Goudsche Courant, donderdag 10 december 1896

No 7143 Donderdag 10 December J800 35ste JTaargang BRAND E N WATE RSCHADE De wegens BRAIVD en WATEIl Beschadigde Artikelen NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd zallea dezer dagen tegen wm UITVERKOCHT ALLES MOET WEG Magazijn DE STAD PARIJS Markt A 62 Enveloppen 2 S0 en 5 de iOOO uiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN Soclelcit ONS GKNOEGEM 3e Ihonncment VaorstelUiir Donderdag 10 December 1896 Vereenigde RotUrilamsche Tooneelisten Directie LE GKA8 HASPELS Pmispel in 3 Bedr van Hïbbik 1 Aanvang half 8 uur 1 Gewone bepalingen en prgzen Dank zegg ende voor het gfenoten vertrouwen heefl ondergeteekende de eer zijne greachte Clientèle te berichten dat zijne Minoraalwaterfabriek en Biertottelarij MET I Jan a s ophoudt te bestaan Tevens verzoek hij beleefd de leege fflesiSClien terug zullende de volle voor kostende prijs terugf genomen worden üouDA 8 Dec 1896 S STEEl ISMA Draai Orgel Duidelijk ieder stuk spelende OLYMPIA met 2 verwisselbare noten slechts 1 15 franco tegen vooruitbetaling par Eembour I ÜS per sink I Hieronder yermelden wn eenige der voorhand en zflnde Muziekbladen Bg het 8oa r WoXniet boo SieneUat mg lo Tar R Ra Bom 0 Margar tha UO ekoone Natuar D arme Jonathan De me Student Don Caesar Bicoacio Zigeuner baron Do laatste roo Norn Cavalier Bu I verder vele ander bekende Liederen Dansen Opera s etc voorhanden IfB Lo e I Noten slecht 10 Cts por stuk GSCHUBERT Go Amsterdam Z Voorburgwal 258 Gtébrt StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde febrlcBtiel en uitaluitond gobraik van Sja en üjnsto grondstofion garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwtourig beantwoordende aan den inhoud der resp Etikotten De Firma behaalde 27 Breyets als Hofleverancier 44 Eere l iploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend a febritaat Kceds 187é schreef de Accademie national j de Paris I Nou VOO déMmona nnoHedalIIe or pMsmlère eliMiie en oon Id ratJon del votro oxoellent ftibrtoatlon de Chocolat bonbons variéa oto eto StoUwerok t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Conflseura Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Joliiu Mattenalodt JUnstordam Kalverslraat 103 Wed A PINO TANDARTS Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geh m6 uitspattingen is net beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIi G Hollaudsohe uitgaro met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka daizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland E CASSUTO Turfmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en WOENÖUAGS Wflt heste inwruna tegen Jk Li Rbomnatielt Leadenpijnen kortom tagoD pijnen van allerlei urd f is met het bnti mm aan te wenden tegen fiS Anker Paiwixpeller in ieder huisgezin Hennep Waf moet dofl gteeda JL=1 mrkin d worden e hoodM Pr s 50 oent 7S oest ea 1 25 de fla ili Voorlmaden in d mceflte Apotheken en by F A ïchteT Go te Hotteniam Te GOUDA by A WOLFF Markt A U4b en Dl LAAT en VAN SON apotheker Markt FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ttN Gheuische Wasscberij Vi H OPPE HEIillEll 19 BruUkade BotterAam Oebreveteerd door M den Koning 6 aWINKEL CB der Belgen aoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen KIIMiNKHJK Srü MM Kvi RU t Ciir Misrur w Ssnii Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens staaUbewerkt Wegens uitbreiding der bbjriek JD zgn deprgzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eena week Hrt b te oiuchadelykit n fi Mfc makkelykste poetamiddel voor Heerea en vooral dames en Kind schoenwerk c la