Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1896

No T148 Woensdag 16 December J896 BRAND E N WATE RSCHADE Ut wegens Bk AND en WATER Beschadigde Artikelen zullen el Contaul legen UITVERKOCHT M ALLES MOET WEG MagaziJQ DE 8TAD PARIJS Markt A 62 ITerf A PiNO 3ft$te Jaargang Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr JB per drie maanden is 36 franco per post ƒ 1 70 AfïonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regd ma r 10 Centen is roote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd GESLOTEN van l il en van 5 6 k uur a OB33BX3EaiT woxcLoaa ITIBT op zielit Stollwarck sche Borstbonbomi gebbrioeeid na Toorsobrift van den 1 kon UniTersiteita Prof 0 hm Hoftad Dr HurtoM Bonn hebbca sedMi 50 Jaren idi vcnmcUeod middd teg D ho heeecUieid en udoeoing der ademings1 ganen Tiitiila sBds dienstsn bewecen 1 B spoedige afarleseluig Tan ararme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbeTslena 1 waidig een bonbon te gabruiken TerpakUng Geelt pakjea t 36 oent Alom vtrkrilgbtar mim TMO0FIN8 op DInsiag 15 December 1896 if roorniiddiiga ta 9 aar un d Kdrnemelfctloot bij G yui du KLEIJN t Oouda tui EEM PARTIJ HOUTWAREN Iwitusde iB PLANKBN BALKEN LATTEN DEUBBN KOZIJNEN BAMEN n BRANDdOÜT Nkd n inUchtinipi to Iwkomen ten kuitore TUI dg DeurwMurdtn TtK db WEKTE te tlinuUi Een ware Schat Toor de ongelakki e ilaohtoffers der ZelfbeTlekking Onuiie en gehr jne aitepettingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING BoUandeohe nitgare met 27 afb Pr a 2 galden Ieder die aui de Tersobnkkelgke geToIgen rui deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duiiend van een lekeren dood Te Terkrggen bj betTerUga lUgBiin ta Uipzig Neouukt 34 tnneo tegen iniending tui het bedmg ook in poatzegeli en in eiken boekhuidel in Bolland Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 uiet Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN toila Drok raa A BBINKMA k ZOON AGENT gezocht Toor den proTiaie Verkoop Tan PARLINNEN BINDGAREN eni die by de XttlSIEm BBN exporteara in Gouda Boskoop ingeToerd is Aanbiedingen zoo mogelgk met opgaTe Tan Daitache reierentiën onder H H SSOS aan BUDOLB M088E Bamburg Koninklijke Maciilnalefalirleb BE mmm TIN H N van Schaik Go gerestigd te ê Qravenliage Hepplerttraat 99 en 90 nabg de Begentesselasn Hofieveranciers TAN Z U den Zoning van België INDIEN GÜ HOEST g ebruikt de jj Allerwege bekrooode VereldbcrodudeSiiperloi DEÏÏIVEÏT Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cta 70 Cta en I Terkrggbear hg P H A WOLFP Drogiat Markt Oouda E H Ti MILD Veeratal B 126 te Gouda A BODMAN Sfoordnek J C RATELAND Bot cop B T WIJK Oadtaatcr j f b HM bolt oiudiidalrkalt 1 makkilTkiM poMaUM TOot Hmtm a vooral daraca to Klndarachotnwcrk la df Apprtluiir Tan C M Miliar k Ct Berlla Baatt r l4 la l tta ja tl tv ao aaam ta fabciakamack Virtrnka ir bv Wkikfllin Mm M HinMn araanaa Mnal WI vMuaa e©g©Tre3a Firma Begêer Welter mUE ÏÏITTESEOOF d Contant met belangrijke prijsvermindering KRISTAL 6LAS AAEDEf EBK Huishoudelijke cd Loxe Aillkelen Stoom Automatische Walsen UeelfabrieL Amersfoort Ringbroed is wittobrood IQ speoiala door ringdD omgereQ diohtd vormen gebakken 1 waardoor de Boaden grooto ronde baschuiteu gelükcD ia overheerl k van lauak en TOF krljgbaar als melkbrood alléén met onr