Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1896

Zaterdag 13 December 1890 35ste Jaargang No 714é BRAND E N WATE RSCHADE De wegens BRA1 D en W ATE II Beschadigde Artikelen zullen fi Coulant tegen UITVERKOCHT i ALLES MOET WEG w Magazijn Df 8TAD PARIJS Markt A 62 Wed A PMNO GESLOTEi i van 1 2 en van S 6 uur ClOB33EE3IB3iT worcLeaa I IBT op zlclit gege eu GOÜMHË COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uiüsondering van Zon en Feestdagen De pngs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 60 Centen iedere regel mewr 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Druk van A BMNKMAU k ZO ON Firma Begeer Welter riïïAlE ÏÏIITEIIKOOP d CoHtant met belangrijke prijsvermindering KEISTAL GLAS AABDEWEBK Huishoudelijke en Luxe Arllkeleo Om te vertwijfelen heelt zeker reeds menige Dame uitgeroepen wanneer er aan het moeiiyk lastig vervelend tijdrooveüd huiseiyk Stopwerk geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het veelvuldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Vereeniging en Duitsche HuïsvrouwenVereeuigiug Berlyn aanbevolen de vertronwbaarate bronnen voorvrouweiyke haadwerkenj Magie Weaver Stop Apiuirattt bezit waarmede men geheel zelfstandig geen enkel aaimachiue bestanddeel alle in huis voorkomende Stop werken aan Kousen Linnens etc niét alleen spoedig maar oof prachtig gelijk al nieuw getveefd uit kan voeren Pras met proetarbeid en handleiding fi a 00 ouder rembours zeuding Eenig adrea Verzendhnis JïferA MJ Commandit Maatachappïj G SCHUBERT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 Stoom AutomatischeWalsen Meelfabriek Amersfoort 1 S FÜn rebuild Tarwebrood wordt v m do puik to soorlon tarwe erraardigü I blijft hier door steed ovürbesrlijk van m i ic n i verkrijgbaar in piaatvorm I gemerkt met eeae snede over den rug in stuks van 6 ot 10 I et 13 et 19V ot en 26 ot en als Waterkadetjes van 2 Ct I Gewoon Blankbrood hoowol niet ohool vii blault als hot andew willeliriiod I i van uu teVenden smaak bijjonder neiond blijfl lang varseh en i verkrijgbaar I In stuks van 5 ot 8 ot 11 ot lö a ot 22 ot 2T ot on 33 ct I Tarwebrood met Krenten wordt van de puiksto soorten tarwe prima krenten I on rozijnen nefabrioserd i bterdoor voorlreffolijk van maak on genend blp seer I lang vorseh i zeer goedkoop en verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in stuks van 7 ot lOV ct 14 ot 21 ot 28 ct 42 ct 56 I ot ven 70 ct en als kleinbrood in speciale plaatvormen van 3 y A 6 ot en 10 ot Gevestigd BRÖÖDDEPÖT ter OTrBISlNr ii lvi B I mot goede omiot van Kruidenlerswarcn enz in een dinke plaats zoer gunstige oonditien I I als vr j woninghuur ged eltelijk vast loon ou pr visie BeHooleerenden moeien een kleme I I waarborgsom kunnen slorten en in staal zijn een billij jen prija voor den opstand on aanI I wezige goederen te betalen waar oaar enz lo o uit onderzoek godaan zal worden I Voor de redenen waarom wij aan eene biUUke verliooging der I prijzen de voorkeur geven Iwven kleiner en sJeohter maken I I verwijzen wij beleeifl naar een der advertenties der twee vorige I I weken 1 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattande DAMES en KINDBBMODES benefena HANDWERKPATKONKN mr lEDBBE WESE VERSCHIJNT EEN MUMMEa In ieder