Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1896

No T150 BRAND EN WATE RSCHADE De wegens BRAND en WATER Beschadigde Artikelen zullen II € onlant legen UITVERKOCHT HALLES MOET WBG w Magazijn Dl STAD PARUS Harkt A 6S Wed A PINO Vrijdag 18 December 1896 35s te Jaargang mimm mmmi NieuwS en Advertentiehhad voor Gouda en Omstreken De Uitg ive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per poet 1 70 Afeonderlyke Nommers V IJ F C E N T E N ADVERTEITTIEN worden geplaatat va 1 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Incending van Advertentiën tot 1 uur dea midd GESLOTEi van 1 en van 5 6 k ur DJ=Jjb J=J3 vrord eaa XTIIB T op zxola t g eg e v ezi i 1 ooda O OE STADS miEESCSOOl De COMMISSIE ran TOEZICHT over de STADS MUZIEKSCHOOL te Gouda brongt tar algemaene keunia dat tg op DOSDMBDAO den Ui DBCBMBXB 2880 des namiddags ran één tot drie are in het gebouw AKTI LEOIc imaehryetng al bonden roer de Kinderen welice aan het onderwge weniofaen deel te nemen beneTenavan élèrea roor het Uniieklcorpa der dd Sobnttery alhier VerfUchten voor de toelating IJn i a D leeflgd ran acht Jaren irsarrcorefn bewya Tan geboorte op de Secretarie gratie Terkrggbaar is en b Vatbaarheid roor het onderwija dat zgwenschen te ontrangen waarran ten geaoegeTan den onderwgzer moet blyken Het aanschaffen ran Instrnmenten ia roor tekening Tan den Leerling Het aehoolgeld bedraagt voor het onderwgs in den Zang en Theorie 6 per jaar Voor het onderwys op eenig Blaas of Strgkinatroment 12 per jaar Voor het onderwgs in de beide Torige aidaelisgen te lamen 16 per jaar Voor het onderwgs ia den Solotang 12 p r jaar Voor het onderwgs op de Piano 25 per jaar Voor Mève der eehutterif worden inatrwnenten veretrekt Ondara of Voogden orden indachtig gemaakt dat na de ïnsohrgTing geen Kinderen op da Stadt Mutiikidiool meer zollen worden toegelaten rMr de volgende inscbrijviag welke in de maand December 1897 aal worden gehouden Namens da Oommissie ran Toezicht oTer de STAD8 M0ZIEES0HOOL P J H BROUWER Seentaris Gmtda O December 1896 GELD t r leen aangeboden aan iedereen mits goede borgen Tooruitiichten of referenten Minderjarigen komen niet in aanmerking BrieTea franco onder motto Qsi d a h Algemeen Adrertentiehnreau de Adelaarc Da CoataKade M Amiltrdim Ope ntare Vsrkoop ing De Nolaria H GROENENDAAL te Oouda ia Toornomens op WOENSDAG 23 DECEMBER 1896 des morgens 11 nor in het Eoffiehuia Db K p aldaar in het openbaar te VEILEN en te VERKOOPEN 1 rOOB AFBBAAK Den buiten werking gestelden STEENENWATEBUOm met Bovenwtel en Sehüf Sehoeling en Hekwerk en XOMEBHUI8 aim polder Willene onder a 0 cnD A 2 Eenige perceeltjes KADE ERF en WATER om en bji roormelden molen plegen Rad Sectie K Nos 848 850 en 1515 Samen groot Z3 A 09eA Betaaldag 4 Pebruari 1897 Nadere inforraatiën geelt Toornoemde Notaris GROENEN DAAL Maatschappij tot NUT VAN t algemeen Departement GOVIIA De LBZINOBy ran den Heer J H tan Dia VOORT OTer Shakespeare en ijn tyd waarran de eerste lal plaats hebben op DONDERDAG 17 DECEMBER des aronds te 8 uur in een der Localen ran de cRiuNis kannen ook worden bygewoond door Niet Leden ran het Departement tegen een Eutróe van ƒ Toor een Hoer en 1 roor een Dame roor de drie lezingen Toegnngsbewgien zijn rerkrggbaar bg de Boekhandelaren J tan BBNTÜM en ZOON De Secretaris L R OLDEMAN intomaliseheYillen iroor r tt n k fl voor mu i fl i Si voor t