de Appreluur van C M Mliller It Ce V i BerllB Beuth Slr 14 M nlett oed ÜL op naam en fabrieksmerk Verhryehair by Hwen Wlekellin In ohaan M Gouds Druk Tau A BUINKMAJN ZOON BINNENLAND OOCDA 9 December 1896 VERGADERING VAN DSN GEMEENTERAAD Vrgdag deo 11 December 1890 s namid d B een our Aan de orde Voorstel tot tydelyke belegging tbd bet door wüleD mr A A van Bergen IJzendoorD aau de gemeente vermaakte en op 5 dezer uibbe taaide legaat in geld Yooistel om aau B Blom onderbaiida ti verpacbteu hqt overzetveer op de Tprisiuge gracbt Voorstel tot het verleenen van onthefBog van aauslagen ia de plaatselgke directe belasting naar het iukooieo dienst 1896 Reclames ia zake de plaatselyke directe bela tiBg naar het inkomen dienst 1896 Suppletoir kohier der plaatsetyke directe beljuting Daar bet inkomen dienst 1896 Heden wapperda vnn de Stedelijke Gasfabriek de vlag Op een door ons aan den heer Directenr gedane vraag denlde deze oni mede dat in de laatste ÏJ4 aar 5060 Kub M fia varen gcbroibt Toen in 1887 de gaslubriek werd gebouwd vleide men 2ich met de hoop dat het al mooi xoii z n als men tut 4O00 Knb Ufter kwao Nn heeft men eeu verbrnik Tan moer dan 25 o waarop bjj den bouw werd gerekend Deze maaud is evRneena eeu jobilenm daar by de overname 380 gasverbiQikers waren ea nu meer dan 1000 gasver brnikers Nog kannen wfj mfdedeelea dat m deze maand meer gasmeters zyn geplaatst dan in het geheele dieostjnar 1894 Uit bovenstaande cyfers blpt voldoende dat oietlegeijstaaade de vele werkzaamheden bij de gasten toonstalling van het personeel zoowel vanden Directeur als van het overig peraoueel veel wordt gevergd om ieder naar bebooren te kunnen bevredigen De afdeeUng t Gouda van het Nederlandseb Oaderw zers Genootschap zal op Zaterdag 12 December 1896 eene buitengewone ergaderiug houden in bet lokaal vkd den heer A Dam Kleiweg des avonds ten zeven uur De agenda luidt aldns Mededeeliogen Herstemming voor een lid van hetHosfdbestunr tusschen de heereo Straatmanen Zernicke Gelegenheid tot atemmsn gedurende de Vergadering H t Oaderwys in de aanvtDgsklasse tBVlLLETOX i imii 1 Bid Zoo ia het mama Nu daa de moordenaar achtte bet noodig lioh in Stocks zelf zekerheid te verschaffen maar h werd er betupt gegrepen als den moordenaar berkeod en eiodelgl door oom Bruno naar Breiteafeld gezonden waar hij achter slot zit es vaar hy reeds meer dan ééa vorboor ondergaan heeft De hemel weet wat daardoor aan het Hoht ka komen Regioe is op de vlucht gegaau en heeft ziek enkel bij Mzette een oogenbÜk opgefaoudec om haar te vertoeken u dat allea te berichten moeder waarom begrip ik naluurlyk niet volkomen Ik heb evenwel aan bet dringende verzoek van Litette gehoor gegeven eu beu van morgen terstond lier been geradoo Nu weet gij bewogen heeft tiek als ik ben van huis te gaan of de tijdingen welke ik u breng voor u van aanbelang tiju moeder moet gy zelve beslissen fHama om Oodsvll teg fluisterde Laonora met esn gelaat dat zoo vit was als eens gepivisterde muur ifbebt gg met dien man dan ook verstandhouding gehad Ik heb a dat van moi en al eens gevraagd I De gravin Meerau had de mededeeünicen van haten zoon aangehoord zonder het geringste teeken an belangstelling veel minder van starker aaadoeag te given SJeohtt hare duimsn bidden hiui Proeve van concentratie en van handenarbeid als integreereud deel van het Ondorwya in te leideu door den heer G J Ligthart Hoofd eener School te sGraveohage 4 Rondvraag en sluiting De Leden der Afd hebben voor deze Verl aderiug het recht Ouderwyzerressen en Onderwyzera te introduceereo Deze vergadering zal z ker goed bezocht worden De