Goudsche Courant, maandag 14 december 1896

iv Maandag 14 December 1896 35ste Jaargang No W46 BRAND E N WATE RSCHADE De wegens BRAND en WATER Beschadigde Artikelen zalleo a Contant tegen UITVERKOCHT a ALLES MOËt WEG Magazijn DE 8TAD PARIJS Markt A 62 Wed A Pi NO ftOüDSGHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitguve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr J8 per drie maanden is ƒ 1J26 franco perpost ƒ 1 70 I Afïonderlgke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst raM 1 5 regels è SO Centen iedere regei meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GESLOTEN van 1 2 t en van 5 61 uur OOB DEX3B3 T word ©3=L iNriBT op ziclit geg eTrsaa Druk Tan A BBINKMAN Z 0N mim 7EIIEO0FIN8 OP Dinsdag 15 December 1896 dei roormiddtgg t 9 aur UB de Karnemelkgloot bg O tih dik KLKUN te Gouda ran EEIN PARTIJ HOUTWAREN bestaande in PLANKEN BALKEN LATTEN DEUHKN KOZUNKN RAMEN en BRANDHOUT Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore T B de Oenrwaarden tin cis WBRVE te OimdH Geen Grijs Haar meer DB NIEUWE LONDON doet de grgze baren binnen enkele dagen verdwunen atSit het haar glanzend en zacht belet bet aitraUen en neemt de pelletjea Tan het hoofd lieoht op de haleTanen iaoon J I D oai Verkrggbaar in flacons Tan 1 50 fc r 0 8S bg I XO lWfabr de Papiermolen teL ou i HennepEnveloppen 2 50 en 5 de lOOO nietFiriua bedrukt bij HM bntt onicluilelyluti n m kkel rkite poMunlddel Toac BMta tnTooraldametflii KinderacbOMWtfk w I Appreluur tu C M Miller fc Ce üfU lerlla Beath Str 14 Mtn Uttm M ill op naam en fabrlekamerk TIrtnitur Ir llMna WUMIiri l uuimirt liiiMrIlii aaa fW w Baair a aHhMt by W tvdtmiM ArihMi i A BRINKMAN l Trekking Dinsdag e k tJvwm K PANAMA met Hoofdpr giea van f250000 f50000 benerena een groot aantal prezen Tan ƒ 5000 f H500 f 1000 en 500 De gelden tot dadelijke uübetalintf oan bovenataande volte prijzen tijn berustende onder StaaUtoemht bij de Maalicliappij iFranech Grondcrediett te Pariji De ondergeteekende bericht dat by denBoekhandelaar J L v d Weerd KLEIWEG 43 te GOUDA verkrygbaar zgn Qeheele Aandeelen a t 360 Halve Aandeelen i I 1 75 Twee geh Aandeelen A f 6 15 Drie g Aandeelen k 1 10 op welke Aandeelen men op Dinsdag e k de meer dan bnitengewoon groote kana heeft de volle boTenstaande pigzeo te trekken die ter tond door mij worden uitbetaald De o itele uitehg der trekking wordt teretond na de trekking franco en gratie toegezonden Haar buUen ranco per keerende po t tegen toexending vanposttvis e of postzegels D E BOSMAN AuanEDAM in Effedlen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gkemisclie Wassolierlj Til H OPPE HEIME K 19 gruUkade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen aoofddeptt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en TerTen Tan alle Heerenen Dameagarderoben ala ok alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het atoom n ran pinchemantela Teeren bont eni Oordgnen tafelkleeden enz orden naar de nieuTTit en laatste methode geTerid Stoom Automatische Walseu Ueelfabriek Amersfoort Ringbroed is wittübrood io speciale door ringea omgaven diolite rormea gebakkan waardoor de anadea groote rooda besohuitea gelylcfn ia overheerlijk vaa imaak m ver 1 krijgbaar aU melkbrOOd allé met onv rmengde niet afgaroomJe baste malk veruiongd waar door het miaitens 4 dagen varaoh blijft in BtUkS van lO i Ot I eu gewoon in stuks