Goudsche Courant, vrijdag 11 december 1896

u 7 17 7 68 8 86 8 48 8 61 9 67 10 40 11 11 7 69 ff ff ff 10 4 8 8 ff ff ff 10 11 ff ff 8 1 ff ff 10 18 ff 88 7 8S I II 8 63 9 8 9 10 10 87 10 69 11 10 4 40 6 80 6 17 8 17 7 16 8 6 1 87 10 4 4 60 8 87 ff 1 47 9 4 67 ff ff 84 ff I4 6 04 ff ff 41 ff 18 01 6 10 6 40 6 47 8 47 7 46 8 86 18 07 10 l DEM HAAG GODDA steld maar het d Mt kon geen praetiseh resultaat hebbeo De Miniater heeft dan beer Lely toegezegd in afwachting van bet lol der he Torningavoorsiellen van de polytechnische school een soppletoir crediet voor een eloctrotechnisch laboratorium Bg uitbreiding van het aantal rgks hoogere borgerscboteo komt Den Helder bet eerst in aanmerking zeide de Mioister aan den heer Ferf £ eD nitvoerig debat is gevoerd over verschillende pauten betreffende het lager onderwgs waarbg de heeren Rutgers en Mutraers op grond van bekende feiten klaagden over den slechten geest der onderwyzers en over te passieve houding der regeering in deze De Mioiarer kondigde nadere overgangsbepalingen aan voor den fataleo termgn betrekke lyk onderwgzeraminima aan bgzAndere scholen Pensiooeering Tan betrekkingen van ooderwijsers blgft nog in overweging ia verband met de oitkomaten der balans van het pensioenfonds Omtrent den geest der onderwgzers verklaarde de minister dat conerete feiten nauwkeurig worden onderzocht en dienovereenkomstig gehaudeld Men moet eohter niet generaliseeren De posten betrekkelgk de Ëthnografische mnsea zyn ondanks herhaald verzet van deo minister verworpen m t 39 tegen 22 stemmen Vervolgens ia de begrooting vtn bionenlandsche zaken aangenomen zonder hoofdelgke stemming Johanna oiitti H 0 Trgabaig en W H H Verbs OVERLEDEN 7 D J Herfat 85 j ReenwUk GEBOREN Johaonas ondari E Oferdan en S Radeaiaker UEBüWD Q 1 Oroatendortt met E F Boef In een verlaten molen te Eilburn in Engeland vond men het geheel ontkleede lyk van een vrouw Hare kleeren werden boren in het gebouw gevonden Ër is geen enkele aanwgzing die kan leiden tot de ontdekking van den moordenaax Bg Dndelange in Luxemburg werd een 28jarige werkman door personen die het op hem gemunt hadden opgeslo4en in oen hut die men vervolgens in brand stak De man kwam in de vlammen om Terwgl de marine Maandag aan het schgfachieten was in de duinen by Hellevoet werd een matroos Ie kl vermist Op aanwgzing van een knaap werd hg na MOigen tyd badende in zyn bloed teruggevonden Een noodlottig schot had een eind aan zgn leven gemaakt De berichtgevers verschilieude van gevoelen over de oorzaak een schot uit de schietbaan of zelfmoord Het laatste schynt echter wel t geval te zgn Te Amsterdam hebben zich 21 182 personen bg de oommiaaie voor werkverschaffiog aangemeld om arbeid in de wintermaanden Te Staphorat zyn Dinadag ernstige ongeregeldheden voorgevallen Het was naar aanleiding van een verkoop vao in bealag genomen vee Een zekere Koop Overvsea had trots bet bekende verbod van vsevervoer uit Orergssel 9 stuks vee ait zyn wei o er de Drentsche greoB gevoerd Dit waa oitg komeo op tast van den burgemeester werd hét vee ternggehaald en in bealag genomen en gisteren zou het in caf tSpoorzicht juist aan de overzgde van den overweg van de i apoorveg gelegen in het openbaar verkocht worden Er heersehte over deze iobeslagneoiinggroote ontevredenheid en toen gisteren de verèoop te elf onr een aanvang zoo oenen was het er zwart van boeren uit Staphorst an de Wyk doch men had dit voorzien eu de noodige maatregelen genomen Er waren een achttal marechaussees drie gemeenteveldwachters eu een rij ka veld wachter aanwezig Voor den verkoop moest rnimte gemaakt worden en hierbg ondervond men reeds moeilijkheden tengevolge waarvan eenige personen onder den voet geraakten Er ontstond hierover wel rumoer maar voorloopig gaf dit tot geen verdere ongeregeldheden aanleiding Gedurende den verkoop werd er telkens wel geschreeuwd vooral wanneer de burgemeester Wlnterdleost 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich QODDl ROTTIRDAU Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 10 9 8 10 17 9 40 9 66 10 87 8 61 7 16 8 7 10 7 46 8 18 lit