Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1896

n gaaaigd z o zoodrt sick bg h n ds overtui de op Noderlandücfa groDdgebicd gelegen Igneu ging sa gereatigd hebbeo dat de ctfaoorreDira der Oraod Cekfcral Beige c OTernemen Heeds die Eg hoD trmea broedera eo casters akodoeit K a ingenieDri van bet Staats poor bezig de banaer onwaardig is £ d zg cnlleo met huik koDatwerken der Grand Central Belgec lgneD Directe SpoorwegvcrblndlngeB met GOUDA Wloterdleost 1896 AaögevaogeD 1 October TUd van Greenwich BOTJDA aOTTKHDAII 18 85 1 89 8 60 8 67 4 60 18 89 I 67 18 8 6 4 9 4 6 11 18 66 1 69 4 8 4 15 6 80 K0TTIR9A M O o ü D A 10 19 U 60 18 87 1 40 1 44 9 10 9 86 10 17 9 30 9 40 9 66 10 87 6 17 61 7 86 6 17 87 84 41 6 47 HAAG GOUDA 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 l OOIJDA DEN RiAe ZcetermeerZegwRsrd Voorburg sHage 6 4 7 80 7 48 8 60 8 1 8 4810 1111 8518 881 36 8 44 3 40 4J0 4 33 6 88 6 187 18 7 68 8 88 9 68 Voorb 6 68 Hint 10 17 1 41 i t 4 89 6 18 9 34 Z Zegw6 10 38 1 66 4 68 6 80 9 48 Zor M 6 17 10 43 8 06 6 04 6 89 9 69 ö 7 S0 8 86 9 39 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 4 3 47 4 46 6 18 6 64 11 7 80 7 49 6 88 8 64 64 10 8811 ÏM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 l l ÏXÏ 68 8 68 I 11 41 I 18 61 6 08 r 8 18 T 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 H 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 46 18 4 1 10 8 18 4 17 6 86 6 68 88 89 7 60 8 81 9 9 8810 88 ll 11 46 öosda 6 88 7 60 8 189 18 9 47 10 1610 6418 0618 688 17 8 14 4 08 4 886 16 6 68 8 607 488 8810 1010 88 U I K I O H T G O D D 4 10 16 10 88 11 88 18 8 3 08 8 6810 88 11 66 18 84 4 1 10 46 4 84 10 69 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 OOI DA UTEICHT Üond 6 80 87 7 18 7 66 8 81 9 88 9 69 10 19 10 67 18 66 8 80 Oud 6 46 6 84 11 14 8 87 Woord S 68 7 3 8 IS t 11 8 17 4 41 6 67 8 66 8 81 10 17 10 80 7 10 10 34 8 84 17 1 18 8 48 10 41 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 Stopt Woensdag G O ü I A A UaTEIBAH 9 68 10 67 18 10 4 U AMSTESDA H 8 O D D A Amiterdam 0 8t 7 16 8 16 9 10 48 1 84 eoida 7 18 8J8 9 14 10 10 18 11 18 88 t 46 Lwt la Qouda ItUifn ili hhf neemt ie niet op 10 80 Haait 87 imilMdua 0 8t 8 14 9 87 10 6 1 8 1 S ll ttopt te Kootdoip Leidioliendun eo Blt aw jk Enlmg en Htkeiidoip tgd wel raad weten een deel daarvan zulten zg gebruiken oor gezonde liobaamsoefaningeD wandelen paardrydeu roeien enz en bet andere deel voor niet minder gezonde oefenhigen van geënt pd verstand De meeste mesflcherj hebben wel eenig talent waarvan de verdere ontwikkelden deo bt itier nieta all genoegen veracbaffen ktn utaziek teekenen boetseereo enx Sn welk een faeerIgke gelegeobeiJ zon door die tgdt beBpariug geopend worden voor zooveleo die na beweren daarvoor geen tgd te hebben om zicb een weinig op de hoogte te stellen van t geen iu de wereld omgaat zelfa buiten de keakeo en de kinderkamer mevrouw I zelfa buiten het kantoor de kazerne de jacht en deatallen mgnbeer Wat zou de omgang van peraotien uit de zoogenaamd hoogero standen aas helangrgkheid winnen wanneer die gelegenheid dan niet onbenut bleef wanneer men niet aüeen couranten en illostraties laa goed lezen velen zelfa deze tiiet maar ook nu en dan eens een degelgk tgdschrift en een nuttig boek ter band nam en dat men dit doen zal wanneer men maar esna begint dat geloof ik zeker Tappétie vient en mangeant sAtlea goed en weU zou mgu vriend Jansen gezegd hebben maar voor dat jg je zin krijgt staat da wereld op baar kop c Na dat ia best Bogelgk maar wanneer de wertld eenmaal op haar kop staatc dan zal men nog wel andere grappen dan zullen xg die nu ieder voorstel tot verbÉering in de maatsohappelgkia toestanden hooghartig afwijzen en die hen die er made voor den dag durven komen uitmaken voor ntopiaten zoo niet erger nog wel eens terug denken aan den tgd toen met betrekkelgfc geringe offers bunnerzyda de wagen nog lang in het spoor bad