Goudsche Courant, donderdag 3 december 1896

No 7138 Vrjjdag 4 December 1896 SAste Jaargang HOI 4I I 11 4 1S llSl 448a ntl 4i0 ltd 4415 l 8 4SM ISSI 4 4 ll9b 4177 1S64 4 09 USi 4etS 1466 6041 1614 6Ui ITOO 6ii8 17 6 0 181 SS91 1881 5106 l Oe 6 86 11116 6964 tt 8 6186 1149 6438 1840 6488 8888 4 S 8800 6007 8861 6 89 8MII 6077 1400 6809 1417 817 1410 i ia I4g l 6 88 1917 SV 1861 188 l 67 9168 8888 9866 1697 9897 701 9916 1711 984 1806 6 S0 1900 6404 1917 6418 108 6499 1118 9649 Een Cadeau SCHIEDAMMEB é GME7ES 1 Merk NlGHaX AP GOÜMHË mBMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken even welkom alt nuttig St NICOLAAS is zeker gelegenheid der Eea piar mooie Glacé Zijden of Tricot HANDSGHOENEN eea praélig SCBORTJE een ZijdesÜCUE KZenz Uet beste adres voor die ariikeleu ia üeMeuwe Winkel Markt A 70 BXPBES voor St Nicolaa ONTVANGEN een zending der nieuwste HEEISKN DASSEN üroote sorteering KINDER e AVONDDOEREN KINDÊHKAPERS WANTJE8 enz BONTEN MOFFEN en KUAUEN in alle prijzen Hutme keutte ORSETÏ£N in alle maten iMge maar eaête prljmeu Aanbevelend C A B BAJNTZINüER Verkrggbur bij M PEETER8 Jz N B Ui bewlje tea ecklIieU U cachet en kurk itesdi roorEiea ran deo naam der Firms P HOPPE De üit ve dezer Courant gesdiiedt d a gf e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is 1J25 firas per pogt 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden gepiMtat raa 1 A regels 50 Cent n iedei regti meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des midd Een ware Schat voor de ongelukkige ilaclitoflera der Uelfbarlekking Onanie en geheime aitapattingen is het beroemde werk Dr Retau s 17146 19706 17182 19794 17811 19844 17367 19917 17872 19949 7490 19981 17689 19H7 1999S I7574 10010 80071 17 94 S I084 11699 1013617601 8016117708 8016717719 lOllS 1 I877 10296 I77118 80807 17810 8031717819 90891 1789J 80S99 17838 20446 18 14 80468 I8 il0 8046818167 10608 mal 19648 18298 80944 l i99 80716 U848 8077 19639 80780 18609 80814 19967 808 0 1S701 10899 187f 6 108 2 18794 0877 18799 80997 19816 90900 18690 10981 If876 80980 ls901 80981 19908 7879 9990 7108 9789 7 M 9796 7888 9749 7411 99S4 7441 9970 7949 987 7787 9 6 7749 99 7 776S 10083 7799 10166 780410112 7881 llfl7t 7976 10199 8084 10 90 8096 10899 8066 0403 8096 10418 9086 10419 8189 10419 8146 10480 1176 10446 8198 10686 6869 10669 8894 10670 9868 10699 9897 10911 8411 10988 849810919 8491 10981 8689 10989 10999 8669 UU89 9677 108 VI119 8t 9 11134 8686 111918700 118899718 118498791 118498 87 11861 ItOil 14419 linOO I444S 18069 144T9 lt09t 14 88 18101 1468S 1811 14919 1S17S 14649 I 1 14 14170 ISl 14780 19804 14788 18897 14791 1S8 9 14789 18944 UttO 18487 16001 12468 16094 18494 18173 12634 H977 18692 16399 19697 16302 18113 16811 18967 16197 18761 16478 11991 16490 18993 16496 18878 16688 U996 16666 1 018 16671 18166 16981 18168 16748 18819 16864 18849 19099 laibB 16117 18970 19188 18844 19186 11460 19118 IS4SS 19139 18498 19169 I8IS1 19191 1IS67 16809 19670 19891 19998 16306 Advertentién ZAAL KUNSTHIN Sociëteit Ons Genoegen Matuiaji 9Vbidag8Deceinlier 1896 8 uur mmimm