Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1896

No TldS Woensdag 9 December J896 35ste Jaargang ftOUDSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN CHIEDAM Gouda Drnk van A B INKMA ZOON Maatschappij tot TSUT VAK t algemeen Departemeat GOV HA De LBZISGES d den Heer i H vas DIK VOORT over Shakespeare en xijn t d waarran de eerste zal plaats hebben op DONDERDAG 17 DECEMBER des avonds te 8 uur in een der Localenvande Rbcnie knonen ook worden bygewoond door Niet Leden van bet Departement tegen een Entree van 9 voor een Heer en 1 voor een Dame voor de drie lezingen Toeganifsbewyzen zgn verkrijgbaar bg de Boekbandelaren J vin BENTUM en ZOON De Secretajis h R oldeman ge VRAÜGD C @meul3ileerde Kamer met bedieningm Prgsopgave met opgave van stand aan het Bureau dezer Courant onder No 2418 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingeB is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli G BoUandache uitgave met 27 aib Prgs 2 julden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenug die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bfl hetVerlaga Uagaziu te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMYERVEEU SN Gheuiiscbe Wasscberi Vi H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Motterdatn Otbreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plaohe mantels veereu bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsohsdeiyk voor de gezondheid en Tokffins staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek n zfln de prnien 26 gedaald Te stoomen go deren als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week aRAKDS KAOABmS DO Frintemps NOUVEAUTÉS WU verzoeken de Dames di on galUaf reerd mode album voor het Wlnt r Jxo n noeh niet ontvangen hebben alt u willen aanvranen aan II JULES JtLIIZOT C P rhL HeUelve wordt dan omgaand gp tl franco toegexond n BMtellingen ran af 5 francs ttIJ Tan aUi koiten aan iiuis met 6 Tarbooging élqé lUi fcMhir ti llmriMi I 4 Het beit ontchadelykite en j Êk makkelykste poelsmiddel voor Heerea en vooral dames en Kladerschoenwerk Is de Appretuur van C M MUHer t Co BBrllK BBUth Str 14 Men letto foei op naam en fabrieksmerk Vtrfcryikssr ky Hawaa Wtiiktirtri In iphoaiiwsrk laliHtiriaii l ryM M sas fl seraal l M t f W artfsMaiu AnhM IEMAND met groot Qezin vraofft Schrijfwerk i fwAVrNKELAC PEUXXXN bijhouden van Boeken of anderzins Brieven ir letter S aan SWARTSENBOKG s Advertentie Bureau Agentuur bjj de Firma Wed BOSMAM te Gouda Koninklijke laeblualeFali iek SE lONieSLOEU TAN H N van Schaik Co gevestigd te sOravenhage Hepplerttraat 20 en 9 i uaby de Regentessel an Hoieveranciers VIK a M dea Koning van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de Allerwege bekroonde IN V treldlifroiniricSoperior DEUIVEI Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cta en 1 verkrygbaar hjj F H A WOIiFF Drogist Markt Gouda E H vm MILD Veerstal B 126 te Ooudi A BÜÜMAN Moordrecht 1 C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewalrr Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gt jze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belft het uitvallen en neemt de pelletjes va n he t hoofd j 1 1 i Eischt op den hals van en flacon DÉPOSk Verkrijgbaar in Sacona van f 1 60 f 0 H 1 by A CATSiAhr de Papiermolen te