Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1896

opgerichie sterrewacbt van Cordoba Da uitkomaten van dezen arbeid zgn naergclagd in de Uranometr a Argentina en in de annalen dar stertewacht van Cordova Bg was van 1870 tot 1885 hestuordur vao dese inrichting waarmede hg een meteorologisch observatorium verbond Naar de Vereenigde Staten teruggekeerd aanvaardde hg te Boaton de directie van het in 1849 door hem gestichte Astronomical Journal c Bg bet uitbaggeren eu verbreeden van JO vaargeul io de Ëema tuaschen de laodpont van Reide en de Oost Friesehe kust heeft men dnidelgk sporen gevonden van verzonken dorpen Niet alleen ituitte men by dit werk op hoornen en muren maar men voud zelfs overbigfaelen van deuren en gebinten en van een menigte huisraad In 1277 bad op de landtong ten westen van bet tegenwoordige Emdeu eec dgkhreuk plaats en waar chgulgk dagteekent van betzelfde jaar hel ontstaan van den DoUard eertgds een bevolkie streek Nu heet bet weder dat de Doitsche Keizer wel naar Ëegeland zal komen het volgend jaar om bet zestigjarig jubilee van zgn grootmoeder mede te vieren De Berlgnecbe correspondent verklaart dit te weten op oitstekeode grondeu De Keizerin de oodate Prinses Prins en Prinses Heiurich van Pruisen de groothertog eu de grootbertogin van Hessen ja bgna alle oaaate bloedverwanten van Keizer Wilhelm zullen deze vergezellen Van den Czaar en de Czarina wordt verteld dat zg ook bet voornemen zouden hebben om bg de feestviering tegenwoordig te zgn Een der gearresteerde bandieten die verdacht werden prins Ernst Windiscbgrütz Zondegavond op den weg van Ajaccio naar Vizzaoova te liebbeu overvallen en berooid beeft bekend Ook wees hg zgn medeplichtigen aan zoowel io dit zaakje ala in een dergelgk dat ongeveer een maand geleden aan graaf Pozzo di Borgo is overkomen op zgn kasteel La Punta in de buurt van Ajaccio Men vermoedt dat van de vier schuldigen minstens twee vreemdelingen zgn Het comité dat zich ie Amsterdam gevormd bad om de stakende gUssIgpera te Masatricbt te steunen penningmeester dr E Denekamp beeft de lOe Igit van giften openbaar j e maakt voor dit doel ingekomen aanwyzende een bedrag van f 307 96 Het comité herinnert dat een 24 tal gezinnen om werk te vinden zich naar andnre plaatsen zal moeten hegeven en vraagt nn steun om dezen den windertgd door te helpen en reisgeld te verschaffen Id een begeleidend schrgven Aao h t Nederluadsche volkc legt het comité dank roor da medewerking onderroaden en herinnert dat de slrgd verloren werd door de demoralisatie van bet beitonr der glasslgperbvereeniging dat bezweek voor de verleiding om zich geld toe te eigenen door enkelen aan hen toegezonden zonder bemiddeling Tan bet comité of die van het Nationaal Arbeidaecretariaat en waarop dus controle ogtbrak waardoor zg zich boven de andere stakers bevoordeelden De steirekandige wetenschap heeft opuienw een groot verlies geleden door het overtgden op 72jarigen leeftgd van Benjamin Altbrop Gould Gould te Boston geboren maakte een reis naar Eoroi a waar hg oentgen tgd werkte aan de sterre wachten te Graenwicb Parys Berign en Göttingen Na zgoe terugkeer in 18i8 werd hg bg den dienst van de Coast Survey c der Yer Staten aangesteld waarbg hg teerat de lengtebepaliug langs telegrafiachen weg in t groot toepaste Van 1856 tot 59 was hg directeur van de Dudley sterrewacht te Albany In 1868 vertrok hg naar de Argentgnsohe repabliek en maakte daar tgo naam ouaterfalgk door ter aanvulling van hetgeen Heis en Argelander voor den noordelgken sterrenhemel gedaan badden den zudeiykeo bemel ter hand te nemen aan de op zgo aausporing AaDf evaDgeD 1 October Directe Spoorwegverbindingen met GUDüA 9 10 9 86 10 17 iM tM 9 65 10 87 8 17 51 7 86 5 40 H A A 7 i0 7 46 8 18 on OOBDiDIN H A A8 ZoetermwrZegwaard Voorburg H ra 6 48 7 10 7 48 8 50 9 19 8 4610 1111 8511 