Goudsche Courant, donderdag 17 december 1896

Directe SpoorwogverblDdlngen met GOUDA Wloterdleost 1896 AaoKevaogen 1 October TUd van Greenwich aan V a D 8 40 8 10 88 10 17 11 81 ll U 18 18 18 86 1 8 8 60 8 67 4 60 6 18 6 61 6 14 7 17 7 18 8 86 8 48 8 61 67 10 40 18 86 1 88 8 60 8 67 4 6018 88 4 67 lt 8 6 4 18 48 6 11 18 66 1 18 4 8 4 16 6 80 KOTTIKDl U e O V B a 10 1 11 60 1847 1 40 1 44 80 40 66 10 87 8 17 8 61 7 86 8 8 68 8 17 8 87 8 84 8 41 6 47 MAAS OeVDA 18 88 18 47 T IO 7 46 8 18 16 SOUDA DKN HAAG a i da Zsvenhuiaen Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hags O 7 8 86 8 10 1811 1811 18 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 8 8 6 648 117 807 4 f 8 8 64 6410 8811 O 04 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 e jJ M I Z 7 68 8 68 11 41 1161 6 08 s i lJ T 8 07 8 08 1 11 66 f 1 06 8 80 i l SH 8 18 8 1810 7 10 48 18 11 46 M 46 1 10 8 18 4 17 6 88 6 68 8 88 8 8 7 60 8 81 8 8 8810 88 11 8 11 46 sHsge 6 487 80 7 48 8 60 8 18 8 4610 1111 8818 881 81 8 44 8 40 4 10 4 38 1 88 8 187 18 7 68 8 88 8 68 Voorb 6 68 10 17 t 1 41 4 8 8 18 84 f Z Zegw6 8 10 88 1 66 4 18 6 80 8 48 Z0V M 6 17 10 48 8 08 1 04 8 8 6 Omida 8 88 7 60 8 18 8 18 8 47 10 1810 1418 0118 18 8 17 8 14 4 08 4 886 16 M8 8 607 488 88 10 1010J8 DTXICHT O ODdA 10 16 10 88 11 88 18 8 8 08 8 68 4 46 8 14 7 18 8 8 8 07 10 84 10 88 11 66 18 84 4 18 8 84 848 10 84 10 48 4 84 86 10 68 11 1018 11 8 41 4 871 17 8 88 8 41 1 48 ILIO JuucflTisan wiue amit iwHiin 01 hixdu KDXNaN TXBOOBZAXEir BUIUJ MEK9T£B eo WETHOUDERStan GOUDA jy Qelet op artl 6 an 7 l r Ml rag dau 2b Jani 1876 aStaattWrf Ro Wfl O l D l C T B I O B T Uonda 6 80 8 87 7 18 7 68 8 81 88 9 68 10 1 10 67 18 86 8 80 Oudaw 6 46 8 64 v 11 14 8 87 Waardea 6 68 7 8 8 18 8 17 4 416 67 8 86 8 81 10 17 10 80 1 10 10 84 8 84 8 17 7 18 8 48 10 41 8 60 6 18 6 7 8 4 11 07 11 14 te 11 M Vtoekt 8 18 I 7 48 8 88 64 10 6111 46 I Haar iaislerdsm f Blopt Woensdag GOUDA A HSTEIDIU Ocaia 87 8 81 8 18 10 67 18 10 4 U 6 10 7 61 iiuWidaa 0 8t 8 14 8J7 10 68 1 8 U8 848 8 61 ttapt ta Nootdorp IiaidKhandam en Blejawijk Xralawag ea Hakaadorp AMSTIIDA M SO D D 1 re l6 10 4 844 8 88 4 M 8 18 IM M 14 lt 10 MJ11848 8 41 8 68 8 4 T 48 M lU ai Bsaat aaaat aa aiat op 10 17 lo oa TU httr MiioBtel miiMi Durbg nkaiit y op 10 pCft dtbieWwÜM want md gr ot dtel f u hat pnbluk ui Hker gMB geaoggin atmtn mat ood brood en reien inllen d n lierer bMchuit of berermoat eten of mÏMcbien ook tooili ia Engeland gedaan wordt gerootterd brood met ham n eiaren Maar dit allai ter igde gelaten meent de firma dtt de qnaestie van de afschaffing ran den nachtarbeid een zaak is waarmede de regaeriag zieh niet zal knnnen inUten Ook met het oog op de inrichting der bakkerjjen en fabrieken had de firma b rzwaar want men aal vee meer ruimte noodig hebben en die heeft meu maar aoo in eene niet Haars iDiiest aal de iloliom toeh altijd zgn in theorie ii het prechtig ia de practyk ouaitroerhaar De heer Nering Boegel rerklaarde het rolgenda Myn opvatting in dau ia dat de afaebaffiig aoomin gewanrcht ala mogeiyk is geweaioht in elk geval niet voor bakken en fabrirkanten wier debiet daardoor enorm ion inkrimpen en daa ook nittt voor de werklieden van wie ar dientengevolge velen werklooa loadsn warden lamara als er niet aoo gamakknlgk verscb brood ia t krggen dan eten de menacben het seivoodig niet dan eten ze heel gewoon wat andera en ik dnrf gemat zeggen dat het gebraik met de helft zon verminderen Jgist door het zoo gemakkelgk verkrggbnar stellen vaa varech brood dal door de fabrieken mogeIjk ia geworden en ook door de goedkoopte ia om een niet te klein tgdperk te noemen in da laatste 20 25 jaren het broodverbroik vorm toegenomen ala die voordeelan weer vardwgnea aal ook het broodeten waer var laderen Afubaffiog van den nachtarbeid aoht de beer N B door particulier initiatief liet te verkrijgen Ook zou da inriohting der fabriekea al een aear groot bezwaar zgo Do werkplaataen