Goudsche Courant, maandag 7 december 1896

35ste Jaargang aandag 7 December J800 No 7140 mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ru 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte i i Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitKondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommers V IJ F CENTEN PDIKB ODDB 8CHIEDAMMEB GENEVER Herk NIGHTOAP D2S In het bljaonder wordt de aandacht gevestigd op onze Keurig net verpakte Eistleg fijne SIGAREN assortiment l en ƒ a per klstie iuit het Tabak Sigarenes Fijpeumagazljn STE ENKOL EN eene LADING puikie Grove ttViiB Verder Vlam Machine en Smeékoleo CONGURBEEBENDE PBIJZEN AaAbereleud A LAMBEHT Mm l Prima Belg Antliraciet Nootjes Van eene Ie vering overgebleven 2000 Btaks soogenaamde M 30 per H L l n wegens kleine fouUn m t jniit volgnnn model uitgBVoerdo rnail ii ti t den KpotpruB vhd fl a TB per stuk reohtstreeks uut H M Landhouwem enz n 11 v e r kooht Dbïo l IKKfi onveralUtbnre l ken U warm een Pels o lao x 3UU cM grout diia hst Paard geheel bedekkend donkerbrnln met benaaide nuiden en Tan 3 breads troepen vooncien Xhini voorrud Engelseht SportDubtiel Purden Dekens OrAnJeklenr gr oit uoxSDSt benaüid ia t prnohtige breeds treepen voorEiea bieden wij W6geQB eeor geringe elechte dour mannen van liet vak bemerkbace fonteu k f 4i V tttnk aftn werkelijke waarde ï Bflstellmgen te z aden met duidelijk adrce tegen vooruitbatkling of rembotire aan Verzendhais Merkunr Gommandlt Haatacliappy Mehnbert A € o Anutetimm V Z Voorburgwal ibd Koninklijke Machinale Fabriek BE mmm TA H K van Schalk Go geveatigd te Qravenhage H fVlertlroal 99 en XQ naby de Begenieaselaan Eofleveranciers TAN Z M den Soning van België INDIEN gTj HOEST g ebruikt de JÜTa Allerwege bekroonde ¥ frel lbero nidf Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS y n 40 Cto 70 Cto en 1 TerkrSgb r hj F H A WOLFF Drogiiit Markt Omda E H Tl MILD Veental B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C BATELAND fios ccp B T WIJK Oudacairr jh1 h i ttUt onichnlllykilc n g $ nukkclykitepixtnnJdikl TOM Heem en vooral damM en Kinderaehoenwerk U de Appretunr yen C NUller L Ce Berlin Beiltb Str 14 Men lenei o I MHi op naam en fabriekimeik Virtryilea hy Heeren Wlnketleri In eheeawerk gtlenUrlen ereieryeaefli sni QsMBraal Depot by W Sardemenii ArnhiM ftaadfi Druk vaa A ÜUINKMAN ZOON Gevonden Langfe Tiendeweg ü 95 Door onroorziene omatandigheden vonden wg iemand die ous een xeldsuam lekker CENTS mgaartje aan de hand deed het merk Wielersport Wy aarzelden dan ook geen oogenblik en kochten de gefaeele party op tegen een prye die £ 00 laag was 1 Daardoor kunnen wy deze leveren tegen 2 Cent Ziet terens de elegante verpakking in de Étalage Tevens als vorig jaar rgk gesorteerd met Surprises om te vullen met Sigaren Enorme voorraad Kistjes Sigaren van 25 5o en 100 stuks Sigaretten en Pypen Uitstekend geschikt voor SI lllcolaas CadeaH FEAl SCHE STOOMVEEVEEIJ N Chemische WasscheriJ Vi N H OPPB HFJMKU 19 Kruiskade Rotterdam 3ebrevetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vaa pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar dti nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondheid en Tolgenfl staal bewerkt Wegens aitbreiding der fab riekuo z n de prüzen 25o o gedaald Te stoomen goederen ais nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week aXlAMDa MAaASUTB DU FriDtenips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons gellliu reerd modealbum voor het WlntorMjsoen noch