Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1896

Zaterdag 5 December 1896 i o 7139 35s e Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst raa 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letirs worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De Uitgave dezer Courant geséhiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is f 1 26 franco per post ƒ 1 70 j I onderlyke Nommers VIJF cENTEN lEN 140 190 PROEFMIMER M PROSPECf llS ALÖ Gevonden Lange Tiendeweg D 2S Door onvoorziene omatandigheden vonden wj iemand die ons een xelUxaam lekker 3 CENTS Sigaartje aan de hand deed het merk Wielersport Wy aarzelden dan ook geen oogenblik en kochten de geheele partjj op tegen een prja die zoo laag was Daardoor kunnen wg deze leveren tegen 2 i Gent Ziet tevens de elegante verpakking m de Étalage Tevens als vorig jaar rgk gesorteerd met SurprUea om te vullen met Sigaren Enorme voorraad Kistjes Sigaren van 25 5o en 100 stuks Sigaretten en Pjjpen Uitstekend geschikt voor HU NIcolaas Cadeaii PDIKE ODDE SCHIEDAMMEB GEUEVER Merk NIGHTCAP Verkrügbaar bij M N B PEETERS Jz AU bewijs van ecbthoid is oaoket en kurk ateods voorsien van den naam der ïirma P HOPPE aRAKSa uAaxsms su Priieips NOUVEAUTÉS Wu venoeken de Dames die ons gelUut reerd modealbum voor bet WlntarMlitoen noob niet ontvangen hebben dit i willen aanvragen aan I JÜLESJILUZQT4C r rifc Hetzelve wordt dan omgaand gratis b franco toegozonden Beatellinf en van af 85 francs rrij van alk kostfin aan huis met 5 verhooging BéBxpédltiakan toor te Raztndiil II B Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi Hollandsche uitgave met 27 aib Priis 2 jijulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedsag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland t Rheumatiok Lendenpdnon korlum ü vff AiilierPaiiiExpeller y gt Is net bet tnll mtn aan te eenden tegen = S Anker Pain Expeller Wal noet dnl itMds in ieder bnisgeiin S g Anker Pain Expeller Pnja 60 oent 76 oent en fl m de flerb VoorKanden m de meeste Apotheken en by r AAfidUwt Oo te Eottertam Te GOUDA bji A WOLFP Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt VAN BlOMMESTEIN S InKT I S pro fontiepVin l elijk de BESTE en vofkomsn ON S CHADELUK APELDOORN hiOlLAND Dames Zangvereenlgiug AMOLD SPOEL Directeur de Hrer J H B Spaanderumn Woe sdag 9 December 1896 avonds 8 uur in de Zaal Nut en Vermaak Ier Sociëteit Réunie Solisten de Heer FRANS ANDBEOLI leerling der Konmkiyke Muziekschool Tenor Mej M V E V D PAL8 Sopraan De Heer JAC v ZÜTPEN Cello met medewerking van den Heer A H BEUSEKAMP Piano begel en eeuige Leden der Orkeatvereenigiug EDPHONIA H H Donatenra hebhen toegang met 2 Dames H H Kunstl leden hebben toegang met 1 Dame Meerdere Dames kunnen worden g ïntrodoceerd tegen betaling vau 0 50 L rlingen der Sted Muziekschool tegen ƒ 0 25 per persoon Zij die als Donateur of Eunstl lid weuechen toe te treden en de uitvoering hg willen wonen kunnen zich als zoodanig do ninschrflven dien avond aan t bureau De oOntrihutie als Donateur bedraagt 3 als Knnstl lid 2 P rij strekking 10 December 1 500 000 Mai k rU faoofdpriJB IQ het gelukkigil geval biedt de nieuwste groote Geldrerlotiug dia doo de Hooge EegeertBg van Hamburg goedgekdard en gewaarborgd u Oe voordaelige inriobting van bet meuirs plaa bestaat daarin dat in den loop van Blecl tB I weinige maanden iu 7 verlotingon