TAN Ben Ali Bey BgyptiêCh Wondereu Indiaehe Magie Groot iSiicce ENTEÉE 1 Voor H H Leden O ÖO Koninklijke 1 Maehlnale Fabriek j £ Bf dSM II N vanSchaik Co I gefmbgd U Qruvenhage MitnUerttraal en S I nabij i lUgentraselnaii Eoievera cieTs TAS Z H den Zoning 7aABelgië indienIïjIisti I g ebruikt dé Allerwfie bekrooide VrrrUIbtroigKirStiperioi DEÏÏIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE ITLAOONB ui 40 Ct 70 Cti en 1 Tork baar by F H A WOLPB Drognt Uarkt Ooud B H vm MILD VMntal B 126 ta ffetuto A UOUMAN Mwrdndu J C RATELAND BotUnp B ï WUK OtuUmkr L a DE LANG Oebeel wniga tortaeriog MERIK ORGELS zoowel eenvoutUge aU luxe êoorten Toorhanden van ai öO Levering onder 5 jaar briftelgke garantie CaUUogus gratie Depot vanBREËBmnOBfiELH ACCOORD CITERS Oi gelfandelabre en Tabourets mede verkrijgbaar Mr Zeer gewliikli CwImux Prijstrekking 10 December 1 500 000 Mark all boofdpriji in het gelukki it geval biedt da tuauwBte groota ialdverlotlDg die door de Hooga Kegeariag van Hamburg goedgakeurd en gewaarborgd ii Da voordoaliga lorichting fun bat niauwa plau bestaat daarm dat io dan hop va slacbta weinige maanden in ver otiugt u van 118 000 loten 66 240 prijeeu bedragende 10 74 5 090 Mark ter ToDadtge beiUsiiiig zullen komen daaron 1 dar EJJQ kapitale prijzen van areutueel KOO OOO Mark bij uiiaemeodbeid eohter I 1 prüa i M 300 000 1 prgi i M 100 000 Ipnja èM 100 000 2prgzon a M 76 000 Iprüa ikM 70 000 4M 96 000 ÜM 60 000 iiM 66 000 kil 60 000 all 40 000 Iprij Ipry Iprjj 3 p i z n 1 prij I 21 prijun a 1 10 000 4 pryMniM S OOO 106priJBeo M 3 00 206 prtjMu a M i 000 78SprÜKenaM 1 000 l 48priju D ÜM 400 II5SS7 prijt M IfiS l83gOpr tlM 800 200 l50 184 104 100 78 5 3 prjjma k U S0 0 i0 De aaoBtaauda eettte prijitrukking deter 1 grooto door den Slaat gewaarborgde ie d1 verloting ia vao anbtswega bepaald plaats ta b bbeD op den 1 10 IHcemtter e k en koat biervoor 1 1 gehealorig lot tleohU Mark 6 of S O l half n f S 1 75 1 kwart H 0 M 0 l i 0 tegen insanding van het bedrag pift poetwiaaol 1 of tegCD revbouri 1 Alle Qommiuiea worden onmiddeltyk nietJ da grootste lorgvuldigbeid uitgevoerd en ie er speler ontvangt van ons de pat bet wapen van 1 den Staat voorziene Origineele Loten lelf in I haoden j Bij iedtre bestelling wordt het vereiw ta I offioiaale olan waaruit de verdeeling dar p ij I zen op da veraohillanda klassen als ook de j betreflando inleggelden te j vrraeman ts gratis b gevoegd eu Keudbii wÜ aan onu Beguus igars onaangevrtagd na alke trokking de offi 1 cieele Igatea 1 De uitboUUng der prijzen fteschiedt steeda prompt onder waarbnrg van deu Staat en kan door directe toewndiint of ook nnar verkiec ng der Belanghebbenden io alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelltgd wqjrdeu Ooa debiet is steeds door het gelu begunstigd en onder vela andere aansieutijke pryzeii hebben wy meermalen volgens offieiaele bewüsao de ev ta HoofdprgzeD verkregen on onto Hegunitigers lelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eu liet is te voonien dat bij deu op den heobialen grondslag gevostigde onderoeming van