Goudsche Courant, donderdag 10 december 1896

No 7144 BRAND E N WATE RSCHADE De wegens BRAND en WATER Beschadigde Artikelen znlleu dezer dageo legen UITVERKOCHT av ALLES MOET WECM Magazijn DE STAD PARUS Harkt A 6S Wed A PI IVO 35ste Jaargang Vrijdag H Decembei J800 mrnim mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken y De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTtEN worden geplaatst tui 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteutiën tot 1 uur des midd Waf i tawriJTliig togea JiohL BkoBiMiBi Leadeiii iian kortom W l Anker MiExpeller W t LJJJ WllWimwunl wenitoitogm f slAafcer PaiiilxpeilBr Wlt J J tMdi bi ieder huiifadB is üL r ABfcH falfrExpelfen I Pi BO aant M onit u f 1 21 dg llasük I voorhaaden lo d mwite ipotMei bï I F A tüoliter O ts Hottwilini Te GOUDA hg A WOLFF Markt A U4b en DE L4AT en VAN SON apotheker Markt Oouda Brui lan A BBINKMAfl k Z0ON SM MinZlESSC HDOL De COMMISSIE Tan TOEZICHT over de STADS MUZIEKSCHOOL ie Qouda brengt t r algemeene keunig dat zg op VOJ DMBDAO den g n OBCMMBMB 1896 des namiddags tbd één tot drie ate in hefgebouir ABTI LBQI ttuehrifelnff tal houden voor de Kinderen welke aan het onderwQB wettBchen deel te nemen benevens van élèvea voor bet Mnziekkorps der dd Sohntterg alhier VertUchten voor de toelating ijn a De leeftgd van aeht jaren vaarvcor een bew s van geboorte op de Secretarie gratis verkrggbaar is en 6 Vatbaarheid voor het onderwys dat zy wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den onderwgzer moet blgken Het aanschaffen van Instriïmenten is voor Wkening van den Leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwas in den Zang en Theorie 6 per jaar Voor bet onderwgs op eenig Blaas of Strykinstrnmeut ƒ 12 per jaar Voor het onderwys in de beide vorige aideelingen te samen ƒ 15 per Jaar Voor het onderwgs ia den Solozang 12 iwr jaar Voor het onderwys op de Piano ƒ 25 per foor élèvea der sehutterü worden tn trumenten verstrekt Onders o Voogden worden indachtig gemaakt dat na de iaschryving geen Kinderen op de Stadi Muziekichooi meer zallen worden toegelaten vóór de volgende iuschryving welke in de maand December 1897 zal worden gehouden Namens de Oommissie van Toezicht over de STADS MDZIEKSCHOOL P J H BROUWER Secretaris Omda 9 December 1896 PDIKB ODDE 0 2 schiedammer IbI nightÓap BwntSW Verkrijgbaar bij Hal M PEETERS Jz HSI N B A 1i bew s van echtheid i WÊÊK ÊÊ cachet en kurk steeda roor Koninklijke ilaebliialefalirlek DS EONMOEU VAN II N van Sobaik Co gevestigd te 8 Qravenhage HepplerHraat en tOa naby de Regentesselaan Hofleveranciors TAN Z K den ïloning 7aü België INDMGÜ HOEST g ebruikt de i i A Mlsrwege bekroonde Tap K V erfl lb ro ii deSuperior © DEÏÏIVEÏÏ Borsl Oonig Extract MELIANTHE FLACONS van éO Cta rO Cta en ƒ l verkrygbaar hg P H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H VAN MILD Vterstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J C BATELAND Botloop B V WIJK Oudeaalcr Een are Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geh jne uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW4RIKG Hollandscbe nitgare met 27 afb Prp 2 fralden Iedere die aan de venchrikkelgke gevolgen van deze ondea Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magaón te Leipzig Neuuarkt 34 ftruico tegen inzending van het bedr ook in poatsegels en is eiken boekhandel in flolluad Stoom AutomatisclieWalsen Ueelfabriek Amersfoort Fyn gebuild Tarwebrood wordt van do puikate soorten tarwe fervaardigd I blqft hior door steeds overheerlgk van smaak ha is verkrijgbaar in piaatVOrm 1 gemerkt met eeae snede over den rug in stuks van e l ot 10 I et 13 et 19Vi ot en 26 ot en als Waterkadetjes van 2 Ct QevOOn Blankbrood hoewel niet gekeel zoo blank alt het andere wittebrood I Tan uitstekenden smaak b zonder gezond blijft lang versoh en ie verkrifgbaar I in stuks van 5 ot 8V ot Il ct le i ct 22 ct 27 ot en 33 ot Tarwebrood met Krenten wordt van