van 9 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem la btjmndar heerlijk van 1 I smaak leer gezond en verkrUKbaar lu panvorm i Kg 7 et l Kg 14 1 ot 1 Kg 21 ot en 2 Kg 28 ot deze gewiohten behalire van I kantbrood worden gegarandeerd Prima Wittebrood is een puik eobrt w ttabrood ovarbeerlijk van s naak buitaa gewoou goiilkoop en verkrtjgtiaar in panvorm met twee keepen in elk 1 I einde van den rug In stuka van 6 ot 10 ot en 13 ot fijn gebuild Fransoh Brood Fransohe Stokken ia overbeerlük vac I I smaak en verkrijgbaar in stuks van 7 ot 10 ot en 14 ot Roggebrood met Krenten wordt mat prima kranten en prima roiynen gefa 1 bricaerd is bierdoor buiteugewoon beelrlijk en i n van smaak ia zeer geaond blljh we kan lang versch en u verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg I 17 et Wij stellen er prijs op hierdoor te verklaren dat hoewel wy alléén de soorten onge I build brood per gewieht verkoopen Wij hoe hoog de prijzen der grondstoffen ook stijgen de irrootte en het gewicht der dlvarae soorten grootbrood niat 1 verminderen en steeds allBs Van de best mogelijke en meest geschikte grondstoffen blijven vervaardigen Voor de redenen waarom wU aan eene billijke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en sleohter maken verwijzen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige I weken MAGGI s eiwit eu Boulilonlioudende SOEPEN OMVJEN IN 30 MISVTES BBN VIZMVNIBSDE iSOXIP D stg g i © Bo o illoan DE BENIGE die de VERSCHE VERVANGT voor GEZONDEN en ZIEKEN Alles onder Zwitsersche Staatscontrole tevens onder voortdurende controle Tan Dr VAN HAMEL ROOS en H ARMENS j I in pakkan van 6 tabletten lader tablet voor 2 1 0© P©ïi 1 porlien 0 65 an ƒ 0 76 per pak I i a n I J tubaaa 0 80 iedar l f Tl I I l iT1 I tube voor aan kop bouillon SAVECR UE POT AGE om allerlei soepen en bouillons krachtig e I aromatisch te maken ie llaoona van O St 0 90 1 80 CONCENTriÉ AÜX THDPPE8 ia lUcona a 1 10 Verkrggbaar bg de Firma I CBEBAS Wijfistraat Gouda Voor enp en export bij PAUL HORi 0 Z Voorburgwal 67 AosterèuB Chiuda BINNENLAND GODDA 12 December 1896 Op de lUl f a P Liapelif MO het jaagpad i mood n klauwzMr geconsUteerd by ryf randereo De ooodige maatregelcD iot ooi BmeUiog enz ago genomeii Wy berionereD by deze Aan d nitfoering door da Orobesivereeaigiag £ aphonia op morgeoavoad ia de sociëteit 0m Geooegenc Op bet er aan afwiaseÜDg ryke programma vioden wy eeo feeatinar cb opgedrtgea aao de Goodacbe Cricket D Footballclab Olympiac door een joDg Qouweaui gecomponeerd bl de heer M J faa Utod 3y kon bealait ia io raag en anoienneteit overgeplaatst bij bet wapen der kon msrédiaaeiée aa wel bg de 4e diviaie de Ie lalt J U W DaogermftD Qrootep vaa b t Ie reg Teldart Ter beachikkiog vao de militaire aatoritett ie gesteld de folontair L tb de artillerieioBtraetie compagaie te ScbooahvTen die uit syu garnizoen voor de tweede maal ii gedeaerteerd en op verzoek van zyne te Rotterdam wonende moeder is aangebonden De darde apreekbenrt van dt veteeniging Wïnterlfliing n te BergfcmbaCht werd Tenold door den beer H A Westbroek van Stolwgk Zyne lexiog was getiteld Hoe de moUige voor kleine Leen zorgde c door Wernmeus Baniog Daarna werden bedragen geleverd door den spreker en syoe ecbtgenoote al hetwelk zeer in den aflcaak viel en den opgekomen leden eeo genotvollen avond verachafW De heer Gh te Stolw keraloia kreeg Dinsdag