rr ii kuklierlaJikan ns Jt fl 1 10 vkngan Toortdurand KondBT toulolit VO M ratMD ftinlaan of dniiandB kaTsm ia een nReht tollen lioh TMitttUs wttder op én iMton nl t dtt niioa t r ak n Verkoop t g n toeiendinf TftD het btdrkf of ondar rembonn VeneDdhniM Xerknor a GoBBUUidit HMtitoh pp7 e habert A C Koninklijke llachinalcFalirieli BE EONIOELOEM TAM il IV van Schalk Co gerestigd te Oravenhage Hepplertlraal 99 en X0 i nabg de Regenteaselaau Hoieveranciers TAN Z U den Honing van België INDIEN GlIFoESTü gebruikt de 2 A Alirrwege bekroonde Vfrddl tToindtSiiperior DEÏÏIVEN Borst Bon ig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en l rerkryghaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TA MILD Veeratal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht i C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudtvairr PDIKE ODDB ttOP SCHIEDAMMER GEITE7ES Uerkt NIGHTOAP PEETERS Jz Als bew s ran echtheid ia Mchet en kurk steeds roorlien Tan dan num der Finns p HOPPB Druk ru A BBINKUAM fc ZO ON VVlw zeKcr Eikel Cacao te ontrangen tesunengesteld en na rele pra ftiemingen in den handel gekomen oode den naam des uitriudera DrMlcliaeUB Tenraaniigd op de boste machinee in hot wereldbercomde étabbliasemeut ran Gebi Stollwerok te Keulen eliche Eikcl Cacao in vierkanten bus3en Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eeoe aangename gezonde drank voor d galqkach gebruik een 2 tbeelcpels ras t poeder roor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bg geval ran diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar by de voomaamil B Apothekers eni Vs Kft Ko pnefbn ea f 1 80 c 0 90 ass OeneraalTatt genwoordiger voer Neilsrhuid Jullut Mattenkltdl Amsterdam Ealveistrrai 103 m Een ware 8chat TOor de oogelakki e slacbtolbrs der ZaUberlekking Onanie en geh iiie nit paitingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING Hollandeche aiigaTe met 27 afb Prba 2 galden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gerelgen van deze ondea d tydi moet het lesen de oprechte leenng die het geeft i dt jaariyka duizend van een Eekeren dood Te verkrögen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtMgeU en in eiken boeKhandel in Holland Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 cie 1000 metFirnm bedrukt by A RRINKNAK ZN BINNENLAND GODDA 17 December 1896 Hedea werd ton orentaaa Tan den Borgemewter deier gemeente in het opeobaer f erkoobt bet op 2 Dec jl door aanvariag io de Gouwe gezonkeo aobip vao D S Koster en de ladmg pilp Koopere werdeo ron de ladiog palp A Hondyk ïoor i 85 10 tan h t hip D R Koïter TOor i 195 50 Het iveede gedeelte taa het rergetykaDd examen voor Hoofd der 2e kostelooze Bcboot alhier zal gehouden vorden 28 December a s Veertien soiticitaatea zgo hiertoe opgeroepen waaronder ook beboort de beer den Hoed onderwater alhier Ooae Troegere stodgeooot de heer M A A de Bock slaagde op 15 dezer Toor acie witknnde 1 o Door de politie alhier ii aangebonden de minderjarige D A eo oaar bet oadertijk hoii te Amsterdam teroggebtacht C D die nog eeuige dagen heebteois moest osdergaao ia door de politie alhier aanpteboadeo en naar het hois ran bawariog to Rotterdam oveigebraeht In bet Nutidepartoment to Oadewater trad la spreker op de heer G Kühn rao Amsterdam die door tot van voordrachten van J Tan Maarik en anderen bet Of ekomen pabliek een zeer aangenamen avond