Goudsche Courant, maandag 14 december 1896

No T147 BRAND E N WATE RSCHADE D wegens BRAND en WATER Beschadigde Artikelen ZDllen II Cootanl legea UITVERKOCHT ALLES MOET WEG Magazijn DE STAD PARIJS Harkt A 62 Wed A PiNO GESLOTE van in en van 5 6 uur Dinsdag 15 December 1806 35ste Jaargang GOÜMIE WRANT Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met nitrondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is ƒ 1 25 franco per pOBt 1 70 Afïonderl ke Nommers VU F CENTEN ADVEBTENTIEN worden geplaatst Ta 1 5 regels k 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Q OEPi£ IESE3 TxrorcLeaa lïTIET op zö o1ol ± g eg e veara Openlïare Verkooping Op lla€mdag d n gin neeember 1896 dea ToormiddagB 10 are zal in een pakhnia aan dan Uaael in een pakhnis de Barakken aan den Uaael in een pakhuii aan het Bellinkje en achter de Ned Herv Kerk te OudetMOr door den Deniwaarder U A KOEEEN legen contante betaling worden verkochti eene belaBgrUke parlij nieuwe Houtwaren beataande in PLANEEN BALEEN SGHROOTEN BIBBBN BADDINGS LATTEN EIKEN PLATEN allen ran TerachiUende ai metingen Voorta eene groote party DRIJF8TEENKN DAKPANNEN POTBUIZEN Bonten BOaOüHSTEENMANTELS CEMENT OEUENTBUIZEN DEESTEENEN 1 partg STBENEALK en Terdere BOUWMATERIALEN Sindelgk een SCMUIT en hetgeen rerdar ten Terkoop lal worden aangeboden En op IHnsdag den SSn December iS96 dea Toormiddaga ten tien ure aan da bniiinge in de Roodeatraat no 197 te OudtaaUr eenige Ueubilaire Qoederen waaronder EABINET SPIEGELS TAFELS STOELEN KARPETTEN WASCBTAPEL met Gamitunr BOBEAl SPEELTAFELTJE KASTJE LAMPEN EAOBELS eenig BEDDEQOED en Terdereo inboedel Allee afkomatig eit het Pailliaaement ran M C TIK WIJNGAARDEN Bouthandelaar aldaar Te lien Zaterdag 19 December 1899 Tan a morgana 10 tot a namiddags 4 ure Zegt het voort Aniomitisehe Tallen Voor nittan 4 fl 1 40 voor tnul eii KI I f0 voor tornn kKkkerlakkeu lu k fl M ruiBas voortdorandj ODdflr tOBiiobt 0 nittan malieii of duiisnda knan In Ben oaobt UlUn aioli TUiMlGi wadar op au iMten niat da uOa tn remk ml Verkoop tayaa toesandlog Vftn bet badrag of ondar remboura Yenendhois H rknai Ooiuiwndit llMtaohappy üehnbert A Co ImnMm N Z ▼ orbvrrnl m mim TEHEOOFINS OP Dinsdag 15 Decemiter 1896 dea roormiddags te 9 uur aan de Karnetnelkaloot bg G tan die KLEUN te Gouda Tan EEIN PARTIJ HOUTWAREN beataande in PLANEEN BALKEN LATTEN DEUREN KOZIJNEN RAMEN en BRANDHOUT Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore Tan de Deurwaardera tan db WERVE te Oouda FEAUSCEE STOOMYERYEEU Ghemiselie WasseherIJ Ti a OPPE HEIlllER 19 Kruiskade BoUerdam GsbreTeUerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomen en verren vim alle Heerenen Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plaohe mantels Teeren boat enz Gordgnen tafelkleeden enz worden oaar de nieuwste en laatste methode gerorfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden ousohedelyk voor de gecondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekaa zjjn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen al nienw afloTerbaar in 3 dagen te verTon goederen in eene week TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda behalTe ZONDAGS en WOENSDAGS Ooud Druk Ton A BRINKMAN t ZOON J H ROODE Blerhandel Zewgestra at lo 85 DEPöT van alle soorten Heineken s Bieren gebotteld en per Putt tot Brouwer