181 85 1 44 8 40 4 10 4 88 5 11 6 117 18 7 58 9 18 9 18 Voorl 6 61 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw 6 10 81 1 66 4 58 6 80 9 48 Gn 8 7 50 8 l8 9 18 9 7 iÓ 16 M4 11 05 ll eïfu 8 14 4 O8 UnM 6 68 lo 7 488 l810 i01oi8 11 16 11 16 18 18 1 41 8 47 4 46 5 11 6 64 8 11 7 10 7 49 f 81 8 64 9 64 10 8811 11 40 4 67 8 01 10 0 18 61 6 08 8 18 10 15 1 06 6 10 8 16 10 87 11 4811 461 10 1 11 4 17 6 16 6 516 816 89 7 60 8 819 9 8110 88 11 6 11 4 U T E E C B T G O U D 1irtteoht 6 88 7 60 9 9 81 10 15 10 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 6 14 Woecden 6 58 8 11 10 88 11 65 18 84 4 1 84 Üudowater 8 19 10 46 4 84 Gouda 8 810 84 10 10 10 19 11 1011 11 8 45 4 87 5 17 QVIIA IITSICHT aoida 5 80 8 87 7 18 7 65 8 119 18 9 58 10 19 10 57 18 56 8 10 Ottdaw 6 46 6 64 11 14 1 87 Waaidai 6 68 7 8 8 18 i 11 1 1 46 irtnakt 18 7 48 8 18 9 64 10 5111 45 1 87 8 08 t Maar innterdim f Stopt Wo idag O O B n A i MSTEIIDAll Qoil4 87 8 81 9 68 10 57 18 10 4 11 ioitmUM G St 14 947 10 66 1 8 IJ 8 8 11 ttifl ta Mootdoip Leidioliaiidaiii es Bla airijk Knilawag an Hakaidorp AKSTEKDA M e O U D A Asatardaa G Bt 7 15 8 16 9 10 48 1 84 Soida 7 8 8a9 9 14 10 10 ll 18 88 8 46 Iaat ta Ooiida Balil eia uit oiatr iiMBt ia slat op oen dat ig roldoende middalan van butaiD b bbea of kannsD rerkrygcn T Sk Ct c Te Londao kwam dner dagen en vraemde zftak roor dan racbtar Ëeo gepeni tODD Ard kolooel MaekiDBOD aisehte sohaderargoediDg Taü kolonel Patersoo die vroeger hetzelfde huis bad bewoond tls hij en bet hois zoo onbewooobaar had gemaakt dat kolonel Mackinnon agn bniabaur bad moetan opaeggeu Da haiibaaa werd sis gatoige gehoord en verklaarde dat toen hg het hnie aaa klager bad Tarbonid hg eerst den ioTentarts had opgenomen Hg bad de bedden nagekeken en boawfll se niet zindelgk genoemd konden worden gaten ze toch niet vol OPgeflierte De rechter Zk dacht dat zulk ongedierte leohti a nacbta te Toorhcbgo kwam Gelach De haiebaaa Mgn eigen onderrioding op dit gebied il zoo beperkt dat ik u hieromtrent oomogelgk kan inlichten HernieQwd gelach De TroowTan den beklaagde beweert orgTBldig hat geheele hoia gereinigd te hebben TÓÓr ag bet verliet t Kou daarenboven niet vaar zgo dat de bedden vol vlooien zaten want ze bad Keatingspoeder gebruikt Toen werd haar gevraagd of zy dan onderitelde dat de familie van aanklager de diertjes zoo hebben meegabracht Qelacb Ja dat kon wel De beer Claverhill had vroegar in hetzelfde hoia gewoond bg woonde er reeds tien dagen eer bg den aersteu springer ontdekte Rechter En ving je hem Antwoord Qelokkig ja Vraag Ea heeft het bezoek zich nooit htrbaalJ Antwoord J een Rechter Ik hab gehoord dat u een hond hadt £ an dat da tegenwoordigheid van bet ongedierte niet verklaren Miiechien Heeft q wel eens een kond gezien die vlooien had Zeker Gelach Een werkvronw rerkUardo dat zg bg mevroBW Faterion drie dagen was bezig geweest om dMeoken lohoon t maken j Mary Waldiag een kenkenmeid legde de varklariAg af dat zg net de kinderjoffroaw de bovenverdieping schoon hield en dat dere twee dagen vóór bet nrtrek van beklaagde leor ziudelgk was Rechter Waren ar drl dagen nobdig om jon keuken schoon te makaa Gelach Wal ds keaken aven sindalgk ala de rest van het bail Ja Bernienwd gelaob De rechter reaumeerende beweerde dat het aenige punt dat de jury bad nit te maken de al of niet bewoonbaarheid ven bet huis wai £ n deze itend den aBnklager een eehadevergoading van £ 28 2 a 6 d toe waarin begrepen was de reads betaalde baiibuor Toen man giiteren in da St Michielskerk te Sittard de ofierblokken wilde ledigen vond men sleohti iu ééno daarvan aene met kleverig vooht bestreken hal o cent Ook io de parochiakerk aldaar werd dezer dagen de offerblok van den St Pieteripenning gabael ladlg bevoodes Dr Van Hamel Booi Harmeoe Hcbrgren in bat iMaandbl I d Yervalsohingent Het lehijnt