bezorgde De Raad der gemeento Oudewator Tirleende p zga Terzoek eerTol ontoiag aan den onderwijzer J Tan Slngs Oproepiag zal worden gedaan fOor een plaatovar ranger ereaeeos met eto Franseb jaarwedde f 700 Ten 12 nor gistor middsg werd to Gapelle e d IJsaI ter aarde besteld bel itoffelgk overicbot aa den 19 arigen h de Haas die Zaterdagnacht op znlk eene laagbartige wgze Termoord werd Fea talrgke stoet omstreeks lOOOmeoBchen groot bad lich naar bet kerkhof b geren Op bet graf werden kransen neergelegd ran bet werkTolk Tan het kantoor persooeel ran de Znid HoIlaDdsehe Glaablazerg en rao de verloofde Tan dea Terilagene Aan de geopende groeve werd bet woord geToerd door den predikant ran Cappelle die mVtLLÜiOl i m flii il Insaiddela lag het oude jaobtalot Ïd bet dal midden in ket boaoh onder de booge boomen ïoe stil en zoo grija alsof zich nu geen menaoh uit de hnttenwereld er moer om bekommerde en alsof de zon zelve het verbeten had Want b die de bl em en bet lioht dezer eenzaamheid geweest sa tij die door het boaoh had gesprongen e gejuicht en in het oude kuis de dompige aoD ere vertrekken met dea glani harer liefelykheid en vroo gkheid had vervuld zg was stU geworden en bleek ornatig en bang en dikwijla tat zij ureo lang droomend neder en merkte niets vae de getrouwe verzorgers die met bekon mering ea weeoioed op bet geliefde meisje oedenu n dat niets meer bsd vaa de gelukkige Dora os dat hun dagelijks vreemder werJ sy was by hen en toch met haren geest i er van hen verwgderd tij was uiet ztflk meer maar took uiet gezond met treurig masr cok nooit meer vroolijk xy bad alle vertroniren verloren alle bewegelijkbeid was vi rdwenéa ly wu alt d moede sondsr ook ket geringste verlangen ts lunnen to ge en dat bet betor werd zonder tiob ooit in haar teven to verbeugen of de geringatoaucbt aaar gdak ea vrodgkcr leven te gevoelea ffLaat ay maar atil faier Vertne zeidezij meeatal wanneer bare trouwe verzorgstor baar bad aaet baar nude to gaaa naar htt ontwaknide bosoh waai in treffende bewoordingen het trearige leit herdacht Zgn aaudoenlgke red daurde bgna een half our Een nadere lastrnctie ter nitroering Tto de nienwe regeling der personcele belaating bepanlt o a dat bet tooriobrift dat op de aaDslageo m da belasting op het pertoneel over 1896 97 de belasting orer de laatote ier mainden ambtofaalre afgesehreTen wordt is algBQi eoen derhalTe alaat ook op aanslagen voortgevloeid ait bekearing o De kosCbo van schatting toiling eo herziening blgreo ten volte voor rekening van den belaatingscbnldige De te verleeneu afscbrgving bedraagt voor iederen asufllaK over het volle jaar Ya 0 kwartalen l t over 2 kwarUlen s VM hoofdsom en alle opceoton Hierbg moet echtor iu acht worden geoomen lo dat indien in 1896 een ordonnantie is oitgevaardigd wegens Termindering vao den aanslag het bedrag dier vermiadenqg moet worden afttelrokken voordat de afscbrgving wordt berekend 2o dat mdieo in 1896 een ordonnantie ia oitgevaardigd wegens ontheffing of kwytsclieldiug de belasting over het volle jaar waarvan gehsele of gedeeltolgke ontheffing of kwgtncbeldiog is verleend moet worden afgetrokken voordat de sfsDhrgviog wordt berekend Voor da personesle belaktiag over de laatste vi r maanden van 1806 07 behoort oi t to worden Tervolird al ii de afscbrgving over dat tijdvak nog met verleend Die belasting moot ook baitoo aanmerking blgven voor