knnuen blijven waarin zg thans zoo gemakkelyk voortrollen En ia het dan waarlgk zulk een waanzin ie Terlangeo dat de rgkaard meestal rgk geboren en dna door louter toeval in ZQlke gnnstige omataedigbeden verkeerende dat voor hem van een struggle for Hfec niet een kweatie is zich ten minste deze eon opoffering getroost gean handenarbeid te verrich n ttnzg ten bata vau de armaten zgner medemenschen Eene opoffering die geen opoffering zal zgn voor de velen die bat iqaipidi werk van atrgken naaien stoppen enz om geen andera reden verriebten dan omdat zg het un eenmaal zoo gewend agn en omdat dft degelgkheid eener vroRW niet zelden alleen wordt afgemeten naar hetgeen ig in dit opzicht preateert esne opoffering die bet soeiale vraagstuk zeker niet zou oploBAen maar er toch toe zon bgdragen om dnizanden in de gelegeobeid te stellen een eerlgk stuk brood te verdienen die nu van de baan gedrongen worden door de coooarrentia van de upper téo Met deze concurrentie vergeleken beduidt die van onze gevangenissen en werkinrichtingen waarofet boekbaelen zgu volgeeefareven aiati Het bericht dat de Staatscommnsie voor de arbeidarspensioeDregeliug voorstelt de verzeke ring niet vef icbt te stellen is bealtat onjuist Van deze Staatscommiaaie zal de groote meerderheid verplichte verzekering aanbevelen Vad Den 23sD November jl ia in eeoe hulpbrie venbua ta a Oravenbage bezorgd een brief iohoadende een bankbiljet van f 25 gemerkt P N 2560 en geadres aerd aau mevrouw Van Geuns Lette te Amsterdam Kfizersgrocbt by de Vgzelstraat welke brief niet aan het baatemda adres ia terechtgekomen Da aLimb Koerierc schrijft Naar wg it goede bron vernemen zal de iMafttschappg tot Exploitatie van StaataspoorwA pnc nntoeb 8 80 8 40 47 8 64 9 1 1C 7 86 7 83 7 89 7 4S 7 66 Ooudft 8 33 7 HoordnoM Kiauwerkerk 0 palle Kotterdam 6 68 e s 11 18 86 4 66 6 6 6 14 6 81 6 87 RotterduB Ospello Nieawerkerk lloordreoht Sirad 5 CtMokt t lS 7 48 8 88 I Nur nutordaii f 8 81 oud ZQ enbuizm MoflrkapeUe op te namen Heb garechtahof te s Hartogeobosob heeft Dinadag bevestigd de vonniaaen door dearroodissements rechtbank aldaar gewezen waarbg bealist werd dat de eliquetten die de heer Uedd te Eindhoven bet vorig jaar bezigde op de verpakking van de door hem gefabriceerde Windsor Soap en Viooltjes zeep zgn eene ongeoorloofde nabootsing van de fabrieksmeikeu waaronder de heer DobbelmaoD zeepfabrikant te Ngmegen de Windsor en Viooltjeszeep in den handel brengt Het beetnnr van het DiaconajBeobaia ta Utrecht heeft bjj gelegeufaeid van het gebonden jaarfeest van N N een gift van f 0 ontvangen Bg den kastelein J aan de Haringkede te ScheveniQgen is giateren een bedreg van f900 aan bsnkpapier ontvreemd Meo meent den dader ta keonea Maandagavond ia te Sas van Gent de brouwerskneebt A J die met de bierkar van Terneuzen kwam van de kar gevallen met het gevolg dat een wiel hem over het hoofd giog en de dood spoedig volgde Kaotongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 2 December 1896 De volgeode personen agn veroordeeld wegens A H te Rotterdam ont lagan van reofalaver volging Voor bat toedienen van sterken drank in een lokaal waarvoor geen vergunniog is gegeven H K te Zevenhuizen tot f 25 of 5 dag n Voor het verlaten van een rytuig van een spoortrein aan de andere zgde dan die waar de portieren daartoe geopend werden D de R te Utreebt tot f 3 of 3 dagen Jagen op eens andera grond sender vergunning van eigenaar vau of rechthebbende op dien grond R D J K te Rotterdam tot f 1 of 2 d Zamen visaeheD in esna anders vischwater zonder ver HBniog van den eigenaar an of rechtbebtllenda op dit visohwater P V d H en G v d H te Stotwgk ieder tot f 3 of 2 dagen Voor het bg naoht vervoeren van kïevitlen A 8 te Reeuwgk tot f 1 of 2 dagen P V M te Zevenhuizen vrggesproken Voor het via ohan iu eena anders viachwaler zonder vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op dat viscbwater en 2o voor het viascken in