rmeogde niet afgeroomile baato malk vermoogd waar door het mioatena 4 dagen Teraob blyft in Stuka Tftn 10 j Ot I en gewoon in stukB van 9 ot Ongebulld Brood met Prima Tarwebloem ia bijaoniler heoriijk ran I I imaak zaer gezond en verkrUfbaar In panvorm i Kg 7 ct 1 Eg 14 ot IVi Kg 21 ot en 3 Kg 28 ot deze gewichten bebalve van I kantbrood worden gegarandeerd Frima Wittebrood is een puik aoort wittebrood overheerlijk van axaak buiten I gewoon goedkoop en verkrijgbaar in panvorm met twee keepen in elk I I einde van den rug ia stuks van e ot 10 ot en 13 ot Filn gebuild Fransch Brood Fransobe Stokken ia overheerlijk van 1 I imaak en verkrijgbaar in stuks van 7 ot IC ot en 14 ot Roggebrood met Krenten wordt mat prima krenten en prima rotu nan gefai bnoeerd ia hierdoor bnitengewoon beerlijk en f jn van smaak is zeer gaaond blijft we ken lang varsoh en is Verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht van 1 Kg 117 ct Wy stellen er prys op hierdoor te verklaren dat hoewrl wij alléén de soorten ooge I buitd brood per gewicht varkoopen wij hoe hoog de prijBon der grondstoffen ook St gen de urootte en het gewicht der diverse soorten grootbrood niet 1 verminderen en steedg allos van de DBRt mogelijke en meest geschikte 1 I grondstoffen blijven vervaardigen Voor de redenen waarom wij aan eene billijke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken verwijzen wij beleeM naar een der advertenties der twee vorige weken FEANSCHE STOOMYEEVEEU tv Glwaiiselie WisscheriJ TAM H OPPE HEIMER 19 Kruiskade BoUerdatn QabreTetaerd door Z U den Koning der Belgui Boofddeptt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en rerren Tan alle Hoerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoedertti BINNENLAND QOt DA 15 December 189ti HMadaff ODUteDd t WnddiogifMo een iMgio Tftn bnnd Terwgl meTrooTr B nit wu aftikte baar dertisojarig djcbtertje de kachel as Hoewel zonder TUur w a de kacbel toeb nog tot brandeDS toe warm Het aanmakeD ging aU Tolgt eanige bontjes en daarop een plfta petroleom Toen eea brandende lucifer er in geworpen en een geweldige gaBootploffieg wai i gevolg Op da solder werd de sluitBteeo ait den icbooreteen geslegeu en t gebeele huifl gevold met eao Tentikkeaden damp Da toe gmalde buren behoadde kiadereo en bun voor Torder gevaar Door fon lidmaat der Qerefonreeri e kerk e WiddiogtTean werd f 100 galden geKboukeii ter verkrQgiog van beter licht bij de avoodgodedienatoelei togen Door het kvrkbesioar werden daarvoor aaogekooht 12 oieuwite yaicem petroleamiampeo Zftterdigarond hield de afd Boikoop vkn het Alg N WerkltedeD verboDdeene openbare vergadering io bet hotel NeDf waarin als spreker optrad de preiident dar Rotter amacbe afdeeliog de be r Tb de Rot Nadat de voorxitter de Tergaderiug geopend had gaf by bet woord aan den heer de Rot die het onderwerp b haudelde Boe wordt gieB kieiar Alle gelegenheden waardoor meukieierkan worden werden besproken en het feit dat belaatingbetalipg op den voorgrond treedt tterk afgekeerd Spreker itelde als eUcbe i voor decandidateo die naar een zetel in de Tweede Kamer diegeu aollen De kiesreebtkweetie blgft aan de orde ppnlioonaeriog ven den ondeiTwerkmao leerplicht aibeidseontract belaitinghervorming enz werd door iprekar behandeld Na eea woord ven holde aan deo beer de Bot