Goudsche Courant, maandag 14 december 1896

7 17 7 61 8 86 8 48 8 61 9 7 10 40 11 18 7 69 10 4 V 1 8 10 U ff 8 18 10 18 7 86 8 11 8 68 9 8 1 10 10 17 10 69 11 10 6 10 6 8 17 7 11 1 6 1 17 10 4 8 17 v 9 47 rj 8 84 1 14 r 0 41 t 10 01 6 40 8 47 8 47 7 46 1 11 10 07 10 U Wjll Is da beate lawruriim lagsn Jiaht ra Rfaaumatfek I aaaenptjaen kortom Aiker Pili Expeller N nu ra albilsissi4 Ylt lsautkstMsMMsaale aails l ea liS AiilBr friiiIxpellBr T f Bwet as sleade hi ledar kaiagasja Anker Piinlxpeller denwerdeag Directe SpoorwegverblDdlogen met GOUDA Wloterdleost 1896 AaDgevangeD 1 October TUd vao Greeowlcb Qauda 8 80 7 18 8 10 S 40 9 10 9 8 10 17 11 11 U H 18 18 11 16 1 89 8 60 8 87 4 80 MaeiAreebt 7 81 9 47 s 11 88 18 88 4 67 Nlauwarkerk 7 89 8 84 11 88 11 88 6 4 Oaaalla 7 46 9 1 11 41 11 48 6 11 iUltardam 7 7 68 8 98 10 9 30 9 40 9 66 10 87 IIM 1 88 11 81 11 88 1 60 4 8 4 16 6 80 laltardam 4 66 6 61 8 17 S 81 7J6 1 8 86 9 81 8 61 Oapalle 6 6 8 8 Xieaweskwk 6 14 6 11 Maardraskt 6 81 8 19 anda 6 87 8 16 7 10 7 46 8 18 1 1 9 60 10 11 SOODA DIN BUS Sakda Zavenhuiien Moerkspelle Zoelormeer Zegwaard Toorhurg s Hago O 7 8 8 88 9 89 10 1811 18 11 1 18 18 18 18 1 41 8 47 4 46 6 8 6 64 8 11 7 10 7 49 8 18 8 84 9 6410 8811 6 Ml 7 418 47 I 11 80 11 40 4 67 8 01 10 08 U 7 68 8 8i 11 41 18 61 1 08 8 18 10 16 V 8 07 9 08 11 68 1 06 8 10 8 11 10 17 10 19 11 60 11 17 10 19 10 88 10 41 10 49 11 08 11 47 DEN HAAG G U D A tHag fi 4l7 S0 7 48 S IO 9 1 $ I 4SlO U 11 8111 911 88 1 U 8 40 4 10 4 88 6 6 197 18 7 88 9 189 18 Vootb 8 59 K n 0 0 10 17 t 1 41 f 4 89 6 18 9 84 Z Z gw6 6 K w w 10 89 I IB f 4 58 6 80 9 48 2tT lL6a7 10 48 9 06 S 04 6 89 9 89 iH 8 119 1810 7 10 48 19 11 4119 461 10 9 1814 171 98 B 89 6 99 6 89 7 88 8 81 9 9 9910 89 11 6 11 46 Oooda 6 987 808 180 18 9 4710 1610 8419 0819 699 17 8 14 4 084 888 18 8 88 6 807 488 9810 101048 U T S S O H T 8 O U D A 10 16 19 88 11 88 19 9 8 08 8 69 4 46 6 1410 88 ff 11 65 19 84 4 10 6 8410 48 ff 4 94 ff 10 59 ll iO 19 11 ff 8 45 4 87 5 17 Ol DA UTBIOHT a aae 8 10 6 87 7 18 7 88 8 91 9 99 9 5810 19 10 67 19 88 9 90 kiUw 6 48 6 64 k ff 11 14 9 87 WMdiM 5 88 7 8 6 18 f H 8 48 Vlmlit 6 18 7 48 8 98 9 54 10 5111 46 1 97 8 08 I Miv Ajniterdim f Stopt Wosnidag GOUD A A MSTBKDiLll OoilU 6 87 8 81 9 59 10 67 18 10 4 U hM HHiam O Bt 8 14 9J7 10 56 1 8 IJ 8 Ui lltpt t Nootdorp LaidMhMidain en Bliyiwljjk Xnlamg w Huktadorp 8 17 4 41 5 17 6 81 8 81 10 17 10 80 7 10 f 10 84 8 84 ff 6 17 7 16 8 46 10 41 8 50 6 18 6 7 89 9 4 11 07 7 66 8 09 9 07 10 84 ff ff 9 98 10 84 f 8 86 8 98 8 41 9 49 11 10 AHSTISDAH OUDA ABit duttg lU 7 18 8 16 9 10 49 9 84 9 58 Somdft 7 99 A 9 14 10 16 Mil 19 88 Ml M UaX te ttottda l U in dv mu mmmX n op 10 17 10 8 11J6 7 61 941 M iMf Orrawtgu ui hg it IwnMmigg TU Mn Bünwa eommiuw roor loodataritTen ii t nimer mkndut Het Hoofdstak Muia Migonomon mei 60 tegea 15 st mm D YaiTolgani ii hosfditiik NatiODal Schalde aiiganoman By da bagrooting fVor finuciëa Tttklaarda de mioistef dat by orarweegt de mogelytibetd aeuer Tarlagiog vaa deu TleQ cbaccjjiiB en ernatig oadeokt or6r eeo Staatsbypotbiekbauk Bat antwoord op bat verslag OTer hei veteontwerp op de grondbelaiting kan in Januari rarwacht worden Ia gereedheid ia ean wataootwerp tot Tarrekaoiog der bedryfa an patentbelastiDg Toor üMiinlooia vennoo schappen die in lodië hno