zondan waar na meestal 24 nar wordt gewerkt natnarlgk bgna dnbbel aoo groot moeien worden en niet iedereen ia in ataat een dergeljjke nitbreiding tot atssd te brengen Tan alotte herhaalde de heer Boegel nog dat in geen geval bet publiek zich zoo maar bg een dargelgken maatregel aan neerl ggen daar het na eenmaal een mi schien overdreven waarde aan versch broed hecht c Bg Beaolotie van 10 December van den miaiater van flnantiSn ia vastgeeteld eene inatrnctie tot nitfoering der wet tot regeling der peraonaele belasting Ter verzameling van de noodige gegevens voor de regeling der aanslagen naar den toeataad op 15 Januari wordt telken jare eene algemeene keaahrgving verricht £ r zgn tweeërlei beaobrgvingablIjetteD Model A dienende tot aangifte door den bslastiagplichtige op den voet van het VlIIe hoofdstuk dar wat model B bestemd om door den heachrgver te worden ingevuld telkana waaneer geen baaehrgviogabiljat wordt ai eraikt Volgena de wat immers ia uitreiking van beachrijviogabiljetten in t algemeen niet verplichtend doch alleen voorgeschreven ten aanzien vaa hen die naar den grondslag dienstboden of paarden belastingplichtig worden gaaabt De voor de invulling van het biljet model B vereiaahta gegevena traeht de beschrijver te verkrggen ia de eerate plaata door ze zich mondeling te doen opgaven Mondelinge opgaven behoeven eohler niet onvoorwaardelgk te worden gevolgd maar moet integeadeel de beaokrgver te rade gaan met hetgeen hem langi anderen weg mocht zgn bekend geworden en met hetgeen hg zelf waarneemt Uitreiking van een beechrgvingibiljet waar geen belaatiogpliobt naar daa 4en of 5en grondalag bestaat kan achterwege bigreo indien aj niet noodig ia om betrouwbare inlichtingen te verkrijgen 8 40 8 47 8 64 1 10 7 86 7 88 7 8 7 48 7 66 Oauda 8 80 Moerdreoht Nieuwerkark capella Sattaidani 7 kattardam Oapalle Nieuwerkark Heordreeht Clonda 8 88 6 68 6 8 8 11 8 ia 8 88 4 68 8 6 8 14 6 81 6 87 De besohrgving gaaahiedt van wege den ontvanger door geaohikta personen als sgne gemachtigden waarvoor ia da aarab plaata in aanmerking komen denrwaardara dar diraete belaatiagen en boekboudera of klerken van den ontvanger Ook kommiesen kunnen zonder epeciale vergunning van het Hoefdbestonr als gemachtigde optreden indien dit zonder nadeel voor den dienst kan geschieden Met de beaehrgving wordt zoo apoedig mogelijk aangevangen evenala met het terughalen vaa uitgereikte biljetten Intaaschau mag geen ternghaling plaate vinden vóór den 5en dag na dien der uitreiking Qeachiadt de uitreiking na 15 Januari dan kan de belanghebbende het biljet teratond invnllen au taraggeven Het ligt geeoizioa in da bedoeling dat talken jare eene algemeene schatting van de bnurwaarde der in art 10 hadoalde perceelen zoo geaokiedan Alleen bji ryziug of daling van het peil der hnnrprgzen in eene gemeente of ook ih bepaalde straten buurten of andere gedeelten eener gemeenten zal daar ter plaatse eene algemeene herscbattin gonvermgdelgk zgn Overigens draagt de ontvanger voor deze perceelen da huurwaarde voor waarnaar de aanalag laatatelijk ia geregeld tenzg eea bgaoodere reden nieuwe opneming noodig mocht maken De meeat voorkomende redenen zgn dat een perceel door bijbouw gedeeltelgke vernieuwing enz verandering heeft onder gaan waardoor aan niet geheel onbflangrijke invloed op de huurwaarde ie nitgeoefend dat een gedeelte van een perceel voor t eeret of niet langer tot onbelaatbare doeleinden wordt gebezigd dat splitsing van een perceel volgens art 38 voor het eerst op andere wjjze dan voorheen moet plaats hebben of zoodanige splitsing komt Ie vervallen Oowooolyk zal derhalve het aantal opnemingen voor den eersten grondslag niet groot kunnen zgo Hetzelfde is van toepassing ten aanzien van den grondslag mobilair Immers als regel moet gelden dat de opneming voor een perceel alleen wordt herhaald wanneer het een anderen gebruiker heeft gekregen wanneer om welke reden ook wordt vermoed dat de waarde van