6 80 8 18 10 87 a 8 1l 8 18 18 7 H 48 18 1U8 18 48 1 10 1 11 4 17 6 86 6 88 8 18 8 80 7 60 8 811 1 8810 88 11 8 11 48 Ooada 6 80 37 7 1 7 66 8 81 t 88 8 61 Oudaw 6 46 8 54 11 14 8 87 1 10 10 84 Woerden 6 68 7 8 8 18 f 11 1 46 8 84 6 11 7 18 8 48 10 41 Vtraekt 8 18 7 48 8 18 8 64 10 6111 46 1 87 8J B8 60 6 18 8 7 88 t 4 11 07 i Haar Amstardailt f Stopt Woensdsg o o u u k k ntTIlDlIi Srnda 87 8 11 8 61 lO lU 18 10 4 U IM 7 81 4 AasalasdaiB O at 8 14 8 87 10 66 1 8 1 18 8 18 8 18 11 J8 Utpl ta Kootdorp Leidsehaadam en Blajaw k Enkw aa Hdnukir RAAS G eilOA sUaga 6 487 10 7 48 8 60 8 18 1 48 10 1111 8618 881 86 1 44 3 40 4 104 88 6 81 6 117 18 7 68 8 888 88 Voorh 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 8 84 Z ïegw6 8 10 88 1 66 4 68 6 80 M Zev M 6a7 10 48 8 08 6 04 6 89 6t OoBda 8 88 7 60 8 18 8 181 47 10 1810 6418 0618 688 17 3 14 4 08 4 886 16 6 68 8 601 488 8810 1010 88 T X I O H T 9 O U D A 10 88 11 88 18 J 8 08 8 68 4 46 8 1 4 1 18 8 08 8 0110 84 n 66 18 14 4 18 8 34 Il lO i x UTXIOBT e odda 10 16 10 88 10 46 4 14 10 68 11 10 11 11 3 46 4 87 6 7 AMaf iJlDAHeOVDA Aaiataidaae at 16 8 16 0 10 48 8 84 1 8 aaada 7 88 8J8 0 14 18 10 11 11 18 83 8 48 8 88 Laat tte da W nih BaKa ilaaaialop 9 46 1U8 bat gaplatgd mudrgf undn nit tt wnilra OTei da maardtra o mindara galaofwuidighaid dar getaigan moait Z E A mragun mat da opgaian t d b klaigdaii ao unnemeii dat Dabbaldkm zich in dn middag ntt dan bawaatan dag aanigiuoa oDTOorzicbtig tagRDo ar TroBW fan E bad gedrageo waarorar man an Troaw bagrgpalgliarwüi k a d waran Hat baiwaranda roor beltlaagdan waa tolgaaa Z E A nehtar bat feit dat ig aana fipraak maaktan om den man binnen ta lokkan an bam daar aana ander banden ta namen Spreker atalde de rraag welke atrai in deie moaat worden opgelaijd Toen het eit te mgner kennia kwam t de Z £ A vond ik bat ean saar ernstig feit dat de roorloopige inbrehtenisnamiuir dia door de recbtbank galaat werd allenina molitaarda In den loop Tan het onderzoek evenwel rerloor de zaak aeo groot gedeelte ran baar ernstige zijde loodat bij da Terwijting naar de openbare terechtzitting öe prerentiere hechtenis werd opgehaten Ook mat bet oog op bet feit dat alle dria de beklaagden gunstig bekend ataan aahlta Z E A het wanscbeiyk dal niet dia ernstige straf zon worden opgelegd dia can feit ala dit in gewone ümstandigheden taker ion fardi nen Tagan da Ie beklaagde loidda de eisch 1 maand tegen elk der OTarigan 2 maanden garangeniiatraf Mr Joa Van ilaalta in data als verdediger optradanda waaa op bat eit dat beklaagden 15 dagen in prarantieTahachteniv hebbeo doorgabraoht In gewone omstandigheden zon bet requisitoir van bet O M hebhen moeten Iniden 15 dagen gevangenisstraf mat aftrek dar prafentiara hecbtania In deze meende pleiter zon eebter tan aantian ran gaan synar clientan varoordeeling konnsa volgen De rechtbank zon da Terklaiiog van Dubbeldam ongetwgfald reads op de jniata waarde hebban geschat allaa wat ta tgaan nadeele strekt ontkent bü de vrijiinnige ap godsdienstig gebied van wiens vrgsinnighedeu op een ander terrein man echter te BenKbop niet gediend was Pleiter maant in verband met bet feit dat door Dubbeldam propreo motu zoowel tydeas als na agn opsluiting asn de beklaagden geld en goed is aangeboden dat by geen zyoer clientan da wetenschap bestond dat da afpcsiog ton plaats hebben Ook ontbrak in de dagvaarding een element Er was niet in arneld of het geld geheel of tan deela aan Dnbbaldam of san ao derde toebehoorde Ik van Kaalte maande dat voor de Ie bekl vrgapraak voor de 2a en 3a bakl rrgspraak laM ontslag van raobtaTarTolgiog toa moatan Tolgan Qiataran 1 Daeembar noohl mr C Foek commisaaris der koningin in Zuid Holland dan dag kardenken waarop bg 25 jaren geleden dit boaga ambt aanvaardde In dit gewichtige fait vonden niet allaan yna ambtganooten die looals is gemeld reeds verladaa week deo jubilaris bonne getukwenschen aanboden maar ook het Stitao college wier vargadaringen bjj leidt en allein die met ham of onder agn gazag oadewerkan aan bat bastaur dar provincie en de daarin gelegen gsmeauten aanleiding om hem de bewgzen te geven hunner bartalgkate sjmpatbis