Tan 112 000 II loten 6S 340 prijzen bedragende I 10 746 990 Mark I ter ToUedige beBlissing zuUea komen daaronI der sü i kapitale prijzen van eventueel fiOO OOO I Mark bij mtnemendboid eohter a M 300 000 il M 300 000 bM 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 5 000 80 000 40 000 Iprge 1 prij prijs prijzen a M 1 priJB a M l prya a M 1 prija a M prya aM p Ijzen a MIprya aM SlprÜsenaM lO OO 46 prijzen a M 5 000 106 prijzen aM 3 000 20 V y en a M 2 000 788 pryiïenaM 1 000 IS48 pryzen aM 400 3B337 pruz aM 15B 118890 pr a M 300 200 IBO 134 104 100 73 145 21 I s prijzen il M 20 000I De aaostaapde eerste prijstrokking dezer 1I groote door den Staat gewaarborgde Gel 1I verloting 18 vau ambtswege btipaald plaats ü II hebben op den I I 10 December e k I en kost hiervoor 1 I 1 geheel orig lot attiahts Mark 6 of 3 O II 1 half H 3 1 S I 1 kwart H X n IV H o 90I togen inzending van het bedrag par poetwuaol II of tegen rembours 1 I Alle commisBieB worden onmiddellyk m tjl I de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ied r 1 I speler ontvangt van ons de met het wapon van I den Staat voorziene Origineele Loten zelf n I handen I By ird ro bestelling wordt het veroisclito oftioieele plan waaruit da vordeeUnfi der pr I KfD op de veraohillende klassen uIb ook e I betreffende inleggelden te vrraemen is gratiaI bygevoagd en zendbi wij aan onze Begunst I gers onaangevraugd ua elke trokking de olhI cieele lijsten I 0e uitbetaling der prijzen geschiedt steeds I prompt onder waarborg van don Staat en kun door directe tooxending o ook noar verkiezing I der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen I van Nederland bewerkstelligd worden I Ons debiet is steeds door het geluk beguuI Btigd en onder vele andere aanzieolyke pryzeii heUben wy meermalen volgens ofliaisele benij ean de aerate Hoofdprijzen verkragen en onzo I Begunstiger zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz I Het is te voorzien dat b deze op den heohisten grondslag gevestigde onderneming I vao alle kanten op eene zeer werkzame deelI neming bepaald kan worden gerekend men geI lievo derhalve wegens de retds ophanden I zgnde trekking alle order ten spoedigste I recbtstreekt te zanden aan I KAUFMANN SIMON I Baokiew en Geldwisaolaara in HAMBURG I P a Hiermede danken wij voor het vertrouwen I ons tot hiortoe geBohonken en doat wij by I het bogto dor nieuwe verloting ter deelnaI ming inritaeréu zullen wij ook voor het I vervolg bemoeid zjjn door een stipte en roëele bediening de tevradanheid van onze geerde B unetiger te verwarren fflouda © ruk vao A BRINKMAN k ZOON Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts l lSj franco tegej vooruitbetaling per Rembours 1 2S per stuk J Hieronder vermeldep wy eenige der voorhanden zjjnde Muziekbladen Bg bMSouperc sWordt nietl boost iSienelaatmü los TarRa Ra Bomc Margarethii l 0 schoons Natuuri De arme Jonathanc De arme Studentf Don Caesa M 6occacio Zigeunei baront De laatste roosc Norn a Cavalleria RusticandijA verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden 2SB LowljNoten slechts 10 Cts per etuk G SCHUBERT Go Arasterdaiii Z VoorburRwal2 XLI Jaargang i an DE BAZAH Dames Modegids bevattende DAMESeif KINDBRMODES benevens HANDWERKPATM nr lEDEHÉ WEEK VERSCHIJNT EEN DlUlliniER M In ieder n t H t lëarte platen moOekrontek feuilleton enz e lo Uitgave zonder