Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1896

Aanf evangeo 1 October u 4 60 Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Winterdleost 1896 GOU DA OTTBKDA 18 86 1 80 3 60 8 67 4 67 6 4 18 48 6 11 18 66 1 6 4 8 4 16 6 80 8 89 UOTTIIDl M e O B D 1 10 19 11 80 18 87 1 40 1 44 8 60 10 89 1 64 10 88 8 01 10 48 8 08 10 4 18 08 18 47 8 14 8 09 4 04 4 88 B IO 8 10 17 9 80 40 66 10 87 6 17 6 61 ï 10 6 11 80 7 10 7 48 8 18 lt GOD Dl DIN Bill ZootorinMr Zogwiard Voorburg O 7 6 86 9 8 10 1811 18 11 16 18 18 11 88 1 4S 8 47 4 46 6 6 64 8 11 7 80 7 4 8 8 8 64 8 64 10 8811 M 7 4 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 08 U 7 68 8 66 11 41 18 61 8 06 8 18 10 16 y 8 07 08 11 66 1 06 8 80 8 86 10 87 H 8 18 8 1810 7 10 48 18 11 4618 481 10 8 18 4 17 8 86 6 68 SB 8 7 10 8 81 10 88 11 8 11 48 O VDl UTBIOBT U d 6 80 8 87 7 1B 7 66 8 81 S8 9 68 10 19 10 67 18 86 8 80 8 17 4 416 67 8 66 8 81 10 17 10 80 idw 6 46 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Wo d 6 68 7 8 8 19 t 11 88 8 46 8 84 17 7 18 8 48 10 41 RtMokt 8 18 7 49 8 98 9 64 10 6111 46 1 87 8 08 8 60 6 18 6 7 8 4 11 07 i Hur Inuterdam f Stopt Woantdig GOUD 1 1 HSTIKDIU Soodk 8 87 8 81 9 68 10 6T 18 10 4 11 6 80 1 81 10 17 10 8 JLautudw 0 11 8 14 9 87 10 68 1 8 1 18 8 16 8 li ntopt to Kootdoti Lddnkindua au Blqiw4k Knim n HAndorp HllS esuD sUago 6 48 7 80 7 48 8 60 9 1 4 i0 11 11 8618 881 88 8 44 8 40 4 10 4 88 6 88 8 187 18 7 68 9 88 8 88 Voorb 6 68 10 17 t 1 41 Z Zetnrt O 10 89 1 16 Zor k 17 10 43 8 08 lOoud 88 7 60 8 18 18 1 47 10 1610 6418 06 18 68 8 17 8 14 4 1 VRIJDAG II DECEMBER 1896 Voorzitter de Burgemeaater Tegenwoordig de bh Noothoren Tan Goor Jager Herman Naderhorst van Vranmiogen van der Post ran Iterson Prince Hooganboom Tan der Sandan StraTer Dsssing Vingsriing Jaspers an da Raadt Afwezig da hh Darcksan an Tan Galen D T K I O H T O 0 D 1 JInoht 8 88 7 60 9 8 88 10 16 10 88 11 88 18 9 8 08 8 6 4 48 8 14 Woerdon 6 68 8 11 10 88 11 66 18 94 1 18 8 84 Oudawater 8 1 10 48 t t 94 Gouda 8 89 9 84 10 10 10 9 11 1018 11 8 46 4 87 6 17 7 18 8 09 9 07 10 84 9 88 10 84 f 8 88 8 41 9 40 11 10 AHSTilDlH eoUOl Soldi 7 88 8il9 9 14 10 10 M 11 18 88 1 46 8 86 8 49 M8 LhI tt Qondt tuiifn il bui jMoit H aM oj 9 46 lUI ÊOttMnt of btiUngawone mAehtigiDg it vtrlMod bl vunde hat Tftogen ran lioatiBippeD met laaU war of TalfloQwea toegelaUo tot en mek den 18en Murt 1997 Te Axel kwam Woaoadag eea paartje op hat atadhaii on aaageteekeDd te worden Op de ▼ raag tid den ambteaaar hoe oad de braid wai antwoordde de aaoitaanda echtf eooot dafc ig rotgaDS Egae meeaiog op haar 29ste was Toea daarop aan bet meiije ward gevfaaiid naar haren ooderdom maakte zy dadeiyk raehti omkeert oader don nitroep Dat zuUk ens aao tader gaan rragan want ik trek mg daar niets ran aan 1 c Hare Majesteiten da Koninginneo zgngialer voormiddag ta 11 aren Tan hare boitenlandsohe nil ia dan Haag teruggekeerd Op hat perroa ran hat ataatipooritation warden de Voratinoeu bg het Terlateo van den trein alleraerat terwelkomd door baron Van Hardeabroek opperkamerheer en loit geu jbr Varapöek adjudant generaal Yerder atoodeo daar t r begroeting geaabaard de mioisteraTao baiteal zaken van jualitie ea ran vrateretaat hundel an ngrerheid de preiident van de £ ente Kamer der Stafceo GeueraHl de vicepreaident ran den Raad van Rtata de cooimiaaaris dar Koaingin de borgemeeater da gottfarnear der reaidentia gen maj Doorman da lait oko Bierman plaataelgk commaadani an majoor Bentinck Hr Mi atalmeeater De naehtreis van Bazal af eobeea Hare Majeitaiien oiat in t minattehehhHn rermoaid ao mai bgzoadare opgewektheid aprak zoowel da Koningin als Hare Moeder op Teraobillende antoriteiten aan bfj het teragzipn van deo heer Fock dezen blgkbaar bare peraoonlgke galakwenachen herhalende met zgn 25 jarig anbtajnbilenm Algemeen viel het welrarend niterlgk raa