Goudsche Courant, maandag 7 december 1896

Advertentiên Alle nog voorhanden Te Eillaad Batb staakte Donderdagavood de lantaarnaansteker bet werk zoodat bet dorp in dikke duisternis gehold was De genoemde functionaris maakte aanspraak op ruimer be uB u t a n taling omdat er twee lantarens by gpplaatH vetzuren en komt te dien opzichte overeen met oir ie sii otweperbWlng n met eollDA Wljl rtiSl 18 A n m geo I OCber Tüd ODDi ROTTESDAM ll U 18 18 18 86 1 89 8 60 8 87 4 60 6 19 6 51 6 14 1 4 67 19 89 6 4 19 48 B ll 38 18 88 18 66 1 69 4 8 4 16 6 80 6 9 10 6 88 KOTTSKOA U O o O D A 10 18 11 50 18 87 1 40 1 44 9 60 8 44 4 18 10 89 1 64 10 86 8 01 10 48 8 08 10 48 18 08 18 47 8 14 8 09 4 04 4 88 9 10 8 80 10 17 i m 9 40 9 66 10 i7 6 17 6 61 7 SB 5 40 HAAI Bargerltlke Stand GEBOREN 3 Dec UorentioB Wilhelame onders A Rietyeld en A Le Noble Jaoobas ouders E Heümenberg en D raa Oosterom OVERLEDEN 2 Deo J Verhooveo 11 m ONDERTROUWD 4 Deo H W Lengenk 43 j ê T Beendwe 25 j 7 10 7 46 8 18 9 11 9 60 10 11 OOBD A DEN H 4 A B P Zootamoor Zogwaatd Voorborg s Hago 7 8U 8 86 9 89 10 1811 18 11 15 18 16 18 88 1 48 8 47 4 48 6 Ï8 6 B4 8 11 7 80 7 49 8 89 8 64 9 64 10 8811 O HM 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 Z Z 7 B8 8 66 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 96 10 87 H 8 18 9 18 10 7 10 48 18 11 4618 461 10 8 12 4 17 6 85 6 58 8 88 6 89 7 60 8 819 9 8810 89 11 6 11 48 Hage 5 467 20 7 48 8 60 9 199 4610 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 10 4 83 6 88 8 187 18 7 68 88 i 8 Toorb 5 68 10 17 1 41 4 39 6 18 84 Z Zegwg 6 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 IZ6 M 6 17 10 48 8 06 6 04 8 89 9 68 Onuda 6 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 886 15 6 58 8 607 488 8810 1010 88 U T B E O H T G O ü D A 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 69 4 48 6 14 7 66 8 00 8 07 10 84 10 88 11 66 18 94 4 16 8 84 98 10 84 10 46 4 84 8 88 10 69 11 1019 11 8 46 4 87 6 17 8 88 8 41 48 11 10 1 oor DA U TKÏCHT Uosda 5 80 8 37 7 12 7 65 8 81 9 98 9 58 10 19 10 67 18 65 8 80 8 17 4 41 5 67 8 65 8 81 Oïdew 5 46 l 6lt 11 14 8 87 n 7 10 Woerdan 6 63 7 8 8 18 t e 11 88 8 46 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 Utiaekt 6 13 7 48 8 88 9 64 10 11 45 1 87 8 08 8 60 5 18 6 7 W 9 4 11 07 i Naar iterdam f Stopt Woenedag e o U D A A MSTÏÏBAM Oottd 87 8 81 9 68 no e 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 iButardaB O Bt 8 14 9 87 10 58 1 8 l 8 8 11 8 6i M ttapt te Kootdorp LtldioheDdan u BlayiwDk KiuUwaï Hikudoip atieobt 8 88 7 60 9 88 Woerden 6 68 8 11 Osdewater 8 19 Oouda 8 88 9 84 10 10 AHSTEKDAK eOVDA Asuterdam e 8t 7 18 8 16 8 10 49 9 84 9 58 eoiidA 7 99 849 0 14 10 10 M 1I 19 88 46 1 18 Lul to Oond XfU i lüi mu B nt m bW op 10 17 10 80 10 84 10 8 Mfl uhryftnit Utre ht Het ODgftluk h Aen he r BoeratD is goed afgeloopen allen üie in het water gavallHb zijn werdea gered en b Tindeo zich io den beeten welstand De dienstdoende inspectear op het hoofd bureau tbd politie hud gisteravond een üioei lyke taak door de beangste moeders die daar aaar hare kinderen kwamen zoeken en zoo daaiomtr ni geene inlicbtingt n konden gegerea worden Öanw violen en allerlei miabaar oiaakten De Koenders worden zerr geprezen om de liefdevolle w ze waarop zü de in baar woning gebrachte ryf vrouwen en kinderen verpleegdeo en van het noodige voorzagen Ook een paar pleegzoaters waren spoedig ter plaatse aanwezig om aan de geredden hulp te verleeoeo Als een bijzonderheid wordt verhaald dat aan den heer Bosmaa geweigerd was om de aitdeeling aan de voor yde van zyu winkel te doen omdat meo voor belemmering van bet verkeer door de drokke Choorstraat vreesde daarom bad zg plaats aan ue acbtürzyde op bet zoogeaaamde Hontmarktje waar toen het ongeluk gebeurde Io dezen zomer waren op laat van B enW met het oog op de