dat ran overheidswege niets gedaan wordt voor eane behoorlijke keuring der van Nederland in Ned India ingevoerde artikelen het bleek ons tan minate dat groote hoeveelkedan vet gekleurde margarijr onder den naan van prima boterc haren weg vinden naar Java en daar natuorlgk tegen OQcnrreerende prgtene aan den man gebracht worden Ooudi t 80 7 t 8 10 8 40 HootdiMht It T M 8 47 Niauvarknk ir 7 89 8 64 a p Ua 9 7 4 l BotlHduii 7 7 ii 8 88 9 10 4 8t 5 8 OaixUe 8 5 8 8 Hiiuwnktrk 8 14 6 U Moardnekt S 81 19 Smda 5 97 M Sobli Zntiiliuiuii HoarkapeUo ö 7 8U 6 85 9 69 10 1811 18 2H 7 418 47 11 80 IX 1M l 5 11 41 T 8 07 9 08 11 65 H 8 11 9 18 10 7 10 48 11 Het behoeft geen betoog dat den degelgkeu handel hierdoor zulk nadeel toegebracht wordt dat de toeitafld latterlgk onhoudbaar wordt en de toch reeda niet booggeprgade natunrboter met verlies verkocht moet worden Onze luivelindaitrie die reeds door onverdiende beiehnl digingen in Engeland en België een iwaren itrgd moet voeren wordt derhalve ook door den handel met knnstboter in eignn koloniën bedreigd en wg vestigen mat den meeaten nadruk de aandacht der regsering op dit feit geven haar in ernstige overweging betag eeo keuringsdienet in Ned Indië in te richten betzg certifieatpn Tan tniverbeid dar waren verplichtend te stellen bg den invoer in de koloniën Deze maatregel ii overeenkomstig een vooritel door een onzer op het Weener Congres in 1887 gedaan leeds voor enkele Amerikaansehe Stateo aangenomen en is een afdoend itiddel om een einde te maken aan het oneerlgke sjeteen van het geven van onjuiste beoarain gen aan handelsartikelen met het doel om onzuivere winsten te behalen Het nieuwste buitenkansje wordt het pnbliek io Duitsobland thans geboden in den vorm ran een vel schrgfpapier een couvert en een 10 Pfennig postzegel een en ander voor slechts 2 Pf Op ongeveer een 80 plaateen in Duitsebland zgn deze extratjes verkrgi baar en wel in hotels sigaren en kruidenierswinkels enz De truc bestaat eenvoudig hierin dat de helft vsn het groot formaat briefpapier bedrukt is met advertentiSo nit wier opbrengst bet verschil tusscben den koopprjjs en de waarde van den 10 Pf postzegel plus oog een winstje voor den dvbitant gedekt wurdt ïntereasaot is de manier van werken van da firma di aldns op den reclamegeeit der I9e eeuw pecaleert Zü verzend briefkaarten van den volgende iBhond iMorgen ontvangt gg per post een ciicutaire In uw eigen belang raden wg u aan den iehoud met groote aandacht ten einde toe te lezen Want wij bieden o dsarin aan 1000 stuks 10 Pf postzegels natnurlgk ongeatem peld met 10000 stnka converts en vellen postpapier voor aleehti 20 Mk derhalve 85 Mk goedküoper dan de post daarvoor vraagt Hoogachtend enz c Deze veronftige reclame sluit siob eigenaardig aan bg de verzekeringen tegen ongelukken die sommige firma s aan hunne afaemers vsn goederen coaranten enz aanbieden De Ngv Evenalt bg ons Igdt men ook in andere landen aan den elechten iLvloed dien de veelruldigbeid der verkiezingen op de belangstelling uitoefend De Kölnische Ztg heeft nu iets bedacht om daaraan althans op den duar aenigermate perken te stellen nl afschaffing van de herstemmingen Het blad wgst er op boe vaak het gabeort dat by du eerate stemming alle partgen zuiver op baar beginsel staan en vau geen onnatourIgke boudgenooUcbappen willen weten xMaar zoodra het tot een herstemming komt ziet men de wonderlgkste frontveranderiiigan de meeet priocipieele tegenstanders g ian samen en aUe beginselen wordea opzg gezet in deu begeerigen strijd om den te bezetten zetel In plaats van herstemmingen tuaschen slechts twee candidaten beveelt bet Kealscbe blad nu aan wanneer bg da eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen eeue nieuwe vrije verkiezing weer zonder beperking der keuze maar met dit ooderacheid dat dan niet de volstrekte maar de