en veraaiiag Da Frovinoiala Staten openden da rg der colleges en autoriteiten die den beer Fock by deze gelegenheid hunne opwachting maaktan ter aanbieding van een gasrhenk van leden der Provinciale Staten den griffier an den provinoialen boofdinganianr Daarvoor had tick aana ragetingl OOmmiaeie gevormd en deze commissie alsmede eengroot aantal ledea der Stalen vereanigden ziah in bat gouveroeaentsgeboaw en begaven lieh van daar tan half twaalf naar het hnia van dan Cummiasaris Het lid der SUten de bear H de Bia voerde het woord Bat geaoheBk van de SUten dat dan baar Foek overhandigd werd beataat nit 2 zilveren 1 1 8 40 8 47 8 84 0 1 8 10 7 81 7 88 I 8t V 4 7 tl Oaada Heardreakt 7 8 88 Niaawerkerk CapaUe Ketletdam 4 88 8 8 8 14 i tl 8 87 i ll 0 8 8 U 8 18 8 88 lotlaidais OapaUe Nlaawarkark Moordfeekt kaadalabraa ia dan atgl van liodavgk XVI versierd met kransen en eikanloof van mat zilver die de lochtara ombaogan of den vo t omalingaran Op den gapolgatan rand van den voet is eene inscriptie van de jaartallen 1 December 1871 1 DMember 1896 en bovea deze herinneringadaluma bat wapen dar provincie en bat wapen van da familie Fock beidan gegmaillaard op can acbild Bg dit prachtig atok vervaardigd in da fabriek dar firma vaa Kempeo is gevoegd een oirkooda op perkament met de volgende gecalligrapbaerde opdracht binnea de omigsting Den Hoog Edel Oeatrangeo Heer Mr Cornelia Fock Commissaris des Konings en dar Koningin in da provincie Zuid Bolland ter gndochtanisviering zyner vgf en twintigjarige ambtevervniliog aangeboden door an bier volgen dan da naman dar scbankars in gotbieke letters Bgna al de schenkers van hst bnidebigk van da Btaten waren tegenwoordig waaronder Je leden van Oedepntaerde Staten Het kort en barteljjk woord van dan beer De Bie hg da aanbieding werd beantwoord door den haar Fock dia saer geroerd was Op deze even plechtige als vnendscbappelgke ontvangst volgde te 1 nar eene indruk wekkenda buldebatooging van de bnrgemsastars en ean 30tal ood burgemeaaters uit ZuidHoliand Op dat uur stonden de meeste 4ii fnoctie zgnde bnrgemeesteifs gesebaard in de vergadenaal van Ordspoteerde Staten en trad de beer Fock met zyoe ecbtgeooote binnen Met bet oog op het zeer groot aantal personen dat tegenwoordig waren heeft de ontvangst niet ten huize van den commisaaris kunnen geschieden Aan het hoofd van dezen kring van burgemeeatars stond bet regelingscomité gevormd uit de volgende heareo F B s Jacob burgameeatar van Rotterdam voorzitter G J Ijo Fèvre de Montign burgemea ïtar tan llilligersberg en Bergscbenhoek se retaria peooingmeester G L J Bos burgemeester van Zegwaari Zoeteroeer en Bentbaizau F J A de Bruine hurgamea ter van Zwjjndracht P R Dingamaaa van de Kaateele burgemeester van s Gravenzande L Krojff IjZ burgooieestar van Ridderkerk i F M de Vriea van Heysl borge maeatar van Delft Ph Verhagen Metman borgeaeester van Rgswgk D Klnifboofd burgemeester van Nnmansdorp Klaaswaal Zuid Beyerland H de Linl burgemeester van Bekelingao ao Spgkanissa X A O de Ridder bnrgemepster van Katwgk en P F van SIgpe burgemeester van IJaaelmopde Da laden van het regelingecomIK wafen tegenwoordig gekleed in zwarten rok en witte das Het woord namens allen werd gevoerd door den beer F B a Jscob borgemeeelar van Rotterdam die den beer Fock bg ge egenbaid van diens zilveren ambtajubilenm het holdahlgk van al de burgemeesters in Zuid Holland aanbood met ongeveer de navolgende woordeoi t b ean gedenkwaardige dag voor n heden 25 jaar geladen riep de Koning u tot dit hooge en gewichtige ambt i loon voor de groota toawgding door n op zoo jeugdigen laaftgd reds in andere booge betrekkingm be teond De plaatsing toch van u aan bet hoofd van da belangrgkste provincie mocht wel aana onderscheiding heelen Dat dit door u gevoeld is de oogemeene werkkracht door u aan den dag gelegd heelt dit bewezen ll U 18 ll tl 11 88 11 88 11 48 U 81 8 88 1 88 11 81 10 89 10 88 10 48 10 48 10 11 Spr herinnert dat Zuid Holland door de geheeie gescbiedaoia eene vaa de belangrgkste streken was van ons land hare groote steden kaar universiteit rsaidantie industiiein d t allee maakte dat het een