bedrjjf hebban Tot atraage nit oering dar drankwat ia de miniater ten ToUe bereid ea ook tot uitbreiding Tan dan maatregel tot maandelgkacbe nitbataliog T n ambtenaren Te Watkendam geraakte een 12jarig meiije bg hal waterscheppen in de TOlle baven en arkaarda ia laTenageiaar daar alleen eau klein gadealta ran hat hoofd tnaachenbaida nog borankwam Tal Tan Tolwasaenen analden toe maar niemand durfde lieh te water bageren Allaan da moadar die met geweld door twee maaoen tegengehouden aioest worden wilde ar bg springen Juist bgtgds kwam een aak aangatann en waa da drenkelinge altoo spoedig gegrepen Het kind was echter reeds bewusteloos en moeet STenals da doodelgk Tersehrikte moeder aaar hais worden gedragen Op da oonfarautie dar epoorwegmaatschap pgaa ta Waanen is een groote Terbetaring in bat Teikear tnaschen Keulen Berlgn en Berlijn Keulen geprojeoteerd waarran de Terbindiggeu Tan en naar Holland met da staatespoorwagan en naar Engeland lia Vlissingen na anllen kunnen pro tearen Dis nieuwe rageling lal met den imerdienst in wsrking treden Het Toorstal va BelgiS dat de spoorwegen Toortaan met 21 uren in plaats Tan met 12 Booals tot dnsrer aonden rekenen vond weinig Buaoea De rolgende Tergadering 1 in Juni in Christiania gehouden worden Uan sehrgft sit Amsterdam In aana gisteren namiddag gehouden Tergadering Tan ruim 100 werkgerers io bet diaBantTak leden Tan de Amsterdamscbe JuweliaisTaraaniging Roosjesjuwelieravereeniging en da Tereaniging Tan eigenwerkmakers briUaat n gainttodnoeetden welke vergade ing geleid werd dooi dan consalent Tan eeretgenoamde teraaviging mr D Simons werd besloten tot hot aangaan Tan eene overeenkomst voorloopig TOor den tgd Tan ses maanden waarhg de aontraatantan liob Terbinden tot handhaving der thans door ben hatasld wordende tarieTen en leoneu en Toorts om indien Toor ean hunner moebt worden gestaakt anders dan wegene loonverlagiug onmiddelgk aan de leden dar Werklieden vereeniging die de staking aoekt hebben uitgelokt haar begoustigt of lich bij baar aaaslnit geen werk meer uit te gSTen loolang da staking daurt DeoitToering aa bandhaTing der OTereenkonst werd opgedtagai aan de geeomhioeerde baitaren der drie ganoamde Tereenigiugeo Staande de rergadeling werd de OTereenkomat door nagenoeg alle aaaweaigen getaekead Op grond Tan da besluiten der werkgeTers wordt door de juweliers thans weder werk aitgeieven aoodat de werkstaking die juist aene week beaft gedujrd als geiindigd ta beschanwan De tnssohan da juweliers gestotea overeenkomst beeft tevens de betiekenie eaner aarata ichieda ip da richting eener organisatie Tan alle werkgeTers in het vak waarin ock de abrieksaigenaari belrokken inllen worden aane organisatie waarvan de werkliedeo voordeel snllea trekken aangesien ajj tot beecheraing der loootariaven strekt Bg de vermelding van het in de bondsvergadering Tan Woenedagavond behandelde werd door ons reads op aane aoodaniga organisatie dar werkgevers gezinspeeld Gistermiddag is bet eerste nummer verschenen van het nieuwe weekblad de Diamaotindnstrie dat voor rekening en risico der leden van bet haetanr van den buiten werking gestelden bond wordt uitgegeven VERÜADIRMVANDENIiEHEINTm D VRIJDAG U DECEMBER 1896 Varvolg Nadat da healotaa Tergadering weder door eene openbare was verrangen werd de Tolgende beschikking genomen op de