toeu b met xyne vreow van Stolwgk per titbnrj hoiewaarta keerde een ongeluk dat batrekkelgk nog goed afliep Doordat bet tuig brak viel het rgtaig voorover de vrouw van den beer Cb sloeg voorover met het gezicht op bet tobild zoodat zy zieb geweldig bezeerde en het n osbeen zwaar kneusde Dank zy bet struik makke paard is geen eraatiger ongeluk gebaard Naar wg vernemen deed zicb Maandag 7 dezer ia den polder onder de gemeente Berg Ambaobt een niet alledaagscb geval voor en wel in het jachtveld van den hear J MabU etpde BotHrii ta Barg Ambacht Daarin wa diens jager B 0 met nog drie andere jacht fill ILLIiTOA U ïi EiGB 48 Sji kat hooreit van die woorden had de kerel in eiobtelooie woede tanden knarsend aitgaroepen f Ja de duivel moet haar bewaard hebben I Toen dat woord dat zooveel rerried ar uit was kuartte bij Eijae taudea op elkaar en sprak geeu enkel woord Dseer Dook de maonen haddep het gehoord en w ften het te ootbondeQ JEn dat wai noodig gaweeat waot d arme por w n io de aenta dagen aUfaana niet in ataat zelve en c opketderiug te faerbaleD Zij had bijna onmtddellgk na het gebeurde koorts gekregen dia zoo 9Qal toenam dat aij reedi ala eene razende lag te len toen de dokter gelukkig dian avond kwam die i hst eerat veel me r bezorgd was voor het behoud van het amkke leven daa hy al dien tijd te veren gewecat was Eerst sedert den vorigen dag vOMT diU de onde heer op de beriobten die ham uit Breitenfeld Bangaaode de bekenteuiwen van den moordeoaar toegezonden werden van hnia was gegaan om net de oude gravin Ueerau af te rakenen had cioh eene bealiasende beteraobap getoond De man was aamelyk naar Breitenfeld gevoerd gawordea ea daar als verdacht van poging tot moord gevangen gezet De uitroe i vau het arme maiaje en de woorden welke hem ia zyne woede waren ootaoapt iraroa aanvankelijk allei wat f ae lokold soheea te liefhebbers aan t jagen toen opeens eeu hnaa opging en door de bonden werd nohlervotgd vervolgens door een der benden op het erf van L G gegrepen werd en alzoo was bemachtigd Zekere A W echter aldaar wonende bad de brutaliteit om daar heen te gaan en den hond zoolaug op den kop te slaan dat deze den haas losliet en op den grond liet vallen waarop W het dier opraapte en zicb daarmede naar zgoe woning begaf zich aUoo dien haas wederrechtelijk toeüigeneude Van een en ander werd kennis gfgevea aan den brigade commaüdaut der rgksveldwacbt J Spogman te SoboonhoTeu Deze stelde deswege een onderzoek in en mocht er in slagen voU doende getuigen en ook den verdachte op te sporen die dao ook heeft bekend den baai te hebben afgenomen doch dat hg het dier later in de Lek geworpen heeft wat echter weldra bleek atet waar te zgo daar het verdere onderzoek er toe heeft geleid te ontdekken dat de bewQste hans dienzeifden avond door ign vader aan een koopman t Schoonhoven was verkocht met het verzoek daarby als er naar dezea baai geïaformeerd werd de kooper nies soa zeggen dat W een baa aan hem bad verkocht Tengevolge van bet bekeade kerkelyke proces heeft te St Aona Parochie de verkoop plaats gehad van eeoe woning van den heor J de Boer een dar vroegere aociatiatisohe kerkvoogden Het pand kon eehter aauweiyks de daarop liggende hypotheek besommen en is dan ook door den bypotheekboodur aangekocht voor f 1910 Eoodatvoor de voldoening van gerechtskosten niets ovarbigft Ook de goederen van den anderen kerkvoogd den beer ï