niet ontvangen bobben dit te willen aanvragen aan H JULESJALUZOTair Piriik Hetzelve wordt dan omgaand gpütis et fpanop toegezonden Bestelhngen van t £ 5 fraaos vrij van aUa kostpn aan huis met 5 verhooging RéixpéilHIifcaiileflr U HombJmI i I Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtofièrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWAKIi G HtAlBudsche uitgave met 27 afb Prgs 2 j5 lden Ieder die aan de versehrikkelyke gevolgen van deze ondeu d Igdt moet het lezen de opreobte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bj hetVerlags Magazin te Leipüg Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSUTO behalve ZOMDAQB en WOENSDAGS Torrmarkt 171 Gouda I Stoom AutomatisclisWalsen Meelfabriek Amersfoort I Fijn gebuild Tarwebrood wordt van de puikstu sourten tame vervaardigd I blyft hiyr door ateeilê overheerlijk vaii am iak eii 13 verkrijgbaar In plaatvorm I I gemerkt met eeae snede over den rag In stuks van BV ot 10 I et 13 et 19Vi ot en 38 ot en als Waterkadetjes van 2 Ct I Gewoon Blankbrood hoowul met seheul zuó blank als bet andere wilteiiriod I ie var uitalekenden smaak bijzoader ïOBoud blijft lang vorsoh en is verkrijgbaar 1 I in stuks van 6 ct 8V ot U ot IBVs ot 22 et 27 ot en 33 ct I Tarwebrood met Krenten wordt vnn de puikste soorten tarwe prima krenten I en rozijnen gefabriceerd is hierdoor voorlreftülijk van smaak on gezond blijft zeer I I lang versch is zeer goedkoop en Verkrijgbaar In laugonen ronden vloerI vorm In stuks van 7 ot 107i ct 14 ot 21 ot 28 ct 42 ot 56 I ot en 70 ct en als klelnbrood in speciale plaatvormeu van 3 I ot S ot en 10 ot Gevestigd BROODDËPOT ter OT7 EISaïT A 2v£E met goede omeet van Kruideaierawaren euz lu eeo Hinke plaats zoer gunstige cooditiéa 1 als vrij woningbuur gedealtel k vaat lüoa en priyisie Reüocteerendec moetan eeu kleine waarborgaom kuDuon atorten en iu staat zijn een bnijjkeD prlja voor den opatund en aanwezige goederen te betnlen waur naar enz vodruit onderzoek gedaan zal worden Voor de redenen waarom wij aan eene billijke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken I verwijsexx wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige I weken SPAAR BAINR t GOUDA GEEN ZITTING voor Inleg OP Zaterdag a s S Nicolaasavond van 8 10 uur HET BESTUUR Firma Begeer Welter OTAIE DIIYEBEOOP A Contant met belangrijke prijsvennindering KRISTAL GLAS AARDEIEBK Huishondeiljice en Luxe Arlilielci Af AGGI § Eiwit eii BoiillloiihoiideiKle J SOEPEN GMYEH IN 30 MIlfUTEN JBEN VITUVNTBNDE SOMJP n a g g i s I o CLilloari DE BENIGE die de VEBSCHE VEHVANGT voor GEZONDEN en ZIEKEN AHes onderZvvilseischeStaatscontrole tevens onder voortdurende controle van Dr VAN H AMEL ROOS en H AaMRNS I in pakken van S tabletten ieder tablet voor i SO© ©ICi I portien O SB en 0 76 per pak TT in doosjes van 10 tubes a 0 60 ieder 0 XXXOxJ tube voor een kop bouillon i SA VEUR DE FOT GE om allerlei soepen en boulIloDS kreohtig en aromatisch te maken ie flacons ven 0 6 0 90 ƒ l fiO OüNCENTBÉ A OX THÜFPBS i flacon a ƒ 1 10 yerkrygbaer by de Firma ï CBBBJLS Wtjdatraat Gouda foor engros en export bij P ALL HOUiM Ö Z Voorburgwal 67 Amslerdam Sociëteit ONS GENOEGEN 3e AboBnement Vooritelllng Donderdag 10 December 1896 Vereenigile Rotterdamsche TooDdisten Directie LE GRA8 HASPELS Verkrügbaar bg M PEETER8 Jz K B Ala bewijs van echtheid is caohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPFE ii 14e Tooneelspel in 3 Bedr van Uikkie Ibsiii Aanvang half 8 uur tf F Qtnone bepalingen en prgzen