reclamee van Naam Aanslag 1000 1000 700 Woonplaats A 58 ♦ 71 77 99 124 135 144 B 25 42 52 143 166 200 F C van Laeowen G Schisvaen S P van dan Hoek M Vermaat Jr Wed Herman de Groot Beslissing 700 700 500 3000 handhaven 1300 700 handhaven 4500 idem 1200 idem 1000 900 2000 handhaTen 2000 1500 500 handhaven idem 500 idem 1000 900 2000 afgew n t 500 roüeeren 3500 3000 1500 handhaven 2100 idem 1000 750 1200 1000 1800 1600 1200 afgew n l 600 500 1500 handhaven 1200 1000 1000 800 500 afgew n t 1000 800 1500 600 idem B A M Dagnetea 1800 idem J H C NieboJf 1500 1200 P P van der Meer A L van Uvan H Rost J IJpelaar Je M Jonkheid A de Raadt C 30 W van Bokkem 45 D Hoogenboom Ti 3000 83a J G Versnel 89 P J Bokhoven 168 Wed Wildenburg 204 N Faag a 222a C vaa Veen Ai 231 A den Hertog 232b S P van der Klein D 4 W M de Jong 14 Wed Grendel 14 E Grendel 16 J B van Dgk 25a C P Dnin 32 W da Jeu 44 J F Welt r 78a Wed Bertele Kabel 95 A van der Vos E 2 J van Ojje 6 I S Cats 8 J J V Wgngaarden 2000 1800 12a W B Woerlee 500 handhaven 27 A ültee 1800 1600 51 Wed Krugt Eoelraan 500afgaw n t 52 J S Kampo 2500 handhaven 65 J D T Vreumiogen 1800 1500 a 72a M Peateis 500 handbalen P 18 C J Hermans 700 600 a 33 M M van Loon 1000 handhaven 54 F Sigaans 1200 1000 a 62 Wrd deBrnin Sprnit 700 bandhaTan a 73 J Molenaar 500 rogeeran G 12 K M de Brnin 1400 handbaTan 39 a A H Olifleia 1600 idem a 42 M M da Wolf 800 6001 83 Wed BauwmeeeUr Broar 1500 afgaw n t a 84 T Tan Vliet 1500 baadhavao a 93 A Ahbema 500 idem a 108 P Rgnhont 600 rogeeien H 13 J O W ter Bruggen 1800 1500 a 25a Wad van Vliet Poot 600 500 89 61 166 170 J C de Jong 500 rogeeren Wed Ouweneel Erngt 700 afgew n t 1000 handhaven 1000 600 200Ü handhsven 500 rogeeren 1800 handhaven 2500 afgew n t 1000 handhaven 3000 idem 900 600 1800 1500 700 600 500 rogeeren 550 a 5 10 7 61 8 88 J Osinga Wed de ZangerBoboDten 172 E Oassnto 226 J M Schriek 2 C van Tongerloo 12 Q Tnithof 15 Wed van Kreveld 109 C van Velien 119 P van Hensbergen 9 Q de Raadt 23 P van Vliet 93a G J Gladbaoh 107 N J Tronpee K 125a F A J Benmont 800 handharai a 171 J Faag 500 a 213 237 238 169 172 205 213 217 240 63 74 88 135 J G Wout 500 rogeeren J Tersmitten 500 a A H Kabel 2000 1800 P Vermag 500 rogeeren Wed Mol v d Ree 500 a R C de Brugn 500 Wed Bakker v d Pol 600 500 J A Wortman 500 handhaven G Jansen 500 a H F SouSree 500 rogeeren J E H Brink 500 handkav n J Rgkelgkhniaen 500 rogaeieaW de Ruiter 600 a 247a Wed Gestel Maaskant 600 500 500 500 haodbaven 500 rojjeereo 700 handhaven 500 rogeeren 500 a 500 handhaven 700 600 500 rogeeren 20OO handhaven N 23a P Zwanenburg 132 K van d r Post a 179 P van Leeuwen a 227 J tlchouUn a 232 G de Grugl 0 52 W C Versehnt a 416 A van der Klein a 485 M van Rgk a 604 M Bnnnik P 88 B Slingerland Q 139 D van Rhgn Sr a 162 Wed T Hagen Overes 700 500 a 180 J H Spieriags 1200 800 a 220 J van der Klein 500 rogeeren a 245 B van Wiagerdiin 500 handhaven a 273 J N Both 3000 a B 16 Wed Teekens van 500 rogeeren 1000 handhaven 1600 1200 Eeawen a 18 J van Stavel a 20 J H Grotteodieek 150 Wed Veimeulen 500 afgew n t 700 600 700 500 1800 handhaven 800 afgew n t 1200 1000 500 afgew n t 500 rogeeren van Egk 247 254 260 274 217a A Zwanenburg 230 M van der Burg L J Jaspers H D Brink J Jaspers A Toornvliet a 301a F Palsgraaf 318 A J de Jong 500 a 432 J