Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1896

AaDgevangeD 1 October TUd vaa Greeowich Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA WlDterdleost 1896 eoODA BOTTIIBAU 11 11 18 18 18 98 1 89 8 80 8 87 4 10 19 19 4 67 f 19 89 8 4 19 4 8 11 1 88 19 89 19 88 1 89 4 8 4 11 8 90 KOTTIIDI H B O U D 1 9 81 9 11 10 19 11 80 19 97 1 40 1 44 a i a st 10 17 8 90 9 40 8 88 10 87 17 il 7 i 10 69 11 80 7 86 8 99 8 6 8 90 6 91 17 97 4 41 47 DEN a A a eODDA 19 98 19 47 7 10 7 48 8 18 9 16 eoiiDi oiN aiAS ZoetermeerZegwaard Voorburg aHago fi 467 S0 7 48 9 S0 t ll 4 10 11 U 8 11 1 8S 1 44 8 40 4 10 4 88 5 6 1S7 1S 7eBl f 88 t ll Toorb 8 8 v t 10 17 r 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zefw 6 s f 10 88 l BS t 4 18 8 80 9 48 2ev M 8a7 t r t 10 48 9 08 1 04 8 89 9 19 7 8 86 B 10 1811 18 11 16 19 1 19 98 1 49 8 47 4 46 6 6 64 8 11 7 90 7 49 t 81 64 9 84 10 8811 19 40 4 67 l 19 81 8 08 l l 11 48 IM 1 Ï0 I l8 4 17 l ï i 8 1 0 l I07 488 8810 1010J8 Ol DAUTKICHt 0 T K B O B T Q O D D A Utreoht 8 88 7 80 9 9 89 lO U 19 88 11 88 19 9 8 08 8 69 4 48 6 14 7 18 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 18 8 U 10 88 11 88 19 94 4 18 8 84 m 9 98 10 84 Oadewater 8 19 10 48 4 94 s s e Govda f 9 89 9 84 10 10 10 lUO 18 11 8 48 4 87 8 17 8 98 9 419 49 lUO Uaada 6 80 7 7 19 7 68 SSl 9 99 9 6910 1910 67 19 66 9 90 8 17 4 418 81 8 88 8 81 10 11 10 80 adaw 6 46 64 11 14 9 87 Waatdea 8 68 7 8 8 19 t 11 9 ttoaahl 18 I 7 49 8 98 9 64 10 6111 46 1 97 08 8 80 6 18 6 7 9 9 4 11 07 I Haar imtniim f Stopt Woenadag 1 87 8 91 9 69 10 67 19 10 4 11 tM 7 81 lO l Ï M ast 9 14 9JT 10 88 1 9 U8 48 pt U Nootdeapfc LaMaahandaia aa Uayiwflt Krvlawaï aa Bakarior ▲ IC8TIB0A M S O ü D 1 AmataidaM 0 8U 7 11 8 18 9 10 49 M4 ê U éM 8 18 Srada 7 M 8J9 9 14 10 19 Uail9 98 MK M 8 M Laat ta to da JKaWgm al maavMNil aa niat op 9 48 1141 1 Dntoehn 3 Belgta u 48 of 54 Sp oj Kdtn grooteodeelB ait de werkmaniklftiM D iS lier wu in 1875 door Etrlt t Hall uar pUnntn no £ Kewl gtbonwd eo m wn a wttardichta Khott n Tooraian Vftgnt KQu DÏtnemende coDstrootia wu htt sflhip door de exp rU rao dec GermaoiaekeD Llojdin eeo iMr boog klute gtrangichikt nog in Murt T B dit jur i iird dtie elMiifiutie met fier jur verlengd Ue bgzondere goede bonw rtn het Bcbip gef yfeo Nerddeot cben Lloyd aanleiding in 1 91 de Teronderde macbine te ferrangen door eene moderne tnpte expaueian Tan omatreeks 2800 I P K met nieowe keiele Ook werd toen de echeepirooip op de Vnlean te Stettin nanwkaarig oagexien en eenigHins rerbouwd De Salier atond bekend all een der meéit zeewaardige lohepen van den NorddentKhen Lloyd vegeni sijn gering laadTarmogen waa de directie echter Toornemeni het ichip te rerkoopen na roltooiing van baar na in aaoboaw zijnde booten Dat da nienwe Belgiiche wet betreffende het gabrnik der Vlaamiehe taal heel wat koet kan jaarnit blgken dal alleen aan de kamer drie of tier vertalera tallen worden aaoguteld Da wetgever moet tegenwoordig overal in Voonien Na heeft weer aan ta Barlyn geboudan nachtelyke vergadering van kellnere beeloten de tnMcbeokoinst van den Byks ea taatewatgevcr in te roepen om tot afechaffing van het fooianatelael te komen Zon men nooit gehoord hebban van het preekwoord dat overdrijving loha t Dr A Knjper lid der ïwaada Kamev zal hianenkort in aan vergadering ran de antireTol Kieevereeniging ta öaee in varband met de nieuwe kieewet eaa leiing honden Wg Tarnaman dat jhr nr A F Da Savornin Lohman lid van de Tweede Kamer voor het diitriet Ooea een itnoodiging beeft ontvangen om deie vergadering bg te wonen ten einde zich soo mogelgk tegen eventneele aanvallen van dr Enyper te knnnen verdedigen Da heer Lohman heeft deze aitaoodiging aangenomen zoodat deze vergadering koogit iilareiaast belooft te worden Aia da familie M wiet laden hier te