ket meubilair dat voor de belasting In aanmerking komt eene niet onbeduidende vermeerdering of vermindering heeft cndergasn of wanneer splitting volgens art 33 moet worden ingevoerd opgeheven of gawgzigd ledere bealiasiog nopene den aanslag komt behoudene de bepaling van art 52 der wet toe aan het college van zetters met den inspecteur Van de schatting der huurwaarde zelfs door een lid van het Hjollege met den inspecteur verricht kan dee noods worden afgeweken evenals van da schattingen van meubilair welks slechts tot voorlichting dienen Na ontvangst van het afgekondigd kohier draagt de ontvanger zorg dat de aanslagbiljetten binnen den bg art 55 der wet bepaalden termijn worden nitgereikt Alle bezwasrecbriften knnnan ook bij den inspecteur en bg den ontvauger worden ingeleverd Da ontvanger brengt binnen 14 dagen adviee uit Nadat bet bezwaarschrift met bat advies van het zetterscollege bg den inspecteur is teruggekomen brengt deze mede binnen 14 dagen zgn adviee uit en zendt het aan den directenr Heeft de belanghebbende den tarmijn van beroep ongebruikt laten verstrgken dan stelt de directeur zgne uitspraak na uitvoering voor zooveel noodig in banden van den inspeclenr Verzoeken omtrent ontheffing volgens art 65 g 3 der wet kunnen zoowel schriftelgk als mondeling worden gedaan Bijaldien de aanspraak op ontheffing reeds dadelgk voldoende vaststaat zooals bat geval kan aijn bg opbreking van het hniagezin of vertrek naar het buitenland worden de aangiften niet na afloop van het jaar dooh terstond gsconstrneerd en afgedaan 11 81 11 88 11 86 11 48 11 61 8 66 1 88 18 88 81 61 10 8 10 88 10 48 10 48 60 10 11 8 41 1 87 3 08 De deurwaarders en de ambtenaren van dea actieven dienst houden aan waakzaam oog op bat in gebruik nemen van perceelen na 15 Januari Telkens wanaeer zg barinden dal se na dien dag een perceel ia betrokken hu niet blijkt dat het eene verhnizing is in den zin vaa het 2e lid van art 38 der wet wordt kennis gegeven aaa den ontvanger die zorg draagt dat een baschrgvingsbiljet wordt uitgereikt Wat da grondslagen dieaatboden ea paarden betreft bljjveo de deurwaardera en ambtenaren van den actieven dienst voortdurend helaet met bet toesiebt onder de vroegere wetgeving door hen gebonden In eea Qeldersch dorp stierf deser dagen een geforluneerd dame die zeer gierig was Onder haar hoofdkussen vond men een goed gevolden effectentrommel en aan een touwtje dat om baar hals was gebonden had zjj al haar bank en mnntbiljetten geregen De ontploffing in de Spenerstraaia te Berlijn waarby vier personen het leven verloren ia veroorzaakt door aceljleen Het gebroik van dit gas is in Dailschland verboden wegens zgn ezplosieven aard en de eoheikundige Georg Isaac had in zgn laboratorium in da Spenerstrasae ainds eenigen tgd proeven genomen om bet gas zjjo gevasrlgke eigenscbappen te ontnemen Dezen proeven waren met belangstalling gevdigd door veracheiden hooggeplaatste ambteaareu en de keizer die zich steeds op de hoogte houdt van alle oilvindiageo zon deze week het laboratorium komen bezichtigen laaac had de proeven aanvaokelgk op kleine eohaal genomen maar een week geleden had bjj nieuwe apparaten uit Warzen ontvangen daarmede had hij een groots hoeveelheid acetjleen bereid omdat bg tegen Zaterdagmiddag bezoek verwachtte van den heer Tbie en hoofd van bet ipoorwegdepartement Het gas bevond zich in vloeibaren toestand in twee stalen ketels en de uitvinder was bezig alles in gereedheid te brengen voor de demonstratie toen door welke oorzaak weet mea niet de ontploffing plaata had De uitwerking was verschrikkelijk Isaac en zijn drie helpers werden gedood en in het laboratoriom werd alles kort en klein geelagen Een stuk van een der ketels ter zwaarte van een halven centenaar vloog door een venster en kwam tracht op het dak van een huia aan den overkant der straat waar het twee schoorsteenen nederwierp Toen de brandweer de lyken ouder het puin te vuoracbgn haalde bemerkte