alle kanten op ene zeer werkume deel i neming bepaald kan worden gerekend men geliave derhalve wegeus de reeds ophanden j ijjnda trekking allo orders ten spoedigste raehtstroeVs te zanden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers n Galdwisaelaara in HAMBU a P S Hiacmede danken wij voor het vertrouwan ons tot hiertoe gosodonkoD en daar wg bg het IKgin dor uieuwe verloting tor deeluenting icviteeren tullen wij ook voor het rervulg bemoeid zijn door e n stipte on reèel bedteniug de tarredenhcid van onze gwerde Begunsligera ta verwerven Hennep Enveloppen f 2 2 50 en 5 de 1000 aiet Firaia bedrukt bij A Blll KMAX ZN Gevondeo Langde Tiendewegr D 95 Door onroorziene omstandigheden ronden W9 iemand die oua een teldtaam lekker 3 CEMTS uigaaftje aan de hand deed het merk Wielersport Wy aarzelden dan ook geen oogenblik en kochten de geheele party op tegen een prjji die zoo laag was Van eene IeL vering over gebleven Hm staks zoogenaamde Daardoor kunnen u deze leveren tegen 2 Cent Ziet tevens de elegante verpakking ia de Étalage Tevens als vorig jaar rgk gesorteerd met Hurprise om te vnllen met Sigaren Enorme voorraad Kistjes Sigaren van 25 50 en 100 stuks Sigaretten en Pgpen Uitstekend geschikt voor wordwi wtgA kininu f iuWn nisl juiit volKfi H niuiJet iiitf flTO ird mii l n t t dun MpetprIJs van fl it VS p T Htiik r ilit ir li Mu HH Immli uwer fny nitv rkooht UIKKB nverHlIJtliHif Ikekena wjn wam l rrn FvU o IM ii cH icn t h t liMT l AAT l K l e l bad kk ml a ak 4 ibt DlB m t banuOdo nindi ii en hh H bwwU irM iei voorii it KlSlfia oorrssd Engelscbe Sport Dubbeli Paarden ekens lOranJ klf ur gr luix ibannHiit tu t 4 pmclitlg brMA H r npeii viiorïiaii lnp l n wij wegen e r frrli g mlwlitii doi T njttnnen THn ha v k bboierklMtr f niUü fc 4 p tuk MD w rk lijk wwird ï Bn t 1lLnt a te Mnden mat aai dxlijk ndr m ugen vo ruitb UtUiig of rambuiuH naii Verzendhuis Merkmir Comniar lit MhhUk liftpi y Meliuliert Sl 4 o AmHsréan N g T ortiurj w l afi Ht nicolaas Cadeaii aiiAirai MA iABiMa oti Frinteips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Damea dia ons feOla reerd mode albnm voor bet Wlntar ao n noch niet ontvangen hebban dit ta willen aanvrafien aan II JULErJJU UZOT C rirk Hetzelve wordt dan omgaand flratla aa anoo toegezonden Bestellingen van af 25 franca vrtj van alk kosten aan huls met 6 verhoogfng Ze LFBEWAKIi G wWltHKEL CT BoUandacbe aitgave met 27 ai Pro 2 gulden Ieder die aau de verachrikkelgke gerolgeu ran deie ondeugd lijdt moet bet lezen de opieohte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetljerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen iuzeadiQg ran bet bedi atf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland I Stoom Automatisclis Walsea Ueelfabriek mersfoort I Wy weiiichea de aaodsoht er op Ie vestigsD dal velen ouzer depöthouderB ia don I legel alléén ÜEWONE öPiCpLAAS wkoopen welke ook van de beste en luirere grouditoffeD gemnakt wordt eo dao ook om den uitatekendea sma en de voor d e I kwaiteit bgionder tageo prys 1ïeer wordt geprezeo en gewild ie en maken wij het