voorrecht heeteo mocht aan baar hoofd geplaatst ta zyu an zich onverdeeld te niogan wgden aan de bavordering van den bloei der provincie Weinigen ver ol de spr is bat gageven een zoo gewichtig ambt loo lang te vervallen En de provincie is ar wel by gevaren Zg beeft zich ontwikkeld in elk opzicht de middelen van verkeer werden aaniianigk verbetaid sporen en tramwegen donrengden baar ven ooit naar west Da bioDaavaart onderging aana groote verbetering de veenderjj u werden teruggegeven aan den landbouw twee eilanden war den door vaete bruggen aan t vaateland verboadaa euz ent Als voorzittar van bet collage van Gedepateerda Staten drukte op o eeue zware taak Bat toezicht op de gemeentebesturen kwam ueda voor aan goed deel op uwe schondera ta maten En hoe a tick gekweten heeft biervat de waardaering dien ondervind mogen dit bawgteo Üwe kennia van het gamaantawezan waa groot wg wg allen hebben daarnit geput en daarvan de voordeelen ondervonden vale matea Altgd waart ge bereid ons bg te staan en voor ta lichten altgd Wg waardeeren dit allen hoogelijk daarom zegt spr met nadruk dsarom sgo we ook bier alle burgemeesters in date provincie ea een SOtal ond borgameesters hebben zich vareaoigd om n baden te bnidigen en u dank te zeggen o te zeggen ook hoe groot we het voorrecht achten dat u met mevrouw uwe ecbtgeooote dit feest moogt berdenken Ik zegt spr ik ben slechts ds tollr van allen Op de eerste bladzgde van dit album is in t kort nitgedrukt wat ik leide en dit werd bekrachtigd door de oodertaekening van ons allen En het geschenk overdragende aan dan jubilaris wgst spr op ds hulde die gegrift staat op hst edel metaal dat thans zgn naam draagt Symbolisch staan daar verder op niigedrnkt de belangen die door u vertegenwoordigd en too ten volle behartigd zyn De bloemen mevroaw Fock aldus baaloit spr sgoe warme toespraak wg bieden ze n aan Uw echtgenoot zou zeker zijne moeielgke taak in zoovele hooge ataatabetrekkingen niet zoo hebben kannen vervullen als bg gedaan heelt indien hem het tehuis niet ware geschonken dat u bem bereid beeft Die bloemen ze s mboliaearen die welke u gestrooid hebt op bet pad van uwen echtgenoot Aanvaard onze bescheiden hulde Ook u wenschen we zoo van harte geluk Dit huldeblyk bestaat iu een zilveren oorbeilte omsluitende een kristallen bak gevuld met bloemen zgnde een pra btig afgewerkt piece da milieu aan de bnitanzgde versierd met do ü tveran hloemgairlandes omstrengeld met b nderoltes Latgoscbe opschriften voerende die f herinneren aan verschillende groote provinciale maatregalen en werken onder het beatuur van mr Fock tot stand gekomen De artistiek gedreven bandvatsels deiar jardiniere stellen in twee beelden de kunst en den koophandel voor Tevens werd dea jubilaris overhandigd aeo aierlgk met zilver gemonteerd alboai waarin vermeld zgn de bandteekeoingen van de 143 in jfuBCtie agada burgemeaatars nit KoidBol land De omslag van dit in kanitanjebrain fluweel gebonden album prykt met het provinciale wapen en boekbeslsg van zilver Bet titelblad van dit gedenkboek bevat ouder eene kleureuteekeuing die de voornaamste takken van bestaan en welvaart in ditgswest landbouw veeteelt fabriekswaeen en waterverkeer allegoriteb voorstelt het volgende opi aebrift Bg gelegenheid van hat zilveren jubileum van mr C Fock ala oommiasariader Koniugin in da provincie Zuid Holland Hebben wg Burgemeesters an ondBurga meeaters uit dat gewest ons vereenigd tot de aanbieding van dit bigk van hulde au van opreehte waardaeriag i la eet versiering aan beide zijden van die opdracht loepen linten die de feealdatums aangegeven Een en ander is mede vervaardigd door ds firma J M van Kempen eo Zoon Ook nog in tal van andere uitingen van belangstelling en hoogachting mocht de heer Fock zich heden verheugen De ambtenaren tar provinciale griffie van Zuid Holland boden hem mede een stoffelgk bewgs hunner boogachting aan en dee middags kwamen verschillende autoriteiten en leden der Volksvortagenwoordiging hem complimenteeren 8 II 8 81 S I4 7 17 6 10 8 88 4 18 8 44 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DKK 6 40 fbaokt 8 88 7 60 9 9 88 Woerden 8 68 8 11 