Beuringa 500 a a 480 Wed deKruifUithof 600 a a 481 J do Kroit 1800 1600 a 483 Wed de Vriea Hoo gendoorn 1500 1400 a 494 J A 0 Swaving 500 rogeeren a 552 J van Hoist 500 a 1000 800 1200 1000 500 rogeeren 500 a 500 a 1000 800 1500 1300 2200 ITOO 1000 500 1600 900 1600 900 1400 900 1500 900 1400 1200 555 M L Cab a 583 Wed de Vries Smita 1200 627 A Schooedarwoerd a 650 W van Eck 8 5 C van dar Laan a IS B Boere a 20 B Btneflaad a 25 J Moods a 61 W Tan der Ponw a 67 P J Moons a a J M Moons T 18 A den Boon a 19 A Hondijk a 36 B Matte N B Afgaweian u t wil leggen niet toegelicht uitt TerKhenen voor de reclamecommissie Het suppletoir kohier wer d eveneens goedgekaard Bultenlandscb Overzicht In den toeatauJ te Hamburg is klaarblgkeIgk nog weinig verandering gekomen Het of oieaee nieowsbureau meldt alleen dat de proclamatie die men vaa den Seoast verwachtte nog niet verschenen s en ook geen TOorteakeneu te bespeort n zgu Tan ean maatregel in dien zin dat ia de haven matig gewerkt wordt en dat de werklieden in de gasfabrieken het denkbeeld om den arde d neer te leggen opgegeven hebben taiwgl daarentegen Je vaerlieden een booger loon lohijnen ta willen afdwingen Het zinken van de a Kaiser c wordt volgens aan ambteiyka lesing toegeachrevon aan gsgang 1 19 6 61 14 6 89 8 10 8 81 1 40 1 44 1 10 8 44 4 18 4 40 1 64 4 60 1 01 4 67 1 08 8 04 1 14 8 09 4 04 4 11 8 10 atreoht 6 88 7 60 9 9 88 Wowdon 6 58 8 11 üttdtwater v 8 19 GottdA ff 8 89 9 84 20 10 De aeorelaris van een Engelsohe arbeidsbeurs haaft da Hambnrgaaha vraikgaTara augebodan 2000 werklieden ta zenden an Taor kan onderbood ta Borgen Volgana da a Hamhargiaoha Bbrsen Ballet sal bet atoomscbip aLavinas dat caret naar Sunderland gadirigeaid was nu toeb naar Bamburn gaan om te loaeen Aan daaFrankfarter Ztg v wordt gemeld dat Woenadag 6 stoomschapen meer ter reede ago aangekomen dan den vorigao dag de plaatsvervangaada bootwerkera arbeiden achter zoo langsaam dat er gebrek is aan aanlagplaataan De hond van wsrkgevera moet opnieuw baslotan hebben can echikking vaa de hand ta wijzen Het manifest van koning George aan het Griakscba parlement over de oitbreiding van het Griaksche leger zal toch nog een staartje hebben boiten het Griekïcbe koninkrjjk De Soltan gevoelt lich verontrust hij heaft besloten onmiddellgk een buitengewone zitting van den Miuiiterraad bgeen ta roepen om OTer den toeatand ta beraadslagen Zjjne Tnrksche Majesteit schgnt te Treeiea dat die uitbreiding Taa bet Qriekscbe leger hem geldt Wellicht tiet hg de Tcrdeeliag van sgn rgk in het verschiet en vreest hjj dat Griekenland om ook an brok ma ta krggen zich wapent voor het ook van vreest £ n hg weet dat de opstand in Macedonië het oogenblik schgnbaar geëindigd in voorjaar weer lal uitbreken bg weet dat de opelandslingen op de sympathie Griekenland knanen rekenen en hg voor eene poging om Macedonii la Toegen hg het Grieksche Rjjk Maar nog meer weet de Snltan Hg weel dat Rusland ziek wapsnt te land in den Kaukasas en aan de grens van Armenië ter zee in den Pontos Euxinos E voor alle gebeurlgkheden wil de Sultan gewapend zgu Daarom heeft hjj besloten dat een deel van het Tarksche leger gereed moet zijn om oomiddellgk gemobilisserd te warden Wat het schgnt dat Toar den Oroatea Turk moeielijka dagen znllen aanbreken Wel val hg pogen tich te Teraetlea doch