HB MM in het oog waaruit valt af ta leidea dat date buitenlandaehe reis de beide Koninginnen hyconder goed beeft gedaan Baitan bat apoorwegstation warden d Torationen door aan talrgk pobliek op itraut eerbiedig begroet Man heeft het werk moateo ataken aan dea boDw Tan de Noord Nedsriandacbe auik jrfabriek ta YierTarlaten Gr Da oarzaak moet gelagen 7gn in den grond waarop bat werk Tan f 250 000 zal moeten rustan Bg het gebruiken Tan palen Tan 4 meter heeft men bg oogelak door da donne zandlaag die de fabriek met hara zware machines zou moeten dragen gestagen an is men tot de ontdekking gekomen dat dau zaudlai lang niet Totdoende kan zgs aa lioh daaronder eene ipekachtige massa wveke klei bavind waarin heipalen zaoals die Toor het Ryksmuaeum Ie Amsterdam zga gebraikt zonder Teel moeite geheel rerdwgoen Waar eerst Tolgena Toorscbrift nacht eu dag flioeat werden gewerkt ataat thans atlea stil en zal het de groote traag zgn of bet gedeelte dat reeda ataat kan blg eQ staan latuisehen ia het zeker dat deze ontdekking teel geld en niet weinig Igd zal eieehea Da Vrgitnoige Kiearereenigiog te Leiden heeft set nagenoeg algemeene slemmen der opgekomen leden besloten uit de Liberale XJniec ta treden Dit baaloit ia genomen na belaagrgka gadachtan wissel ing Zooala de roorxitter professor Fockema Aodreae aao het slot der beraadalagiog nog eens constateerde heeft men tegen de atrekkiag raa het Unit € progtam geen bezwaar maar wil men den oandidaten niet den dwang omtrent de details opleggen welke door de beslaiteo der Unie verlangd wordt Dit is inderdaad de kera van bet verschil maar dit Tersohil ia arnslig genoeg om de uittreding ta reobtTaardigeo Het betreft immers de Traag o de liberale party eau groot aantal Tan hare bekwaamste ataatsHedeu aal nitstooten enkel omdat eg niet knnneo instemmen met alle onderdeelen Tan het algemeene en ran bet urgentie program zooala die door ren betreklelyk gArin e oiperderheid 8 40 9 47 8 64 9 1 t lC 8 80 7 81 7 88 7 8 7 46 7 66 Oosd 7 6 88 8 8 8 11 8 1 8 86 4 66 8 6 6 14 6 81 6 87 MooidrwM Nioiworkatk OtpoUe aottndui Souda ZaMnhuiun Hoerkipene OopoUa Kiottworkerk UootdtMlit Sondo in de laatste Targadariog der Liberale tJnie zyo VMtgrateld Het maoifeet d r Amsterdamiohe Kieavereenigiogeu Bargerpliobt en lAmatela Bargergc ia breed genoeg gesteld om tot zulk een uitstootiog geen aanleiding te geven au het sluit zieh tevens wat dn sIrakkiBg betreft aas hg de proj ramma s der Liberale Uuie c Het ware wel gewenscht dat dit manifest tot onderwerp van bebsndaliog weid genomen in de vele liberale kieavereenigingeo üie evenala de Leidaebe met da besluiten der Uoieverf Bdering geen vrede knunaa hebben Een Amerikaansoh maandschrift bevat een aardige sobeta van den heer V B Bishop over de verbazende veranderingen die het rgwie bezig ia te rangen in de maatsohappg Dat daaraan eerlang een eind zal komen gelooft hg niet Niets zal miuder gauw verdwgoen dan htt ielrgden t Heeft ar niets van dat het lecbts een voorbggaaude mode zon zgn Sveugoed zou meu kannen Toorspellen dat spoorwegen gas en eleetriciteit zouden worden afgeschaft We zgn een ras Tan Mercarinssen geworden geTleugelde boden der Godeu en onze Treugde hg h t aaowendün onzer nieuwe kracht zweemt naar een hartstocht Niemandf die niet wielrgdt die die kent of b rgpt Niemand die nog Tolkomen beseft welk een maatschappelgke revolntiemacbt het rgwiel worden zal Het ia de eerste Itefhebberg die te gelgk da kerk en bet tooneel achade doet De kerken Igden het meest in kleine steden en dorpen Het aantal jonge toehoorders Termindert iedere week en het scbgnt dat po gingen om hen te trekken door bgr een bewaarplaats Toor banna wielen aan te bieden uiet helpen Nog erger staat het met de schouwburgen Het spoelseizoen ia overal ait zoodra da wegen goed zgn TOor het fietaanc Terklaarde een tooueeldirecteor Het fatsoen