Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1896

Over bet rgwiel in Holland sobrgft de Amsterdamscbe correspondent der Frkf Zeitnng In HoHaud een bgzonder vlakke met wegen snorren wieirgders up been en weer straten der AangevasgeD 1 October Tyd vas Greeowlch Wlnterdlenst 1896 GOUDA ftOTTlSDAM 1 89 8 80 8 57 4 504 57 8 11 1 59 418 4 16 8 80 ttOTTIRDA M O OVDk 10 19 11 50 18 87 1 40 1 44 Directe SpoorwegverblDdlBgen met GOUDA 9 S6 10 17 7 86 6 80 8 63 6 15 6 87 6 84 6 41 6 47 HAAG OODOA 9 80 8 40 8 88 10 87 8 17 8 81 7 8 8 19 08 18 47 7 10 7 48 8 18 81 aOnDl DEN HAAO ZoetarmeerZegwurd Veorburg H M 6 467 80 7 488 60 9 19 8 4610 1111 8618 8 1 86 8 44 8 40 4 10 4 38 6 98 6 187 18 7 68 9 88 8 88 foorb 8 58 10 17 1 41 4 8 6 18 84 5 Zei w6 6 10 88 1 55 4 68 6 80 8 48 iiTM 6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 9 6 Goud 6 88 7 60 8 l8 9 18 8 47 10 1610 6419 0618 69 8 17 8 14 4 0S 4 W 1 2 8 807 488 8810 1010 88 a lM 86 9 89 10 1811 18 11 16 19 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 8 8 64 8 11 7 80 7 4 f 8S 8 64 9 84 10 8811 O 18 40 4 57 l 18 61 6 08 J IJ Jl I T B E C H T 8 O U D A ütpocht 6 88 7 60 9 9 88 10 18 10 88 11 88 18 8 08 8 8 4 M 8 14 Woecdtn 6 68 8 U 10 88 11 66 H S4 4 18 6 84 Oïd w tei 8 1 10 46 4 84 Gouda 8 88 9 8 10 10 10 6 11 1018 11 8 48 4 87 8 17 O l D A U T B O H I ttosd 6 80 6 87 7 18 7 66 8 91 9 88 9 68 10 1 10 57 U BB 8 80 Oadtw 6 46 6 64 H14 r 8 87 WMTdM 5 68 7 8 8 18 t 11 88 8 46 Vlmkt 8 18 7 4S 8 98 j 8 64 10 6111 46 1 87 8 08 I KMr imitwdam f Stopt WoenicUg o o U U A A HSTIXBAId Omit 87 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 S iautirfia O Bt 8 14 9J7 10 68 1 8 1 18 8 18 lh t tl Nootdoip LtMMÏwdui os BU iwfjk Ktilimi u B oI 8 0 8 07 10 84 S8 10 84 9 86 8 88 8 41 8 48 11 10 8 17 4 41 6 67 8 68 8 81 10 17 10 8 1 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 80 6 18 6 7 8 9 4 11 07 J AM8T1BDA H S O D D A Aniterdwi C it 7 16 8 18 10 4 8 84 emit 7 88 8J 14 I 10 M 11 18 88 8 48 Lwt U StwU M l n BMr aHat n liM op 10 8 IU die putgTMl zoo in ie klMdan dat ze ook Toor hem unoBinslijk wav Hg keeit dat ioeo geweigerd Niets ii Tolgani spreker zoo verderjielgk en noodlottig aU eeo hnlfaUchtige Tarklaring All men b r gMchreTea A t landbouw en nyTerheid te boforderen door herzieuiog vao ona tarief dao zon by z n bedaokiogeB Toor zicb hebben kunaan hoodeo ioth by EOQ dan vat men Troëgeriu lyn joege jaren op bet Oldeazaalsohe gjmnaiiQm zeide een paardenkoopervgeweten i moeUQ hebben By vreaichte dat niet to doeo en dit isTriendechappelgk en id der mtane tdagegaan Toen hei program vastgaiteM waa road men niet noodig dat hg zgn Toorbefaoad onder het program plaatste want voegdo een van zyn medeleden hem toe Iedereen weet dat gy een onbekeerbare nyhandelaar zgt Waarom ataat spreker nu op dit pont vaat Naar zyn meening moet men by bet vraagittik der bescberming nooit deze eene zaak Tergeteo dat geraariyke lastige en moeilyke omstaodigheden niet afhangen Tan vryen handel Dit komt onder ieder stalsel oor Vrije handel welke goede rraehten hij moge dragen kan niet iedere crisis voorkomen Zoo zal ookbelofaerming nooit deoritiisen knnnen roorkoman Da Traag ia nn Ezn men wisseling ran systeem van stelsel kan men op een gpgeven oogeoblik zander de toekomst ïn gevaar te stellen Toor een tgdlang beBchermende rechten iaroeren T Bescherming ia noodweer dooh wanneer men tnet bescherming aanving zon men noodlottigerwgze met bescherming moeien doorgaan en in dat etelsel volharden Dan ryst de vraag watke dingen moet men besebermen Men moet niet vergeten dat ean eerste ge volg van protectie prüsverhooging ia en die treft allen bee jhermden en onbeichermden De beschermden kannen dat dragen maar hoe de onbeechermden schadeloos gesteld Waar zou men aanvangen GroLdsioffen dat vordert niomand Bewerkte stoffen wat fj a dat Sommige van sprekers vrienden wilden de indoatrie niet beaobermen doch alleen den landbouw Doch hoe zal men dan de bescherming van de induetrie tegenhouden Hoe zal men dan