OOVSl DEN Eli e Zoetermeer Zegwurd Voorburg s Hago Q 7 80 1 81 9 89 lO lSll ie ll U 18 18 18 88 1 48 8 4r 4 46 6 11 6 84 8 11 7 10 7 49 8 88 8 64 9 64 10 8811 ÏM 7 411 47 11 80 11 40 4 67 f 01 10 08 U 7 68 8 68 I 11 41 11 61 1 08 v ll 10 16 T 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 18 10 87 H 8 11 9 1110 7 10 41 II 11 48 11 48 1 10 i l8 4 17 6 86 6 68 8 88 6 89 7 60 8 819 9 1810 88 11 8 11 48 Hsgt 6 487 807 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 811 36 1 44 8 40 4 10 4 88 6 11 117 11 7 681 181 68 Voorb 6 61 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 4 89 8 18 ff 9 14 Z Zegw ff ff ff ff ff 10 81 ff ff 1 66 4 68 8 80 1 48 ZOT M 6 17 ff ff ff ff ff 10 48 ff 1 08 ff ff ff 6 04 ff 8 89 9 69 Omd 8 18 7 60 8 119 18 9 47 10 1810 6418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 881 16 6 6 8 607 488 1810 1010 18 J T K I O H T 0 O D o A 7 60 9 1 81 10 11 10 88 11 88 11 8 8 08 8 61 4 46 8 14 1 68 8 08 9 07 10 14 8 11 ff 10 88 11 66 18 84 4 18 i 8 84 1 88 10 14 8 19 ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 14 ff ff ff ff 9 88 8 81 9 84 10 10 10 19 11 10 11 11 8 41 4 87 6 17 8 18 1 411 41 11 10 A M 8 T X K D A H a O D D A at 7 16 8 16 9 10 41 1 84 1 61 4 41 8 11 7 46 9 46 7 11 IJl 9 14 10 10 U 11 11 11 Ml M l M M IMI t 8o d S lli UI It BtU BMBt ü M f OI DA UTBICBT ttoid 6 80 8 87 7 18 7 66 8 81 9 11 9 6110 19 10 67 11 66 I IO Oldtw 6 46 64 11 14 1 87 Woarden 6 68 7 8 8 18 f H l M UtrMkt 8 13 j 7 48 8 18 1 64 10 6111 46 1 17 8 08 I Nur toiteraam f Stopt Woanidig e o D D A A HSTEIDAH SauU S 8 11 9 68 10 67 18 10 4 U iaitviui e St 8 14 IJ7 10 68 1 8 1 18 1 11 Ottpt t Nootdorp UUichndua m Blojiv Xnitmg u Hobadocp BurgarlUke Stand GEBOREN 8 Dec Elizabeth Johanna ouders S Nienwveld en S Bergshoeff Mattinos Adrianos oaderi W Bommeli en J M A fiu Leeairn 9 Wilhelmina Maria NB AU bevijs vsn echtheid ii cachet en kurk steeds voorEien vsn den nfUsa der Finaa P HOFFB to l Ter B oi h i htiqi in md winkel of op eenigs asdere openbare rerkoopptaals iieizy bg het ID het openbaar nit talleo rODdTenieo ter levering roDdbrengen of bezorgen Tan waren Toorhaoden te hebben indien niet op de verpakking of by gebreke daarvan op betsurr aat zelf het woord margarine c of is het niet n it oleomargarine bereid het woord surrogaat c in daidelglte letten voorkomt en daarenboven indien het larrogaat in een winkel of op eenige andere opecbare Terkooppltate voorbanden if voor de bezoekers indien het by bet oitstallen fan waren in bet openbaar voo handen ii voor het publiek doidejyk zichtbaar is c Om dan ambtenaar beter te wapenen by hei opsporen van overtredingen der wet wordt voorgesteld het eerste lid van artikel 5 te lezen ala volgt De ambtenaren in artikel 3 bedoeld zyn bevoegd monsters te nemen van boter of daarop gelijkende waren die geleverd worden oli hetzg in een winkel of op eenige andere openbare Terkoopplaats betzg bg het in het openbaar nitstallen roodrenteo ter levering roodbreogen of bezorgen van waren voorbanden zijn Zy zgn bevoegd daartoe da middelen van vervoer en alle voorwerpen waarin waren rondgevent ter levering rondgebracht of bezorgd worden of hetzy in een winkel of op eenige andere openbare verkoopplaats hetzg bg aitstalling in het openbaar voorbanden zyn te onderzoeken De bevoegdheid tot het neB ien van monsters bestaat niet wanneer de op boter gelgkende waren als sarrogaten van boter zgo aaogedoid op eens der in en kraehteni artikel 2 voorgeiehreven wysen c Bindeiyk wordt de openbaarmaking van het vonnis ef een uittreksel daarvan gebiedend voorgeschreven In de Berliner Mergenzeitingt van 8 December komt het volgende telegrafische berieht voor van bet gebeurde op 5 December te Utreoht Bg gelegenheid van de verdeeling van kinderspeelgoed ter eere van St Nicolaas waa ten eatxat e over de gracht gtbonwd dia tydens de leestelgkheid instortte Vijftig vrouwen en kinderen vielen in het water De meeste werden gered doch verscheidene personen zgn verdronken De partggenooten van Geertje 9 leefstra gingen Dinsdag namiddag te Amsterdam na de zitting in optocht met het