stuJentenfeeateb allebaliaa io de stad door de bouwpohtie onderzocht ü op tachtig verschillende plaatseohersteld Op het Hontmarktje waar sleohtaweinig passage ia was het onderzoek echterni elaten Zy zyn daarom alle op deielide hbogt afgekoapk ala glas Dooi de Nederlandscbe spoorwegen be sloten de vierdaagsche retourkaarten idl bianeolandseh verkeer af te gevea of 24 Jezer K ldig te dosn zgn tbt en m t den 28n endie op 31 d er af ie gavaa tot en jmet 4 Jannari L i Het Goedkoope Nieuwsblad vanE ilAdattwaarschuwt tegen waardeloo e polij enr Waar mee aidasr door oelporteurs gewerkt W ordt Deze polissen ti a zg kosteloos alleen wil decolporttar gsarne een paar dubbeltjes of eenkwartje voor de moeite ran het beaorgen hebben i Qeen polis op een verzekering welke dan ook is evenwel van kracbt zoo die niet gezegeld ea oodert ekead is door de i directear eener verzekeriagamaatschappg of zyn vertegeawoordiger Het zegel op een èolia moet aatonriyk betaald zyn en daarom epreekt het ▼ anself dat een kostelooze polis ook een waardeloozi is die hoegenaamd geen verplichtiugeu oplegt Daar men na Hotterdam af tegraasd te hebben met dia grap ook wel eens hier zon kannen gaan werken waaraohowen wy al by Toorbaab Ook de justitie die dankt ons zulke afxettery toch wel onder een ol ander strafwetsartikel zal kunnen brengen Hat tekort in de kaa van den polder Slie drecht tengevolge van de beweerd onregelmatigheden in de administratie moet ongeveer i 300 bedragen Onder de Bosaische geneesheeren zyn in den laataten tyd zeer veel zelfmoorden voorgekomen Die woeden voornameiyk geweten aan de ellende waario zfl voor t meerendeeld verkeeren Yolgene een onlangs openbaar gemaakte statistiek zyn het voor t meerendeel jonge dokters tunschen 25 en 35 jaar die door wanhoop over geldgebrek tot zelfmoord worden gedreven Er zyn veorbeelden van dokters die van s morgens 8 tot tt avondu 11 oor in de weer waren en daarmee een f 1000 per jaar verdienden 8 90 S 40 S 47 8 54 9 1 9 10 Oeuda I HootdreoU Nieuwerïork 0 tfü Koflordun Botterdus Cipella Hunwerkerk 7 88 7 88 7 39 7 46 7 88 6 68 6 8 8 11 6 19 6 86 4 68 B B 6 14 Moordreoht B Sl C ud B S7 Jotidi Zevenhuizan Moerkapelle De hiirgemee ter van Bruiael de beer Bals las gister io den gemeenteraad een verklaring voor welke de ontslag aan vraag van het dageiykioh heatnor moest motiveeren en die hierop neerkwam dat het college van burge nsoeiter en Hbepanen agne taak niet kon bepalen tot heb oitvoeren van de orders die een toevallige meerderheid voorschrijft e BrusselBche raad telt 17 liberalen tegen 19 socialisten en katholieken en weigt rt zich te laten meesleepen door socialistische eiacben waarvan verbooging der lasten is te voorzien Van de rechterzëde poogde men den bnrgemeestef aan te tronen dat er een misverstand keerscht Misiohien komt de heer Buis nü weWop y ontslag terng De postadministiMÜe te Parys is van eenbyzonder sluwe gaowdievenatreek bet offergeworden welks dader zich mag beroemen opbet voorrecht der óorspronkeiykheid Op eenavond na 5 nar hield een der postksrren voorhet tfostkantoor in de Boe d Allemagne stil om d gesloten brieveozalc voor het eentraalV kantow ïn ontvangst te nemen Op het ge4wone fl iitje trad een beambte t bureau u Hen rJkie hem den genoemden z k die in d daarvjfcr bestemd kist geworpenj werd waarob de uaetsier voortreed Wdinijge sobredetijverdeM bemerkte by dat e postbeambte tolani nu bsm naliep en hemjUekenen gaf omop eflhouden i l De vroeg ddn eersten zall terug en reikte den ibefcaier eeu snderen Tolgeos voorsahi ift gesonn yak met de woorden = j No hadt ge bijDa een doaih 1id begaan n Meq zak genomen Mie niet voa u bestemd 4k t Dti koitsier Ijopende be Jdekael der kilt de lieambtt haalM ttiet zakeven greep den postbnndel te voorii hyQ e l liet de itaedegebrachte ohter jOp liet centriolkhntoor Werd meu natuurlgk fdireli gewaar