de berekening der kosten van vervolging De Ja a C t meldt In verband met ingekomen bericbteo volgfDS welke bg den vgand het voornemen zoa bestaan om va ait Lt pong iovalleo ia de IV en VI Moekims to doen werd 12 November to 4 upr v m door den bivakkemmaiidant van Lokuga met 2 cumpagoieën eene rerkenoiog ondernomen in i et Lepongscbe Bg den teragmarsch werd de kolonne by bet overtrekken van de KroenK Djaotaniï Pi rak beschoten door eene bende van 30 II 40 man onder toekoe Amat ten gevolge waarvan de Ie luitenant der infanterie O W Oobiu en de Ëuropeescbe faseliers Ottings eo Snejder sneuvelden terwgt leveaagevaarlgk gewond werd de Ëaropeesche fusetier Maljers sndert overts den eo niei leven geraarlgk vier Ëaropeeache faseliers In den nacht van 13 op 14 November rokten 3 brigadts maréchaassée nit naar EroengKali waar volgens ontvangen berichten vnlgeliugen van toekoe Moeia Anak Batj zich langzamerhand het m a het eenige groen niet meer wat waar de geurige vioultjea nu in vollen bloei stonden en slis boomen begonneu uit te botten terwyl bet lage bont met het fr sscbe lentegroen bedekt was of oaar dea tuin waar de eerste leatebloeraen hare geuren reedt begonnen te verapreiden ec dti terugkeerend trekvogels dagelyka talryker en vroolgker hunne blijde od heldere tooneo lieten hooren ait my maar lirver bier Verene bad xy en dan cat zy bij bet renater en leunde lualelooa Aiet den elleboog op de vensterbank terwyl bare andere hand bleek en mat op bei oude boek lag dat haar ook thana weder overal vergezelde even ala in den tyd toen wy baar roor het oerat ontmoetten Het ia bier zoo heerlyk stil en zoo rnatig Ik heb er toch geen enot lo als ik buiten ben er zou miaacbien weer iemand komen om my op te schrikken en angst aan te jagen De deur is toob wel gefloten Verene Dan knikte de oude vrouw bevestigend en wendde zich af Zy wilde bate lieveling de bittere tranen aiet laten zien dte haar in de oogen sprongen noch door den toon harer stem dan innerlyken toorn verraden die haar Iwzielde tegen die oude sondarea van Meeran irWat hadden zy baar ooit ge laan P Ea welke atraf kon swaar genoeg z n voor hare ten hemel acbreiende miadaadf Alles i immera veilig en wel buiten myn bar e aprak zg dan somtijds een oogenblik later wanneer zg bare eerste amart over Dora a moedelooaheid overwonnen had Gy hebi Diets te vreezen beate Dora gij behoeft volatrekt niet angstig te cyn Die gleehto vrouw die ons zoo veel oagetuk berokkend j eeft is door Oods band getntfea Zff kan u geen foaden ophouden tot bet ionen van sabilgelden Drie hunner werden gevangen genomen de overigen waren reeds afgetrokken Deo 14n November lokte de radja van Pedir den toekoe radja Pakeh buiten zgne beating en verwondde hem zwaar doch werd zelf door Pakeh doorstoken Beide radja s zgn overleden Toekoe Hoe i di Gedeng heeft met goedvinden v ket bestuor bet gexag in Pedir voorloopïg IQ nden genomen Hu is verantwoordelijk gesteld voor de handhaving van mat en orde tot een opvolger zal zgn aangevezen waartoe de boeloebalangs zijn opgeroepen In d n avond van dentetfden dag circa half 9 rakto van Segli een patrouille eit van vgftig bajonetten onder het bevel vanden Ieluitetiaut J van Leyden om den vgand te verdrgven die zteb op on afstond van 450 meters binnen de versterking genesteld had De patrooille verdreef den vgand die een doode in onze banden aehter iet Luitenant