meieje aan bet demonstreeren Het kleine troepje bg den uitgang van het Paleis van Justitie groeide aan tot een de pasasge stremmende volkiheop zoodat een inspeotenr van politie die met eenige agenten volgde bg bet einde van de Leidsche straat sommeerde tot uiteengaan waaraan voldaan werd hoewel de troep langzamerhand zich veer formeerdef Later bg de ReguliersdwaraBtraat werd weer gesommeerd doch toen was het noodig dat door het trekken der gummistokken gedreigd werd Ongedeerd arriveerde men onder leiding van Samson voor zgn oafé yooTwaarts op bet Bembrandtplein De politie verzocht hem teneinde de opBchodding te doen eindigen naar binnen te gaan doch Samaom beweerde dat hg op eigen terrein stond De ÏQspectenr bleef de plaats als pnbliek terrein hwohonwen en gaf tast beu te arresteeren waarop Samson voor de overmacht swichtende zich naar binnen begaf met vgn Tolgalingea 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C S IO Otsltt I Moorèrteht NUuwwkerk OtpiUe Bgttmbm BoUndui Oipdl Nianwuktrk Itoordruht miU 7 86 7 88 7 89 7 i 7 61 9 1 8 17 6 68 8 8 8 11 8 10 6 86 4 66 8 6 8 14 6 11 6 87 ftobda ZeTenhuiMD Moerkapelle Aan de leden van de Anatomische Vereeniging te Londen werd dezer dagen een merk waardig klein donkerklenrig mannetje ongeveer 6 voet boog door den directeur van het Westminster A uarinm voorgesteld ata een Brahaaan van een der hoogste kasten een T De godidienstoefeuiogen der Yogis zgn meeetal gyuinastiscbe toeren en het tegen woordiga exemplaar kao acbt en veertig standen aannemen alle buitengewoon abnormaal toodat de Brahmaan onder zgu volk een boogen trap van heiligheid heeft bereikt In de sonder1ing ie en vreemdeoorttgsfce boehien wrong bg zgne armen en beenen eerst legde bg zgn rechterbeen over zgn nek plaatste beide onderarmen en handen aohter den rng tegen elkaar en voawde daarop de beenen om zyn ribben De Brahmaan voowde daarna zgne banden achter de ooren boog de beenen voorwaarts en wandelde op zgne knieholten voort met de voeten in de zijde Toen stak hg het baofd tnsschen zgn beenen door Hg deed een datje op één been staande terwyi de rest van zyn lichaam als een knoop ineeogestrenge d was sprong touwtje met zich zelvea wreef zgo schedel met zgn hiel alles onder den leveadigilsn bgral der ioeschoowers Voor de rechtbank te s Gravenhage werd Dinsdag gepleit in de volgende zaak Door den bankier Moritz Wolff wm een actie ingesteld t en de tZaid Ooster Spoorwegmaatachappg ia liquidatie op grond dat de gedal de in de digbladen had bericht dat de 3e hypothecaire obligatie t n laste der onderneming zoude worden afgelost door betaling van hoofdsom o rente der vervallen coupons Uit een latere aankondiging bleek evenwel dat de maatschappij omtrent de betaling der rente een eenigszins anderen weg op wilde en dat de betaling behalve de hoofdsom alle n betrof de loopende rente en niet de vetvallen rente Hiermede werd door eischer geen genoegen genomen toodat deze de genoemde maatscbappü in rechten riep en van haar vorderde eene uitbetaling als houdster van hypothecaire obligation van een bedrag van f 62530 77 zgode het gezanienlgk bedrag van de hoofd sum vermeerderd mst al de vervallen en destgds niet betaalde coupons Bet verschil dat partijen vooroamelgk in deze verdeeld hield bestond hierin of onder betaling van de rente in va band met de voorwaarden van de emissie moest verstaan worden uitbetaling vso loopende rente in dien sin dat alleen de laatste coupon betaalbaar wa of wel in dien zin dat al de vorige en niet betaalde ocapons te vorderen waren zooals eischer beweerde Voor den eischer trad op mr J van Praag voor de gedaagde mr Pbilipi uit Amsterdam Staten Oeneraal 2e Kaukk Zitting van Woensdag 9 December Hst debat over bet hoofdstek Binnenlandsche Zaken werd voortgezet Het amendement Vermeulen om niet over te gaan tot den boaw van eengeologisoh Uiinera logisch laboratorinm te Groningen werd verworpen met 41 tegen 19 stemmen De Miniftler beloofde opnieuw met zgn aiphigenooten te zallen oterwegen de opoemiiig van leeraren aan de H B scholen de gymnasia en bg het ambachtsonderwgs in het