Zoid flolland met een net waarvan de mazen te klein zgn M K ta Gouda Voor het te samen s nachts vissoben in aens anders viscbwater zonder vergaDoiog vau den eigenaar van of rechthebbende op dat viscbwater A B D B en B E te Woodriohem ieder tot f 20 of 4 dagen Jagen op eena anders land zonder akta en vergunning bg recidive W d E te Moarcapelle tot twee hechtenis straffen ieder van 3 dagep VerberRen van vleesch te Gouda zondrr dat het door een der keurmeesters gekeurd was H W ea J S te Gouda ieder tot f 3 of 3 dagen Voor het vervoeren vnn kalk in niet gesloten zakki n over de openbare straat J J P te Gooda tot 1 2 of f 2 dagen Overtreding der verordening op de marktpoUtia L W te Rotterdam tot f 1 of 2 dagen Overtreding der algemeene politie verordening te Gouda G d J J S haisvr van W da Z en J ll n 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 88 18 88 9 81 9 61 10 89 10 88 10 48 10 48 9 60 10 16 10 87 8 86 I 6 7 88 8 4 11 07 i 10 17 11 M 5 0 7 61 8 66 V 0 allen te Gonda ieder tot f 1 of 1 d M TJ t Gonda tot f 1 of 2 daRon Overtreding Strafwet C V en A Z te Gonda A v d S te Reeuwijk ieder tot f 1 of 2 dagen J V S te Moordrecht tot f 3 of 3 dagen OpeDbare dronkeufichap C N t Gouda P G te Hazerawoude H V d W te Moordrecht A W te Stol wgk en B J zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen 0 J te Gonda tot f 3 of 3 dagen J J te Gouda tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap bg recidive G S te Moordrecht tot hechtenis van 3 d Openbare drotïkenschap bg recidive tweemaal gepleegd J W te BleiswgW tot beobtenisstraf van 6 dagen Openbare dronkenschap bg 3de herhaling M J T te Gouda tot pene hechteoisstraf van 3 weken C J V E tp Gonderak tot hecbteoisBtraf van een week en opzending naa r eenergka werkinrichting Gevonden en nog met afgehaidde voorwerpen der maand November 1896 I 1 Houten pgp 1 pellerine 1 portemonnai infa 3 dubbeltjes 1 dito inb f 0 16S 1 dilo inb f 0 06 1 diio inb f 0 07 1 lorignet 1 boa sleutels 1 sleutel 1 bonte muta 1 zilveren broche waarin de lettera H 0 v d K 1 koperen tabakadooa 1 zgden daa 1 rozenkrans 1 aabeltja voor horloge ketting 4 aleutels 5 zeepvaatjes 4 kootten zwarte sajet Do gedeponeerde voorwerpen der maanden Jani en JuU 1896 en niet door de verliezera afgehaald zgn ter beschikking van de vinders met iuacht oemiDg van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogefgk geopend van 11 1 nnr s morgens Gouda December 1896 De Gommisüans ran Politie W N VAN GARDEREN Bulteolaadsch Overzicht In de Belgische Kamer beklaagde Maenboat er zich over dat het door mond an klauwzeer aangetaste Nederlandache vee te gemakkelgk in België k n binnenkomen en vraagt oomiddellgke sluiting van de grens Minister De Bruya klaagt over de pereoonIgke aanvallen van zekere dagbladen bg beeft steeds zgo plicht vervuld Men heeft het gevaar overdreven In vier provinciën van België heelt men op negen beesten ééa geval van moud en klauwzeer geconstateerd De minister hoopt dat bet merken vao het vee in Betgie verbete ring van den toestand zal aanbrengen De sloiting van de grens zoo geen betere oitkomst hebbeu opgeleverd want dan zon besmet vi e terslnika zgu ingevoerd In November kwamen er op 5289 ingevoerde Nederlandsche bae teo twee gpvslten van de tiekte voer De 85 besmette kringen in Betgie bevatten goedaardige gevallen Men zou de eigenaars der afgemaakte beesten kannen acbadetoos stellen maar dat zon ver voeren Da minister verklaart dat bg geen uienwe maatregelen zal kunnen nemen dan indien er zich ernstige gevallen voordoen Aan het eind van de interpnllatie trachl Cotaert aan te toonen dat de openstelling vau de Belgische grena voor het Nedertaudaohe vee de voorwaarde voor de aanneming door Nederland van de overeenkomst betreffende het kanaal Tejneazeu Gant geweest ia Minister De Brnjn betwist dit 6 10 6 61 6 89 6 10 8 60 8 44 8 32 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEM 1 64 8 01 8 08 8 14 