n tektt mxiarte platen modelerontek feHfUetou enz enz lo Uitgave zonder gekl platen mot 3 snijpatr en 3 groote geknipte pair Per 12 nrs 1 26 p post 1 40 2e If als de Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen 1 76 go Se Ie IZgekl pl en 1 bijz gekn p bü hetfie no 2 fiO iM Ie fr ff 8e bij het 6e no 1 gekn patr n ki ur h tie een gekleurd Iraate handwerkpalroou 3 s ti Uitgave van GEBB BELINFA NTÏ te s Gravonhage Wagenstraat lOU 102 PfiOEFNÜMMEB EN PROSI ECTyS ALOM Het groote aantal zenuwkwalen van cflsnwhoofdpfjn r tot 4 voorafgaande kenteekenen van poplftxi b nitnb zU tt tN leeren nog itaedE aUe middelen door de mediHclie wetenschap aMiKswettd Eent am d n BlMma tijd komt de eer to dat ilj door bet gebruik maken van den eenvondigstvs wer ituaaUJk Itagl deliuid ee e phvakiogisotae ontdekkinfc gedaan heeft die na honderde proefDemlnitB tbuw emr dngelieele wereld verbrsid 1b en terwijl eIJ in weteniebappelijka kringen de bMntvbfUnntotiiu wekt tevena eana weldaad blijkt te ilJn roor do aan zenau kwalen lUdenda m iuolih Dn geiieeBwiJia i nltceTonden door den gewezen Oflloler ran üeBondhelt Dr Roman V lHiwuu ta VUshofeu en berwt ap de Aenrlndiag opgedaan in een EO Jarlgs praktijk D p wnwaklBK vnu het hoofd eonmoal par dac werUeu doartoe f hflit toOlaH 4 orde knid oninIddcIlUk an k t MiiawirMtel niedeVAde Uet deat nnMBirilH v rtMl warbdUk Buhltterende renUtattn varkregen n zlJ maakte zooveel opganr dat van iM ii rtt ut g ohr v n oVER iENUWLIJDEN EN BEROERTE hari voarkDmlng en genKlng binnen korlea tijd nada da Sla ornk versohenes Ie Dit boekje bevat niet allêtn TOM kat BMto pabiiak verataanban TarkUiivgen omtrent het wazen der nlenware tbsraple ea d ttHtBM EQira In waaboplgo gaTallaa verkregen nltworklng naar ook vindt men daarin mtaaaobawalUk verhandeliiyni uit de moMiaho blodon die aan deze geneeawijze gewUil zIIb lOoiMd fiboluifi van tal vaa getnisaokriftea vaa hooueplaatit Keneaaltandtgen oader welkt r Aal nH dr arafeisor aan de alykllnlek ti rarlji rue Roaoeniont iO Stalnorebar med Idr iraktlHaraad iwnkair uw bat oeneeiheeNdlreottur van het heepitaal te Ageii Behiimrath Dr Stkariai kaataal j 4 r ï ii ó J IM h r aBteur der narvano tlierapeutiioht fariebtlag vaar aaaaw lljdsrt te Parlja nie 8t Honaré 834 Coniul ven Auhaahaph ned dr tt Cerra Dr artüalL arraad Mi la Zlrknlti Obar ltabearit Jlohl ned dr te Weenen Dr 0 Bongavel te La Farrlire tCaral Ud vaa daa Conwll Central d bHlèaa et de éantl In rrankHjH en vele anderen Aan allen wiar oaawvoaial meer ormindor aoDvednaula faaw oo a a aeunwaehllfkold llJdati waarvan de k ntrekeiien zijn ohronlaDtia hoefdillK MlaraJaa leafeala hn rrinit t hu a d At ikk ik i M i n ik j iapelQosheld llohameliike aaraat gotronen werden ea nog litdan n anv rinoDen lol ipreken iware tonsval mealeHJk alittd waehllfkold lljdati waarvan de k ntrekeiien zijn ohronlaDtia hDofdilla ailmlaa leafeala hoardoljn bloedandrang groote prlkkelbaarfield qejaaDi lteld lapeloosheld llohameliike aaraat ao aata hagelljke toeatudj ▼ araar alia aieken die door liaroarte voir igen daarrao laoala vtrlannlaggn gewrlohtan mtt vaertdarende pijn pli Iftlfng u h i p aiv tw v ii iBVBivnjit vintKVH Bufinvm plaatielijke iwakte rzwakklng van goheugan en a ilj dia raadli