Pensioenfonds Tegenover den heer Pgnappel die aandrong op Bobsidiëo oor de gymnasia te Amsterdam te Rotterdam en te s Gravenhage bleef de Minister meeoea de zaak niet incidenteel aanhangig te moeten maken nu de regeling der gwaeenteflnanciën aanhangig is Bg de bespreking over het middelbaar onderwgs betoogde de heer Lohman dat beter verband moet worden gebracht tnsschen de ambaehts en burgeravood cbolen door deaauatelling vau een inspecteur van het ambachtionderwya De heer Borgeiins sloot zich geheel bierbg aan De heeren Smeenge en Dooner ook mits het particulier initiatief werd gesteund De heer Gerritsen vroeg of dit ja r een voorstel is te wachten tot snbsidiearing der midd lbare meisjesschool De Minister hield vol dat de regeling van het meiajesonderwys is tegengehonden door velerlei overwegingen die hg het onderzoek zich voordeden De bestaande inspectenia hebben veel belangstelliDg voor het ambaehtsonderwgs een speciale inspecteur iaonnoodig De heer Gerritsen v rklaarde zich telenrge 11 11 11 88 11 86 11 41 11 61 8 66 U li 11 18 11 86 1 89 8 60 8 67 4 60 6 19 6 61 1 M 4 67 ll 6 ff 6 4 K It p a 11 48 f K g 6 11 g 1 88 11 81 11 66 1 69 4 8 4 16 6 80 6 89 6 10 l KOTTIROA H e O D S 1 10 89 10 88 10 48 10 41 1 64 1 01 1 08 1 14 9 81 9 61 10 19 11 60 18 87 1 40 1 44 8 60 8 U 4 18 9 60 10 11 18 08 18 47 8 1 4 41 6 67 8 66 8 81 10 17 10 10 7 10 10 84 r 8 84 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 89 9 4 11 07 ï UtrMbt 8 88 Woecdtn 8 68 Oudowffter t Gouda ff 10 17 10 8 AMatardaaO esida UêX 7 61 8 16 8 88 4 04 4 88 iets zei maar de verkoop ken fooh ten m é worden gebracht Evenwel met het resoltaat dat de eigenaar zgn vee t welk op een waarde van ruim f 1000 geMïhat wu voor f 154 terugkocht Er waren wel veekoopers vin elders maar dezen durfden niet te bieden Teen de bnrgeme ter na afloop van de ver kooping nasr boia giog begeleid door een tweetal veldwaehters een brigadier en den wachtmeester der marecbaoaaee nit Zwolle volgde hen een groote ziagfoda menigte volks die langzamerhand aangroeide tot + 500 man Spoedig daarna werd er met steenan naar den bugbeester gegooid Het Tolk werd geaomdWjH m uiteen te gaan Daaraan werd toen gevolg gegeven e de burgemeeater bereikte ongedeerd het ra dboii De boeren bleven echter hg Bpoerzicktt er zon s middagn een grasverkooping zgn en er werd heel wat sterke drank gebruikt Uf n begon toen de politie lastig te vallen De menigte nam zulk een dreigende houding aan dat zg met de revolver op een afstand moest worden gebonden Ten slotte nadat da waohtmeester Joosteo van den bnigamenter nadere instrnctie had gehaald stegen de mareehanssees te paard en reden over deo spoorwu het dorp in naar het raadhuis Zg werdpn door een groote menigte gevolgd en tassehen den overweg en het raadhuis werden ig zoodanig mat stcenen gebombardeerd dat de waohtmeester keert kommandeerde en mat de sabel in de vuist een charge liet naken Da boeren slopen terug met stokken boot en planken die zg van de hekken afbraken In Staphorst zyn de erven bavendien alle van den weg afgesoheiden door een heg en van achter die heggen werden da marechaussees van weerszgden zoodanig ULet steenen en hout gegooid dat zy terug moesten gaan Stapvoets reden zg door naar het raadbnis en zagen hoe achter hen van veraehillande zydeu de boeren weer aamenatroomden sommige met hooivorken gewapend maar zü bleven gelukkig voor een tweeden aanval bewaard zy wa en er wonder afgekomen slechts een enkele hunner heeft een lichte kwetsunr ontfaogen Van de Staphorster weet men dat er minstens twee door sabelboowen gewond zyn Eerst hadden de boeren gezegd s avonds nog te zullen terugkomen om den burgemeester een serenade te brengen Wal verzamelde zich toen veel volk ïu de tegenover bet raadhnie gelegen kzoeg en heersehte er een groote opgewondenheid in het dorp rcaar de ongeregeldheden bepaalden zich tot eenige onderlinge ruzies en vechtpartyen Gisterochtend keerden de marchansseea naarZwolle terug Zw Ct Met zekerheid merkt de Maasbode c op kan nu reed voorspeld worden dat in 1897 de beteekenia der verkiezingen zal li en in de