de puikste soorten tarwei prima krenten n rozijnen Befabrioeerd is hierdoor voortrefFelijk vao smaak en gezond blyft zeer I lang versoh 13 zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloer1 vorm in stuks van 7 ot lO i ct 14 ct 21 ot 28 ct 42 ct 68 I ot en 70 ct en als kleinbrood in speciale plaatvormen van 3 I ot 5 ot en 10 ot Gevestigd BROODDËPOT ter o veï it ajm b 1 met goede omzet van Kruidenierawareu one ia een flinke plaats zeer gunstige oonditiëQ l I Is vrij woninghuur gedeeltelijk vB t loon en pr risie Reflecteurenden moeien een kleine 1 1 waarborgsom kunnen storten eo in etaat z u een bill eo prya voor den opetend en aan 1 wezige goederen te betalen waar naar enz oó uit onderzoek gedaan sai worden 1 I Voor de redenen waarom wy aan eene biliyke verhoogin f der prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken verwijzen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken FEANSCHE STOOMVERVEBIJ IK Ghemiscke VassoheriJ vm II OPPE IIEIMEB 19 Kruialiadt BoUerdam Qebreveteerd door Z H den Koning der Belgen Hoofadepót voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedenwtt Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd BINNENLAND OOUDA 10 December 1896 HedeD middtg ie bü de TarUingelgracht opgehaald het lyk van A F v W die sedert Uaandeg avood vermist vras De overledene Wh gehQwd en laat eeoe vrouw mei een kind na Op rermoeden van bedrog in den boterbandel ie beden morgen door de politie een monater boter io beslag geoomeD Beroepen by de Ned Hervormde Kerk ie Reenwyk de heer J A Boers caod te Utrechi Hare Majesteiten de Koningianeo verlieten luister te elf uur Pallaoza Behalve de laatste twee degen was hel weder gedurende het verblp aldaar ooganstig Door de Vrouwen vereen igiog Tabeibac teWaddiogsteen is Donderdag 10 Deo onderbehoeUigen weduwen en otiden van dagen aan kleediagatakkeo en dekking de som uitgedeeld van f 223 16 Ia kaï was f 223 66 coodat 1896 sluit met een batig saldo vanf 0 50 l ot leden van de feesteom missie by gelegenheid der kroning onzer Koningin zyD ie WaddingBfeen benoemd ds heeren L P Hoogendyk C v d Torren Ki De Vos De van Niekerk A Witteman Dr Blanke en D den Bremmer Een firma in gedistilleerd te AmRterdani liet als reclame voor haar v aak oen wagen door de stad ryden bespannen met eea paar ossen welke ongewone benpanrjiDg oatuurlijk eengroot aantal kykers lokte Naar t achyot wordt echter voor bet bezigen van osaeo als trekdieren een byzondere vergunnioK van de politie vereiscbt en was ia dit geval die vergunning niet gevraagd Dïofldagüiiddag to n de reclame wagao weer nitreed werd hy op de Stadhouderskade by de Ferdinand Boltfiraataaogehouden en begeleid duor een groote menigte nieuwigierigeo near bet potitieburean gebracht W V N D timmerliedenvereeniging D E V te Amsterdam beett in hare hniahoodelyke vergadering besloten hare erklooxe leden atofFeljjlï te steunen Zy heft daartoe van alle werkende FEVlLLÜiO UM 46 ffij keeren thans terug tot Bobert die na het Mocktige gfiprek dat hij met Comtance gevoerd hid waarvan wjj in het vorige hoofdstuk gewaagden n dat hem tot diep ia de ziet gotrotfen had het huis der gravin Weith had verlaten in eene g Buwdsgesteldheid welke w den lezer uiet behoeven ts beschrijven Hjj was toch door de weinige woorden met welke Constanee hem voor de tegenwoor digbeid barer grootmoeder had gevaarsohuwd tot de oDtdekkiog gekomen dat de oude baron Bruno inderdaad gelijk gebad moest hebben sn da bron van a de o gelakken die de ouders van Dora getroffeu hadden b j de oade Eugenie Ueerau moest gsiockt worden Nu kon big zich gemakkelijk den ODgunstigei indruk verklaren dien de oude vrouw op hem gemaakt bad en die hem deed dduken aau lies wat de tantosie van roenigeea aan het booze oog deed gelooveu of aan dan geheimiinnigen onweeralaanbaren invloed die ééa menscb somtijda op hoaderdea sijtier medsmonaebeu uitoefent Toen Bobert over dat alles uadacht kreeg