BINNENLAND GOUDA 5 December 189Ö Naat Di n om nader bericht ii hel niet den 6p December dat de heer van Velzen tot afslager van de viach h benoemd maar wel den 8a December In de joogflte vergadering van de anttrev kiesvereenigiog alhier is de volgeode motie aangenon eD iDe plaataetyke ao tire volntioo aire kieavereenigiag Vree8t God eert déo Koniogc te GoDda vergaderd op 2 December 1896 kenoigenomen hebbeDde vao de heldere aiteeDzettiDg dar antirevolationair staatkundige beginselen inzake de zending door dr A Kuyper in de vergaderingen van de Tweede Kamer dar StatenGeBernal au 20 tot 24 November betuigt geooemden volks eitegeowoordiger baren hartlykoD dank eo ipreekt haar onverandetlp vertrouwen in z ue leiding uit By het te Utrecht gehoodea examen in o a bevorderd tot arts de heer L A Mynlieff Men schryft uit Stolw k dd 3 December Hedenmorgen was de landbouwer C Z met paard en wagen op weg oaar de itad eo no niet ver van hoia to n het paard atrolkeldf de boomen van den wagen braken en het paard op en door bet s van den kleineu Vliet links rao deu Goawweg terecht kwam bet voertuig bleef gelukkig op den vasten grond Spoedig 4 i de er hulp op en met vereende krachten werd Toa op het droge gebracht de OoadRcbe reis werd nog maar een poosje aitgesteld Als eeae hgzonderheid kan gemeld worden dat sedert dan 28 Augustoa in de gemsentf Qooderak geen enkel sterfgeval is voorgeko men en dat op eene bevolking van over dp 1700 ïialen Op Woensdag deo 25 November l l had te Goaderak een volkslezing plaats bij den beiT 0 Ooms en waariyk die er waren moeten lesr voldaan zyn geweest daar de beer A Barman hoofd der schoot hen aangenaam wi t basig te houden met voordraobten uit de OverBetawsche Novellen van Justus van Maurik Warameas Buning enz Jammer dtt de opkomst zoo gering waa Bel vorige jaar tot n dat pas begon en er twee leziogen werden gehouden kon de keer A Bermen zich iu een gonde opkomst verhengeit Moge hij een FEViLLElOA Haar dat doet er niet toe zoodra ik die tijding ontving heb ik er Uegine die buitendien met dio treek bekend is kennis vsn gegeven 8tocks was slechts zoo lang reiiig als men er niet aan daoht Er moest daar beter dan ergens elders gelegenheid Eijn om ongemerkt te komen ea te verdwyneo ik had het meisje willen laten wegvoeren meer niet maar dat ook bepaald I ater zou ik wel eene plaats voor haar gevonden hebben waar zij had kunnen laven of sterven naar belisrea gïk heb sedert dien tyd niets meer ran de zaak gehoord totdat Begipe hier vier weken kwam omdat zq geld noodig bad De oude tijden toen ik maar had te wenken om gehoorzaamd te worden zyn voorby Ik krijg nu niets meer dan domme streken gedaan Begina beuzelde iets over haar geweten aar zij heeft zich weer met den een of ander ingelaten voor wien zy mij ea alles vergeet fNu dat hadt gy vooraf wol kannen weten BMraa ik vind het althans niets nieuws De oude vrouw ftooste ds wenkbrauwen en hernam daarna op baar gewonen toon De meid is anders niet dom geweest maar dom in de kens van haar helper die een ruws lomperd geweest sohyat te zyn Een paar dagen te voren had hg het terrein ver nd SB totn misaehien veel beter geisgs held gehad tweede lezing en mtaaohien meerder d opkomst beter zyn Men achryft uit Ouderkerk a d IJsaI Tegenover negen geboorten in da vorige maand staat geeo enkel sterfgeval Het aantal geboarten is dit jaar zeer groot en ket aantal sterfgevallen even gering of zelfs nog geringer dsQ vorige jaren De bevolkings ttatistiek belooft dtifl goede uitkomsten Van