Schat zijn thans onder verkoop eb geveild op f 4700 Naar algemeen gevorlea zal ook hier de hypotheek niet worden gebaald en dus voor genoemd doel niets overblgven Braidegom en bruid behoordaa eigsnlgk thuis te Oudehorne maar t bruidje een 48jarige maagd die allerdroevigst door rhenmatiek wordt geplaagd zoodit het gaan baar al even onmogel k ia ale bet staan bad tydelgk te Akkrum vertoefd en nu zon men op de doorreis van daar naar Oadehorne en passant te Heerenveen eten trouwen t Ongeluk wilde echter dat het paard onderweg een aanval van beroerte of zoo iets kreeg althans het werd de ect en zeeg neer Daar stond man na met de trouwkoeta nog ver van Heerenveeo en met een bezwijmden roeaioan t Gelakte evenwel te Haskerdyken een ander paard te leeofn doch t werd niet verder toegestaan dan tot het gemeentehuis dan moe t hpt lerng bewijzen Doch hg stond bg do jnatitie reeds zeer slecht bekend deels wegons misdaden vau welker medepliobtigheid hy verdacht werd eii deeU ook wegen andere vergrijpen voor welke hg reetli vroeger z ne itraf bad ondergaan Of bij na na den uitroep die hem ontvallea was aaa het volhouden van zijne onwbuld wanhoopte cf dat hij van buitenaf hulp verwachtende in den ateek werd gelaten en dientengevolge met woade tegen zijne medepliohtigen bezield waa is niet met zekerheid to beslissen maar eensklaps had hij zijn hardnekkig sti zwygen Torbroken en legde hg eene bekenienia af door welke inzonderheid de gravin Meorau zeer geoompromilteerd werd Hy bekende dat hy jaren geleden door haar vaa omgekocht gewurden om baron Arnold von Uogenbaoh te vBrmjorden om dien voor goed het alailen van een tweede hawelük te beletten Omtrent baron Bruno von Haganbacb had hg denzelfden last gehad en hg was in het ten uitvoer brengen zijner misdaad enkel verhinderd geworden door de voorziobtigheid van dan ouden baron waardoor diens verblijf hem onbekend gebleven woa Hij had reeds voor dat Kegine wist dat bij met ds oude grarin Ueerau verstandhouding hield van doze den laat ODtrangen Dora levend of doed onschadelijk te maken en hij was nog zeer onlaaga ook op Robert opmerkzaam gemaakt wiens gevaarlgke narorsohingen de gravin bekead geworden waren en die zioh daarom bare wraak op dan bala had gehaald Nu de gravin Meerau door harao dood ver boven alle menschelijke oDdersoek geplaatst was liet het zich moeielijk bewgien wat de kerel in zgn gver om allea te bekeDDen om de eene of andere reden datxby gelogea had Doch wat er na harea dood wwn kwam zonder meerdere weilerwiiardigbeden te Heerenveen aan De bruid moest uit en later weer in de wagen worden gedragent Maar na zat men weer zonder paard Oeea nood Ëeo paar man spanden zicb voor den wagen of duwden op en zoo werd een logement bereikt waar eerst eens op het toekomstig eebtehjk geluk gedronken en geklonken moeit worden £ r was sprake van dat men op getyke wys de reis naar Oudehorne vervolgen zoo maar of flit gebeurd ie weten we niet He k N A Door dan minister van binnent zaken is een verbooging voorgentetd van hocffdstuk V dar begrootiog voor 1890 meteen som van f 100 000 meer voor vering van bcsmettelyke veeaie kteD In gn toeltobting wy t by er op dat de oitkomiteo van afmaking biet doelireffende vau dit beteugeliugs yntneml hebl en aangatoood Behoudens ia enkele gemeeoteo io Gelderland en Noord Brabant waar niet onmiddelgk maatregelen konden genomen worden oiwaar de afmakiog