Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1896

IVo 7141 Dinsdag 8 December J896 35ste Jaargang 4 fiouDSCHE mum l ieuwS en Advertentieblad éèor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitfondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN virorden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen ieder regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dee midcL IHPi Agentuur by de Firma Wed BOSM41 te Gouda Souds Dtut yan A BUINKMAJ ZOON ZAAL JlUHSTini Sociëteit Ons Genoegen If aa da 7 en Dinsdag 8 December 18 8 uur TOOBSTELLMH TAK S Ben Ali Bey XSgypUsche Wonderen Indische Magie Groot Succes ENTKÉE 1 Voor H H Leden 0 60 PUuttaen te yerkrygen aan het Bureau der Sociëteit ONS ÜENOKGEN 0RRE8TVERBENI0ING EÜPHONIA te GOUDA Beschermheer de Edelachtb Heer R h MARTENS Burgemeester yan Gouda Directeur de heer J H B Spaanderman DERDE UITYÖERINIÏ voor de Leden o Zondag 13 December 1896 avonds 8 uur IH DS Zaal lunstoin der kieleil Ons Genoegen TE eovuA met medewerking ran Mejuffrouw ANNA C SCHUIL Concertzangere te Dordrteht HH Knnstl leden hebben Trflen toegang met 2 Dames IntroduciSl voor meerdere Dames yreemdelingen leerlingen der Sted Muziekschool on HH die rich TÓór af op den avond der uitroering aanmelden als Kunstl lid voor het Tolgend jaar ƒ 0 50 per persoon Dames Zangvereeniging AHITOLD SPOEL Directeur de Heer J H B Spaanderman Woensdag 9 December 1896 a avonds S uur in de Zaal Nut en Vermaak der Sociëteit Réunie Solisten de Heer FRANS ANDBEOLI leerling der Koninkiyke Muziekschool Tenor Mej M T E Y o PALS Sopraan De Heer JAC y ZUTPEiS Cello met medewerking yan den Heer A H BEÜ8BKAMP Piano begel en eenige Leden der OrkestyereenigiugtEOPHONIA H H Donatenra hebben toegang met 2 Dames H H Kunstl leden hebben toegang met 1 Dame Meerdere Dames kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling yau 0 50 Leerlingen der Sted Muziekschool tegen 0 25 per persoon Zii die als Donateur of Kunstl lidwenschen toe te treden en de uityoering bg willen wonen kunnen zich als loodanig doen inschryyen dien arond aan t bureau De contributie als Donateur bedraagt 3 a ls Knnstl Ud ƒ 2 TANDARTS E CASSUTO Terfmarkt 171 Gouda ir bthaln ZONDAGS eu WOENSDAGS UTnf is de böate inwrunag tege Rheamatiek liCnaenpynen 1 h lit kortom legen pynen vffi alterlei ard Wg Ib met het iMti nwt eu te wenden tegen f J Anker PainExpeller Wat moet dofl itecda in ieder huisgezb j ori ftoker Pain Expeller Pnjs 60 oent 76 oeul en fl 2i do UssA ToorlmndeQ io de meeste Apotheken en bü F A Si ter t Oo te Botterdim Te GOUDA bfl A WOLFt Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt WEBKTEMAFFINS te GOUDA De COMMISSIE yoor WERKVEBSCHAFFINO hier ter stede geeft hiermede aan belanghebbenden kennis dat yan af Maandag 7 December 1896 tot nadere aankoadiging eiken MAANDAGAVOND van 8 9 uur al tcoraen gehouden tot INSCHRIJVING yan Werkeloozen aan het Lokaal der Werknersehaffing in de BAANSTRAAT Zfl die zich hieryoor aanmelden moeten zorg dragen dat y hun huisnummer kannen opgeyen Namens èe Oommissie yoor Werkyersohafflng C BRUNT Voorzitter W ROEPERS Secretaris Koninklijke Maclilnalefabrieli DE BONieBLOEr yis H K van Schalk Si Co geyestigd te s Oravenhage HefpUntraat en 9 naby de Regentesselaan Hofleveranciers yi Z H den iSoning van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de Allerwege bekroonde VoreldberoiBdfSuperioi DEÏÏIVEÏÏ Borsl Bonig Extract MELIANTHE FLACONS yan 40 Cts 70 Cis en 1 yerkrygbaar hy P H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ym MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J O RATELAND Bostocp K M Ki UK SidOMViii VERu snCJmmisi III v ssniF HU B y WIJK Oudeaairr il it CC I S Eiwit en Boiillloniioudeiide S O E P E N GEYEll IN 30 UinVTKN SBS VITMDNTtiyQE SOEP DE EENIGE die de VERSCHE VERVANGT voor GEZONDEN eo ZIEKEN Alles onderZwitsersche Staatscontrole tevena onder oortdurende contrólo Tan Dr VAN H AMEL KOOS en H ARMEXS 1 pskken Ton 8 tabletten iedar tnblul Toor 3 ► BO© peXi I portien O BB en 0 76 per pak tS s n T I dooijes yan 10 tub i s 0 60 ieder i T LlXXOia I tube Toor een kop bouillon SAVEDR DE POT AGE om allerlei oepon en bouUlons krachtig ea aromatisch te maken in flaoona van 0 6B 0 90 1 60 CONCENTBÉ ADX THDPFES U aoons i 1 10 VerkrUgbaar bj de Firma T CBEBAS Wijdstraat Qouda Voorengros en eiportbij PAUL HOKi 0 Z Voorbargwal 67 Stoom AntomatisclieWalsen MeelfabTiek Amersfoort Fijn gebuild Tarwebrood wordt van do puiksto soorten tarwe vervaardigd 1 j blijft hier door steeds overheerlijk van smaak en ia verkrijgbaar iD plaatvorm gemerkt met eeae snede over den rug in stuks van e ot 10 et 13 et 19Vi ot en 26 ot en als Waterkadetjes van 2 Ct Gewoon Blankbrood hoewel niet geheel zóó blank als het andere wittebrood is van uitstekenden smaak bjjzonder geaoud blijft lang versoh en js verkrijgbaar l I in stuks van 5 ot 8V ot 11 ot 16 et 22 et 27 ot en 33 ct 1 Tarwebrood met Krenten wordt van de puiksto soorten tarwe prima krenten n rozqnen gefabriceerd is hierdoor voortreffelijk van smaak en gezond blyft seer 1 I lang versoh is zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloer1 vorm In stuks van 7 ot lOVi ct 14 ot 21 ct 28 ct 42 ct 56 ot en 70 ct en als kleinbrood in speciale plaatvormen van 3 ot 5 ot en 10 ot Gevestigd BROODDEPOT ter OT7 EÏS2 r A lvi E J mat goode omzet vau Kruideniers waren etiz in eea öinke plaats zeer gunstige conditiëa I I bIb vrij woninghuur gedeeltelijk rast loon eu pr visie fieflecteerenden moeten een kleine j waarborgsom kunneo storten ea ia staat zyi eon bill den pr s voor den opstand en aanwezige goederen te betalen waar naar enz vooruit onderzoek gedaan zal worden Voor de redenen waarom wü aan eene billijke verhooging dar l prjjzen de voorkeur peven boven kleiner en slechter maken verwijlen wij beleetd naar een der advertenties der twee vorige weken Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 i franco tegeu vooruitbetaling per Rembours 1 2S per stuk Hieronder vermelden wy eeaige der voorhauden z nde Muziekbladen By het Souper Wordt niet boost SienelftBt ma lo8 Tar Ra Ra Bom 0 Margaretha 0 achoone Natuur De arme Jonathan De arme Studente Don Caeaarc iBoccacio Zigeuner baron De laatste roos Normac Cavalleria Rusticanac verder vele andere bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden J B Losse Noten slechte 10 Cts per stok Ig SCHUBËRT Go Amsterdam I Z Voorbur wal25S PDIEE OUDB SCHIEDAMMER BENEVER Merkt NEGHTCAP Verkrijgbaar by M PEETERS Jz N B Al bewys van echtheid is cachet en kurk Bteedt voor ü t c n k KI P 1 ö l d ï CHlcDAiyy p HOPPE Sociëteit 0 S GENOEGEN 3e Abonnement VoorBtelUnK Donderdag 10 December 1896 ïereenigile Rolterdainsclie Tooneelisten Directie LË QBAS HASPELS Ü il4e Tooneelepel in 3 Bedr yan Hihsik Ibiih Aanvang half 8 uur fj f Geitone bepalingen eu pryien GOUDA 7 December 1896 Woansdag 9 December berdtiokeD ObadJH VAD MoBoikeudam en Betje Monasch den da waarop zy 60 janr geledeD door deu echt zgn verepoigd Zeer zeker zullen op dien dag eene groote schare vrienden