de schee pati mm er werf der firma wed H Stofberg te Oudewater is te water gelaten een j gieren aak geboowd voor rekening var den heer T den Beate te Polsbroek Dit is het 16de yseren schip dat door dfie firma wordt afgeleverd Vroeger werden door baar slechts booten vaartuigen gebouwd Dezer dagen kwam man op een Gelderscbe gemeeotpsecretarie tot de ontd kking dat een jongen dia lioh in Januari a s voor de naiiona e militie moet aanseven in het geboorte regist r als meisje was ingeschreven en hem deatgda ook als voornaam een meisjesnaam wa i pegefen In zake bet geschil over den eigendom van de Nadorstlaao te Haarlem tossaben een fabrikant aldaar en het bestuar dier gemeente concludeerde gittereu bet Opeobaar Ministerif bg den Hoogen Raad tot vernietiging van ha üof te Amsterdam en bevesliging vao de uitspraak van den president der Hearlemscbf Recbtbank waarbg aan den fabrikant werd toegewezen zgn eisch om de toepassing an art 180 der gem entewet te acboraen mitsdieii hem in het bezit van de laan te laten totdut de rechter omtrent het geschil eindnitspraak zal hebben gedaan Een kellner aït bet café TEapéranca U Soheveningen ia na vao dan kastelein verlof te hebbeo bekomen om Dinsdag a t te gaan niet teroggekeerd Sedert vermist de kastelein een aom viin f 900 een gooden horloge van zgne vfonwen eeaige Brnssetfche en AnIwerpBche loten welU in een dooje geborgen dat in een behoorlek gesloten kast stond eu ter verkruging waarvnn de kaslï met een valschen sleutel moet z n geopend Da kellner wordt van de ontvreamdin t verdacht want bg een onderzoek van zgn koflpfr werd daarin een dooa welke de geldswaardo beeft bevat gevoudeu Ta Abhenbroek bebheo dinven door midd 1 om zich vsn het dametje moester te maken indien hy een kwartier vroeger gekomen was of meer courage had gehad Daarop is Eegine op haar oorBpronkeiyke plan terug gekoranu en als eene verdwaalde reizigater in Stocks verschenen ly werd vriendalyk opgenomen wyl Bruno iu huis was u heeft toen het huis onderzocht en de bewoners aan de praat gehouden om den kerel gelegenheid te geven het meisje ongemerkt uit huis te halen ik zeg nog eens het plan was niet dom masr wat al te vormetel ea drie woken te laat ten uitroer gebracht irik beu maar eenmaal vyftig jaren geleden in Stocks geweest dat Brano ran zijn vader gekregen heeft maar ik vergeet nooit iets wat ik eens gezien heb De eenige kamers die geschikt waren voor een damessalon heb ik Begine beschreven want ik begreep dat hy met zijns apenliefde voor het schepsel de mooiste kamers wel aan haar zou afstaan Daarnaast was een lokaal waaruit men aan den trap kwam die vlak hy de zydeor van bot huis uitkwam daar kon men op tn afgaan zonder verder in huis gezien te worden Zoi heeft Begine het ook gefonden ey behoefde niet eens don sleutel te bemachtigen wanE die stak in de deur het dametje schynt een eigen wil gehad te hebben en er niet op gesteld te zgn geweest dat ieder haar in en uitgaan ragtng die oude huishoudster was wel aan de praat te houden de knechts waren op het land ea da rentmeester met den hond ook zoo heeft Eegine den kerel die ergens in de labyheid versobolen zat een teeken gegeven en verder niet gehoord hoe de zaak afliep Zy had er niet op gerekend dat zg er zelf in kandelso zon en nadat zy hst meli je gezien bad soa van ten touw of ladder bet raam van een bonnkamer der woning van C Oosthoek wtten te bereiken Ze zgn daardoor oaar binnen geklommen en hebben eenvoudig de kast waarin de specie zat door het raam laten akken an