Gouda Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Fiiiüa bedrtikt bij A BIIINKMAX IN VAN Blommesjein s Inkt is pro fonciei Vinclelijk de BESTE en volkomen Ot rsc HADELIJK apeldoorn hollamd Firma Begeer Welter FINALE ÏÏITVERKOOP a Contant met belangrijke prijsveniiinderuig KRISÏAL GLAS MRDiWEEK Huishoudelijke en Lu e Ai liitelen I Stoom AutomatisclieWalsen Meelfabriek Amersfoort FÜn gebuild Tarwebrood wordt van do puikste soorten tarwe vervaardigd I blijfi liior door steeds overheerlijk van Hmaak en is verkrijgbaar in plaatVOrm I gemerkt met eeae snede over den rag in stuks vau 6V ot 10 et 13 et 18 i ot en 26 ot en als Waterkadetjes van 2 Ct OeWOOn Blankbrood boaw l niet geheel zóó blank als het andere wittebrood is van uitstekenden smaak byzonder genood bljjft lang versch en ia VOrkr gbaar 1 I in stuks van 5 ot 8 ot 11 ct 167a ct 22 ct 27 ct en 33 ct Tarwebrood met Krenten wordt an de puiksto soorten tarwe prima krenten en rozijnen gefabriceerd is hierdoor voortrelïalijk van smaak en gezond blijft zeer lang vorBcb is zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloer f vorm in stuks van 7 ot lOVi ot 14 ct 21 ot 28 ct 42 ct 56 I ot en 70 ct en als kleiabrood in speciale plaatvormen van 3 ot 5 ot en 10 ot Gevestigd BROODDËPOT ter 0 VZ XSIST A lviCE mot goede omzet van Kruidenierswaren otiz in oeo flinka plsata zeer gunstige ooiiditiea I nis vr woningtiuur gedeoltetijt vast looa en pr visie Beflecteerentten moeten een kUiae 1 waarburgaom kuaiton storteD eu io staai zijo een bilIjjVeD prija voor den opstand en aaa weaige goederen te betalen waar naar eni tóüniit ontler oek gedaan zal worden t groote aantal zenuwkwalen rul itn whoofdpfja f tot da TOQnfga ade kcntrekenaa van apoplexie huawiïwoulw to i lM keeds all middeloo door aomedif nlie wctonaohttpa iigewend B Bent MUI dan otMnrai eeren nog Btei tijd komt d eer toe dat li door het gebitiik Diahen van den eenvondlgeten weg naa deliuid eene phyBHloglBohs ontdekkine geduan liceft dte na Iionderde proetseiiuiitM dogelieele wereld verbreid il en terwijl isij in wetenschappelijke kringen de hODgat 1 l iu ttlllB wfkt tevesa erna weldaad Dlijkt te aijn voor de aan genowkwalea lijdenda manwihlutil Bm geneeswijze ia aitgevondea door den gewezen Uffioier van Gezondheit Dr RMun Vftiarmtmm to Vilxhofen en benut op de ondervinding opgedaan in eene GO Jarige praktijk Dm wawMhtM vnn bet lio ru esiiinaAl p r dsv wordeu daartoe veaeblkt BtoAka rde lml oninlddellHk bui ket a nawf stel mfldeKedce ltf Met deae geneHwljM TWtM wnktSOt chltterende reaoltttaD rerkregen en zij maakte zooveel opgang dat van Mn dMr tm wnMW geechreven werkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en genetlng binnen korten tijd raeda da 81e arak ¥ eraohenen is Dit aoekja berat niet ÊÜum TO t hal gfMM publiek Terttaanbara TaikUrlKgen omtrent bet vezen der nlenwera tbarapla n dê Aaanüd zelfs in wanlioptga gtraUen Terkregen nitweiking maar ook vindt man daarla vatciUHktwpaUlk verbandeliniHa uit da aaaélscb blad a die a lu tt j vum van tal van getnifiofcriftan van boogf rstser a Voor de redenen waarom wij aan eene billuke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken verwijzen Wij beleefd naar een dor advertenties der twee vorige weken Bbfadca die aan deze geneeawijse gewUd Ub HMHMda anÖUUl tal van getnifiDbriltan