geltl pUtenÜmel 3 BUijpatr en 3 groote gekuipte pntr Por 18 nrs ƒ l U p poji jt 2o ff als do 11e mtg mfit daarauboven 6 gekleurde platen 1 7 ö wT l Se Jle i l Éikl plonlbgï g lin pJ ljhct8ipo S 50 4e bSp ae S Igeko patr n fcruTO lU B UitgaVe van G EBB ftÜNPAttTE te S Gr l W geji traat 10 1 102 h g een gekidurd fraMo haedworkpairoon I Stoom Lutomatischf1V£ilse9 l eel ib iek § Amërs QH ia ai beate eh ii i ak ea de iteor detS I I Wij wensohen de aandaeUt er op to VeslMen dat irMen i n dept thoadfl I iea li allóén GEWONE SPKCULaAS verk Mien jl lkë oofl M dje gi oiiAstolfen gemaakt wordt o dnu ook om lUn ih tel ndi i l uak kw ajteit Uyzonder lagU prya H er wordt geproAèb eü gewild i AijWia ei wy hit publiek or ü attent dat wij c ok een ïiDg fijner soortibrcutnfis labri4 éi geMamd I iPRii fA spÈcvm m welk 300H vnn de fijuijte ingrddiuuten als fyne blanke ri lsuikeflmm ce r hc zoe fi hallè beste tafel patudVboter da geurigste ipeceryetjt 4 ujtge oipi fijnste amMdeleii IV 8ucftaA enE vervaardigd wordt j i y I Wg kunnen d t soort onl dan buitengssvoon tteerlij en smaalf byzonder nuoveflpa ann elkeen welke bepaald bet üjnste wU hellben wat er geinaaki kan worde au vi ien I dit den naluurlyk iets hcfogtiren prijs waard is i I Daar enVeleii on er depothuuders om een luttel moer geivid aadaro apeouljtias van I ir fórieure kvaliteit van dikwijls verdachte aimoDStelting verkoopen verKoakdn wij het f publiek ook in zijn eigon belang belepfil maar dringend bepaald onze 2 fabrikaten genaamd l llIMA SPKCULAAS an GEWONE SPECULAAS te eisohpn eu zullen wy I gaarne inlichliogeo geven of aan dapdthouder geregeld spaoulaas van oiia betrekt of niat I en in het laatste geval deigewensobt iemand anders voor de levering aanwijzen I Van beide aoor en zijn verkrijgbaar klein SOOrt middel SOOrt ea grOOt Boort koekjes benevens Manpoppen ea Vrouwpoppen van ver I SChlUendO gewlOlltOIl wolke gewiohteu eranala de prijzen men by onze depot I I boudere kan vernomen Voor de redenen waarom wU aan eene billijke verhooging dor prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken verwijzen wij beleetd naar een der advertenties der twee vorige I weken Het groote aantal zenuwkwalen ran lAnnwhoofdiiija of tot da Toorkfgaandn kentnekenea van apoplexie lianubtrMrt toa tn enren uog Bteeds alle middelen door de mediHohe netensobap aangewend Kerst aaa dea ni ww tijd komt ae eer toe dat ilj door liet gebmik maken van den eenvondlgaten wef namelijk laua delitiid eene phyaMoglaohe ontdekking godann beeft die na honderde proefOeinuina thaiw ovw de geheele wereld verbreid ia en terwijl eiJ In wetenschappelijke kringen de hoopte belasjntalUBC wekt teveni eene weldood blijkt te Eijn voor de aan zenuwkwalen lijdende memahhefiL Dsm peneeswlJBa U nttaevonden door den gewezen ompter van Geoondlieit Dr Beman WeUmmuu U VUxhofen en bemèt op de ondervinding opgedaan in eene SO Jarlge prEktIJk4 JUmmw waaaahlas vnn bot booM ewmaal p r dec wordvn dttartoe cesolifkte aMffaa ImftS oanildd lllJkMWk ta B WKeHtclmedeKe leeld MeT dexe geneeawllM warim workalUk euliitterende leealtataB verkregen en zij maakte zooveat opgong dol van Mn Ut im wIMMm geachr ven werk OVER ZENUWLIÜDEN EN BEROERTE ftare voorkoming en geniiing binnen korten UJd reeds de 91e arak vereobenen li Dit boekje bevat niet alle B Tvar kal Bttta publiek ventoanbore verklartBgen omtrent het weeën