Goudsche Courant, woensdag 16 december 1896

WlDterdtenst 1896 OOUDl ROTTIÏOIU Aangevangen 1 October TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 18 86 1 88 8 60 8 87 4 80 18 88 4 67 f l M 6 4 I 1I 4 6 U l 88 18 88 18 86 1 68 4 8 4 16 6 80 KOTTIIDA li 6 O D D 1 8 81 6 61 10 18 11 60 18 87 1 40 1 44 10 8 10 17 7 86 6 80 8 80 8 40 8 88 10 87 8 17 6 61 7 88 8 8 68 6 17 6 87 8 84 6 41 6 47 H118 GeUDl 10 69 11 80 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 8 16 OOÜDl DIH me Ow iU ZannhuinnMcwrliipelle Zoatwmeer Zegwurd Toocborg Htf O 7 8 6 86 8 10 1811 18 11 16 18 18 18 88 1 48 8 47 4 46 6 U 6 64 6 11 7 80 7 48 M8 8 64 8 64 10 88U 6 at T 48 8 4 11 80 18 40 4 67 Ol l U 7 68 8 86 11 41 18 61 6 08 8 18 10 16 7 8 07 8 08 11 66 1 06 6 80 8 88 10 87 iH 8 118 18 10 7 10 48 18 11 46 18 48 1 10 S 18 4 17 6 16 6 68 88 8 88 7 60 8 81 8 8 8810 88 11 8 11 48 aHage B 467 S07 4S 8 10 f l l 4 10 11 11 8I1S Ml Sft 8 44 8 40 4 104 88 B lfl 8 187 18 7 8 8 889 88 Toorb I S8 t 10 17 1 41 4 88 8 18 8 84 r Z Zegw8 10 88 1 88 4 B8 8 80 9 48 t Zev M 8 17 fff 10 48 8 08 1 04 8 B9 9 18 Ooada 6 88 7 80 8 188 18 9 4710 1610 8418 0818 88 8 17 8 14 4 08 4 888 18 8J 8 6 B07 a8 88ie l010J8 U T R B G H T e O O D i 10 18 18 88 11 88 11 8 8 ILSi 18 84 t Ol Dl tlTllOBT 8 10 6 87 7 18 7 66 8 81 Ji 0 68 10 10 10 67 18 66 8 80 J W 6 48 8 64 11 14 8 87 WMnIn 6 68 7 8 8 18 t H 88 8 46 VtiMllt 8 18 I 7 48 8 88 8 64 10 61 11 46 1 87 8 08 I Hwr InitonUm f Stopt Woaudu GOUD 1 1 MITIIBlll a l4 U V 8 81 8 61 10 67 18 10 4 11 e U 8 14 8 87 10 66 1 8 Ut U6 Vtfl f Nootdwp LiUaekuclui a Blqn jk Sn inf n Htkwioir 8 17 4 41 6 67 8 66 8 81 10 11 10 80 1 10 10 84 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 80 0 4 11 07 i 7 86 8 0 9 0T 18 84 938 lO M f ff 8 86 f 8 88 8 41 9 49 11 18 11 10 18 11 lM8TIKDAM 0UDi Asuteidasi f K 7 18 8 18 9 10 41 MM MS OoWa YJi 848 8 14 18 18 U 11 11 88 8 41 8 68 Laat te towU Jtefrigen Bi mm SMmt se aiat op 9 8 10 17 18 8 Omtrent het osgefal tui de Connd bg PeriiQ ecbrigft en der pastagter ooder dkgUekening ren 29 Norember un het H bM Deo 12deD NoT mber vertrok het itoom ehip GoDredc rsn Qeana ntar Jiivji bjj prachtig weer eo kalme see ea de Koode Zee ioheeo haar imaltofentemperataar Toor eeo pOAije op DOOBCtifltait geitald te hebbeo Toeu we deo 2Sen November bijeeD kalMeo see ea iwak brieije Pertm passeerden werd nog het MiD geheechen allee wel aao boord doch om 8 u 40 m deed tich een onheil Tooripellend gekraak eo gedonder iu de maehtaeksmer hooren Bleek ran ahrik itondeo de paaiagiers in en vóór bet rooksaloo terwijl harde slagen nog altgd in de machiDekamer veerklookea en i ort daarop de stoom zich sissend een ujtw door de loiken baande Elkeen begreep dat er een gruot eraar dreigde Men hoorde damea om huooe kinderen roepen anderen snikten en wierpen sioh ia etkaars armen De kalme hooding der scbeepofficieren braoht echter teweeg dat er geen paoiek ont ttind Zg Terklaarden dat het gevaar weinig te beteekeoen had en slaagden er in de gemoederen tot bedaren te brengen Helder Staat mg n Toor dan geest het effen leuke Inlaat van dea 2de officier den beer Be er die sich tnsechen de pnssagicrk bewoog en allen veriekerde dat er leitelyk niets gaande was een klein mankement ziet h anders nüti ook de administrateor de beer De Graaf blsdf kalm en de hofmeester rolgde sgn voorbeeld Wat was er intawcben gebenrd Zonder ziehtbare aaaleidiog de maehiae liep kalm en rustig wat de lagedrnkkrokas gebroken had de zware kusaeoblokken afgerakt en iloeg nu met geweldige kracht allei stok dat sieh ia den omtrek bevond Zware stokken afgesabeurd metaal vlogen door hut maehioeruim waarin sich op dit oogenblik sleehts de waohtbobbende 4e maohiniit de hier Wesoele bevond t gelnkkig had eeoige mioaten te voren en ploeg werklieden die dicht bg de plaats van bet onheil badden gewerkt de machinekamer verlaten Intassehen werden de condeasor stukgcilagen de kolommen gescbeard eo de geheele