lorde bekkende middelen ua onthaOdlagaak onder geneaakaadlga behaadèung RSweeat zijn maardo w en koudwateikaar wrljvea elecimeeren ntoomiool of eeebaden geen genezing c ianltla k kwaal gevondam hebban en ten slotte zlJ die vreea sevoeien voor keroerto aa laaiCoa reden hebben wagau Taraobljnaelen ala iloli aanboudem angetig voelen verdeovlRi la bat baaM baafi pijn met dalxell bald ftkkaringan an donker worden voor de ooaen drukkende plja aadar bat vaariiaafd lulling In da eerui kat vaelen van krleboting In en het Blaptn van banden en veetan aaa il 4aaa dria categorlen van o aitllJdera aia ook aan lonie melijei Hldends aan blukiaakt ea kraabtalaaebeU szande zalfe aan onga perionet die veel mal htl bootd werken en geaataÜJko raaalta vtuin 1 wordt diringena aangeraden zi h het boven vermelde werk a aan ba aaknflkk katwoUt ook aan gezr n voorkomen p aanvrajiakaetalaeaen franooTefEenden wonit door AMotordom door H ri l llAK Jk Vo Helligeweg dS vnn NANTIËN K01 rF Apotheker Korta XoOrtMt 1 oekt LOBRY A l ORTOH ündpgrnubt bij de Oawdbnig FTiau Op da aa daar vgiennlBcn medidnalo tontoiinBleliiuK ia de l r Weli i JoriJ aaot do lUveroa Medaille bekroond StoUwerck sche Borstbonbons ge biiceerd na Toonubrift v a den kon IIniTersiteils Frot Qehm Hofrad Dr HaritM Bonn hebben sedert 60 Jaren ah verzachtend middel tegen hoeetoo heescUieid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme ea koude lucht is t bijzonder aanbereleiuwardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjee 35 cent Alom verkrijgbaar Een ware Sclial voor de ongeluklti e elachto fors der X9ltbeWekking Onanie en geh jne uitapattingeu is net i eroemde werk Z Dr Retau s ÜLFBEWARLXG Gouda HoUandsche aiigare met 27 aib Prj s 2 milden Ieder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ottdea d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlagg Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINlSrENLAND GOUDA 11 December 1896 Hoden middi werd kanbeBtrad hei makea van e o slaohtplaAls met botet woniDg io de Korte QroeoeDdrial voor den beer A G de Xieeuw lograchreveo werd dour A Zwaarabnrg voor t 3766 C J Koot 3735 A Verby 3500 W Bokhoven 3298 B Hiogerwaard 3260 0 Amebz 3243 N L van Blokland 2987 Hedau middag ten U aar rook een zoon van N aan ds dezer dagen nieuwe lautaarn op de Uarkt een gasUeht Hy atak een lucifer aan en bet oatBuapte gaa ootplolle zoodat werkeiyk de lantaarn in braud ttond Nadat men aao da gatfabriek badgewaarschawd as spoedig de gasaanvoer voor dien lantaarn afgesloten Het aNotc alhier beeft tot HOretdris gekozen den heer J W Yorster De heer N 8 Polak is bij ioschryving gegand hot leveren van 50 gloeilicbtbraQdata fOor de atraatverliebklDg t Qooda Qedeonacbt ten oagevear 2 nar ia io de Kromme Gouwe overboord gpilageu de eobipperakneebt G Oodsboorn oud 22 jaar eo wonende te Uithoorn By wa aaa boord vaa Job Blom oin mede te varen naar yoe woning De politie ia aan het dreggen docb heeft het Igk nog niet gevondeo Voor bet examen wiskunde L O art 65 ia geslaagd de beer K Klomp uit Ammeratol Tot kapelmeester van het muziekkorpe der gren en jagers is beai md de heer Bouwmao van het 3e regiment iof De koloDeI kom mandant van het reg gren en jagers stelde gtaieren morgen de leden van de