Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1896

derlandfche etam oreral waar de invloed reikt het atichten van Nedarlaodscbe biblotbeken bet ottBueu van den Nederlandse be o boekhandel waar znlki doflmktig geacht wordt Van den tydelyken secretari voor NoordNederland dot heer J J ü van der Cby Jr te Delft outrangen we een a hry en dat krachtig opwekt om tot het Verbond toe te treden Begonatigera betalen in eeoa een bydragn van ten mio t f 50 Beachermeode leden een jearlykiiche bydrage van ten mïoate f 5 Uden i 1 25 Alle leden ontvangfn bet maandschrift 6tTtandie waarin behahe gewone Utterkoode atokken opgenomeu word o handelde ovt r bet levetJ eo atreven van dtn Nederlandache etam over de geheele wereld Het sfcreteriaat is te Geut Villa J F Witlema De klom pen RCb otter V n den B wonende Kuip rsgang Baan te Rotterdam bad nog 14 dagen op de poortc tegoed Uit naam van den Bi liuttertraad venoegdcn ich gietren de bode Ouboter eu een agent mejoor van politie in yii woning doch vonden hem niet thuis Oit was vanmorgen wederom het geval Voor de derde maal giog bet tweetal vanmiddag naar de woniiiff van v d B en vond bem toen thuis Een half aar later zat de klom penachutter mec acboeneo aan in bet bekeiidt kamertje in de Detftecbepooit Een van de gevolge van de buitengewone beieeldbeid der Frantcheo if dat de Parijsebe boedtnmakers het veel drukker hebben dan die van eeuig nndere stuf Nietn doet een hoed meer slyten dan het voortdurend groeten De naties die de meeete eieren gebraiken zjjo Ëogid ind en Doitscblaod ïo 1895 importeerde EogeUnd 1250 miHioeu eieren vooi een om van ongeveer f 50 000 000 Deze eieren werden oor bet grootste g du te doo Frankryk geleverd Gedurende hetzelfde jaar importeerde Ddit ohland rum SOmilüoeu kilo raoi eieren een woardti an ruim f 50 000 000 terte eowoordigf nde Hel grootste gedeelte dezer eieren wan afkomstig it Roeland en Oosteuri k Hongarye lp liaalnud heeft de handel in eieren eeM boo 8 vlucht genbmen Terwyl liefland h 1890 slechts 11 000 000 eieren nilvoerdr exporteerde bet ïu 1895 ongeveer 1250 mil lioeo stuks eeu waarde ven ruim f 25 500 000 vertegenwoordigende A n 1 vele middtden en methoden u atooQiketea van ketelsteen te bevryden h thuDfl een nieuw middel toegovoejid fiet ecbyi t dat met vloeibaar koolzuar guiistjge resultaten verknagen lyn Zooale u en weet loat koo zure kalk slechts op iu koolzuurhoudend wiitti en aleat de ka k derhalve in ketels eu vei dampuignvaten neer zoodra bet koolzuar out wykt Omgekeerd moet nu ia dea kete tarwyl by met kond water gevuld is een hchoorlgke hoeveelheid vloeibaar kooUuor ge bracht worden waardoor de manometer weldn een panniog van eenige atmosferen aanwyal Onder deze spjiuniug lort de kalk veel spoef i ger op dan waueeer op het koolzuur geei druk wordt ui jeoefeod Wordt deze go edkoope eu eenvoudige reinigiüg meermalen herhaald dao is de formatie van dikk va te korsteu ean de ketelwanden en boizen totaal oomogelyk De kettlteil wordt door het koolzuur oitt aangetaat Mfu verdryft motten oit kleeikaateo door de reien en uadeu der kast te hestryken Inrl eea sterke oplossing van aloiu iu beet watei Door atudeuten te KiefF en Charkoff zyn aeciaiistisobe roilamatiea rernpreid Dat zal weer heel wat jongeliedod naar Siberië brengen Wecte SpoorwegverblDdlngen niet GOUtfA Wloter tm Aaofievaogeo 1 October Tüd vao Greeowlch 8 50 8 67 4 60 4 67 6 4 6 11 5 80 7 17 9 10 0 88 10 17 6 89 8 10 6 39 7 85 iM a 40 58 10 17 UOTTBHDi M O o 1 D A 10 19 10 89 10 88 10 48 10 48 l ir6Ö r8 i l 40 5 80 144 1 54 8 01 8 08 8 14 8 60 8 44 4 18 4 40 4 60 4 67 8 04 8 09 4 04 4 83 6 10 6 61 7 88 8 8 65 6 40 18 08 18 47 7 10 7 48 8 18 9 1 i DEN HiAO GOUDA iHnjt 6 48 7 80 7 48 8 50 9 19 9 4610 1111 8518 881 36 8 44 8 40 4 10 4 S3 5 88 6 187 18 7 58 9 Voorb 5 58 10 17 1 41 4 89 6 18 9 IZ Z KW8 6 10 88 1 S8 4 58 6 30 9 Ze M 6 17 10 48 8 06 6 04 6 39 9 lOn oda 8 98 7 50 8 1 9 18 9 47 10 1610 5418 0518 88 8 17 8 14 4 08 4 885 16 5 59 8 507 488 8810 C T K t c a T e o D D A 10 15 10 88 11 88 