der nlenwere therapta aa d AUrmate daarin wttMUokaopatiJka iiï v 5 rtó ïï a aelykllnieic te PaDJi nialliaiisemont 10 StalnDreber med dr prakUaaarwid lewathaar aai hit nnluB MaUDht OharaDten SBnlflUrath llr Oetin ta Slettin OroaamaiiB aiad dr arr rf art8 ta idhiingBfl Dr V Paraaaar MnaaBhaar dlraotaur van hat hoaplUaf te Asan Sahaiiarath Ifr Baliartai kaataal aelfa in wanboplja gevaUan verkregen uitweiking maar ook vindt men veibandeliiwen nlt i $ m laab bladen die oan deze geneeawljie gewL van tal vao gatnlcHkrinan van hooggeplBatatej aneeiknadlgeii onder wall li lnnl ea MUaht da OhareBten SBnIH Outenfele Bad Enai Daraae Mld dr neaiheBr dlreolaur dar gaivino tlierapautlaalia tHMUH lljdei a la Porlja rw St Kaaor 834 Coniui ven Asohenbaori med dr te Corrh Dr BMhufe trilrVn li ÖbarSliaariuVelït Vr te WeBnBn dr c Bëiri vël te La r ri re S I ï5 SConiiaK Oantra d bnl Ba at da Santt in Frankrilk en vele anderen AanaUeawi ra KnwK at l meer ofmlnder anvedauinla raMi v BMUm € ennwaebtlKliald lUAan waarvan de kenteekenen rijn Dhronlaaha baotdaila nriralM iMnla honfdplln blDalaadraai iraota prikkelbasrltald aejoaDdbeld alopeiooahaid llohamalljka aaraat I hBnetljka toaataad Ttrdar alle siekan die door beroerte getrofles werden en w lUdan aaa da nr rolgeu daarran laoato varlaianilBaan onvarmogen tot apreken iwore tongval noalaUlk allkk atlJffilM dBrflBwrlohtan Mt vaarUurandapIjfl plaatiBll ke zwakte vBriwakklng van geheuBM ana ariJdUraadi onder geseMkniiUf e bahondeliü geweest liJn m ar door de bekmda middelen na onthawUngiMien kmidwatarknmr wlijTan aleolrlBoereii Btoomlooi of Beeliaden geen genealiig cl lantliac kmuwT kwaal gevoaadaa bobbait en ten slotte liJ dm vrees irrvoelcn voor bavaaet as daarta reden hebben w fau Taraohljnselen als iloh aanhoudend angstig vaelan vardooviai la bat liaafl baafi pim met iDiianibaW ffftkaWngan aa donkar worden voor de oogen drukUnda pijn aadar hat vaariieon uliina In da earaa hat vaalan vaa kriebeling In e het alapen van handen en ugalaa an al dan dlla tategorlsn van BaaaiwUJdcra ala ook aun jonge melsjos llldonds aan bteekiaoht en kraahtafaoahald ook aan gexonde leira aan loose personen d e vool met het hoofd werken en geaatelldke reaetta wUlaa voorkomen wordt dringend aangeraden il h hnt boven vimelde werkje aan ta aekaffaa katvatt op aauvraffakaalaleaaenfyanooveraonden v ïidt Inoi Anaterdam door H ri KllAN A € o Heiligeweg 4 i RotterdMB F E tnn HASrKV HOl FF Apotheker Korta Hoafhteetat I OBBT A IM RïOM üudfigraolit bij de Gaudbrt vBlennl8ah meitii inale tentnoiiH eltuig ih do i r WelaamojaB acIw u JnriJ met de Zllvcrcu nertaille bckruond i Patent H Stollen L I er grosse Brfotr = i arrungan hat Aniat lu têt sDhiddenon werthlosen üachahmun en é Uan kaufe tiahar umre atefs acitarfen H Stoüt nuf von ut diraot odar Ih aolohen Elunham fungen lr 4anan umar PUkut fwla nebanttahandf auigahangi lit 5 = FreUUstm uati ZvugnUae tntk and fraim ittterdMB F E NAWTEN KOl FF Apotheker Korta Haafhtaac Lecht I OBttT lM RTON üud graolit blJ de Gaudbrug wTm BINNENLAND GOüéA 4 December 1896 QiatoreD wftr ro r bei maAkgstd 22 et ua d marktmoeater ten big gageTeu ireomiddtg te ODgeTeer 5 oor viel u ntalemstreat dpor de gladheid rèn deu lor water de P die ipoedig door Igaonhra lisgeD den ksnt we d opgetrokkea r Öerdu 10 December al jo de Zaal ftmiir der Societ it kOns Genoegen t de aboD emt