3 09 4 04 4 SS dtnsclit 88 7 60 9 9 88 Woerden 68 8 11 üudewater 3 19 Gonda 8 88 9 84 10 10 Men heeft het vreemd gevonden dat in de Houganrsche troonrede met geen enkel woord van de buitenlandsche zakvn ia melding gemaakt Bg nader inzien wordt het echter begrijpelyk waarom men daarover bet atilzwggen bewaard heeft Er is namelgk sinds de Keizer bg bet sluiten van den Hongaarschen Rgksdag verkondigd had dat de betrekkingen met bet bnitenland vrieodschappelgke waren en de algemeene toestand gnnstig was nieta gebeurd om in die uitspraak verandering te brengen Daarenboven behoort de huiteolandacbe politiek bg de Delegaties en niat bg dan Rgksdag te linis Ware er werkel k iets gewichtigs gebeurd dan KOU men vau de opening van den Rgksdag partg getrokken hebben om in de troonrede daarvan melding te maken Men kan dus veilig aannemen dat or geen verande ring in dan politieken status quo beeft plaats gehad Naar men verneemt bevindt zich de Oosterecbe politiek in een atadinm van overgang eu wordt er door de mogendheden druk aan de maatregelen gewerkt welke bestemd zijn om in Turkge betere toestanden io het leven te roepen De daartoe noodige voorbereidaelen zullen echter nog veel tgd vereiacheo Da kracht der anti aemieten in Weenen is g oot Zg hebbeo io den gemeenteraad het liberale element nsar buiten gedrongen en vormen thans de overheeracheude meerderheid Wel 18 waar ondervinden zg als parta weinig atenn van de regeering De keizer beeft o a ludertgd beslist geweigerd de beuoemiog van hun leider den heer Liieger toi burgameeater van Weenen goed ta keuren Daarvan is het gs olg geweest een ontbinding van den gemeenteraad en een nieuwe verkiezing welke weer eiudigde met een schitterende oïerwinuing der anii semietan en ala gevolg daarvan een vernietigende nederlaag der liberalen De anti aemieten hebbon evenwel na hun tweede overwinniog de voorzichtigheid betracht en io plaats vau den heer Lueger tot voorzitter gekozen iemand die wanneer bet den atrgd tan priocipet betreft eerbiedig zjin plaats zal inruimen voor den hootdleider die zich met het viee borgemeesterachap beeft tevreden gesteld Dat wai een concessie van de zyda der anti semieten doch dat zg daarmede niet hebben willen te kennen geven een verzaking hunner beginselen toonden zg io de zittingen van den Raad Met znik een beslistheid hebben zg laten gevoelen dat de meerderheid aan hun zgde ia dal velgena een telttgram oit Weenen aan de sEöloieche Zeitnngt de liberale leden van den gemeenteraad de baban deling moede igu welke bun in de zittingen ten deel valt en besloten hebbeo an heden af uiet meer deel te nemen aan de zittingen 80 alecbta in bgzondere gevallen op het raad bais zallen verschijnen c De groote beteekeois der werkstaking te Hamburg wordt zeer juiat uiteengezet door da Hamb Korr c Dit blad acbrgft o a Elke dag ja elk nnr breugt ongehoorde verliezen mede Tegenover het verlies aan loonen der 12 13000 arbeiders thans reeds meer dan 15000 dat in een week raeds honderdduizenden beloopt aie at de zware schade voor reeders kooplieden stuwers en schuitenvoerders bazen Maar niet alleen zg die rechtstreeks deelnemen aan de werkstaking gaan gebnkt onder den strgd die aan beide partgen diepe wonden slaat maar de geheele bevolking de geheale stad ja in zekeren zin geheel Duitachland gevoelt den invloed van de staking Bloeit de handel dan vaart Hamburg wel en üamburg is de groote poort van deo Doitscheo wereldhandel Slaan de zaken stil dan Igden reedera en koojiliedea daaronder maar eveneens de tallooze kleine handelaars die van den werkman moeten bestaan Alleen de concorrenteo de Belgen de NèderlanderH maar vooral de EogHlscheo hebben voordeel bg een noodlgdeod Hamborg 9 67 10 40 IJ 8 10 4 10 11 10 18 10 97 10 69 11 80 i 9 87 10 4 9 47 f 8 64 r 10 01 g 6 10 07 10 S4 8 36 8 43 8 61 7 68 7 60 8 6 8 13 8 88 8 63 9 3 9 10 7 86 6 37 7 46 4 46 14 84 9 5 17 7 6 ff 8 88 8 0 9 07 10 84 9 88 10 64 9 88 8 41 