van boog geplaatste geneeskundigen onder weln P éoHra Md dr prfr aas riSMl l k ta Parl i rHsRougemont 10 Btalagrsber mal dr praktlaasraad ftatsaMir aaa Mkrtnkilnslgaa Hallelit da Oiiaraiitan SiniUtirath Dr Cohn te StetUn Sroitfflana mti dr Brroad arta ta lahllnnn Dr Fortaflar gaaaaibsar dfraotsur van het boapKaal te Agan Sehalainitfe Dr Ssfeariai kaatiti Sutenralt Bed Ena Oarfaa uil dr lasaeiheer tllrsoteur dar galuano therapeutlaoha larlektlta vtar Haa tljdert ta Parlja nta St Hanaré 334 Ootiaul van Asohenbaoh med dr ta Carfn Dr Baabaat arrawL arta ta Zirkniti Obor4takaarat Jsehl nied dr te Weanen Dr C Dengavel te La Farrièra pval Ud aa Baa Coniiell Oantral d bygiftna al de SsnlL In Frankrijk en vele anderen Aan allen wiara HWwgr aiel meer ofmlndvr aaiisedaftnlSt T w y w w eiiawaebaiKbeltl llj eii waarvan do kenteekenen ziju ohronfaabe hoofdlijn nl ralaa aakaw hoofdpijn blosdaBdrana groats prlkkelbaarhefd gBJaaQtfheld lopeloosbeld tlohamalijka aaraat tm aaB haselijks tesitand rndar alle aieken die door bei oerte getioiïrn verden an nog IJjdaii aaa d K folgen dau Taa saoala verlammingen onvermogen tot ipreken zware tongva naalaHIk sllkkoa atlJfMM der gewriohtan nat voortdarsnds pijn plaatselijke zwakte verzwakking ven geheugas anx dn ril dia r aad oader geneaskündiffe behandeling geweest zijn maar door ile bek de middelen ala onthandufmen koiidwatarkunr wrijven eleotrlseoren stoomlool of zeobaden geen genezing ai lanlflB bvmavkwaal gevondan babban en ten slotte xü die vreen Kevoelen voof b i ert t an d aw ta reden hebben wagens Tarsobljnseten als zloh Banhoudend angitlg voelen verdooviag la bat batfl baaflfrpijn met dnliellgliald flttkarlnsin as donker worden voor de oogen drukkende pijn oadar hot voarhaon tulilng In da aorM bat voelen van kriebeling In het slapen van jhanden en voeten aan al oaM dru categorlBn rail maiswlljdera ala ook aan jonce molilni lIjdendB im bleakiuoht oa ItraabtalaHhoM ook aan gezonda lalfS aan lange personen die vcal met het hoold werken ea geestelijke reaotla wUiaB voorkomen vordt dJüngwoa aangeraden zich liet boven veintelde werkje aan ta lahkAni katmlk op aanTrajta kostalaoa an franoo ventenden wordt door Amsterdam door N Cl EllAN Co Halligeweg dS K t rdam F E vnn NAKTEN U4ILPF Apotbeker Kozta HoofbtSM h eebt R LOBKV A POHTOH OndegracEt bil de Gaaxdbrng I UD Op da vgiennlscn medii nale tentoonstelilog is de Dr Wel i soba f vljie d or JnrlJ met de Kllvereu aiedaille bekroond FDIKE OD DE SCHIEDAMMER GEÏÏE7EE Merkt NiaHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B A ls bewija van eohtlioid is cachet en kurk steeds Toorzien ran den naam dor Firma P HOPPE Sociëteit ONS GKNOEGEX 3e Itouneraeiit VoorsteUlni Donderdag 10 December 1896 Vereenigde Rotterdamsche TooodisteD Directie LE GRAS 8t HASPELS Tooneelspel in 3 Bedr Tan Hxniiik Ibbbh Aanvang half S uuf j p Genoue bepalinijeD en prgmn BINNENLAND GODDA 8 December 1896 Bedenmidilag vard ten Riadhuiie alhier aanbesteed de leveriog van de ten dienste der Gemeente gedurende bet jaar 1897 benoodigde materialen all Perce 1 Boatvaren logesehrerp werd door W Hoogendök Wi 2l pCt ben tarief J Vergeer en A Sanders 5 pCt ben tnrief Pereeel 2 IJcerwerk Pirma J J Verdries 3 pCt ben larief J H Kok 25i pCt ben tarief Perceel 3 Sppere en lichte IJzerwaren Firma