bij ten opaiehte van Constance een zeker gevoel van innige deefaisniag en ook van hoogachting voor het jonge meisje dat in die oozuivere atmosfeer hare onschuld zoo goed had bewaard en zoo vrij was gebleven van al de katperfjen wutvaa ijj s o dagelijks het voor leden een wekelyksche bela tioc van f 0 25 zcolaug de werkloosfat id duurt Alle werklooie ledeo zijo iegen Zondagochtend om half tien opgeroepen tot eeo verga derÏDg iu het iimraerliedengebouw Er werkt op t oogenblik voor soover men dat nagaau kan te Amsterdam oog een duizendtal diamanibewerkers De werkgevera die niet wilden uitgeven wachtten blykbaar op du vergadering gitterenavoad door den Diamant bewerkersbond gehouden Zy leven in de zoet hoop dat daar bet besluit tot achorbing der werkzaamheden van den bond weder zal ingetrokken worden Naar wat ont evenwel ter oore is gekomen is daarop oiot de allermiostt kans Men weet dat de uitgave t a het bondsweekblad ook gesel orst is Vrydag a a ver cbynt na het eerate nummer van De Diamauiindnstrie weekblad gewyd aan de belangen der diamantbewerkers Het wordt uitgegeven en staat onder redactie van Henri Polak Volksdgb In den afgeloopen nacht is een brutale diefstal met inbraak gepleegd by twee bewoners der Raamstraat in Utrecht Oe daders klommen aan de achterzyde der naast elkaar gelegen perceelen over een tainschutiing en kropen door gaten die ze in de glazen deuren op de warande hadden geboord naar binnen Verschillende voorwerpen van waarde vooral veel zilverwerk namen ze mee De dieven die vermoedelijk niet te Utrecht thuis behooren hadden over de afschattiug tuBScheu de beide taiuen een tafelkleed geban gen en ter weerszydeu eeu stoel op den grond gezet hoogtwaarschynlyk om in geval vati onraad elkaar erover te kunnen helpen Een der beide bestolenen houdt er een grooten hond op na maar deze sobynt niet aangeslagen te hebben Gelukkig zyu de beide inboedels tegen inbraak en diefatal verzekeid Door de Maatscliappy tot exploitatie van staataspoorwegen is voor hare ambtenaren de volgeode gunstige bepaling gemaakt Hun die io het bezit zyn van een bewy i van voldoend afgelegd aurunrueraira examen met vreemde talen en daarenboven door bet afleggen van een aanvollinga examen bewy geven van byeondere bekwaamheid indeFranBche Eugelacbe of Duitsche taa zal eene toelage boven hunne bezoldiging worden ver leend De toelage bedraagt per jaar voor de beeld voor ziob hnd gezien hg vatte voor besohoone lieftallige meisje dat reeds vroeger e6t gUDstigen indruk op hem gemaakt bad al ras eeae bartelgke belangstellende vriendschap op Dia tegenstr di 0 gevoelens ten opzichte der leden van byna betzelfde gezin doden bem in twijfel rerkeeren of hij nu bij werkelp xijn doel bereikt had en tot de ODtdekkiog was gskoinen dat de oude Bruno lijiie familie niel ten onrechte besrhuldigda verder zou handelen of niet of bg Bruuo zou mededeelen wat bij uit zijn gesprek met Constance begrepen bad eu hem tot handelen loa aansporen dan of bij zelf de zaak in handen zou nemen ea de oude zondares tot iu haar laatstea scbuilhoek zuu vervolgen welke laatste noodzakelijlcheid hem dan al weder deed vreezen voor de onsanganaois gevolgen welke s ne maatregelen Op het geluk vau Oonstanoo zou kunnen uitoefenen Hij gevoelde ziob zeer onxetukkig en weifelmoedig züoals wij zeiden Wat bij ontdekt had bad bg willen ontdekken on nu hü irist wat hij weten moest drukte z oe ontdekkiag hem zwaar op zgn eerlijk hart en hoe langer bij nadaobt hoe meer medelgden bij gevoelde met het arme meisje dat bestemd scheen om in oen poel van zonde te leven en dat i zoo diep doordrongen was van de diepe ellende eu onwaardigheid barer omgeving n voor wie hjj toob geen uitkomst geen redding zag ffWat was dat F Met die plotselinge vraag brak hg den loop zgner gedachten af wijl by ceo ruiter de straat zag langs rüdeu wiens gestalte bem reeds in de verte zeer bekend voorkwam wKon het mogelijk zjju dat de oude