Jat de koetsier hit slachtoffer van len ga wdiat geworden was die Uem ew zak iiot papiersnippers in plaats van den vk met laangeteekende brieven overge eiktj hsd Volgens de mededeeljngen er poatsdminia rltie waren in de verdwenen brieven i 42 0 k francs a 8 aangegeven waarde geweest wfjt voorzeker niet to hoog opgegeven is daar iir daags tn ioreo viemarkt in la Vilelte was m vele comolissioQi ilra bun geld in het naaaJijlB bureat der Hue d Allemagne afgegeven haddeö Des a onda wcra n alle brieven die geen bankoDolen of an Me waardepapieren inhinldeD ia de brieveubDi van het postkantoor in de lltie d AuetBrdai i in het gebouw dar garde del rOuest teruggËTondeo waaruit men besloot dat d dief oog i den loop van den avond de reis aanv aj d had De politie heeft ia de e richting naawkearige aanwyzingea per telegraaf eretrekt waarvan zy zich echter weinig reinltaat voorstelt daar de gauwdief b ionder bedreven in z a vak schgnt te zyn Door de ambtouaren der directe belaating a werd by een landbonwer te Dalen wegans te lage aangifte een elacbtkoe benaderd en vervolgens naar Coevorden vervoerd Onderweg werd de koe evenwel door den brigadiflr der marechaussee in beslag genomen aangezien het vervoer van herkauwende dieren en varkens in een kring waaronder de geemeente Ualea en Ooevorden behooren is verboden 11 91 11 88 11 86 11 48 U Bl 8 8 66 Een aardig geval heeft ie Smilde plaats gehad Sen van elders gekomen inwoner zon den bchoorsteen laten reinigen door een schoorsteenveger maar ze konden het in bet begin niet eens worden over den prys doob nadat de schoorsteenveger bet werk wat hy verrichten moest terloops bad nagezien nam hy bet roor den geboden prys aan met die voorwaarde dat al wat zich in den soboorsteen bevond voor hem was De eigenaar die van nieta afvriat Dam daarin genoegen zoodat bet werk een aanvang nam met bet gevolg dat de schoorsteenveger met het roet er een ham uithaalde welke natuarlgk door den vorigen bewoner was vergeten waren Zgn verzoek om rerhooging Tan zyn jaargeld was door bat gemeentebestuur niet ingewilligd Oogelukkig geraakte een raadslid door de duialeruis misleid in de sloot aan den ingang van het dorp eo werd met moeite er uit gehaald Oister Voormiddag omstreeks haU twaalf werd allerwega te Amsterdam een zware knal als vaa een erge ontploffing vernomen zoodat onwillekeurig de ramp van Muiden waarby het baskruitmagazyu io de lucht vloog in de herinnering werd ternggeroepen Na veel onderzoek k am bet bericht dat er in het Rykarkroitmaga yo te Ouderkerk eene ontploffing bad plaats gehad By een locaal onderzoek bleek echter dat aldaar eene tamelijk groote hóeveelheid van waardeloos kruit vernietigd was wat meermalen geschiedt en dat do wind den knul over de vlakte naar Amsterdam had gevoerd In Ouderkerk wordt allerwega den weusch geuit dat by het vernietigen van waardeloos kruit dit telkens tot de kleinste hoeveelheden mocht beperkt worden By het getuigenverhoor voor de rechtbank omtrent bet ongeluk bg den kerkbouw in de CsBuariestraat te a Hage verklaarde da beer Met elaar arebiteot ingpnieur als deskundige beuqboid dat bet dietselwerk zooder verankeringfjgebeel onvoldoende was hy zou bg deze coD Qotie i ooit fr ïlof hebben gegeven tot weg emi v jo de o ai elen wat z i ook dan riyt fwai Kgra ni waa al aelwi k dp liÈh zei bekl die geen exai Bchyiil k geen vt zeer W l te goeder vei kee datf het v i solieddf genoefe was i M zaak na het wegnemen van Vk van gevaar Het met btte hy goed Z i kon I tfbeeft afgelegd en waarieode zaakkeooia bezit mvf in deraeeoing hebben iTop bet bewuste tj dlftip dei e vdiklarintt ere n die van ql m stemde ia hoofd 3 architect van Ipieo door den verde de mw Stia van de fori u het gew n groot geil fllaarby aan dat hft gfeji muur wat echler vojj bank tienoemde desku was Bekl de aannen Woli sprake dit weel stands ïger