fprifa DEFöT der Firma CB A1TS Co s Eage Fabriek van Koolxunrhoudmide Dranken en Minerale Wateren Levert de fUnste LIMONADES WINTERDRANKEN en LIMONADE SmOFEN k twintig verschillende smaken Sp ecialiteit in VALK en BAS S STOUT Stoom Automatisclie Walsen UeelfabrieL Amersfoort Rlngbrood is wittebrood in epeoiale door nogoD omgeveQ dicbto rormea gebakken waardoor de goeden grooto roodo bosohuiteu golgken ia overheerlijk ran imaak en verkrijgbaar als melkbrood alléén met on rmengde niet afgeroomde beate melk Tormengd waar door liet minstena 4 dagen rersoh blijft in StIlkB TUI lOVi Ot en gewoou iu Btuks van 9 ot OngebuUd Brood met Prima Tarwebloem ia bijaonder beerlijk an smaak leer gezond en verkrijgbaar in panvorm Kg 7 et 1 Kg 14 et 1 Eg 21 et en 2 Kg 2S ot deze gewiohten behalre van kantbrood worden gegarandeerd Prima Wittebrood is eeo puik soort wittebrood oTerheerlyk na smaak buitengewoon goodkoop en TerkrUgbaar in panvorm met twee keepen In elk einde van den rug in tftuks van 6V ot 10 ot en 13 ot Pi n gebuild Fransoh Brood PPransohe Stokken is owrheerlök mo smaak en verkrijgbaar in stuks vac 7 ot 10 ot en 14 ot Roggebrood met Krenten wordt met prima krenten en prima roaynea gefabrioeerd ia hierdoor boitengewoon beertijk en iijn van amaak is zeer geaood blijft weken lang teraob en is verkrijgbaar in gegarandeerd gewioht van 1 Kg 17 ot Wg stelian er pr s op hierdoor te verklaren dat hoewel wü alléén de soorten ooge build brood per gewicht Terkoopen wij hoe hoog de prijzen der grondstoffen ook stijgen de grootte en hot gewioht der diverse soorten grootbrood niet verminderen en steods alles van de best mogelijjce en meest geschikte grondstoffen blijven vervaardiaen Voor de redenen waarom wlj aan eene billUke verbooging der prijzen de voorkeur geven boven kleiner en sleohtar makeiii verwijzen wy beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken BINNENLAND QODDA U December 1896 ZftterdMgftTood werd door den heer J Ligtbut hoofd ener school t 8 QrnTenhBge TOor de afd van het N O G albiar ten huise tb den beer Dam eeo Iiaing geboadeo Tot onderwerp had bji gekoteo Het Ooderwga id d aaDTaDgiklatBe met het oog op couteotratif der leervakkeD t Op gezellige wijze deelde spr mede boe door hem ia zgoe sehoo een proevf was geuomea om hot oaderwgi ia de aanraogsklaue ia esD andere i betere riahtia tt storoD Handenarbeid doch niet nat wy gewooti k onder alöd TersWan werd ook door da ktsineoi beoefend Spr krnide zijn voordracht mfarmaleti met geaMige op en aannerk iigen Da boordereisen die in groot getal waren oi ekomen en de boordere Tolgdea met aandacht de aangename en nultige lezing en zeker hopen allen deo b r Ligthart nogmaah TOor t Genootiobap te m optreden Zaterdagavond bad In de Soeiiiïoit de Réanie ene algemeeoa vergadering plaats van leden der Gond che CoÖp Broodbokkerg OnaVoordael t Ooor den Voorzitter werd medegedeeld dat over bet afgeloopen jaar een dividend znl warden uitgekeerd ven 24 pCt ui 15 pCt aan brood en de overige 9 pCt b gaschreven in het bonwiondi De aftredende bestnoi sleden de hb H de Groot 3 L Leöerweert D L Soer en A Smit werden herkczea evenals de aftredende eommisiarisaen van toezicht de hh F Janiaen aa O A van der Wat t Man meldt nit Boskoop De 1 October 1895 door brand verwoeste kark is tbani herbouwd DeinwgdiDgzal plaais kabben