van Lejdeo werd licht aan hft liukerouderbeen gewond P wgde damesmonwen raken uit de mode mur heelrmaal verdwenen siju ze nog niat Dflwr dagen hebben ze te Pargs in de roe Richelieu waar drokke passage is zelfs een op topp Dg veroorzaakt die een kwartier geduard heeft Een oud heertje liep op het trottoir langA de bibliotboek en kwam daar een dame tegen die verbazend wgde balleomou ven bad Bg il fM M oa dB aauie wiutuop n riog het trottoir af en stond loen io den weg van een fiioro die hard kwam aanrgdea De koetsier hield Kgn paard plotseling io met bet gevolg dat bet plat op da slraat viel Io minder dan twee minuten was er ee niet to ooiwarreo klomp rytuigen karren omnihosaeo flo andere wagnna in de straat en stoodi n de trottoirs sno vol kgkers dat er gren doorkomen meer aan was Eerst na een kwartier kon do politie aan hei geval een eind maken Dat de drankwet vealvaldig wordt outdokeu door verk iop ïu bet klein zonder vergunning is algemeen bekend Mnar niet gemakkelgk schynt het te zijn de overtreders op toDporeu anders zou de ontduiking niet zntke groote atmeting n aannemen Dat dit laatste werkelgk het geval is blgkl uit een mededeeling van den heer Goeman Borgeaias in de Tweede Kamer Vrgdag j 1 fig verhaald daar dat kort geleden te HotterJam op het voetspoor van wet twes jaar geleden to Amsterdam met goed gevolg be proetd was een commissie werd gevormd om straat voor jtraat na to gaaa de buisen WHAr clandestien d i zonder verkrtjieo ver kwaad meer doeu zy is dood en begraven ICn wg bewaken u allen in den tuin en in bet boscb en zouden u zoo gsaroe weder frisoh en vrootyk zien Het ia zoo heerlyk buiten kinrilief De borst verruimt en bet hart wordt verlicht door de goddelyke lenteluoht Hier in die oude donkere kamer kuut gij niet weder gezond worden dat zegt de dokter ook telkens als hy komt on ala de zomer daT fa en de heer Steinheim en zgne dochter u komen afha len om die groote reis mede te maken Dooh Dora schudde haar hoofd en giimlschte treurig Ik ga met mede op reis ik blijf stil te huis antwoordde zij Ik heb geen pletxier in de wereld daar buiten en die menachen ken ik niet Daar m bet boscb en bg o ben ik rerruweg bet liyfat Ala grootpapa maar eerst wosr tbuia is en alles buiten groen is eo de soa heider tolf nt zal ik wel weer vroolgk worden Het is zoo mooi hier io hei boaoh Vrouw Vorens achudde bedroefd haar hoofd over d tegenstrydiglieid die setfa haar in bet autwoord van Dora opviel en begon opnieuw Iksar beal te doen om bare lieveling aao hare droomerïjen te ontrukken en baar Ie bewegen niet laoger zoo moedeloos af t wyzea wat haar eens afleiding vaa haar dageiyksoh eeotooeig leven verachalfeu kon Ja bet is nn al heerlyk in het btwoh aeide zy en die wandelingen daarin zullen u weer kracht in de leden geven Haar gij moest nu ook mede naar buiten gaaa Wjj zullen oaar de beek waadsleo daar sUeht gij Z01 gaarne te titten Alles bloei er en het is er geurig van al de beerlgke bloemM het ia alsof de natuur bruiloft viert Kom myo kiud I fLaal a saaar hier stttoa ik kan hst bier vaa gunning storke drank m t klein werd var kocht ISn na een onderxoek van alaebti enkele weken heeft men een Igit kunaan overleggen van roihi 40Ü s ggo vier honderd zulke geheime kroeg o Ën dat wareo niet alia kleine inrichtingen waai onen dan eei borrettje werd gedronken maar zooali de heer BorguiM verklaarde soit vertrouwde