en kenoigseu vao bunn belangstelling doen biyken De beer C T de Ruwe alhier is Zaterdag te s Oravenhage geslaagd voor het exameii Boekhouden K XIÏ Yoor het poetradicaal is geslaagd de heer H A Meyborg alhier De landbouwer uit Oudewater is niet door kwarljeirindere op de Hoogstraat alhier geplakt maar op de Hoogstraat te Rotterdam De plaats waa door den zetter abuaievelgk weggelaten Door de politie alhier zyn twee minderjarige joDgeni uit Kotterdam aangehoudeu Zij zgn naar de onderiyke woning teruggebracht Uen aehr ft ons oit Waddings eeu Door het schrikken der paarden geraakte Zondagmorgen nabfl de Waddiogaveenchabru hst poatrötoig te water De koetsier die ta tchen de paarden viel werd niet dan met vee moeite gored Des namiddags werd het ge broken rgtuig naar Gouda gebracbt Gisterenavond omstreeks 9 uar viul het 15 jarige meisje L Oosterom door de duieterui misleid in het water van da Losdyk te Sluipw k Mat den schrik en een nat pak kwam ïij vriJ daar ly onmiddelyk werd gered Zaterdag ochtend werd door den directeor der registratie rn domeinen in de provincip Zeeland te Middelbarg aanbesteed het leggen van oeo zeedgk ter lengte van 5463 M tei bedgklng van ongeieer 580 H A buitengron dfn ia het verdronken land van Saeftingei vóór de polders van Alateïn Looiss en Prosper benevens bet maken van eep haven en verdere werken Raming i 296 500 Ondör de in schrövtrs kwamen voor de hh A van der Straten te Bergambacht en P Klejr te Dord recht Naar het D v Z H verneemt ii vonr 1e betrekking van directeur der Kon militniiti tUDlLLüTOIM Il FilUI 1 1 liC Robert F riep LeoDore driftig Onmogelijk mamal Gtj verdenkt door uwtn baat tegen dien ouden man iedereen zonder DoQh bare moeder liet haar niet uitspieken Ik hdb vroeger al aan de bemoeizucht van dien jongen n iBnsoh getwijfeld g i sijt vry om het te gelooveu ot niet ik zeg het u maar om u niet al te veel te doen vertrouwen op het doel ran zgne komst het zon zeer goed mogelijk kunnen z n dat hij zjjne oogen hier nog anders gebruikt dan om naar Constance te kgken coo ale gij schljut te deoken frNeen mama eoo gedaohteloos ben ik niet Gg kondt buitendien wel weten dat ik zoo kortzichtig niet ben als gij meent wijl ik verleden herfat aanstonds opmerkzaam ban geworden door het verhaal van KÜ reiaavontuur antwoordde Leonore Het komt my alleen onwaarscbyoligk voor dat bij zijn doel 00 goed sou weten te verbergen en dat nog daargelaten dan moet ik nog vragae woaron wendt h zioh dan juist tot ona Kent hg den ouden Undlooper zoo gosd als gy scbyot te veronderstellen dan moet hij ook van hem gehoord hebben dat ik Booit ieta met den ouden man te naken gehad heb £ a wat men my ooit kan te laste leggen niemand kan my met recht btsohuMigen dat ik m met in ligttai ophoudt kapel der greuadietd en jagers door de examen commissie voorgedragen de beer Bouwman kapelmeester bg het 3e regiment ihfanterie teBergen op Zoom De minister van bionenlandaobe zaken heeft kraohteas machtiging van deKoniDgiu Reg n tes hg bealoit vaa 4 December bepaald dut in het krankzinnigengesticht BloemeOdaal te Loo duinea tydetyk 360 kranksinnigen verpleegd Kallen mogen worden zouder dat ee derde geneeskundige znl beboevea annge teld te worden De vergnnning is verleend voor een jaar Deler dagen hield de heer J H Overveldf voor de afdeeling Goei en Ëemland van de Nederl fdaatscb voor Tuinbouw eu Plantkunde 80 voor belaugstellenden te Hilvei snm eene belangryke lezing over het kweoken van rozeu Na een korte mededeeling over de afkom t en de verdeeling