herstemmingen en ook dat in bet nieuwe parlement geen enkele party nit zich zelve krachtig genoeg zal wezen om een regceriogsmeerderheid te vormen Maar vervolgt zy Deze laatste omstandigheid is voor de Kathelieken in vt el opzichten niet ongunstig omdat hoe de zaken ook loopen zg steeds o er circa 25 stemmen in de Tweede Kamer sullen knnn n beschikken waardoor met hen steeds rekening zal moeten worden gebonden sn zy immer veel invloed kunnen eitoefenea op het vormen van een ministerie dst zooveel mogeiyk rekening sal willen houden met de beginselen wfenschen en verlangens ïn het Katholiek program neergelegd Behalve in de kiesdistricten waar de Katholieken de meerderh id hebbeo zijn er n tal van diatricten waar zg over eene min of meer aaazienlykheid minderheid beschikken wat dnidelgk wordt ala man beseft dat ongeveer de helft der Katholieke bevolking woont in streken waar de Protestauten de meerderheid hebben Eene hoogst belangryke vraag is derhalve wat zal de bonding der Katholieke kiezers igo in dergelgke districten Daarop nu reeds een stellig antwoord gevea kuDien wg niat Ons komt htt foor dut in Juni a t meer dan Toorheen het geral waa door de Katholiekea bg eerste stemming opgetreden xal worden met eigen caodidaten Het spreekt echter nnteli dat daar waar dientengetolge onze eandidaat in herstemming komt sgn definitieve TerkieAÏng niet zal kannen plants hebben tonder anderer hulp ttrwgl in districten wair de Katholieke oaodidaal reeds by eerste stemming nitralt het niet van belang ontbloot is op wien de Roomschen bg de herstemming xotlsn overgaan niet alleen maar ook dat daaromtrent in hst heale land als het kan eenzelfde gedragslgo worde gevolgd Anders zon het oozersgda allicht een stemmen in bet wilde kannen worden waarvan over het geheel weinig of geen vrachten souden worden geplakt Aan een der bureaux ran het ministerie van Financien te Boedapest werd door eene vrouw een pakket gedeponeerd dat bg nader insien bleek een kind tan ongeveer een maand oad te befatten De zuigeling bracht door zgn geaehreenw het geheele departement in rep en roer Daar geen der anibteearen aanspraak maakte op bat kind werd dit voorloopig aan eene vrouw ter Terpleging toevertrouwd £ enige jaren geleden stond op een hoek van aea straat te Londen waar Du Maorier geregeld langs kwam gewoonlijk een dier arme lieden die op het trottoir teekeningeg uakeo met krgt en Tan de voorbggaogers een klinkend bewys van bewondering voor huu werk verlangen Da Maarier gaf den man nogal eens wat ea eeoa zond hg bem uit om Toor zgn rpkening wat te gaan eten Terwgl de straatkunatenaar weg wa nam Dn Manrier zgn plaats in en toekende op de steenen in plaats van d oorlogataiereelen en andere Toorstelliogen emitge an zgn bekende toonaeltjes uil het leven in l hoogere kriogen Hg had financieel groot snceea moAr toen de teekenaar terugkwam was hg wel verheugd over het Tele geld iu zgn hoed maar niet OTer de middelen waarmee het verdiend wa Dat waa geen knnst zeide hg veegde da delgk Du Mnuriur a teekeoiogen weer uit en begon weer soldaten te teekenen Die bevallai iedereen voegde bg er bg Bultenlandsch Overzicht Op de Hamburgsche beurs liep het gerucht dat de Senaat vouroemens was een proclamatie nit te vaardigen waarin op het tot stand brengen van een schikking aangedrongen zoo worden Ook Berlgaaohe bladen ontvingen nit Hamburg berichten volgens welke men verwachtte dat het stadsbestuor tusschen beide Bon komen Voor het eerst is Dinsdag te Altona een rergadaring van werkstakers door de politie ontbonden De aanleiHiog daartoe was het volgende Helma Steinbach had een rede gehouden en de aanwezigen aangespoord bgdragen te offeren want men zou met een bord rondgaan Da commissaris van politie verbood deze collecte en toen riep Helma Steinbach Ik heb wel een ouden hoed daarin kao ieder zgn penningske werpeo Daarop werd de fergadering ontbonden Leden van den Senaat moeten verklaard hebben dat men in geen geval teazg bg eea opstand troepen van buiten af zoo laten komen Wal zooden in het algemeen belang soldaten in de gufabriek aan bet werk gezet worden