baron Bruno van Stocks hierbeea was gekomsQi naar zijne vyaadeaF Zou FrauHcbe taal f 150 voor de Dnitsrhe tasi f 100 voor de Eogelsohe t al f 150 Wordt het aanvulliugaexameu door eeo ambtenaar voldoende afgelegd voor meer dan één der bovengenoemde talen of wordt aan deaen ambtenaar reeds eene toelage toegekend dan geldt omtrent de toekenning dezer versehillende toelagen de bepaling dat alethta ééne toelage wordt verleend tot bet volle bedrag van f 150 terwyl daarenboven nog twee toelagen kunnen worden genoten elk tot een bedrag vau f 100 en de vierde toelage slecht tot een bedrag van f 50 Voor dit examen zyn de volgende eiacheo gesteld Ie Het vloeiend uit bet NedsTlandscb in de vreemde taal ovorbrengen van een opstel over een onderwerp uit het dagelyksch leven 2e Het vloeiend stellen van brieven in de vreemde talen betrp£Feade ooderlverpeD beboorecde tot den dienattak waario de candidaat is werkzaam geweest 3s By bet nfteggen der beide bovenvermelde proeven mogen aleohta eer geringe iaat en atyifoaten worden gemaakt 4e Het aprekea der taal met genoegzame vaardigheid om zich by een geaprek over dieOvtzaken verstaanbaar te kunnen oitdrukkon Het examen zal in dea regel eenmaal per jaar w jfden gehouden in de maand December en wel voor de eerate maal io 1897 Éen haudelareiziger te Amsterdam die aan aÜu klauien gedrukte bestelkaarteu had gesonden om daarvan na iovulliog gebruik te maken kreeg dezer dagen eon dier kaarten oninge vuld eu oogeteekeod in omslag van de p st thoia bezorgd met een atrafport van 7j ceot Hy heeft nn dien omslag aan den minister van waterstaat handel en nijverheid gezonden met eeo achryven waarin by op het ongepaste van dia hnndeling of grap wyit cm hem vooi een etok dat ineu wet n moest dat waardeloos was atrafport te laten betalen waarom hy de 7 cent als onrechtvaardig geheven terog vraagt Naar aanleiding van de klachten in df aldeeliogen der Tweede Kamer geuit over d toepAising der vermogensbelasting merkt dt minister van Financiën o a bet volgeude op Het it mneielyk te beoordeeleo in hoever klachteo over te strenge fiscaliteit itegrood lyn wanneer zij slechts in het algemeen ingebracht en niet toegelicht zyn Zsifi wanneer de admiuiitraiie by uitzondering mocht vernemen in welke gev Olen geklaagd wordt is zy uog buitBo de gflfgpn bij nu reeds zgn aanval beginnen P ou een nieuw ongeluk bet oude jacbtslot weder getroffen hebben F Zou Dora dan toob nog P Kn hg sprong den trap van bet logement af voor welks raam hg had staan kijken en peinzen en ging z n oom verbeogd en hartelijk maar toch met angst te gemoet eu toen h bij bem was gekomen beitoriado hij bem aaet vragen De oude barou was over Robert s tegenwoordigheid niet veel minder rerwonderd dan deze over die van zijn oom en die verwondering ging ook van de zijde des ouden mans net blijdscta p gepaard ffDus zyt gij bier miJn jongen en fnsch en gezond I Nu Goddank dan ia toch utijna bezorgdheid voor u ongegrond geweest zeide hg zonder eabter in verdere ophelderingen aangaande dien uitroep te treden eu noemde Meerau koeltjes als het doel zijner reis bXV zal hior een uurtje uitrusten zeide hij en dan moet ik weer verder j als gij wilt rnoogt gij mg Torgczellen Gij behoort tot de familie en zijt in de zaak betrokken misschien dieper dan wij een vao beiden weten Toen Kobert zijn oom daarop vertelde dat de oude gravin hij hare dochter in de stad was vloog er een sarkastisohe laob over het gerimpeld gelaat eu Bruno zeide flZoo veel te beter dan komt het om zoo te zeggen io den familier ad en ik kan mg den weg naar buiten besparen Na die woorden richtten beiden hunne schreden op nieuw naar bet huis dat Bobert een uur geleden verlaten hsd en wg waren getuigen van hetgeen daar op hunne komst gerolgd was ffik heb mgo pHcht gedaan en sleobta gebrnik gemaakt vaa mija recht bad de oude Brnno dien heid de kTschten tegsuover derden ie bestryden of te weerleggen want de verplichting