lande ia vartohillende plaateen wonen werd deier dagen ta Etotterdam door de Rotterdamicbe Bank pi m 55 000 nitbetaaid wa k bedrag da nalatingiohap uitmaakte van een gaeetelyke Taoi rairn twee jaren in Amerika overleden Dat de nitkeering niet vroeger plaati had maat ta wjjten lijn aan eaa pracedore omtrent het al of niet plaateen van een monument op het graf van den erflater Bg de verdeeling welke ten overataan vaneen notarii plaata had werd aan eau erfgenaam die in een atad van Gelderland lantearnopetakar ia f 12 000 toegekend Ook de overige erfgenamen bebooren tot de warkmaoartMd N R Ct Zooibg had te IJmaiden do indieDititelling Tfto d aieawe alaii plutt Het eerstn lohip dit er dooi Dg wm de KoDingin Wilbelminii A D bmrd bevonden stoh de Eanerledea k van PoortTliat Ijelj Conrad de Commii arii der KoDingin lo Noord Hol laad ea de leden tii Ged Staten de Toonitter en Mige leden der Ameierdamecbe K t K eaz Umniden was in Tlaggeuto6i honderden aienwegierigen waren aan de iloie met de feeetcommuiie vn moxiek Te 2 nren waa bet itODBieobip bioDeo de ilnia en te 2 30 ait de ilaii op eg uaar tee Het wat helder weder daar de iware mïet wae opgetrokken Daarna vereenigden de belaagatelleuden lich met dan heer Zar Müblen aan t hoofd in bet Botel nammer I oin het henglyk feeit te vierea i iO 8 40 47 8 4 a i IC Oenda Ifaaidiaeht Niaawarkatk Capalla lattariaaa T M 7 M 1M T li SI 8 8 g 11 1 8 4 ti 8 8 14 i ll 8 87 JapaUa Xieaweikevk Heardieeht Zavenhuixen Hoerkapelle 11 80 11 41 ZM 7 48 8 47 U 7 68 8 68 1 08 T 8 07 9 08 11 66 laH 8 19 9 1810 710 481 Daar werd bet earit hel woord gevoerd door den Oommiiearii dor Koaingin jhr mr Bchorer die de bftef keniR der nieuwe eloii ▼ eor Aniterdam in bet licht itelde eabet een g lakkig tcekeu noemde det met de plechtigheid raa dexea dag de naam dor Koningio wai verbonden Hij bracht verder bolde aan de Regeering die het werk liot aitvoeren en aan den booidiogenieor den heer Yaa Maanen en aan de ambtenaren die bom ter tgde tonden Verder voerde het woord de heer Augnet HeedrichR vooriitter der Kamer van Koophaodel en dokter Blooker wethooder van Amsterdam die berhaildo dat do waterweg naar Araiierdem gereed wae om de lefcapea van grooten diepgnng door te laten De hoofdingdnienr Van Maanen braebt belde aan de aannemen de firiaa Volkert Boi die bet werk beëindigde waarop hot hoofd doserfirva de heer Boggebord den boofdingenieor bedankte Met een extra trein gingen de gaeten naar Amaterdam terng De leden van de Eerste Kamer der StateoQeneraal zgn ter vergadering bgeeagoroepei tegen Maandag den 21iten December ld96 des avonds te half negen ore Stot Do leden der Tweede Kamer iaa bgeoogeroepen tegen Maandag 21 Deoenbor e k dei aroods halfnegen En 10 tal indostrieelen hoeft sich tot de Tweede Kamer gewend mat eoo edrev waarin 2 voornemens igode deel te nemen aan het expoaeereo op de aanstaande wereldtentoonatelling te Paröi in 1900 verklaren tot ban leedwesen te hebbeo ootwaard dat op beï IXe Hoofdstak dr Staatibegroottog voor 1897 door de Rogeriag slechts een post wordt nit getrokken strekkende tot benoeming van een regeeringaeommisaarir en ter bestrgding der door dese te maken kotten dat derhalve alle verdere torg n voor de vertegen woord iging van Nederlaod snyverbeid handel laodboow en kanst aondon worden OTorgolaton aan eeoe commissie van partioalieren dat ig dit ten zeerste sooden botrenreb dat ig toob bosliit ran oordeel agn dat ds belangen van Nederlandscho ngverbeid handel landbouw en kunst op dexe wgse niet enileo ign gebaat dat overbodig mag worden geacht er op te wó en boe zeer da tentoonstelling te Pargi in 1900 is eene zoodanige waarbg de vergeIgkieg met andere die ia de laatste jaren elders gehouden sgo geheel mank gaat eo dat bet voor ons vaderland van bet hoogste belaog ia te voorkomen dat