indien de werklui van de gasfabriek zich bg de stakers aansloten In verscheidene winkeliersvergaderingen is het besluit genomen geen poging bg de werkgevers aan te wenden men verwacht daar toch Biets vsn maar de werkitakers te steunen door hun krediet te ve leunen Mag men een berichtgever van de Frankfurter Ztg t gelooven dan staat het aldus met het zeer hooge inkomen van sommige werklieden bg de Paketvaartmaatschappg en andere groote firma s De maatschappy heeft de stowadoori belast met de regeling van bet werk op de booten Vroeger betaalde de reederg voor het dagwerk 12 nar met inbegrip vas de sehafttgdeu 4 20 voor nachtwerk 9 nur 5 40 mk werd gedurende den schaftiijd doorgewerkt mk par nnr moest er tnsschen vier en zes nar t ochtends gewerkt worden 60 pf per uur Voor een vollen dsg dag en nacht werd dos aan loon uitbetaald 13 20 mk No kemt het nitt zelden voor dat 23 nur onafgebroken werk geaischt wordt en 17 unr is volstrekt niet ongewoon hg de Paketvaartmg De stuwadoors betaalden achter niet volgens het bovenstaande oude tarief maar v6or dag en nachtwerk 4 20 + 5 40 = 9 60 mk en sedert fier weken toen daarover geklai d was 11 mk in elk geval werd de arbeid slechter betaald dan volgens de oude loonlgst Maar een korte berekening leert dat ién persoon die 2732 mk zon willen verdienen wat meermalen gesehied zon zgn volgens de boeken der reederg 300 geheele dagen en 205 geheele naehtea werken moet iets onuottalgks ook TDor den iterktte Sn toch vindt men zulke loonen in de boeken t Dat is zoo te verklaren De vaste werklieden an de reederg hebbeu het recht een plants ver vanger te stellen maar bet loon dat deze verdient wordt op naam van vasten werkman geboekt De hooge oyferii door enkele firma a opgegeven hebben dna siechts waarde op t papier Knsland en Frankrgk hadden bet zoo goed aangelegd om Engeland te treffen en het desnoods te verplicbten Egypte te verlaten De mgn ia oiet te vroeg gesprongeo en joist zooals Rusland en Frnnkrgk g hoopt hadden Ën toch is de nitwerkiuK geheel anders dan verwacht w rd Niet Engeland wordt het zwaarst getroffen het moet neu amzieniyk deel der ezpediliek oaten belaten in den vorm eener leening aao Egypte Maar het heeft daardoor vaster voet in Egypte gekregen dan ooit Dat zien thana au het te laat is de beide verbonden mogendheden ook in Daarom werden mlddeleo beraamd om Kgypte te vei losseo uit de woeVerklHawen van Engeland Een Fransch syndioaat wordt gevormd om aan de Ëfiyptiscbe r eering een voorecbot van 500 0 X Eg pd aan te bieden teneinde daarmede de storting in de reservekas te bestrgden Het is echtar reeds te laat De Egyptische r eering heeft bet aanbod van Eugelaod aangeoomen en kan n et meer terug In Frankryk heeft dit eeu zeer onaaugenameu indruk gemaakt Maar het gaval ligt er eLnmaal toe En hoe men het wendt of keert Enge and is de eenige die er voordeel bg heeft Havas meldt dat de Egiptiscbe regeerïog voor het oogeobtik bet bedrag genomen heeft uit de inkomsten der b rouUng doch dit ii slechts schgn In Januari moet bat geld gebruikt worden en zal het voorecbot van Engeland moeten ontvangen zgn In de buitengewone zitting van den Engelscheo iniaistortaad is de OoMtergche qnaestie uitvoerig ter sprake gekomen De bgeenkomst werd Zaterdagavond onverwacht nitgeschreven nadat lord Sa isbury des namiddags een langdurig Quderhoad gehad bad met graaf Deym den gezant van Oosteurgk die Vrgdag onverwacht van zga verlof uit Weenen was teruggekeerd Na deo ministerraad die twee uren duurde ontving lord ïiatisbury de heeren graaf Deym en von Staal den Russischen gesant Waarscbgalgk als gevolg hiervan werd Dinsdag door Reuter gemeld dat de Porte van hsren gezant te Petersburg de mededeeliog ontvangen had dat tusscbeu Engeland eu Rualaud volkomen overeenstem miag tot stand gekomen was over de barvormiDgeo die in Turkge moeten worden ingevoerd Doch de Exchange Telegraph Company isgemach igd dit bericht als ongegrond tegen te spreken De Russische gezant de Nelidof zal den lldon December nit Petersburg naar Konstantiuopel terugkeoren Wat de president der Vereenigde Staten in zgn