by gebrachte des verklaarde in bet iMen zoo kort na het lale hier heeft plaats ir te zieo maar nam If rastte op eeneindéoa de door de rechtiigeo niet het geval lier O de opzichter de t tegen met dien ver het gewelf met een halven ateen op dien eindmunr matte waarop d B heeren M en N daarvan de juiatheld aannemende toch by hun meening bleven dat het wegnemen van de formeelea ook dan gevaarlyk was Met den heer Stigter verklaarde ook de heer B de Baan eveneens op verzoek van den verdediger gehoord dat dn wegneming van de formi elen niet zulk groot gevaar opleverde en de oorzaak der instorting z i waaracbijnlyk is geweest onvoldoend metselwerk Tegenover deze verklaring voerde de heer Metselaar aan dat zy gewicht zou hebben indien men kon uitgaan van de onderatelliug dat do metselaar een geheel volmaakt werk leverde volgens alle Ie stellen eischen dan zon er vermoedeiyk geen gevaar xyn by bpoedige wegoeming van de formeelen Maar op een zóó in alle deelen volmaakt metselwerk mag men z ï nooit rekenen daar dit zelden plaats vindt Dl heeren M en N grondden hunne meening op wetenschappelyke formules de heeren S en de B op de praktyk Oogeveer 6 uur was het get oigenverhoor afgeloopen en werd de verdere behandeling van de zaak litgesteld tot heden 7 85 5 80 4 40 4 50 4 67 5 04 6 10 OEM Verschillende deskundigen hebben bevonden dat men uit koemelk somtyds boter verkrygt welke hoewel onvervaUoht een afwykende samenstelling bezit Znlka abnormale boter bevat namelyk een geringe hoeveelheid vluchtige natnarboter waarbg men margarine gevoegd beeft Dit verachynsel scbrgft prof Soxhiet toe aao den aard der voeding van de koeien en hy haalt te dier sake iwee gevallen aan In een distilleerdery waar men aan de koeiendag lyks 60 tot 65 liter afval van maïs gaf daalde de titer er vluchtige vetzuren tot opongeveer de helft Een dergelyk resnltaat werddoor bem zelven verkregen door de koeien tetoedpren met een dagetybs rantsoen ven 8 Kg booi en één Kg sesam olie De nit de melkvan die koeien vervaardigde boter ofschoonvolkomen zuiver zou by chemiaeh onderzoekbeschouwd moeten worden als met circa 40 pCt margarioe vefvals ht te zyn indien men nietovertuigd VVür l van de echtheid van barenoorsprong De io ons vorig aammer besproken z g verdachte boter had volgen d u Belgischea offieieeleu desknndige een titer van vluchtigevetzur n Reichert Meieal Wollny van 27 5 ce Waaneer qieo nu nagaat dat zelfs deEngeUchen reeda tevreden zyn met een litervan circa 6 cc zal men iu eo jlat ergeen kilogram Hollandse he boter meer naarBeige zou kunnen gezonden worden ponderala vervalsoht beschouwd te worden Byna alonze natui botersoorten titreereo dI ouderde 26 ce M t d V In eene vergadering van de afdèeling Utrecht der reeujgiog tot bevordering van Fabriek en Handwerksnyverheid in Njdeifland heeftmr p meenge lid der Weede Kamer gesproken over Pensioeoveii ekerlng derwerklieden c Hy begon met se zeggen dat over dit onderwerp nooit geooeg kan wordjpin gespr keuj p i Spr zou niet uomeo met 4n gedetailleerd plan van verzeksridg dooh tioh hepa en tot losse jiedachtcn Qoy ig men biet hepfvvasten 4 voet molang de atailliscommiBbaff zich uut heeft Pitge roketj moet fnen zich v rgenoegeb met i dfl zaêUc van vericbMeode kanten te bezien I M Sprl achtte eejjc Ppoedige regeering nooq tjkelm ten opzMte va de pension neeribg j der wferklieden en tte dtt een ataatsbelapg y Hylstüld mk üMtüV W i licht dat dilj ijen ifear i root arboidsvel4 omvat en toonde an dat in Zeer vele evallek verzekeringnuttilten notóig is 1 I I Er I zyn thans vele geleg nbeden lot veriekering j byna te veel die t ntia allen ónde het bereik vallen ao de zomen middenklaase doch voor den arbeider it n t een bezwaar dat b daardoor niet genoeg kan wegleggen Om esjpmaal een voldoende uitkeeriog te verkrg n j Herhaaldelyk zyo pogingen aangewend om B