kapel van die benoeming in kennis Men zegt dat Maoo als voorwaarde had gesteld dat de kapelmeester die tbaua den titel adJQdantH ndorofficier voert den loitenantstitel zou krügen hetgeen niet werd ingewilligd By den diefstal in de Ramatraat te Ulreebt EUiLLElOA Dl 11 m 7 Oraaf Eugeniaa boog swijgend op die toetpraak hy antwoordde eiata en kwam ook in den loop van den dag niet om de aangsboden ophelderiBgen te vragen Hjj kende lyna moeder en bad jaren geleden reeda zoo veel van bare miidaden gaweten dat het hem o mogoiyk geworden was met haar in goede verstandhoudiug te blyven leven dat waa de oorzaak geweest van de verwydering tmaoben moeder en zoon waarvoor de wereld geeoe voldoende x n bad kunnen vinden Baron Bruno waa veel dieper door het gebeurde getroffen dan bij lelf bad kannen danken en tevens vo dieper dan hg zga jongen bloedverwant wilde bekennen Nadat hg sgo poat ala aanklager en lut ODB bet aiet vergeten ala waaiaohuwer dien bij op zieh ganonen had door den plotaelingeo dood K er vijandin neer dan bereikt bad waa bij zwggond met Robert naar beider logement teruggekeerd an ook daar bewaarde hg den geheelen dag hetzelfde plechtige Btilivggeo tot dat eindelgk da atille kalmte vaa den avond bem tot spreken bewoog Kobert wu in dan loop van dien dag nog eena nsar het atsTfhüia ternggeJEeerd on was ternggekoison met de tijding dat de familie reeda met bet Igk naar Ueerau vertrokken waa naar den onden graaf tik Mstno die B niota ran kot roorgovallene op twee verschillende plaAtsen zyu de hieronder vermelde goederen ontvreemd 12 groote zilveren vorken en lepels 12 dito deBsert lepels en vorkeu 18 dito theelepeltjes 1 zware dito vierkante suikerpot met dekiel waarop een eekhorentje 1 ronde dito trekpot waarop een ovaal dito koopje 1 dito melkkan 2 dito suikerachepjea 5 dito orkeo ea 8 dito lepels gemerkt L v K 1 dito kiodervork en lepe 2 dessertvorken en lepels 1 boaboa lepeltje met raadjea 2 theelepeltjes met gescbolpte randen 7 dito met paarlrand 1 anikerscbepje met paarlrand 1 verzilvert eierlepeltje l zilveren trekpot en melkkan met paarlrand lu verband met het verbod tot veeuitvoer uit verschillende provinciëo opgenomeo m de Staatscourant van 8 dezer no 289 zyo de Nederlaodaohe spoorwegen door den minister van waterstaat handel en uyverheid aitgenoo digd om iu de gevallen waarin per spoor herkauwende dieren en varkens uit den afgesloten kring voor NederUadsehe abitti irs oi alaohteryen worden uitgevoerd onvervyid telegrafisch bericht te doen toekomen aan den borgemeester der gemeente van bestemming De vereeaigiog Voor de Kunatc te Jlrecht zal van 13 December tot 3 Januari a B in baar eigen gebonw een kenze tentoonstelliog organiseeren waarop werken van da Belgen Melchera en PlaBsaert Smile Lambot achetaen uit Italië alsmede teekepingan van Bauer Breitner Urtsen Voerman Wigger Wally Moes van dar Valk ïsaile Israels en andere zullen worden geëxposeerd De rechtbank te Amsterdam uitspraak doende in het geding tuas iben den heer Kogt l en de gemeente loopende over de vraag of de gemeente buiten zgne toestemming andere iiolatoren op zyn perceel mocht bevestigen dan die voor de aanalqiting van dat perceel aan het telefoonnet noodzskeiyk wareo wees zicb vereenigende met de