boodschap tet het congres zegt over de Cuhaanscbe qoaestie ia te belangryk dan dat wg er niet meer van zouden geven dan bet beritbt van gisteren Na er op te hebbeo gewezen dat de opatendelingen door een soort van goerilta oorlog te voeren het voordeel aan hun zyde hebben gaat de boodschap aldaa voort De opstandelingen worden ongetwyfeld aangemoedigd engesteaod door de wydverspreide sympathie van bet volk van dit tand dat altgd bg instinct zyn steun geeft aan elktf strgk voor een betere regeering en meer vrgbeid en dit leidt bg de meer avontnurtgke en roekelooze elementen maar al te dikwgU tot actieve persooolgke deelneming in den kamp Het resultaat ia dat de regesring voort durend wordi aangemaand om Amenkaanscb burgers te beschermen nl Cubanen die zich hebben lattin naturaliseeren als burgers der Vereenigde Staten en van wie er velen aan den opstand meedoen schadevergoeding Ie eiscbeo voor verwonding van perionen en vernieling van eigpudooi en voldoening te vragen voor daden van Spaanscbe ambtenaren wier gver voor de onderdrukking van den opstand hen wel eens bliud maakt voor de onschendbaarheid jran qpschnidige burgers van een bevriend land Uit dezelfde oorzaken volgt dat wij langs een groote uitgestrektbüid ran onze zeekust verplicht zgn streng te wakan tegen onwettige expedities die wg ook bg de uiterste waakzaamheid niet altyd knnnen beletten te ontanappeo t De president geeft verder een mogelgke oplossing van de qoaestie aan Men zou zeggen dat wanneer Spanje Cnba een waarachtige aatonomie aanbood sr geen goede reden zou zgn waarom de bevrediging van het eiland niet zon knnnen tot staud komen op dezen grondslag zoodat op eens een eind zoo worden gemaakt aan den strgd die uu bet dilaud verteert en bet minder maakt voor de partg dïe ten slotte overwinnen zal Dit zou in de bezittingen van Spanje geen verandering brengen en de eer van het land niet raken Overwegende dat verdenkingen en voorsorgen bij de zwakste van twee partgan altgd natanrigk zgn en in ernitig verlangen om bet Cnbaaascbe probleem zoo spoedig mogelgk op te lossen werd eenige maanden geleden door deze regaering aan Spanje voorgesteld dat voor het geval aan de Cnbaanscfae opstandelingen werd aangeboden eeu voldoende zelfbestoor en dit door dezen werd aangenomen op een waarborg voor de uitvoering da Venenigde Staten zouden trachten een voor Spanje aaonemelgken weg te vinden om zolk een waarborg te verschaffen Na de mededeeliog dat op dit aanbod van Spanje oog geen bealiaseud antwoord is ontvangen en de verzekering dat de Vereeuigde Staten zich steeds ter beschikking van beide partijen bondt werdt verklaard dat welke amstandigbeden zich ook mogen voordoen het belang en de staatkonde van d republiek baar nopen om ztch te verzetten tegen de de ioiyving van het eiland of tegen inmeo ging van eenige mogendheid in het bestuur van Cuba Het onderworp wordt besloten met deze bedreif ing aan Spanje Wanneer mocht blijkeu dat Spanje niet in staat is den opstand neder te werpen en dnidelgk wordt dat zgn souversiniteit opCoba heeft op ehonden te bestaan en wanneer de hopelooze strgd is ontaard in een kamp die niets meer is dan een nutielooze opoffering van nenschenlcvens zal bet oogsnblik zgn aangebroken waarop onze verplicbtingeo te genover Spanje s sonvereiniteit zullen moeten wgkeo voor hoogere plichten dia wg niet kunnen loochenen en verzaken De sTimesc zagt van deze woorden dat zg wellicht Spanje s trots zullen kwetsen doeh on weder legbaar getuigen dat president Cleveland ia betield met vriendschappeiyke gevoelens vnor Spsnje bet blad geeft der regeering te Madrid deo rand wel te overwegen of atj de door Cleveland aangeboden hulp voor de regeling van de quaeatie op den grondslag van plaatselgk zelfbestuor voor Cuba maar niet zal aaonemen DIAHRTJJERICHTKN Gouda 10 December 1896 Da horoponile scbeepvnart en ds groote aanvoer veroorisakten een ttauwe stemming Alle artikelen moestsQ moer of minder lager afgegeven worden Tarne Zoeuwsche ƒ 7 96 I IM Mindere dito 6 711 a 7 Afwijkende Ö ïó a ƒ 8 60 Polder 8 40 ƒ 7 ftogge Zeeuwsohe 4 60 ft 6 Polder f 4 