18 9 3 08 8 88 4 45 6 14 7 56 8 09 9 07 10 8410 88 11 65 18 84 4 16 8 34 88 10 8410 46 4 94 9 86 11 1018 11 3 48 4 37 5 17 8 88 8 41 9 49 11 1 AKSTIBDAM 80UDA lABltvdua 0 81 7 15 8 15 9 10 49 9 84 9 5S 4 45 18 7 48 9 41 e d 7 89 8 19 9 14 10 10 18 11 18 88 8 48 8 88 8 49 7 48 8t4 ll if LM to Soodi itUgm al auu oMst m iW op O I DA IIIBIOH T UmI 6 80 6 87 7 18 7 58 8 91 9 18 9 8 10 19 10 67 18 66 9 W 8 17 4 415 67 8 55 8 81 10 17 10 80 Ulnobt Oud 6 46 6 64 11 14 8 87 7 lb 10 84 I i J WwrdM 5 68 7 8 8 19 t 11 98 1 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 Dtnohl 8 18 4 48 8 8S i 9 8 10 61 11 45 1 87 8 08 8 50 6 18 5 7 89 9 4 11 07I Nut ijnitwdini f Stopt Woeiud K o o II n A A II8TEIDAH 4 1 HM 7 81 10 17 8 58 11J8 7 80 9 9 88 8 11 8 19 8 88 9 84 10 10 10 69 8 88 W 6 68 Uaiimriter Goud f § 19 8 10 57 Qiradt 8 87 miludu O St 8 14 9 87 10 58 1 8 1 18 U qiqit t Nooldoip Lddloltuidui B1 7iwitk Eniu i a HAadorp De e miniMi t BoiierdKm dis da bofsoffermcldo l si beeft opK uiiLkkt hneft dit aaIwarlyk gedsto aiet enkel qÜ we it jieriKbeic n Mr om een bMidje U belpeo tot beatrüdtag T a de geheime kroegen Zg ui h nr ontdekkingeo seker el ten dieu te eteüen of hebben eitdld vao politie eo jmütie eo met belftogetclliog xieii wij te gemoet of üur kii b t Doodige gebroik ui worden geomakt Usartoe 18 nataurtgk meer noodig dart eüD eokelu BÏgDaleeriag en Tertnowlenii men moet ook de bew MQ bybrengeo dat ioderdaa lio t klei ia Terkoebt Wat naar atlp waariehgolglthcid ook bijdraagt tot de rermeerdoriog van het gruot getal Ofertredingno ie de geringtteid d r bedreigde atraf iJie ia ioorofit efi egd n verkoop VBU Bterkeu draak gevaagebiH rftt ao één tot 21 dagen ea boete faü 50ct tot f 100 Om geTaogenitHtrat f au een paar dagf oi weken btkommeraD xich de gehuime krofghonderi niet eo voor een boete vao t n lino iite f 100 zijn i y by on zoo winitgevend budryt ook niet eer geronlig Zeer hooge boetm zyn in zalko geT lIen de roeest gtta bil te straffen o daarom wire een Tericherping d tr draokwet m dit opsickt Keer gewaoieht Maar een w Ki lug der draokwet ouder d rorige re eeriog voorgedragnn ubynt dn tegenwoordige uiet aan te darveo Tooral ooi da bekende oiergaogifaepalJug I 8tat Èl O0D0ntal 2e Sauku Zitting van Woeodag 16 December By bet algemeen de t over bet lloofdittuk Water taai klaagde de beer Hoeitiuigh Over do aobteralelliag vau het platteland b de roote teden wat betreft de zorg dct Upgeenug Spoorwagen waterwegon büvens tilcgrupbi cb verkaer Ilea ii voor de groote middelpunten bgna niete voor h t binoeuUad Da lout ligt bieria dat er mmieleri kom n oit een korpB iDgenieen die ilecbiii oog Imbben voor t groote De beer tlaitert meeride dtt e minieter rtel kloiae belanijeu rerwaarloost niaa vee aroote oitgaveo vrnagt voor nieuwe trgtkuiHatieo Sy deelde de beswaren van den hbttt CnetHiogb en keurde de bonding tau den mioieter in zake telepbonie af De Miniater van Weterataat oulkf nde dat bet platteland wordt Terwaarloosd maar betoogde dat de groote iteden vao Zflf meer behoeften hebbea en by veel middelen vati verkeer de wioit afwerpen die bet mogelyk maakt voor bet pluttetaod te cofgen De nteuwH orgaoiiatiëo syn iu het algeoipen belang Dringend ooodukelyk ii een wettelyke regeling der telepbonie nog niet gebleken De beer Tydemao protesteerde tegen deto Be bee eo Roeiaingh en Van Alphen hielden rol dat het platteland wordt achturgeatetd en seker veel laogxamer wordt vernorgd De Minister bleef by Kyo betoog eo conatateerde dat als de neiging aanhoudt om allea van rykawege te maken de koeten enorm xulUu etygen Uet Algemeen debet il daarna gesloten Daarna lya nog ongeveer hO artikelen efgebandtld Op den aandraag der heeren B blmann en Mateaera om aanleg van wega bet ryk van een ZuidWillemavoartkanaal antwoordde de minister dat sleohls mbriidieering kan geschieden Aan 4e0j heer Heaaelink verklaarde hy dat labeidie riDg voor Blingerbeek nog aanhangig is Aan de beeren Bulert en Doouer gaf de ninieter niet toe dat een zakelyke borgiocbt van aannemers