makeo dat die induatrie tot meerdere betaling in staat geiteld wordt Spreker beeft getracht zichzelf te bekeeren en daartoe alle pogingen aangewend doch by ia tot het besluit gekomen dat een stelsel van baaoberming tot nog meerdere verwarring voeren zal Bescherming nn de verkeersmiddelen bon invloed oefenen is een middel dat men voor landen van geriogen omvang niet meer bezigen kan Wanneer spreker in deze geen gevestigde overtniffing hsd by zen ze niet oitgesprokeo bebben doch hg heeft aarlijk en icet goede troBW zgn meening willen zeggen Staten Qeneraal ie Kauhr ZÜtiing van Donderdag 3 December De Vooraitier zal heden voorstellen een definitieve regeling der auikerwet ie behandelen na den afloop der staatabegrooting Eetdehat ofei bet Hoofdstuk BBitenlandache Zaken werd voortgezet De Minieter gaf geen nitzicht op verhoogiog van de tractementen der gezanten Art 5 gezantschappen werd aangenomen met 03 tegen 3 etemmeo Hoofdstnk Buitenlandsche Zaken word daarna aangenomen Bg bet algemeen debat oter het hoofdstuk Justitie drong de heA Bonman aan op tgdige waarschuwing van het vooroemen tot voorziening in notaris vacaturen on op wyzigiag der wet ten einde de candidaat notariaseu bevoegd te verklaren tydeiyk hy vacatures de notariskantoren waar te nemen en te voorkomen dat de protocollen van eervol ontslagen notarisBen un bestaande ambtgenooien overgaan Dit laatste bestreed de heer Borrei De beer Travagiino verdedigde de arbitrage by geschillen met aannemers De beer Yan Bylandt Apeldoorn vroeg voortdurend krachtig toezicht tot vrerioft van S 40 8 47 8 84 8 1 8 1G 7 88 7 88 7 8 7 4 7 8 Otittilt Uooi reoht Nimvnkork 8 88 7 SottanUin 8 5S 8 8 6 11 6 18 8 38 4 58 E B 8 14 6 81 8 87 Eottardam Oftp Ue Niemrukerk l oordneht ttoidl 11 80 11 41 2U 7 48 8 47 EX7 68 8 66 öouda ZflVenbuiun ïïoerkBpeHo vreemde proetttaiea beperking der onderlgke macht en opheffing van bei verbod tot onderzoek naar het vaderschap De heer Bethaan Macaré drong aan op kinder bescherming door weerspannige kindvreu op te ucmen in inriohtiogen en niet ïn gevangenissen zoomedc door betere betraffiog en bereebting van kinderen De heer Houwing drong aan op een ge heele oplossing der eedsquaestie en betere regeling van den eed De heer Heemskerk betoogde dat in iDgrypende juridieieele qaaeatiëo waarby zedeiykheidsbegiustlen betrokken zgu voor deze regeering onder de bestaande politieke omatandigbeden onthooding het meest geweoscht ia Daartegen kvam de beer De Savornia Lobmaa op in zoover daaruit zou moeten afgeleid worden dat de regeering haar mandaat aan de kiezers ontleent en niet aan de plichten der overheid De beeren £ Smidt en Lucaase vroegen dar regeering regeling der kwestie van de pre ventieve hech enia laatstgenoemde vroeg ook beter toezicht op de toepassing der drankwet De mioister verklaarde in overeenstemmiog met den beer Ijobman dat hy afgescheiden van de beperkte politieke taak der regeeriog noodzakeiyke voorzieningen niet heeft nagelaten Veel ie ook nog in voorbereiding By een ontwerp op de ouderlgke macht zal ook op bet belang van de verwaarloosde kindereu gelet worden De kweitie van scbadelooastelliog van personen die in preventieve hechtenis hebben gezeten kan nader overwogen worden bij het aanhangig ontwerp tot aaovolUng van het wetboek van strafvordering Men schrgft uit Utrecht Gisteravond te ongeveer kwart na zea uur werd de vroolgke drokte die wigens bet aanstaande SintNicolaasfeest in de laatste dageu in onze winketstraten heersoht plotseling op een ontzettende wyze gestoord De beer Bosman wiokelier in mannfaeturen die zga magazijn op het drukste punt der stad op den hoek der Choeiatraat gevestigd heeft bad reeda gedoreode vele maanden door zgne groote nitverkoopc en door den roep dien hy zicb verworven bad van tegen ongehoord lage pryzeu te verkoopen grooi meuigteo menschen voor zgn buie verzameld die zicb verdrouKeo om het eerst in zyoen winkel te komen Voor het aanstaande SintNicolaaa feeet had hg aU reclame nog bekend gemaakt dat giateren Doaderdagavond