oti TOorstpIliuR plaats hebben lal tr dep op daiereeuigdsHoUerdamaebe iate l directieMe bb Le Grauen Haspels Word NoKA TopneeUpvl in drie Heiirik Ifbsen daatju treden op id Kleiq o Kerckb Ten Jonkers I van raVelen benevens de hb roDdge4a Alex Fiutfaen en van dy de opToer bx deser dagen te Leiden vtrden Wo mej Alida Klein die de titelrol Tarvold door de Burger Conraiissie en de SludeDtea Commissie bloemen vereerd Wteaadagarond hisld Dr J C Pool de Wrfte godadienaioefeuing deI den brAod ia het geboow vau deo Protastaoteabond naar aanleiding van Jesaja 64 11 Ban koe die aan het miltvnur gestorven was igeodom van den landbouwer B te Waddiugsveen werd Donderdag onder toezicht van da politie verbrand Aan een oproeping door de gebeele gemeente WaddÏDgaveen ter vergadering veor feesteiyk beden by gelegenheid van de kroning onzer Koningin werd gehoor gegeven door negen perionen Besloten werd op hoop van eene nog grootere belangstelling een nienwe oproeping te doen Bedankt voor het beroep by de Qeref Kerk te Capelle aao deo IJael door ds J Hartwigten Cz te Harmeien De auditeur militair in bet 4e militaire arrondisBement staodpinats Haarlem verxoekt aanhouding en overbrenging naar bet hu van bewaring te Haarlem van A P van N geboren 3 Jan 1869 te Rotterdam laitenaotbg ÈEHLLiHOI UUULl yZallen w nsar binnen gaan ik voor mfj keb ar Diets tegen faerntm de oude gravin Ooh waarom mamsP zy zullen elkander wel een half uurtje alleen bezig houden De gravin Meerau ging met baren on hoorbaren trad naar de kanapé Z legde baros waaier op de tafel voor zicb neder ging ouder gewoonte reobt als eene kaars zitten en eerst nadat bare duimen in volle werking waren sloeg zij hare oogen weder uaabare doohter op en vroeg nDenkt gij dat bij om Constanoe gekomen is F Ik hoop het mama antwoordde Leouore op gemelijken toon di reit om zijoa bezitting Seebach scfayat aiy een roorwaadsel toe daarvoor behoefde by vooreerst niet zelf en tan anderen niet hier te komen Hy heeft ook meer en vriendsohappelijker met GoDstanoe gesproken dan toen bij voor bet eerst bij ons kwam maar Constance is eigeDsianig en kinderachtig ik weel nist wat er in boar omgaat Zij heeft my eene soène gemaakt mama die ik zeker ver van goed zou opgenomeu hebben als ik er niet zoo over verbaasd gestaan had Zy kan toch onBsogelyk weten dat de bertt naar baar gevraagd heeft en allerlei malle plannen met haar sokeen te ebben Wat zou bare koppigheid anders beduiden at vru v dei ts wordaa naiaa Gy kvaamt sr hel 4e reg Teating artilleri die wegeaa doeertifimoet terechtstaan Men leint uit Amsterdam aan de N B Ct f De dag van gisteren is voorbygegaail zonder djpt de werkgevers ib bet diamantvak de ulgeDieene nitsluitiog der leden van den diamant bdwerkersboad hebben afgekondigd Hetb lmt van deo bond att ekkende tot eene tydeljiwe aellveènietigiug behoefde dus nog üiet teo uitvoi gelegd te worden De confereutiën gisteren Inssclieo de beituren rav verschillende vereenigingeo gejiouden sebgneo debeteekenii te hebben vacÉ overleg taöscheo de m den str fl belrokken partyen om eene nieuwe atf natw iü de diantantnyTerheid te voonkomen h D hooge Raad heeft gihteren in overeen siemÉiog me t de beiliSNingen van de rechtbank n bet gereóktshof te a BertogeoDOscb uitgamaabiit dat het verbod om bes ag te legden op gelden behoorende tot de algemeene Laoda admipistraii niet toepasaelyk