publiek I I er op atteitt dat wy ook een nog fijner soort apiculiuw fabriceeren genaamd I PRUËA SPECULAASy I welk soorl van de fyoele iagredioaten ala fyoe blanke tielauiker tao wer hoog zoetge I I halte btale taXrI DatUurt oter de gearigate apeoer en de aitgezocht Sjaate amandelen I sucadu ena Tetfaardigd wor t I W ij kunnen divert ooa den buiteagawoon heerlijleA amoak b socder aauberelen I aan elkeen welke bepaald het fijnste wil hebben wat rr gemaakt kan worden en wien I dit den natuurlijk iets hoogiireii prys waard is I Uaar enkelen onter depothoudera om een luttel nwer genie andere speouUaa raa I ikftSrieure kvalitoit van dikwijls verdachte sjnunsteltiDg verkoopeD verzoekea wy Uet f publiek ook ia zijti eif en belang beleefd mnar drinsend bepaald onae 2 fabrikaten genaamd PRIMA SPRCULAAS eff QEWO VK 8PKCULAA3 te eUohen en zullen wy I gaarne inliohlingeD geven of een dopdtbouder geregeld speoalaas vun ons betrekt of niet I en in het laatate gerat desgewf 0 aht iemand anders voor de levena nanwijzen I Van beide sotrea z n TerkrjTgboar kleln BOOlt middel SOort en grOOt soort koekjes benevens ManpoppeD ea Vrouwpoppen van verI schillende gewlOhtep taelke geiriohteo evenals de prijuii men bg onze depotI liondera kan Teraeofen I Voor de redenen waaa om wU aan eenê biUÜke verhooging der prijsen de voorkeoT even boven kleiner en slegUer makeot verwijzen w beleefd naar een der advertenties c wee vorig ftou i brak van A KR1NKMA imj BINNENLAND aOUDA 3 December 1896 D RomtiDteb eorreap ran de N Rott Gte Mint Ta PalftDU bewonen da KoniagiDaen met l folg de eeraie ra tweede verdiepiof vao hi t hotel EdeD ïlare Majeateitea bly eo acht dageii te FaUns met goed wee mia cbi ii Uoger Uit Amsterdam meldt m D D oitalag dar in de ergaderiog van dit maDtbairerken geboudeu eteramiug orer het tooratel fui bet Boodsbeataiir om aaa de door de eiganwerkmakeri aitgeiloten workliedeo geen aitkearÏDg uit de bondakai te doea geachiedan il dat bot vooralel werd aaageriomeD met 3342 tegen 158 itemmeo 190 atemmea waren in büneo Di ebrtcht Heden lal het au tad de boading der werk geTcre sfhaDgen of de A N D B tydeiyk ontbondao mI worden Het fioDdabeataar lenjt io het vertroawea dat de werkgarera vóór dieti tgd haoDe bedreiging terug lollen oenen daar bat te niet g fo fao den A N D B dipryieo van he geilepen goed soa doen dalen DiaadmcavoMl ia iwbg ha teti oX iater 9k loor trein 15 een onbekend peraoon overreden OD onmiddeliyk gedood De ISjarige Beadriks die in den avond fan 29 Oetober de oQderljjke wooiog te Helmoo i Tarlirt ia n tltyd niet terecht Ureq in deji omtrek s n heidm eo bosscheo herbaalde malen dooriDcbt rivieren en biooenvateran afgedregd londei dat men er io geetaagd ia een tpoor wa den varmiate te riodeu Ook Lkberhaalde plaataiag Tan een advertentie inde TVoroaamati Brabaotacbe en Limburg cba bladen waarbij een beloooiog voor het inden van den koaap ward toegelegd beef niela mogeo baten Alle geruchten dat men den jongen Merol daar getien sou hebben zgn bg onderzoek ongegrond gebleken j Toch blijvea da Dodera oudaoka al diteleorstelleade