van 6 8 nar ten behoeve der kinderen van zyne uitgebreide oliëuteele de Sint zelf zon versohgDen en nitdealing bonden Reeds lang voor bet aangnkübdigde onr stond dan ook een groote meoigte om het buis opeengepakt en toen de uüdeeling zon beginnen ontstond er een hevig gedrang dat de politie ofsoboon met een vry sterke masht aanwezig de grootste moeite bad om publiek waaronder veracheiden moeders naet kinderen in bedwang te houden Het scbynt echter dat er geen bebooriyk onderzoek is gedaan of de balies die bet zeer smalle grachtje van het water der Viscbmarkt seheidee wel de noodige kracht badden om aan bat geweld dat door dit gedrang ontstond weerstand te bieden AlthaDS op een gegeven oogenblik braken die balies over een afstand van ongeveer 10 M boven het metselwerk af en tutme den onder een luid gegil een groot oaatal kinderen en volwassenen ven de hooge werf af in het water Onder de drenkelingen was een eot van politie die eohtej spoedig naar da overzgde zwom en op de daar liggende viscbkaren klom Ëeo der vischhandelaars die vlak tegenover het magazgn van den heer Boeman woont seh nt reeds gisterenmorgen een dergaiyke ramp te hebben voorzien Aan zgne zuatars deelde hg reeds vroeg zgne vreea mode dat de baÜM niet bestand zouden zyn tegen bet gedrang dat op dat smalle grachtje nauweiyVs drie meier breed kon verwacht worden en ofschoon de zusters zgne vreee niet deelden maakte hg zgne v acbknren los en leffde stokken gereed 11 81 11 88 11 88 11 48 11 81 ll U 18 18 18 88 18 88 18 88 18 48 1 88 18 88 18 88 0 81 10 89 18 88 10 48 10 48 8 88 9 81 7 81 8 88 10 17 11 88 9 60 10 11 B H gt Teen dan ook het ongeluk ivoorviel kon hgbgna onmiddellgh van wal steken en pogingentot redding doen I Deze gelnkten zoo goed dilt spoedig veertien kinderen en twee moeders op het droge gebaald waren In verschillende woningen Iwerden de drenkelingen ondergebracht o a bg den bedoelden viachbandelsar den heer Koeoders een vijftal dte daar uitsiekeiid verpleegd werden en waarvan er ea korten tgd een twb tal on ook door de zorgan van den heer Bosman vau droge klecren tfl zga vook zien huiswaarts koude keeren Naar het acbgnt zyn er geeoe dooden te betreuren Ook nadat de brandweer die met groote gver by deie golegenheid werkzaam was de zware ba iea uit het water had gebaald bleek de vreee niet verwezenlgkt te zgu dat daaronder ook nog drenkelingen zonden liggen Kr was naiunriyk een talrgke en zeer verschrikte meuigte op de been die herhaardelgk in eoruBt gebracht werd door schreiende moeders die naar hare vermiste kinderen zochten Tot ur g toe kwamen die kinderen echter nlte terecht daar zy zich of in bet geheel niet op bet terrein hadden bevooden of nt t mede in de gracbt getu meld Wdren Tot de verbazing dte hier vry algemeen geuit wordt al komt zg dan ook a posteriori over bet feit dat de politie een dergelgke drnkte kou toestaan op dat nauwe en hoogst gevaarlgke poot scbgnen ook de mee t toegevend geziode burgers wel enige gegronde reden te hebben De Staatscourant van 3 dezer bevat de volgende medadeeling van den ipiiii ter van Waterstaat Handel en Kyverbeid Aau belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de nieuwe sohatsluis te IJraaiden Za erdag 12 December e k voor ds scheepvaart zal worden opengesteld Volgens de Haarl Crt zal het eerste schip dat de nieuwe eluia pasieeri ztjn daEoningio Wilbelmina van de Maatschappg Nederland Te Limerick ie einde eenigen tgd een merk waardige eirgd aan den gang Het gebruik was dat de boeren daar met varkens te markt kwamen en ze verkochten aao opkoopers die ze weer aan de Bpekatagers van debanddedeu Deze laateteu nq tracbtteo onlangs met behulp van de boeren die taaschenpcrsoneo er oit te werken door die varkens rechtstreeks van de boeren te koopen De opkoopers verbonden zich toen en boden voor de varkens altgd hoogere prgzen dan de spekslagers zoo zelfs dst zg vrwder mei verlies moesten verkoopen In dezen atrgd werden telkens door de verschillende partgen oienwe knnstgrepüB beproefd en de eenigen