haar in den boomgaard op hun gemak opengebroken en ïnagetieof Er moet door beo f 3000 gestolen ign De hser K Th Mollen valkenier te Valkenswaard heeft Maandag 16 valken naar Engeland verzonden om aldaar voor de jacht gebezigd te wordao Sedert een drietal dagen werd de dertigjarige dienatbode B B an de wed Hepk ma te Oranjewoud vermist De vreea dat baar een ongeluk overkomen mocht zgn werd Dooderdagmo gen bewaarheid men ond baar Igk m d regenput waarin zg vermoedelgk bg het waterputten gevallen ia Statea Qeneraal Ie Kahbe Zitting van Vrgdag 4 December AauKennnieo werden tal van ontwerpen waaronder de oprichting van een kraokzionigosticht te Qra e de overeeokomst betreffende hei voormalige Rhgnsponrweg personeel de invoering van bet personeel de tgdelgke tegemoetkoming aan gemeenten en het erediet voor de intereommuuate telephoonnetten De Minister van Financiën verklaarde du ntttdwo balastiog billgk en gelgkniatig if lollen toepassen en wist oog niet of na 1897 tijde Igke maatregelen voor de gemeenten noodig zonden zgn De Minister van Waterstaat wil de exploitatie van de communale telephoonnett n aan de gemeenten overlaten maar hoewel thans een wettelgke regeling van de telepbonie niet noodzakelgk achtend verklaarde bg aan deo heer Wertheim die de urgentie daarvan be toogde dat hg een wettelgke regeling wil over wegen na de rechterlijke uitspraak o er bet te Amsterdam aanhangige geschil De Kamer is 4aarap tot nadere bgeenroeping gescheiden Statan Qeneraal 2e Kaubk Zittiog van Vrgdag 4 Dec imber Het debat over bet Hoofdstuk Justitie werd voortgezet De heeren Gnjot Vnn V ynien en £ Smidt drongen aan op verfaoogiog van de tractementen der militaire leden an het hoog militair gerechtshof De Minister verklaarde zgn ambigeoootru van Oorlog en Marine te zullen raadplegen Door deo beer Zijlma werd aangedrongen op voorzieniug tegen het jagen met prbroot on ennden zg haar toch geen koaad hebben willen doen zegt zij zoo liuf en Triendelyk was het dametje De spreekster sloeg een oogenblik hare oogen neder en zweeg 1 doch terstond daarop ging zy weer voort De kerel had de meid at gegrepen en had haar willen wegdragen toen hy van een of ander gedruis schrikte terwijl de meid van haar eersten lohrik bekomen ztoh begon te verweeren eo te schreeuwen Zg had juist een mesje in de band dat heeft kg haar in de borst gestoken en daarna gemaakt dat by wegkwam Begine beweert dat hg bet enkel gedaan heeft om haar stil te maken en dat het mes toen dieper doorgedrongen is dan hy zelf gewild had maar dat zal wel eene onwaarheid zijn hg hi eft gedacht dat het zoo het beste was omdat z tooh uit den weg geruimd moest wordea Kn is zg nu werki lgk doodP vroeg Leonore met eeae zonderlinge uitdrukking op hoar gelaat nOe kerel zegt dat hg zeker van zgn steek geweest is en dat zg geen geluid meer gegeven heeft antwoordde de oude vrouw hardvochtig jfBovendien heb ik die yerzekering niet eens noodig want ik west dat toen zy nog te Merkensu woonden het bloed nooit bg haar te stuiten was waardoor ztlfs d k einste wond gevaarlgk wordt Bg eene zware wond is dus alles uit vooral wanneer er niet onmiddeliyk hulp komt en er moet volgens Begtae wel een uur verloopen zyn eer sy het presentje gevonden hebben wËn dat is reeds in deo herfst gebaard ea Begins beeft er u nu vier weken geleden eerst kennis van gegeven f fik heb o al eenmaal gezegd dat het mensoh van gswetenswroagiag pnatte antwoordde de graviu De Minister ontwoorde dat de voorziening een algemeena moet sgn en dat