hij dezen werelditrüd odi volk Doodweodig bji alle andere natitn achtersta dat nn biervoor een eerste vereisohte is da organisatie der Nedertandiohe afdeeling op to dragen aan eene door de R eering e benoemen Qonfmisaie waarin o m eeoige der Toornaamsto Kamer van Koophandel alio k de groote vereenigingen tot bevordering van ngverheid landboaw ea knnst zgn Tortegenwoordigd eo waarin ook zitting hebben eenige voorname indastrieelen dat alleen bg eene zoadanige commiMÏa op het algemeen vertrouwen der belanghebbenden met oketheid te rekenen valt dat naar vanzelf spreekt znik eene commissie nit BRgkfl schatkist zon moeten ontvangen een bgdrage voldoende om ziob van hare taak te kannen kwgton dat eene partionliore commissie daargelaten de vraag of haar leden groote persooolgke offers zich konnon of willen getroosten nit den aard dar isak wegens da beperktheid van hare middelen het tentoongestelde doorgroe peering en versiering niet zoo tot zgn recht kan doen komen als het belaag dor exposanten en do eer van het land gebiedt U ll 11 88 11 88 11 49 11 81 1 88 10 99 1 8 10 41 10 49 0 80 10 11 a Hage 10 97 8 98 I 6 90 tredenen waarom ag zich wonden tot Uwe Vergadering met het eerbiedig maar dringend verzoek om het daarheen te wilteu leiden dat voor de Pargsehe Wereldteatoonstelling van 1900 eene voldoende bgdrage van Rgksw e worde toegestaan alsook door de tUgearing zelve eene commissie als hierboven aangegeven worde benoemd ora de Nederlaodiche afdeeling Ie Pargs te orgaoisaeren Bet adraa is getoekend door de hoeren Job Eoscbodt Zonen te Haarlem Jnrriaan Kok direotonr der Haaguhe Plataelbakkerg Rozenbarg te s 0raveobage A Labouchére firm Joost TbooEt Labouchére Ie Delft J Cran Marken directenr der Noderlandeche Gisten Spintus Fahriek enz te Delft Raodora Go Konioktgke Zeepfabriek te Leiden P 6 van Scherjnbaek direetenr der Koniokigke Nedertaodache Tapgtfebriek te Deienter J £ Scholton firma W A Soholten te GrcotDgen G Stevens Kraliigecbe Tapgtfabriek te Kraliogon Stork Koninklgke Weefgoedereofabriek voorheen C F Btork Co te Heogeloo Wgnand Fookinck te Amsterdam £ eB rattenverslinder Onder de attraoties der Pargsehe kor mis ver makel gkhedeo vindt men er ditmaal een die eigenlgk den naam repnlsie verd ent Hat is dan ook werkelgk watgiogwekkeod en ataitend wat men in de tent van den iforaiioder van levende raitenc op den Boalevard Roehechoaard te zisn krggt Om den toeschoowor een eebt kanoibaalscbe illasie te veriebafien komt de artiitc gekleed in een rationeel costnam met woeste gebaren op het vieze toneeltje waar bg eenige oogenblikken onder rol oogende bloeddorstige mondverdraaÜDgOB een schor gebral atiatoot Dan grgpt hg met ago lange nagels in een met groote kelderratteo gevolde kooi ea brengt bet angstig piepende en zich verwerende dier naar zgn gulzig grgazsnden mond Gretig beet bg donkerroode tillende stokken vel eo vleeseb uit bet gcpgotgde ratten lichaam nn eens uit den baik dan ait den rog en den kop van het b oedende dier dat hg m opzet een langen vreeaelgken doodastrgd bezorgt om de genietingen van bet pnbliek zooveel mogelgk te rekkecl t Is schande dat er menscben gevonden worden die zoo iets gaan zien gezw en nog van het feit dat men deze ergerlgke dingen te Parijs doldt Volgens den Leidseben Studentoaraad zgn iageschreveo 940 studenten van wie 587 corpsledon en wel 352 medici 333 jnrlsteo 100 theologen 84 literatoren en 71 philosuphen Zondagavond gaf de Orcfaeatveresoiging £ apboniac bare laatste nitvoering in dit jaar en met die aitvoeriog haeft ze opoi aw bewezen wat zg onder de bekwame leidiog van haren verdienstelgken Directeur den heer J H B Spaanderman op muzikaal gebied kan voortbrengen Tot afwisseling had de vereeniging zich de medewerking verzekerd van mejoffronw Anna 0 Schuil coDeertzangeres te Dordrecht