8 49 11 10 8 8 4 46 18 7 46 9 1 4 Ml 9 46 En de werkstaking breidt zich nog altijd oit Het aantal stakers aan wie Dinadag voor de eerste maal onderatenuïng ia gegeven bedraaj t meer dan 15 000 Het stakingscomité beschikt over eeu kas die bet naar schatting drie of vier weken zal uithouden Omdanstrgd langer te kunnen volhouden worden inzamelingen gedaan die echter te Hambarg nog weinig succes hebben Gelukkig zgn de atakera met den steun vao de overige arbeiders De Berlguscbe Gewerksohaftscommissie heeft basloteu oomiddt llgk geld bgeen te brengen voor de werklieden en den toevoer van nieawe werkkrachten zooveel n ogelijk te beletten Er zullen gedelegeerden worden gezonden naar de stroomgebieden Tan Wartba Oder aa Weiehsel en naar da pannebakkergaa on de gazellen terog te hoaden van vertrek naar Hamburg Verder znllen op de belangrgke kruispunten van spoorwegen commisaiea van toezicht worden ingaateld die alle doortrekkende werklieden zullen ondervragen en b proeven beo tot terugkeer te bewegen indien zij naar de havenn aan de Noordzee gaan Zella ta Bazel heeft bet bestaor dar arbeidersverevniging maoifesten verspreid waarin den werklieden der stad en den doortrekkenden de raad wordt gageven zich niet voor Hamburg te laten aanwerven Da stakers zgn vol vertrouwen op den goeden oitali c en worden lu hun hooding go sterkt door hun vrouwen die vol geestdrift zgn Io een vergadering te Hamborg bezocht door vgf tot zes doizeud vrouwen vau havenarbeiders en belegerd door een groot aantal dat met bin engelaten kon worden en laatste door de politie met bet blanke wapen uiteengedreven moest worden ap ak vrouw 3t inbacb over den looustrgd Zelden zal eea spreekster zulk een sncces hebbeo gehad ala deze TfOUfT haar toehoorderessen jtibeldeu ala bezeteaen De stakers gedragen zich voorbeeldig er kan dan ook geen sprake zgn van vragen om militaire help zooals eeoige Hamburger bladen verlangden Alten die in de haven en op de schepen wiUen werken zullen voldoende worden beschermd Da maohiniaten der havenbootjes hebbeu ook besloten den arbeid te ataken nadat op hnn eiaob om loonsverhoogiug van slechts t ree patroons een toestemmend van de overigen een weigerend of in het geheel geen antwoord was ontvaogeu De machinisten van do ha enstoombootmaatscbappg nemen aan deze beweging niet deel de veerponten bigven du3 varen Te Bremen heeft da inmenging der sociaaU demooratea de zaak der atakers wed r erg rarknoeid Zg hebben hnn door hun onbekookt en dwaas optreden du sympathie van het publiek ontroofd waarop zg tot duaver koiideo rekenen Men gunde den dokwerkera gaarne een hooger loon en dekLagerhaosgeaellscbafti had ook reeds toegestemd in de verlan de verkorting van deo werkdag fmet één uur en vermeerdering van het loon tot 30 pf terwgl de werklieden 50 pf vroegen Over dit kleine verschil zou men bet zeker eens zgn geword n waren aiet de vrienden der arbeiders gekomen met den dolziunigeo eiach dat de directie der maatachappg zou verscbgnen voor eeu algemeene votksvergadering Natuurlijk weigerde de directie en teveaa weigerde zg verder met de werklieden te ouderhandelen Zy heeft hen daartoe verwezen naar bat aËtnigungsamtc vao den Ng verbet dar aad Yao zgn vriendeo moet mou het maar hebbeo Gffdurende de laatate twee jaren hebben de aitaaven der Amerikaaoscbe Unie de inkomsten varra overtroffen an het staat te beziei dat bat begrootiogBJaar dat 30 Juni a a eindigen moet wederom een belangrgk deficit hebben sal Drie metuoden ter bestrgdiog van dit defiait worden nn bespoken Eenige leiders der republikeinen eo ouder hea de voorzitter van het Huis van vertegenwoordigers Reed en vgf leden van deo senaat zouden wilUa beproeven om iu de winterzittiog van het Congres de Dingley bill door den aanaat aangenomen te krggen op gevaar af dat ten alotte president Cleveland er sgn veto over zal uitspreken Het genoemde wetsontwerp reeda door het Huis aangenomeo wil de beffing van de