ooodig ia 8 40 8 47 8 54 l 8 1C 7 85 7 88 7 89 7 48 7 85 8 80 0 udl 8 80 UMrtnekt Ni u n t k r OtptUe Sottodui 7 BètUldua 3 MlU Xiiuvuketk Itostdraelit Soud 6 17 5 58 8 8 11 6 19 8 86 4 55 8 8 5 14 5 81 6 87 ZiTenliuinii Mo rlu Mn 9 69 8 91 £ eo reglement op de rerveninjieo in Friestand aeide de uiniHer aan de beeren Gerritsen UD Heemskerk sal wel nader overwogen vtorden De Kamer tn roet de werkzaambedeu giiteren oaaar weinig opgeaoholen Het giVig anders toi daaterre soo goed Maar nu wy aan Wateratnatc gekomen zyu ia bol natuurlyk mis De beeren a hyoen er eena vantewilleu proflteeren dat er ditmaal voor dit hooldetuk Quer tyd da gewcoolyk overbleef Omtrent de dezer dagdo door een der bladen gedane mededeeling jlat de staaticommmie tot ocderzoek vau bet vraagstuk der penaiouneering tegeu invaliditeit en den oodeo d de verpiichting tot erzikeriog zou hebben aang uomefl verneeiüt de N U Ct dat alleen i uitgemaakt dat men in de verplichting op ïich zelve geen overwi end bezwaar xial eo daarom bereid i een iteUel ran verplichte verzekering in alle leeteo te ondert eken Mocbt fehter later blgkco dat geen aaooemelyK regeling kan worden on worpen den zoo een ad tfS tot invoering van rerphc ite verzekering niet ie wachten zyn Oeiyk men weet vestigt de Amaterdanofcbe politie nu en dan de aaudacbl vau den handel op pcraoneo die meeata oo ler gfOogcerdeo naam dcor oplichting Üesachenlrekktn aan den kost tracbteo te komeo Op de lange lyit komt ook voor die vau Jurriaan Jam Aggelea die giatereo voor de rechtbank aldaar venckeen beachnldi d van fteaacheutrekkery In October 18 5 bad hT voorgevend WhIlenburg te beeten van den sigarenmaker Van t Haar 2500 sigaren voor f 25 gekocht welke volgena kooper voor een koffiehoiibouder Hoog ktraten in Ëdam bestemd wareo Den verkooper bleek weldra dat Hoogetraien te Ëdam niet beatond en dat hy aeringeloopeo was Dat beklaagde eeral thans voor die opliebtery terechUtood was bieraan toe te aebryveo dat hij zich voor geroimeu tjjd verwyderd had Doch nanwelyks uuar Amxterdeqi teruggekeerd liep hy in de val Het bleek dat hy de sigaren ovf t daan bad aan eeu baudlauger die ook ongurutigby de politie aangeacbreven slaat eo die itog met dan sigarentabrikaut en 2 zyner knechta aii getuigen o itradeo Beklaagde erkende de sigarfQ gek cbt te haboen doch niet de ledoetïng gehad te hebben ze niet te betalen Een kruiavoor van vragen door den president tot hem gericht vermocht niet beklaagde in de war te brengen evenmin de vermaningen dat liy zyo liatige manierfo vaUche namen en linkecho streken bpkiftftgde had nogal eens voor betzelfde feit tertcbtge taan doch daarvan vrygfsprokeo wegens ulfit wettig bewy t a flindelyk eens moeat fnarwel zegt en en trachten op eerlijke wyze zjjn brood te veMieuen Uet O M bet feit in de dagvaafduig ten laste gelegd oplichting wettig en overtuigend bewezen achtende eiichte 2 jaren gevangenisstraf Vulgens glBtriivii bg de i fci da mt to Baartmantachappy Nederland ontvangen telegram nil Perim zyn van de paBsagiera p rHtooiUHchip Conrad ginteren met bet itoomsobip Ardjoeno doorgegaan de families Di oknian en Kesier en verder de pasBatfiera Brouiog Kern Van Stadeu ten Brink VanNouhoiJB Wiob ra Hoeth Kolff en VanWest Men n V 18 18 18 86 18 88 18 88 18 48 18 55 11 81 11 88 U 85 11 48 11 81 88 18 88 1 69 8 51 9 50 10 1 19 10 Wy hebben iodertyd reeds melding gfmaakt van het bestaan ran het Algemeen Nederlaodoch Verbood gennotlohap tot verbrtiidiog van de Nfderlandsche taalt Dit verbond kwam dit JMtr op bet Nederlandseh Congres te Antwerpen tot aland onder eu hestaar van 5 Noord en 5 Zuid Nederlandera eu stelt avoh ten doel de Nederlendache taal met kfacht over de geheele wereld te verbreiden en Ie handkaven waar Nederlandf ra huo zelfstandigheid bewaren en hao taal eeu atryd om t b ataao heeft uit te nouden De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk in het behariigen der Ktoffetyke en zedelyks belangen van den Ne De keer O J Ëlbriik to Deventer vraagt onze publiciteit voor eeoe smeekbede