die door baar fraai allgelnid on de wgze waarop zg de vers hitlendo liederen vertolkte veel hggedragen beeft tot het smaken van waar kunstgenot Na elk nummer door baar gezongen was bet publiek zeer opgetogen en na baar laatste nummer was da geestdrift van het in groote getale opgekomen publiek too overweldigend groot dat de gevierde zangeres voor de algemeeoe aandrang zwichtte en alaextra nammer zoog Van eene Koaingavrouwec van Arnold Spoel Welverdiend waa dan ook de bolde haar tanwege bet bestnor der vere oiging gebracht in do gedaante van een pracbtigen bloemrniker Dat we nog meermaloo met deze begaafde zangeres kennis mogen maken hopen we vaa harte 7 17 8 10 6 89 1 44 4 18 8 98 9 89 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 1 64 9 01 9 08 9 14 S 09 4 04 4 88 Wat do ioairementale nammera van bet program aangaat verdient in de earate plaats melding gemaakt te worden van do aangename wgzo waarop we kennia gemaakt hebben het werk m en osior ioogdiga atadgwiootan don boor M J vas Uven die een foeotmarseh getoonzet beeft waarmede bg beweaon beeft over welke gaven ata componist bgbeaehikken kan en een verdere kennismaking zgaer matikale krachten net verlangea ta geaoet doet zien Wat de nitvoering der verechiltendoBomnion aangaat t too ons te ver voeren indien we die nummer voor aommor gingen ontleden t Zg voldoende te vermelden dat de Vereeaiging op nieuw bewezen beeft wat men bg ernstige studie oador een leiding als die van haren Directeur tot stand kan brengen We hopen dan ook van harte dat Euphonia ons nog meermalen op zoo ieto eehoone taogt vergasten BalteolaDdsch Overzicht Het blgft moeïlgk zich een j ist deakbeeld te vormen van den ataud der werkstaking to Hamborg Ook de Berlyuscbe correapeadent an de tTimosc bgvoorbseld klaagt rover dat bg do berichten eerst onderzocht moet worden vaa welken kant ag komen gaan zo van de werkatakttra of de met hen ajmpathiaeereado berichtgovera uit dan wordt do tooatand goheel onveranderd genoemd en do toekomit voor de stskera rooskleurig ingexien terwgl bgv WoIflTa borean eo sommige bladen den atand van zaken als zeer gunstig afachilderea voor de patroons Dit scbgnt zeker te zgn dat in den algemoencn toestand niet viel veranderd ia n voorts dat tot heden hoeseer ook allerwegoa de wenscb naar het tot staed komen vaa een Bchikkiag ziüh al aterker ait geen nitticbt daarop bestsat Volgens een telegram van ago nu ook ernstiger waDordelgkheden roorgovalleo dan nog t geval is geweest De Engelsche sjonwora wier contract afliep zgn aiet meer aan t werk gegaan Zg vertrokken gister morgen Het stoomHchip Gnahyba dat van Ham burg op Znid Amerika vaart is nu ingericht tot hot huisveaton van 500 werklui Hetwerkstakings somitj doet intnaicboa al wat in zfja macht is om de stakers bgeen te honden sn beeft o a be tuld dat alle stakers die een vergadering bgwooen een kaart kunnen krggen ia t algemeen wordt dan slechts aitdeeling geboodoa onder de stakers die in bet bezit vaa kaarten zya Gisterenocktead waren er bgeeokomattin op dertien plaatsen Het boatuur vaa den internationalen bootwerkerabond te Londen beeft beraadslaagd over de Hambnrgscbe werkstaking Daarbg word modegedteld dat meer dan 100 pd et ontvangen waa vaor de etakera maar de groofe vakvereenigingen hadden nog niet b gedn en en men sal een oproeping uitvaardigen tot het orkrggen van meer bgdragen Ue Hambargiacbe BÖraen Balle hoeft een groot artikel over de loonlgfiten en do bgkomeode eiacben vaa do werkstskera Terloops wordt toegegeven dat in de uittreksels nit de boeken van eenige stuwadoors onlangs vermeld en volgens welke sommige atakera een verbaaood hoog inkomen haddeo gemaakt de dag en nacbtlooaen en het loon Toor overwerk Zoneo feeatdi ea bgoengeteld i waaruit dan weer achgat te volgea dat tegoa de verklaring door