zg dat de oogeoschgnlijk oogsamenhangende lichamen uit kleine stokjes bestonden de schedelhoid van een der mannen vond men met bet baar er aan tegen den buitenmuur van een zgvleagel van bet gebouw Tot de alachtoffers behoort de monteur van de fabriek ta Warzen die de toeatetlen geleverd had De Tijde zegt oter de Spelling Eollawjjn o a het volgende Een allerongelukkigat denkbeeld alleen verklaarbaar door de radeloosheid welke het heeft ingegeven I Immers wordt onze taal over t geheel slecht geachreveu da wgze waarop sg ook door de meest beschaafden onder one wordt geaproken is nog veel erger Terwgl do Dnitecber de Fraoscbman terwgl de beschaafde klaase in sehier alle Eurepeesche Staten zich erop toeleggen bon taal zuiver grammaticaal te spreken aoodat bon spreektaal de schrgftaal vrg nabg komt boodt de Nederlander er voor de gewone conversatie eea brabbeltaaltjc op na dat met de meest eenvoudige regelen omtrent de buigingavormen en grammatica niet de minate rekening hoadt De Franaobman of Belg achaamt zich in zgn apraektaal fouten te maken tegen da gealacbten de Duitschar zou bet als een bewga van een verwaarloosde opvoeding beecbouwen ala hg ook ia da gewone converaatie de naamvallen met elkander verwarde en toonde van sde regeering t der voorzetsels en de famojze quaestie van het smir oder michc niet geheet op de hoogte Ie zgn 8 10 8 88 8 44 4 18 7 86 6 80 6 88 4 40 4 10 4 67 6 04 6 10 OEN 1 64 8 01 8 08 8 14 4 04 4 88 Utrecht 8 88 7 60 8 88 Woelden 6 68 8 11 Oudewater 8 18 Oonda 8 88 8 84 10 10 Aaut daa 8 il Boada 7 88 Laat ta Soida 7 16 8d8 En hg ons Wie andera dan in aan radaTOariag ajja beat ariHan daan al apnkasda ook maar eauigszins da gewone taalregeloa in acht te nemen zon worden aaugeaien voor een pedant voor een waauwgs onvardragelnk menseb men zou zgn sboekentaaU beapottaa ea zgn converaatie zooveel mogelijk ontvluchten Dasrbg komt dat het aantal provinciale eu locale dialecten in ons Vaderland legio is Onderscheidde niet Alberdingk Tbgm te Amsterdam alleen het HaarlemmaidgkKb bat Jordaansch da taal van da Jodeobunrt en wg meenen nog aan of twee andere dialecten Het een en ander zal het noodzakelgk gevolg hebben dat elke poging om bg ons de gesebreven taal te vormen naar da gesprokea taal nitloopt op een algahaele taalverknoeiing van de trenrigate aoort Naar aanleiding vaa het vergaan der Eatwgkeahe bomschait KW 6 dealt men ons mede Dat door de bemanning van de atoomboot Minerva in Lissabon is verklaard dat ajj IJmniden hebban verlaten 13 Nor en saveods tnsscbeu 12 en 12 uur een vaartnig bebbea overstooomd wat hnn toescheen een l oschuit te agu i dat de booten zijn ailgezet doch geen mensohen zgn gezien en dus de schepelingen moeten verdronken zijn Waar slechte ééa bom ontbreekt en het overstroomde vaartnig ia gezien de giek gemerkt ala die der KW 6 kan alachts aaagenonan worden dat de KW 6 ia gezonken en da opvarenden zgn verdronken Een Haagache eorreapondent van He Independence beige c weet te vertellen dat in ver Bcheideae ateden van ons land da batksrs besloten hebben van 24 tot 28 December niet te werken De man ia goed ingelicht I Met groot leedwezen zal in den lande vernomen worden dat de Leidacha hooglaeraar J G R Achuoj plotaeling orerleden is Met hem verdwznt een der begaafdrte beoefenaaii der kerkgeschiedenis een der beste kenners tevens van het kerkgezang en zgn geacbiedeais Acqnoj was in 1829 alhier geboren Nu ia 1857 te Leiden tot docter in de theologie te zgn bevorderd werd hg in 1858 beroepen als predikant Ie Eerbee ta Koog a d Zaan io 1861 te Zalt Bommel in 1863 In laatstgenoemde plaata bleef Acquoj tot hg in 1878 benoemd werd tol kerkelgk hoogleeraar te Leiden in 1881 volgde daaropajjnbenoeming tot rgkshoogleeraar in de geschiedenia van het Chriatendom aldaar Tairgk zg n de werken die van Aeqaoj ê hand het licht hebben gezien Wg noemeu enkele der voorosamaten Archief voor Nederland s Kerkgeeohiedeois ket Klooster te Windesbeims