chtiageo in bet leven te roepen meer bepialdelyk voor den arbeider getuig het Ked T prkliedanpensioeufonds en i e Ned Wefkgeverahond heeft getracht de deelneming dftaraan te bevorderen Dr heer Smit aan den Kinderdyk de U K I Volkobond en Patrimoninm hebben evenzeer hnn aandacht bier aan gewijd en spr brengt gaarne I hulde aan die mannen die ïo deze hebben e I degewerkt Spr gaf een beeld van den ouden arbeider in I Nederland gebaisvest ia Godsbnizeu ofbyhnn kinderen of wel werkzaam by den patroon by I wien zy ala jong n man in dienst kwamen waar I zy hoewel nog ban loon verdienende toch I niet meer deu daarvoor gevorderden aibeid I kunnen leveren en betoogde de noodzakeiykheid van eene wettelyke regeling ten optichte van de verzekering van den arbeider I Te Londen ia deze week een bealisaiBg I gevallen in een reddingproces waarby een I Nederlandsch schip betrokken waa De atoom I boot WilheImina was aao de kust van Spanje vastgeraakt en tevergeefs bad de Britscbe boot Lammermoor getracht haar weder vlot te krygen Ds boot werd later door lichters afKebracbt Tocb eieobte de kapitein I van de Ltmmermoor hulplocn Dit werd ge I weigerd op grond dai vooraf was atgesproken dat enkel zou worden Ipetaald als de hulp ge I baat had 10 40 8 86 8 48 8 51 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 7 58 7 69 8 6 8 13 8 88 9 3 7 85 10 59 11 88 8 63 8 17 6 27 8 84 6 41 8 47 GOUDA 10 4 f l b 84 8 6 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 6 W 7 46 6 47 9 48 7 4 4 48 8 18 6 48 7 48 Daarentegen beweerde de kapitein dat hg die Toorwaarde niet bad aaDgenomeD De Traag liep due over betgeeu ioderdaad wa afgesproken Het gdtoigenverboor viel teo ganste rao de iWilhelminac nit Da recbter verklaarde n tgn ronnia dat de gatnigeo ran de Latn aiermoor dan indruk garen alsol zg een esje bedden ran boiteo gflleerd terwgl die Tan de Wilhelmina volkomeD geloofwaardig Isbenon te ign De eiacb werd dan ook ontzegd Ia een Trg drak betocbte vargaderiog Tan het Notadepartement te Leiden is eeo niet onbalangrgk baaloit genomen Hat reglement der spaarbank werd aldoa gewgzigd dat commiasariaaen de beroegdheid ootringen oai loodra bet reaerrefonda 10 pc van het ingelegde kapitaal bedraagt aan andere inatelHagen Tan bet Departement sobaidie nit te k ren tot een gezamelgk maximam jaarhjka Tan 5 pCt Tan de winst Tan bet afgeloopen jaar Het ooralel werd gedaan door bet boatnar rail bet Departement de spaarbank mmi i bid ongnastig geadriaeerd Nu Oed Staten Tan Frieelaod geweigerd nebben 0Tti l896 nog f 3500 af te staan ait t fonijls Tt n armengelden te Terwispel Fr b eft de gemeenteraad Tan Opsterlaud Dondtjrdag besloten de werkTeracbaffing in dat ddrp te ikaken daar de gemsente de koaten dl rran ull dragen kan Verder werd besloten ndg oa Jbs Qed Staten om dit subsidie aan Doiraerug middag geraakte een waggon gevold me ómpfio die op een der iyn n van het atatioinemplacement te Utrecht stond in brand De brandweer die spoedig ter plaatse waS koif niet verhinderen dat de wagen geheel uitbrandde Oorzaak onbekend De trefnftploop ondervond eeoige vertrafiiog WERKVERSCHAFFING Ingekom bg Boepers raa B f 2 50 1 DK COMMISSIE Bult nlandscb Overzicht De Belgische kamervergadering van Donderdag was geheel gewgd aan de verdere beraadslaging over de interpellatie van den Gentachen afgevaardigde Maenbant aangaande bet geopeud houden van de grens voor Nedertaodscb vee ondanks bet hier heerschande mond en klauwzeer en veel van wat Donderdag door de Belgische regeeriog is meegedeeld kan besohoowd worden ala een aaDvnIting van hetgeen in de vergadering van Woensdag ia opgemerkt De minister van buiteolandsche zaken de Faverean was Woensdag niet voorbereid op de insiooatie vaa den Xeperscben afgevaardigde Ootaert die uit een verklaring van onzen miniater van buitenlandsohe zaken lo de Tweede £ mer de