inlicbtiogenr to welen t jo er onder waar week aac week 100 tot 300 litor drank clandestien wordt omgezet Geschiedt er nieU om die wetsovertredingaB to keer te gaan Ongelwgleld wél zooali trouwens bigkt nit da ingestelde vervult ingea Voldoende ia bigkbaar bet toasicht uog niel anders zoadeu er niet zoovele geheime kroegen besIjMn Bet groote struikelblok bestaat lakfr bieria dat bat zoo moeilgk ta de overtreders te ba trappen De heer Borgesiua vroeg daarom dea mioiuter van financiën of de fivous die uit den aard dar zaak doar kauois van den in en uitolag van gedistilleerd beter op da hoogte kan weieo dan politie of justitie niet zgn medewerking kan verleenea om bet kwaad to keeren Ligt het niet voor de bande vroeg bg dat iemand die wkelgka 100 litari of meer gedittitleard inslaat zonder vergoDniug to babben en ze niet weer in hoeveetbedea van meer dan 2 litor aitelaat op grooto Kbaal elanieatian drank verkooper moet aga T recht volgde hierop dan ook de vraag of ambtonaren op faun ten ein wetoa en moeton wet o niet keuuis kon doea geven aan de overb id die met de handhaving der Drankwat belaxt is Nainurtjjk verklaarde de miniator van flnaaciën zich ber id tot dtf goede nitvoering eaoer wet mede to werken Alles wat gevrai d zal worden door de politie of door hel departement van justitie en wat ik volgens de wet kan geven kan men van mg krggen Ik geloof wel dat er reede geneveoe verstrekt worden waar se bier en daar worden gevraagd maar waar ze nog niet gegeven z ja titadat g niet werdeo gevraagd zullen zg worden g g V4 D zoodra iemand toont er behoefte aao to hebben en er zgn nut mee wil doea Dit antwoord vol bMreidwilligbeid gakft aanleiding tot het vermoeden donkt ons dat de samenwerking nog niet is wat sg behoort to wezen Wg l doeleo daarmede aiet dat de ambtonaren van fiuanaiéo weigeren inlichtingen te geven maar naar t chgnt worHeo die ioliobtiniren maar zelden gevraagd ofachoon ii gvlgk de heer Borgeaias opmerkto voor de keni s der personen op wie men het oog moet i üau an groote btitetkeoia zy o duaii toch ouk wel zien klonk allooi wrder hetzelfde antwoord Wsut weet gg ouilje gij moet er niet buos oas worden maar ik Toe my bier vimI velll ger voegde zy er met een beaohroomd laehje by QJj zegt wel Veren dat geen menacb bat nu meer op mgn leven gemunt heeft ik heb ook niemand ooit büleedigd maar weet ge ala ik nw eens dien blauwen kiel zag en dat woeste rreeselyuge zicht vK nd kiod bg zit immers achter slot sa greodeltl Dan komt er miaacbien een andere Varene Z hebben mgne arme moeder vermoord en myo vader en my httbben zy ook voor altyd alle levenslust benomen Zy zullen my niet ongemoeid laten s ik u ej de i trste koer dat er weer een op my komt is bet mjj dood 7mo bleef Dura attgd in bare vreea volharden ea de trouwe Varene onderdrukte met moeite bare tranen en verhei bet arme meisje h jaa even moe deloos als Dora zelve was No sal misachian de een of andere lezer i gea Dat ia geen ziekto maar eene ti kelyke gsmoeds gesteldheid ik zie goea apoor van die jeagdige kraobt van die frisaebe gezondheid dis Dora all d eigen ia geweest en welke hare vrieadea altijd loo ia haar hebben geroemd Zeer waar myn lezer maar die geheel vcraDderde I vflosbetofaonwing laat zieh zeer goed verklaren door den herhaalden aehrlk die hel jonge meiaje gstroffea had en die haar byna het tereo had gekost ilfordl ttrttlfi k