op dan eersten Kerstdag Bg kon beiïult ii goedgekeurd dat aan J A Tan Bnma burgemeester der gemeenten piltbroek Willeekop en Hoenkoop op y gn verzoek eervol ontslag ie verleend aU lecretarii diar gamaenten Wegens diefstal van vee uit da weide veraebaen Vrgdag voor de rechtbank te Dordrecht de 18jerige Henricus de K mandenmaker Ie Lopik Volgen I de dagvaarding stond beklaagde tar eht ter zake dat hg op den 29 October t ÉilltLLKluai l ilr 4 Graaf Eugenlua had in die dagen sedert menig jtsT sija rQken neef voor het eerst weder gesioa en deze had hem door iyQ koelheid oiet Bleohts getoond dat hy voor de toekomst van hot geslacht der Haftnbachs van hem niet veel verwachting koesterde mu ook op zyne fluisterende vraag beraald ten aatwoord ontvanj en dat hij nooit tot sen tweede hu nigk sou of kon overgaan Op die bepaalde verzekering was de jonge Kobert Laar voor den ouden keer eea persoon van eenig gewioht geworden omdat hij voortaan in hem als de eenige msnnalyke afstammetiag van een z tak der familie den opvolger ia het n oraat ug Zya gezin was te groot en hat vormegea dat hij zijne kinderen kon Dalatec ondaaka ziin s en aaniieoljjk inkomen te klein dan dat h j niet alles zou aangewend hebbea om den ertgenaam ran hat mojonat zoo na nogelyk aan zich te verbinden Hij bad reeda neer dm eens poging aangewend om het majoraat op te heffen en het erfrecht ook voor zijH dochters geldig te doen verklaren dooh was daarin bij de regeering niet kunnen s agea SA hij moest sich derhalve goed of kwaadaobika met de nogelqkbeid tevreden stellen dat althans ééat snnsr dochtera later gobiedstor op Hagen zou zyn De jongste van allen wu voor het niest oog ia de jorn en li beset nog het nitorlijk om een hawelyk 1896 onder de gemeente Üroot Ammcrs uit een perceel weiland oen koe toebehoorende aan P eter Johannes Voormolen opzettelyk heeft weggenomen en zich heeft toegeëigend Als getuigen waren ia deze zaak gedagvaard de eige naar der koe de persoon die het dier bad gekocht en een vrouw die bekl op weg had gezien in den laten avond van 29 October jl De Ie getnige Voormolen verklaarde dat hig zyn koe in den morgen van 60 October had vermist en toen hg later vernam dat bet dier te Gorinohem was verkocht voor f 58 plus de onkosten zyn eigendom heeft teruggekocht van dpn 2en getuige de koe 1 bb volgene hem wel f 120 waard De 2e getaigerMarinni Pieter de Jong landbonwer te Krimpen a d Lek verklaarde de koe van den bekt voor f 58 te hebben gekocht bekl vroeg ham eerat f 100 eo aooals op een markt gebraikelyk is na loven en bieden bad hij voor f 58 toegeslagen De 3e getaige vroaw van Vreeswijk had bekl inden avond van 29 October te Langerak gezien zonder kop gaande in de richting van Nisawpoort Btikl bekende volledig Als reden waarom hy tot den diefstal was gekomen gaf by op den armoedigen toestand waarin hy verkeerde Hy toch leeft mat zgn SO jarigen grootvader t zamen zyn ondars heeft by reeds op zeer jeugdigen leeftyd verloren en bad ze nooit ge kecd het gebeurde meermalen dat sy in geen 2 dagen brood hadden om te eten Opbawasteu avond op weg zynde om als koedrgver ergens in dienst te komeo zag by in een boomgaard een I oe staan waarop bg dadelyk op de gedacblo kwam het dier weg te balen en er mne naar de Gorincbemscbe markt ie gaan hetgeen b j ook deed waar hg bet dier voor f 58 