c Teranderd totaal Oudera moeten zich schikken in geheel nieuwe wetten van welroaglgkheid opdat hunne doohlers het geliafkooade vermaak zullen kunnen genieten Ze zouden er niet aan denken haar zooder scbaperonac m t jonge manutfU aaar dan schouwburg te laten gaan Maar dat zg samen fietaen wordt als volkomen behoorlgk beschouwd Voorts hebben wielrgders althans in Amerika een geBeel nieuwe opvatting vaa beleefdbeidsformen ingevoerd Zg spraken elkaar aan op den weg helpen elkander bg eea oogelak en toonen telkens dat het rgwiel in bon oog elk staedsverschil wegneemt Geen andere sport bevordert soodanig de goede msniereo en een oogeknnstelde eo welwillende houding tegenover iedereen Het gezonde genot het ge oei van pbjaieke behagelgkheid brengt alle atanden tot elkaar Doch bet meest wtot volgens den scbrgver door dit open lucht Termaak het buieelgk leren Vader en zoons moeders en doebters ecbtgenooten geheele gesinnen rgdea samen en roeren den geest van den familiekring overat met zich Hier ia eindelijk het vermaak dat de Troow te gelgk met haar man kan genieten en dat na een jarenlang hnwelgkaleven de gezelligste dagen van vóór dien tgd terugbrengt Het ia een nieuwe band tusschen do leden ran het gezin ll U 18 18 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 86 88 18 88 81 1 61 10 11 t 60 1U8 Van den invloed van t wielrgden op de ogverheid b eft men nog geen flaow bfgnp Juweliers eu horlogemakers klagen omdat in plaats van horloges tegenwoordig fietbeo gegeven worden ata nieuwjaara en verjaardagageacbenken De pianobaudel in de V S is het afgeloopsn jaar 50 pCt verminderd meubelmakers Igden doordien onveranderlijk rgwielen ala geschenk verkoiea worden boven kaatjes schrgftafels of atoeten Paardrgden raakt uit de mode groote verbnorders van paard en rgtnig hebben moeten opdoeken enz Maar niet minder groot ia de zgdeliogsche invloed Het Terbmik ran sigaren is in dit jaar met ongeveer een Imillioen per dag verminderd en met 700 000 000 sinds de werketgke fietswoede uitbrak De kleermakerij verliezen rotgens hun zeggen ongeveer 25 pCt van bun werk doordat klanten langer toekunnen met gemaakt gekochte fiets ostn nes Soboenmakers klagen dat hun klanten niet meer loopen hoedenmakers dat tegenwoordig zooveel petten gedragen worden Wiitkelters ran damesstoffen zeggen dat zg voor 25 tot 50 pCt minder aan dure japonstoffen verkoopeu Ken boekhandelaar in New York rekent dat hg van t jaar niet minder dan l OOO OOU dollars verloren heeft door mioderverkoop van Ixtekan eo geschriften CaféhoDders lyden doordien bnoue saleo op mooie avonden verlaten sgo en wielrgders die bem bezoeken aleehts bier en lichte dranken gebruiken Het zonderlingst is de klacht vau wn New Yorkach barbier Er is niets meer te verdienen verklaarde hg Vóor de fietswoede waren de mensoben gewoon op Zaterdagmiddag ziob te laten scheren en knip pen róor zg nsar de comedie of elders heengingen Nu gaan ze erop uit met hun fiets en t kan hen niet aohelan of zg geschoren zijn of niet Gg begrgpt waarom dit ons zoDveel kwaad doet Wie randaag zich uiet laat Bobereo kanoen wg bet morgen geen tweemaal doe Die tabavec is voor altgd verloren € Yeel vau deie oadeelen doren slaehts tgdeIgk Waar reten door het wielrgden rerliezen zullen ook reten winoeu lu Amerika is de waarde van den grond merkbaar gestegen landhuizen zgn weer in trek de zin voor het boiteuleven wordt merkbaar aangemoedigd de ophooping der bevolking in de steden wordt tegengewerkt Yoag Terder bg de voordeelen den uitstekenden inrloed op de gezondheid op de verbetering der wegen op de verspreiding van de beschaving der steden en van den eenroad van bet platteland eu eerst dan wordt duidelgk wat de omwenteling van het rgwiel werkalgk beteekrnt Volgens een gezagbebhend schrgrer die de zaak vgf jaren lang ernstig bestudeerde zal bet wielrgden meer doen dan itts