Oadawatar 8 19 Gouda 8 88 8 84 10 10 Mr Fock innig geroerd door deze woorden erkende de groote moeielijkbeid om deibeantwoorden Maar dank wilda daarvoor dank ook voor de eadaaax die vaa zooveel achting en sympathie blijk gaven Tom ik bet bastour aanvaardde zoo vervolgde apr vroeg ik in bet Provinciaal Blad dat toen werd oitgavaardigd om bgstand bgstand van ban van wif naar mgii oordeel de bloei van de provincie afhangt Als aiet al de ondsrdealaa de gemaeninn bloeien dan kan bet ook da provincie niet goed gaan Daarom houdt aw gezag boog en laat niet na bat initiatief te nemen tot goede taken om uwe gemeenten en daardoor de provincie tot steeds meerderen bloei ta brengen Wat apraker voor de buigemeesters geaeeat waa in al dien tgd van sgo beatuur Hy sou dit blgvaa en zgne zwakke krachten ten beate aanwenden voor de vele aan bem toevertrouwde balangen en nu aldus beeloot mr Fock lan diepste geroerd blgft wie gij zgt wendt awen invloed aan tan goed en blgft oDs nwa vriendschap schenken Ook den ood borgemeeatars dank dank Ovsrmaod dsor zguo aandoetiingaa eindigde mr Fock zgna rede en wie tegenwoordig waren waren allen onder den indruk vau da plechtigheid die zich wedertgds door zoo groot baitelijkhsid oade vcheidde De jubilaris naro hii rop met zgn ecbtgeooote en familieleden de cadeaux iu oogenscboow waarna bg allen da baad drukte en met de meeste aanwezigou sprak ala iemand die allen kanda zoowel als de omslaodighadeu waarin zjj zoo persoonigk aU tan aanzien hunner g meenta verkeerden Ook mevrouw Fook onderhield zich met de velen die liefa aan baar lieten voorstellen En zoo is ook date hulde weder gebracht de herinnering biersan zal echtar bigven laven in het harl van allen die er toe meewerkten en er getnigeo van waren Commissaris Fock staat hoog aaogescbreveo bg zgn burgemeesters Onverdeeld is dan ook bun wensch dat zg nng lang het voorrecht hebben onder zgn kundig bestnnr werkzaam te zgn I In opdracht van II M de Kouiagin Regentes heeft giaterenoohtend ten 11 uren de particuliere aecretaris en Kamerheer au Hare Majesteit zich naar deo Commisaaris der Koningin ia Zuid Holland mr C Fock begeven om bem namens de Koningin Regentes geluk ta weoBchen mat den dag van gisteren De jobilaria dankte daarvoor in de meest hartalgke bewoordingen Men eldt nit Sliadrecht aan de s N R C s Naar wjj vernamen moet bg de juatitia aangifte zijq gedaan van ean of meer gepleegde onregelmiAigheden in het finaotieel beheer san des polder Sliedreebt onder deze gemeente Voorzitter en sacr van dien polder ia da heer W H van Haafian lid der Provioeiala Staten en tot voor eenigeo tjjd was de oadambtenaar tar secrstarie van der Salm penningmeester Men zegt dat da aangifte door aatatgenoemde is gedaan Gisteren zgn alhier geweest desnbat offlcier van justitie en da recbtarcommiaaaris nit Dordrecht om een nader ondertoak omtrent deze zaak in te stellen Teen de laoJbonwer Silvering te Wotlioghuizen Gr onlangs van da Winschotar rechtbank terugkeerde waar bg dien dag sis getuige was geroepen ontdekte hg bj zga tehaiskomal dal hem ruim f 300 aan nkpapier oit ds secretaire waa ontstolen Maandagmorgen werd at het geatolen geld op f 35 oa aan de hoitenzgde van de vensterbank teruggevonden Het vermoeden viel op zya kaecht H H die reeds brkend hnft de dader van den diefstal te zgn Hij is gisteren gearresteerd en gevankelgk naar Winschoten vervoerd Ta Maaatrichl vermaakten tich Zaterdag eenige jongelingen meeat leerlingen der burgemcbool met tcbaatsenrgdan op een plaats die in dsn regel door personen uit den minderen stand bezocht wordt Het kwam daar wagaaa het baaovagersgeld tot woorden en later tot daden waarbg de leerling H met eene cheats zulk een slag op bet Ifoofd kreeir dat zjin leven in gevaar verkeerd De vermoedetg TUd vao Greeowlcli 10 40 11 11 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 8 8 8 8 18 8 88 8 88 8 48 8 61 10 69 8 68 8 17 8 17 8 84 8 41 6 47 t S i 7 86 6 J 9 87 9 47 8 84 10 01 10 07 7 46 M6 1 88 8 41 8 48 11 10 8 18 7 46 4 48 H 6 41 1 48 6 47 ka dader aas 17jaiigan dagloonar it daor de politie aartattatrd 8tMMl 0 aanua ie Kaku Zitting van Dinadag 1 Decambar Da