verkocht Van dit geld bad hg een nieuwe pat en een blauwen kiel gekocht Thniskomende bemerkte hg dat hy een der baukl iljetten van f 25 dia bg in zgn vestzak bad geborgen had verloren zoodat bg een bedrag van ongeveer f 28 maar in zijn bezit had die later na ontdekking door de veldwachters op hem i in beslag genomen Het O M requireerde schuldigverklaring van beklaagde en veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf Z E A wees nog op b t feit dat bekl reeds eenmaal wegens diefstal gevan genisstraf had ondergaan Bij Kon besinit is la mot ingang van 1 Januari n s aan jhr mr J M A van Panbuys op tyn verzoek eervol ontslag verleend als vice president van den Raad van State met daukbetuiging voor da vela en gewichtige diensten door tirm gedurende eene reeks van jaren aan den lande bf wezen niet bepaald tot do onwsarscbiJQtyk heden te doen behooren Zijne voorkomendheid eou Bobert in alle geval koel gelaten hebben ook zonder het bedenkelyke gezicht van graaf Ëugeolus en de half ondeugende half hstelyke opmerkingen van Lsonore Uobvrt gevoelde zich in Hagen volstrekt niet op zyn gemak en stond met zijne familte aldaar niet op een genoegnam vriendsohappelyken voet om hem ook sleohta over de mogfllykheid van zulk een huwelyk te doen denhen en loo al zijn hart warm klopte voor eenig vToaws yk wezen dan ion nen dat zeer zeker in Hagen te vergeefs gezocht hebben Ook haar behoorde iyn hart niet toe die het dsgolyks meer scheen te verdienen en voor wie hy althans eens hartelyko vnondsohap had opgevat Juist in dezen moaielijkeQ tijd toonde Constance zich in het midden harer bloedverwanten die zoo als Robert zeer goed bemerkte allen min of meor nu eens bpenlyk dan weder in hot geheim tegen of voor elkander intrigeerden zoo bedaard en eenvouditc zoo hartelijk en oprecht dat onze jongs vriend op alle uren ran den dag in olke afwiiselende gemoedsgesteldheid bij baar zjjne toevlaokt zocht en vertrouwelijk met haar sprak Hoe meer hij haar leerde kennen hoe nuer hij doordrongen werd van 1e overtuiging hoe gelukkig de man zyn zon wien het gegund werd dit liefdevolle in aan liefde behoefte hebbende meiaje ts reddsn uit de reraehtelijka ongeviog waarin zij te huis bshoord had zonder er door besmet te worden Hy self was helaas die man niet ea het was hem eene bron van telkens terugkeerends bezorgdheid dat bq begreep hoe tMzwaarlyk hy ook op eeo anderen redder voor haar noobt hopen Se spottende toon 2b jhr mr J M A au Panbuys voornoemd benoemd tot minister van Staat 3e met icgang van 1 Februari a ff benoemd tnt vice president van den Raad van State jhr mr J W M Scborer commiaaarÏR dar Koningin in Noord ollaod met toekenning van eervol ootalAg uit laatatgeselde betrekking Stot c Vele klachten worden vernomen over de aleebte qualiteit van het papier waarop de mqntbiljetteu van f 10 gedrukt ego Ër worden thans vanwege het Departement van Financiën proeven geoomea met het vervaardigen van een geheel andere papiersoort Voor zooveel de duurzaamheid n sterkte van he papier betreft zyn die proeven reeds volkomen geslaagd Z y worden echter met het oog op het watermerk nug voortgezet Zoodra het gelukt zal wezen een papier te verkrggen dat voor let doel ten volle geschikt is al roet bet drukken van nieuwe muntbiU jetteo van f 10 ten spoedigste worden aangevangen In bet verslag van een