anders voor de gezondheid dtr Amerikaftoacje vrouw en dua van bat volk Fnasebe lucht en zouneachyn zullen om aan velen opgifWükthcid bg het werk vertroaweu in de meosohen en dan lust in t levntn terng te geren meer oitwerkea dau de meest pbilantbropieche wetten die onze teergevoelige en bezorgde tgd kan uitdeokan Staten Qeneraal 2e K meb Zitting ran Donderdag 8 December In de morgeo£itting ia bet debat aaagerangen ov r bet Boofdatuk Marioe De beer Seret dankte den minister roor de reorganisatieplannen der zeemacht waarover bg deze Begrooting echter niet wordt beslist Hg zou weuschen de raorgaoiaatieptannen bg de Buppletoire b grooting te doen vastatelleD Varder vroeg bg iulicbtiogea omtrent het voorgestelde tweede drietal krniaers roor het eskader uit I dië Hg weea op de bestrgding der reKefriogavoorstolleo door tal van marinespecialiteiten en rereenigde zich met den wentcb naar krachtiger aohepcn naast de kruisera en wel drie vso ds zes De beer Mees deelde de bedenkingen tegen de vsHtstelliog van een organisatieplan bg de wet of beitu ars maatregel Hg zou wenscben bg afiodderlgke begrootiog een poat voor een boQWplau voor rerschillende jaren raat te at lleu De heer Van VIgmen verdedigde de zeewaardigbeid der Kortenaer die intnssoben bgaonder voor Indië geschikt is De nieuwe kraisara wensohte hg ook krarhtiger 6 14 6 1 6 61 7 17 7 36 6 80 6 10 8 88 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN De heer Staalman klaagde over de verspilling van raillioeaen daar bet materieel niet geacbikt beet voor een actieve verdediging Hij meende echter gerust met de bestaande schepen te kunnen volstaan Verder klaagde hg over de slechte bejegening van het minder personeel aan boord waardoor da dieBstneming worlt tegengewerkt en drong aan op verbetering van de ppsitie der ondarofHeieren Ook kwam bg op teilen werving door marine ambtenaren van leden Troor coÖperatiare rarbruiksrerfenigingen ten n ideële der winkeliers De heet Racers oodorateunde den rorm en bet loei der roorgenoman orgaai atte maar wilde ook wat krachtiger krniaers roor de lediache wateren eo voorts eeu krachtig bewapei den ecUirenradieoat Voorts wilde hg gelgkjnntigeT verdeeliag der poatea totschen Nederland en Indië De beer Gujst betoogde dat ons materieel niet alleen tot verdediging vau iodii moet dienei maar ock tot een actief optreden bnïtengai ta Kostbare aanbouw daarvoor is eehter ongen den De kruisers beboeren roor Indië wat krachtiger te xgn Aanbor vaa kraisara ia toIkomei gewettigd ondanks de ervaring met bet IjrpetKortedaerc dat belrekkelgk wel Toldoet De heer Traraglino onderateande het plan voor e kroisen anafbaokelgk ran het organisatieplau ook in verband met de werkverschaffing Namens zgne katholieke vrieadao verklaarde hg dat zg huooe atem g vend aia de drie schepen faun oordeel resarveeren over het organisatieplan in het geheel eo over dan Toorgeiomen bestuursmaatregel De heer Lieftineb lettende op de erraring met het t pe A verklaarde niet overtaigd te zgn van do deugdelgkbeid der roorgeriomen krni eri ea zal die daarom niet goedkeuren De jheer Roessiogh bestreed de toekenning van prémien voor de overbrenging van gouvernement tgelden en de handhaving der bnitgeldea In d avondziltiog zgn de artikels behandeld tot art 27 De aanbouw van de kruisers voor Indië i met 49 tegen 30 stemman goedgekeurd Hedea voortzetting TOO bTEEL Ken stille wensch van reien om nog eens een stuc te zien dat rroeger reet saecèa bad gehad ia in de 3de Abonnemeots voorstelling vervuld Nora van Ibeon dat ook elders roor een ta rgk pabliek werd opgevoerd bad ook in onzi stad meer bezoekers gelokt dan de twee eeiste tooneeNoorstellingen Toch hadden we gaarne gezien dat da zaal Kunstminc geruid ware geweeat als rroeger Het stok Terdiends dit ten rotte De twee eerste bedrgven vooral bevatten tnoueeleo die schilderijen zij naar t