ten behoeve an zyAa ongelukkige loifienooten de doofstommen voor ie de itryd om bet bestaan nog zoo ontzettend vee zwaarder is dan voor and Te maaUcbappi löli kken Een damee comitó onder voorzitting van mej Hellingman Nasaaukade 113 Amaterdaa arbfidt toi leniging raü den nood van vela doofstommen maar bet mocbt oog weinig reaultateu zien slechta twee zolders op bet Damrak konden als werkplaats ingericht worden en met de daar nu arbeidende 24 de beschikbare roimte bezet Toch komen nog vete dier onttelnkkigen waaronder vsrscbeiden vrouwen en meisjes ticb aanmelden Ook zy moetoa gesteund wordeo sehryft de heer K ou en hy vraagt aan het adres van m j Hellingman Kentgaven voor het comité dat mch deze verlatanen aantrekt Moge deze bode verhoord worJen B Cl Te Woerden heeft zich eene commissie van 16 leden sevormd voor het hnldeblyk aan H M de Koniogio Regeutes met den beer M W Schelf burgemeester ata voorzitter et R van Wyk als aeeretaris penoingmeester MevroDw de Leonino dochter van baron Gostave de Rothschild is op de jacht te Chamont door haar psard afgeworpen Zy kwam met bet hoofd t eo een beom en itierf na eenige oogeablikken Vereeheoen is het verslag van de commiiiu benoemd ter beantwoordiog van de vraagt Wat kan er gndaan worden om den haodat toiachen Nederland en de Zaid Afriknaoacbe Republiek te bevorderen welk verslag is □ itfiebracbt op het rongrea de Ned Ver oor Zoid Afrika gehouden 29 Auguatos jl te Pretoria Ü commiasie wyst er op dat Ned riand betrekkei yk aohterlyk is Rebleveo in hst aaukuoopro VBO handeUbetrekkiogen metZ Afrika en gaat dao voort En OU komeo wy vanzelf tot de vraag waaraan u nu dia achterlji iheid to te schreven na al de vroeger bestaande bèlemmeriogeo voor eeo groot deel i dfao weg zyo geruimd Waarom zoekt de Nederlandsclie indoatrievl die zoovele artÜelen vervaardigt die bif reene gereede ma 4t kooden vind eu en waarmede bij oitatekctid ka concnrreeren hier geen afvoerkanaal voor zyoe fal rikaten Waarom treedt de Hollandsche koopman en exporteer sooals by sulke m et uitntekeu d gevolg sleed doet naar OoKtén We st IndlS naar Midden West aott Oött Afrika eu Zuid Amerika Perzië enz hisri niet op ais tusHcbeupersoon of linkooper voor geV estigde of te vestigen haaOels lrt u en van alle uy verheid rodacten van geheel MiddeU Buropa waarvoor ons landje de aangewezen expoitbaven ia Te meer oog de Hollandacbe koopman in de gelegenheid is op het vaateluud elk artikel goedkooper te v r acbepen dan eeoig Engelsch sbipping i entt De reden der uchtertgkbeid en h t weinige welslagen vaQ de vroeger in Zoid Afrika gevestigde ondernemingen meent de commissie te moeten zoeken in het volgende n Te weinig do rzettingerermogeo b Te weinig stenn dien men ouderriudtra de zyde der kapitalisten ea financiers c Betweti ry der beetuorders of oodernenersin Ne lerlaiid d Verkeerde opmaking of verpakking van goederen niet in overeenstemming met deeischen der cnsmopo itiscbe markt bier 6 Oubekendtieid der oeataoden of wat dikwytfl nog slecbter is een gehade a hesve voorstelling der toestanden in Z A f Het weinige sue es dat de eerste groote ondernemingen hadden als gevolg der hierboven vermelde feiten hield anderen dïkwyls tetog eeue nieuwe poging te wagen Dit weinig SQCces was het gevolg ook al van dikwyll geheel verkeerde opzettiog der oodernemiBgeo 7 58 8 38 7 69 8 8 8 13 8 88 8 63 6 W 8 17 ff 8 87 ff 8 84 ff 8 41 6 47 8 4 8 43 8 61 9 57 lO ï 10 11 10 18 10 97 10 40 l 18 j 10 69 11 80 10 4 7 8f 8 6 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 7 4S 8 86 10 84 88 9 H 34 48 59 1010J8 I i g Het aituDdoD na rerkmnla jMnonn witn uw da ijjd g D mwht iioeg geltttn ward D un d oden gde totaal ooba end wareo met haadel uaaaiiSa di en dea geen laccae boodao bebbeo b Hel rerkeerd begrip dat mea ia Nederland bad dat wrnena aUmterwaaUobap of aympatbie in Z Afrika men op oiearderea ateon van de beiolking mocht rekenen terwgl die joipatbio leitelyk uiet beatond j Ook b uat bij one Hollaodtri nog dlkwyls de gedaebte dat de god dieoH diea