ie op gelden belegd ia de Rykapostspaarbank zoqdat op die gelden beslag geoorloofd is Den 9den Dec a s zal er eene rergaderin t vao de Vryzinnige Kiesvereeoiging ta Leiden worden gehouden waarin het bestuur zat voorstellea voor bet Udmaatsoh p der Liberale Unie te bedanken Naar wij rernemen zal bet bestuur dif voorstel ter vergadering aldus motiveeren In aanslniting aan uwe oltspraak van 5 November II hebben uwe afgevaardigden getracht te voorkomen dat de algemeene rergadering der Liberale Uiiiec als bare meeniug nitsprak dat van de candidatea instemming met alte punten van bet Hervormingsprogramma meest worden verlangd £ ene motie door hen met dit doel voorgesteld is verworpen en eveneens een vervolvolgens door mr Oppenheim met medeweten en inttemmiog der andere afgevaardigden iugediend amendement aan hetwelk dezelfde gedachte ten grondslag lag Ën de ftlgemetiDe vergadering sprak door aanoemiog der oterweging van bet tweede ontwerp besluit als hare meeniug uit dat het noodig is van de te stellen candidaten te verlangen o a dat zy instemming betai en met de strekkiog van het geheele Hervormingsprogramma Het bestuor der Vryzinnige Kiesveraenigingtacht het nu zeker wenscbelyk dat deze harf candidate slechts zoeke ouder de mannen dtezich in de richting van bet Her orming 4progratuma willen bewegen Het darft ook ertrouwfo dat zg dit zal doen ook niat zonder kleersohearea af Het Bteeneu beeld bleef onbewegelijk zitten bij die laatste woorden gingen evenwel de dunne lippen open alsof zij aan een automaat behoorden en zy het de vraag hooren Wat had Constance tegen my ffÜat weet de goede God antwoordde hare dochter f Missohien wel zij biecht immers van tijd tot tgd V hernam de oude vrouw op deozaifden kouden toon irM ar gy weet het misaobien ook Neen mama wezenlijk niet antwoordde LnoQOre ivik heb wel wat anders te doen dan mg om de grillen vaq eeu styfbootdig kind te bekommeren en mij dankt gy behoeft er u ook zooveel niet aan geleden te lateu liggen Dat kan er naar z n Luistert zy wel eons aan de deur P Leonore werd oplettender Wat bedoelt zij daarmee P vroeg zy wat kan zy gehoord hebben l Nu toen dat domme meneob die Regine kier onlangs was wat bad bet wyf bier ook te maken en my die tyding bracht Constance was toeo wsl te huis naderhand hebben wy baar in den salon gezien en Begine beeft nooit eene zaobte stem gehad Wat zegt gy daar mama 1 riep Leonore verbaasd uit Is Regine hier geweest P Hier in huis Wanneer P Ik heb er niets van gemerkt Heb ik u dat niet verteld vro de oude vrouw op onverschilligen tooo jrDui heeft Constaooe ar niet over gesproken Geen woord mama I Ik geloof buitendien niet eass dat ifj het schepsel kent Waarom soa uw yispnk mtt Begia haar juist gaSntwasMard heb Hst ia echter tevens van oordeel dat de kieivereeniging vry moet btyreo om zoo sy dit geraden acht een candidaat te steoneo die met het eene of andere pnnt van dat pro gramma niet onroorwaardelykzynainBtumming kan bftuigeo Het bestuur meent dat de kiesvereeoiging do V io bet Uoieverband te blyveu de moemng zoo opAeklÉPU dat deze vryheid prys geeft Zg moet daartegen waken en zal zich op eeu volkocjeo zoirer standpont plaatsen door voor het hflmaat chap der Liberale Uoiec te bedanken c Naar De Tel t uit een goede bron ver neemt scbfu le Roti rev N Pr Gr Ct cal er op polilink gübied weldra een nienwe organisatie tot