eenvoudige betrekkelgke meerderheid wordt ïereischt Bg znlk een verkiezing zou elke gewatentcooflict verdwguen De parigen zonden bg de eerste stemming eUaars krachten hebben leeren schatten en die partgen die iu t algemeen op een gemeenschappelgken politieken grondslag staan zooden er balang bg hebben dau naar een nieuwe candidaat om te zien die t meest geschikt zou zgn om zooveel mogelgk stemmen uit bet bevriend kamp op zich te vereenigen Zoo zoii dan ten slotte met recht waar eene derg lgke vereeniging van Itemmen niet de volstrekte meerderheid kon verschaffen de betrekkelijke meerderheiil besii aen en tot onthoudipgen WlDterdleost 1896 n ii U 8 11 85 11 48 11 61 B 5i 6 19 6 61 fl U 7 17 aOCDA ROTTllBDAM U U 11 18 11 96 1 89 8 50 3 67 4 60 11 S 4 67 11 89 6 4 7 86 6 10 8 10 8 81 3 44 4 18 6 Ü9 1 60 I l 4 6 11 1 31 11 81 18 56 1 59 4 8 4 16 6 80 4 40 4 50 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 1 01 8 08 1 14 10 99 19 88 10 48 10 49 KOTTERDA M G ODD 9 81 9 51 10 19 11 50 11 17 1 40 1 44 18 08 11 47 3 09 4 04 4 88 8 17 4 41 6 57 56 8 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 3 60 5 18 6 7 89 9 4 11 07 j 6 iO 10 17 1 11 86 7 61 8 66 9 50 l lO ll Ita a nolens 7 go c ToleDfl zoo wainig aanleiding meer Bultenlandsch Overzicht Het zal misicbien menigeen tot nadookeu hebben gestemd dat de beweging der dokwerkers in de voornaamste Europeesche baveoplastsen bdofdzakelgk uitgaat van uit Engeland Engelecheo als Tom Manu Ben Tillet Sexton enz zgn de mauuen die de beweging besturen En te verwonderen is liet daarom niet dat telkens wanneer iu eenige Europeescbe ha eu ean werkstaking uitbraakt de vraag wordt gedaan Waarom juist daar Waarom juist io een concurrerende havon Waarom vangen de Engelsnhe leiders iudien zij dan toch verbetering verlangen van bet lot dar havenen dokwerkors niet aan io eigen land met welks toestanden zg toch heter bekend zgn dan met die in den vreemde Daardoor wordt bet vermoeden gewekt dat bier een bgoogmerk in bet spel is en ia de zitting vau den Duitscbeii Rgksdag van 3 Dec is zulks omomwondrtn uitgi sproken ter gelegenheid van de diacnasie orer de werkstaking te Hamburg De Timede niitwoordt op deze aantgging iZelfs wanneer de Britacbe kooplieden ban bart gezet hadden op deu ondergang van Hamburg kan men ben toch moeilgk verdenken van de seltmoordende dwaasheid welke hun dour de Bismarckiaansche fiers wordt toegeacbreven Zy weten zeer goed dat geen zaak w lke wordt verdedigd door agitators van Jen stempel an mr Tom Mann voor hen Iets goeds tot stand kan brengen Zy denken waarschgnlgk dat als bg thans een werkstaking te Hamburg wenscht te teaoea zulki alleen geschiedt om later des te krachtiger maatrt gelaD tegen ben zelf te kunnen nemen De belangen van het internationale kapitaal zgn minstens even groot als da belangen van den internationalen arbaid en wanneer de Britscbe reeders zouden overgaan tot bet tusscben beide komen in de Hamburger staking dan zouden zg staan niet aan de zgd der stakera maar aau die van hun eigen collega s de Duitsche reeders t Zonderlinge zaken komen aan het licht over de verhouding der openbare ataatslichamen iu bet Daiticbe rgk tegenover elkander Eu het btgkt dat geen samenwerking bestaat geen poging om met vereende krachten te streven naar bevordering van den bloei en fan de belangen des lands doch kleinzielige nagver en de achterdocht intrigeereo onophoudelijk om vardienitelgke hooggeplaatste personen die gevoel van verantwoordelijkheid bezitten oomogelgk te maken b den keizer en ia de openbare meening Dat is bet resultaat van bet proces op dit oogenblik aaohangig voor het gereehtsbof te Berlgo De oorsproqkelgke beacbuldigdan Von Lützow en Leckert zgn feitelgk geheel op den achtergrond gedrongen door de openbare aanklacht die de minister von Marscbalt beeft nitgebracbt tegen de politieke