J J Verdries 4 pCt beo tarief J H Eok 32 i pCt ben tarief Perceel 4 Koper Lood Zink en Soldeer T A van Berkel 5 pCt ben tarief Firma J i Verdrie 6 pOt ben tarief J H Kok 21 i pCt ben tarief Percaal 5 Verfwaren en Glaa A Bontekoe 5 pCt boren tarief C van Dillen en Zoon tarief B Zantroort 2 pCt ben tarief Perceel 6 Teer J IJpelaar Ji 12 ben tarief J Q Kok U pGt ben tarief Perceel 7 Kalk J Zwart Pi 15 pCt ben tarief A Jonker en Zd 16 pCt ben tarief Perceel 8 Grint Q Alblai te Waddioxreen 2 pCt boren Urief G Broere 6 pCt ben tarief J Ondakker te Mgdrecbt 7 pCt ben tarief Perceel 9 Zand C Broere 6 pCt ben tarief Perceel 10 77000 Beo Abin Keyeo Lonis Beaufort te Lnik f 97 50 per 1000 atnks Jaoion en Sonpair blanve keien f 96 per 1000 atuks Als Torige lerering f 94 per 1000 stnks Perceel 11 25000 Vecbtsche Btraatklinkeri Waalrorm O T d Broek Utretbt f 21 50 per 1000 stnks G Kamp te Lin cboten monster A f20 60 per lOOOitnka Bonté en Bekker te Wgk by Danratede f 19 93 per 1000 atok Maats Erren H Trip f 19 74 per 1000 stoka ü Kamp te Linscholen monster B fl9 G0 per 1000 stuks Gebr Tan Stngrenberg Utrecht f 18 65 p r 1000 atnka TFÜiLLETOJ M Mil 1 Bffl U ylk riokt m ne reia ook loo kort mof elijk en nur mijn toetand in antwoordde hy met faeesohe Item ffWjjl ik wist dat gij bij Leotiore waart heb ik mij de reis naar Meeraa beiraard Goeden dag moeder terw L hy de hand der oade vrouw die aog itoQd rolgens de etiketta eren opnam en aan qni lippen wilde brengen ffLaat dat maar blgrén têidt de oude rronw kue hand na een liohten druk terugtrekkendj en sij Het Eich weder in hare stijre houding op dekanapé neder Dus moet gij biy mg eiJD kind Dat is iets niaawa en er moet wel iets gewichtigs aaa de hand sijn want dat ia n in geen tijd ingeratlen Brengt gij mij uiBsehien Iieonore had hem den leunstoel toegeseboTen waarop tij tot nog toe geuten had Z hielp Conitance den sieke Moht nadarsetten en aohoof hem een kusien ie den rug Hig had met een vriendeIjjken blik Toor die zusterlgke corgvuldigheid gedankt maar aanstonds daarna EÏjae groote sprekende oogen op lijne moeder geslagen mat eene uitdrukking die da ouda rronw eeoiklapi hare rede deed afbreken ËD toen hg geieten was en het bleeke hoofd tegen het zaohte knssen liet ruiten seide h i met aene eigenurdige trillende stem op langsamsn toon Gy b oalt fraariohijnljjk da tyding dat ik tot J C TeoTana te Zuilep i 17 90 p r lOUÜ atnks Perceel 12 55000 Veohtacbe BtraatkliokerB Vachtform G T d Broeke te Utrecht f 18 40 per 1000 Btnke J Brunt Jz to Woerddo f 17 99 per 1000 stuks ErTen H Trip i 17 94 per 1000 stnks Gebr an Stugrenberg ta Utrecht f 17 92 per 1000 stuks Paroeel 13 75000 Blauwe IJaelstraatkünkers R U JoDgenburger ta Gouda f 6 64 per 1000 stuks Scbaiy en Bekker te Schoouboven i 6 M per JOOO staka Perceel U 30000 IJsetmetselpUvy R U JoDgenburger Gcroda i 6 84 Scbaiy en Bekker ScboonboTea f 6 84 Perceel 15 Het benoodigde planteoeo A Oöderkerk te Boskoop M73 T de Loos en Zo te Boskoop f 281 80 Yoorta werden verhaard voor drie of zes jaren 5 buiajea staande beaijden de St Janskerk voor letter A 5 werd ingeacbreven door i P Bahlmana voor f 20 per jaar A 6 M K de Vïies oor 1 17 50 per jaar A 7 Niet iogescbreven A 8 i G de Leaoiv voor f 14 per jaar A 9 M SprBflt Jz voor f 30 per jaar Aan de architecten