10 l f 4 30 BuitoDtandsche per 70 kilogram ƒ 8 90 d 4 10 Gerst Winter 4 35 ïk 4 36 Zomer ƒ 4 i i 40 OUevallier ƒ 6 25 6 Haver per boot 3 a 3 80 per 100 kilo fl S 7 Hennepzaatl Inlandsoh 6 ik 8 25 Buitenlandsche 6 60 h 6 75 KauarieMad 7 i 8 Kooliasd nieu i 9 76 Krwten Kookerwtea 8 6 9 NÏDt kokende ƒ ft Bnitenlandsche Toererwten per BO Kilo ƒ 6 40 a 6 60 Boonon Bruice boonen 9 k f 10 26 Wilte boonen ƒ i Duivenboonen 6 ü 6 10 Paardenboonen 6 50 a 6 76 M is per 100 K i o Sonte Amerikaansobe 4 36 k 4 6 CinqQaQtine 8 76 a ƒ 7 Foxanian 6 60 a 6 76 VzzHAaKT Melkvee zonder aanvoer haodal en prijzen Velte varkens goede aanvoer handel maliür U a lö j ct per half KG Biggen voor Engeland goede taQvoer handel malig 14 a 18 ot per balf K Ü Magore biggen goede aanvoer handol flauw ƒ 0 40 a 0 76 per week Vette sohapon goedo aanvoer bandei iets betvr lïa S ff Nuchtere kalven eenige aanvoer bandei red a Graskalveren aanvoer bandei i Fokkalvoren i Aangevoerd 24 partgen kaas Handel matig Ie qual 35 a ƒ 87 26 qual 22 i f 24 Zwaardere NoordHolland ha ƒ i f Boter matig aanvoer handel flauw Goeboter 1 16 iL 1 36 Weiboter l k 1 10 p Kilo R B O Xj A 3S E Door 24 Professo ren in de Medicijnen beproefd en aanbevolen hebben de Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT eene wereldvermaardheid verkregen wegens hunne onverbe terlgke stellige aangename en tevens volkomen onschadelgke werking tegen Verstoppingen Bardlljvif heid ontoereikende ouUaiting en de onaangeaame gevolgen daarvan hoofdpga hartkloppingen bloedsaandrang daizeligneid miaiykheid gebrek aan eetloBt enz De kosten van een dageiy Bch gebrnik zyn maar 3 centen Niet anders te verkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hiofddopot VA 3AEPNTEN KOLFK Kottcrdam NIEDWE ZENDING Dassen Eandschoeiieii PARAPLÜIES A van OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam 8 DFX3£UB8B lottn 8 7 Vm Vrkn 7 101 te i 85 y il IV 104V joy nol s 49 95 61 li t85 100 14 loiv 1 U8V sov V 188 Vl 71 107V J08 ii y 101 16 ov 78 10 l lOli 84 l V 8 Nh L4 d Oerl Ned W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito S KoNOia Ool aeudl ll9818B 4 ITJLLIB Insohryving 1868 81 6 OoaTXNK Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 6 PoaTVOAL Obl met coupon S dito t ticket 8 RiauND Obl BinneJil 1814 4 dito Gceoni 1880 4 dito bü Botha 1869 4 dito bg Hope 1839 90 4 ditoiofioud leen 1888 6 ilito dito dito 1884 5 SpaHjb Firp I lehuM 1881 4 TnaiBij QeprCont leeo 1990 4 Geo Ifleoiag Miie D Oeo Ie niig lerie 0 ZuidAra Bip v obl 1898 5 Mhico om Buit Soh 1890 6 Vbnmubli Obl 4onb p 1881 AvnaaOAU ObliKstien 1891 8 BoTTaaOAH StL d loon 1884 8 N D N Afr H iiile r and Arendib T b Mij CartiAoaten DsliMutiohappü dito Ara Hypolheekb pendbr 4 Ooit Mg der Vorilenl tand l r Maiw 1 ö Pr Leo eert 6 NlD Holl IJ 8poorir Uu aaad M j tot Kipl r SI Spiv aaad Ned Ind Spoortregoi aaad Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 Italii Bpoorwl 1887 89 A Eobl Vu 61 100 9 148 181 11 101 49 100 18 1041 75 106 10 98 190 806 I i 106V 108 A 10 116 l Of 108 99 109 Zuid Ital Spnrmij A H oSl 8 FoLlN Waraohau Weeuea aaad 4 BusL Gi Bun Bptr My obl 4V Baltiache dito aaod Faatowa dito aaod 8 Itvang Dombr dito aaod 8 Karsk Ch Atow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 18 n AmaiKA Cent Fac Sp Mü obl 8 Ohio k Vorth W pr C v aand ditoditoWia St Peter obl 7 Denverk Bio Cir Spm cort v a Itliooia Central obl in goud 4 LoaiBr kSBahvilleOert v aaad Mexioo N Bpw Mij Ie hyp o 6 Uifs Kaaiaa v 4pet pref aand N York Ontaaiok WetLaand dito Peao Ohio oblig 6 Oregoa Calif 1 byp in goud 8 St Paul Hlon k Maait obl 7 Un Fbc HoofdliJB oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Canada Can South Oert v aand Vbn G Ballw kNa leb d cO Amaterd Omaibua Mij aaad llotletd TramwegUaata aand Ned Stad Amaterdam aaad 8 Stad Uotterdam aaa 3 BII OIB Stad Aotwerpen 18 7 IVi Stad Broaael 1686 IloNO Theiai Begullr leBell eh 4 Oobtbmb Staataleeniog 1860 8 K K Oo t B Or 1990 9 Span Stad Uadrid 8 1668 Nau Ver Bei Advertentiën f Tn PDIKE OÜDB f if 8CHIEDAMMEB aEITEVEE Uerkl NIGHTOAP Verkrijgbaar bij Jz M PEETEB8