op te groote schaal zou hebben moeten worden bevolen ia t gelakklg te beletten dat de ziekte om zich heengreep en groote afmetingen aannam Niet alleen beeft dit voor den veehandel op België hoogst belangrgke oordeelen opgeleverd naar tevens vertrouwt de minister dat bierdot Dok het andermaal optredea der atekia in een eerstvolgende o weidetyd allhaas wanneer kesmetliog uit den vreemde kan worden geweerd zat kunuAO voorkomen worden fliertoe is vereiachte dat waar zulks noodig ia met afmakiog wordt voortgegaan De aangevraagde verhooging moet daartoe de gel enbeid openen De ondervinding beeft geleerd dat van de koiten van onteigening ongeveer de helft door vleescbverkoop in s Hgks kas terngvloeit De afdeeling Zuid Holland der Broederschap van GandidaatNotarissen zal Zaterdagavond 12 dezer in het Hotel Ponsen te Dordrecht vergaderen tar bespreking der volgende vragen a Zgn onder de bestaande wetgevingvrouwen benoembaar tot notaris b Bestaan er bezwaren tegen de aitoefening van bet Notarisambt door vnnwenf De heer B de Regt Sz candidaat notaris te Rotterdam znl aU inleider optreden Dezer dagen ïs uit de hegrooliagiiantwoordpn asn óe Twaela Esmer gebleken dat de minister van oorlog den bouw van een fort by een haven te Scheveningen noodiukeljik acht en dat de minister van watortitant denkt af te uitlekte en algemeen als wnorheid werd aangenomen was voldoende om hare nagedachtenis in het tog der wereld en dat harer eigene familie te sobandvlekkeo zoodat ieder die eenig belang in haar gesteld had zich met den ouden baron Bruno verheugde dat zg door haren plotaelingea dood voor openbare schande bewaard was gebleven Hoe de geheele familie dacht over de nagedaohleni der oude gravin bloelc duidelijk in de volgende dagen toen er bij gelegenheid van bare zij het dan ooIÉ teer eenvoudige begrafenis nenige leden der famihe bij elkander kwamen die grooteodeela hetzij üp Hagen of iu het oude stadje nog eenigen tigd btarea vertoeven De oude baron firuno wu daar trouwens niet bg tegenwoordig hg was raeds den dag na deu dood der oude gravin naar Siooks tot zijns tgdeade pleegdochter teruggekeerd Bobert Lnar wu echtor gebleven Het was hem niet voor den ouden baron die andere en heiliger plichtea te huis e vervullen had ra ar voor hem zelven onmansehelgk voorgekomen de familie der miadadige oude vrouw zoo op eeoa aan ztoh zelve over te laten nu de ach terbl ij vendon meer dan ooit behoafte hadden aaa da deelnsmsnda hartelijkheid van teder die geen vreemde aon de familie was ea inzonderheid aan de zgne wijt hij toob ook eenigermate mede oorzaak was geweest viin het plotselinge ongeluk der familie of althana allaa in het werk had gesteld om eau einde ta maken aan de miadadige bandellngaa dar oude gravin Wat er gebeurd was de miadsdeo der oude vrouw wier listen en atreken om verbetering in haren toestand te brensen van gewoonte bijna tot eene tweede aatuor gefforden waren j ds bsktatenlsaen doet wachten tot welk besluit bet plaataelgk bestuur io zake een haven komen aal alvorens eai gedragslgn in deze vast te atallan Omtrent een en ander kan nog wordaD medegedeeld dat d oommissie oit doa gemeenteraad van s Gravenhage voor de bavaazaak reeds kort naar baar optreden aio de reg bad gevrasgd of voor het haveaplsn dai toen bestond en nog aangangig ii eap verdedigiogswerk werd vereiaebt en too ja een haven die geen fortenbouw noodig aon