F v d Straaten en H J Nederhorat Jr te Goada is opgedragen het maken der plannen voor de herbouw der af gebrande Vefk der Ned Her Gemeente te Haastrecht Da zaal Kaostmin was gi terea avond voor een vierde gevotd b de eoraie voorateU ling die Ben Ali Bey met zyo dochter althans daarvoor hebben wy de scbooue Hulamith gehouden gaf yVy zyo er zeker van dat niemand naar bnis ia gegaan tonder de gedachte Hoe xóó iets na mogelgk ia Uit plaataeo waar Ben Ali Bey zijo Indische en Egjiptiscbe wonderen en toovenaryen had vertoond was ona reeds gemeld dat hy de wonderlgkate en onbegrypeiykste zaken weet te doen maar zóó wonderlijk en geheimzinnig als t waa hadden wg obb niet voorgesteld Ben Ali Bey grapt in de lacht een grooto vaas staat op een tafeltje naast bem aog eeo greep weer een dito vaas op eeu ander tafeltje De vazen wandelen door een gebeioh zinnige maoht van de iafettjes af Ben All V Bey klopt met den tooverstaf opde tafeltjefi Op ieder er van vcracbynt ren ledige koffiekan w M P awwi M I f eeu tweede huwelijk zal overgaan F Neen moeder nog ntet later raischien Bie woorden uilgesproken door iemand die in sulk een toestand verkeerde moesten do vroaw voor wie zij bestemd waren wet als bitteren spot in de ooren klinken de toon waarop hij ze uitsprak scheen echter geen lust tot spotten en verraden De oude gravin liet zioh echter door dien t on niet misleiden lij bleef hare gewone houding bewaren en bare duimeu draaiden om elkander Hare gelaatstrekken verrieden nie s van den storm die geheel baar innerlijk in beweging bracht geen Bpoer ook van ipanning of nieuwsgierigheid naar de aanleiding die haren zoon in zulk een toestand tot die reis kon hebben bewogen i Mft t toch kom ik om iets nieuws te verkondigen hernam graaf Eugeniua op denzelfden toon z jne stem beefde nu niet meer n aar klonk vrij van alle baristochtelykheid irGewichtig kwam mij dat nieuws óók voor doch daarin zal ik mij mogelijk vergiosec Maar gy mijn lieve kind bier wendde h zich tot Constance die nog altoos uet een ernstig bijna somber gelaat naast bom stonil irmoest one nu liever alleen laten Ik heb u te lief dan dat ik uw jong hoofdje met myne mededeelingen wil bezwaren die zeker niet van den vroolgksten aard xj n Oa liever bijeen pakkan wat gjj voor eenige dagen noodig hebt uwe mama zal u wel toestaan beden middag met mij naar buiten te rijden en een dag of wat bg my t blgven Niemand aprak een woord Qravin Leonore die inigelgks nog attooa was blyven staan nadat zg haren atotl aan baren broeder bad afgestaan kntkte ham b aa werktu aiyk tot san tesken van toaatam ü l l lH Ü WBBBlBHWii PJ a L UJaiM I I Heaioh tedïg een knecht loopt ar mede de za door om de ledigheid er van te tooneii Op d B grond staan presenteerbladen met witte boaUD en groeae erwten de toovenaar gooit zeis de hoffiekannen Hy raakt ze aan en de aflne kan ii vol dampende koffie da andere vol klontjes suiker Beo AH Bey dekt een der tafeltjes met een doek hocaa pocua een servies staat er op kant en klaar en de koffie knn worden geacboukeu eo wordt ouder bet pnbliek roodgodiend og sterker UeQ Ali Bey teekeitt mot kr tatrepen een poppetje op een zwart doek op da piano in da zaai laat hy iets spelen en bet krytteekeniugatje word een dansend poppetje De helft wordt van het bord geveegd de andere helft blglt