Kerstliaderen en Leisenc sHerman de Buytep sjan van Venrojs enz s Deser dagen verscheen een door hem bewerkt sPealmhoekt voor het hedendaagacha kerkgezang van groot gewicht Sinds 1877 was prof Acqnoy lid der Kon Academie van Wetenschappen 67 10 40 11 18 10 4 10 11 10 18 10 87 10 1 7 18 7 6 8 8 8 18 8 88 3 8 10 7 86 8 6 11 80 10 4 i m 87 8 47 8 14 10 81 8 86 10 07 10 84 7 46 6 47 Onlangs ia te Pretoria zooals we reedsmeldden vanwege de Nederl ZnidAfrik 3poorwsg Masts happg eane lagere schoolgeopend Zelden werd een school met masrplechtigheid geepend Allerlei aetoriteiteawaren tegenwoordig o a de SoperIotendaotvan onderwga de heer Manavelt en onderscheidene toespraken worden gehouden Sedertde opening ia het aantal leerlingen reeds bijnaverdubbeld en nog wordt meer toeloop verwacht Een ooderwgzeres moeet dan ook reeds benoemdworden mej Jonker van Groningen vjjljjaaraan een Ghr school aldaar werksaam en noggeen twee weken in da Z Afrik Bspabliakwoonachtig Hoofd der school is de heer H Bonescbansker vroeger balp ouderwgzer teOostwold ZiJD salaris werd reeds van f 3600 tot f 4000 verhoogd De ondete leerling telt 22 jaar BIXnCsTSTlirXiü Lr w s Een avond van groot kunstgenot werd gisteren aan velen bereid De Kunstkring gaf aeae eoirée musicale met welwillende medewerking van mejuSir Lida Jeltes mezzo sopraan leerlinge der Koninklgke Moziekachool en mr G Blokhnis viool ea dr B J B Ovink en dr J C Schoneveld van der Cloet piano De beide laatste heeren openden het concert met eene OudNoorsche romance met variaties van E Grieg voor 2 piano s De vleugelpiano s dia kaerlgk klonken waren uit de magatgaen van den heer Banver uit Leiden Wanneer men geniet van het artistieke apel van deze beide heeren rijitonwillekeurig de vraag Znu het nu nog schooner magelgk zgn c Het is moeielgk onder woorden te brengen wat men gevoelt bij de achoone vertolking van dergelgke knaatwerken Laat one volstaan met onze groote erkentelijkheid te betuigen voor de geniale wgze waarop deze beide heeren zich van hunne taak in de varachillande nummers kweten Ofschoon het vioolspel van den heer B var boven onzen lof ia kwam het ons voor dat we wel eena een inatrameat hebben gehoord dat voor het publiek nog schooner klonk dau de viool van den heer B Vooral de nummers na ds pauze vielen bgzonder in den smaak Mejnffr Lida Jellea nog leerlinge van de Koa Muziakachool beaahikt over eea schoone atem en belooft voor de toekomat veel Zg werd hartelgk toegejuicht en verdiende dit ten Tolle Jammer dat het getal hoorders niet zoo groot waa ala waarop dit ovaracboooe concert met recht aanapraak bad mogen maken I BntteDlandscb Overzicht In do FraoBche Kamer werd de beraadalaffiBg oter de begroolïog tbd mariDe Toortf e iet De oad minister fao mariae fjockroy droag er op aao dat oDniddetlyk 60 miDioen lou bewilligd worden roor de verbetering tan het marine materiaal en den aanbonw van nieawe uhepeB en boTeodian een lom ran 200 mitlioen over verscheidene dienstjaren ie vardeelen De fflioiater vaa Marine admiraal Bernard verdedigdv de marine en zeide dat de regeerïng haar program tal indienen aoodra het gebeel il nitgewerkt Métine leide dat Loekroy er een politieke kwestie vaa gemaakt bad Mat 296 tegen 255 stemmen werd besloten de discaetifl te sloiten Het amendement Lockroj werd met 335 tegen 73 stemmen verworpen In den Daitacben Rijksdag werd de derde leiing van het wetsontwerp tot wijiiging van bat strafreoht voortgeiet Graaf Manteoffal bad voorgesteld om bet regaeringsvoorstel volgens hetwelk dtt kamers voor strafiaken in da eerste iastantie mat drie reebters moeten bezet worden weder in de wet op te nemen Het vooretel Manteuffel werd verworpen Daarop verklaarde de minister Jvan justitie Nieberding dat de regeertog geen waarde meer hechtte aan de verdere beraadslaging over net oatwerp Bgvaï Heden is het verdrag met Tnoia aan de orde Mst den terngkeer van den Bassischen gesant D Nelidoff te Konstantinopel b int