men beteidt bier veel ter uke di al Hoewel de offieieele godadieoit aan tand en Ri ge ri g de ProteatautKhe ia wordt naiir ieuaudi godsdienftt nooit gevraagd io deu handel of andere ondernemingen Waar de Hollander in Z Afrika zich i t loa te maken ran da hem aanklerende fouten en KabrDik i t t maken tonder pedanterie tan igoe kenau daar beeft hg betveien flink de concurrentie te kunnen volhouden met alle bnitenlandücbe handelaren en 7 n itandpuot flink te kunnen bewaren En dat ook het kapilaal lieh nog niet geheelen al teruggetrokken heeft voor Holiandsche haudetaoodernemiogen bewijst d Maat iehuppg die echter geheel onder Kngelache vlag zeilt Uaar dat allei ia lang niet wat het wezen kan en weten moeat De Hollander met ayua goede sebool uitatekend de bronnen kennende waar i Ik artikel geproduceerd wurdt too juist walende oit te rekenen boa elk artikel bet gaedkoopat eu beat verichaept ka i wordeo met egu aanleg vo r handel en ayn keonia van talen en hoofd vereieohte vuor dit coamopolilmch land kon lu Z Afrikn mot Oiieigie veel grooter terrtin veroterd hebben eu zeer speciaal dieaen wgdit ta vermelden van onze Nederlaudochoindu trieeleo die hier voor hunne avUkelen maar een teer kleine markt bobben gemaakt Eu toch tgo er eaoe luenigte Nederlamlaahe nijverheidsproducten die gefabriceerd naar de einclieu deter sarkt teer zeker met 6ink voordeel èu voor den fabrikant i u voor den tnsichenhandelanr afgezet worden Als lüodanig worden genoemd geweven katoenen stoffen wit katueu bont gedrukt katoen pnarücb linnen en katoenen damant diemet rood öauel suz Molton ketoeoen en wollen dekens gewsttoerde dekens Flanel wollen atofïen Fluishoud innen tgk stores teildoek Kabelen bindtouwilraad Geweven gebreide en geconfeetioonearde ooderKoedereo Gemaakte kle deren en pe ten ent Tvpüteu jiarpetten cocosmatten biexen mallen liorstelwerk en kwasten voor huishoudelyk en industrieel gebruik Geconserveerde eetwaren delicatesaeo groentaa en turen haring ansjovis eu andere geconeeiveerde vi schen eo eetwsren Biscuit ens Chocolade cacaopoeder bonl ons suikerwerk ïan allerlei artikelen voor suikerbakkers Specerijen iu bonjea Boter rims goudscbe kaas iiecunda margarine jenever likeuren bieren sigaren Parfumerieën en asepeo Zweedsche Inciters paraflne en stearine kaarsen stytsel cbemiscfie producten medica meaten spiritus meubels houtwerk spiegels metaalwareo tineu gzerwerk voor huishoudelijk gebruik zinkiverl zinken pi en Stokadoorwerk eut Machinerieën niachinedeeleo machiuekamerhehoeften Papier in alle variëteiten schrijfen kantoorboeken rijtuigen 3 1B tramwagens tuigen enz Glas en werk ruw glaswerk kogelfleaschen Geperst hooi lynkoeken veevoeder enz ent Voorts betoogt de Commissie de wensehelykheid van ile uauutelliug ran een handelsagent te Joliaunesbnrg daar particulieren met steun der Nederl regeering ter voorlichting van handelaars Daarbij wil tg een monsterkamer te Johannesburg hebben van Nederl artikelen en omgekeerd m Nederland van in Afrika gaugbaia artikelen Vooral wensoht tjj eon directe stoomvaartlgn onder üollandsche vlag benevens reclame in de Engelsche taal en tgdelgke uitzending van zonen en vrienden der industrieelea en handelaWB om betrekkingeo aau te knoopen Een gasontploffiug met begin van biand heeft plaati gehad in de i kelder vai het buis bewooad door den biar Niemeger aan dep Watlarsingel te Gren ogen Men weet niet waaraan het ongeluk is toe te cbryveo want een gasfitter dia wegens een lek io de leiding in den kelder aaa het werk geweest was eu lieh eten in den tuin begeven bad werd toen hg do or da bewoners ter hulp geroepen om dei brand te blasseheo in den kelder terngkearenden werd bjj aan aanuezicbt o banden gewond zoodat hjj voorloopig geene inlichtingen kon geven De 6ttar is in bet ziekaohuis opgenomen In het buis van den heT Nuisayer ign vrg wal glarruitcn rerbryzeld Me meldt aaa de N R Ct t Toot liefhebbers van goedkoop branden is da koatverkooping op het boitenvarblgf B ekeirode onder Bloemendaal het dorado Dinsdag worden