dansen Ifk slot van en avond Ër wordt een dooa geiilaatst op eeo piëdestal vóór het too neeU scherm Ben Ali Bey opent re en men ziet liet hoofd van Sulamitb zg lacht zy praat zg beweegt ongea eu mond de toovenaar draait de doos rond het hoofd blgft maw vraagt men zich af waar is het liohaam der jonge vrouw Waar spiegels ziet men niet niets gaheimzinniga alteen dat hoofd over welke machten gebiedt deifl man n Ali Bey geeft nog een voorateUing Men verxaime niet ze hy te wonen het is der moeite waard eu de helft van al die geheimTÏ aii e toovenarijaa vermeldden wg nog niet wf eden slechts een greep hier en daar anders werden wg al te nitvoerig Natr men ona uit goede bron bericht is da heer D F Stieveo alhier bandelende onder de firma Stieven Co voorbeen W Halleman snipperfabrikanten op de tentoonstelling vao voedingsmiddeten enz te Bordeaux bekroond met de boogste onderacheidicg n l het Ëere Diploma Genoemde firma ontving reeds züverea en goaden ouderscbeidingea op de bakkergten toonstelling te Bolsward en op die der voediogamiddelen te Amsterdam Het is heden 25 jaar geleden dat onze wethouder Dr F H G van Iteraoo tot doctor in de medicgoen promoveerde Kortea tyd daarna vestigde hy zich als art in onze ge meeote en Ieder went hoe hg zich door zgn bekwaamheid humaniteit eo hulpvaardigheid veler sympathie en aller achiiog verwierf Sedert jaren riep het vertronwen der kiezers hem ia dan raad en sedert een paar jaar vervult hg het ambt van Wethouder dezer gemeente Het ia dan ook geen woider dat zyne vrienden en patiënten dezen dag niet onopgemerkt ming toe ConsiaDce gaf haren oom een kus op het voorhoofd en verliet de kamer en toen eerst nadat het slot wel degelijk dichlgesp rongen wss vatte de oudo domo het woord weder op en eeide op den koeliten toon dien zg koa aannemen Wat zijt gij plechtig kind I Oij zoudt iemand angst aanjagen rDat zou er naar kunnen zijn antwoordde bg bedaard en op een toon alsof hg er voor bet oogenblik niets wilde bijvoegen Ëorst na eene langdurige panze gedurende welken tijd zijne zuster op heeta kolen scheen te staan zooveel onrust toekende ziob op haar gelaat en in hare zenuwachtige bewegingen vatte hij het woord weder op nik heb gisteren een bezoek gafaad moeder van iemand eene vrouw ik weet niet hoe ik hanr Dormen moet die voorheen in uwe dienst geweest is of het misaobien nog is zeide h langzaam en ondanks sijae heesohe stem duidelijk genoefir Het was eene zekere Lizette gg kent haar ongatwgfetd wel Zij ia immers ook bij oom Arnold in Merkenau geweest 10 den lijd toen hij zgne vrouw verloor De houding en bet gelaat der gravin Meerau waren zoo raogelgk nog bleeker en strakker geworden zij sprak eehter geen woord Die vrouw heeft sedert dien tgd ik weet niet waar gezworven ging Kugenius voort ten ik weet niet waarvan geliefd Zg is naar het schijnt buitengewoon aan u geheobt gebleven en zou zooals z mg zeide zelve naar n toegekomen zijn indien de reis haar met door hare rbeumsdak en hare armoede onmogelgk gemaakt werd Waarom zij u niet geschreven heeft hetgeen zg oordeelde n te motten latan watan ua ik aiat knooeB taggao wijl i J Meten voorbggaan Ken oommissie werd gevormd die den geacfateo jubilaris een stofielgk biyk aanboden van hun genegenheid bestaande uit een boekenkast die bog wel niet ger eed isi maar