pogingen de hoop kooitereti dat huQ lieveling onverwachte nog eaofi io den Kboot ran hou gezin zal wedarkefreo Na tan gevolge van bat tot stand komen der nianw kieewet voor one volk e o Bieave penooe op politiek gebi p is ingetreden heelt bat hoofdbeatunr der Nederl Vereeoigiog tot a aebafiSug v aterken drank een maDife t Terapreid w Nn op krarhti e wailelijke H FEULLETOA 01 MUI 11 40 Moeder ea doehtara woonden el ia waar nog io hetselfde oude huis doob het had eea veel aaoi namer voorkomen dan vroeger en het was aan allea te aiea dat da toestand der dames veel teï goede veruiderd was B a verandering aoheen op da stille Hermine bet w ldsdi Est gewerkt te hehbeD Het jonge meisje was Kcbeal opgeleefd eo woa door hare bevallige vroolijkhüid de genegenheid van den neef die haar voorbèffs met on varaekil lif heid over het hoofd bad geiian Voor haar waa d lotrerwiaaeUog ook grooter geweeat dan voor hare moeder en bare mater De gdiefde hoiaar over wien wij de goedhartige Coaataaot voorheen hoorden spreken eu die haar vdór de dagen vu Ugenspoed bad lefren kennen en Itefhehhen waa haar ook in het ongeluk iro w gebleven eo tbaaa tot aei graad bevorderd die hem het beait t am geliefde nogelyk maakte terwijl hare moeder haar kind niot geheel en al tondar bruid achat aaa haren ecbtgenoot behoefde over te geven Het hawelük waa kort op handen en gravin Leonare winkarakter on niet meer door den dagelijkaahen atrgd tegas armoede gedrukt ward had veel vaa hare oude luchtige soigelooaheid herkregen inaar ook eane lekere bartelyke walwilleodkeid dtl het ohtmoadiger oerdaal raa baraa oom Arnold aa vaa striJiiiDg van dvn a oohot wordt aaogedroogcii Aan dit manifeat ia t Hgevoegd bet programiLii van Botia door de Vereeoiging vastgeateld in bare gewone algemaene vergadering vao Ib94 te Haarlem gebonden eo aldus loideade Strenge handhaving der bestaande wet geviog én oitbreidmg daarvan taveoa in dimlio dat tot volledige uitvoering van 1901 ookbepalingen wordan raaigestald Vermindtriog van staata fa gemneotobelang bg het drankgebruik Hirrbg l ooknaar arayosverlagiug gntreafd worden Voortgaande beperking vaaalcobolindu atrie en invoer Taal telling van een laat opeoings eileen vroeg alait n uur met het recht voor Af gemeenten om den geoorloofden varkooptgdverder te bef erkeu Verbod van drankverkoop van Zaterdagavond tot Maaadagmorgea i Geen verpliehiing tot doorloopende varleagiog der vergunaing Regeling van deti kleinhandel io wtjnen bier Toekenning aan da gamaentea of gideeliao daarvan van bat reeht om de vergnnniog voor drankverkoop te beperken of geheelte weigerM met iotoeriog van plaataelijkverbod om xoo te komen tot Geheel verbod vao drankfabrikaga invoer e bandal Voor den kantoarecbter tn bet derde kanton te Amsterdam ttond gisteren een jaffronw tr fecht die xonder vergoooing io bHarknffiebnl moslek tiet makeo Voor 5 d rgelgVe over tradiugeo had ig sich giiteren te verantwoorden Ala getuige ward een agent van politie gtboord flntoorechter V wed tooh wa juffroa dat n Kouder tOFstemming vao den burgemeester niet uiDtielc moogt lateu mak B