politie en voornamelyk tegen den commiaaarii Taaic i Zoo ernstig was de boBcba digiog in de getuigenverklaring van den minister vervat dat de getuige Taosoh opvloog om den voorzitter van het Hof te versoeken hem te bescbermra wgl hg getuige geen beklaagde waa Het blykt dat Tanscb aen werktuig waa in de handen van graaf Philip von Enlenburg en valsche berichten in da wereld zond om minister Von Marschall roor te stellen als intrigeereud voor den keizer eu zgn omgeviag I Wat ia dit voor een geheimzinnig lichaam de politieke pelitiec die in het Dnitscbe rgk zulk een groote rol speelt die volgens den minister von Marschall de oorzaak is van zooveel iotrigei en die zooveel twist heeft gestookt De Frei8 Ztg deelt daarover het volgeode mede Deze politieke politie il ean bgiondere afdeeling der politie die oomiddellgk onder den preaident van politie te Berlgo staat Directeor TUd vao Greenwlcü 10 48 11 11 9 67 10 4 10 11 10 18 10 17 7 68 7 69 8 l3 8 18 9 10 8 6 8 86 i 48 8 61 10 50 11 10 7 15 10 4 6 7 8 17 6J7 84 6 41 8 47 9 87 9 47 9 84 10 84 8 16 746 8 09 9 07 10 84 9 88 10 64 9 86 8 88 8 41 9 49 11 10 84 11 11 8 61 4 45 O l 1 4 M 7 4 1 4 10 01 10 07 ftn ita nfdealing ia aan gehaiDia regeeriDgirud Tan hat Departamenl tan bianenlandsche ukan De afdeeling beschikt orer een geheel bgtonder bealnar baataanda nit twae asaeBBors ean politieraad een hoofdeommiasaris en zei oommiaaariueo der crimineele politie Dat i de hniihondetgke inrichting Ua politieke bedoeling it bljjkena hetgeen in het ptOMi werd medegedeeld inlichtingen in ta winnen toor da regeering orer z keu die men liarer geheim hondt en daaronder behoort in da aente plaata het aankooopen ren Trrbiudiogen met JQnroili ten ten einde te weten te komen wie do aohrytera ran balaogrgke artikelen in de bladen z o en door wie die scbrgvere ago voorgelicht en ingelicht Dog zooala de commisaaria Taaech te recht opmerkte Toor het Hof apionneo in dienet ran regeeringsperaonen t doen nededeelen en verdedigen in daarioor ratbare organen No is hetdnidelgk dat zulke spionnen langeamerkand een grooten invloed krggen en dien iortoed eiet eteedaten goede weten aan te wenden Ën dit is dan ook de reden waarom de haer von Marschall voor bet Hof verklaarde Ik heb geen gebroik gemaakt van de diensten dazer politie Het stelsel dat lot zalk een politiespionnen dienat aanleiding geeft is reeds bg voorbaat veroordeeld Toen na Biamarcks val graaf Gaprivi optrad als Hükskanaelier maakte hy ean einde aan het onderhtjaden an een reptiliëopers Het wordt thani tyd ook de politieke politie en haar persdiensten geheel te wijzigen Wat de beer von Marschall reeds doet moet regel worden in het Dnitscbe ryk zegt de Voas Ztg De regeering beef f voor haar mededeelingen den Reicbsanieiger tot baar beschikking en als het ooodig is kan zy om opaoiyk en onomwonden haar meening te z ggan op elk ooafhaokelyk blad rekenen Door geïnspireerde artikelen is een regeeringsdaad niet schoon te wasschen wanneer een vrywillige verdediging dan moriaan gesohanrd blgkt Maar daarnaast moet ook de geheele inrichting der politieke politie worden gewyzigd zegt da Vota Ztg e Haar taak is bet niet radactioneelo geheimen op te sporen ot voor het plaataen van vertelseltjes in omgekochte dagbladen zorg ta dragen Zy moet wil sy goede diensten bewgzen aan de regeering onder de directe bevelen staan van den Rykskanselier en door hem alleen gebraikt worden in het belang van den staat niet ter voldoeoiog aan peraoonlyke ydelheid of om als werktnig te dienen van kleingeestigen naijver De laatste berichten omtrent dit persproces zyn de volgende Uit Weeren wordt van Zaterdag gemeld dat de ambauadeur graaf Zn Eulenberg per telegraaf verzocht beeft by de behaad ling van het proces tegen Leckert e e als getoige gehoord te worden Hy ia reeds naar Berlyn vartrokkeB Da commisrarii Von