den berichtgever dot kFrankforter Ztg gegeven van den oorsprong van zoo booge jaarlgksobe verdioi sten niet veel is in te brengen 10 40 11 18 8 86 8 41 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 97 7 69 7 89 8 18 8 99 9 8 9 10 7 96 9 6 10 4 f f 10J4 9 87 9 47 9 84 10 01 19 07 7 46 6 47 7 41 Van bet instellen ran eea aebeidagerecht is door den Senaat althans voorloopïg afgezien Ook de verwachting dat de Senaat een beroep cal doen op d i werklieden en patroona is ongegrond gebleken De Senaat wil zich bg den onwil dof werkgevers niet nograaala aan oen weigering blootatelleo Hierbg dient opgemerkt te worden dat ook onder taatotge noemden de overtuiging bestaat dat bet loon voor verscbiU lende vakken meet verhoogd worden doch tot inlk oen maatregel wil men niat overguo vóórdat aan de werkstaking oen eiade ia gekomen Iniutackan wordoa door kleinhandelaari en anderen die veel van do werkstaking te leiden hebben petition geteakend om alsnog bg den Senaat en de Bürgeraehaft € op tnsechenkomst aan te dringen tea uade aaa de werkstaking oen eiade e maken Ook ia in eene vergadering verloden Zaterdag door de werkatakert gebottdon eene resolatïe aangenomen waarin wordt verklaard dat de arbeiders trots de bealist weigereado hooding dor werkgoTers bereid zgn de hand tot den vrede te bieden Do arbeiders verzoeken den Senaat oen scheidsgorecbt samen te atellen zg verklaren varder dat zg de aangelegenheden niet beschouwen als eens machtsvraag en niet ongeneigd zgo een permanent aebeidagerecht in ds toekomst uitspraak te laten doen ia alle geaobillen tasseboa werkgevers en werknemers Het wetiootwerp op het kansspel bg de wedrennen is door den Belgincben Seueat aangenomen mot 51 twen 14 stemmen en 8 onthoadingen De Deenscbo minister van Landboaw heeft bg bet Folkethiogc wetaontwerpen ingediend die tot strekking hebben met atakt hulp van ton hoogste 12 millioen kronen de vestiging en instandbood ogvaa kleine laadbouwbedrgven te vorgemakketgken De Nat Zeitangc veraeemt dat tegen de Dentscho Tagossoitnng een geraoOtelijke vervolging is iagesteld woxeoe beleedigiag van den etaatioooretaria von Marschall en bet departement van Bnitenlandscbe Zaken De Hamb Corr meldt Jat de Berlgasche Baak nnd Handelazeitung gerechtelijk vervolgd zaJ worden om nit te maken wie aan bet blad bet bericht beeft veraebaft als zoo prina Bismarck tot het doen van zijn onthal lingea ia de Hamb Nachr geleid zyn doordien faooggeplaatsto personen den Tsiar haddeo afgebooden van diens plan om naar Fridrioharnhfl te gaan Te Mai deaburg ia de redacteur Kart Jofao van de sociatistidcbe Volksstimmet wegens OMJeateitieeheoois tot negen maandeo fl evangeaisatraf veroordeeld omdat bg de keizerlgke drgfjacht te Letslingen pen gruwelgke slachting genoemd had Zóó heet het althans maar ar aal allicht een woordje meer bg gezegd aga Op hot borean vaa den gesoboraloo eo gearruteerden politiecommissaris von Taasch agn Donderdag doo den rechter van instrootie da zegels gelicht alle papieren onderzocbt gosrrteerd ea deels in beslag geoomea deels opnieaw in pakkettaa verzegeld De Balgaarseho Sobraoje is met groote plechtigheid geopend In de troonrede zegt orst Ferdinand in hoofdzaak dat de nitala der Teikieziugen blyk heelt gegeven van den polttieken voornitgaog van Bnigarge Holde wordt gebracht mn de Torige wetgevende vergadering welke godarendfl een tgdpork van crisis hare zorg wgdde aan do staatkandige aangelegenheden en bet wpL koB toegeroepen aan de nieuwe afgevaardigdea die tot gvorigen arbeid worden aangespoord opdat bot bewgs worde geleverd dai Bulgarge oen element ia van orde on vooroitgaog eo de welwillendheid verdient der mogendheden die do djaastie hebben erkend Do vorst wgst op de hartelgke ontvangst welke hem aan hot Rosaiache hof en aan andere hoven is Mn deel gevallen