leven t eteekeod Het kearig spel van mejaffrouw Alida Klein eu van den heer Tai tand braofalen daartoe bet noodige bg De verE nillende huiselgke tafereeltjes tuasoben Nora eo baar eobtgeaoot werden zoo natuurlijk gespeeld en zoo juist gezegd dat bat een last was er aar te laisteraa Da teieurstetlingen die Noia met haar aaogninisch gestel moest ondervinden waren een getrouw beeld uit het meoschelgk Ieren Zoo ongedwongen weergegeven door mej Alida Klein moesten ze op de hoorders een grooten indruk maken Meer dan eeDa haddan we gelegenheid het groote latent raB over zg beschikt te bewonderen Van ove drgving was bg haar in hare moeielgke rol zeifi geen sprake alles was zoosls het behoorde dat wil zeggen joist bestudeerd en met grcote toewgding gespeeld Mej Klein heeft ziel in Noba geheel gegeven en de buide die zg oi tviog in den rorm ran het bloematok zoowel iJa in de toejoichingen van het auditorium WIS roimschoots verdiend Niet iiiader lof hebben wij voor den heer Tartaod Deze rol was roor bem geknipt Zgn uittr t beschaafd epel in woord en daad kan niet anders dan geroemd worden Evenalii wg rroeger in Galeotto zgae groote tilsDteo moebten waardeeren kwamen ze ook hinr ten volle tot hno recht Mevrouw van Kerkhoven Jonkers zal het ons niet euvel daipen dat we het eerst over de beide bqofdpersónefa in het stok handelden We willen haar gaarne de eere geven die haar TUd vaa Greeswlcb 7 68 7 68 8 6 8 18 8 88 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 10 40 11 18 r 6 n 9 8 I 7 86 8 6 10 4 r V 10 84 87 7 r 4 V 41 t7 7 46 9 47 9 64 10 01 6 47 4 89 18 9 84 4 68 8 80 9 48 6 04 6 89 9 6 484 866 16 6 6 8 607 488 8810 1010 88 7 48 8J6 10 07 tookomt Rur itil ipel riel nial minder te prgsen dao hur zaggea Hoadiog en gebaran prikon tot hat hart ao taiden dikwgla maar dan hot woord Tarmag ta garan dat waa achta knnit De beer Brondgaeat als dokter Rank mag Toonaker op onun dank aanapruk maken Hg waa eenrondïg natnorlgk in agn optreden De wgae WMfop bg aoma een enkel gezagde tot ign recht deed komen waa dikwgla Irrffand en gOToelTol Da mioat dankbare rot had de haar Alax Faa aen In oitdrukking en manieren was hg eekt de Eaakwurnemer Over het 3da of laatato hadrijl van Non is de opinie Terachilleod Menigeen bavradigt bet niet dat ia leker al komt er ook reel aohoons in voor We willen besiniten met te zeggen dat wg ganotan hebhen en dehoopuitapreken dat da restaerenda tooneelvooratellingao ons niet minder knnatgenot inllen doen amaken Baitentandscb Ovensicbt De Indép a meent dat de criaia in bat gemeantabestnnr Tan Brussel bezworen ia Dinadagnamiddag heeft het coll ga Tanac epeaan met de liberale leden Tai den gemeenteraad een conferentie gehouden Hoewel ergean bepaald besluit genomen ia zegt bet blad dat de aobepeoes in de zitting ran a a Mundag het hon opnieuw Terleeode mandaat zullen unneman en dat ook Buis als burgemeaater zat aanblgTso Leopold II giert peraoonlyk laar om Bala ta behouden Het bericht dat een verdrag gesloten is tnaachsn Rusland en China waarbij aan bet Ruaa 8 be rijk groote Tooideeleo worden toegestaan beait in Engeland unieidiog gegeven tot levendige proteatan in een deel der pera De Daily Chroniele dringt er op aan dat Engeland met alle diplomatieke middelen de ooderteekciiiog Tan het rerdrag moet trachten te T rhinderao De M rniag Poste zegt dat da handel in Noord China reeda thans in handen van ëu gelanda medediogsra v overgegaan Slechts de Daily News ziet in bat tractaat geen reden van ongerostbaid Hoe meer Obina zich ontwikkelt aegt het blad dea te beter is bet voor de geheele wereld Engeland haait bet zijne daartoe bggedragen Baslaud doet hat thans Inmiddels komt uit Pateraburg het heriebl dat da mededealing over bet verdrag onjoist ie Dit ia zegt de Toas Ztg i geen reden om aan te nemen dat bat niet bestaat Het is mogelgk dat het niet formeel gesloten