beer Ligthart lid van het Hoofd bestuur vau het Ned Ooderw geuootsch heeft de gave vap het woord Mot het oog op hei onderwerp ïHet ooderwüs ia de aanvaage klasaec boupt bij dat ook onderwyzeres en onder zijn gehoor zulten zyn Het bestuur der Afd iGoudac heeftdaarom aan de oiiderwyzrreasen te dezer atede eene invitatie voor deze byeenkomft gezonden en hoopt dat velen daarvan zullen proflteeren Zy die lid wenachen te worden hebben zich slechts op te ge eu akn den len secretaris H E van der Roer alhier H H M M de Koninginnen zollen morden omstreeks II uur des foormiddags uit bet buitenland in de residentie terugkeeren Over t algemeen mag meu aannemen dat wanneer iemand voor het eerst m t huwelgk traedt dit dan de gelukkigste dag vnn het leven in mnar wanneer men dan op deozelfdeti dag tot vier raaandi n gevangenisstrat wordl veroordeeld wegens mishaodeliog is dat geen buiteukaosje Dit ondervond D V ia Oude water die de vorige week ia het huwelykaboatje stapte Blyde en droeve herinneringen wisselen zich in het leveo af De directie der Tielicbe assurantie maat sebappy heeft f 25 geschonken aan de spuitgasten te Haastrecht omdat de door haar verztkerde gebooweo hy den brand van 28 Nov zoo behouden zyo gebleven De nieuwe sluizen te iJmuiden worden Zaterdag geopend Het eerst doorvarend schip znl zyn het naar Java vertrekkende stoomschip Koningin Wil helmioac dat nam I uur te IJmuiden wordl verwacht Reuter seint nit Rome Het prysgereoht heeft gisteren 8 December het opbrengen van de Doelwyk wettig verklaard Tengevolge van bet sluiten van den vrede met Abessfnië bestaat er evenwel geen reden meer om de verbeurdverklaring van schip es lading nit te spreken Zy blijven ter beschik spel gestaakt ea bare handen lagen vast in elkander geklemd in baren schoot Kerst toen hare doobter die angstige vraag tot haar richtte sloeg eij hare oogen langzaam eerst naar deie en daarna naar haren zoon op zij sprak geen woord maar drukte hara duane bleeka lippen stjjf op elkander ea cindelük hoorden bare kinderen een geluid alsof zg hare tanden op elkander knarste Wederom verliep er een oogeublik van akelige stille vaarna zij eindelijk met moeite de woorden uitbracht flWat gij daar vertelt is erg genoeg voor degenen wie bet aangaat maar wat heb ik er mea te snaken Na die woorden die bestemd sohenen om bars medeplir htigheid aan de misdaad te loochenen mom pelde zij afgebroken b na onhoorbaar en blijkbaar zouder het zelve te veten do voor baren zoon zoo vreeselijke woorden vNaar Breitenfeld Die dolle Marks f Verhoord Maar wat kan hij bawijzeo P Op dat oogenblik trad oen knecht met zachten tred de kamer in en zeide dat graaf Kobert met eeo anderen bejaarden heer aau de voordeur stond en dat zij naar de gravin Meerau vroegen van wier verblgt bij bare dochter zg konnis schenen te dragen De knecht had de beide hearea iu den salon gelaten Moeder fluisterde Leonore ontsteld waarna ty tot dan knecht zeide Wij kannen vau dasf geen bezoek afwaobteu Koert het spgl ons Daarop bedekte zg oomiddellgk weder haar gelaat met bare handen welke zy sedert die laatste afgebroken woor den barer moeder daarvoor had gehouden als vreeade tg het liohi Ds kneekt ging eveo uoht tsrug als hy geko king van de eigenaars tonder dat dezen recht hebben op vergoeding wegens geleden schade Binaen tweemaal 24 uren zoo laidfc art 10 der arbeidswet na bet eindigen van de arbeidsbetrekking taasoheo den jengdigen persoon en hem die dezen arbeid deed verrichten is het hoofd of de bestuurder van het bedryf of de onderneming verplicht de betrekkelyke kaart by den burgemeester terug te bezorgen Een