heal Teel baten zal het hem niet Tenminste als het beri bl juist is wat wg Tinden in de a Birmingham Posts aan bhid dat Taak goed iugelietit gebleken is Uit diplomatieke kringen Tarneamt dit blad dat beeloten is tot het samentrekken van het Russische Zwarte Zee eskader en van da Engelsehe en Franeche eskaders in de Middellandsehe Zee in de nabgheid van den Bosporas en de Oardauallen opdat wanneer de omstandigheden het noodig maken de Sultan dringend kan worden aitgenoodigd de herrormiagen nit te voeren in zgn Rgk die de groote mogendheden noodzakelgk achten Tevens is een overeenkomst aangegaan waarhg de overige mogendheden dia de con ventie van Berlgn oaderteekenden toestemming geven lot het forceeren van de Oardanellen indien dit noodig mocht blgken om den Sultan tot roden te brengen Renter s agentschap te Louden meldt dat aan bet Russisch gezantschap en in andera officieele kwartiereo aldaar oog niets bekend is van het sluiten van het verdrag tosscheu China en Rusland Da takst van hst verdrag was door Renter s agent te Sjanghai aan in a North China Dailj Newss ontleend en ds zgn geheel aan de aLondeoacha Times t verstrekt 41 6 I8 9 746 De a Times c zelf meent dat de onbekeods heid van bet ministerie ran huiteulandschtaken met het Terdrag dat gesloten beet nog niet zgn niet bestaan bewgst en het bhtd loa t jammer vinden indien graaf Caieini van Peking naar Petersburg was teruggekeerd tonder zulk en staatetuk als waarvan de inbond tot in bgzonderbeden is openbaar gemaakt Dat Rualaod vroeg of laat op de eene of andere wgze zou pogen geaag te krggen over Mantsjoerge is immers zeer aannemeljjk an waarscbgnigk en wanneer inderdaad een Terdrag gesloten is gelgk dit dan mag het gematigd worden genoemd in Tergelgking met wat gevreesd werd De aTimes is volkemeo areid ia tnik ten fait Mcompli te benitenu bat aoht t nogal fatiel om tgd ta Tcrmona mat het treuraa over Roilaad i politiek ran aitbreidiog aa berordering vao eigea belaogao iarwgl Eogelaad noodsakalgk allea moet doeo om die pjlitiek na te volgea Want ia het verre Oosten is voor laogen tgd plaata in OTarrlosd voor Rnilaad ea Eogelaad beide tOoM taak ia t ouxe eigeo poaitie te reratarkeot onu tigea eiarktea te vermeerdereo an OOR Toor te bereiden met EOOTesl orerlag als waaroTer te beechikken is op de Terandaringan die bigkbaar in een niet f erre toekomst igo te wachten Met of tonder verdragen met of sonder een regeling lal de aitbreidiog vaa Rasland a groot Aziatisch rgk ooitwaarU n xmdwaartt voorbaan vaa jaar tot jaar van geilaoht op geilabt Het feit moet door ons wordaa aanvaard zonder dat wg er oos oabahoorlgk verontwaardigd over toonen Allaeo wanneer onae belangen rechtstreeks woraangetist moeten wg weerstand bieden desnoods met de wapenen Zoolang voor die eigen belangen wtskssatn EJinU Zoo scbrgft de Times c ziob latende leiden door verstandige politiek Weinige iqo da groote Engelaobe bladen die de tgdieg oter bet verdn aoo kalm opnemen 6y den Dnitechen Rgksdi is thans in behandelingen het wetsontwerp tot labsidieering van grooïe itoomvaartmaataahappgeo een saak die eok voor ons van beUng is omdat wairaebgnlÜk een Nrdarlandsobe haven Rotteidam voortaan door Duitioba postbeoten zal worden aangedaan Minister von Bottichar wees er Msaadag reeds op dat de stoomboot verblndinfifen zoo als gebleken ÏSi