zitting der arrend rechtbank te Amsterdam was het volgende te lezen Wat den derdan beklaagde aangaat de aaowtjziogen zgn zoo sterk dat ergeentwgfel beetaat of by is medepliohtig Hy kon niet oneven waar hg snaehts geweeat iB enallyd bg in kat gezelubap an Burg en Weth geweest c Iemand die zieh veel met gemeentersadspolitiek bezig hield lid van een Oemeenlerud las het bericht en vertnlde De beklaagde van inbraak bescbtldigd was met B en W met Burgemeester en Wethouders in gezelschap geweest dsn ganscheii noobtl Gelukkig bleek bg nader inrien dat i namen der twee aodsre beschuldigden trcl de letters B en W beginnen en hnt gemeeuteraadalid viel een steen van bet bart I Gister nacht ia te Delft in het kantoor van den best Z aan de Weatvest ingebroken en een bedrag van f 31 ontvreemd Vrgdag middag beeft er weder een oogeluk plaats gehad in ds Patroon fabriek te Delft By het drogen van zandertjes u eeu daarvan ootbraud waardoor een sergeaut maioor vuor werker een sergeant en een werkman aan het aangezie t en de handen gewond raakten De toestand is niet ernstig waarop baar vader over z ne beide dochters placht ta spreken de slechte naam waarin hare grootmoeder en later hars moeder stonden moest wel iedereen afschrikken die zich overigens tot bet onsohuldij meiaje aangetrokken gevoelde Ook kwam da gravin Leonore hem hoe langer zoo minder voor als csne vrouw die zoo als hy bijzijn eerste bizoek gewaand had meer ongelnkkig dan miadadig wat geweest zy soheea heip integendeel voor een jong onschuldig meisje eene boogat gevaarlijke leidavrouw De deelneming ea het meilelydcn welke hij in dien tijd vnn zwara beproeving aanrankelyk jegens haar gevoeld had w ken mser on meer op den achtergrond Pat hltijd samenzijn was dan ook alles behalve geschikt om met goed gevolg op den duQr eong eerlyke en ongekunstelde hartelykheid Ie blyven veinzen waaraan tij inderdnad geheel vreemd was Kiet slacht in den buiselyken kring of in den kleinen fai iUekring te Meerau maar ook in de meer uitgebreide kringen op Hagen verried zy nu eens eene onrust en ongedurigheid die ptjulyk waren om aan ts zien dan weder eene liefdeloosheid en zelfzucht en eindelyk In tegenspraak met hare betuiging aan hare moeder gedaan datiy wars was van al wat iotrigao heetto woorden welke Bobert trouwens niet gehoord had eeue zucht om de intrigante te spelen die hem noodwendig een zeer ooguosligen dunk van haar moesten geven Hoe meer Robert haar gadesloeg hoe beter bij meende te zien dat zy in haar teven nog try wat andera te verbergen gehad mnest hebben dan die grooter of kleiner licuuinnighedeo die haar goeden naam bedorven hadden zaken die den iugewyde evenveel vsrsahtlng moesten iaboezemsn als hen nat DdC het stoomschip Salierc vandenNorddenlscbea Ltoyd op de Spannsehe kost ver gaan is kan nn ntel meer betwyfetd wordeb en bet is ook zeer waarsobgnlgk dat alle op varenden bg die ramp omgekomen zgn De Salinr c bemand mei 66 koppen elf met 210 of 215 landverhmzere aan bootd geen kajoitapaosagiers maar naar men xefft ook met oor 3 miltioen goederen voor Rio bestemd was dea 28eu November uit Bremer haven waar zg een groot deel van kaar lading ingenomen had naar La Plata vertrokken Den 7en I eoeaber was ket eehip nit GorflnlO vertrokken om daarna Villa Garoia Spaansehe provincie Gallioifi aan te doen Da afstand tueschen