timmermau te Nymegeo die zyn knechtje outaloeg doch vat terugbezorging vau de kaart betr t 191 dagen m verzuim bleef werd deswege door den kantonrechter veroordeeld tot oene geldboete vsn f 95 50 191 X 0 50 subs 191 dagen bechtaois Hit boofdbeatnur der Vrreenigiag ter be vordering vau Fhbrieks en HaodwerksDyverheid beeft aan de Tweede Kamer eeu adres gericht waarin het verzoekt het daarheen te leiden dat een offlcieele commissie voor de aanstaande were iUentoonstelliug te Farys worde benoemd en de kosten eeuer Nederlanducbe afdeeliog voor een goed deel door de schatkist worde gedragen Aan bet poütie bareau LeidaohepleiD te Amsteidam is dezer d agen een nogal merkwaardige zaak o derzocht Een huiseigenaar ia de Borgerstraat heeft Dai9 iyk ran huurder die sedert weken onwillitl il om te betalen Wanneer nu de man den wettigen weg Volgt heeft hy bij de reeds niet betaalde huur nog minstens drie wekeu buurschade Nu heelt deze eigt naar aan zyu osderbaas last gegeven om aan dat huis te doen wat dezen goeddunkt te doen en die baas heeft goed gevonden om de ruiten aan de achter yde van de woning te verbryzelen Dit nu gaf den nalatigen betaler aanleiding om zich by de politie te gaan buklagen wat bet gevolg bid dat partyen by d n commissa is van politie werden ontboden De feiten werden door den huiseigenaar en zyu onderbaas niet ontkend en verdedigd met bet beweren dat wanneer iemand een woning bij dezen bniseigenaar huurt dit by de week geschiedt De bewoner krygt een bewys door beide partyen geteekend waarby wordt bepaald dat met een week opieggena de overeentcomst te niet gedaan Ia het onderhavige gevil was door den eigenaar de opzegging geschied loodat deze on meent met zyn eigendom te kannen doen wat hem goeddunkt zonder er rekening mede e hondeD of de opgezegde woning waarvan eea huur moer werd ontvaageo nog al dan niet werd bewoond men was Wat zuil gg doen moeder F Veel tijd om n te bedenken hebt gij niet vroeg graaf Eugeniua En h i keek hg die vraag de oude vrouw met meer gevoel en medelgden aau dan hij aanvankelijk getoond had Hoe zacht bg ook sprnk klonken zgne voorden toch akelig luid door het doodstille vertrek Ën bgna op hetzelfde oogenblik toen bet enkele voord Blgveo de strakke lippen der oude vrouw ontglipte antwoordde eene andere diepklinkende stem door de geopende deur van den salon De tijd ran kiezen is reeds roorbg Qij hebt de vraak van God en mensohen zoolang getart gravin Mearau dat y u eindelijk thuis zoekt l Bij den eersten klank dier stem aren de oude vrouw en bare kinderen opgevlogen en de eerste Blond bevende over haar gaosohe lichaam met de zioh snel afwisselende uitdrukkingen van ontzetting woede en haat voor den man die de woorden had uitgesproken Zg snakte naar adem en bracht eindelgk met moeite deze woorden uit Brano vervloekte Waanzinnige vrouw sprak ds oude beer want het was Bruno voo Hagenbach die met opgeriehtec hoofde met vasten tred midden in de kamer waa gekomen en zgne doordringende blauwe oogan vast op zgne vgandiu gericht hield Waanzinnige vrouw wat heb ik wat hebben wg u misdaan dat gij awe woede tegen ons hot viert als eeu wild dier zonder te bedenken dat die aanvallen teruggeslagea of ook wederkeerig zoaden kunnen wordeu Zgt gij zoo oud en zoo zwak geworden onbarmhartig wezen i Maar tk ban niet gekomen om u aan te va len iprak hl varder sender dat de oade vrouw of hare De commissaris vao politie wees deo genatrop het gevaar dat zou ontstaan wanneer alllihuiseigeanren eens op dergelyka wyte soadei gaan handelen met onwillige bewoners daèbad men meeiidi d commiastrie wel Mi dubbel zoo sterk