maehiae verzet waardoor de etoomal TOerbais van de maehiae afgesoheord werd eo de stoom eea nitweg zocht in ds machinekamer De brave Wessels hoewel verblind door den stoom daoht geen oogenblik aan zelibe houd maar trachtte de maohine door bet stoptoestel tot staan la brengen verbrandde zich ebter bg deze poging de baad en moest lich omdat hy niets meer zien kon onder btt rooster laten vallen Door het vchenren v o de itoowgeleiders kwam evecwel de niacbioe vanself tot itaan maar nu dreigde hatgevaar dat de kolossale hoeveelheid stoom die onder den vollen stoomdrnk in de keteln ontsnapte niet alleen de machinekamer maar ook de passagiersaf deel ing zou vullen Hoognoodig was het das dat de hoofdstoomaislniter die lich boven de ketels beviodtt dieht gezet werd doch daar ziob ook hier reedi de stoom een nitweg baande was dit en uitent gevaarlgke onderneming Ër kwamen eehter reeds ongeroepao niet alleeu de hoofdmaebinist Meger da 2e machiaiet Bouwmeester n de adsiitent machinist Duiker daarvoor anloopen maar ook stokers die geen wacht hadden Anderen snelden naar de slookptaats om de vnren uit te halen teèsinde bet gevaar voor het springen der ketels te voorkomen Terwgl dit in het maobineruim gabsnrde ven de commandant van bet schip de heer Üninker en de Ie offloier de heer Wgsman aoo kalm buooe bevelen alsof er aiete gebeurd was gebruikten de nog in het schip zittende vaart om een veilige ankerplaats op te zoeken on deelden daor hnn voorbeeld bun eigen kalmte en vastberaden huid aan het achoepsvotk m de Ook de bonding der zich aan boord b vindeode militairen verdient lof Qeen spoor van paniek vertoonde zich bg hen en op het bevel van bannen commandant namen zg vlug hunne plaatsen bg de pompen in gereed om to helpen waar dit gevrai d werd 8 80 8 40 8 47 8 64 1 8 10 7 88 7 81 7 88 7 48 7 88 Omte i SO llMiJnekt II Nbmrlnrk r hpaUt S tttnUa 7 BMtiiui OKt Xlmwnkuk llMtJiMU 8 86 6 88 8 8 U 8 18 6 86 4 68 6 8 14 6 81 6 87 Moeiiykn ooeenhlikkeD waarhg echter de teemaasehap van commandant ea officieren in het licht traden braken nog aan toen du aoderen dag hei schip door drie zwakke sleepbootj s in de hS Sn van Perim moest wordw gesleept Vlak voor den ingang van de baven geraakten twee van de drie onklaar en het schip dreef door den sterken stroom naar de klippenrgke kaat Oamiddnligk werd bet anker neergelaten en zoo voorloopig het gevaar van atrandea voorkomeo De loods verklaarde echter het ecbip niet verder te kunnen of willen brengen wurop de commandant zeide dat het schip onder alle umstaadigheden naar binnen moeit en hg dit op igen verantwoordiog sou doen Een vierde atoombootje werd er bg gebaald da defecten werden geprest om nog eens te hslpen en onder de kalme leiding van onzen commandant viel tegen IP t oor nachts het anker en was het sohip in feitigheid Thans ligt de Conrad c op de reede van Perim te dobberen in afwachting dat de tSoembing en Alezander de passagiers en de Lombok de goederen zal komen afhalen wat er verder met het aehlp gebeoren moet weten wij niet en de commandant iwggt er over als een boek het was de 63e reis die de Gonrad naar ludiS deed en vermoedelgk de laatste Boewei het voornitziebt om hier bgaa een maaad lang op de rotsige kust te staren alles behalve aaogeaaam is heeraebt er ooder de paasagiara een nitatekende geeet het leed is vergaten en meo zoekt nn den tyd zoo aaogeaaam mogetgk te passeeren door nitstapjes aan den wal en zang en toonealvooratellingen aaa boord Ëeoigeo werdsn op aeo diner gevraagd ten hoize van den directeur der Perim ksleoniaatscbappg zg vonden daar een gulle en gaatvrge ootvaogst ook de Engelscbe resident toont zïeh een behulpzaam en voorkomend man Alvorens dit verbaal te besluiten aebt ik bet echter onzen plicht om ook oit nanm van alle medepaaaagiers oasen bartelgken dank te betuigen aan officieren en equipage van bet stoomschip Cooradc voor bnn troawe plichtsveivolliog Dat het ongelok gebeurde was aan niemand te wgteo