die er wel bg voeren waren natuurlgk de boeren De aartsbisschop van Limerick heeft do voorgesteld bet geschil door een scbeidsgerecbi te laten uitmaken De Times c verzekert dnt de jongste opstand in Matabelenland deo inlaudecben stammen aan dooden gekwetsten en gevaogeneo achtdotzend atrydbare mannen beeft gekost Volgena een schatting vau den beer Selons is bg dan vorigen opstand de bevolking verminderd met driedoizeud strydbare mannen op een leger van 20 000 zoodat beide opstanden het leger der Malabelen zoowat tot da helft hebben ter oggubr acht 5 19 6 51 8 14 7 17 8 10 6 88 3 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 DEN 8 50 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 04 4 SS Ken vreemd geval van echtscheiding kwam oalaugs te New Bronai ick N J voor Ken man en vrouw hadden elkander een echtacbeid in ge proces aangedaan Zg verzoenden zich echter en de vrouw trok zich terug op toorwaarde dat de man betzelfde zou doen Zg hadden reeds eenigen tgd weer gelukkig geleefd en hadden den twist reeds bgna vergeten toen de echtgenoot plotseling bet bericht ontving dat zyn aanvraag tot echtscheiding bem toegestaan was Door eene vergissing was het proces vnn den man voortgeset en in zgo voorduel beaiiat In het begin dnrfde hg het zijoe t rouw niet zeggen doch na twee inaaudeu ontdekte zg den atand van taken en een aeheiding volgde Thans staat de vrouw op bet papt in het howelgk te treden met den man die de oorzaak van den eersten twist geweest waa Aan het douanenstaiion te St Peteribnrg arriveerde onlangs eene zendiof stalen horloges oit het buitenland die bg visitatie door de tolbeambten in beslag genomen werd Een nauwkenrig onderzoek Jaraoht nametgk aan bet licht dat het gouden horloges waren welke meu zwart had gelakt ten einde ze als stalen horloges tegen en zeer gering invoerrechtdeo fiscus te laten passeereo Ken vgfvoudige moord ia deter dagen aan den Bospborus te Skatari gepleegd Een Torkscbe voerman AH Pehlivan waametgverzucht ver ald jegens zekeren Muhadschir Cbukri lu een café geraakie bg met zgn medeminnaar handgemeen waarbg hg hem een dotkmes in de keel stak zoodat de onf elukkige na weinige minuten deo geest gaf De politieagent Kerd Ah Effendi die met deieu moord in kennis werd gesteld trachtte Peblivan te orresteeren welke poging hg met deu dood bekoopeo moest daar de moordenaar ook hem eeoige doodelijke dolksteken toebracht Kvenzoo ging het een tweeden politieagent Jonous Effendi die ondanks zgn bnitengewooe lichaamskracht door den moordenaar t en deo grond geworpen ea verworgd werd D moordenaar vluehtte na naar zyu woning waar een student in de nedicgnen den razende trachtte tegen te houden De student kreeg een dolksteek in Ap slapen en was onmiddeliyk n lyk Thnis gekomen waar men nog uiets van de door AH gepleegde moorden afwiet verweet zgn oom Hamdi Agha hem igo woest opgewonden gedrag AH e bloeddoizt was nog niet gestild bg kreeg met oom hevige rnzie die hiermede eindigde dat zgu woeste neef hem d n buik openreet Op dat oogenblik drong een sterke poliiiemachi de woning binnen die er in slaagde den vgfvoudigen moordenaar oa een waohopigen tegenstand in verzekerde bewaring te brengen Nog een paar Amerikaanicbe uitvindingen Tot dusver was het meest gebraikelgke middel om eieren te bewaren ze in kalkwater te leggen Ze ble en dan wel onbedorven maar verloren toch de friecbheid Ken Yankee wil nn de eieren eerst onder een lochtpomp plaatsen om de lucht die zich bevind tuascheu den dop en het wit er uit te verwyderen en dao de eieren doopen in een soort luchten waterdicht varuia vervolgenz moeten ze worden bawasrd in een vat mot water dat door een eleotrisclien stroom ge stiriHseerd wordt Een ander bewoner der Vereenigde Staten de heer Temple te Brooklyn beeft een nieuwaoort van waterfiets ontdekt in den vorm van een torpedo waarop men schrglings gaat zitten van trappers voorzien Die onderzeescbe fietsrgder zoo iu een dnikercoetoum gedost worden en verache lucht krggen oit het in weodige der machine