De ontvaogit aan eerstgenoemd hof strekt tot bewgs van de onverbreek bare banden welke Rnaland en Bulgarge verbinden Toejuiching In de troonrede wordt verder mededeeling gedaan van bat evenwicht op d ataatsbegrooting en de indiening aangekondigd van veraehillende wetsontwerpen voornamelgk betreffende de kieswet ed den gooden standaard Do gemeenteraad van Kaapstad heeft bealoteu Rhodes bg zgn komst een adres aan te bieden om hem geluk te wenachen met het eiade van dea orlog en de hoop uil te spreken dat hg apoedig naar Zaid Airika zal terugkearen om zgn groote krachten te wgdea aaa de ontwikkeling van hot Noordon Do minderheid prote taerde ten aterkato tegen dit bealuit Bot jongste baakberiobt nit New York ia het beete dat aedert jaren veraehenen is zegt de VosR Ztg c Het goad dat lo de laatste laandoB werd opgezameld komt geleidelgk weder ia omloop de deposito s nemen tóe de tooatand verbetert aanmerkelgk Bet is natanrlgk oiet te zeggen wat gebaard Koa zgn als Brjan gokozan was Maar het ia bekend dat reeds igdeoa den vorkieziugaekrgd de inlagoa in de apaarkassen met milHoeaen verminderd zgn daar aag tige inleggers TOOr alle gevallen hna bespaarde geld in good willen terng hebben vóórdat door de verkiezing van Brjaa de terugbetaling ia gevaar werd gebracht Hoe groot de paaiek zon gewooet zgn iadien Brjao gekozeo was is aiet ta zoggen Doob Bryan zelf en zgn aaanaagera eikeanoa dat zgn benoeming een Krach aoa ten gevolge gehad hebben die wel ia waar van Toorbggaaoden aard zon gaweaat zgn doeh daarom aiet miader horig Na de jongste boriehtoo kaa n en het als zakar aannemea dat de verkiezing van Bryaa eea raa op de ipaarkassao waarin ongeveer twee milliard dollars ia ingelogd en op do baakea waar meer daa 3 milliard dollars in depeaiko ii ten gevolg aoa bobbeo gehad on daartegen was geoa fiaanoier en geea ia telliag bestand geweest Vx r de Boliditett en de stabiliteit der Amerikaansebe financiêe is het een zegen dat dit niet geschied is en dat de vorkieziog van Mo Kiolej bet geschokte vertrouwen geleidelgk zal herstellen De Armonischo patriarch te Konataatinopel heeft den soltan bedankt voor sgoe benoeming In het adres door moaseigoenr Ormaoian aan den Torksflhen heerscher gericht wordt o a gezegd Ia rago hoodaoigheid als prelaat eo ats Ottomaanseh bni r zal ik de trouwe vervulling van mgn plicht ter barte nemen De Armenische natie welko eeowen lang de gunsten van uwe doorluchtige voervadereb en de talrgke privileges den godsdienst beseffende heett genomen ea zich bg den keizertgkeu troon beeft aaogeatolen ata de veiligste ichnilplaatf heeft ongetwgfeld de voordeeleo geoogst vao den vooroitgaog onder de bescherming uwer majesteit wieui groote zorg voor haar welvanrt steeds zal voortdoreo Over dit adres maakt de Daitj Newsc die io den saltan nn eenmaal niet aeders wilziea dan den grooten moordeoaar ziob boos Het is zeker iets vreemds dal eea Christen patriarch den Almachtige ameekt een snltau op den troon te handhaven die zgn Gbristeo onderdanea ooderdanen heeft vervolgd oj vermoord meedongenloozer dan eeu zgner voorvad ren c NÏEüWE ZUJNDINQ Dassen Haiidsclioeneii EN PARAPLIJIES A 7 n OS Az Kleiweg E 7a 73a QOÜDA Beurs van Amsierdam 8 DECEMBER Vrkrs lotkn V i 9 98 97 r 101 s 8 s V 817 84 847 8 l V 98 10 V l SSi 201 i 11 96 4S 95 1 650 i 86 loov E4 64 10 V 199 188 50 9 1S3 76 S5V 107V 94 89 101 517 6IVl 5 1 Vu 15 V 9 0 l 78 10 101 100 ni 191 m 11 lOl M 11 48 100 IS 1 104l i 761 108 1 If 13 190 806 107 l 101 losv 115 HO 188 10 Nkdirland Cert Ned W 3 8Vi dito dito dito 8 dito dito dito SKoNaiK Ojl Geu ll 188lSS 4 ItaUB lasohrgving 1888 81 S Oo9T£NR Ot l ia papier 1868 6 dito in zürer 1848 6 PuBTUOiX Obl met ooupon 3 dito ticket 8 Rusland Obl Bianenl 1891 i dito Ceooas 1880 4 dito büKolha 1889 4 dito by Hope 1B3B B0 