de wgze echter waarop gebaodeld werd om een gronter ramp te voorkomen ia niet genoeg Ie prgten en wg brengen gaarne hulde aan de flinke mannen £ en geweldige gasontploffing heeft Zaterdi middsg in de fabriek Israel aan de Spenerstrasae te Berlgn plaats gehad Versobeideoe Igkan Ün gevonden waaronder dat van den directeir er fabriek De oorsaak van het onheil ligt nog in het duiater Vrgdag is te Xtrèi in Spanje een groot buia iogestort dat door vela gezinnen bewoond werd Meo meldt dat honderd paraonen onder het puin begraven werden hoeveel doodeo er zgn ia nog niet met zekerheid bekend Reeds waren elf Igken gevonden Een apostel der matigheid Ter gel enbeid van zgn verjaardag liet koning Oscar van Zweden dezer dagen eenige fleaschen mat gaestrgbe dranken naar het garnizoen te Wexholm zenden Een onderofficier der marine Olsaen belast met d verzeodiag der flesacben verklaarde dat hg als voorstander der matigheid weigerde zich met deze opdracht te belasten Zgue chefs gavao hom hiervoor een sobrobeering en gelastten hem de fleaschen te brengea tg gavem hem zelfe een onderofficier mede Maar de coaieientieuse Ola en wierp alles in lee Hg werd voor den krygsraad gebracht en veroordeeld tot acht dagen gevangenisstraf en verlaging ia rang Uit Hilversum meldt men U U 11 18 11 81 11 88 11 86 11 41 U Bl 8 66 10 88 10 86 10 48 10 48 8 60 10 11 i io 7 81 8 81 Nu door de benoeming van mr Th Pb baron Maokay tot lid dar Rekenkamer de verkiezing van een ander Kamerlid voor ditdua rict aan de orde komt wordt reeds als raodidaat van ai irevojliitionaire zgnde genoemd de beer mr A Pb B C baron van der Boroh att Verwolle ta Imtw ond lid der Twoede Kamer voor het kiesdistrict Schiedam Uit Haarlem meldt men Voor hei ambt van oommiaiaris der Koningin van NoordHolland in de plaats van jhr Scborer wordt hier genoemd mr Q van Tienhoveo In de geaoeente Bjdreqoeot bg Boulogne eorMer is een versehrikkelgk drama afgespeeld Een ateenhouwer en zekere Bacjet heeft iti eea aanval van waansio met een revolver geschoten op z n beide kiaderen eau jongen ea een meisje en op zgn nichtje een wees die bg in hnis bad opgenomeo Daarop doodde de oogelokkige zichzelf Het nichtje ia eveneens dood de beide kinderen verkeerea in levensgevaar De vrouw van Badet was Ie Beanvreqoent □ it werken en blgren slapen iu bet bois waar zg arbeidde Toen zg het droevig nieuws vernam verloor zg haar veretand Baclet was een braaf spaarsaam an sober werkman Sedert hg het hoia had gekocht waar bg woonde vertoonde hg teekeaen van zinsrerbgstering Hg meeade dat hg een slechten koop gedaan en de toekomst zgner kinderen in gevaar gebracht bad Volgens de tStalistc is men in Amerika bezig een reosacbtigen voorraad rijwielen te vervaardigen waarmee Europa overstroomd zal worden Aangezien de vraag aanzienlgk blgft zal de prga voorloopig niet dalen maar eenmaal zal er door den groeten toevoer verandering komen In een niet al te ver verwjjderde toekomst zal ket aanbod de vraag waarachgnlgk overtrefisn es dan zal men de prgeeo plotseling zien dalen De Stati8t voegt hier aan toe dat er geruchten loopen dat uit Amerika een nieuwe machine naar Engeland zal gezonden worden die per week 3000 banden kan afleveren terwgl tot daaver 150 man hiervoor denzelfden tgd noodig hadden Door den bargemeesler te Rotterdam zgn met ingang van den 16 December bevorderd tot en der inspecteur vaa politie Ie klasse de onder iospectenr 2e klasse H van Tarel en tot onderinipsotenr titulair A J Heofl te Rotterdam In de zitting vaa den Oeraeenteraad van Zoeterwoude bad Donderdag het volgende plaats Ten gevolge van de verkleining dier gemeente een gevolg der aunezatie werden de traktemsnten van den gemeenle ieoretaria en den gemeeote ootvaoger verminderd tot f 600 en f 400 B en W droegen voor die betrekkingen de tejienwoordige titularissen voor Tot gemeenteseoretaria werd dan ook de heer A A van Gils met atgemeena stemmen herbenoemd Toen de stemming voor een gsmeeobeontvan