gevolgtrekking had gemaakt dat er een soort van koop tusschen de beide regeeringen waa gestoten ali de Belgen de grens opendpn voor ons vee zonden wg oe overeenkomst omtrent het kanaal van Ternensen goedkeuren Tusschen de vergaderingen in had baron de Favereao nog eens nagekeken wat minister Röell gezegd had en kwam nq Donderdag voor deu dag met deze erklnring De heer Colaert heeft volatrekt onjoiste gevolgtrekkingen getrokken nit eene verklaring door den beer Röell aan de Nederlandscbe Tweede Kamer gedaan Zooala ik Donderdag reeds aangestipt heb ia er ten aanzien van bet sluiten van de grenzen geen overeenkomst of schikking hoegenaamd getroffen Toen de heer RÖell verklaarde dat de grenzen niet zonden worden gesloten dan om ernstige en dringende redenen gegrond op den gezondheidstoestand van het Nederlandscbe ree herhaalde hy eenvoudig wat hier reeda by zooveel gelegenheden gezegd is Geen overeenkomst geen afspraak geen belofte wao uoodig Waarom de Nederlandiche minister an buitenlandsche zaken deie verklrring algelegd heeft Omdat de openbare meening io Holland overtuigd is dat België zyo grenzen wil sluiten niet by wgze van gezondbsidsmaatregel maar om zijn eigen veeteelt te beschermen Daarom heeft da Nederlandscbe regeering er op aangedrongen dat onze grenzen aiet enkel gesloten worden om dringende redenen gegrond op den toestand van den lendbonw c Inderdaad was het de algemeene opinie in Nederland dat het sluiten van de grenzen een protectionistische maatregel ie en al moet men na deze stellige verklaring van den Belgischen miniater wel galooven dat de regeering er andere bedoelingen mee heeft er is niet de minste twyfel aan dat het de Belgische agrariërs er voornameiyk om te doen is slniting van de grenzen te verkrygen om ds Belgische veeteelt op te schroeven dat ie vroeger herhaaldelgk onverholen nitgesproken in Belgische vakbladen en kranten Vandaar dat er oamiddeliyk geroepen wordt sluit de grenzen als er zich ergens in België mond en klauwzeer vertoont want natuurlgk beet bet allyd dat die siekte door Kederlandflch vee ia binnengebracht Degenen die het hardit om sluiting van de grens roepen zgn dan ook all d de protect oniaten de opper agrarigr Hyacinth Cartoyvila vooraan verder zyo naamuenoot Clém ot Cartujvela de voorzitter van den Laodhoower bond Maenbaoi Colaert en nog veel anderen üe minister van landbouw heeft rnuduit partg gekozen tegeo dit geselschap Bet gevaar was overdreven zeide hy Woensdag en hy herhaalde bet Donderdag Hy sloot de grens alleen om ernstige redenen Het waa zyn plicht zyn landgenooten in staat te stellen goed vee te koopei io Nederland en daarvoor moest de greoa open zyn aan den anderen kant moest by maatregelen nemen om te verfi binderen dat besmet vee in België binnenkwam AU hij voldeed aan die beide eiachun die men hem kon stellen dan had hy zyn plicht vervuld Ala de toestand verergerde als er maatregelen noodig werden dan zou hy ze nemen De miniater president de Smet de Nueyer beeft zich Donderdag ook in het debat geme gd ia de eerste plaats om nog eens te antwoorden op de reeds genoemde bewering over een afsgraakje teaichen België en ooa land Hebbeo we ons door een dergelgke overweging aU men ona nu ten l ste legt vroeg do minister laten terughouden um de margarine en andere Holtandsche prodnoten te belasten Gartuyvets erkende dat dat niet gebeurd waa Welnu hernam de Smet de Najer triomfaotelyk De Nederlaodache regeeriog kreeg verder een pluimpje van hem wegens baar loyale houding in de zaak au het kanaal van Teroeazen Ten oureobte had men vroeger d Nederlanders willen bepraten dat de laatate oeconomischa hervormingen de verzwaring an de ioToerrecbten tegen Nederland waren gericht Dat w s niet waar die hervormingen ffaren noodzakelyk gemaakt door de oeconomiache maatregelen vBjU andere landen Maar wat nu het vee betreft Vau