een niel ïüdperk in de geschiedenis van de TnrkKhr naeitie De lyd van wscbien is voorbg t Baron De Nelidoff heeft en hervormingsplan by lich dat on voor waardel yk door Tnrkge moet aangenomen worden Het is een nitimatnm do r dn groote mogendheden aan den Saltan gestald Roeland aal toezien op de invoering der hervormingen en desnoods door maatregelen van geweld de porto dwingen Zoo Iniden overeenstemmende berichten oit Petarsborg Weeoen Pargs en Londen Het plan van actie it volgens deo Timet ccorrei pondant te Eonstantioopel nog niet vastgaatald doch ui door de gesanien na den terugkeer van den heer De Nelidoff worden bëaproken Da DSsische gesant is op het oogenblik nog ta W enen waar h kort na ign aankomst een lang onderbond had met graaf Golnefaowtki den ministar van bnitenlandsch zaken Maandag is hg door keizer Fransoh Jaeph ontvangen Men rerwacht hem heden te Konstantinopel Het bericht dat Engeland zgn staand leger nl nitbreiden wordt bevestigd De Pali Mall QaieUac vanekart aebter dat niet aeht maar rgf niaawe lioie bataljons znlleiv worden gevormd In de overzeesohe boiïliingen zgo elf liniebataljons meer dan in Engeland Dit verschil Boet worden aangezoiverd Daartoe zallen van de regimenten guards € dria bataljons naar do overzees ha bezittingen gaan en drie liniebaialjooB aflossen dia naar het vaderland terngkaaran Worden nn nog vgf nieuwe liniebataljons opgeriaht dan heeft bet verschil èpgahondon t beataao De PaII Mali Q Htte laat batroorkonen laof da vwmaerdaring met vgf liniebataljons alleen geschiedt opdat dese bataljona over bet moederland an de kolonitn gelijk verdeeld londeii s n lliof het gold van da schatkist niet boter ware te gebroiken du voorznlkseo doel En bovendien de legernilbreidingomvat niet alleen versterking van de infanterie maar ook van de artillerie Engeland wil in het betef van zgn afzondering tge weerkracht vergrooten om met meer gemstheïd het boofd fe knnneo bieden aaa een vgand die misschien een lauding zon beproeven Er is Maandag oog een beetje over de doorgestane crisis geredekavetd in den Brossetsoben gemeenteraad maar alles ïn kalmte De schepenen legden opoienw den eed af en borgemeeeter Bals was voorzitter De sorialiston De Broncker en Farnemont beloogden dat er een atiUwggeDde afspraak bestond tosscheo het dagelgktcb bestour en de rechterig maar de bergemeehter zei dat da burgemeester zei dat de liberalen ia den raad nooit om steon gebedeld bebb a rechts noch linkSf en dat er geen afspraak of belofte bestond In parlementaire kringen te Parys wordt verzekerd dat Bourgeois voor de stniiiog der sitting nog eea poging zal doen in de Kamer om het ministerie te verdrgven en wet door de inkomsteabelasting weer op bet tipgt te brengen De Uisaehop van Montpetlier he ft op hoog bevel voor de Kamer oandidatanr als opvolger van d Hiilst bedankt Mgr de Oabrières is volbloed royaltsl en waarschgalgk meende meu te Rome dat met zulk een man io de Kamer standjes moesten ontstaan De Temp i deelt officieas mede dat in Maart te Pargs een ioteroatioDate coofereutie zal worden gehouden orer de suikerpremiën De Ooatcnrykscbe begroot inga oommissie behandelde iïaterdag bet voorstd Rust betreftetide de afsebaffiug van bet dagbladzegel De meeste sprekers waren vóór bet ootwe p De minister lan FiaaDcien Biliiiski xerklaarde zich tp en bet roorstel Rnss en zeide dat de Regeeriu Io quaestie der opheffing van het dagbladzegel kou bestudeereo t a ook de aftchaffiqg der Staatsloterg zou overwegen het was oiimogelyk een pont van twee millioeo ffln ds begrootiog te achrappen zoader tegelgkertgd voor dtfkkiog te zorgen In Zwitserland beeft zich een comité gerorind hetwelk ten doel beeft stemmea te verzamelen tot het uitlokken eener volksstemmiag welke zat beslissen over het overnemen der spoorwegen door den Staat Op het daarop betrekking hebbend manifest hebben 53400 portonen bon bRudteekeoing geplaatst maar toch heeft het comité be tloteii het adre nog