ger plaats hild werd daartoe ook de heer van Öili met 7 tegen 6 stemmeu beaoemd De bargemeaeter qualifloeerde die beaoem ng nU oneerlgk daar de heer Boooekamp tot uu toe ontvanger bgoa 27 jaar io dienst der gemeente wae an de niet berkieziog niothad verdiend De beer van Gils nam op de vraag van den voorzitter de benoeming tot ontvanger ook aap Volgens zijn zeggen was bg daartoe ook wel gedwongen 6 18 6 61 14 7 17 6 88 8 60 6 38 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 1 64 8 01 8 08 8 14 8 08 4 04 4 88 tieoht 6 88 7 60 8 9 88 Woevdan 8 88 8 11 10 86 Oudewater 8 18 10 46 Gouda 8 88 9 84 10 10 10 18 De Berlgosefae operazanger Paul Balsa die op eene concertreis ie werd dezer dagen te CeHe in Hannover op zonderliage wijze verraat Een oor vóór het coocert werd hg door en politieagent uitgenoodigd zich onmiddeIgk naar den commissaris te begeven wat bg weigerde In de concertzaal gekomen was de eerste dien Balss ontwaarde de commisaaria in eigen persoon die hem kort en bondig verzocht zgn kuustbewgsc te toonen Op sgn verwonderde vraag wat dat wai vernam de zanger dat in de goede stad Celle lulk eo bewys van bevoegdheid werd gevorderd vatt ieder jia daar wilde optreden twaat sai da ambte r bg de massa zwendelaars n opliahtera lan men niet voorzichtig genoeg sgac Bnlss beeft knnstbewgB bg WQM van gratie zender gezongen en de comsiisaaria heeft geen proces ver baal opgemaakt wegess het onbevo uitoefenen der zangkunst c Mevr Vau dsr Bilt de onde moeder nn den millionair en da grootmoeder vandejoojtt hertogin van tfarlborongb ia overleden Zij hoeft een testament achtergelaten waarait blijkt dat g n cent aan de Van der Bilt i wordt nagelat o Zg beeft ai haar fortnio nagelatea aan de Brom aj a en da Keaaaa s waarmee zg oaaw verwant is on die io bekrompen omatindigbeden leven Zg heeft ooder deze een kapitaal verdeeld vertegenwoordigsodt ongeveer een ijente van f750 000 sjaara Ia een woord zg geeft baar geld weg aan iqm Bchen die niete besittea en sg geeft nieta aan lui die genoeg hebben Men moMt uit Zoeterwoude In de vorige week gelakte het den teveldwaebter P van der Stel twee ie LsïdsD wonende persenen op te sporen en over te brengen naar het hais ran bewaring in Den Haag die van 20 op 21 November eeneohoit ran J Bremmer alhier hadden opengebroken en zich het daarin aanwezige o a een kachel hnddei toegeëigend Een en ander werd door genoemden V n der Stel en den gemeentaveldwachter P Monna alhier op den zolder ia de woning der ilerdaebtsn in Iwslag genomen Bultenlandsch Overzicht Met de werkstaking te Hamburg zal bet misschien apoed1 er gedaan zgn dan oit da berichten vao de laatste dagen op te maken viel Er zgu kenteekeoen merkbaar van een verslapping onder de werkstafcera aan dan anderen kant wordt bet geheimzinnige bericht verspreid dat fe reedera binnenkort een ttsp zullen doen die groot opzien zal wekken Wel houden de werkstakers nog vol dat de toafltand onveranderd blgft maar het ia niet langer te ontkennen dat veel werklui overloopeu uit het kamp der werkstaken eo daar het den reedera gelakt is langzam trhand een gr ot aantal werklieden van beitenaf ta laten komen de Nottingham c bracht Zaterdag weer 108 Eogelscben aan die op de Goahjba ingekwartierd warden wordt de arbeid io steeds grooter omvang hervat £ n al is er vatt een ingrgpende wgziging van den loeataod nog geao aprake men tcbgnt nn toch wel aan het begin van het einde te sgn ïn da bgeenkomaten van werkstakers i nog eens verklaard dat de atakera gaarne een bemiddelend voorstel willen aanvaarden sg daokon niet aan een nieuwe werkataking en willee de tuascbenkomat nitlokken van den Senaat Het ia intusscheo rg zeker geworden dat noch de liieaaat noch de Bürgersohaft xiob ambtelgk met de quaestie zolleo iulatea De winkeliers en de kleine nijvereu trachten dit nog gedaan te krggeo door ve zoekscbriftea maar ook die pogingen snllea wel geen aacoei hebben Ia den Rgksdag beeft dr Bötticher Zaterdag