daar o m verkocht twee koloHale pöpolisren De eerste werd door den notaris ingeïiat op f 80 doch het hoogste bod den boom die goed f 200 waard was bbti f 0 30 door een boertje in ign onnoo albnd geboden Bg da fajjaiag kwan geen booger bod toodat bat boartje bleaf bangen De boer Jireeg bem daar er een kwartje strgkgatd op stond vOor da som van t 005 De aotaris wilde het mal den tweeden op een andere wtjte probeareo ea aette daarop f 1 plak Doch er kwans geen Jyad nooger dan f 1 eo daar niemand afingade had de hoogste bieiler dien boom dos voor niet Dat niet hooger geboden warti lit kern bieria ilat de hoornen met m ban geheel mochten vervoerd worden over een gtaren brug io de buitenplaat gelegen Daar de kapkosten het transport enz echter wel f 1 K bedragen heeft telfe de man die den boom voor niet he ft b m nog duur genoeg Bultenlaodsch Overzicht Men raat nu wel aauoemer al uordt het oo $ Biet officieel erkend dat t met de Hambur fche werk itakiiig f edaaa ia De tegeo tand der bootwerkers ia gebroken Diondag werden de bgdrageo oit het onderateuningslonds nog aitbftaald Maar by troepen Tervoegdan Aa wcrkatalcers ticb h j de stuwa doorN om aaogeaomen te word o Op de schapen werken nu nog lechts eeu 4ÜÜ man mmder dan ia gewone tydsn £ a de apoorwegdirectie hepft rends bekend gemaakt dat de goederen naar Hambnrg weer binnen den gewooeo termyu afgaleverd kooBBo warden Da politie beeft de boeken en de kaa rau de Terernigiog vau gediplomeerde machiuiateu in beslag geaomea De red n daartoe wrte dat bet bestuur eenige leden die tegeu bet bfaloit der Te een tng ia wer aaa t werk gegaaa waren vaa bi t lidmaatfcbap verraDen had verklaard eo de uitgeoloteuuu uo terlaugen dat bun aandeel tn het rermugeo der vereeoiging bun oitbetaatd aal worden f r t il Io dt b da iaatete zittingen der Fraoach Kamer z n de toestanden bg de manoe van de Repobli k acheVp gf bekeld Üe heer CamiUe Pelletan heeft de wonde plekken meedoogenlooi blootgfl pgd al ie bg m hwn hier eo daar wat ver gegaan Hürseide d P De a immiatratl der mirine slaapt sodert eeu eeuw niemaod weet wanneer y xul ontwakeo Na ftt dan werpt de oorlog en ackril licht op den toestaird io den Krtmoorlog haüdeo wy g fn vloot om het leger over t breoHen in 1870 ha tdeu vy er geen om do Duittche koateu te bestoken ia Tonkin bad idmiroal Courtiet gebrek aan alles en op MadHgascar beeft de vloot een eukeleo dteoat bewer eo II la De marioe Boldaten zyu achryvera eo btiektwudera de togeuieura kunnen tie plannen uiet opmaken vo gen eiKen deukbiteldeu de admiteala dwitigea dnu bouwkuridit o hun tdet o op W nueer tin eohip geseud ii is Iwt reeda oud in T rg ikmg met den vooruitgang drr wetenschap n K r t jr i t J III De eenige vooruitgaog die te eonatatf ren alt ia de e dat de msrine uiet meer veertig nf zeetig millioeo maar 200 milliueu per Jaar kost c Aan wie hebben wy d ze betrearenswaardiee iroatandighedea te w jten € vroeg de beerFellatao ea yu antwoord was Aan d a Hoogen Raad ran Marine 1ka coneervatie Termogen fian allea weeratafi d biedt Üe miuinter hetzy by een z e ii lier io WO borger ia isonmaehlig want herTorii ingeii zynoomogniyk bydetegenwoontigforgaoiaatie c n De rapportflor der marine commifiaie antwoordde hy koo echter niet anders df oo d n erkennen dat de meente grieven gegrond zyu u in ïr V ii De ood inioiater vao marioe Lockroj atetdo voor dat onmiddeliyk een krediet van vyfttg millioeo Irenes aou Wt rdeo bewilligd voor da verbetering vao bet materinat en bovendien een aom van 200 millioeo t verdeelen over een wintal dienstjaren De Kamer verwierp dit voorstel met 335 tegeo 7 atemmeo xy wd de ToorHtellen afwachten die admiraal Besnard te zyner tyd zal doeo IU De opgewondenheid der Aodenteo U oceoueeft zich overgeplanb naar PateriBorg Erwerd Zondag een groote vergad 4riog vao tudenten gebonden met het doel ee n verzoekschrift op te stellen aan den Tsaar om vry stelling ao straf te vragen voor de MoMOoer belbamele t in een te Kopeobagen gebonden vergadering vai leden der DcBuacbe Recbterïiijde