Tansch is met bet oog op da tbani gevoerd wordeode rechtzaak in da verdere uitoefening van zyn ambt voorloopig geschorst Van Amerikaansehe sehepen wordt in Daitache havens zeker tonoengeld geëischt Het liet zich voorzien dat de Amerikanen zich dit niet zouden laten welgevallen en blykans beschikking van president Cleveland it de wraak niet uitgebleven Ook van de Duitaehe schepen die in de Amerikaansehe kftvens bianenloopen zal in het vervolg een Mker recht worden verlangd Onder de in Amerika wonende Duitsoheri moat deze bepaling groote verbittering te TOortchyn hebben geroepen want door deze bepaling wordt den Duitscheo reedere eau aanzianlyk verlies berokkend Men spreekt van een half millioen doUart per jaar Da feitelyke toestand was deze De Amerikuntohe wet vao 9 Juni 1886 gewyzigd op 4 April 1888 bepaalt by artikel U en 12 dat schepen nit bnitenlandscbe havens waarin van rykswege geen tonoengeld wordt geheveo ook bij het binneoloopen in Amerikaansehe havena geen tofineogetd znllen behoeven te betalen Deze bepaling trof vooral Dnitscbe en Kederlandacbe senepen de Doitsche regeering verkreeg op 26 Januari 1888 een bevelschrift van den president der Vereenigde Staten waarbq alle nit Dnitschland komende acbepen van het b talen van tonnengeld kevrgd zonden 8 Durdoor werd jaarlyka san de Dniltche aehapen m voordeel gegnnd van ongeveer 60 000 dollars per jaar Daarover werd huofdaakalyk geklaagd in Frankryk en Engeland in welke havens brt tonnengeld niet is opgeheven vooral omdat de Dnitscbe schepen ook Southampton en Cherbourg aandoen De Dnitacha scheepvaart vond evenwel een nog iterker prottitaot In de nieuwe Amerikaanicbt IBD Wut het bleek spoedig dat de Amcrikunaeha aohepen als ig nit Sonthampton wair tannangeld werd geheven naar het vaderluJ ierngkMrden volgens de bepalingen der wat van 1886 in de eigen havens ook tooneAgrid noMten betalen De Amerikaanaohe rtMUn hebliea nalanrlgk harhuldelgk gewann op deie bevoordeeling der Duitsche ebapeo bovtn de Amerikunsebe Zjj eisehten echter geen afschaffing der tonnangalden maar afnchaffiog van de aan sommige schepen toegestane voorrechten In da Kamer werd een daarop betrekking hebbend vooretel aangenomen de Senaat keurde hel voorstel evenwel niet goed zoodal het niet van kracht werd Thans heeft president Cleveland gebruik gemaakt van zyn bevoegdheid om buiten de vertegenwoordiging om een bt stnit uit te vaardigen waardoor een einde wordt gemaakt aan de bevoorrechting der Dnitscbe schepen INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA gezion irt 19 der Wat Tan den 19n Aogaatna 1861 Staatsblad No 72 Brengen ter algemeene kennis dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelyke ingezetenen die iD dit jear achttien jarent ood zöa geworden of nog znllen worden zich Toor de NATIONALE MlLïTIE moeten doen inBchrgven Voor ingezeten wordt gehoaden Ie Hy wieo vader ol ia deze overleden wiens moeder of zjjn beiden overleden wieca voogd ingezeten ia volgeua da Wet van den 28n Jiili 1850 Staatiblad No 44 2e Hy dia geen ouders of voogd bobbende gedoreode da laatste achttien maasden voorafgaande aan den la Janoari 1897 in Nederland verbiyf hield 3e Hy van wieoa ouders de langstlevende ingezeten waa al ia zjjn voogd geen iogezeten mita hij binnen het Ryk verbiyf houdt Voor ingezeten wordt niet € gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen ataat waar de Nederlander niet a an den verplichten brggadienst ia ouderwórpeo of waar ten aanzien der dienatplicbtigheid bet bojjin el van wederkeerigheid ia aangenomen De insohryiing geschiedt Ie Van V oen ongebnwde in de Gemeente waar de vader of ia deze overladen do moeder ot zgn beidsn overleden de voogd woont 2f Van een gehuwde en van eeu weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3e Van hem die geen vader moeder of voogd beeft of door dezen iauohte