opnieuw de houding van de patroons verdedigd Jebseo de bekende Sleeswgkscbe reeder hield een sympathieke toespraak waariu hg ver zekerde dat voor zoover hg oit eigen ondervinding kon nagaan da werkgevers ia gaaatige jaren wel degelijk bet loon vaa hon personeel oit eigen beweging verboogen auur dat zij dit in den loatsten tgd niet kooden doen Hg legde intusechen nadrnk op de weuMhelgkheid van pogingen om het geschil bg te leggen 10 40 11 11 8 86 8 48 8 61 7 68 7 68 8 6 8 18 8 18 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 8 8 10 7 86 8 6 10 4 i Ê io h 6 W 8 87 8 47 0 64 10 01 8 16 1 7 7 46 6 47 I 8 SS 4 48 14 4 16 1S4 84 8 48 4 87 8 17 7 48 4 48 8 18 8 48 M8 Legien een Hambnr r een van de sodaaldemocratiaohs afgevaardigen teekende verzet aan tegen het atreven om het nitbreken vao de werkstaking aan bet drgven vaa de aooiaal amooraten toe t ufargven gg wilt op ds wgsa de saak der werkstakeri bg bat volk ia diacredtet brengen zeide bg £ a op het varwgt dat leden van den Rgksdag de beweging te Hambarg geleid hebben antwoordde I iea dat een werkman door bet aanvaarden van hot mandaat van afgevaardigde niet ophondt weikman te zgn Als de arbeiders ona roepen gaan wg waar het noodig ia io plaats van bier naar de ministerieele redevoeringen te laisteren c De London and North Westem Railways is verstandig geweest ea beeft niet volhard in wat algemeen voor een font en aaoe onbitlgkbeid harerzijds gelooden is De beambten die zg ontslagen beeft omdat ig verklaarden ia het geval van eene werkstaking aan haone vakvereeoigiog trouw te zulten blgven worden weer in dienst genomen Daarentegen handhaaft da maatschappg bare weigering om met naderen dan baar eigen werkvolk over grieven te beraadslagen De tnaiobenkomst van het Vereenigde Verbond van Spoorwegbeambten dat ook andere beambten dan van de L N W onder hsfc leden heeft wgst zg daa af In haar voordeel beeft de apoorwegmaatachappg BB dat het Verbond verklaard heeft geen werkitaking in den sin te hebben toen het aan de versohilleade maatscbappgen de grieven over loon en arbeidsdaur voorlegde en dat het dua dese grieven bezwaarlgk met de bedreiging van eene werkatakiog kracht kan byzetten Hoe weinig da hooge graanreebtea den Franachen landbouw hebben gebaat ia thans weder gebleken bü de behandeling der begrooting in de Franarhe Kamer Men klaagde dat iet reede zoo zware invoerreobt nog aiethoog enoeg is en verlangde premies op deu uitvoer van graan De mioister prsaident MéUne kon niet ontkennen dat de laadbpaw in Frankrgk in eea tgd vao crisia rerkeert trots de iovoerreobten H y beweerde dat bet zonder deze nog erger zou zgn geweest en dat de schuld l t aan de daling in da graanprgxen sedert in 1892 het tarief werd ingevoerd Daarvan waa de voornaamste reden ta riadun ia de oiiantkwestie en bg verzekerde dan ook dat de Franiche R eeriag bereid was samen ie werken tot herstel van het zilver Van een uttroerpremie voorziet hg geen voordee maar veeleer maatregelen van tegenweer ia het bBitenlasd zooals dssoikerpremievan Dsitscbland reeds heeft uitgelokt I De Oostenrgkscbe begrootingaoommissie behandelde Zaterdag het voorstel Russ betreffepde de afschaffing van het dagbladzegel De meeste sprekers waren voor het ontwerp De minister van FiaanciJio dr Biliuski verklaarde sioh tegan hat voorat Boas en aaide diU de Regaering de quaestie der opheffiug van het dagbladaegel zon bestodeeren en ook de afschaffing der Staatsloterij sou overwegen Be is onmogelgk een post van twee millioen vaa de Begrooting te schrappen sonder tegalgkertgd voor dekking te zorgen Te Moscoa beerscht wegens bet verbieden van een pleobtigen roowdientt voor de sUobtoSsTS der ramp op het Cbodynaki veld bg de krooingefeeaten een hevige verbittering onder dai stadenteo van de unireraiteit vooral tegeo grootvorst Sergei den gonvernear der stad di n zg sedert da ramp toch reeds om zgo ontoereikende maatregelen haten eo gevoonigk epi ttend Knees Khodinakyc prins