werd da vergadering geeloteo Zaterdagavond beeft een 17jarige jongen L B wonende aan bet Kralingieheveer den ISjar en A J de H met een broodmee Ren eteek in de linkerborst toegebracht tengevolge waarvan deze kort daarop overleed De verBJagene rroeg ean iemand die jaiflt pasaeerde om bem tbnis te willen brengen en vertelde dezen desgevraagd wie de dader wae Het buis binnenkomende noemde hy nog FElliLLEHPi i rik spreek niei zonder doel daarover juist tot u oeef gïBg de üeks man roort irbesebonw m ne woorden het alleim ast als eene jjdele ontboeiemiDg van iemand die zloh gekrenkt gevoelt Qg hebt eeae belugatelling in mijn nich e Constance aan den dag gelegd die hoop ik enkel op vriendsobeppelijkeD grand benut en waarait ook nooit eea ander geroel moet ontstaan Ik heb het meisje zeer lief en hond haar voor zoo braaf eo zoo goed als man ver aogen kaa doch men vergist zich somtgda nietwaar En de omgeving van het lieve meisje is vezeaiyk van dien aard dat er zel eene hMltge door bedorven ten kannen worden Die omgeviag ik bedoel daar igaalqk mede de betrekking tot mijne zaster past a ea de nvan niet ik zeg dat net trenrigs gslatenbeid omdat het de waarheid ia met het oog op ee wat atet meer te hentellen is Bovendien is er iemand dien ik u niet noemen kan die recht op CoQilanoe beeft en die decer dagen geneigd sofaijat te zyn dat reoht ta laten gelden hetgeen u alseer ijk en fataoenlyk maa wel eeni ondragelijk gou kaoneo sgn indien gg WMWolijk aw oog op Conatanco bad laten vallen Eindelqk noet ik n nog iets ileggeii en lel vooral wat ik nu ga mededeeten niet te lioht Hiar heeft zioh Bamclgk onder oase familie alst staalrtB UapasaibaBd de oplait over persooen eenmaal dan naam van yn moordei nar eti bezweek enkele oogeublikken daarna Met den ryksve ld wachter D Rietveld en den gemeenteveldwachter Loman heeft de bnrgemeeater van Capelle aau den IJssel onmid deliyk oo onderzoek ingeateM wat er toe leidde dat men oa 3 oor s nachts den dader in banden had met bebotp vao Longeraad a ent van politic Ie kl aan bet Kralingscbe veer geatationneerd Ofschoon errst ontkennende wist de borgemeoater hem tot eene volledige bekentenis lu brengen Geboeid is hy gebracht voor den officier van justitie die bem nader in rerboor heeft genomen 00 daarna liet oTerbrengen naar de strafgeTBogenia aan deo Noordsingel te Rotterdam Ëeo inspeeteor Tao politie van Rotterdam met eea recberehear en 2 agenten kwamen nog aan het Kralingscbercer doch behoefden geen halp tt rerleeoon Do verslagene ia oeu zeer oppassend joog mensob de dader een rnwe en oovenchillig knaap De aanleiding tot deo moord scbgnt hierin gezocht ta moeten worden dat da verslagenf en diens kameraad Zaterdagmiddag gepraat hadden met bet meisje van den dader lo de voriita week had te Maastricht een troawplsebt baid plaaia dia U 8 ii i sympathie wekte dat nooh de broid nocb de broidegom aan getnigen kon komen en teu slotte vier soldaten nit het garoizoeushoqpitaal werden gereqoireerd nadat ook de beambten van het raadbois badden geweigerd bunne medewerking te verleeneo Men schrift aan de N R Ct ait Holland s Noorderitwartierc Bg Keninklgk besluit van 12 December No 12 is de Commiaiaris der Koningin iii Noord Holland benoemd tot vice president van den Raa van Siate Nog weinige weken en jhr mr l W M Schorer