beloofd een waar praobtutok te worden Wy wenscben onzen geachten dokter nog menig gelukkig levensjaar toe ook ia het belang vau onze gemeente en ign tairyke vriaadaD In da Volksleeszaat Nood god steeg zal op Donderdag dan 10 December 1896 s avonds te 8 Dur precies eene voordracht geboDden worden door den beer D de Klerk te Rotter dam Onderwerp De Nieawe Kieswet Toegang Leden Donateurs en Nutaleden vrg Belaugatellanden voor iootce er plaatiea zyn tegen 5 cent isder By kun besloit is benoemd tot Ie luit hg het 2a reg iuf de 2e luit C J GroothoS gedetacheerd hg het leger in Ned IndiS Door veracbillende visohverkoopers werd heden ter gelegenheid dat de afslager de heer C vao Velzen 25 jaar die betrekking baaft waargenomen de viachmarkt versierd en dai j obilaria gefeliciteerd Nu 100 goed als bealiat ia dat met 1 Jan da nieuwe wet op het personeel inwerking treedt meenen wg onzen lezers een dienst te doen met hen ta wgien op do volgende voordeelaoi welke een gevolg van de nieuwe regeling agn Van geachte dcikundige zgde werden wg daartoe io staat gesteld wy vestigen dan de aandacht or op 1 Dat voortaan niet meer zal baboevai te worden betaald voor deuren en vensters 2o Dat voor perceelen met ene haardstede of met twee haardatedan wanneer daarvan één s winters eo een s zomers wordt gebezigd in geen geval naar den tweeden grondslag haardateden behoeft te worden betaald om onbelastbaar te egn behoeven de rookQÏtgaogerj niet meer onder het dak te worden afgebroken 3o Dat alle perceelen onverschillig hei aantal haardateden gahael vrg zyn van belasting wanneer de belastbare huurwaarde vaa het perceel te Goode niet meer bedraagt dao f 87 50 4o Dat de daarmede overeenkomstige cgferi tu genoemde gemeente welke vrijstelling gavei van belasting voor haardsteden en mobilairi bedraagt f 140 5o Dat lokalen nitsluitend voor koatsehoel gebezigd zoomade inrichtingen ala bgr Militair Tehuis Tehuis voor diaoatboden Ons Hnta misschien niet var van MathildeDburg woont en ik uw zoon b n kwam zg in liaran angit bg roy irin haren angst f herhaalde de oude dame nu voor het eerst weder mst eenige levendigheid in haren toon Bï u P In hnren an st bg m zooala ik zeide Hare vroolijka nicht Begine is wanhopig bg haar gekomen gister morgen geloof ik Oom Bruno ia met zijn pleegkind de dochter van oom Arnold in Stocks bet oude wondnest ontdekt en na dien tgd is er poging tot moord op het jonge meisje gepleegd Tot nog toe heeft men in de meoniug verkeerd dat zij lood was gitg Kugenius voort altijd op dezelfde eentoonige duidelgka manier zonder acht te slaan op de blijken van ontsteltenis die zioh op bet gelaat zijner zuster vertoonden ndooh in den laatston tgd begon men er aan te twijfelen wigl men den dokter van Leitheim bgna dagelijks naar Stocks zag rijden De moordenaar óók weder een oude Merkenauer die tegenwoordig als goochelaar of atbleet of iets van dien aard de kermissen afloopt nKugenius gg zgt verschrikkelgk I zeg toch in eens wat gij te zeggen hebt viel zyne zuster hem met bevende stem in de rede ffZijne ziekte heeft hem aan bet gabmikaQ van druppels gewend kind en bij keurt nu dat druppülsgewiji toodieoen zijner medioijnea voor iedereen het beste ook voor ons £ n waarom niet Uen kan sterke middelen slechts in kleine hoevaelheddn verdragen JTerM wrw i jf j