of vorat Kljodynski noemden £ en groot aantal rn moermakera werden in hechtenis beaomea eo toen de overige etadenten voor de gevsngenia kvramen demon streeren werden er nog meer gearresteerd in het geheel reede meer dan § 00 De o l gas lijn gesleten en aeaige belhamels Toor altgd van de universiteit nitgealoten Het geschil over de benoemiqg van deo Griek Ambroaiqs tot metropolitaan van Oeekoop neemt steeds grooter afmetingen aan Eeo gesprek van den Servischen gezant teConstan tinopel met den armeniechen patriarch over deze laak moet geëindigd zgn met een volslagen brenk Den patriarch werden de vroegere beloften van het patriarchaat herinnerd doch bg verklaarde dat het thaos onmogelgk is deze belofU na te komen Van Servische rgde wordt met kracht voortgewerkt om de oog Idigverklar Bg der verkiasing te varkrggen Bchter onthoudt Rovland nBar verteld wordt aan het koninkrgk zgn staan wgl het er naar streeft verdere echenriagen in de orthodoxe ktrk te Toorkoman Op Crata dreigen nienwe oaloeten te sollen itbraken wanneer de mogendheden niet afdoend tBSBohoB bsids komen De t Standard verneemt dan Sandiopasja de opdracht scbgnt te hebben dn Maaelmanden op ta zetten tegen de Chris teien Do gonverneor gcaeraal Berowiete pasja haoft de console opmerkzaam gemaakt op de Boeielgkhedaa van den toestand en deze hebben teiagraphueh lan de gezanten verzocht de terngn e ng van Saadia pasja te eischcn Do eerite erostige stap tot invoeriog van aan nieuw tarief in de Tareenigde Staten is godaas Te Washington ia Zaterdag een ver mdering gehouden der fioanoieele commissie git hat Huis van Vertegenwoordigers onder leiding van Dinglej Dese verklaarde dat gr gMn sprake van kan sga het door bem dan foantel leg ia de sitting te behan delen daarom aebt hü een bnitengawoae sifcting van het Congree na het optreden van Mc Kinlej noodsakelgk De Repnblikeiaen aohgnen over verachillende panten van bet aieowe tarief reeds tot eeuatemmigbeid ta zgn gekomes Een der voornaamate bepalingen zal sgn dat aan importeara de gelegeohaid ontnomen wordt gebmik te maken vaa de entrepdta om de hotste reehten te ontgaan tgdens het overgangatgdperk De goederen io entrepdt opgesli an zullen niet blgven opslaan maar bg het uitslaan worden bepaald naar de dan geldenden bepalingen Voort sullen de rechten naar do waarde worden afgesohaft Het atelael van woderkeerigbeid sat worden taegepaat voor landen van welke men gunstige voorwaarden voor het invoeren van Anerikaansobe producten hoopt te verkrggeo Ëen bgionder hoofdstuk sal worden gewgd aan de bepaüogen voor goederen afkomstig ait landen die een handels verdrag op den grondslag der meest beganatigde natie willen slaitea In hoofdstuk zaUea de bepaliogea de Dlngteybill dienen tot wgiigioh eo aaoralling van de bestaande WiUonwet Hat Cobaansehe comité te New York niet langer kuonenda ontkenneo dat Maceo dood ia verspreidt nu het gerucht dat hg door verraad is gevallen Er worden ver ehtllende lezingen gegeven volgeos de eene zou bg vergiftigd sgn door sgn Igfart dr Zertncha die aldus de premie vaa 20 000 peseta s welke op bet hoofd van den aanvoerder waren gesteld tovt hebhen verdiend Ëen andere lezing geeft de EveningWorldc in een te egram oit JackaooviÜe Maceo zon door markies Ahnmada deo Spaanscfaeo onderbevelhebber tot een onderhoud zgo uitgenoodigd eo E ch alecbta met een klein eeoorta naar de aangeduide plaats hebben begeven Daar aangekomen vond bg niet den msrkiea maareen troep SpAfinnuhe soldaten die hem en zijne mannen omaingalden en op bon weigering om zich over te geven allen in de pan hebben gebakt Alletn dr Zortncha bleef gerpaard en diarin ziet men bet bewg dat hg de baad heeft gehad in het verraad Er wordt zelfa beweerd dat bg zich voor 50 000 dollara had laten omkoopen IVze geruchten hebben io de Ver Staten groore verontwaardiging gewekt en de sympathie met de Cnbanen nog doen toenemen Inü et congrea zal de regeering nitgenoodigd worden de zaak te doen