Beaehuldigd K leiachtbarp t is mgn docb tertja dat mu irklei krjjgt Kantonrechter Hoe laat gnbeurt at gfwtio liJk t Beaebnldigds Soma om elf oar Dan wei r e na om 12 onr Kanton rechter £ n boe oud is dat mfivjH van Q B Rchaldigde Arbt jaar KantoorechtflT Dan dwA a Teratandii er t kind naar bed e brengen dao a oiftïhteoni dien tyd nog piano te latf n apeleo De beklaagde tpgt on uit dat dit onmogelijk aodera kan omdat de Di si k leer aar nit iel hebberij lea geeft en mao dus dia aran mo gebrniken wanofer bg gf Keuheld heeft Z i krqgt aa ook Iah i het klaviorspel dttn ouden Bruno maei daa ooit schoen ta reobtvaardigan Ook de Hitgelate te Constaaee was veranderd Zij was als hel ware In die weinige m aDden van het halve kind dat zij in c n herfst vog geweeat wai tin eau volwaaaen meisje geworden De nigenéhhappen welke K3bert vooibeen in haar aoheen opgemerkt te hebhen onbeiognen vrooijjkheid dia sli ohie celden werd afgewiaaeld door buien van hartelyke deelneming eo dooiachemereoden erAst waren merkelyk gew eigd de onbeaoBnen tuohthartigheid was geheel op den achtergrond getreden hare l i geDooten merkten die ntet meer en baddes er nog reel minder onder te yden Toen Hermine na Ik eerste bezoek van Rol rt op het overmoedige plaV vaa Constance terugkwam waa tg het die oawillig het houfd afwccdde en toen ook hare moeder er op zinspeelde dat de terugkomst van Robert wel eeas een bew koo z n van maar dan gewone belaagstelliog en too ConaUooe het veriUodlg aanlegde wel eens de gelukkigste gevolgen voor hen al en hebben lïon zeide Constance Mama ik bob op divp fC van Hormine gezwegen omdat ik dia zelve door oi no eigene ktirderachtigh id van vroeger nisachien verdiend heb maar u moet ik i ggen dat ik veranderd ben en te trotaoh ben geworden om mij aaa ienund op te driogen gij zult ooa toch niet willen oompromitteerenr De gravin keek hare dochter verbaasd aan My duakt dat g nu minder verstandig lijt daa vroeger Hiide zq toen allea behalve vriendelijk Oij z t of te fijngevoelig geworden of ge liet onie omataadigbaded gskaal aadert U du itf i a Uve groot X Kanlonrecbter Wie h di miisiekiiiaeattti Beschuldigde Eït n kroier Hldelaohtb ra Kantoorecliter Hm o mosikala kralerl Hierop volgt een opgewondaa varbaai van d Jofirouw hetwelk hierop neerkomlf at d agant da pik op haar lOS bebbRO De rommiaaaris had haar arlf verklaard dat ig tn baar dochtertje gerust voor eigen gouuegen fiaao koaden ipelen maar de ageal wm vt Blaeda op uit gawaeet haar op da een of andere wgte te bekeurea Hg deed t alleen om haar ta plagen en ach toreen rolgeoa had bg vgf kauttradeo naar haar koffiehuis gttatatird om baar voor 4etBelfde feit ta doen verbalispenro e Da ka o to D reeb ter ondervraagt na den g ui en daie geeft na ean aeer onderlinge verklaring waarom bg beklaagde haoUbekeurd bet piaoospel moest volgens htm deu besoekers van liet koffielioia hinderen Oe kaotottrechter brengt hem bet sooderlinge van deie rtdenearing onde bet oog mi ook bekl barH iifveroatwaardiKing loa f piaao stond daar af l jaar d r wai oogBooit iemand over tallen a Kantonrechter