verlaAt de Spaarnestad ons gewsfl Tr rliaat dan sen man die 17 jaar met eere aan bet hoofd siond tbo het provinciaal bestuur Hetgoen hg vao 1879 beeft gedaan zg ter keoscbetslog slechts in vogelvlucht bier vermeld Allereerst komt in aanmerking zgo Toortdorende zorg voor de ontwikkfliog van zter relo varkeerawegen te land en te water zoowel in bet belang der hoofdstad van Nederland als in dat van het overige deel van het gewest Bg deze herinnering sleit een andere zich nan Tan niet ffcnni e hetffkenia bet toe7ich en zaken merkelijk gewijzigd en denken de raeesten door myne zuster behouriijk voorgelicht anders uver de rerhoudiag rayner moeder tot baron Bruno dan in het begin maar mgne zuster is sedert eenigeo tijd als bMisld door een booten geeat en is u en Braso bepaald rijandig Neem a daarom in aebtr Het komt my bjjna roor alsof de cude geduchte rijend door een anderea onbednidender wel is waar maar die tooK 66k geraarlyk zon kannen tgn wordt opgevolgd De nieuwe v and zon te gevaarlgker tiio wijl gij tot nog toe z jn bestaan zelfs niet varmoed hebt Denk daaraan Die woorden die veel te duideljjk waren om sleobta het uitvloeisel der ziekelijke rerbeeldingskracht te kunnen lijo die den armen Ëagenias nederdrukte werden niet slechts bevestigd door alles wat Robert in dsn kring zijner bloedverwanten opmerkte maar ook door de ten eenenmale veraaderds houding van Leonore tegenover hem zetf Kobert was niet zoo OBDoosel ea kortzichtig als de overigeas listige vrouw wel daokt en bsd zeer wel ds plannen doonien walke zij gerormd had om hem tot scbooazooo te kragen zij had trouwens dien weosoh maar al te zeer verraden door Conataaoe zoo veel raogelljk in sijtt bgzija te laten alle andere jonge meisjes van hem verwijderd te houden of bij hem verdacht te maken Dal was zelfs reeds io die eerste vreeaelyke dagen na den dood der onde gravin zoo geweest toen ieder nog onder den indrok verkeerde van de bekenteniseen door den gevangene te Breitenfeld afgelegd ofbchooa net Robert toenmaals zeer verwon derd had dat de gravin ham ntet als vjjand soheen te beaeboawen H bad toch in hare oogen niet sleehts do hoidgnoot tbb dsn ondsa Bmao moeta nl op de walerachsppeo au het onderhoud der zeeweringen langs de kast Als men den toestand der dyken langs de Zuiderzee vergelykt met dien van vroeger dsn is het best te zi n I oeveel zorg aan deze bolwerken is besteed Ko bteeds wait het jhr mr Schorer die betielsnd optrad om onze flinke dgkbestaren tot gver te prikkelen Menigmaal heb ik den heoggeaebarten commiaaaria op den Zeedyk geziea als hg met Oedepoteerde Staten peraoonlgk inspectiereizen maakte Voorts heb ik het oog op de belauijrgks voordriohteo die iu den loop der jaren bg de Staten lokwameo verordening op de trambanen op de daineo op da WDgen en voetpaden tal van belant rjike polderreglemonteo o a dat op het college der uitwatereode alnitea ie Kennemerlaod en Wsitfriesland op de VoreeDigiog Noorder Yen Zeedgk het Haemraadaebap M zen den polder VeeobniteB de Dertig gemeenachappelyke polders op Tess l hot beemraadachap Wieringen enz enz Ën dat zorg voor de zeeweringen in NoordHolland een zaak is van bet grootste belang teert de geschiedenis der laatste jaren E o fait took is het dat de vloedan io de Zoid rzee na stormwind oit het Noordwesten veel soaller