invoerrechten op ruwe wol en een verhuoging van de invoerrechten op wollen eo geweven stoSea rechten die lager zouden zgn dan die welke onder de Mao Kinley wet vao wol geheven werden De lènaat heeft zich tot nu toe tegen het Diogley ontwerp verzet Anderen die eveneens tegen dit ontwerp zgo zouden eeu buitengewone zitting van bet Congraa wenschen in den zomer om te behandelen een voorstel tot verhooging vao invoerreohten op een veel grooter aantal artikelen Men vreest echter dat met deze behandeling rrucbtalooa veel tgd verloren zal gaan al hebben de republikeinen ia het nieawe Huia een sterke meerderheid en al zeilen zg in den gedealtelgk vernieuwden senaat waarschgnigk mear aanhangers hebban dan in den senaat sooala hg na is samtBg aield Een derde manier om de inkomsten te vermeerderen ia het denkbeeld naar men ttgi van dea tegenwoordigea miuiater van Financiën Carlisle om invoerrechten ta heffen vaa thea en koffie aan maatregel dia sedert 1873 was afgaaehaft eu waardoor da inkomsten per jur met 8 millioen dollar zouden kunnen vermeardaraOf naar men berekend beeft Waaraehgnlgk zal te midden van de basprekiagea over de te volgeu methode de Boodschap van Cleveland binnen enkele dagen wel aan goeden an ernatigan raad brengen Doch Taal hangt af van de vraag welke meeniog Mao Kinley zelf die met 1 Maart zal optreden koaatart Hg zwggt nog Het ia ta hopen dat ala bg spreken gaat het bigke moge dat hg zich zal heritaaren boa hg president is gawordaa au dat hg beloofd heeft ta zullen sga niat aan partg praiideot maar een van de ganseha natie PosterUen en Telegraphle Benoemd I Dec Tot adaistent ten spoorwegpoatkantore No 1 standplaats Amsterdam H E van Vieraasn thans eoodncteur der brieveomalen Iste klasse ataudplnats Utrecht en taDaUt A Snoep Cz thans conducteur der brieveomalen 3de klasse ten apoorwegpostkantore No 2 standplaats Vliaaiogen Bevorderd 1 Jau 1897 Tut commies der talegraphia late klasae de commies 2de klasse E vno der Vecht te Hilversum tot eommiesder telegraphle ïjda klasse de commies 3de klasse R A Dekker te Amsterdam Verplaatst 1 Dec De anrnumerair der postergen eotelegraphie D Aeg Us van Apeldoorn nnarArnhem postkantoor da klerken der telegraphie 2de klasae W Vermeulen vao Amsterdam naar Rozeudtial en H Laagland anLeeuwarden naar Amsterdam tgdelijk devrouwelgke klnrkea der postergen en tele grapbia 2de klasse C F Roux van Rotterdam van der Takatmat naar het telegraafkantooraldaar en C F van Schelven van het telograarkantoor naar het bgknntoor van der Takstraat de telegrafiat C K E van den Bergvan Amsterdam Overtoom naar bet telegraafkantoor aldaar Geplaatst j 23 Nov Tgdelgk de commiea dfi postergeo3de klasse D Zwaansbals te JaGravenbage waa met verlof p 1 Dec De aurnumerair der pofltergen en telegraphie P Smidt thans met verlof te Arahem poatkaoloor Eervol outalagen l 20 Nov De commies der postergeo Ie klasse H J Pageo te Rotterdam INGEZONDEN M de Redacteur t Als gg ons eeu weinig ruimte wilt afstaan weuBoben wg een paar woorden te zeggen over de laatste raadsvergadering te Gouda In die vergadering tüch zgit zaken aau de ord ü gesteld die velen belang inboezemen In do eerite plaats het voorstel an Galen Iiid r die hei wel meent met het openbaar onderwijs heeft zeker evenals wg met groot genoegen gezien dat de meerderheid van den raad bon medelid op zgn drgfjacht tegen de school van den heer Leopold niet heeft willeu volgen Maar in de tweede plsata kwaoa er een ander voorstel io van den heer Herman gesteiHsH door de hh Jager eo Nederhorat om het schoolgeld op de 2e Burgerschool te brengen op f 30 Dat komt ons heel wat beter voor Onx dnokt di r moet het joist been Al veel vroeger had men het schoolgeld op die school moeten verlagen want dat het hooge bedrag menigeen terughoudt is zeker En zulk een schoot ia toch naar het ons voorkomt en zooals ook io deo gemeenteraad is opgemerkt in een plaats als Gouda onmisbaar Onder den burgerstand