der rozen iu groepen welk ieder eene afzonderlyke behandeling verüis shen gaf spreker tal vau nuttige wenken vosr bet aanleggen van rozeabedden eo het kw elcen en veredeteb vaa rozen welke voor iefhebber § van deze fraaie bloemen van ZJer groot belang geacht kunnen worden Ia de eerste plaats dient ge et te worden op de ligging der perken Alleen op rrije open plaatsen zonder boomeu in de onmiddeliyke nabgheid kan men rozen met sucoes kwseken Bovendien dienen zy beveiligd te zya tegen den ruwen noordenwind Alleen de donkere rozen moeten tegen do felle middagzon beechoc worden de theerozen en Doisetterozea daareotegeu bloeien in den felsten zonneschyu het weligst De bodem moet lemig rgk aan humtia en los zya eu t iais goed bemest wirden waarvoor stalmest ki pen en duiveumost het meeste geschikt zyn Zware grond raoec eerst met turfmoln vet niengd worden ook het vermengen Aa de narde met oude kalk gaf gunstige resultaten Voor bet planten der rozen ia November de geacbikste tgd ïn den winter moeten de meette rozen tegen de koude gedekt worden door ze om te buigen eo onder de aarde te stoppen mat bladeren te bedekken of mui stroo te omhullen Voor tbeerozeu is het echter beter ze in den herfst nit den grond te nemen eit in koade bakken te l ewaren By bet verpUoten van rozen moeten du bootdwortela ingekort worden doch men drege zorg de fijne haarwortels niet te besohadigen Met bet snoeien moet men zeer Toorzichtig te werk gaan en daarby letten op den groei en de ontwikkeling der soort Het snoeien in bet voorjaar aehlte spreke De oude grafiti antwoordde niet en hoonore ging voort ylk geloof het ook niet en ik zou het eene ourechtvaardigheid vinden Itobert ie verdenken als ik het deed zou hg al heel gnuw aan oiij zien dut ik iets jtegen hem had en onze torataud is niel gunstig genoeg om niet iedere kans op verbetering met beide banden aan te grijpen Zoudt gij u wezenigk niet vergiBson mama Mg dacht dat indien hij zich al met dat onderzoek hoeft in ïelaten hij hot zeer wel gedaan kan hebben zouder juist ods te verdonkun en in dat geval is niets geschikter om hem hiervan af te leiden dan eene innlgo belangstelling in Constance Maar voegde zy er op treurigen toon bij wat my veel meer ter harte gaat dan dte mogelijke achtordooht van Robert ia de mogelijkheid dat Constance iets gehoord kan hebben van uw go prek met Uegine mama Zoa zy geluisterd hebben P In dst geval fflk denk wol dat het zoo ii viel hare moeder haar droogjea in de rede ffBan zou veel wat my tot nog toe onbegrijpelyk was my opgehelderd worden en het zou mij bo vendian bitter bedroeven voor bet arme kind Zulke geheimen zlju een kwaad ding voor zulk eea jong meisje al il zij zoo nnadenkend en luchthartig als Constance was Wij hebben leeda gelegenheid gehad om op te merken dat de wereldsohe en ia vee opzichten gewetfl nl x ze vrouw lithant eene zekere mate van moederPefde voor hare kinderen behouden had waardoor de woorden van haren broeder dat zjj beter was dan menigeen daoht in zsksrcn zin barestigd werden De oude gnria w i eohtor d vrouw nlat om dia beter dan in het najaar Bovendien is bot bjl eBoiüaal bloeidüde rozen noodig deze iu den zomer na het bloeien nog eens te snoeien waar doof qien dikwijls in het najaar nog fraaie goe4 ontwikkelde bloemen serkrygt Tot wering van sobadeiyke inaeotan ia het noodig de uitgebloeide ro eQ nit te plukken eo de perken van onkruid te zuiveren Wil men steeds mooie rozen behouden dan is het ook noodzakelijk de perken herhasldeiyk te bemea ten een