conolosie van het O M de actie van dea beer Kogt l toe eobter zonder toekenning van aobadevergoediag en veroordeelde de gemeeote tot betaling der kosten vAn het geding Hak Diploma A voor de zuivere toepassing van het CorrespondeotieBchriften vertrouwdheid met het sjsteem Btolze Wérj kon bedeu verstrekt worden aan de Dames M J Ëek z b VGravenbage H J van Opstall Ouderwyzeres Ryaseo O J Waltmao z b Delft en Bfts de Heeren S Berman Bargemeeater Scbagea A J Boverboff Scholier wist Voor bun vertrok waa er echter inderdaad nog een ambtenasr van bet gereoht san huis geweest die naar de gravin Mearaa gevraagd bad en die eeu bewija vac baar overlgden van een deskundige bad verlangd eer hij ztoh bad wilien verwgderen en de familie bad willen vergunnen naar Meerau te vertrekken ïk heb bet wel gezegd I antwoordde de grgaaordaomber op die tgding AU men zoo oud wordt alaik moet men veel ba eren wat men in zijn jongentgd voor onmogelijk gehoaden sou hebben Maardat een Hageabooh voor ds rechtbank van een nietigkoniokje zou ataan eu zijne veroordeeting In eenealgemeone gevangenis zou afwachten dat kon datmocht niet geachieden Wy hebben alle reden omGode dankbaar te zgn dat Hij de straf op zich beeftgenomen Kn daarop vertelde hg in korte ernstige woorden wat er na Kobert a vertrek in Stookt waa voorgevallen De toestand van Dora was in de laatste weken merkelijk ropraitgegaao zeide bg bet zaohie lentaweder en de heldere zoaneiohijn die door het jonge loof van het woud heendrong en bet oude buis verwarmde badden niet alechts bare krachten doen toe nemen maar ook de oude vroolijkbeid in het jeugdige hart weder doen ontwaken an de leveoaluat opnieuw in de doffe oogen doen aobitteren Zg waa in zonnige dagen weder buiten geweeat en had reeda op bet groene gras en tnaachen bet jonge groen der ontluikende boomen mogon wandalen Zorgvuldig en liefderijk werd zg door de haren bewaakt en nooit ging zg nit zonder dat Samael of de kneobta of de oude baron zelf den geheelea omtrok ondorseoht hadden want ia do laatste dag Hi Diemen J H G Coendermao Amsterdam j Dykstra oaderwyzer Hoorn H de Groot z b Bavelte K UoeKsma Delft O Jonker klerk ter secretarie WUdervank J Klasens Orouingen P A Kubbe handula bedien de Appingadam Ë Mulder jur stud te Amsterdam A Nygb kantoorbediende Diemen J J Steenbuiseot commies 3e klasie by de Rgkatelegraaf Lii len P A van Walsem Jr ambtenaar SUatsapoor Utrecht £ Q Wittend Assistent Apotheker Tilburg A van Wondeubarg geagr der registratie Amersfoort Over de proefscbriften van 7 caudidateo voor Piploma A moest afwyiend worden beschikt Bedreiging in de gevangenis Jan Meerwyk arbeider 43 jaar oad onder gaat op dit oogenblik een gevangenisstraf van 3 jaar voor diefstal met braak in de strafge iTaogenis aan den Amstelveenschenweg te Amsterdam Het is niet de eerate maal dat bij met de gevBngouis kennis maitkt want vóór dien tyd heelt by reeds meermalen straffen voor diefstal ondergaan eenmaal zelfs werd bij voor het stelen van een schaap tot vier jaar veroordeeld Hoe dikwy s by veroordeeld ia weet hy zelf ni t ook niet hoe oad hy was toen by voor den eersten keer voor de vierschaar moest verschynen Bet schijnt wel meer te gebeoren dat gevangenen in de gevangenis dan baas willen spelen D