dringend uoodzikelgk en vnn eoonomiscb not iga voor de bandelsbetrekklogan en voor de oitbreiding der vaderland che ngverbeid Het vooroanmste wat tbana te doen valt is Daitsehland onafhaokalgk te maken ran bat baitenland Daarom moeteo de snbiidiea mat 1 millioea mark verhoogd worden De minister van postargeo dr vod Stephani had bet over de uitbreiding van het verkeer die de regeering wet ooodtaakt de beweging te rolgao Te Kopenhagen worden op het oogenblik onderhandelingen gevoerd over een nieuwe Ign tusechen die baven en Ooit AziS terwgl ook in België Frankrgk en Engeland niewe pogingen worden aangewend tot uitbreiding van bestaande verbi o dingen Oqp moebt Duitschland niet acbterbigven Gisteren werden de diacnsaies voortgezet en kwam ook de oppofitie aan bet woord Ds atrgd liep over de verbooging vsn bet sabsidie aan de iNordd Llojd m t 1 millioen mark op voorwaarde dat een vaerUendasgsohe vaart naar OostAzië wordt ingevoerd de zaak iti laag niet nitgeitredan Naar men beweert in het lot van het ontwerp nog onzeker Io ieder geval wordt het aangenomen dan tallen heeft ministar Stephan gisteren verklaard de mailbooten afwiaieleod Rotterdam en Antwerpen aandoen en niet de Scbaldestad alleen tooals dssrer het geval was Dit geschiedt dan op krachtige aandrang van belangstellenden in de Rgnprovinciëo Zoo heeft de Vereeniging tot bevordering van dn Rgnecheepvaartbelaagen te Marafaaim cicb met aan verKoeksohrift tot den Rgkidag gewend waarin wordt gevraagd dat zal wordes bepaald dat de stoomschepeu der gesabaidieerde Maatsebappg behalve Antwerpen ook Rottendam inllan aandoen In bat varioekscbrift wordt er op gewezen dat de technisobe bezwaren tegen bet aandoen van Rotterdam te berde gebracht toen inder tgd de nieuwe stoomvaartlgn werd opgericht in geen enkel opzicht meer bestaan daar de verbinding te water met Rotterdam t enwoordig ook bg lagen waterstand mogelgk is voor sehepen van eiken diepgang Verder wordt io het verzoekschrift gezegd dat hetgeen nog al te dikwgls over het hoofd wordt gezien de toestanden op den Rgn geheel anders ago dan die in de overige groete stroomgebieden ia het Rgk Terwgl bg deze laatste het zwaartepnnt van handel en verkeer moet gezocht worden in de aan de monding der rivieren liggende plaatsen it dit in bet Rgogebied gehael anders Daiabnrg Keulen MainC Mannheim Lodwigahafen zgn werkelgke aeeataden welke behoaftaa hebben aan de beste verbindiag met de wereldzeeën evengoed als Bremen en Hambnig Dantzig Stettin ea Koningsbergen Me cgfers wordt in bet verzoekschrift aangetoond dat de uitbreiding vsn het goederenvervoer ta Antwerpen veel minder dan Dnitsdien inen nitvoer dan die van andere landen ten goede komt terwgl er eindelgk op wordt gewesan datfaatRgnscbaepvaartverkaertuBschen Daitsehland en BelgiS het vorig jaar 1 430 754 ton beliep daarent en dat verkeer tossohen Dnitwibland en Nederland 6 401 158 ton das bgna het vgfvondig bedroi waaruit voldoende blgkt welken weg het Dnitscb verkeer op den Rgo op wil RIeInhandel in Sterken Drank BUEÖEMEESTEB en WETHOUDERS Tan Ooudt breogaa iDgetolge rt 6 der Wet tui 28 Aagoatni 1881 aStutsblide ao 97 ter openbare kennis dat hg hen is ingekomen Tan de naTolgendepersoon een Terzoeksohrift waarhg VeTgunniagwordt gerraagd om iu de hg ieders naamTermetde localiteit sterken drank in het kleinte