niet bg den Bondsraad in te dienen ten einde dezso niet aan te sporen tot bet nemen vau een ovr ryld besluit Deze beslissing is ter kennis gebracht van den Bondsraad terwgt het comité geconstitueerd zal bigren om zoodra zulks noodig is weer werkdadig te kunnen optreden Bulgarge heeft een nieuwen minister van oorlog De keuze is gevallen op den overste Iwauoff Deze overste is officier sed rt 1879 en werd iu 1885 adjndant van vorst Alexander Hy was bgna voortdurend verbonden aan den generalen staf of nan bet ministerie van oorlog Nooit erenwel ia hy als militair of politiek persoon op den voorgrond getreden De nieawe minister is 40 jaar ond 353 Staats loteriJ 3e Klasse Tnkkipg raii Woeniilag 16 December No 1 8911 26000 No S941 000 No 16788 ISOO No 8858 en 10610 ieder 1000 No 16788 1778 o 19089 teder 400 No 9886 SOO No 810 4040 11648 19010 en 80978 i iler ƒ 100 PrjJEeD van 45 18 1899 6124 8686 10490 13479 18113 18881 97 8388 6161 8198 10686 18i64 I88U 18896 68 8498 6199 8696 10i62 13696 16289 18406 159 2 06 6948 9698 10676 13600 16381 18607 188 9616 1887 8711 10697 18884 16349 18611 112 9686 6868 8781 10680 13837 16887 18619 868 8660 6444 8767 ia tl 18689 16897 18 89 308 870 6449 8770 10664 13708 16439 18669 818 8770 6662 8794 10880 13741 18604 18811 319 2 00 6868 8823 10768 18789 18617 18686 396 8888 6861 8887 10880 13797 16681 18781 406 9968 6888 8889 10899 18841 16641 18748 466 8008 6816 8960 10902 13883 18 89 187 8 600 8015 6848 9010 10987 18901 168 S 18788 581 30 6 6980 9069 10943 1S9U 18631 18790 555 3146 6943 9186 11000 13964 18737 18797 97 3333 6978 9158 11081 13986 16740 18884 647 3337 5996 9168 11088 14009 16881 18891 8 0 8140 6086 91 6 111 1 140 1 18888 16914 70 8269 60 1 91 9 11167 14806 16889 18984 180 1188 6196 9903 11206 14431 16 47 18983 774 3496 8801 9982 119 14441 169 8 189 8 808 8414 6885 9290 11978 14449 18961 18974 694 S44 6243 9S8 llt09 14180 1 988 19078 948 3479 8470 9363 11347 14469 17001 19140 1027 1881 6498 9392 11449 144 9 17f 4 19187 1037 8899 8606 9401 11686 14474 170 7 19193 1044 3707 8 87 9424 11699 14 68 17084 19i ln 1062 8781 66 8 944 11894 14 89 17186 19962 1181 3838 6611 9481 11628 14606 17199 198S6 1194 3848 6884 9483 11724 14686 17U 19889 1176 3 76 6707 9f80 11770 14688 17168 194 8 1188 3888 8740 9489 11787 14863 17187 19486 1800 3906 6800 9681 11833 14682 17199 196 4 1878 4041 69 0 9677 18009 1470 1 17 82 19677 1819 076 7017 96 7 180 8 U7U 178 4 1 9 13 1 4098 1338 4914 1374 485 1391 43 1486 4487 1 96 44S3 1638 4467 1786 4478 4491 4 88 181 46371834 4196 188S 46811877 4639 1987 46791998 46862090 4780 021 47682087 4782119 4 04 173 48089864 4817 170 60112 73 60532 87 5108 178k 1 7 0 17407 1 78 17437 1 889 17488 19894 17499 199 7 17497 008 17686 90 10 17814 20 98 17849 808 17674 0334 17893 90448 17782 0 64 17807 0688 17818 0618 17881 20628 178 2 80641 17940 80681 17996 90893 18138 20399 18164 80786 18181 90808 18824 20874 11339 20961 18866 90 90 7078 7i 7997 760 73 3 774 7627 9790 7694 9811 7788 9828 7918 898 7988 9844 3037 9878 9918 9984 8081 10004 8189 100078289 10087 810610086 8361 100998361 101808399 102518418 102868430 103098438 103288604 103S2 8668 103368626 10368 8688104 8 1 181 47 1 8 7 14778 l 0 14818 1 289 U88 1 401 148U 18480 14909 19 94 14931 19I8 14941 1 60 149 8 19647 1 189 18848 1 801 18897 1 848 18998 16314 18060 16378 13138 15443 13168 15476 13170 16483 18230 1 8 13234 16649 13310 U763 18389 167 0 18356 1 888 13439 16888 13451 16986 18453 18167 NIEOWB ZENDING Dassen Handschoenen m PARAPLÜIES A 7an OS Az Kïeiweg E 73 73o GOUDA Beurs van Amslerdam U DKCEMBEE Vrkra lotkn 8 V 9 987 lOlV 97 86 857 84 84 84 88V 97 98 104 57V 89 19V 0 11 96 A 48 100 1 1 660 885 A85 100 64 54 1 101 199 189 61 1 9ï 99 132 75 26 108 806 283 233 lOl l 8 169 4 l 98 601 i i 77 loJ io V 108 101 182 11 18 101 60 100 IS 104 1 n u 1 106 1 VA 111 190 806 107 107 1 1037 1 108 IK 1 1 1 170 34 110 XDinUNL Cert Ned W 8 S s i dito dito dito 8 dito duo