gelaten of wienv voogd buiten e landa gevestigd ie in de Gemeente waar hg woont 4e Van den buiten e landa wonenden zoon van een NederUnder die tur zake van i lande dienst in een vreemd land woout io de Gemeente wtar zgn vader of voogd et laatat in Nederland gewoond beeft Voor de Militie wordt niet ingeschreven Ie De in eeu vreemd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander ia 2e De in een vreemd Rgk verbIgfhoudecdB ouderlooze zoon van een vreemdeling al ia zgn voogd ingezeten 3e De zoon van den Nederlander die ter zake vkn s lands dienat in s Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont Elk die volgeoa art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Bor jemeester en Wethoudera aan te geven tuaschen den laten en Slateu Jauoari Bg ongesteldheid afwezighfid of ontetentenia IS zgn vader of is deze overleden zgne moeder of zgn heide overleden zgn voogd tot het doen an die aangifte verplicht Hg die eertit na bet intreden van zgn 19e jaar doch voor bet volbrengen vun zgn SO tr ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit l laata heeft ter inachrgviog aan te geven bjj Burgemeebter en Wethouders der Gcmeeole waar de insohrgving moet geRcbieden Zgoe insehrgving geschiedt in bet register van bet jaar waartoe bg volgens zgn leeftgd tiehoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zgn rg die io het jaar 1878 zgn geboren en oveieenkomstig bet voreo taaode in deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zieh op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddagi 1 ure en z ch in do daarbg vermelde orde te doen inschrgveo te weten zg wier gealaohtaniam begint met da letter A B C D E P Q H ï J K L en M tuaacben den 2 en 15 Jannari 1897 en zg wier gealachtanaam begint met de lt tter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tusachen den 15 en SI Januari 1897 Voarta alrekt tot informatie van belangbobben den dat het register van iuRchrgving op den 31en Jauoari des namiddags ten 4 nre voorloopig wordt gealoten en dat zg die alsdan Terzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bg art 183 der voormelde wet dat ieder die voor de Militie moet worden ingaaehraren en niet iu deze gemeente geboren is tich behoort te voorzien van eaa Extract nit het Geboorteregister d t bg ungitt niael worden medegebracht dat dit extract bg het Gameenlabestnnl banner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien sg lioh daartoe vóór i Jannari a a ter Oemernte Secretarie aanmelden dat ieder gebonden ia te zorgen dat hg bg de insehrgving wgk en nommar zgner woniog juist kan opgeven Gonda den 5 December 1896 Borgemeeater en Wethondera voornoemd R L MARTENS Do Secretaris BROUWER NIEUWE ZKNDINQ Dassen Handschoenen EN PARAPLÜIES A v n OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 4 DECEMBER Vrkrs alotkrs 91 98 9 11 98 101 86V 8 n wu Si 2 V 6 V s 8 98 ö8Vb 104V 5 6 1 SO Ill 5Vs Wk 4 V 9 9e ji B 650 ii 100 4 14 NaoranNü Oerl Ned W S S s dito dito dito 8 dito dito dilo 3 HoKoia OjI Geudl l881 88 4 ITALIK InsjjhrijviDg 1862 81 B Oo3TFNa Obi iD papier 1868 6 dito in zilver 1868 8 PoHTuoAL Obl met ooupon 3 dito tlokit 3 BosuND OW Itiononl 1894 4 dito GMons 1880 4 dito biiUoth 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 1888 Sdito dito dito 1884 5 8pi je Perp I sehuM 1881 4 TUHHU Bepr Oonv leen 1890 4 Geo leenisK serie D Geo Ie nilfï serie C uiDAra B i v obl 1898 5 I Mbiico Oil Duit Sell 1890 B I Vimzuiu Obl 4oobep 8l Amsterdam Obli riit eu 1896 3 HoTTEiou Sird leen 1894 3 Neü N Afr Haiicle sv aonil Arendsb Ïab Mij Ceitifioaton DiiliMaatEchappij dilo Arü Hvpothoekli piindbr 4 Colt Mü der Vorstenl aaud s Gr N W VP c Hyp b pandbr b Si Hl tt Hypotheekb pamlbr SVi 9 ii Ulr Hypotbeakb dilo S 9 Oost sa Üost Hong bonk aand 133 Jitsi Hypollnekbauk paudb 4i SS Ambbika Equ t bypoth pandb 5 78 M iir