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpkVii Perp t sebuld 1881 4 TuaKBU OeprCiinv ieen 1800 4 Geo leeoiag serie D Oflc Ie aiag serie C ZuiDAra Rkp v ob 1898 K Mexico Obl Butt Bch 1890 6 Vbnbzukla 01 1 4oobep 1881 AvsrcBOJLH Obli atieo 1898 S RorrsEDAH Sted Icea 1894 S Nbd N Afr Handelav aand Areodab Tab Mij Cettlficatoa Ditli Maatiohappg dita Arn Hvpotheekb paodbr 4 CalL My der Vontenl tand a Gr Hypotbeekb pandlir sy tfederlsDdaebs buk aand j Ned Handelmastsoh dito N W It Pao Hrp b pandbr fi Ritt Hypotheeib paodbr 8 i UtP Hypotbeekb dito 3 j Omtb ke Ooïl HoQg bank aaod RusL Hypotheekbank pandb 4 i Ambbika Equ t hypotb pandb 6 Mbxw L G Pr Leo cerfl 8 i NiD Holl J Spooriv Mjj ad Mg tot Expl r Bt Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zaid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1691 dito 5 Italië Spoortrl lfiaT S A Eobl 8 Zaid lUl Spvmij A H obl 8 PoLiN Wanohau Weauenaand 4 RüSL Gr Rum Spw My obl l i Baltisobe dito aaod Faalowa dito aand 6 Itvane Dombr dito aaail ft Knrak Cb Aaow i p kap obl 4 dito dito oblig 4 AuiEiKA Cent Pfto 8p Mij obl 6 Chic Il orth W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Dearer k Rio Gr Spm cert v a niinoU Central obl in goad 4 liOuisT IcSashvitlr Cert T aand Mezioo K Spw Mij Ie hyp e 8 Miis Kansas r 4pGt pref aand N York Ontaaiofc West aand dito PeoQ Ohio oblig 8 Oregon Calif Is hyn in goud 8 3t Faal Minn k Matiit obl 7 Un Pao Hoofdlija oblig 6 dito dito Lioo Col Isbyp O ft Gakada Can 6outb Cert v BaDd Yair C Rallw fc Na Ie h d c O Amsterd Omntbus Hij aand Rotletd TramwegUasts aand Ned 6tad Amaterdam aand 8 Stad Eotterdam aan 8 BiLOU Stad Antwerpen 18H7 IVs Stad Brussel 1888 S HoNO Tbeias Begallr iesellieh 4 OosTBNa Staatsleooing 1880 8 K K Oost B Cr 1880 S SrANJE Stad lladrid 8 1868 NsD Ver Bos HTp 8pobl osrt R BOL M m 24 Professoren in de Uedidjnen en duHnden GenMdcsndigen bebbsn rarklurd dai de cbte Zwikaersche Pillen tm Apotheker SICBARD BRANDT een nitstekend onorertroffen lueenniddel sgn omdet ig op Mite wjM werken tonder eenigen Iwt of PSn Ie reroorcAken durby Egn zg Tolkooien onaehadelgk en goedkoop Wie due Igdt un Teretopping gebmike geen ander middel Niet anders te rerkrggen dan in dooqee 70 Centi in de Apotbekon Hoofddepot F E VA SANTEN KOL FK Rotterdam 353 Staats loterij ie Kliua Trakking ran Mundig 14 Deeimbei No 4SSS 1500 No 5648 on 589 iodor 1000 No 14386 400 No 15 81 00 18835 iadar 100 No I6S8 on 19683 iadar 100 PriJMn Ton ƒ 46 84 8791 10 8810 165 9932 18S 2953 808 8971 its 8998 860 301 871 8185 383 3898 40T 3840 480 8898 486 8480 856 3470 675 85 1 688 3650 667 8168 858 8683 896 8616 986 8618 980 3888 1016 8640 1038 8690 1078 3101 1106 3915 1147 8988 1170 8957 1884 8897 1866 4083 1486 4088 1 98 4079 U60 4088 1488 4184 1498 4808 1640 4S88 1676 4878 1744 4889 1770 4891 1809 4311 1883 4880 1144 4339 1865 4367 1891 4409 1981 4504 1890 4117 8060 4680 8088 4S66 1181 4688 8141 4688 1194 4788 8818 4743 8886 4778 8834 4788 8404 4876 8486 4988 8586 4987 8 44 4965 8578 4988 8809 6008 2663 6018 9667 6086 8780 5114 3788 6189 6818 7478 5808 7483 6814 7683 7830 7679 58 8 7778 5860 7836 6899 7871 6481 7998 6471 7974 6487 7983 6660 8109 6637 8163 6648 8154 5707 81976788 8199 5743 8201 5757 8106 6766 8896 6880 8441 5868 8444 69 6 8456 5988 84686994 8571 0045 8617 6111 8434 138 8780 6197 87346816 8766 6840 87776866 8888 6366 8981681 8 77 6858 9013 6466 9032 6581 0068 0699 9180 6636 9168 6641 91816664 9311 6880 9388 6693 9397 701 0368 0768 9367 6983 9369 6986 9886 697 9417 7010 9488 7024 9649 7034 9654 7078 97177 90 9815 7099 98167180 98177185 98817169 9824 7801 9880 7810 9851 7377 9863 7407 10001 745110064 7460 10070 16688 18464 16660 18481 6671 16483 15743 18661 16786 18578 16798 18684 16806 16786 15818 1 768 16H64 18786 16969 18791 16975 18814 15981 