dito S UoNOAR Ojl abadl lLS8lB8 4 Italië InschrijriDg 1808 61 6 OoSTiNB O il ia papier 1868 6 dito in zilrer 18RS S PoRTUOAi Obl met ooupon 3 dito ticket 3 RiiSL ND Obt llinneal 1894 4 dito G coni ISaO 4 ditobiilliths 18B0 4 dito b j Hope 1838 90 4 dito ia goud leen 1838 6 dito dilo dito 1884 5 apiKJB Perp t Bchall 1881 4 TtiKRU OoprConv leeu 1890 4 Geo leeuiDg serie D Geo Io nif g serie C ZuiDAra Rbp v ob 1898 6 Mexico OM Buit 8 fa 1890 6 Venezuela OM 4onbep 1881 AVSTERDA H Obliifstleii I69 H UoTTEaOAM St d leen 1894 8 Nbd N Afr Hsiidolsr and Arcndsh Tab Mij Cedifioaten D l Mutt ohsppij dit 1 Aro Hvpotbeekb pnudbr 4 Colt Hg dor Vorstenl aand Gr Hypotbeekb psndlir 8 Nederlandinbo bank aand Ns i Han iolmaïtsoh dito N W fc Prto Hyp b paridbr 5 R tt Hypotheekb paadbr 8Vi l tr HypUheekb dito S i OosTX Na OüH Hong bank aind RuBL Hypithockbanlc fsndb 47 AUEBIKA Ëqu t hyftoth piadb S Usxff L G Pr Tv eii oert 6 NsD HoU J Spoorw U aand Mg tot Kipl r St Spir aaod Ked lod Bpoorwegm aand Ned uid A fr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 riALiE SDOorwl lB87 89 A KobI 8 Znid Itat Spwmij A H obl 8 PoLEK Wariohau Weeuaa aaod 4 RnsL Gr Ruis Spw Mg obl 4V Bsltischo dito aand Fastowa dilo aand Iwang Dontbr dito aand 6 Knrsk Ch Auow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AMiaiKA Cent Cbic fc orth W pr C v aand ditoditoWin St Feter obl 7 Deaverk Rio Gr Spoa eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loaisv feMsshvill Oert v aaod Meiioo M Spw Mg Ie byp 8 Mifs Kansas r 4pet pr r aand N York Ontaiiofc West aand dito Peno Obio oMig 6 OregOD slif l hyp in goud 6 St Paul Mina liManit obl 7 Un Pio Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col 1 byp O B GaN djl Cao Bouth Cert v aand Veh C Rallw fc Na lob d c O Anuterd Omnibas Mg aand Rottatd Tramweg Msata aaad Ked Btad Amiterdam aand 8 8tad Roitordam aan 3 BlMiK Btad Antnerpen IS XVi Stad Brussel 1886 S KoNO Thelsi ReguUrGosellich 4 OoiTENa Staatsie en tag 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 5 ANJB etad Madrid 8 1868 NïD Ver Boï Hvp Spobl cort Breagaa Ier algeneaBe keoDia dat op da SeoreUrie Ier aiaia ia gelegd een teraoek met bglageo ran G Janeen om rergnoning tot ket oprichten eener alaebtarg io het perceel geleaen aan da Spoorwegitraat Wjjk Q No 224 Kadastraal bekend Se ie A No 2922 Dat op Dinedag den 29 December 1896 dea namiddaga ten 1 nre op hal Raadbnia gelegenheid ie om beawareo tegen de gerraagda rergnaning in te brengen en dat gddnrende drie dagen róor dien dag op da Secretarie der Oeaieente van de ter cake ingekomen achrtharan kan worden kennis genomen Qnnda den 1 5 December 1896 Borgemeeater en Wutliondera oomoamdi E L MARTENS De Secretarie BROOWER Advertentiön Heden orerleed na Toonien te ign Tan de H H Sacramenten der SlerTenden in het St Catharina Qaathaia ta Ormt onae geliefde jongste Dochter Znaler en Behnvdinater JOHANNA HENDRIKA PETRONELLA HARDIJZER in den ouderdom van bgna 35 jaar Uit aller naam Wed A BARDIJZER VAK Dan BaaoB Guuda 16 Dec 1896 VoUtrekt eenige kennüffeving L C DE LA SG Geheel eenige aorteering AIHËRIH ORGELS loowel eenvouAlQt als lunat toortmt Toorhauden van af 80 iCTering onder jaar acfarifleiyke garantie Catalogue gratia Dcp5tranBREEB4 RnORGeiS ACCOORD CITEES Orgelcandelabresen Tabourets mede nrkrggbaar lm Kesehikte Cadeaux I Leger des Heils lICBTBÜLDERi VOOIISTELUKG TIE ÜBVIN DOOR U E C MATHEWS F R TRIPLE OXYHYDROGËEN PROJECTIE APPARAAT h de Zaal Héunie 21 Treffende Liederen eu Solo s Onderwerp Een Reis rondom de wereld met het LEGER DIS HEILS Xog nimmtr IfederUtnd vertoond TOEGANG 10 gS SO eti en ƒ i AAMVANO a nnr a aronda Plaatabillat ten Terkrggbaar bg de OfBcieren Ter Overname gevraagd tegen 1 JANUARI een Indnstriëele Onderneming onTerachillig ran welken aard Toor nitbreiding ntbaar Bg rerkieting in een der hoofdateden ran Zoid Bolland Eenigzina nitroeriga inlichtingen worden ingewacht onder letter B Boakh W A BB8CHÜ0B armmhag