maken Het antwoord luidde dat zeker by het plan gefiiicht aal worden een kracbiig vcrdediginge werk omdat de versparrioganiddaleo by bat project aanbevolen niet op tyd aouden kaanen worden toegeipast Verder is bg de onderbaadeliDgeo geblekea dat de regeerieg wel een haven mogelykacbt zonder va dedigingswerk hoewel daarby da meaning werd uitgesproken dataulk aen haven te klein zoo blyken oor de reedery Riarop moet door de raadacQiamwia aan de rageering gevraagd ago aladan de afmetiageo te mogen kennen van de haven die da regeering te Schaveningen voorstelde en op welke wgze aan de baawarea ia ta gamoet ka koaiM Hierop is ay het antwoord nog wachtende Staten Qeneraal 2e KAna Zitting f Vrydag II December Bg de bespreking der onderdeeleo van he Hootdatuk Marine beloofde Af Uinuter aaa den heer Staalman te aallm overwegen da varbetering der aoldy an in de hospitalen Aaa den heer Ssret kon by niet belooven terug te komen op bat opheffen vaa achadeloosatelling aan de officieren der administratie wegens dieasten aaa wal De heer Lieftiaek drong ar op aan om de miihandelingen bg het baren aan het inititnat tegen te gaan De Mioiater zeide dit toe en aon een rtfmeerdering van bet persoLeel van toeaiobi ovarwegeit Aan den beer Staalman verklaarde de minister voorgesobreveo te hebben dat voortaan de keuring van voedingsmiddeicin bemisch en microicopiacb moet geschieden De heer Plate drong andermaal aan op stoamloodsdieost in het balang van opvarenden en schapen De heer K Schmidt en de heer Qnyot drongen aan op de benoeming van een aieawe oommisaie voor bet onderzoek van bet loodswezen met eeo roim mandaat De ministers hield vol dat desailloodsdieast altoos een breede plaats zal moeten innamen zhIIs by de invoering van den atoomlood dieuit De minister erkende bet nut van deo stoomdieoBt maar de kosten zgn hem ta hoog gü atigone afgelegd an de maatregel der justitie da alles waa voor de overige leden dar familie die meer in de verte woonden ovenmin een geheim gebteven als de tussohenkomst vau d n ouden Bruno en iljne plotselinge verschgning voor de oude vrouw waardoor h haren onverwaohten dood veroorzaakt had doch allan erkenden met een zeker dankbaar gevoel dat hg haar door die tussohenkomst aan den aardachen reohter outtrokkeo had en de bmilie voor opealyke schande had bewaard Zg sprakan onder elkandür niet slechts zonder de minste deelneming maar xelfa met bittere veraohting over de doods voor wie zg het sen even groot geluk achtten ala voor hare familie dat zg zoo juist bij tgda gestorven waa Overigens aohenen de meesten geneigd zioh de dochters van Leonore meer aan te trekken dan zij voorheen gedaan haddan en de broeder der ovw ledeoe gravin inzonderheid het tegenwoordige hooM der familie betoonde aan Hermine ea Oonatanoe eene welwillendheid welke z in al die jaren gedarende welke zij met hare moeder gebrek geleden hadrlea nooit hadden ondervonden Over den ouden baren BruQo 4iet hg zioh op da meest hoogaohtende wljsa uit en hg kwam den jongeu Bobert Laar zeer voorkomend te geaoet Robert zou zioh door dm toon vau den anders zoo trotsoben kouden terughoudenden man zeer gestreeld gevoeld hebben indiea dite beleefdheid niat zoo overdreven gawordea ware dat zg deo jongen man verdacht ware voorgekomen an hii onwillekeurig aaa afjoe twee nichten daoht voor wie hij eeae goede partij was in de oogea vaa den rükcn neef JTer fsrea