Dat ia begtsptlijk vooralala ftg niet io dan wagitaat Gelach Hat O M trekt da klacht tn da jaffroawvorbutt met een dankbare boigiag de saai ende agent wordt ar door den kaatonreobtfraraatig op geweao dat hg da roanaehan ni aua plagen e dai t groota dtonatiiTav varkTrd i Hbl Stoton Oenerftfa 2e Kahu Siuinff van Wijeiiedsg 2 December üoofdstok II Hooga oollegiJJo dar Btaat bettrooting wordt s ud r diaoussie goedgekeanl Bg de algpmeeoa beraadalagmg over HooMBtuk UI Buitenl sakeo bebatidaid de bar Van Karnebeek earet d qtHieetie vao de Doe wijkc en daarna do DoitKchH verseki riDgswettan diop Neder andfr wordeo tneg paat De heer G eman Uorgesjua trekt uit da af wesigheid van onsen uaaant te Konvtantinop tydfoa de troebelen d adnelaaif dat wg oih geld beter kunnen gabmikeo dan voor d Nederlandsche diplomatie Oe h er Mntaa n beapraekt hal rt a nt ge m van de hebaodetiDg van ean Nederlaod OlK haodetfreisiK r door Daiteohe politie avait O rdf greni De keer HaasMlinck van Saehlalen baapreakt ook de ODheancbR behandeliog ooser laudgHnooteo door de Daitschera De heer Van Alphen beplfit de belangen der waterwegen en aporea op de Duilael Nederlandscbf rpiizen De bfer BabloiHnB eii ehl drie kroiaer BBoeder zal n Mgae grootmoeder zal by my geene moeite doen die toeh te vergeefs zou zijn vial Ooastanoa baar zoo beslissend in de rede dat bare moeder haar du oplettend zoowal ala onvneadelyk begoo aan te zien Ik E het u eens voor altyd ging Coastanoa voort dü ik liever myn bfood net yna haodi S verdienen wil dan uwe moeder het reekt toekennen van den genngalen invloed yf mÜne toekomai uit te oefenen Die uitspraak beletU CooaUnee evenwel aiat haren neef Kobart oogedwongen en hartelyk tebehaa 4 delen i i aprak gaarne mAt bem en haar looa getuigde dan van ernstige deelnei eade Vrieadelykheid Zij was de eerste die hem toea zij op sekeren morgen alleen met hem in den salon waa die tbana dieo naam beter erdieDde dao voorheen opanbartig naar de oonaak ayner veruderde gfmoedtatemmmg vroeg Wat ia er tooh met o gebeurd Bobart V vroeg si Hebt ge toeh mis ehiea uwe slapeode prinaes weder pgezoftbt eo bevrijd Hij keek haar eeo oogenblik z rygend aan eer bB op zaohten toon antwoordde Ik heb inderdaad ieu loeren kannen dat veel betrekking heeft op betgeen ik u toenmaala verteld heb ik hab dee ouden Bruoo ontmoet i gy eet wel wieo ik bedoel wat daar betr kking op heeft ia wel ia ataat iemand alle rrool kheid te doen rliezen Zy wachiie ioageHjka een oogenblik eer zfj mat nog laohter siem dan da itjoe gawaeot wu eaiwoordde woordde Qy bedoelt den dood tjjnar pleagdoektar ï Éa Mkrikle raa dat aatwoenl aa aaida drlfUg die M ïmi haar Iodi mllen gaan da Kaap ta latas aandoen Df hoer Siaalmaa hoodl au pbilippica t o ie dora diidoAatie die ta Knoasaatinopel een loofat figaor gemaakt haaft De praoUaeba Trana alera doea bet goadkooper af f a min beantwoordde alle aprekarv wAuop men aan da behandeling der artikalan bagon Io bat e Sociaal Weekblad ia ali faaill t o opgeBomen een artikel van den heer Witaeaborg ta Bteda waaria de aandacht wordt gevealigd op hat fett