goed oaderboudeu rozenperk kan zoodoende 15 è 20 jaar goed bUjven Sta slotte gaf spreker nog enkele nnttige wenken omtrent het oculeeren Men neme daaötoor flinke gezonde bottelatammen lievei dan kaneelatammen eu late daaraan 2 sterke acbeoten zitieo waarop dè oculatie geplaatst moet wordöu Wenachehjk is het daarboven nog een scheut te laten zitten als aaptrfkker daat anders soms de kroon sterft Men kan o uleeren in Mfei of Juni aU de stam vol sap zit eo de bast loa is het zoogenaamd ocuiperen met dry end oog of ïn Auguatns en Heptember met slapend oog dat laatste Bchet voor den winter niet uit doch groeit wel met de bast aaneen Flet laatste achtte spreker beter daar in het eer ite geval de acheuten dikwgls niet krachtig geuoeg worden en dan in den winter sterven Door de kienvereeniging Eendracht maakt AlaRht te Groningen is bestoten zicb ai te ac diden van de Liberale Unie en aansluiting te zieken by andere kieavereenigiugetj die geeu lid vau de Liberale Unie zgn tot het bepalen van een gedrag lyn voor de verkiezing in het volgend jaar en te zyner tyd daaromtrent voorateWen te doen Volgens de Vaderlander orgaan van dr Bronsveld kwamen op 30 November jl te Utrecbt een aantal mannen byeen uit verschil lende streken vnu ona land die bebbeo opgericht oen algeiueeno cbrHtelijk historiscbe kiesvereenigiug Hun tegenwoordigheid wa bevpys van instemming met ban vooraf kmbaar gemaakte gnffidhegin elen In die bypeukomat werd vastgesteld welke houding op groud van die beginselen moet wordep Aangenomen ten ann ien van de gewichtigste Plantkunde en aoci l vraaifbtukkeo wulke thaoa in ons vad rlau aan deordezyu De definitieve redactie van een beknopt program zal worden vastgeatetd in een vergadering welke op den lOdeu dezer wordt gehouden Alsdan wordt ook bet conceptreglement behandeld dat aan allau die adhaeaie r etuigdeu toegezonden wordt moederliefde op prijs to tellen of zelfs maar te begrijpen Zij scheen ilechls 6a punt in hot antwoord barer dochter opgevat eu onthouden lo hebhen en nntwoordde nu met scherpe stam j a een kwahd ding voor zulk een jong hootd maar zy zal zich wel van het gehuim wetdu to ontlasten en Wel tepjen dougene dien zij Hier werd zij in hare reda gestoord door bet binnentreden Van llormino die van eene wandeling teruggekeerd door den salon by de beide dames kwam Toen hare moeder hanr vroeg of zij Itobert en Constano in den salon gezien had gaf zy daarop een ontkennend antwoord en ging na een paar woorden met hare moeder en grootmoeder gewisseld te hebben insgelijks de kamer uit Het gesprek werd nochtans niet meer voortgetet Ijoonore scheen don lust tot spreken verloren lahebben en gaf zich ondanks de tsgeuwuordigheid barer moeder aan hare eigeno gedachten over en do gravin Meerau zelve had oveneena stof tot nadenken genoeg ook had lij wellicht alios gezegd wat zy te zeggen bad Er was een eruimen tyd verloopen toen de gravin Jjconore d oogen naar hare moeder opslaande op een toon die bewees hoeveel gewicht zy aan do zaak hechtte herhaalde Dua ia de pleegdochter van Bruno gestorven ffWat behoeft gij dien naam zoo dikwiils uit te spreken antwoordde de oudo vrouw gomalijk gy weet welk een afachuw ik er van heb Sa gij hebt alles aan die Ragine overgelaten de keus barer helpers de wyze ven uitvoerieg alles vroeg Leonore londer op dat gemelyke verwyt te UttfD Dat placht anders awt gewoonte niet to Cbicngo zat we dra het hoogste bouwwerk ter wereld bezitten Men is nl uu aan het bouwen van een nieuwen ËifiHJtoreu die echter 1200 voet hoog