Kamer hervatte de werkiaambeden Dahaaraa Sickatz en v d Buaen namen zitting Oa aidaalingan zullen de iagekomea ontwerpenondertoeken aa Vrgdag komt de Kamer weer BtetMl QenenaL 2e Eavib Zitting van Dinadag 1 December De Tweede Kamer heelt goadgekeurd de ontwerpen toelatende da aitzondering op forauliteiten bg dan invoer de afargking van de regels iu zake plaataelgke belasting voor Hetlavoetaluia Hidde barnii Vlieland Den Helder Urk Terschelling en Vlissingen de begioating voor ds landidrnkkers Over de Slaatsbegrooting van 1897 zgn dealgemeanab iaobouwiogen aangevangen De heer Baelterta van Blokland weea naar aanleidiog van da leuze aa mioiater Van Haotan sla elerioalisme voilh 1 ennemi c die door het kabinet niet wordt onderschreven op da booga wanaehelgkheid in bat belang van bet politiek leven en de politieke zeden dat bg aan volgende kabinetaformatie geen snel en minder anel voortgaaode elementen te zameo zullen gebracht warden zooals in dit en in bet vorig kabinet Verder droog hg aan op een afzonderlijke landbouwatdeeling en op een offieieele vertegenwoordiging op de wereldtentoonstelling te Pargs en hy ttenvcoetete al een zeldzame gelegenheid voor onze induatriSeleu om onze nationale ontwikkeling op de ngverbeidsgchied te toonan Da beer Travaglinn drong aan op de regeling der uuntquaestie in het belang van handel ngverbaid ea vooral van tandboow Het zilver moet als muotmetaal ia eare worden hersteld om dientengevolge den zilverprgs U doen atggan in het belang dar landboawprodacten Hg drong er al rk hij de Rcgearing op aan om eeo internationale muntconferentia la bevorderen Da beer Kujper wilde ook geen politiek debat geen programma bespreken daar deze Kamer niet zóó is gegroepeerd dat ean debat daarover voorlichting zon geven aan de kiezers Eau politiek debat moet bniteu de Kamer worden gevoerd Maar toch moest hg ernstig proteateeren tegen de oitlaling van den miniater Van Houten in da Eerste Kamer als slotvunrwerk hg de behandeling der Kieawut Zijos intiens ia de Regaering veraotwoordelgk en kan tg de varantwoordelgkheid niet afwijzen Da raad van miniater Van Bontaa is in strgd met de miniatariaelo verantwoordelgkheid en homogeneïteit en is een schending van de nèntraliteit darKagtering tegenover de etambus De waarschuwing tegen clericalivma gold de geheale Reohtsrzgde en was gericht tegen den geheelen chri telyken godsdienst Het was een bondganootachap met de sociaal democratie tegen bat chrietendom Doch da baar Koyper was niet da eenige dia zgn hart laehtta tegen dan heer Van Bonten en da Rrgeering in bat algemeen Oa landlwuw dia volgens den beer Harte alteen door krachtige ataatabutp voor ondergang kan worden bewaard had van deze regeering oieta te wachten Ook zgn er beaebikkingen genomen en heoormiogeo daan die bg een groot deal der obristelgke bevolking argerais hebban gewekt Alioo de afgevaardigde uit Grave Da ministar van binnenl zaken had natuurIgk weinig moeite om aan te toonen datzjjue woorden in het redevarhand volstrekt niet misplaatst waran Hat is inderdaad beapottelyk boaveel leven over desor deze zaak ia gemaakt Mocht de beer Van Bouten nu bg minister waa niet meer zeggen of liever niet meer spreken van het slaadpant dat bij liberaal is en dat tot dit liberalisme behoort afkeer van protectionisme en cleriealiame Waren dat niet dingen dia geheel en al vanzelf golden en ook ala vanzelf sprekend in bet debat werden opgenomen t Bet ging ejh er zooals bet too dikwgis gaat Ma behoeft slechts het sein la geven en daar holt allee been da geheela vgandiga pers raakt in beroering Bet geheel maakte den indruk alaof man dooi een teer groot romoer de aandacht zocht af ta leiden van de leegte van hst debat van giataran Bulteolandsch Overzicht Omtrent de zitting der Italiaansche kamer van gisteren bericht man a In antwoord op aen intarpeHtie van Imbriani over bat Afrikaanscb vraagitak geeft di Badini een hisloriacb overzicht vaa de gebanrteniasen coastateart dat het preatige van kat leger te Adigrat en Easeala ia verhoogd a dat majoor Nerazzini zgn opdracht flink ktaft vervuld Moeilgkbeden ten aanzien van b afbakening van de grenien zgn niet