zgn er altyd oog vee dte voor hnn zonen het onderwgs dat op zolk een school gegeven wordt verkiezen boven middelbaar onderwga terwgl het Gymoasinm alleen voor jongelui bestemd ia die later naar de hoogeschool zullen gaan Wanneer een vader die handelaar is zgn zoon in diezelfde betrekking wil opleiden zal hg er in den regel met aan danken om hem n ar de H Burgerschool te zenden wel naar eea school voor uitgebreid onderwga En ook zgn er veraohillende betrekkingen te noemen waarvoor de jongens die de 2e Burgerschool hebban afgalpopen met goed gevolg ezamea kunnen doen Wg wdten bgr van heel nabg dat er dit jaar een leerling van dio school na vergelgkend eiamen geplaatst ia op de Kouinkiyke Machinisten school te Hellevoetaluia En omdat wij belang stellen in die school hebben wg nog eens verder geïnformeerd en vernomen dat er het vorige jaar ook na vergel examen 3 leerlingen ala surnumerair bg de spoorwegen zgo benoemd n dat voor klerk bg de postergen reads meermalen jongens met auccei examen hebben gadaao Daarom komt bet ona voor en wg willen het hier in heb publiek zeggen dat een school die zulke resnltatap geeft alle reden van bestaan heeft en dat vele oudera die niet rgk mat aardsche goederen zgn gezegend en toi h gaarne hunne jongens van bet onderwgs op dia school willen lataa profiteeran zich zullen verheugen wanneer de Raad het flinke voorstel van den heer Herman aanneemt en daardoor da plaatsing op de 2e Burgerschool gamakkelgkar maakt Uw dienstw dieniiran Eenige voorst van goed onderwgs Gouda 2 Deo 1896 M A H K T JB E R I O H TEN Qouda 3 December 189A De grootendeels gestremde bianenvaaat belem merde den handel zeer Btemmiu vaat Tarwe Zoeuwsche 7 S0 A 7 76 Mindere dito 7 10 it 7 40 Afwijkende ƒ 6 50 ft 6 76 Polder 6 78 i 7 10 Aogga Zeauwaohe 4 7B 5 20 Polder f 4 80 k ƒ 4 50 Buiten audaohe per 70 kilogram 4 16 a 4 40 Gerst Wiater ƒ 4 60 ft 4 90 Zomer ƒ 4 80 ft 4 80 Cbevallier ƒ 5 60 ft 6 Haver per heot 3 75 a ƒ 4 10 per 100 kilo 7 25 ft ƒ 7 60 Heuoepuad Inlandaob 6 ft ƒ 0 60 Buitealaadsohe ƒ 5 36 ft ƒ 6 76 KanarieMsd ƒ 6 76 ft ƒ 8 koolzaad nieuw ƒ 9 a ƒ 9 76 Erwten Kookerwten ƒ 8 96 ft ƒ 8 76 Niet kokende ƒ ft ƒ BuUeulandsohe voerarwtcn per 80 Kilo ƒ 6 40 ft ƒ 6 60 Boouen Bnnco boonen ƒ 9 60 ft ƒ 10 50 Witte boonen ƒ a Duivenboonen 6 10 ft ƒ 6 80 Paardenboouea ƒ 5 60 ft ƒ 5 76 Mais per 100 tilo Bonte Amerikaansohe 4 35 ft ƒ 4 t Oiaquaatlae 8 75 ft ƒ 7 Poxaniaa ƒ 6 60 ft ƒ 5 76 Vebuiekt Melkvee redelijke aanvoer baodel eu pr zao redelijk Vette rarkeas goede aanvoer handel redelijk 15 ft 17 et per half KQ Biftgen voor Engeland redelijke aanvoer handel naii 14 ft 16 ot per half KO Magere biggeu goede aanroer handel matig ƒ 0 40 ft ƒ 0 80 per week Vetta schapen goede aanvoer baudel zeor flauw ƒ l0ft 20 Nuchtere kalven eenige aaavoer handel matig ƒ ft f Graskalveren weinig aanvoer handel matig ƒ 24 ft ƒ 43 Pokkalveren ƒ AaDiïeroerd 48 part jea kaas Handal red vlug Je i ual ƒ 26 a 88 3s qual 28 a 25 Zwaardere NoordHolland Kho ƒ 24 ik ƒ 28 Boter redelyk aanroer handel matig Qofbotet 1 20 il ƒ 1 86 Weiboler ƒ 1 1 10 p Kilo NIEUWE ZENDING Dasssn Handsc iooneii EN PARAPLÜIES A v n OS Az Kleiweg E 73 78o GOUDA Beurs van Amsterdam 30 NOVEMBBE Vrkra slotkn 881 Vil 1 9 7 97 97 J02 86V 8B 85Vg 8lVs S4 68 98 98 98 104 104V 5S i 19V 20 112 94 ♦ 8 967 61 660 71 1001 101 64 1 188 617 51V hi 99 13 1 8 76 26 io i 98 20 i 228 10 1 61 53 64 16 Vi V ih 80 1 611 77 Vl 1 1 10 10 1 99 14 181 11 i 7 ICl 49 1001 18 IS 104V 1 76 27 ♦ 7 12 19 20 IO Vli I 10 10 10 11 1 12 1 16 38 1091 1 Hediehnd Oert Ned W S dito dito dito 8 dito duo dito 8 HoKOJK O ol Obudl ltSl SS 4 lïALlE Inschrijving 1862 81 S Oostene 01 1 in papier 1868 6 dito in silver 1868 6 PoaTUOAL Obi mt t coupon 3 dito ticket 3 EilBUtlD Obl Binnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 ditobiiSotha 18S9 4 dito bij Hopel8S9 90 4 dilo in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferp t schuld 