potitiecorpi noodig Mair de eigenaar verklaarde niet vaa itak gewoonte te zullen afwijken wyl de wat hiefzyoN ioaiens hem tegen kwoadwiltigtn nietbesoberoit Hy gaf zyn vojrnemen te kennen deenoo Min zolke gevallen da deuren f ruiten nit dewoning te nemen of pannen uit het dak tfverwyderen Dese zaak aal binnenkort vomjden rocht r komen Velkadgb Staton Generaal 2 Kauk Zittiog tm Dinsdag 8 December Goedgekeurd is de lappletoire begrootiagvan bÏBuenl zaken van 1896 i Daarna is voortgezet het debat over boafdlstuk V en wet Hooger Onderwya 1 Dr Kajper kwam op tegen de miekeoDinffl door de regeering van de homoepathie die aan de nniversiteiten niet ia vertegenwoordigd tegen onvoldoende bezetting der faoaKeitflo tn oogelyke behandeling der verschillende univer aiteitsu Hy wenscht aan elke nniversiteit i een der 5 faculteiten volledig Voorts verdedigt hy de gelykstelling van vrye gymnoaia I met de openbare en opheCBng van de burger i lyke gevolgen van het staats hooger ouderwet De miniflter van binnenlaodsohe laken kan zynerzyds aan dese eisoben oiet voldoen Hg is voor veelheid van nniversiteitan en niet voor eeneydige bevoordeeliog van eeo faculteit md een universiteit Protectie van een bepaalde richting is geheel ui esloten bg benoemingen wordt niet op richting gelet Een bepaaipe hemoebpant aan te stellen zoo atrgden met bet baginael der regeermg maar de mediiche professoren zgu volkomen vry bomoepatbie ka doceeren Overigens acht hg den invloed der professoren op de wetanBohappetyke ontwikka liug niet zoo overwegend als Dr Kuyper meent Dr Kuiper hield agne beweringen vol en handhaafde zyoe becyferingen tegenover den heer Tydeman De minister handhaafde agoe opinie en beweerdn dat aan de overhsida hoogesoholen wezeoiyke vryheid beerscbte De heer Bdalaerts heeft voorgesteld de egfers voor bet etbaogrsfisch mueeam terag la brengen onder de universiteitsaitgavoii De minister betoogde ten opiiohte van cöa bevoegdheid om ten deze te beslissen dat de ethoografiscfae verzameling a i uiet onder de onderwysverzamelingeu behoort hetgeen da Kamer verleden jaar reeds bgna heeft besliit kinderen een enkel woord spraken ilc had aidere plannen met u Ik was niet van plan u de straf kwgt te schelden maar ik had die laak onder oni witten afhandelen Nu gg evenwel de toevlucht tot zulke ellendige verktuigea hebt genomen na die kerel die te Breitenfeld gevangen zit verketgk byloiiderheden zou kunnen uitbreugen velke ik toen ik hem liet ratten en n ar Breitenfeld transporteeren nog voor onmogeiyk zon gehouden hebben nu kom ik tot u niet als vreker maar ala de oudste der Hagenhacha en ik zeg u Neem u in aabt Eugenie Meerau de vsreldlgke macht veet vat i van u te denken heeft en beeft bare boden om a uitgeionden Gg moogt nitvoeren wat gij wUt maar een lid van ons ood gealaobt zal door niemand daa door Ood zelven of door zijne funilie gevonniad worden Vernietig wat aanloidiog tot de ontdekking uwer schuld lou kunnen worden 6Sk dit en bg legde bet zilveren mesje op de talal waarvan het lemmet nog met Dora i bloed bezoedeld wu f Ik heb het niet aan de justitie willen uitleveren i de naam myner moeder tal nooit in lulk eene zaak genoemd worden De oogen der oude vrouw daalden op het me neder en hieven lioh weder tot den grysaard op met een verglaasden blik Zg snakte een oogenblik naar lucht anti en angstig haar geheela gelaat vertrok tich ea in het volgende oogenblik viel ag plotaaling met een roggelend geluid op de kanape neder Ik heb het wat getegd sprak Bruao von Hagenbach plechtig al bleef aQ voor menacheiyke alraf bevrijd ik was seker dat Ood haar treffea zon