Maerwgk vooral heeft heel wat noten op iifn zaag Hd i terbazeudeigeoaianig kwaadaardig driftig ea opvliegend en vroeg telkens om ander werk daar hft oude bem niet beviel Aan zyae wenechen is steeds gehoor gegeven en bet gevolg bier an wai dat hy ook tetkena naar een andere cel moest worden overgebracht Nergens was hy evenwel tevreden en op een goeden dag nitte hy zyoa ontevredenbeid door in zyn cel een rnit een kruik en menbilair atnk te slaan De adjunct directeur de beer G H van ToDgereo maakte bierven rapport zoodat de directeur de beer P Hoekstra deu gevangeoe op zgn bureau liet on bieden om bem over sgoe baldadigheid te onderhouden De adjunot direoteur was daarby tegenwoordig Toen de directeur den gevaagene op zyu ge drag wees zeide hy ala u my hiervoor straft gebeurt er mper t en tot n de directeur seide dat by er wel degelyk voor geatraft zon worden richtte de gevaagene zich tot den heer Van Tongeren zeggende ajou vermoord ik kwajongen daar kon je op rekenen al moet ik er 20 jaar voor in Leeuwarden zitten Toen daarop de directeur seide dat h met de straf cel boeieu water en brood gestrnlt zoo worden prong hij plotseling op den heer Van waren er weder een paar kücren vreemde zwe vors iu ds eenzame streek gekomen en de dokter bad den ouden baron verteld met hoeveel niauwsgierigheid een paar mensohen die bem onbekend waren bem ta Leiihelm nair zgne patient hadden durven vragen welke hij zoo dikwgls eu op zoo grootea afstand besoobl eoodat hg op die dagen zgne gewone patiënten iu de alad niet allen kon bezoeken Zoo WftB de atand van zaken geweest tot vc$ur veertien dagen in den namiddag De lucht was verkwikkend dien dag alias buiten even geurig eu de zon sobeeo warm op bet zitje dat Samuel en Verene voor hunne lieveling op baar lievelinRvplekje bij de beek gereed gemaakt hadden Ds golfjM kabbelden vroolgk aan haren voet bet zachte mos achitterde overal om baar heen en de anemonen on boschviooUjïs vertoonden hier en daar reeds hunnen bloei De oude baron liep met Samael vlak in de nabijbeid van de plek waar Dora zat heen en weder i praatten met olVander over de eene of andere haLte lijke aangelegenheid de beide knecbta waren verder op iu den luiu of op bet tand bezig Verene kwam juist het hnia uit Daar gaf Dora plotseling een luiden gil en vloog in bare overspanning voel saelter dan hare krochten het toetieten naar d plaats voor het huis roepende ff üe man 1 De blauwe man I Grootpapa 1 Hg vermoordt mij 1 na welke woorden zg door de toeaobistende Verene in bareu val werd ooderateund Te gelgkertijd klonken het woedende geblaf van Csro en de woeste vloek van een man in het bosob De hond waa op de eerate kreet zijner jonge meesteres mat groote sprongen toegeaehoten en toen baron Bmno Samuel do kuoohts atUn op het geluid van Tongeren af naar bet acbyot met een sobaarin de hand maar gelukkig zonder bom te treffon De ge vangen be waarden bebboD den govaogaao toen gegrepen en naar de cel teruggeleid Voor dit feit stond Meorwgh thaua ta Amsterdam terechtHet O M oisehts met toepassing van art 285 W v S 3 uaaudoB Eene dieostbode te s Graveofaage had tfdi gisteren voor do rechtbank aldaar to vorantwoordeu beklaagd dat zy in Juli jl op eoa ten hoize van barou vroogeroo meester bosorgdon