Rtand komeo Het is eentfrnctie vau boog kerkelyke mannen der N d Herr Kerk die zich vertettpit tngen het bef insM Soheiding van Kerk en Staat DHamm wordt dan ook front gemaakt tegen de leidioe au dr Kuyppr maar kan men zich evenmin vereeniKen met de nienwe organisatie der fractie Lobman welka ook het progiam tot groadalag gekozen beeft Maandag 11 is er weder te Utrecht eene samenkoEst van genoodigden gebonden en weldra zal men ker kannen zeggen de partyBronsveld prof Muller e i hwft zicb georganiseerd ook door de oprichting van een Qtmtfaal eomité vaa kiosTereeDigiDgn ia oni land Hel gerecbtsbof te Amsterdam beeft net bevestiging van een beslissing van de rsobtbank te Amsterdam een voor den wishaodnl hoogst belangrijke beschikking gegeven Faillissement was aangevraagd op grond van niet betaliuLT vaa een geaecepteerden wiHset waarop protest van wanbetaling was gevolgd Oeder de vroegere faiilissem ntwet werd ie dergelyk geval de vordering tot faïlhetverk aring grif toegewezen Het Hof besliste anders an overwoog dat zelfs by een geaecepteerdeu en niet op den tervaldsg betasideu wissel zich omstandigheden kannen voordoen die de reden der niet betaliug aannemelyk maken zoodat door het niet belaten van dien enkelen zy het dan ook geaccepteerdeo wiB el men niet altyd gezegd kan worden gekomen te zijo in een toestand dat men beeft opgehooden te betalen gelijk de nieawe wet thans eiacht Voor d n wisselhouder pleitte mr J A Levy voor dea betrokkene mr Maoriis R Cohen Waoneer de staud der be rootingswerkzsam ii den in de Tweedn Kaïnpr hft mocht toeiat n ben P En aar da ouda gravin nog op die vraag kon antn oordan voegde Looaore er sarkastisoh by fHaar dan mag ik wel eens onderzoeken of ik niets mis Regine vindt altijd het een of ander dat zg gaarne behoudt WBDDe r is zy hier geweest P Wel toen zy my de tydiog bracht van den dood dier erfdochter klonk hst antwoord vier weken geleden dus denk ik fïr was noob in de stem noch in de gebaren der ouda gravin de geringste verandering ziefathaar gaweeat toch kon bare dochter dte hare moeder zoo wei kende zïea dat die bedaarde onversohilligbeid geveiusH vss Zy zelve moest zich geweld aandoen om op denzelfden koelen toon ta vragen tfZoo Hebt gij dat bericht door Regine gekregen en bij my aan huis P Maar voegde zy er na een oogenblik zwijgeas bij Wsarom zou Constance dat berioht afgeluisterd hebben P Toon vertoonde zich voor het eerst een nauwelijks merkbaar zenuwtrekken op het steenan gelaat dor oude vrouw hare wenkbrauwen trokken zleh fronsend samen en z j hernam met zachter stem dan gewoonlyk Ik heb er u niets van gezegd neen waarom zon ik Gij bekommert u aiet veel om die zaken waarbij gij eigenlijk ook slechts in hot vervolg eerst belang kunt hobhon Regine kwam ay mot dat berioht eene bijzonderheid vertellen die my zeer getroffen heeft dat meisje is geen natuurlijken dood gootorven ffMama zei Leonore zacht Hare wang waz plotseling verbleekt eu in dien blik dien zi op de oude vrouw sloeg lag een zekere afschuw missohien ook sleohts eon afkeer tegen hetgaen zij mogelyk gog hooras ion zal voorge t d worden bet weteoniwerp betreffende de dufinitifve ftaikeracoijns regel ing ta t jébandelaa na afloop dwr 3t atsbegrnotiiig Toen verladen week een jouraaliit nit Haarlem bemerkende dat da treiu daar niet stopte aan de noodrem bad getrokkeu en proces varbsa was opgemaakt