daartoe van samengeperste locht voorzien Men zon op dia manier zes nren onder water kunnen blgven maakt men van het rgwiel rnim gebruik Op de lange baketeenen geplaveide laadde manoelgke en vronwelgke bun fiets in grooten getale en ook in de drukke nanwe groote eteden schuwen de ïfiHtsrgdersc het gewoel niet De rgwielhandel maakt met Ëngelache Hollandwïhe en Dnitscha merken aobitterende zaken en een kfietareioigi igsinricbtitigc heeft bare vaste klanten 8 85 8 48 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 68 7 69 8 6 8 13 8 88 9 8 7 86 9 10 8 6 10 40 11 18 10 69 11 8 10 4 6 9 87 9 47 8 64 10 61 8 86 10 07 7 46 6 47 7 66 7 46 t8 4 48 6 18 8 M 7 46 10J4 Boltenlandsch Ovendcht De berichten over de werkstaking te Hamburg tuoneneen snelle wiaseliag Volgens de berichten van Woensdag zag het er in Bremen verre van gnnstig uit in Hamburgbleef de toestand vrgwel dezelfde met een klein weiuigje geneigdbeid tot slechter worden Het hoogst belaogrgke telegram vaoDonderdag melde de misUkking der poging om den strgd bg te leggen en tevens seiade men dat ie Bremen de staking reeds ie geëindigd mei een vergstgk tasseben de arbeiders en de eotrepotdokmaatschappg en dat te Hamburg de loonatrgd weinig kans op welslagen biedt Toor de arbeiders Ër was in den beginne hg geen van beide partgen eenige voorliefde voor een arbeidsreohieriyke uitspraak die alleen in den smaak van bet publiek viel De leider der werklieden da sociaal democratiicbe afgevaardigde Von Ëlm nam tegenover de poging van de heerea Hachmann tiinricbsen en Noack eeo groote terngbondendbeid in acht dooh was DÏet weigerachtig De voorzitter der reedernvereenigiug de heer Laeisz had reeds voor zgu persoon geweigerd deel uit te maken van hei scheids erecbt op grond dat de werkstaking reeds een zeo grooten omvang heeft aangenomen dat ze niet meer allaeQ de reeders maar alle Hamburgsche werkgevers aangaat Dit antwoord wekte reeds het vermoeden dat de veraeoiging van reeders zon weigeren ea in dien geest is ook busloten op grond dat de werkelaking geen loonsiryd maar een machtstrüd i De Vnia Ztg c meldt dat de stuwers en reeders tot dusverre oog slechts weioig vreemde werklieden hebben kunnen krggen en de loestanden in de haven steeds onhoodbaarder worden De reeders waarsobowen in openigke aankondigingen geen goederen naar de haven te zenden daar er geen opslagplaats meer is Alle geregeld varende atoombooien vertrekken te laat De stakers gedragen zich nog altgd voorbeeldig In den Kgkidag kwam bg het debat over de begroeting da Hamburger nerkeuking t er sprake De sociaal democraten Liebknecht An r en Molkenbuhr beschuldigden de reeders van verregaande koppigheid de weigering van eau Gabeidsgereoht noemden zg een brutaliteit en zg bestreden de beweritig dnt de sociaaldemocratie de werkstaking bad aingeeticbt i n dat er Kogpliiobe invloeden aan het werk waren geweest Als bet bad atgehangen van den wil der leiders van de georganiseerde werklieden dan was de werkstaking achterwege gebleven Deze werd verontschuldigd door de jammerlgk lage loonen De minister Vod Böttieher de Hamburgsche senator Elttmann en baron Stamm noemden de werkstaking Hahtiinnig want de toonea der havenwerkers waren hooger dan overal elderi ÏD Daitschland De ociaaldemocrntie verklaar deO zg verauttvoordelgk voor de werkstaking want dl ie sosiaaldemocratische afgevaardigden hadden deel genomen aan de leiding er van De arbeiders waren ook verleid door Ëngeluche beloften en men had hun internationale hulp voorgespiegeld die echter uitbleef De arbeiders in Amsterdam en Rotterdam waren te verstandig om ooo te staken Het geldt bier geen loonqnaestie maar de qnaeitie van politieke macht De reedera had deo gelgk tbaas een scheidsgere bt te weige ren nu zg daarin in de minderheid zouden geweest zgn tegenover de drie socisaldemocra tische leiders Uit dit debat bigkt dat de rgkaregeering aan de overwinning der reeders gelooft evenals dezen zelf daaraa i gelonven en dat van den anderen kant de sociasl de moe raten geen groot