mogen Terkoopen als Naam t d Tensueker Aand der localiteitN A san Egek Vogaleniang M 63 Gonda den 12 December 1896 Borgemeester en Wethouders Toornoemd a L MARTENS De Secretaris BROUWER NIEUWE ZENDING Dassen Handschoenen EN PARAPLÜIES A V os Az Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van Amsterdam 8 DKGBMBSB Vrkre alotkra NmmLiiii C rt Ned W S j 891 9 ii dito dito dito 8 9 V S 9IV dito dito dito 8 7 7 ls HoN ii Obl Geadl 1881 88 4 Italib InschrüriDg 1862 81 5 101 86 OosTENR Obl ia papier 1S68 8 81 86 dita ie lilrer ISSS 5 4Ï 84 PoftTUQAL Obl met coupon 3 dito ticket 8 ♦ IS 847 RusLiNU Obl Binnonl 1894 t 8 l dito ewocs 1880 4 081 duo bii Kotha 1889 4 98V dito bg Hops 1889 90 i 8 ll ditoicgoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 10 Spiwa Perp t ohulJ 1881 4 TiiKHj 0opr OonT leon 1890 4 Gec leeniag serie D 0 öflc Ie nieg serie C 801 Zuid Afb E F T obl 1892 5 111 Mllloo Obl Buit 8 h 1890 S 1 95 VsmzüSLA 0 1 4 onbop 1881 1 AvsTIsniH ü li il en 1895 3 99V Rornisut St d 1 e 1894 3 98 Nm N Aft HaudalsT aand 51 Arandsh Tab Mij Oeitilioalen 50 Dali Maatfohappij dit 8S Arn Hvpotheokb psndbr 4 looVi Galt Mij der Vorstenl aand 4 u s Or Hypolheakb pandbr S s Mederlandaolie baak aaad 10 V 199 Ned MandalDiaBtaoh dito 188V N W II Pao Hyp b pandbr S 60V Ectt Hypotkeekb pandbr S s Utr Hyp itbeekb dito 3 99 OoSTB NB Uoit Hong baak aand 133 Busi Hypotheekbank pandb 4i 9 l AUBBIKA Equit liypoth psadb 5 56 Maiw L G Pr hm eert 6 6V Nkd Holl lJ Spoor Mii aand 1 107V Hü tot Eipl r 8t Spw aand 1 Ned lod Spooriregio aand Ned Zuid ktt Bpm aand 6 H9V dito dito dito 1S91 dito 6 mi a ITAUB Spoorwl 1887 89 A Jlobl S V 6 V Zuid IUI Spmg A H oU S l e PoLlN Wanohau Weeuen aand 4 1687 Eosi Gi Russ 8pir MÜ obl 4 98 Baltischo dito aand 60V 61V Faatowa dilo aand 78 Iwang Dombr dito aaaJ 5 108 tnrak Ch Ato 3p kap obl 4 100 li dilo dito oblig 4 AHBBiKa Cent Pac Bp MiJ obl 6 99V Chic k orth W pr C T aand 146 d Io dito Win St Peter obl 7 188 Denverk Rio Gr Spm eert T a As 11 Illinois Central obl in goud 4 lOlVi Loai8T kVaBh illeC ert T aand 100 Meiioo N Spw Mij Io hyp o Mils Kansas T 4pot pref asnd n Vis N Tork Ontasiofc Weat aand dito Penn Obio oblig t 104 Oregon Calif Is hyp in goud 5 1 V St Paul Minn t Manit obl 7 106 Un Pao Hoofdlijn oblig i l Vls dito dito Lino Col la hyp 0 5 881 GAHADa Can 8outb Cert T aand Vb CEallw k Na la h d o 0 1 Amsterd Omnrbus My aand 190 m Botterd Tramweg Maats aand 806V Ned 8tad Amsterdam aand 8 f Stad Rotterdam aan 3 109 V Bbioib Stad Antwerpen 18 J i Stad Brussel 188S s 1087 UoHa Theiss BeguUr Gesellsch 4 180 OoSTENB Staatsleeoing 1860 S K K Oolt B Cr 1880 8 168 aNjs Stad Madrid 3 1868 3SV 1 io V Nbd Ver Bos Hvp 8pohl oert BnrgarlUke Stand GEBOREN 8 De Petrns coders J H Tan Straaten A M 0 Brenkel 9 Marinas Johannas Antonins oaders A Botttekoe ea Q Yos 10 Martinns ondets M ran Draanen en N Kroon Hendrik oaders M Vreedeoburg en A Tan den BeaTel 11 Aletis ouders W Broer en J M Koeman Johannes Hendricns onders J Tan Willigen en B W Knoop Maria Johanaa onde a M Peaters en J M Tan Oorst Qee trnida Alida Hargareiha omdira J W Big nendgk en H J Kelder Maria Am Clementine onders J B C Niehoff genaamd Warning en A J C 0 Kootwgk Johannee Paalns onders J de Jong en H Tan Waas OVERLEDEN 10 Dec P C tbo Wgngaarden 26 j A D Tan Holten 6 m J Wakier 16 j 