is maar evengoed als Rualand zich opgeworpen beeft tot protector van Korea ala het door hat aanleggen Tan eea agtak der Siberiaobe apoorweglgn door Mandschoerije traolit de noordweatalgke provinciën van China eeono miwh en well ohl ataatknodig afhankelijk te maken Tan Rusland eTengoed kan het zonder formeel Tordrag een bandelsovareenkomst mat China aangaan die voor Roalaod voordeel oplasert en voor de overige Sluropeesohe mogendheden niets verontrnstpnda h eft Man mag aannemen dal niettegenstaande da officieale overwinningen de Spanjaarden aiah niet bgzonder op hon gemak gevoelen on ten gevolge diarTiu uiterst prikkelbaar zgn Dia prikkolbaarheid toont zich thans na de Boodschap van president Cleveland welke voor een groot deel betrekking had op den toaatand van Cuba De bladen verklaren kgna aeoatammig dat de tnsaoheukomat dei Vereenigde Staten zou zgu een beleediging TOOr het Spunsche rolk Eu ook de regaering scbgnt de Boodschap du bseren Cleveland vau zooveel gewicht te aohian dat zegt de sHeraldoc de miniatera daaiover in ministerraad souden disons ieeren Ook d oppositie bigkt zoo overtuigd ta zgn van het gewicht der woordsn ran den Amerikaanaoben preaident dat da bekende leider der liberalen de heer Sagasta door Tcrscbeidene berichtgevers geïnterviewd zgn oordeel niet durfde te openbaren vóór kg den offlciealen tekst onder da oogeu had Da aCorrespondance militarea rinkelt reeds weer met de sabel en bewt ert dat Spanje aog over genoeg sirgdkracbtsn beschikt om elke inmenging der Vereenigde Staten in Spaaosohe aangelegenheden gevoelig te atraffen £ r zgn eveawel ook bladen die niet alleei da houding der Vereenigde Staten beaohonwen van aan specifiek Spaansch standpunt mur iets honger klimmen en ziab op een Kuropeesch standpsnt plaatsen en als zg daarop staan komei tot de gevolgtrekking dezelfde waartoe Dinsdag ook de Daily Newsa kwam dat het optreden Tan president Cleveland nift alleaa is een uitdaging IsgsnoTer Spaoja maar tegeaoTet geheel Koropa Vtiacheidan raedergen ta Hamburg hebben loon statistiiken openbaar gemaakt welke moetan untoonen dat de tegenwoordige staking niat met de loonquaeatie in Tarbaud kan ataan Oa atrgd geldt alleen da Traag aan welke zgde zich ia bet vervolg do macht 1 1 bevinden De pitcoons hebben besloten de staking rol te houden en dur de werklieden haiielfda besluit hebben genomen staat zooals da aBambargische Korrespoodenzc het uitdrukt do itakiag op het dooda punt Hat blad doet durom bei Toorstel dat door beide partgen een gelgk aantal vertegenwoordigers zullen worden benoemd die onder leiding eener commissie nit den Bambnrgschen Senut zullen onderhandelen Maar of dit vooretel ingang zal Tinden De readers hebbeu reeds óón voorale tot het vormen van een sebeidigerecht van de hand gewezen en het staat te Toorzien dat zg thans niet meer toegevendheid zullen toonen Het bestuur der kaden heeft hy aanplakbiljetten bekend gemaakt dat alle vaate plaatsen reeds zgn bezet óf door werklieden die niet da staking hebbeu meegedaan óf door nieuwe arbeidara Van da slakeode werklieden zal niemand meer worden aaogeoomen zoolang de staking niet is geëindigd NIEUWE ZENDING Dassen Handsclioeneii ËN PARAPLÜIES A V n os Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Ueurs van 8 DECEMBEB slotkrs 8 1 9I ia Vrkrs Sï is 98V S 97 101 89 86 84V 94 8 98V av 98 l l 104V 557 BïV 20 5 96 48 96 61 660 rSS 100 64 10 V i g 188 60V 09 85 84V 4 s NsDsaniiu Ctrt Ned W S 8V dito dito dito 8 dfió duo dito 3 UONOJH O il Geudl lB81 88 4 iTillB Msohrijving 1868 81 6 OoSTllffi Obl m papier 1868 6 dilo m zilver 1868 6 PoillGlt Obl met coupon 8 ilito tioktt 8 76 86 107V 9t OS sïoy 101 697 64 169V 98 801 78 108 101 100 W 145 133 11 101 491 loo 13 1041 761 108 10 SB 471 l i 190 206V lO 106 81 ioa l i 102 11S les SS 109 RUSLVND Obl BiDneol 1694 4 dito Gecons IBSO 4 dito bil Boths 1889 