schreet by aan den inspecteur van bet verroer t Amsterdam dat de schuld lag aan den oondact ur die te Amsterdam zyu kaaHje naar Baarlem geknipt en hem niet waarschawd had De bedoelde jnurnali t heft nn in antwoord danrop vao het Hollandsche Spoor berieht ontvao an dat WIJ bereid tya bet tegen a opttemsaktn proensverbaal ia laten vorvailen en d zaak hiermadt als afgedaan is te beschonweo Men meldt nit Dordrecht aan de N R Ct l Ken der redenen de Tooroaamsta waarom da bee Lnomao geen Inonsverhoogïng kon ioestaan wai sooals men liob faerianeren 1 dat een andere kaiparspatrooa de baér Lieshout die met bem voor deulfde fabriek werkt het ook niet dead Het laat tien dns hooren dat het bier eaniVen rndrak miakie toen gisteren bet geracfat liep dat de beer Liesbont de looneo rerhaogd hAd Het is mij echter door eeu bezoek aaa den heer Lieshout geWUken dat dit gerucht ongegrond ii Wairschynlijk is ar eeniga aaaleidtng toe gagevau door hst fait dai da hnr Lieshout tegen hooger loon eeoa baslalliog vaatjes liet maken die zeer fija moestan worden afgewerkt De kuipers dia by deo beer LooHio aan het werk zyu worden nog twaemaal daagi door de staken naar ea van de werkplaats geleid Van een door dr Bebaapman te Almalo gehouden voordracht over het program dar katholieke Tweede Kamerleden bevat de TweDkscba Courant en nitgebraid verslag waaraao wy het volgends ontleenen Eindetyk komt spreker tot sga laatniD punt al de bescherming Op dat pnnt heeft by lioh zyn vryhei4 voorbehoodan en by heeft gemeend ala earlyk man verplicht te zgn dit aan zyn kiezers ter kennis te brengen De groote meerderbeid dar katbolinke leden van de Stateo Generaal ü niet ongeneigd btt met bét stelsel van beMherming tot bevordering vaa landbonw ea indastrie tt beproeven Hy beeft by de vaststelling van bak pro pram nis man van aer van gaweleo moeten zeggen Ik kan niet Zyn medeledeo deie aitnprsHk vMrnMBPnd hebbnn b m onrffesteld Ja het is een domme streek geweest men kan if§l t geen mensoh meer vertrauwoa Gy lyt ia bat algeffleeu met myao gsfaeele verhouding tol dit neaschen bekend ofschoon gij u weinig met bysonderbedeu hebt ingelaten Eén ding weet gy althans dat ik dien Bruno baat net al de kracht mynor zial en dat ik hom aa verloop van zestieu jaren niol opgezocht bob om hom oon vnendsohappclyken groat te zenden of vrede met kern to sluiten Het schepsel dat hy overal met zich voert zon mü volkomtn onverachillig z n als hg niet de preteotie bad an haar als eeoe nioht van ons uit to geven die tnsaohen my en de erfenis van Arnold siaat ik L mij dus mat dat wezen moeten bemoeien en dat viol my to gemakkolyker omdat ik er bem zeer mee deed nln Sflplomber hoorde ik dat die twte zich geer waarscbynlijk van tyd tot tyd iu het oude noot in Stocks schuil bielden ik sloeg or aant onds geloof aan wyl die schuilplaats wezenlijk aiet slecht gekozen was en kot geheele plan om zich juist vlak in de buurt voor my verborgen to houden alles behalve dom was bedacht Daarop vertoldet gy my dat fraaie varhaal van dien bemianenswoardigoa neof en eindelijk ontring ik nog oon baricbt waaruit irjj bleok dat graaf Laar althans belang stelde in fimao en diens verblijf kande Zoo veel is zeker dat de jongen hier toon gekomen is om don spion to speloa en zeker voor mij gewaarschuwd ia geworden ik verkeer daarom eenigsiltts iu spanniag over wat ar gebeuren kan JTcnM wrw