11 C Sibhes 2 m ONDERTROUWD 11 Dec S Witsenhttisen te Amsterdam 38 en F Hiraehel 36 j H Sprugt 23 J en J 0 Tan Egk te Gooderak 21 j Uoordreobt OVERLEDEN J Diepenhorst 3 j GEHUWD A Bronkmnn en T Kerier Advertentiên Bedeu oTerteed tot diepe drtwfheid Tan mg en mgpe kinderen Toorzien Tan de Q H Sacramenten der SterTenden na een kort Igden in den ouderdom Tan 30 jaar mgn geliefde Zoon de Heer PRANS BOUMAN in leTen Organist der kerk Tan St Catharina en Vice Direotsur der Liedertafel aOefeniag en llitspannings Uit aller naam Wed G W BOÜMAN T D Haniii iBotch 10 Dec 96 Mgn weigemeenden dank aan allen die op DINSDAG j l mg hunne hewgieu ïan belangstelling gaTcn C VAN VELZEN Btads Vischafslager Door dezen breng ik het Geachte Publiek Tan Qouda mgnen hartelgken dankroor de Tele bewgzen Tan stenn en deelname welke ik heb onderTonden tgdens en na den Brand Tan den 28 Not j l Na minzame aanbeveling Uw Dw Dienaresse Wed A PINO RU ISTIJBI IG SOIREE Mmmm OP Dinsdag IS Dec 1896 avonds 8 utir i k Zaal Niit e Vermaak Ooslhaven Gouda met welwillende medewerking Tan Mej LI DA JELTE8 Mezzo sopraan leerlinge der Kon Muziekschool Ur G BLOKIIUiS Viool Dr D J H OVINK Piano Dr J C SCHüNEVELD VAN DER CLOET Piano PROGRAMMA Liederen Tan Brahms Grieg Saint Sains enz Viool Sonate ran Brahms enz Stukken Toor 2 Piano s ran Orieg SaintSaëns Chamluade enz Toegang voor leden van den Kunstkring Trg Toor niet leden ƒ 1 Leerlingen Tan Oymn R H B S enSted Moziekschool 0 50 PDIKB ODDE rfat ® SCHIEDAMMER GEMVEE Uerk s NiaHTOAP Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs vsn echtheid is aaohst en kurk steeds TMrsien ran den naam der Firma P HOPPE Cognac fis Bois Da ooasAO rm bois ran da foaété ▲ oiiTina wosdt salsraiA la rstaocalda bamatuSa flaasalian rao e LiSar iDlioud rooniaa vut hat attaat Taa Dr P f JTAH HAMBL BOOB ProaBSKdl a f ISO Dllalaltaal nilDtlBinar Uit P H J V WANKüM Snu Wed P J MELKEBT Oostharea B 14 d ow a PiXJa SO oant 75 oaat aa fl iH da la i Voorhanden in da meeste Apeth an en b r Ai Biohtat t Oa la BoUardaa Te GOUDA by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De BURGEMEESTER der gemeente Oouda zal krachtens Art b der Wet ran den 2Sn Juli 1885 Staatêlilad No 151 op DONDERDAG den 17 DROEVBER 1896 des namiddags ten 1 ure aan de Ririer de GotiwB in de nabgheid der Spoorwegbrug aldaar in het Op nbaar om contant geld WERHOOPEIV De orerbiyfselen Tan het getonken en durnii gelicht PRAAMSCHIP DB VBOUW AALTJX groot S9 ton rolgens ouden meetbrief met den daarin annweaigen inrentarii en de lading bestaande uit ongereer S7 Last PULP Inlichtingen zgn te rerkrggen ter GemeenteSecretarie Café Unie ZONDAÜAVOND 8 UUR OBOOTE TOOESTEllIlIB door den Heer M 8ERIER8E den Heer JAK HUIZER n Ijamea Specialiteitengezelschap ENTnÉB 10 CENT G TÜIJTHOF Wmgaug llaa fer$traat l ÉCLAmAQE HOLOFHME per êtuk f 3 S0 rerkrggbaar bg N S POLAK KOBXB XIBNDBWMO Men wordt verzocbt op t HEKK te letten utT H T MaaaziJN r M ftAVENSWAAY ZONEN OORINOHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v f tb n een f lf en een Ned one met vermelding van Nommer en Pr i voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering ran geeerde orders aanbcrelenae J BREEBAAUT LZ EENIO DEPOT der fijnste Haagsche Beschnit Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 Diet Firma bedrukt by A BRINKNAIV ZN