komen opzetten dan voor b v 25 jaar Is het eao gevolg tbu deafsluitiog bij Schelliogwoode Worden de zeegaten breeder en dieper Zgo er andere redenen Wg weten het oi t do b orkelgk is da toaatand cooala ik dien oiaicbrevf ea versterking der dijken isdnahoofdvsreiachte Sindalgk denk ik aan de belsogatelling van jbr mr Schorer voor zaken sn algemeen belang Men weet dat de veraeniging Bet Wttte Kroiic een i en is voor vele gemeenten van Nonrd Holland welnn eere voorzitter WBS weer de Commissaris der Koaingiu ei troBw woonde hg de vergaderingen bij Voort was de beer Schorer coretor der noiversityit te Amsterdam voortitter dar Hollandscbe maatachappg van frasie konaten en wstunschappen commissaris der Nederlandache Bank enz enz Zóó was de commisaaria die nu juist 17 jaar btond aan bet bootd van bpt provinciaal be stnnr een man wiens hoog zedeiyk eu wetenachappelijk gehalte io omgekeerde reden ataat tot den geriogen ophef divn by pleegt te maken Als vooriitter der staten was de heer Schorer uitnemeod een wenk een korte opwekking waa ateeda Toldoende om deo stroom der gedacht en wisseling terog te voeren in hare jniate bedding Hoffetgk io den omgang hoflsftan in ftUes was de beer Schorer ook in de hoogate mate populair Voor burgemeeater dgkgraven enz iga die nit walk ocgpunt men zyne handelwija beschouwde toch de eigenlijke ooriaak van den dood hsrer moeder moest geacht worden maar zg kon bovendien wel vermoeden dat hij in al ds geheimen ingewgd geworden was die zelfs eene zoo weinig liefdsrgke dochter ala gravin Laooore was geweest nooit met onverschilligheid vau hare noeder had kunnen zien verradeu en eindelijk kon zü toch beiivaarl k zu i tiohlzinnig zijn dal z j aieh niet noest afvragen in welk lioht de beide mannen baar pertoonlgk beachouwden nu zij bot booze net dat hun sedert twintig jaar gespannen wae elndetgk met vaste band versobeard hadden Een gunstig licht kon het met zyn waarin Leonore llobert die voorheen haar liefdeloos oordeel over deu ouden Bruno had gehoord haar beschouwde Evenmin kon zij de aebtiog barer kinderen opdendqur behondaa die menigmaal gezien badden boe bare grootmoeder en hare moeder altijd geheimen met alkander hadden gehad altgd wat te bespreken hadden terwijl eg tooh zeer goed vristeu dat die vertrouwelijkheid geen uitvioeiael was geweest van onderlinge liefde Hat bleef echter altgd onzeker in hoe verre Leonore in ds miadadea barer moeder ingewgd was geweekt Hit hetgeen de lezer de beide vrouwen net elkander meermaJen hoorde bespreken bleek nooit met zekerheid of ds doobtar een werkelgk aandeel bad genonea aan de misdaden der ouHe vrouw en coch hare kindn oo nooh haar broeder durfden baar daarvan bepaald bnehaldigen doch evenmin hare onschuld besluiten uit bat feit dat zij geen deel genomen bad aan dien laatoten aanslag der oude vrouw op het leven vaa Dora Dat bewees alets aaders das dat Leoaore ht in dito Mjd andere belangea te was het eeo genot eau bezoek te broogaa aan het goavernementshui in do Janailaftt ta Haarlem en daar in de wel bekaoda kamer van den oommiaoaria aeaigen tjjd door te brengen Da beleefde inDemande vormen vaa dtn heer Schorer bebbeü het ham mogalgk gemaakt triomfen te bebalao die voor een minder aantrekkelgke peraoooiykbeid aisBcbian niet toudeo zgn weggelegd Groote dankbaarheid