te 4iiehtan De minialerpreaideut spreekt nitvoa rig over protectoraat en zegt dat bet tgdatip tg Biet ia aangebrokea om vaata baaliasingaa to imttto De Tredd betft da raat hanttld vurdaor maoDalöks bnlnitaa mogelgk sga gflirordan Eritraa rornt md bigtaad gavaar ao Boat ia aeo borgtriyha rolkplaotiDg wordsD Teraaderd FraoeMchi farlangt dat er onmiddelgk f taad tal wordao Di Eodiai loa ia dadvlgke itammisg aan motia vao waniroQwea aiao b Uld da qaawtit ran vartroowoa Bg Taraoekt alle vnagefcakkan dia op Ifrika betrekking babben onbapaad nit te ftellao Orer bel roontel ran Imbriani wordt boofdalyke tammiog terUogd ea Agoini talt voor orar acht dageo de qoaatia ran bet ont roimao vao Ëritraa ta bebaodaleD Di Radiai aoiwoordk dat hg oiet beeft gevraagd Kritrea ia ootraimen maar da oorwaardeo faeaft beeft medfgedaeH vaaronder da kolonie kto wordeo beboadfo Crispi verklaart tegen da regaeriog ta tallen itammea Bg bat aflezen vao de namea blgkt dali da Kamer niet talrjjk g aoeg ii om eo bealnitta Demeo zoodat de stemming tot bedeu is nitgaeteld Id de wandelgangen wordt vastgeeteld dat ir 159 itemmeu tegf n de motie Imbriani ïooden zgn gewnest 25 voor en 53 blanco In deo Daiteeben Rgkidag ii de begrooiing in eerste letiog aan de orde en Jaarbg mI de maritieme qneeitie ongetwgfeld f en belangrgk dahat nitlokkflo Wilhelm It blaakt van gffr Toor de uitbreiding der Doitaebe Zeemecbt maar beel wat Rgk dagteden meenen det dn ftcbatkiet de itggeiide uitgaven vaor de vloot niet Igdeo ban De jaarlgkacbe nitftaven voor de vloot die onder Witbelm tot 33 34 millioen galden geklommen waren ign onder decen keiier eerit tot circa 50 millioeu gestegen en na worden MDsklapi een 30 tai mitlioenea voor nieuwe nitbreidiog aaogefraagd Het ii wederom het Centrum dat ia deo Rgk dag de bealieting in banden heeft Bel Centram wil el taari e met deo keiaer ao mat het kftbioifk op goedeo voet bigfeo mear deze aanvraatï schgnt toch wel wat machtig om de partg tot meegaan te bewegen Aanvankelgk wai xelfs vaa officienaa zgde medegedeeld dat de Keizer sicb niet ontzien zon deo Rgkïdag ïngeral van igerin der creiiieten te ontbioden doch dit wordt on in twgfel getrokken want men vraeat d t dn regeering dan groot gevair loopt bg de itembni de nederlaag te tgtlen Een andere vraa it echter welke regeeriogenlearderheid er in den Rgkadag zal te vinden zg t aU bet door de vloutqnaeatie tot een break toieohen regering en Centrum komt Ér baataat tot duefer onder da doknarkers der D nitecbe Noordteebavcna nog einig last om toa te geven integendeel de werkstaking breidt zich nog nit De korenachieteri en de pakhnifbAdieaden hebban beilotea aieb bg de werkstaking aan te alniten de werklieden an vale andere baveoa iedrrectan en geldelglieu skeao toegeB gd en bet eomité meent over voldoeode middelen te beschikken om den str t vier weken lang vol te hondaa Officieel is bet aantal atabara oog niel bekend en er wordt achter gemald dat zg tot en met Zaterdag 13 000 man aterk waren waaronder 8000 gebuwdeo met 17 000 kioderen De nitkeerin gen van ooderfttenntng igt Maandag begonueu en bedrt en voor eeo vrgitetal 8 mark voo gehnwden 9 ibark en voor elk kiod 1 mark per WAek Maandng hebben de pakhniaknechtn bet wrrk neergelegd tevens hebben de mnobioiiten der ha ven atoom bootjes zich bü de beweging aangealoten ig hebban den direetiH een dag tgd g av n om te 0Terwfg n o zt hoogere looaen wil toestaan loo niet dau gaan ook deze werklieden knieren De readers no da Hambarg Amerikaau eaha Paokatiaartmtataobappg hebbeo voUem de Vorwark an hut mariaabeetanr te fCi gevraagd on twee of driebftnderd mariniers ter vervacging vao de atakera Dr Jameson is vrggelaten Een editie van Kvening Newi nitgegeve om 10 uor eergisteravond meldt dat damioiater van binnen landscbe zaken naar aanleiding van bet rapport VAU dr Broadbent de invnjbeidsU lling van Jameaon beeft gelast Het besluit werd aan JameaoD medegedeeld maar agn toestand vfroorlaofde bem oiet de gevang eoia ie verUteo Dr Jameaon ia dos in vrgbeid gaiteld Nieoiaod die ia Bodera verwachttf Of zg toeatand warkeii k aoo ernstig is als het in de Engeliehe bladen voorgesteld