18820 16095 18865 1 116 18892 16184 11895 16168 18986 1617I 19036 16180 19049 16100 19063 16260 19060 18308 19165 1 839 19114 16884 19808 16418 19246 16618 19816 16666 1933 16701 19426 16729 19427 1 7 4 lt488 16834 19466 16916 19640 16984 19667 16968 19973 11088 1 608 17050 10 31 17099 19644 17266 19176 17896 10708 17377 19713 17888 19786 174113 19736 17434 19764 17465 20001 1749 20028 17546 l 086 17657 80106 17680 80146 1774 20196 17786 80117 20874 20300 17 58 20909 17975 20816 18018 1038118048 1060018088 8069818104 80609 18184 10696 1 847 10710 18M6 8081818407 7896 lOlU 18738 10114 18737 10166 12009 1016 18967 10116 18031 10189 18088 10240 13076 13180 lU 76 13111 1019S 1319110368 13817 10390 18384 10400 1834410431 13861 10609 18401 10668 1848710689 13468 10644 18564 10646 1361610068 18639 in i6 1369810714 18745 108116 137 16 13866 10978 1397 11186 18983 11728 140 4 11318 1407611878 1411711446 14179 11468 14186 Ut64 14116 11601 14819 116 9 1488611738 1414111816 K26S 11881 1487911899 14518 11944 14684 li047 1466918066 14 56 11087 14089 11102 1486611109 1488818180 14909 1S178 1492118218 1496318226 14973 19168 1500118171 15084 12874 16093 18848 16 i8 11 366 16188 1S876 1618912468 1622312620 1688912697 16297 11375 1 35119681 15376 18 66 16668 18781 IIMB Advertentiën Qeboren ADBIANUS JAN Zoon Tan E F EHNLE N KHNLB UnxAN ra OaooT Ontmhage 13 December 1896 Heden orerleed tot diepe droelbeid Tan mg en mgne kinderen voorzien Tan de B H Sacramenten der Sterrendan na een kort Igden in den onderdom ran 30 jaar mgn geliefde Zoon de Heer FRANS BOUUAN in leten Organist der kerk ran St Catbarina en Viee Directaur der Liedertai l Oefening en Uitspanning Dit aller naam Wed O W BODMAN r D Hiatii iBouk 10 Dec 96 Bg Tonnia der ArrondiaiemeDta ReohlbaDk te Dordrtcit Tan den eltden NoTamber 1800 zee eo negentig is het hoirelgk tnsaohan MAAIKE STAM zonder beroep Tronende ta DordTKit en 8IM0N ÜERRIT WOUTER Tix SU STRAATSN Bnreel Ambtenaar bg Rgka waterstaat wonende te Dordrtekt door eelttmhelétng m th néen verkkmr De Procnreor Tan EiaohaMi Mr A 0 VISSER ORAKDS IKAttAmVS DU FriDtemps NOUVEAUTÉS WU Tersoeken ds Dames dia ana la reord mod albnm Toor bet Wintaraab Eoen nooh niet oDtTanfen hebben dli te wiUen aaOTra n aan JULES JILHZOTiP Mfc llutzalTO wordt dan omgaaKd SPSitla ea fronoo toeKoiondan Ho telUni n van r S Tanaa ttQ Tan ala koHt n aan huls met B Tarhooglnf éixMilltlaliialtar laiariul 1 1 Wgl l a liaala iawiiJTbv t ao Jlobt MMurtiak Lmdanpiinao kortom fciff AiliBr Pite Exieller Vil Ba katMiliniauitswsida tSf HooMp a ToitaadbaM j f AnJBrfaiii Expelleff AniiBrfaliiIxpBiiBf Pn a 60 aaal 76 OMt an flM da lasA Taorhudaa In la maaals ipotkakw a bu F A Slol ts t Os la IMtaï Bm Ta QOUDA bg A WOLFF Mu kt A U4b en DE LAAT en 7AN SON apotheker Markt MÉansl Ongelooflijk ia het dat er Toor den geringen Prga ran ƒ 1 80 zooTeel Terscbillende goed afgewerkte Sptlgoederen Terkrggbaar zgn Wg bieden de Tolgeode waardrolle Sin terklaaêVoleetie aan bestaande nit 14 Voorwerpen Een beweegb gekl Pop bebb porael kop met haar en hoed Een eira Koffleserries best nit koffieen melkkanuetje en suikerpot Een metalen Maziekkraaidoosje Badkuip Porselein Zwempoppetje Surprise Toorstellende Sinterklaas Schaap op rollen n et wol acht B mooie Klarinet 9 Doos m Soldaten 10 stuks Paardeustal Twee Paarden t d Stal Een gekleede Bekkenslager Kanon op wielen om met erwtente schieten M Verfdoos m 12 Torseh klennn Penseel eox Alle 14 Voorwerpen voor slechts f 150 In eigen belang haast men zich te bestellen daar de Toorraad spoedig oitTerkocht zal zgn Verzending na ontvangst t postwisael groot t HA anders onder rembours Tan MSS franco door het geheels land O SCHIIBEUT il Co Amsterdam N Z Voorbnrgwal 258 TANDARTS E CASSÜTO Torfoiarkt 171 Goadt IMIJSSlOilIil MialTa Z0NDA08 en WOKMBUASS