dal wel bamiddtlda lladaa vaak oit lielti bbarü werksaambedeo vorrichtaa waardaor ig de omuoen van bet vak benadealen Gtadainna velt boomeo on taagt sa tot blokjes eo bensdaalt era of meer boathakkara m nmt Jaaaeo timmert voor familie aa kaooiaien tafela banken ka iljea au aoanorraart daar hg allfi wagg aft t p oohoodh re wgaa met timmerlieden dx rgka mevrouw X maakt toeb sal bare aoatBm a hrait stopt ob maaat t da welcaatelde jonge d ea A gaven a oor de aardigheid kinderen van haar kenaisMia tifekealea an maiiekouderriobt eo too wt en naaisUra mruiek en teekeoonderwgsers die het bard noodig h bbea overbodig Remaakl ArbMl adelt segt aehr aiet alt d or tü daa al dia daB i aa kaarea voortaan mat da naaa ovat atkaac wU dotn lïUaaT Hji aaivoordti Och oeao laUa Ijj voor wla boBtha ikafl tinmareo de waach voratelleB honaan brai n maaen rtoppao en dergelijka neaatverheffeBdo bezjgbsdaa een laveosbehoafta aa aan genot geworden i daarmede geruat voorgaan sg toudea ainh ongelokkig gevoaUo nooeer kan d l varbo leo werrf mbar daar velen hoaaer bewarao dat werk alletB ta verriebtaa tttadat sg iïoh andere loadeii varveten o wel omdat r g het notttf achten voor bonne gezoodhoid eo hel denk ieeld van te aouearreeren met arme tobbera dis van bon arbeid moelao laveo voor aekar aiat io hMBoa Mo iBg l g uo lullen ly xoodra kei bawBalsjio tot beo tal ig o d org Ktroiigeo dat t die tobbera wet degelgk bioodelooa maken er wel niet lagen hebbea ia t v r o1g het volle prodael van hun arbeid weg te rhenk n aan meBwhan die geeu koopkrarht b bban nm ioh dia prodooten aan te arbaffan en waar dat ai l moga gk ia iooaU hg reparaties en dergelgke bet selfverdieode ardnidaloon kki naawkeorig mugelgk berekendio gtld af t dragen aan de armen De overigen sy oor wie handanarbaid of Us ge en nti JQi t ge n hehoelta aoeb gaaot uilen waaraohgn gk wel tot werkvUking Constao e hue weel gq dat f Hear gelaat betrok en z j aaide op aomberaatooat Dat ja e fle vraag Kober welke ik a niet kaa beantwoorden het is at erg geno g dat tk kat weeten sedert diea tijd geen gelukkig oogenblik meergekend heb l Deo tat ik h t voor u doen Coaataaee sprak hij ernstig Uwe grootmoeder Weea atil wees stil Robert 1 viel a hem gejaaifd en fluiatereod in da rede Ik wil niaU h oren ea kao uiita hoorew Uaar z die gy daar noent ia hier naast bij uijoe moeder en ik kaa niet danken dat gij er op geaUld z t dat i hoon wat w beaprekeo De jonge man stond np en oan zijn hoed Daa ruini ik het veld tride hji hMtae de Laad reiteada Op een anderea tyd iprekeo wg er wol nader over Keen oooit antwfeordde i vast Cooatanoe had toch niet geheel gel k gehad er waa tot oog toe nog atemand in de aaDgrenaeoda kamer geweeat an eerst toen zij de woorden Neen nooit op luider toon had uitffeaprok n daa hetgeoa zij vroeger gezegd had tradan hare grootaModer ea hare moeder hiooea en leide de oude gravia bare oogen op de dair riokteade door wdke die woordw tot haar dootdroagea i Heeft Coaataaoe iemand bi sich r Daa sou het niemaad dan Robert kanoen ijja antwoordde Laenere afgttrckken ao inagamka gut SB bbk 4a dm