lot geheimbonding sluit baar den weg daartoe af Ofschoon zich steeds aanbevolen hondeode voor mededeeling Tan de grieven in bepaalde gevallen moet de minister zich tot de opmerking veroortooveo dat de raden van beroep by de wet zjin ingeoleld om recht te spreken over de beweringen dat een aanslag te hoog is Uoewol in talryks gevallen van de Mogiften moet worden afgewekao verliezen de ambtenaren niet uit het oog dat de belaatiog ia gebaseerd op eigen aangifte immera verreweg bet grootate gedeelte der belAtiogachuldigeo wordt overeankomitig de aaogifl aangeslagen eu hun geia sou zeker nog veel grooter zyn wanneer aan de opmakiug der aangiften meer zorg werd eateed Dia aorg laat by eerlyke belastiugsohuldigeo toob veel t wenscbao De minister ia getroffen door de in het Voorloopig Verslag voorkomende mededeeliog dat de raden van beroep onder den iovloed der administratie staan Hy meent dese mededeeliog bealiat oojuist te mogeu noemen De wyze van samenstetliug dier raden en de persoonlykbeid van hem die zioh verdisaBtelyk maken door daarin sitting te nsmea leveren boog te waardeeren waarborgen op voor onpartijdige beslisbingen Voor eenigen twyfel aan die oopartydigheid ia niet de attetminste reden De uitooodiging der inspecteurs tot hst geven van iDitchti gen laten den aaDgivets ateeda de keus om deze scbriftelyk dan wel moodeliog te geven en d ar ieder die sieh op reis hegeeft wel orde zal stellen op de nazending der voor bom bestemde brieven i bet moeielük aan te nemen dat de belastingschuldigen willen zy de gelegenheid tot het geven van inlichtingen niet laten voorbygaao eeu groot deel des JHar althans des zomers san hunne woonplaatsen zouden syn gebonden Geen inspecteur zal deagevraagd weigeren om mei d n aanxlag t wacfatei totdat de tomerreis is afgelooprn Omtrent de bedrylAlielasfiog geldt hetzelfde Ook daar pogen tal vao personen door oojoiste of onvolledige opgaven belaatiog te entduiksn en de comm ssiuo moge niet van fiscaliteit wOrdeu bescliuldigd als zy baar plicht vervullen door tegen zulke praktykeo te waken De veranderingen door de Regeeriag roergesteld in de Boterwet welk woord nu tevens ter aanhaling der vet als officieel wordt voorgeschreven strekken in de eerste plaats om het bedrog beter te bestryden Art 2 al 1 weuscbt de Bogeeriog nu aldus te lezen Hft in verboden een tturrngnat van boter morgen uitgeroepen toen de butf verslikte woorden van Leonore vZg is dood 1 het vermoeden der overige Aanwesigen bevestigde dat bet wilde ruste looze eo onmeedoogende hart der oude vronw had opgehouden te kloppen en dat niemand voortaan ieta van bare vijandschap te lyden zon hebhen Ik verklaar u op mjjne eer en ik roep God tot getuige dat ik die uitkomst uiet bedoeld noch gswenscht heb ging de oude man voort Ik kon trouwens die uitkomst niet vermoeden want Eugenie Meerau was de vrouw niet die ciob door woorden en beaobuldigingen in baar doen en laten liet bedwingen Maar dankt God om onzent en harentwil voor dien afloop en voor Zijne gfnade die Hem zstf de uitvoering der straf op zich heeft doen nemen en baar aan die der tr enBchen onttrokken beeft Ik weet het helaas beter dan mij lief is dat bet niet lang meer duren kan of wjj zullen de gevolgen zien van het beVel om de gravin Meerau gevangen te nemen als verdacht am medeplichtigheid vau moord Neef zeide hg eindelijk ziob mot eene at ve buiging lot den zieken Eugeniua wendende die nog bleaker dan gewoonlijk naast bet Igk zijner mosder stond miju vriend uw en mgn neef hier Bobert Laai heeft mg gezegd dat gij mij door hem kebt laten waarschuwen Ik ben u dankbaar voor die waSfsohuwing al bad ik baar niet uoodig gg hebt er fflij door betrezen dat de oude erfdeugdm van ons geslaoht eer en goede trouw nog niet in al liJDS tsden tijn uitgeslorren Ik ben van plan bier vao daag nog te blgven en zal u volgaarne alle mogelijke ophelderingen geven welke hjj misschien vau mö verwacht eo verlangt