werd met groote meerderheid eee voorstel aangenomen waarin de grood lagen der party werdr n vastgesteld ala volgt vriendnebappelgk sameowerken met andere partyeo voor fa rvormiogeo op de basis der befltaaode sociale orde bestry ding der sociaal democratie en dergeoeo wt lU da aociaaldemooraten in het geheim of open ük steunen verwerping van de door do LinkHrzydivrtorgeateids herziening der Grondwet Ter ttitvoeriog van dufenaiemaatregel d in de bekende Boodschap van den koning van Griekeolaod aangekondigd h eft de mioi ter Oelyaimis gistetéb hy de Orirkeche Kamer weüontwerpen iugetUend tot bet boffweo van en versterkte legerpli ta het oproepen van twee klassen der reserve tegen bet voorjaar tot het honden van oefeningen ea het aankOopen van paarden De gevraagde kredieten beloopen 2 600 000 dr men wil d ae som d kkaii door b t wlda na d Bacrootiiil voor 1897 Volgpai een tetsffram uit Wathtngtoo luUeu Olaej staattseeretaris voor bttiteuia dsehe ZHkeo de Verreoigde Staten en air JuHaa Paiine fute Bnt ch ge ant binnen een dne tal weken de oaderbanifelingeo over cn arbitragf verdrag teueiude hnbht U gebracht Mhq beweert dat n t lerdreg cal loatdieu een bof lif taaude uit drie Amerikaanaobe eo drie UtitaeKe r eht rs Aa deten raad s ll n alle thaoa baiig iide eu ook da topkomeud geeebillen ta Msbi a beide iandtn wrdeu voorgelegd m l Uitzondering van de VenizoeUanmh qtiae tie eu hot vraagstuk vau de robbentang t in do iïehringzee Het verJrag zal ft ecofii voor t eo b paa d aantal j ireu wordeu aaogffraae d c B dl Omireut den opstand op de PhHUppynen deelt de New York Ht raid de rolgeudo byzonderheden mede de provinciën Btlavan Cavtte en Lacuna op het eiland Lnzoo vormen oog steeds do sterkste lo ities van de op t detiuKfU A Ilxt Spaenoche garniioeo onder gei araal Aguirre houdd e Ud on he lort van OwdCitvite bezet ot cboon by gi het l omamgeM ii door opstandelingen Iwhalve aan de kuatzyde h BI O d s he toeatand te Manilla is e er zonderling Men leeft daar egt da csrra poudeot iu et n tast vfto hele maar er beeracht nitatekeude orde Er hebbeo zooveel ezecotiee plaats dat d bevo kiDg er met meer op Iet d 1 De omstreken derated vier myleu in omtrek staan voortdurend bloot aim invallen der opstaodeliDgen d e nsdai li eenige achoten met de Sfiaiijaarden gewisst ld hebban t TOgtrekken naar Cavite acht mylen van dnar Men kan in de bnitunwylipn waar de woutugen der ryk Span tiar reu rtch buvinden de g volgen V4U de jonaste tvrcbten ziou AUe mfstiaos zyu verdwenen Alle alrateo der stad worden door troepvn lewaakt er bHtnat evenwel ge n tiauink ex de mat wordt ateedit moer hersteld De militaire iBUZiekQorpsmi s el n dos nnmidda t en de koffiKlitiizeu wordeu druk bezocht voorul duor officie rea vi 8par jtiarden zijn vooral bevreead voor hH ui irt ideii der miaiioegdheid onder de luboorlinaen die eeu d rdis de l au het leg r vormen Zy zyu op enkele nttztMuleriugen na w iQig te vt rtrouwen doch epiiinaal lu het veld vijnle vechten zy met groote woede Onneraal Blanco gaat toiten bfi eindt der maaud heen lot groolen pyt van het volk Ifs vao de ioboorliniten Do Hpanjiardeii tellen vertrouwen iq hem de vre mdehngeo bowonderen t o cerhicfrisrwn bfro A H a T ö K K 1 C H T JU QOUda 17 Doofmber SVn Bij grooion auiiroar won U h del weder nïot lav uili flii wariiii prgxun ilooreen laRer Turwo öBwaohe 7 n T ïS Mindere dito ƒ 9 76 H il Afwykeiida ft tü a Sft Puli er Q n k A U Rogve eoiiwoche 4 aS i 4 50 Polder S 0 è 4 Ï5 RuUenlamiaohe per 70 kiloKram ƒ S0O u 4 iiirat Winter 4 10 ik ƒ 4 flf Üom 8 90 it 4 40 Oliavallier ƒ S ltS ii ƒ 6 Hsver per hoot 1 70 i 8 25 per 100 kilo 6 75 tt 7 85 tletiHopïaad luUudioh fi è 21 Iluiteiilaudschit 6 U k f 5 75 Kuur riesaail 7 a K o jIm I uidu v è V n Krwien Kookorwton H A Miet kakunda a Ituitetitandiebe voererwlBü por 80 Kilo 40 a 6 0 Uojnttii BruÏPo lioüHon 8 85 10 Wiite bofiooa i f Duivfnbüonen f ti 6 PaardeDboo ne 5 3G a 6 5 Mnii per ton Kilo Ifent Amorikiianache 4 36 A 4 1 OmquantinB 50 k 8 7 Foiaoian B 25 B0 Vkrhabkt Melkvee