onderzoeken Agenten van bet Cubaansche Comité gn naar Cuba gesonden om ter plaatse een onderzoek in te atellen Dr Zertncha zelf gaf aan den correspondent der N Y Herald een andere lezing die echter niet zeer waarscbijolijk klinkt Hg vertelde dat Maceo den 7ea December met een honderdtal volgelingen op weg was om zich bij Saachez aan te aloiteo toen bg een troep van 500 mau zag die h j voor Oubaoeo hield Het waren echter Spaanache soldaten en toen hg zgn vergissing miag was het te laat 353 Staats loteriJ 8e Klassa Trokkiag van Dinstlsg 15 Becembor No 4469 2000 No 11248 1000 No 16703 400 No 4888 en 20 74 ieder 800 No 737 16988 16844 169S4 17888 l 818 en 80847 Mn 100 Pryten ran 46 18 8698 6688 8879 10987 13773 1618 18609 46 8718 6t4S 8290 109S8 13817 16218 18662 48 8728 6892 8346 11006 13620 18206 18664 116 8818 6789 8369 11118 18886 t 3E6 18704 128 8820 6 63 8691 11119 1 917 16393 1881 181 8 86 6777 8666 11801 1404 16894 18921 144 2876 6889 8686 11202 14068 16436 16930 189 8048 6893 8696 11241 14063 10660 1 978 288 S07S 6902 8708 11373 14073 16604 19081 248 3099 6986 8708 11306 14086 16689 19093 866 8117 6t61 8713 11887 14110 16868 19l 8 8 6 S189 6081 8736 11398 14144 16686 19177 8 6 8142 6993 8787 11408 14160 16708 10267 380 8126 6069 8783 11608 14172 16723 19264 426 8381 6181 8901 11646 14281 16763 19284 499 SS90 6320 8967 11681 14288 16766 19296 443 3482 6360 9019 11609 14304 16780 19862 693 3428 6479 0087 11661 14314 16887 194 l6 637 8639 6600 9098 11698 14882 16831 19408 731 3666 6633 1134 11786 14838 16983 19436 801 8683 6647 9198 11760 HS4 17005 19497 817 3688 6649 9820 11986 14964 17C09 19641 838 3698 6686 237 11997 14369 17040 19611 838 8700 6699 9293 12083 14388 17061 I9 81 890 3738 6694 9346 12028 14392 17166 19868 914 8861 6716 9364 12168 14414 17217 19666 986 8944 6802 9S89 H216 14640 17860 19707 996 8990 6 17 9465 12224 14848 17293 19766 1111 4001 869 9466 19473 14678 17301 1S881 01 4016 6890 8479 12483 14681 17393 19862 1067 4068 7068 9497 12608 14690 17446 19887 1087 4108 7140 9101 18199 14691 17606 19916 1203 4137 7161 9820 12603 14700 17616 19 78 1211 4181 7168 9688 12612 14739 17620 80040 1288 4108 7886 9640 12849 14774 17696 80076 1889 4S92 7294 91662 12862 14880 1768 20076 1298 4346 7386 9788 18913 14888 17676 30109 1376 4400 7364 0806 12973 14894 17C88 20147 1389 4428 7402 9966 13027 14904 17708 80166 1481 4436 7412 9973 18089 14988 1777 8P170 1610 4468 7482 8 8 13031 U 7 17768 80267 1688 46M 7489 10080 18061 16881 17808 80878 1707 4681 1711 4617 1731 4664 1749 4680 1808 4768 1686 4S01 1899 4870 8040 4883 8US 4910 8184 4911 9829 4919 1831 4924 8246 4968 22S1 6117 2366 6134 8829 160 3867 6156 2410 6277 2640 6387 7698 10088 769 10100 7601 10108 7680 10119 7633 10160 771710170 7768 10173 7786 10180 7798 10380 7843 10361 7874 10489 7922 10454 7939 10667 7976 10700 7985 10800 8019 10846 8184 10876 8211 10889 826410968 17861 8087 17919 80180 17986 l 168 180 9 80376 18116 10483 18131 80481 18173 30633 18189 90 84 18203 20626 18180 20 S 18898 20664 18361 10687 18361 10691 18369 20710 18467 30744 18680 1087 1167 10899 18660 10064 18676 10974 13078 16188 18089 16 80 ISI84 16463 13148 16641 18186 16603 18810 16893 13218 16703 18254 15704 13308 16718 13362 16816 1S3 8 16848 13371 16856 13390 16868 13106 16878 13490 16991 18607 16138 18541 18164 18603 16176 13611 16184 NIKOWB ZKNDING Dassen Eandsclioeiieii £ N PARAPLUIES A V4n OS Az Kleiweg E 73 73o GOUDA Beurs Ainsterdani van 14 DKCEMBES sloikis 1 8 97 lïrkn 98 97 lOl a 86 86 84 84V 97 98 987 104V 67Va 69 19 0 l nu 48 100 96 61 ISO 615 100 64 101 199 is v 51 9I 181 76 16 108 106 183 101 61 Vl 54 161 6 b 601 77 1 11 1087 101 181 ll l 101 60 100 18 104 76 106 190 806V 107 107 108 108 116 111 170 31 110 NiDULtHu Cert Ned W S I dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNoiit 0 1 08ndl ll881 88 4 Itaub losohrüving 1868 81 6 84 OoiTlSR OI l iu papier 1863 6 dito in zilrer 1868 6 FoaTCQAi OM net