die twee havens kan ia twaalf nren afgelegd warden Toen het eebip dria dagen weggebleven was looeat das de ongerustheid die over het lot van schip en bensanning heerschte leer gegrond sebgnen en inderdaad kwam nu al spoedig de beveetiging van da treorraare Vermoedelyk is het schip vergaan ia den vroegen ochtend van den 8en tega half ae De oorzaak lan de ramp moet ongetwgfeld geioobt worden in een swareH siorn dia VM den 7en tot den 9eB de noordwestelijke koM van t panjs b teft geteisterd en ook in de goU van Biscajt in noordelgkar veel schade heeft aangericht De klippen waarop de Saliarf strandde da Basooaa bg Kaap Oorrubed f liggen in volle zee voor een ontoegankelgk rotsachtige kost bg alken etorm uit weikan hoek ook ayn sa aan de felste woede van wind en golven blootgesteld De rots n ign door diep waker omringd en een schip dat door de zwara Atlaniisone golven er op ge worpen wordt is reddeloos verloren noch met booten noch van de ovsrigeoa onbewoonde kust uit zoo een poging tot redding van de opvarenden goeden nitdlag kunnen hebbeu Hoe bel ongeluk in zgn werk gegaau is lal men wel nooit te weten komen Wellicht ie er aan de machine o den stnnrtoestel iets in het OQgereede geraakt nadat bet bip door den storm overvallen was Het ermoeden in WBrkatakerikriogen te Hamburg uitgesproken dat de Sslierc vergaan is omdat de lading door ongeoefende boutwarkera slecht gestawd wns is volgens de Hambnrgsche Bonen Ilallei geheel ongegrond De Salierc is niet te Bremen maar te Bremerharen gestuwd en door de vaste werklieden van Lloyd Er zgn reeds eenige Igkeo aaogedrevea volgens de laatate brrichten 20 oaer reeds gemeld is ook dat van den gezagvoerder De bemanning bestond bijna geheet uit Dnitsohere onder de tusBchendekipassagii rs bevonden siah 113 Runen 35 Oobtflurükers 10 Italianen afschuw ea vrees voor haar vervullen Robert kon het zich niet ontveinzen dat hare ydelheld en hare zolfeuoht haar niet zouden doen teropibflvon voor eenig middel zoo zij er slechts haar doel mede bereikte evenmin als bare moeder wier uiterlyk meer met baarslecht karakter in overeenatemniing was geweest Graaf Bagenius met wien Kobert in dien ttjd noghet vertrouwelykat verkeerde had naar het scheen zijne zuster insgelijks nauwkeurig gadegeslagen en bij liet zich bij bet afscheid van zijn neef oubewim peld uit over hetgeen hij meende opgemerkt te hebben Ik heb u vroeger geloof ik mijoe zuster nisr goed afgeschilderd zeide hy doch dat woi builen mijne schuld wyl ik haar in deze dagen eerst reoht heb leeren kennen zoo als zij inderdaad is Ik blyf bij mijne opiue dat z minder oorspronkelyk slecht van karakter is dan door anderen bedorven die baar vo r Rog wM frebruikt hebben Dat ia tfOtt wans eet arjMe ig K wannet r men oiWM Vm een slechten weg gebraeht Is komt mmMw M t van terng en verheft men xioh i diepte waarin men gevallen waf maar RlHti wwooBlyk al dieper en diMwr wQl aan zoo ienaody t karakter ontbreekt om trgen het kwaad te strijffen En daar nu noch hare ongelekken Doch hare armoede haar tot inkeer bebben kunnen brengen ut zij zich vaa nu af nog minder verbeteren nn haar eene ongelukkige en onverstand dige belangstelling vaa een anderen kant bet hOar mogelijk maakt bare onde dwaze levensw ze weder op te vatten en fwm als vroeger misbruik te nskeM van haar aiterïfjk ea hare talenten