vertrouwen hebben in de te vroeg uitgebrokeu werksiaking zooala zg ook in particnliere gesprekken toegeven Dfgetgks komen in Hamburg nieuwe werk krachten aan en al werd thans ook een alge meene werkstaking gepraclaraeerk dan hebben de arbeiders toch niet de middelen om die lang vol te bonden te meer daar een strenge koode is ingetreden Het grootste deel van bet Hamburger verkeer wordt in alle stilte over Bremen geleid waar geen werkstaking meer bestaat In politieke kringen gelooft men dat de werkstaking in een of twee weken fiasco zal maken Zooals we reeda in t kort hebben gemeld hebben burgemeester en schepenen van Brn ael ontatag genomen naar aanleiding van eeo voorstel om aan de atadswerklieden een minimnm loon toe te kennen van 3 francs per d t Was op Maandag 11 bij de bebandelinc der begrootiog dat men er van socialisÜBcfae zgde de aandacht op vestigde dat men in de hoofdstad voor minder dan 4 francs daaga niet leven kon en nn waren er werklieden die maar 2 francs verdienden Het gemiddeld loon der stadswerk lieden was 2 fr 50 Dat kon zoo niet lenger Had de stad geen geld om tot loonsverboeking o er te gaan dan diende daartoe een inkomstenbelasting te worden mgeeteld De socialisten stelden daarom voor ter zake ran een minimnm loon van 4 fr de nitgaven U rerboogen met 400 000 fr De burgemeester Bals toonde aan dat de invoering van aen minimom van 4 frcs de V stad op tenminita 750 000 fros ton te staan komen Dit kon g niet betaleu Ook was het onwaar zeide hg dat bet personeel ïn dienst der stad het zoo slecht bad Na lai gdprige discQuaie werd eindelgk hei voorstel der so ialisten minimam van 4 fros met 25 tegen LI stemmen verwoipen en met 19 tegen 17 stemaien een minimum van 3 frcs aangenomen de sooialinten en roomseben stemden voor de liberalen tegen £ n daarop hebben burgemeester en schepenen wegens deze beslissing hun ontslag genomen Verrassend was die beslissing andera niet aangezien meer dan een maand geleden m t een meerderheid van vier atemoian een minimumloon en verplichte verzekering van werkHeden bg aanbe tediogen der stad was ingevoerd Voor bet overige is da aftrediuK van den beer Bnlt c s nog zoo zeker niet Qiete ren zoii die den Eaad worden aaugekondigd ea deze kan óf op zyn besluit terugkoioen óf wel daaraan een beteekenia geven die burgemeester en schapenen het blgven mogelgk maakt Da Cbroniqiiec at oiet boe zy hun ftreden eigeoiyk kooiieo recht aardtgeo M n kan over bat miuimum salaris discansieereo maar aU dat minimum loon wordt goedgekeurd tegen den raad van bat college vau B en W in getuigt dit dan van eeoig wantroawen tegenover dit college In de raadsver adering van gisteren Brussel heeft de beer Bula gistermiddag een verklaring voorgelezen waarin bg de redenen outvoawi die hem en bet schepencollege hebbt n genoopt af te treden tegenover de coalitie der clericalen eo sosialisten Bet acbepencollege wil zgn rol niet bepalen tot de nitvoering vnn bevelen die door de meerderheid van het toeval worden gedicteerd het weigert zich te laten medealepen in betaocialistiscberederwerk Naar onze meening heet het ten slotte in de de verklaring zullen de belastingplichtigen sau deunieuwe richting van den Raad een aanzienigke verzwaring der latten te wgten hebben deze verzwaring is overigens reeds aangekondigd door het indienen van een voorstel van inkomstenbelasting De heer De Jaer van de rechtèrzyde begvert zieh aan te toonen dat het ontslag opeen misversiand bernat I Dr Jameson is dos nu nit de gevangenis Dinadagoobtend reeda moet zyn toestand aanmerkeiyk verbeterd zgn meldt Central News De dperatie die by ondergaan heeft is er een van hemorrhoïden geweest De genezing heette vertraagd te worden door zyn zenawacbtigbeid en zwakheid dit laatste ten gevolge van dyspepsie waardoor hg zich slecht voeden kon Jameson moet toen hg van zijn spoedige bevrgding kennis kreeg gezegd pebbeo dat bg bg goede jozondbeid zgu strafigd uit zou willen zitten jelukkig voor hem is de bevrgding definitiff en zouden de jleuren van Holloway