wordt wvtfn wg niet Het is raogelgk maar bet tegenovergestelde is ook mogelgb Het komt er eiganlgk niet op aan Beet de béatraffiog van deaobuldigen aan den aanslag op de Znid Afrikaanache Repnbliek is toeb era komediespnLgSiveett De samenzweerders ain den Band igi n et een boete vrggekomeo da leiden en de officieren der expeditie hebben eenige naaaoden baisarrest gekregen en de grootste Sjchvldigen loopeo vrg rood Wat ia er dan legen Jameio en die aoderen U de Holloway ge augania ook maar lor W laten Deze mannen en Jameson voofat zga woarlgk nog de minst wecriiow keodea van beel het e dgespu ï e koning van Hoiigarge keiser van Oostenr k heeft weinig gelegenheid gehad om in de troonrede woarmeda hg e Hongoaraeba VolhaTertegeowQordiging opende iets te xaggeoi vat bepaald DieDir koa worden genoend Naowalgki na mtaad galaden hoeft hj v Sór hg Buda Pe tb verliet gezegd wat bg te aeggeo had Eo te verwenderaa U het daarom aiet d t hg tbaoi slechts e o basiBesslike tpeecb neafl gebonden ladhls de Weenar correspondent der Timet bat aitdrnkt Zelfs de stereotype aiidrabkiog tdat de betrekkingen met de vreemde Bogandbeden van den meeet Trieudscbappelgkea aard zgn f is weggelaten Men zon daaruit de gevolgtrekking kannen makea dat er ia de betrekkingen tusarheii Haogarge en de mogeadheden niets is verBoderd dat de toestand ia looals hg reeds laogeo tgd was en oiett te weafloben overliet Wanneer er eea zekere spanning tusscben het koainkrgb ea den eeo of anderen staat had battaon zou de Koniog znlks toch zeker niet verzwegen hebben Meo heeft evenwel in sommige kringen de b ooort de daarom kleurloos genoemd en de ontevredenheid richt zich no vooral tegen deo minister president den beer Bau Het oatbrekeu lau elko ziusjeting ojMle boitenlaudsohe betrekkiaiten woodt geuoemd een belaedigiog der Volksvertegenwoordiging aaogsdaao een pogi f om de bnitenlandsche aangel geuhetlea hoe tiDger hoe mtfer met die van Oo tanrgk te eoncentreerea In de ertegeowoordiging aal daaromtrent e n iBterpellatiA tet de r Keeriuff worden gericht ea al sleunk de beer Banffy ook op ren groota meerderheid tooh kan men verzekerd tga volgens een telegram in de Frankfarter Zeitungt dat ook in de liberale partg ootevredeoheid Is geboren De berichten die ait Spshje komen over deu toestand op Cuba zgu re d vaak gebleken weinig vertroowhaar te zgn doch ook de bariehtea die de opstaoilvlingen o er NewYork naar Ëoropa zanden ign oift vrg ao opaugderg Zoo meldde dvssr dagen de overste llejes van den staf vau Maceo dis te Jaokson ville in Florida gelnnd d t de ioNurgahten at n groote overwiainiig b haAld haddeo op generaal Woyler die 2000 dooden en HOOO gewonden verloor Generaal Weyler heeft zieb gefasaat deze mededeelingen door den chef van zgn staf te doen tege lit prak D eo het i outtaiwgfnld dat de waarheid ditmaal dichter by da Spoansohe dao bg de Cubtiaoache lexiug is Doch de overige berichten van generaal Wejler geven weder stof tot twgfel Bg meldde zeer tevreden te zgn over het resultaat van zgn tocht naar Pinar del Rio waar by de posities der opstandelingen zonder den gtringstan tegenstand te ondervinden beiel bad lk ben overtuigd voegde hy er bti dai ik weldra den vrede ia de provincie Pinar del Rio zil hersteld hebben en de pro vidciea Havnoa Matansas en Baota Clara zgn gemakkelgker te onderwerpen daar zg minder bergachtig zgn en de voornaamtite aau voerders der opstaodeltogeo dood zgo c De beweging iii de provineiëo Poerto Principe en Saotjago de Cnba noemde generaal Weyter van w inig betefkeoM Veel minder hoopvol is een beriobt dat de Times eit Havana ontvangt Generaal W ylnr is aan boord ao da L a i naar Mtiiiel vertrokken eo dit varUtea van da Vuelta Abajo wordt alg meeii beschouwd aU feo b wgs dat da veldtocht g hi el mislukt De 3pan aardeo blgft uiets anders over deo opxtandelipgen den toevoer ati levensmiddelen I te augtlflii en ze door honger tot onderwerpiog te dffingea meent da Timaa curreMpoDilent Want hei n onmogelgk ze aan te grgpeti omdat zn b kU ine gr4ep U over de provinciën verspreid vgn Het reHultoat van de onderqeml igen der beide laatste weken in dat 50 opstandelingen