1881 4 ToMCm GeprConv leen 1880 i Geo leening aerie D Geo Ie nicg aerie C ZranAr Eip y obl 1892 S Mkico Obl Bult Sok 1890 6 Venezuela Obl 4oobep 1881 Amstebo Obli at en 1896 3 IloTTBao Stid leen 1894 8 Ned lilf M rL Handelar aand AredWmb Mg Certificaten D9li iip J cbappij dito Am lvpotheekb pnndbr 4 Cutt Mij der Vorstenl aaud s Gr Uypotheekb pandbr 3 tfed rtaiidscha bank aand Noi Handelmaalsoh dito N W k l c Hjp b pandbr 6 EWtt Hypotheekb pandbr 8V Ctr Hypitlieekb dilo 3Vi Oo TE NR Uo l Hnng bank aand RusL HypitheekbanlÉ pandb 4 Ahebixa Eqmt hypolh pandb 6 Maiw L G Pr L eo eert 6 Ned HoU lJ 8poorw My aani Mi tot Eipl V 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dito 6 Italië Spoor rl l88r 89 A Bobl 8 Zuid Ital Spvmij A H obl S Polen Warschau Weenen aand 4 HllSL Gr UuiB Spiv Mij obl 4 i Baltiache dito aand Fastowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand fi Knrsk Oh A o r ip leap obl 4 dito dito oblig 4 Aheuia Cent PacSp Mg obl 6 Chic k Vorlb W pr 0 aand dito dilo Win St Peter obl 7 Denver It Rio Gr Spm eert v a Iltinoia Central obl io goud 4 Louisv VashviUnOert v aand Meiioo N Spir Mij Ie hyp 8 Miss Kansas v 4pot pref aand N Tork Ontaaioi West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon f alif la hyp in goud B St Paul Minn It Hanit obl 7 Ud Pac Hoofdlyn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can Sonth Cert v aand Ven O Balliv Na Io h d o O Amstard Omnibus My aand Rotterd Tramneg Msats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BlLoiE Stad AntKerpen 18 7 Stad Brussel 1886 27 HoNO Theism Regullr Gesellich 4 ITENB Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 S JE Stad Madrid 8 18e is Ter B Hyp BpgU oart aSS Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Donderdag 8 December No S689 an 11296 ieder 4 Prysen van ƒ 80 43 1830 8S0S 6806 8234 10618 14107 17071 347 8496 8671 6848 1633 11637 14178 17114 861 2799 8884 6861 8643 11622 14476 17342 410 2883 4116 6968 8721 11644 14603 18076 486 2894 48H8 7026 8802 11941 16287 186 6t8 2924 6167 7270 8862 12836 16260 18617 689 2934 6461 7273 8928 12397 16301 19067 714 294 6717 7886 9072 12409 16619 19308 886 3096 60IIB 7696 9108 12435 16734 19608 918 3146 6173 7840 9713 13882 16766 19876 946 3289 6446 8009 9998 18679 16814 20470 1066 3304 6611 8094 10137 18818 17070 i09iS 1745 3392 8e Klasse 3e Lyst No 11228 m s 11126 Bargerltjks Stand GEBOREH 30 Nov Heodrin ouden F A Bernard en N L Du Maria Adriana ouders D df Ronde en J Rabouv 1 Dec Cornelia oodera J E rlaDd en J Blok 2 EliMbeth Antooia ouders J T Imholi en 0 Tan Berkestegn 3 Johanna ouderi J de Jong 00 J van der Lonw OVERLEDEN 1 Oec C A Kooretaar 4 m GEHUWD 2 Dm 0 Vonwhut en T A Tempelman P Hinrioht en 1 Tan Wijk ReeuwUk GEBOREN Marijaretha Catharina oudara G Zietsma en G T n der Wolf OVERLEDEN C Tan St echtgli Tan M Perdijk 48 j Advertentiën Koninklijke Machlaalefabriek BE nmmw n N vanSchaik Go gevestigd te s Oravenhage K epplerttrimt 0 en M9 naby de Regentesselaan Hoieveranciers tah Z M den Soning van België indienWIestü gfebruikt de Allerwege bekroonde UrrrldlieroiniiIrSuperior DRïïIVEir Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 CU 70 Cta en 1 Terkrggbaar hg P H A WOLFF Drogiat Harkt Oouda E H ym MILD Veental B 126 te Jouda A BODMAN Moerdrtek J G RATELAND Boèloop B T WIJK OudeaatrT FEMSCHE STOOMVEEYEEU IN Chemischr W ssclieriJ Ti H OPPE HEIMËR 19 Kruiskade SoUerdatn QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het Btoomen en Terrea Tan alle Ueerenen DameBgarderoben iüsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomQn vaa plache mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar dt oienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouBchadel k voor de geiondheid en vol ns staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn da prnzen 25o q geduld Xe Btoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagent te verven goederen in Mn WMk