vervult odb bg bat herdenken van wat bg heeft Torrieht tan bate van NoordHolland In dia provinoia lal de naam van jhr ttr J W M Schorer ateeda met aera worden genoemd en oogetwjjfeld zalIeL kemselrao de beste berinoaringan bgblgven van ign bastnar over dtt schoooe gewest Itaten QMieraal 2e KAm Kiitiof no Maandag 14 December Bg Hoofdstak Pinoneijio baloofda da miaister aao den beer De Raa verboteriDg vao de positie der oommieien vsrifirateors te zallaa overwegen Tegen hel voorstel omtrent var betering der positie van de landmeters 4e klaaae omwikkelden de baeraa Van Belandt eo Smeaage bedenkingen Zg hadden geweosoht regeling naar dan dienattyd Laatstgenoemde wilde da bydraga Toor particaher werk voor allen op f ICiOitallaOf n by het traetement voegen H fltott daarom een amenderaeot voor tot TOrböogiag lot f 5700 De mioiater oeeml dit amaodemaat avar an belooft d£0 bear Bonman dat bg zat ovffw gen of verlof an Zoad arnat den ootvangera der rege tratie kan verzekerd wordeo De begrootiog vao fioaoeidB wordt aoodar boofdelgke stemming goedgekenrd Over de btgtooting vaB oorlog wordi gaan algemeene diicassie gevoerd lo de zitting van gisteravond la bg da Toortftesette behandeling der begrootiog van oorlog sangenomea een ameadameot van den htsr Seret op art 20 oa den post met f 1050 te vermioderen met bat doel de vargoeding voor hei g brnik van rgwialeo door officieren van den geoaraten staf eu van de iotendaoce te doen vervallen Verworpen ward daarentegen een amendement van dan heer De Ras om den post voor aaBacbafHng ao onderhoud van rgwiateo mat f 12 000 ta varmindarea Bg art 23 stelde de beer Tjdans voor den post la verhoogen met f 25 000 tot varedeling van het paardenraa Dit amaodemaot werd verworpen met 54 tagen 11 stemmen De Kamet is gevorderd tot da n oBde afdeeling van het hoofditnk behartigen had Kcbad of dat zij het plan barer moe der te gevaarlijk bad gevonden om er deel un t nemen Robert die baar oa dat h baar een tb d lang in baar doen en laten bad gsdrgMlagen bgna tol elke misdaad In stsat aehtte waardoor ig hart belangen bevorderde meende althans ua baren eersten schrik bü I eonore eea zonderlingen ver en eeo eigenaardig gevoel van zelfvohlo ning In haar ta bespfuren waarmede i veel menigvnldiger deli noodig wei op het gfbcardu terng kwam over de ehnld barer moeder sprak en over de teragwerking van dis wbuld op haar lot en dat harer kinderen klaagde terwijl zij Ilrtbert onopbondelgk deed ormerkea ito vernietigend de slag was die haar in tiare moeder getroffen bad voor de toekomst der onsohnldige acbierhlgveodsn Kd nu scheen dat alles eeniklaps te veranderea Io plaats vau klaoblco en tranen openbaarden zich nu eene zekere aobtetooze riverinoedigheid in bare gebeele w ze vsn doen in plaats van de vriendelijke voorkomsnkheid welke tg den jongen man stecda bewezen bad in plaals van al bare openlijke of bedekte toeapelingea op baren weisch om bem tot schoonzoon te hebbeo zag hg zicb eensklaps op eene half spotaobtige half zelfs vijandige wg s behandeld die hoe weinig zy hem ook m zgnr plannen stooriie of invloed kon niloefenen op zgne weoschen hem Boobtana zoo onverwaebt op bet Igf viel en bg ar ziju wantrouwen door voelde versterken wijl hy tick bewust was tot zulk eme verandeide gedrags ya geene aanleiding gegeven te hebbeo