worJen en 800 000 dollara kosten zal Het eerate terras ia op eep hoogte van 1000 voet t Hoogste woonhuis Ier wereld dat on zyn voleinding te gemoet gaat zal 26 verdiepingen hoog worden Het staat op den hoek der Broadway en Armstreed en wordt door den bekenden Amerikaaogchen millionnair Havemejer geheel nit staal en steenen opgetrokken i ïrondvlak is eeu rechthoek met zijden van 13 by 17 meter en een straatfront van 14 meter Deze kolos waarvan men kan zeggen dat by een gat in het firmament boort bevat behalve een dubbelen kelder en benedenverdieping 25 bewooubare verdiepingen die alleen door liften waarvan er zes syo bereikbaar xyu Daar de gebeele hoogte an bet buis 104 meter bedraaut zyn de belft der liften zoogenaamde oxpresliften daar zy slechts op de 5e iK e 15a 20e en 25e verdieping ophondeu De rynwyn van dit jaar dua de 1896 er moest Li Hoeng Tsnng heeten merkt een Duitach blad op omdat hy aan de vaa hem gekoesterde verwachtingen niet heeft beantwoord evenmin als aan de Cbineesche OnderWtuing gedurende zyu verbtyf in Duitscbland aan die der Dnttnohe induatrieelen maar in da wijnstreek scbynt men daaraan niet t hebben gedaobt althans daar wordt naar aanleiding van de veelvuldige regens de 1896 er MozeB genoemd d i de uit het water gebaalde De Minister van buiteolandsche taken vee tigt de aandacht van belanghehbei den op de onlange in do Zuidafrikaansche Republiek nii gQvaardigde vreemdelinttenwet welke ap 1 Januari 1897 in werking treedt en waarby O H wordt bepaald dat om in de genoemde Republiek te worden toegelaten alle vreemd linden geen inboorling zyoda voorziea moatHi zyn van eeue regelmatig buitenlandscb paspoort afgegeven door of vanwege de Regeert g van bet land waartoe zy behooren en gevi ieerd door een consulairen ambtenaar van de Repobliek terwyl uit zoodanig paspoort onder meer moet blykun dat de vreemdeling voldoende middelen van beataan hwft of door werkzaamhttid kan verkrygen By gebrekn van zoodanig paopoort kannen vreemdelingen ook worden toegelaten op geleibrieven van anderen aard en sells op bloote aanmelding van hu ine personen mits zy hunae De oogen der oude vrouw schoten vuur en vlam 0y woel nchynt hot m er vao mijne gewootitou af dan ik iolve sprak zy scherp Wat bedoelt gij met die woorden Maar het waa alsof de stille van het morgenuur die tot nog toe zoo bevorderlgk geweest was aan een vertrouwelijk gesprok voor goed gestoord was geworden naut nauwetgks had de oude gravin die vraag uitgeaprok n of de deur van don aalon ging opnieuw open eu do ziekelyke Eugeuius kwam op den arm van Constance lennendo langzaam de kamer in De toestand van den jongen man was sedert den horfat toen wij hem inBf etijks in het huis zyner zuster aantroffen niet verbeterd bg was bleek en zwak en hst was duiüeljk zichtbaar dat bij aan deu Bteun van zgn nichija behoefte had zyn haar was in die weinige tnaauden geheel en al grya geworden Wg weten niet of alleeu de scbiik vsn bet vervallen uiterlijk baMva zoons dat zelfs de ongevoeligste moeder moest gfltrolTon bobben de gravin Meerau zoo zeer deed vorbleeken Zij zeiilo geen woord toen Eugeuius binnen trad en toen hare dochter met een uitroep van deelneming van baren stoel opstond zeggende aMyn arme Èugenios wat zist gij er ontdaan nit I en zijne rechterhand bartelyk in da hare drukte had de oude vrouw zioh weder geheel van hare blijkbare aandoening bcrslsld en tij bedaard en ko l vJa gij ziet er uit om van te aobrikken kind Maar iu zulk een toestand gaat men ook niet op reii Warit fflftf