voor bem gesloten zgn als hg er bg leven en weUyn in zou willen terugkeeren Den 38n Juli is Jameaon tot 15 maandf n veroordeeld Hg heeft due vier maanden gezeteo Deo 28q van deze maand zulten kolonel Grey kolonel H White bna vgf maanden hebben uitgezeten Misschien zal men hen wel een paar dagen eerder willen loslaten zoadat zg nog Kerstmis kunnen vieren Majoor Coventry die ook vyf maaaden had is reeds vroeger gflgk men weet om gezondheideredenen uil de gevangenis ontslagen Dan zgn er oog Sir John Willoughby die tien ea majoor E White die zeven maanden heeft gekregen In Pretoria zoo wordti vau daar geseind neemt men het bericht van Jameson s ont ag lit de gevaug uis kalm op Waarom zouden zy niet INGSZONDEH 25 JARÏG JÜBILÉ Den 6en December a s val het 25 jaar geleden zyn dat de heer Vnn Velzen benoemd is tot affllager van de viscbmarkt kan men zicb in een dergeiyke kleine positie verdieni te lyk maken Zy die evenals ik jaren lang de viscbmarkt bezoeken zullen deze vraag volmondig met ja durven beantwoorden Want niet alleen ia de heer Van Velzen gedurende al dien tgd een eeriyk en trouw ambtenaar geweest Hg wae meer dan dat Hg waa een goed mensob Aan bem hebben verschillende kleine burgers het te danken dat zy kooplieden zgn gewordei Hg opende hun een crediet en maakte ban de terugbetaling zoo gemakkelgk mogelgk De risico daaraan verbonden nam hg voor zgn rekening want de afzender van de visoh kreeg den posiwissel zoodra de viack afgeslagen was Hg sloeg op die manier 2 vliegen in een klap lo De viecbaaavoer nam verbazend toe 2o vele huisgezinnen werden aan een broodje geholpen Uitgaande van de gedachte M de Redacteur Kere wien eere ioekomt hoop ik dat velen met my zulten zorgen dat da dag van 6 Dec voor den beer Van Velzen niet onopgeii erkt zal voorbggaan Opder dankzegging voor de verleende plaatsruimte £ XM TftOCW ViaOHlU KTBlZOKUK KlelDhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 StaatsbUdt no 97 ter openbare keuuia dat bg ben in ingekomen van de navolgendepersoon een verzoekschrift waarby Vergunningwordt gevraagd om ïu de hy baar oaanivermelde localiteit sterken drank in het kleinte mogen verkoopen als Naam v d verzoeker Aaod der localiteit H S M Scbwemmor Aao te leggen Wtd C B W Kable Keg lbaan Kattenstog Q 204 Goodrt den 4 December 1896 Bijrgemeester en Wethouders voornoemdt U L MARTENS De Secretari BROUWER NIKUWB ZENDING Dasseni Handsc oonen EN PARAPLÜiES A V n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van so NOVEMBER Vrkn slotkn 81 1 1 j 97 7 10 8BV 8 8 8BV 84 V 8 Vs 21 681 8 8 nil 104 104 4 t i 1 mu 19 20 113 v looVi n u 1 El 50 1 17 1001 mf 54 m 188 61 7 1 g 188 98V 7 U U ÏOT t 8V Ï05 28 im s 54 I5 V 601 iv l i Il 1 1 0 l li It 1 ii 7 M loov 18 isV 1 ♦ 76 10 ai l V l 11 106 J ll l 11 3 102 as liO 11 81 10 1 1 lfBDsai AND Gert Ned W 8 ï i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOia O I Gbadl 188l86 4 ItALiE Inschryving 1862 81 H OoaXEMR OM ia papier 1S98 6 dits ia zilver ISfiS S PozTUQAi Obl met coupon 3 dito ticket 3 RuBLiND Obl Bianenl 1894 4 dito Gocons 1880 4 dito bü Uolbs ISSe i dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 i Spanje Perp t sobuU 1881 4 TtiHKEU Gepr CoQv leoQ 1890 4 Geo leeniog serie D Gec Ie nizg serie C Zuid Ara Abp t ob 892 K Meiico Obl Buit Sub 1890 B Venezuela Obl 4onbBp 1881 Amsterdam Obliifstiea 1895 3 RoTTzaOAU SWA Icea 1894 S NzD N Afr Hando tv aand Arendsb Tab Mij Certifinaten Doli MaatFchappÜ dit Aro Hvpotheekb pnodbr 4 Cuit Mü der Vorstenl aitad s Gr Hypolheekb pandbr 8Y tiederlaadicbe bank sand Ned Handelmsfttsoh dito N W fc Pro Hyp b pandbr 6 ftttt Hypotheekb pandbr S i Utr Hyp tloekb dito 3Vi OoiTK Ka Oo t lInng bank aiod BusL Hypotborkbsiik paudb 4 Ambbika £ qu t hypotb pandb 5 Mbiw L G Pr L en eert 6 NiD HoU IJ Spoorw Mg aani M j tot Expl r at 8pw Bsnil Ned tnd Êpoorwegm sand Ned Zuid Afr Spm fiand 8 dito dito dito 1891 dito 5 rTXLlBSïioorwl 1887 6 A Eobl 8 Zaid Ita Hpvrmij A U M 8 PoLvH Waraohau V eeueo aat d 4 RusL iT Ru 8 9pw Mij obl 4 