postwistel valschelyk hot formulier van endossement onderteekond en aan bot bolppORtkaatoor aan de Balistraat het daarop vormelde bedrag ontvangen had De beklaagde ootkende ovonwol hek haar laste gelegde Ken brievenbesteller verklaarde don postwiisol op Zaterdag den 25en Juli ten huizo van den eadresieerde bekl i meester aan deSuodaitraat in de brievenbus to hebbon gedaan De goadresaoerde had bem ovonwcl niet in handen Kek regen en eveomio oen briefkaart op welke 4r afzending van den postwisiicl was gemeld Een tweetal deekuadigon verklaarden evenwel in hot schrift an de boklaagdo en iu dat op deu bewostsn poatwisael saer voot ovoreon stemmiog te vinden Het O M vorderde hara veroordeoUog tok zei maanden gofaogeniisiraf To a Gr venhage heeft zich aan vsrduiiteriDg van verschillende rywielen schuldig gamnakt L H van de R alegersknocht waarscbynlyk verblyvonde U Antwerpen De coramiiHaria van politie dor 2e afdeolmg to sGravonbage verzoekt zyne opsporiug Dinsdag is de diamantboworkor L van G te Amsterdam woonachtig geweest docb go durende den laataten tyd te Antwerpen vorbigf houdende op verzoek van don Nederlandaebon regeering door die van België uitgeleverd on ter beschikking van don officier van jnititio te Amsterdam geiteld tegenover wion bg tioh lal hebben te verantwoorden omtrent oodo boicbuldigtng van diefstal van een 40tal diamanten ten nadeelo van don heer Hoori Bonodicta bandelaar in diamanten te Amstordam De jacht op klein wild met aitioodonng v n die op bontsnippen wordt ia deu provinu gesloten op Donderdag den 31en Dccombor met zonsonderganVi torwyl het aebieten van bontsnippoB geoorloofd blylt tot 1 Mei 1897 doch alleen door bonders vangrootsjaobtacton by jachten op schadflyk gedierte waartoe Dora a stam insgelijks naar de plaata vlogen zagen zy bot dier worstelen met een bigkbaar sterken kerel dien hg echter reeds bg z o eerstea aanval op don grond Bobeen geworpen te hebben en daar nog vut hield De balpers kwamen geen oogenblik t vroeg Da man wiens blauwe voermanAlet den uitroep vaa Dora verklaarbaar maakte bad juist met groote moeito een mos uit zijn zak te voorschijn gehaald en deed zijn best om hst open te doen toen de nianneo zgne vuiaten beet pakten en daardoor in atast waren hem geheel to boeien on onaabsdelgk te maken De man legde aene reuzenkrscbt aan den dsg togen welke de bejaarde Heden allen te zamen nauwelgltB beatand waren Do hond die ban reeds van bet begin af bij do keel gepakt bad en die bgoa had toet edrukt totdat hg eindelyk onwillig op bevel zijna meesters zgne prooi had losgelaten atond er wosdand bjj en ieder oogenblik gereed om op nieuw een eanval ta beginnen en de angat voor net woedende dier kad den aterksn kerel miaacbisu nog vroeger zgn texanstand doen opgeven dan anders het geval gsweoat zou ign ivHet ia de aterke man van de kermia verktasnlo David nu toen ds kerel bggend met woedoodo oogen onder ds neerhangende wimpers doorglurende met geboeide armen tuasoben bon inatond Het ÏB de moordenaar 1 riep de oude ühristoffel reeds uit da verte die met oen paar touwen terugkeerde vMlko hij uit buia gehaald bad wgi de zakdoek van den baron tot nog toe ds dienat had moeten doen Jolfronw Verene heeft het n toogeroepsB de freule heeft hom herkond 1