4 dito bg Hops 1839 90 4 dilo In goud lei n 1883 6 dito dito dito 1834 6 Spakjb Perp I sohul 118S1 4 Tuaziu Gepr Oouv ean 1890 4 Geo leening aerie D Geo la niag aerie C ZuidAra E p y obl 189 B Msiloo Obl Buit Soh 1890 6 Vehizuela Obl 4 onbep 1681 AvBTiauH ObliKst en 1896 3 RoTTESDiH Sti d Iren 1894 S Ned N Afr Uande ar aand Arendsb Tab Mij CetlMoaton DaliMssUoh ppij dito Arn llvpotheekb psodbr 4 Coll Mli der Voralenl aand s Gr Hypolhookb pandbr 8 tfederlaodsche bank aand Nad Hanrlelmaslaoh dilo N W k P o Hyp b pandbr 6 Rett Hypotbeokb pandbr 8V l tr Hypilbookb dilo S j OoBTZ N Oo t Hong bank isnd 188 Bcsl Hypotheekbsük randb 4 9 Amibika Bqut hypoth pandb 6 S u 54 M iw L G Pr L en oort 6 Ned Holl IJ apoor Mü aanl Mg tot Ëtpl r 81 Spir aand Ne Iiid f poorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1S91 dito G ITILIE Sooorwl 1887 8 A EobI 3 617 Znid Ilal Spwoij A H oM 3 PoLZK Warschau Weaiien aand 4 Blisi Gr Buis 9pw Mij obl 4 Balfsiho dilo land FutovB dito aand 6 Ivang Dombr dito aaoil 6 Knrak Ch Azoar p kap obl 4 dilo dito oblig 4 11 131 13 Amemza Cent PacSp Mü old 8 Chic k lorlb W pr C v aand d to dito Win St Paler obl 7 Denierk Rio Gr Spm rert v a I Illinoiarontrarobl ingoud 4 LoaiavAVashvill Oert v aand Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Mif 8 Kansaa v ♦ pot pref aand N York Ootaaiok West aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 3t Paal Minn k Maait obl 7 Un Pao lloofdlun oblig dito dito I Inc Col la hyp O 5 ClNiDA Can Soath Cert v aand Van C Ball k Na Ie h d c O Amaterd Omnibus Mg aand Bollard Tramweg Msata aand Nkd Stad Amslerd ra aand 3 9lad Bolterdam aan 3 Beloii Stad Antwerpen 18 Stad Brussel 188 HONO Theis Begullr lesellsch 4 Oostenk Staatslfening 1860 3 K K Oost B Cr 1880 3 SPASIB SUd Uadrid 3 1868 N D Ver Bei II vp 3pobl eert Da Voorzitter De hb Darcksen en tu Galea hebben bericht Terhinderd te zgn deze Targadering bg te wonen De notulen der Torige Tergad g worden voorgelssen en onveranderd g ed oKord logekomen 1 Eene kennisgeving van dau heer F J Evekink Bosgers mededeelende bel overlgdenvan Mevr de wed van Bergen Useadoorn die in leven regentes was der heide Oaathaiieu De Voor itt r Mevrouw vaa Bergen IJiendoorn heeft al regentes aan de gemeente belangrgka dieo ten bewezen flaar overlgden zal door de leden dezer vergadering met innig leedwezen zgn vernomen Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen 2 Aanbeteliogen voor vacatures in veraebitlende commiasiën wegens periodieke aftreding Voor de Openbare Oezondhsids Comsiiisia aflr de bh Dr F W Rube en A H Teepe Aanbevolen werden Dr F W RAABE Dr A SCHOONEVELD vis naii CLOET A H TEEPE E HOEKSTRA Commissie Tan Toezicht voor het iager Onderwg C W VAN DE VELDE aftr Mr H J WONDER Libryemeester Dr F H G TAN ITERSON aftr en Dr P J A LEVEDAG 8 Ëene missive Tan de Commiisia Tan Torzicbt over de Stada Muiieksobool mededeelende dat bet openbaar examen zal plaata hebben op Woensdag 23 December a s De rudsleden daarbg uitnoodigende Aangenomen voor kennisgeving 4 Een brief vau B en W tit aanvaarding van het legaat door Mevr Tan Bargen IJzendoom aan de Oameeute vermaakt Tor visie 5 Een scbryven van den beer F J Evekink Busgera eenige voorwerpen aen de gemeente aanbiedende ran Mevr de Wed vanBergen IJzendoom Ter risie 5 Missive van B en W betreffende bet onlangsingediende ontwerp houdende wgsiging in hetaanhangige voorstel regeleode bet ooderwgs Ter Tisi Missive van B en W houdende regelingvan de bezoldiging van den amaaueuBus deravondschool en waarbg voorgedragen wordtH A Toen Ter viaie Missive vau B eo W iozeodande eenoinstructie voor den inspecteur der houwpolitie Ter viaie 8 Rapport van B en W op het verzoekvau A fCaptgo verzoekende eene gratificatie tot afwgsing adTiaeerende De heer Noothoven van Goor stelde voor dit te behandelen nog in deze zitting 9 Een adres van de