de 5000 stoka bor nvee die in November uit Nederland waren ingevoerd ia bij twéé ziekte geconstateerd Daarmee kan men tocb de slniting van de grens niet rechtvaardigen Zoo vask het noodig ifl zflide de premier evenals zgo ambiijenoot d e Bruyn zullen we sluiten joist eooals we het vropg r hebben gedaan Maitr op t joogenblik zoo sluiting van de grenzen een fouk zyo Tegen deze stellige verkkringen vermocht de ittormloop van de agrariërs niets De oitkomat Tdu het debut is zeker voor onze boeren hoogst verblydvnd en het is te hopen dat ze zullen meewerken om den gnnstigeo toestaad te beateudigen door ter goedertrouw te haodeleo eu geen vee uit te voeren wnarvan zy weten dat het verdacht is De siuitiog van de FrauBche grena is in dit opzicht een goede les De Italianen zyn niet gelukkig in Afrika Pas ia de vrede gesloten met Meoelik die een einde maakte aan eeo ongelukkig gevoerdeo stryd of er komt beiicbt ait Zanztbar dat de Somalia te Magsdozo den cooaul generaal van Italië Ccccbi de kapiteins dar Italiaanache oorlogsschepen VoItarno en ïStaffettac en zea officieren gedood hebbeo bouderd man werden gewond Het tooneel van deze ramp ia eeo baveoplaats aan de SomaU knst die in 1892 door Engeland aan de Italianen ia afgestaan Consul Cecchi is een bekend onderzoukiogsreiziger en heeft herhaaldelyk d streek be zocht waarin hy uu den dood heeft gevonden De regeeriog hierover in de Kamer geïnterpelleerd koD geen afdoende iolichtingeu geven dt heer Cecchi moest het elation te Banadir overgeven aan een particulifre mantscbappy De regeering verklaarde steeds de b zettiug van de Somalikuat betreord te bebheu eo zal zich tegeu uitbreiding der Itahaaoscbe macht io die streek blgteo verzetten De Hongaarsche regeeriog heeft de p anneo der Oosteurykticbe regeeriog vourkomen dnor liet handelsea douane tractaat op te zeggen dat sedert tien jaren tusschen de beide deeleu der mouarchie bestond en dat op 31 Deceuiber £ ou aflonpen Wanneer een der beide lande met vóór dien datum bet traclaat had opgezegd zou het op den dntum ao expiratie rechtens t pht moeien wordfn voor tien jaren heroieuwd te zyn Dit nu wild men te Budapest zoowel i i te Weenen voorkomen Van beide zydeo zyo pogingen aaogeweod om een compromis te vinden voordat het jaar teo einde liep om ren verbreken der economische betrekkingen tossclien beide landen te voorkomen Tot nog toe is zulk eeu overeenkomst niet gevonden Te recht wyat echter het Fremdeüblalt er op dat het opzeggen een soivere formaliteit i alleen geboden door de noodzaketykheid doch zonder iets te prejodiceeren voor de oplossing der quaeatie Het blad tiet er alleen eea bewya in dat de moeilykbeden tusschen beide regeeringen nog niet geheel zyn beslecht De te Ha iana gevestigde correspondent vao de Imparoial deelt aan zyo blad mede dat Ie Cabaansche opstandelingen Dinsdagavond tien nar een aanval hebben gewaagd op Gnanabaeoa liggende vyf mylen van de hoofdstad Honderd en vyftig man trachtten de itad binnen te dringen en begonnen met de huizen aan den ingang der stad te verbranden Daardoor ontstond een paniek onder de inwoners die de sted ootvinchtten een klein detachement Spaanecbe troepen was evenwel voldoende om den vgand te verjagen Aan beide zyden wereu de verlieseu van weinig beteehenis doeh de opetandalingeo aiaatiden ar nieiteoiin in verachnden wink ls t plunderen en met veel buit af te trekken De vlammen werden leifa te Havsai gezien Tereoa wordt beweerd dat generaal Mnxioio Gomez bet district Laa Vilas is bionengetroken De SpanJHarden mogttn overwionen of verslagen worden een feit is het dat de liefde Toor hun vaderland ben niet verlaat De kooplieden industrieelen en aanzienlyke families hebben zegt een teUgram uit Santander besloten der regeeriog een rentelooze Itaoing aan t bieden van 400 milUoen prei etu a De Kamer van Koophandel Z3a gisteren de