weti iR aauvoer likodel eo prijzen Velte varken foede aanvoer hnndul vrij wet 15 ïi 17 et per hair HHi ItixRon voor Hngoland ocda aanvoer handel fWn IKa 16 ot pf r haU üii Magere bitrgea goodeaanvoer handol mnti 0 40 k 0 75 per week Vette lobspeQ Koede aanvoer bsodel vr we 14 22 Kttolitere kalven eeniga aaavoer kaodal vrijwel k traikalveren aaavoer handel a Pokkalrwteu i Aangevoerd 60 partijen kaas Handel maltK Ie i uaL 24 a 26 50 e jtal l a ƒ 83 Zwaardere KoomHoltaad ohe k Boter wfiuiK aanvoer handel aatig Üoeboler 1 15 i 1 35 Weibotfr 1 a Ï IO p Kilo 353 Staats loterij Se Hhnsii Trikkiug van Donderdag 17 Daeessber No 1439S 100 l rijBeo van 48 88 S 9 8151 875 10998 lSlt4 15334 17881 4 i 8 ia nslü 875 It l53 18183 5958 l 7S 503 8941 7083 1141 llt77 I3 i08 lilTH 1BI II S7il 4181 71 l 8947 1 88 18784 151184 8183 89 49511 ilüO 488 lHi9 13899 15708 18 73 888 4 45 74i 9574 18881 U117 15948 18841 1173 S0H8 7800 9671 19793 14143 16 67 190 UU 5819 7818 9 lfl U909 14178 18180 19 51 9714 598 7818 9918 l299 1458 18784 le4 5 87S5 55a7 77i6 102 1 18000 USOO 17181 197 1S S 84 5911 8112 1078 13018 U928 17884 10007 3197 5984 8558 10747 18080 15014 17498 9 885 8787 8150 8891 3e KlasH 8e I jjit Ho 1181 m t 1311 OEBOttEN 15 Pee Gyebeitee JobanBea VatoDius oudera G van der I ext en £ A Heeimiu If Jobaniia WiUamiaa Maria nudera C J van Ham eo W H Laracrs 17 Hermanns nodart A M Verkaak en ao Hutfae ÜVKKLKPEü 16 Dm 8 O Kuüt 2ni QËUUVVI 16 U O a J Juiobt m U J Ruft li B W Liiif k B T Il i r r NlKüWK ZK NÜlNG Bassen Handsclioenon EN PAKAPLUIES A 7 n os Az Kl m i K 73 7 t i iOUDA Beurs van nislcrdaro 14 DIfüKidBU Vriin altikii 84V Ni B i Ni 0trt NMl W B 8i 1 189 dun iHia ililo 8 98 98 ililo duo itilo 8 87 V a 97 h HIMOJ O I O tt li 11881 88 101 iTkUL lotrliruTiiiiilSO tl 5 88 OoinHt O 1 in i pii T 1888 8 81 ilU 111 iil or 1 8 8 84V l aRTi iiAL UbL nat o uinoQ 8 1 mm dito Itek l 8 t4V RiaUNU Ubl Humml 1894 4 88 dito li voii 1810 4 97i h ditobüRilh 1819 4 98 dilo bj Hop 1819 90 4 I 98 dila ia Koud Wn 1888 8 dit dilo dilo 1884 5 1047 inttit P rp I nhvlil 1881 4 I 57VaTiUKU Oopr inl lMu 1890 4 I 8 Vi in Inmlnii Mm 1 I9 I nifg Mn O 8IIV11 i uiii Ara B r V iil l 1898 U l l M i o OM 881 tUm iHIlkH aii Iran 1894 98V Nlli K A r Ilaiiil ir luuid 81 Arriidib TKb Mi C ili8i ttni 5tO I jllM l i h ppo diti I 889 Kta llvpoihüfllib pilodhr 4 1 100 hU Mg d VoimdI uad 54 idr H piiihMkb iiiiiII f S 1 10 l M lirliiiul rli9 bank uad I 199 Nlld lliin iiiliii tMh dito 189Vi êl M8V 8 b i n N W l F c llTp b p mll r 5 51 K U II TpaikMkb fiiiidbr SV 99 i Ur Iljpitlnekb dit S i I OoiT H lio l Kini liiukulld 1 188 Hl llyp li kb S P 1MH1 4 l Amuika ICqii t byiiolh pMiiib 8 78 Hn l Ii Pr L V rt 8 i 88 N n lloll lJ poor MU Miil 108 Mü tol Ripl c Sl Bpw uml 9l N l Ind Futow dilo wnd 5 I 77 Iwang Domhr rfito udI 5 I 1 8 Knnk b Auir lp kip obl 4 109 dito dito obllg 4 lol AHMim r iil l r Sp Md O I O 99l bio k 0 lb W pr 1 r uin dtoditoW n 8t lV r obl 7 I88V1 lirilvark Kio Or Spm rwt ll a niin iufVtrilobl ingoud 4 101 I ooil l Mhrlll OMt Mnd 80 MmIoo Spw Mij la bv 8 lOO Mi i tCnQ aa f 4pot pr r aind U N York liiUiiokWMl and dito Pano ibio ihlig 8 I 1041 OtaKon lir la bvp ii goud 5 75 i St Hilul Mlno k Manit oM 7 I 108 l a Vm Hoordlüa iiblig 8 I V ditndilo Unii lol lahyp 0 5 98 Cu 01 South l art i auu 47 u Vc n kN lub do O IIV Aroatard liu Mij aand 190 11 lUud Traiti ag M ati aaud 908 Kul lail Aomi rd ni aand 8 107 8l d Eoilord m aan 3 107 Biwil Hlad Aotaerpan 18 7 lOI Blad lirilMid lK88ii l08 llo O Thidl K illlr l all rb 4 115 llorttilt 8u t l m ii ir HM 5 181 K K Do t II Dr 1880 8 170 itAtilt fi Madrid 8 1 68 I 8 N B Ver lln II p Sp bL oarl f 110 Advertentiën V Heden overlaad na roortien t tgn var de HH ttaorameiitea der Bter renden in bet St Catharina Oaatbait te flrave onze geliefde fongste Dochter Zuster en Behuwdtuater JOHANNA 1 FJËNDRIKA PKTUUNELLA flAUD IJZER in den ouderdoqi ran bgna 3I jaar Uit alltr iinaa Wad A BABDUZER viH i ii Bnoii 1 Omih IU Dec 1890 oUtrekt Hniril hnnUgevitig 1