hb J U Itgk enA Roozeboom verzoekende uitbetaling vanhun tractemeut daar zg slechts b haddenontvangen terwgl zg hun geheel werk haddenafgedaan In handen van B en W ter fine van bericht 10 Eeu adres vau A Brinkman en Zn dankzeggende voor de verleende extra toelage Aangenomen voor k noi8geviug U Adres van C J Verschoor ontslag verzoekeode als onderwgzer aan de Ie Kos e lonze Scnool Wordt eervol verleend tegen I Jauuari Aan de orde Voorstel tot tgdel ke belegging van het door wglen mr A A van Uergen IJzeadoorn aan de gemeente vermaakte en op j dezer uitbe taalde legaat in geld De hser Siraver De leden van den raad zullen zeker eenstemmig dit voorstel van B en W aannemen en dankbaar het legaat aanvaarden terwijl ik hier nogmaals hulde breng aan de nagedachtenis van Mr A A van Bergen IJzendoom Do heer van der Sandou Ik wenach u te vragen M de V of de gemeente wel waarborg krggt dat zg dit geld beeft gedeponeerd en of zg voer dis waarde eflecten krijgt De Voorzitter De gemeente krggt even min waarborg ata een ander die geld il deposito gssft Op voorstel van dan heer van Goor wordi balloten dit in heeloten vergadering ta bebandeieo Aan de ordo Voorstel om aan H Blom onderhands te verpachten hot ovarzetveer op de Torlsingelgrsoht Wordt aangenomen Aan de orda Voorstel tot het verleenen van onthF ffing van aanslagen in de plaatselgke direc a belasting naar bat inkomen dienst 1896 Na aenigs discussie tuaschen den heer Herman en dan Voorzitter wordt dit voorstaluoganomaa Aan de orde Bel prae advies Tan B ea W op hetadraa Tan A Eapign Overeenkomstig bet rapport van B en W wordt hierop afwgzeod beschikt De vergadering ging duma oTer in gehaime zitting Na heropening was aan de orde Voorstal tot tgdalgke belegging Tan het door wgtea mr A A van Bergen IJzendoorn aan de gemeente vermaakte en op 5 dezer aitbelaaldo legaat in geld Het voorstel van B en W werd iondar hoofdelgke stemming ungenomen Vervolgens waren aan de orde Reclames in aake de plaatselgke dinète belosting nur het inkomen dienst 1896 Suppletoir kohier der plaatselgke diraots belaating naar bet inkomen dienst 1896 Daar deze in gesloten Targadering wordenbehandeld znileo wj da nitalag in ons To ga i4nummer mededeelen 1 Advertentiën Bedeu OTorleed tot diepe droefheid Tan mg en mjjne kinderen voorzien Tan de H H Sacramenten der SterTenden na een kort Igden in den ooderdom Tan 30 jur mgn geliefde Zoon de Heer FRANS BOUMAN in leven Organist der kerk van St Catharina en Vioe Directeur der liiedertafel aOefeniag en Uitspanning Dit alter naam Wed G W BOUMAN T D HaniR s BoacA 10 Deo 90 Ongelooflyk is het dat er Toor den geringen Prgs van 1 80 zooveel rerschillende goed afgewerkte Sp eU goedereti Terkrggbaar zgn Wg bieden de volgende waardvoUa Sin terklaaê Colectte aan bestaande nit 14 Voorwei pen 1 Een beweegb gekl Pop faebb porsal kop mat baar en hoed Een eleg KofBeservies heit nit koffieen melakanuetje en suikerpot Een metalen Muziekkraaidoosje s Badkuip Porselein Zwempoppelje 0 Surprise Tooralellendo Sinterklaas T s Schup op rollen met wol vacht mooie Klarinet Doos m Soldaten 10 stnks 10 Paardenstal Twee Paarden t d Stal Een gokleede Bekkenslager Kanon op wielen om met erwtente schieten Verfdoos m 12 Torsch klenren Penseel enz Alle 14 Voorwerpen voor slechts f 1 W In eigen belang haast man zich ta bestellen daar de Toorraad spoedig uitTerkoobt zal zgn Verzending na ontrangst v postwissel groot ƒ f 413 anders onder rembours van M SS franco door het geheele land G SCHIIBEKT Co Amsterdam N Z Voorburgwal 258 PriDteips NOUVEAUTÉS WU verzoeken de Dames dia ons fSlUii reerd mode album Toor bat WIntara Bo n noch niet ontTangen hebben dit i willen aanvragen aan II JULE8JM 0MaC r riL lletzelTo wordt dan omgaand gs tla a fpanoo tooKexonden BesteUmgen van af 85 francs Tri Tan aSa kfuwn aan hul mot B TarhooglBg Bél iédlU8 i l r 1 ll i i aal 1 1