gedood zgn terwgl 6000 zieke of gewonde Spanjaardeo uit Piiiar d l Hio te Havana zgn aangekomen Bst geheeie aantal zieken in Havana bedraagt meer dan 16000 man Hfit bericht aan den iTimest is waamebün Igk door de eenaour te Havana gaweigertl liet is ten minflt aN brief naar het rastetand van de Vereenigde Staten gesooden en van daar naar Londen geaeind R E O Xi A 3S B Door JM Pro egêo ren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitüemche Pillen van Apotheker JllCBARD BRANDT jMe wereld vermaardheflx verk rege n wegens hunne onverbe terlgke stellige aangename en tevena volkt men onschadelgke werking tegen Verstoppingen Bar ilUntghelU ontoereikende ontlatting en de onaangename gevoluen daarvan hoofdpgn hartkloppingen bloe saandraog doiteligotid mialgkheid gebrek aan eetloal ent De kogln van eeii dtgelgkich nebraik tub maar 3 centen f Niet nimf te verkrggen dan in dooajaa k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepdt F B vaa SANTBN OUf Bottariara NIEOWB ZBNpmO Dassen Handschoenen BN PARAPLÜIES A v n OS As Kleiweg E 73 73 G0DD4 Beurs van Amsterdam so NOVKMBBR laikri 7 J Vrkn Vis Vs lOt Vs MVis 8 s IM is 91 1 iO 111 u 7I 1001 101 ut UI H s ua 05 101 s M s UIV S 101 100 l 4 IM 11 101 4 lOOV 1 V l s Vs HinaaUKO C Nad W 8 i dito dito iliio a dito dilo dito a Hoiloia 0 il Giidl 1881ll 4 104 IV RtsUND Obl Blaaeol 1814 4 dilo Gccoos 1180 4 dito bi Rollis 1881 4 dilb bg HogiallSi tO 4 dilo in icoud leen IIBI 8 dilo dilo dilo 1884 I Sn it Psrp t seboM 1881 4 TuittH Oepr Cmv aea 1810 4 Om Iwnina seiia D Oeo Ie oisgserisO Zuio Avt RtP V obl 1881 I MciIc O ühl Buil Snh 18 0 8 VtNüzisLA Oil 4oiil ap 1881 lAvsruDta Ublktsliao 18 3 Itorriauia St d Iran 1814 a Nto N Afr Hauilsisv saml Ar Dd h T h MÜ 0 tli8 s ao Duli Uuliohspplj dito Am ÏIvpotl 4iakb psoitbr 4 Call Mil An Vorstsnl aaud s Gr Hypoihaskb psoabr aV MAilrrl ii l ha bank aand Nsd Hsn lelintsIHih dilo N W k H C Hyp b psndbr t KiU Hvpolbeekb pwlbr a s rtr ll p tisakb tlilo a i Ooeva aa IJo l Hr Oii bank asad RrsL Ilyp itb rkbank raitdb 4 AuaaiKÏ Rqu t bjrpotb psndb I M u L O Pr Lan eert 8 Nto iloü IJ 8poari Mi asad Uil tot Kipl r 8t 8p und Neil tad Bpoorwexn asad Nad Zuid Ah 8pm sand 8 dito dilo dilo IHtl dilo I lTAUB SMKir l I887 8U A RobI I V Zuid Ital l piri U AH abl a Pm Waraohaii WesueD sand 4 llisi ir Ru s pw Mll obl Vi Rsllis ho dilo saud Fastowa dito ssod 8 Usng Domlir ilila aso I Konk b Ani p ksp obl 4 dilo dito oMIfl 4 11 ll s 104 iV 7 7 Aasall i CaDl P r 8p M oh 8 Chlo k Xo th W pr O V ssod d la dito Wm ai IVsr obl 7 Itiinisrll Rio Dr gpai rart a lllla iii antral obl In KOud 4 I Ouis k ssb illrC n r atDd Msiioo N Spw Mij leliyp ii 8 Mits KaosAs V 4p l pr f sRnd N ïorkODU io Wssl ssnd illto Peati Iblo oblii 8 OrsRon alif lsb rp ia piud I SI Paul Mlou k Hsoil obl 7 l o Psa HooMIlJa obllg I dilo dito Line tol Is byp O 8 I si amioa Oan Boutb Ort v sand 1 47V H Ito Vs 108 Vl 10 1 o llSVs M Ill aa Van Ü IUIU IcNs lob dc O Amstard Oirnibus Mij sand Iliiltald Trsra e M st sauil Nto Htsd AmaUrdim saod S atsd Ro lard m tan 8 BlLoll Hlad ADlaarpen IS I Ia Blad KrnsasI imt M HoNO Tbws OoSTIst BUalslveuing 1880 5 K K Ooi B Cr 1880 I irktai Blad Msdrid 8 1888 Kao Var Bai HvpBp bl eart 53 Staats loteHJ 2e KIssse TrskkioK vso WoensJeg I Deee bar No 1EIS4 iliOO No lÓÈltl JOI O No 14Ï0 rn 174U lijer 1800 No 7 7 1000 No It84 en as 8 i lsr 100 KMI No 1874 7417 1941 10108 1 77 ea ioder 100 PrlJMo rsn 80 88 iltV H 8808 11 88 13711 18384 4 altJ 896 8880 1I8II 13717 18914 1 S Sial 897 881 118 9 137 8 449 174 8177 747 8877 11491 13811 1 71 lit 3liS I1if 889t 116 8 13919 18484 178 3318 788 89U 1U8I 13918 18198 178 8878 888 8930 11889 13941 18818 883 1841 884 89 3 11870 1 003 18789 411 3889 947 8934 11711 14007 18748 484 8884 989 8994 11710 14017 1 7 7 4 i aaaa et7 9ooo 11784 uon isoni 814 8701 998 9133 11809 14013 18914 817 3918 7039 9189 11839 14103 1 9 I 870 n 7044 918 11346 14109 l 98l 874 40 13 7001 9188 1II81 14111 17117 713 401 8 7118 9871 11911 14118 171ll 77 4014 71 J 9418 11947 14U1 1718J 807 4031 7134 9498 11984 14147 17101 983 4089 7117 9118 11018 14180 17118 lOai 4tU 7149 Ml UOM 14181 17189