Baltisftio dito aand FsBtowB dito aand 6 IwsQg Dombr Hito aaui B Kurak Ch Azoff p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambbika Cent PM Sp Mij o il 6 Chic k Jorth W pr C v aand d to dito Win 8t Peter obl 7 DGD erli Rio Gr Spro rert v a IlUnoiB Oentral obl in good 4 Loai8v a bvinOert v aand Mexico N Spw My Ie hyp ö MiiB Kansas v 4pot pruf aand N Tork Ontaaiofc West aand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paal Minn Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oMig 6 dito dito Lino Col lebyp O E Cakada Cau South Cert v sand Vaw C Rallw Na leb dc O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramweg Maats aaod Neo Stad Amalerdam aand 8 Btad Rotterdam aan 3 BiLGxa Stad Antwerpen 18 7 iVi Stsd Brussel 1886 S i HoNo Theism BeguUr GeseilRoh 4 OoSTENa Staatslcening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 8 BvmsB Btad Uadrid 3 1868 NiD Ver Bei Hvp Spnbl eert Moordrscbt OEBUWD W Verborg widr ond 31 j woapBdt te Capelle ud den XJ iel eo M r d Bae 25 j Advertentièii Prijstrekking 10 December 500 000 Mark ala hoofdprgs ia het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverlotiag die door de Hooge Regeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd i De voordeelige iDriobling vos het nieuwe plsD bestaat rfgarin dat ia den loop van sleobts weinige maaaden ia 7 verlotiDgw van 118 000 loten Kfi üiO prgxen bedragende aO 746 990 Mark 81 prijzen ÜU 10 000 46 prezen iM 6 000 106 pr sea M 8 000 SQ6pr EenaM 8 000 TSSpr seniM 1 000 l34Sprgzen aM 400 85887 pr z aM 156 18390 pr a M 800 800 160 134 104 100 78 46 81 ter vollediite beslisstog sultea komen doaroD der sija kapitale prijeen van eventueel 600 000 Mark bg uitnemendheid eobter 1 prys a M 300 000 1 prgs a M 800 000 t prijs a M 100 000 8 prezen a M 76 Iprys aM 70 000 1 prijs a M 65 000 1 prqs ik M 60 000 1 prijs a M 56 000 8 p gzen iU 60 000 Iprga aM 40 000 3 prjjzen a M 80 0u0 De aanstaande eerste prijstrekkiDg deser groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebbeo op den 10 December e fy en kost hiervoor l geheel orig lot sleahU Uork 6 of 8 60 1 kalf n n f 1 75 l kwart u H w IVs 90 tegen iazendtug van het bedrag per postwiasel of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoenl au ieder peler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorsisne Origineele Loten zelf in kandea By iedrre bestelling wordt bet vereischte offioieele plan waaruit ds verdeeling der prijzen op de versohillende klassen ats ook de betreffende inleggeldtn te vememen ia gratis bijgevoegd en zender w j aan on Begunstigers onsangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prjjxea geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat ea kan door directe toezending of ook Baar verkiezing der BfllaDghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bevrerkstelligd worden Od debiet is stseds door het geluk begunstigd on onder vele andere aanzienigke prgzeii hebben wjj meermalen volgena affioieele bewgzeo de eerste Hoofdprijzen verkregen en onse Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ene Het is te voorzien dat by dese op den heohuteo grondslag gevestigde oaderaeming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden sgnde trekking alle orders ten spoedigaU rechtstreeks te Benden aan KAUFMANN 8IM0N Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy by fj het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wg ook voor bet vervolg bemoeid zyn door een stipte eo reëele bediening de tevredenheid ran onze geerde Begunstigers te verwarven Wat inwruviag tegen Jiobt Rheumotiek LendenpgnM kortom AafcerPaiii Expeller Vat j rt bet bsili msn aoü te wenden tagea TeitendkeU I Wat 1 1 ieder huueiii roorkaii m den woi eD ge g£a j Br Painlxpeller Pr 60 oenl 75 oeiit in f 1 2 da twili Qorhaaden k de meeete Apo eken en by At ffiokler li Co Ie IMndui Te GOUDA bjj A WOLFF Hurkt A 144b en DE LAAT en TAN SON apotheker Mtrkt HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 Qiet Firma bedrukt by A BRINKMAN dl ZN