li O Fr L en oert 6 I 2S Ned HoU IJ 8poorw Mg aand 107 M tol Hipl r 8t Spw aand j 94 i Ked Ind Spoorwegm aand 300 Nad Zuid Afr Spra aand O i JJSV dito dito dito 1891 dito 6 lOl i Italië 8Doorwl l887 89 A Eobl S 68 Zuid Ital Spivmü A H oM 8 64 61 Polen Wanoliou Woouen aand 4 168 RusL Gr Hut Spw Mij obl 4 99 Ballischo dilo aand 60 60Vi Fasiowa dito aand 78 lirang Dombr iito aaul 6 109 Katsk Ch Azo p kap ob 4 101 dito dito ablig 4 100 i AMEBiKA Cent P e Sp M j oM 8 9 8 Chic it Vo th W pr 0 v aa I 145 d Io dito Win Si I eler obl 7 139 Den or jRioOrSpni rcrt va ll i j 1 Illinoi Central obl in goud 4 101 LouiBv aiSasbvinfCort ï aand 491 Mexico N Spw Mij Ie hyp n 100 Mits Kansas v 4pot prtt n nd 13 N YorkOntaiioi West aand dilo Penn Ohio oblig 104 Oregon Calif Ie byp io gout 6 I 76 i 81 Paul MInn li Manit obl 7 106 Uo Pao Hoofdlüu oblig 6 1 9 dito dito 1 inc ol 1 hyp O 5 I 8 4 Canioa Can South Cerl v aand I 47 is V C Rallw fe Na Io b d c O 11 12 Amsterd Omnibus M j aam 190 Rotteid Tramweg Maat aam 206 Ned Stad Amalerdjm aand 8 107 Stad Uollerdam aan 106 BliaiE Slad Antwerpen 18 7 102 Stad Brussel 1886 21 101 HoNO Theism Kegellr JeselUch 4 118 OoSTlsa Staatsli ening 1860 110 K K Ooit B Cr 1880 3 168 SpitijB Stad Madrid 3 lf68 33 NlD Ter Bes Hvp Spobl cor 109 R IE O Xj A Jvf E Door 9i Proteato ren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaflrdheid verkregen wegens hnnue onverbeterlpe stellige aangename en tevens volkomen onschodelgke werking tegen Verstoppingen Sar il0vigheid ontoereikende ontlaBtinc en de onaangename gevolgen daarvan hoofdPÜD hartkloppingen bloedsaandrang duizeligheid mislgkheid gebrek aan eetlnat ens De kosten van een dageiykech gebruik zgn maar 3 centen Niet andera te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents iu de Apotheken Hoofddepot VAM SAE FNTfiN KOLFP Rotterdam Advertentiön üeden overleed te Leidtti onze geliefde Moeder Behnwd en Grootmoeder Mevrouw I WITHOF geb v d Kbaij eerder Wudnwe van den Heer H I va DUS Baito in den ouderdom van 77 jaar üok uamena hunne Kinderen M S KEüS T D BmO L D KEÜ8 Gcuda December 9C Weifem afioezightid künntn getne btzoeken woiden afgewacht Dameê Zangvereenigtng AEÏÏOLD SPOEL Directeur de Heer J II B Spaanderman Woensdag 9 December 1896 avond 8 uur in de Zaal Nut en Vermaak der Sociëteit Réunie Solisten de Heer FRANS ANDREOLI leerling der Koninkiyke Mnniekschool Tenor Mej M V E V o PALS Sopraan De Heer JAC v ZUTFEM Cello met medewerking van den Heer A H BEÜSKKAMP Piano begel en eenige Leden der Orkeatvereenigiug iKUPHONIA H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames y H H Knnitl leden hebben toegang met 1 Dame Meerdere Dames kunnen worden geïntrodaceerd legen betaling vau 0 50 Leerlingen der Sted Mnziekechool tegen 0 25 per peraoou Zij die ala Donateur ofKnnstl lidwenschen toe t treden en de uitvoering by willen wonen knunen isich ala zoodanig doen inachryven dien avond aan t bureau De contribntie ala Donateur bedraagt 3 als Kunatl lid U AnkerPainExpeilBr Wnf iB d beate mwruvin t so Jicbl RheumatiBlt Lendenpijnon kortom = tegen punen yan a forlel aard If g iametketllriimmaaiite wenden tegen Sg Anker PainlxpelJBr Wal Heel Ins ste ls In ieder hnlsfeili FrUs 60 oent 76 oenl en flM de 6aa h VoorKanden In de meeste Apotheken en by f A Rio liter t On te Bottenlam Te GOUDA by A WOLFF Markt A U4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Automatlsehe vallen voor ratt ti h fl Mfs r r fl l ïii voor torren k ikk r t fl 1 20 VllligflI vri il Ulier toeaiclit ïii n rut roii ilniMnde kevan m am atellen loh v n lCi wedar oj njIkaten nial du inlnnte reuk iia VHikooi tegsii tofzfinding van el badrnK of onilar n nilioina Verzomlhuls Merkuiir nommnnrilt Mflfttn iliii i y e Mehnb Tt A Ce 4mitard m N Z Voorburgwal 35 ï TANDARTS E CASSUTO bJialv ZONDAÖS en WOENSÜAÜS Tarfmarkt 171 Gouda