insobryving op deze vrywillige leeoiog openeo NIEUWE ZENDING Dasseni Handschoenen £ N PARAPLÜIES L van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van msterdam 1 DEOBMBEK Vrkns slotkrs 98 98 86 MüDEllLAilD Ctrl Ned W S S SDV dito dito dito 8 SS dito dito dito 3 97 i HoNOJ i Ojl Geadl 188188 4 101 IlillK loschrijïing 1862 81 6 8 V OosiESR OM in papier 1868 6 86 dtla ia iilro 1868 6 81 PoaTUOAL Obl mst oiupon 3 dito tioki t 8 ai s Bustiiro Obl Biimonl 1891 4 6a ililo G cons 18S0 i SV sditobiiEilks 1889 4 98 dilo bj Hope 1839 90 4 98 dito io oud lefD 1883 6 1 dito dilo dito 1884 6 104 SPiNJB Pcrp I ohul I 18J1 4 65 TBEim QeprOoin een 1890 4 61 eo leeiiing serie D 197 g iOeo Ie DHgieneC 20 96 ZuiD Af Etp T ol l 189 B j 113 MbiioJ 0 1 Buit 8 h 1890 6 9B VïNBatBU OM 4 0Qliei 1881 48 AvuriiDiM Olili nHen 1896 S 09 aoT Bijiil Sl d keu 1894 8 96 KtD N Afr Haiicle iv ind 61 Arendiih TabMij Oertiflimlen 660 DöliMaatfchRppij dita E85 64 Am Hvpolheekh pandbr 4 100 Cult My der Vorsleul aaod 1 64 0r Hypotheeltb pandbr 3 j 10 Nederlandiche bank and i 1 9 Nad HandolmaaHoh dito 188 K W k l o Hyp b pandbr 6 5 ttott Hypolheekb pandbr 3 98 l lr Hypntlieokb dilo 3 99 OoSTB NB On l Hiing bank aand 183 EusL Hyp dUeekbauk randb 4 99 V Ahkbika Ëqu t hypotb panilb 6 76 Mai L Q Pr L en eert 6 ii U NUD HoU IJ Spoor Mij aand lO t Mü tot Eipl 1 81 8pw aand j 94 Ned Ind Bpoorwegm aand 206 Ned Zuid Afr Spm aand 6 é JiS dito dito dito 1891 dito 6 lOl j iTiUB Snoorwl 1887 89 A Eobl S 62 Zuid Ilal Spirmij AH oM 3 64 64 PoLBN Waraoliau eenon aand 4 1527 EliSL fir Baltispho dito aand 60 j 60 Paatowa dito aand 5 I 78 Iwanff Dombr dito aand 5 l i2 Knrak Ch Azovr Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 100 AMïMKl Cont Pac Sp Mijold a 99 Chic Vorth W pr C aand 146 d Io dilo Wm St Peler obl 7 132 i Denvers Eio Or Spm rert o 11 U Illinois reiitral obl iii gond 4 lOl i Loiii8r 8iNa8livdl Corl v eand 49s Mexioo N Spw Vlij loby i 6 100 Mifs Kansas T 4pct pri f annd 13 N YorkOntasio West aand 1 dilo Penn Ohio oblig 6 104 Oregon Calif 1 hyp in goud 6 76 81 Paul Minn i Manit obl 7 1 106 Un Vao Hoofdlgn oblig 6 1 9 dilo dito I inc ol la hyp O b S8 Gak SA t an South Gert v aand 1 47 j Vb O Kb11 Na Io h dc O U Amalerd Omnibus Mij aand 190 Eolterd Tram og M al9 aand 206 Ned Slad Amalerdam aand 3 107 Stad EoUerdam aan 3 1087 Belqie Stad AnWerpen 18 7 V 102 Stad Brussel 1886 2 1 101 HONO Theis EegullrOrsell ch 4 116 OoSTBN Staatsl oiiing 1860 5 120 K K Oo t B Cr 1880 S 168 Spanje Stad Madrid 3 1868 38 NiD Ver Bei Hvp Spobl oert 109 worden van af heden tot buileng ewoon lagfc prijzen OPGERUIMD D SAiMSOM per Liter 1 20 p r Fl ƒ 1 00 UmIiAW 180 1 50 2 50 2 00 fïTÏ liÉ Syroop Punch Aanhevelend Slotemaker Co D2S In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onze Keurig net verpakte Eisltjes fijne SIQAREN assortiment 1 en 3 per kistje uit het Tabak Sigarenen Fijpeumagazlju f FEANSCHE STOOMVEEVERU N Gheaiische WnsscheriJ VAH l OPPB IlElillElt 19 Kruiskade Botterdam Gebrovet eril door 1 M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het ttoomen en verTen ran all Heeren eu Uameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom u van pluche mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden naar de oieawBte en laatate methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onflchadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens mtbreiding der fabrieksD zgn d pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac fin Bois f X 40 d Litar D OOOWAC VllSf BOIi ntn 1 SooiétA Anonrm I wordt Kel0r rd la r n i l de bemandfl fieiMhsn van fi Isltor inhoud roonlm van bat nttABt vfta Dr P F VAW HAMSIi HOOS ProefllBHOh A f I 80 üitilaltend rerkriJKbur b P ü J V WAISKUM 6rma Wed P J MELKERT üosthaveD B 144 Qouda HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BaiNKMAN ZN