Amntom mat dsn Minister van Fioaneiln moei wordt overl d Het Hoofdatok Jastitie werd Bonder attmming oagewgzigd asngeoomen Bg het algtniean debat over BinnenlaDdsobt Zaken drongaa da heeren De Beenfort Amsterdam en Kverts aan op voorziening t tn ds oogtlgkheid van spelling tegenwoordig Vooral bg h t onderwga in da scholen dient etiniormig onder wezen te worden Da Minister Van Houten achtte onthouding wennchelgk zoolang de tchoolantariteiten niet klagen en by het examen geen moeilukbedto rg7 en Bg de onderdeeleo bleef da MiDtster sgn gevoelen bandhavtn omtreatiobsidiSn voor beboaftige krankzinnigen die tea deate zalf in de kosten viorzien eo bleef bg tegenover den heer Van Bglandt Gouda wgaigingder s buttergwet ook zelfs een kleine op dit oogenblik onjrewenacbt achten Bg eene gedachtenwimeliog tussrhen des heer Lohmaa en den ministar over at oba£SBg der verplichte vaoainatit verklaarde de minister te zijn voor bat beginsel an rgheid up dit pBDtf maar het vraagstak is i i nog niet ryp in de pabliekt opinie i NaAr aanleiding der klscbtaa van dta haar Staalman over beweerde oorechtmntige ternghooding van den patient Kiavits in het fitskicbl Metrenberg d dsn de mioister en de bwr BiaeariS uitkomen dat bet snbjaettsf i rdeal omtrent den toes Bod van degen patient stigdi met de adrcseu van alle antoriteiten en deikundigen Mei den faesr Borgesios erkenden beide dat da waarborgen voor opneming van patiënten in gestichten te iwak J n doeh daarentegen de w arborgen voor vrgheidsheratel sooveel ia aterker Bg de hoofditokken voor ondarwgs ii het debat verdaagd £ r ia an besloten dat da suikerwet na de behandeling der begrootiog aftn da orde aal komen i Diasdaga iid zou te Easohadé vanwega de provincie de heer H M Kroon rgk iveearts t Deventer een lezing hond n over slamettS Igke veeziekten c Zg kon echter oiet doorgaan omdat geen balaogstelleodan warta opgekomen t ÈeniK pnbliek wa4 een rgksveearts t en veralaggefsr en dtt ho£Behniahooder die met dan hetr Kroon ten praatje hielilaD en toen te aaman on rriobtarBitka hniswaartakeerden i vMlasebien heelt die man met wieo zg uu leeft allerlei bedenkingen gemaakt die faaa angit aangejaagd hebben zg daebt natuurlgk oiet dat ik bniten baar om rards alles wist i Is het dan zeker mama f vrofl g Lcouore ea keek hari moeder voor het eerst weder aan Dat hsb ik immers al eens gougd antweordda de oude gemelgk f Begttie weet betook bovendisn ffEn wy zouden er niets van gehoord hebben door Bruno self mamaP Deze gelegenheid De onde gravin heg n luid en spottend te laohen Ja die gelegenheid om zgne oude ktinsten ast ajj te wsgen was zeker voortrefFelgk ma r de gelegenbeid om zich stil van haar geld meester te maken was misschien nog verleideiyker Leonore schudde baar hoofd Hst komt v onmogalgk voor sprak tg dat iemand snik een aanslag verdraagt zonder de minste poging te doeB om de daders uit Ie vorsoben en de ua te wreken Wie zegt u dat hy bet aehterwaga heeft gelaten f Wat dunkt er u van als iemand op alia plaatsen die Eegine genoemd had ondtnoek doel en buitendien nog op aadsrs sporen kout dit hemtot niets leiden zoo lang bg geens andere inlioktingen heeft dan die welke hy door die alles bshalv domme meid had ingewonnen tDoet Brano dat F vrotg Leoion 6p ongeloovigen toon Hg Dat weet ik niet Hy mlssohisn ook In alle geval heeft hg een adjudant oangesebafl die beter voor zulke zaken geschikt is Wat zoudt gy zeggeo als ik n vertelde dat bet die brave jongen is dis zulk een harlsteobt voor Oonstaatt heeft opgevat