coupon 3 dito tiokrt 3 68 RvnuiD Obl Binnenl 1894 4 dito Ceoona 1880 4 dito bü Botha 1889 4 dito bg Hope 1899 90 4 dito in good leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 Spiiui Ferp t lohuld 1881 4 Tuunu Oepr Coar leen 1890 4 Geo teening aerie D Oeo Ie nilg aerie G üuiD Ara Kip r obl 1898 6 Mliioo Obl Buit Bob 1890 6 VlKizctLA OM 4 nbep 1881 AwTlilDiM Obliitatien 1896 8 HomaCAH Sttd leen 1894 3 NlD N Afr HandelaT aand Arendab Tab Mij Certifioalen OatiMaatEchappij ditj Am Hypotheekb pandbr 4 Cult M j der Voratenl aand b Gr Hypotheekb pandbr S i Kedertandacbe bank aand Xed Handelmaataob dito N W k P O Hjp b pandbr 6 E tt Hypotheekb pandbr 3 i l tr Hjtpilbeekb dito 3l i Ooari NK Oost Hong bank Mnd BusL Hypotheekbank pandb 4 i AuniKA Ë iu t bypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien oert 6 133V NlD Holl IJ 8poorir M j aand Mg tot Expl r St Spv aaniL Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 64 m iTAlll 9noorir1 1887 89 A EobI 8 ZwdlUI Bpwmi AH obl 8 PoLKN Wartohau Weeuen aand 4 61 Suei Gr Eni Jp Mg obl 4Vi Balt acho dito aand Faatowa dito aand 5 l ang Oombr dito aand 6 Kank Ch Atow tp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuuKA Cent Pae Sp M j oM 6 Ohio fc Jorth W pr C aand Oanida Can South Gert T aand Vm C Hall k Na Ie h d o O Amaterd Omnibua My aand Botterd Tramweg Miata aan Ned Stad Amaterdnm aand 3 Stad Kolterdam aan 3 BiLon Stad Antwerpen 18 7 Stad Bruaael 1886 8 IIOKO Theix Kegullr Oeaellirh 4 OoiTKNi Staataleenittg 186ü 6 K K Ooit B Cr 1880 3 Smh 9tad Uadrid 3 1868 N o Ver Be 1 Tp Spobl eert I=OSTE RIJ E T r Ljjat V D brieTen geadre BePrd MD onb iieod D gtivnnit d 2e belft der maand No7enib r 1896 n terug l terkrjjgen door tnnoll Dllomst Tan het poalltantooi t Qoodl Varsonden ran Qoada Wed F Bekkar Amlterdam D Beaacbop Qrarenliag BroekhniaaD a H Tampalman Onderkark a d IJ W d Boom Rottardam Da Diraetaar Tao het Poitkaatoor VOBKTBE Bnrg rl k Staad GEBOREN 14 Dee Sara ondara J Hata a N C Samaga 12 Antoniaa Bndoli Maria Ottdara 1 Q Kropman aa J W 0 Taek 13 JohanDa oudara A Boot aa F Bya haft U Rabaoca oodrra P F dejoagaa U daa üaag 12 GMrtraida Hendrioa oadara M Lanaabarg aa J KlatarTald 13 Johaana Eliwbath oadara P K tan dar Borg ao M Peata 15 Cornalia oadara C Zwanaabarg aa J E raa Kla aran OVERLEDEN 12 Dao H J Varho 60 j 13 P J Spriagar 56 j 14 A e BraokalaD 46 j j Verbod vervoer herkauwende dieren en varkens D BURGEMEESTER nn Gooda maakt hakend dat bg hearfaikkiag ran ZE dea Miaiatar vaa B nDealand che Zaken opgeaotnaa in da Staatacourant Tan 8 Deeember jl No 289 onder de daarby Termelde aitiondaringaa hat rarvoar Tan herkanwenda diaran an arkana ia arboden nit aan kring oniTattanda aan groot gede lta dea lands waartoa o a hahoort da proTincie Zoid Holland met nitcondaring ran bet ailand Ooaraa an OTerflakkea Gonda 15 December 1896 Da Bnrgameaalar Toonoamd R L MARTENS B B O Xj A liwd E3 24 Professoren in de Medicijnen an duiianden Qeneesknndigen hahben Tarklaard dat de achte Zwitaarache Pillan ran Apothtiker RICHARD BRANDT aan uitetakend onOTertroflhn laieermiddel ign omdat tg np saohto wyu werken londer aenigan laat of pgn te Teroorwkea daarhg agn g Tolkoniaa onachadelgk en goedkoop Wie daa Igdl aan Teritopping gebroike gaen ander middel Niet anderi te rerkrggen dan in dooajaa k 70 Centa iu de Apotheken Hoofddepot F E ïiN SANTEN KOLFF Rotterdam Advertentiën TANDARTS E CASSÜTO Turrmarkt 171 G ada behslre ZONDAGS en W0KN8DAG8 f ïï SCHIEDAMMER SEÏÏEVEE Merkt NIQHTOAP Verkriiibaar by M N B All bdwyt ru echtheid U oaohst eo kurk itaeds roorden Tan den naam Aw firm P HOPPB PEÈTER8 Jz Frintenips NO UVEAUT te WU Tertoeken de Damea dia ona galllaa reerd mode album TOor hH WlntWM xMii noch niet ontTang i b bbaB dit la wlUen aaoTrajten aan fULmjauuatttêtf rmk HetielTe wonlt dan omgaüd gpaitl m franco toe exonden Bestellingen Tan af IS tttMt Tirt Ta ali koftten aan huls mat B ▼ arhoogfnf mitm kutm ti tmiiul f L