Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1896

BRAND EN WATE RSCHADE De wegens BRAIVO eii WATER Beschadigde Artikelen zullen Ji Conlaul legen UITVERKOCHT M ALLES MOET WEG Magazijn DE 8TAD PARIJS Markt A 62 l Wed A PINO GESLOTEN van 1 21 en van S G ls uar ÖBPBBB T word eaa XTIB1 op ziolit eg STre3a INo T151 Zaterdag 19 December J806 858te Jaargang mwmÈ mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdairen De prqg per drie maanden is ƒ 1 86 franco per post ƒ 1 70 Alionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTfiNTIEN worden geplaatst tu 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adrertentiën tot 1 anr des midja Wat iy AnkerPain Expeller riwruving itjgaii liciil I ndeDpijneD kortütt Rheuinatiek tagtiD FBASSCn SIOOUTEBTEEU IN GkciDisebt WusekeriJ TA H OPPE HEIMEH 19 KruUkaiU BoUeranm G bnT tMid door Z H dan Koning der Btlgeo HooMdeptt Toor QOUDA da Baer A VAN OS Az S iaUMt Toor het toornen en rerun nn 11e Ueenn en Dameagtrderolien l flÈ alle Küdeigoedenn SjieoUle inrichting roor het atoom n iu ploehe mantela veeren bont etti Gordgnen tafelkleeden ens wolden nwu de nianwatê en laatate methode geverfd Alle goederen hetag geatoomd of geverfd worden onachadeiyic voor de gezondheid en Tolgeni staal bewerkt Wegens aitbreiding der fabriek B agn de prgian 25 gedaald aiUlOM IA Ta atoomen goüderen ala nieuw afleverbaar in 8 dagen te repen goederen in e na week FriteM NO UVEAUT ÉS WU remaken de Mnea die ona laOlof treerd nodeatbom roor het Wlntwaalaem noah niet ontnutfen hebban dit to willen aanrraxen aan I JOLESJlLIEQITiir Nrii HetuWe wordt du oniffund gr tl franco toegwoitdfii Beitelliof n t4d if S6 tn oê rrU ran all kosif n atn huls met B ▼ rhoogtniT RHxpMItli kutoir ti Imiriut 1 1 l ka H Ij onMhutelykite JÊ makkclylutt pottf middel voor Hmw H S Tooral daoiH an Kiadtrschotnwcik Mi ttdtApprtttturvanO M MWIarfcOa W Bwllt BHtH Str 14 Mtn l m Mi WU op natm en fabrlekimerlc VartrrikHlr ky Hmtm Wtskalton li inhiiawM k lm1 rt yg Iim tketlMtllilMauteveQdeDU eD VerkaidheM tofcer Painlxpeller al ausl ia stsvU in iedsr Imiiguin ï Sïï jlBkBrfaiii ExpellB Prila 50 oent 76 nt en f 26 ie tlm k Voorlupden In dt maeate Apotheken en by r A Vltioliln t Co I BotleriUni Te GOUDA en DE LAAT Markt A WOLFF Markt A U4b en VAN SON apotheker StoUwerck sche Borstbonbona gefabrioeord na voonuhrift van den kon UnirersitBitB Pror Oehm Hofrad Dr HariMt Bonn hebben sedert 60 Jaren ah Temchtand middel tegen hoeatao heeeckbeid en aandoening der ademings organen uilïtookende diensten bewezen By spoedige afwisseling Tan vrarme en koude lacht is t byzonder aanberelenB wardig oen bonbon te gebmikon Verpakking Qeele pakjee A 26 oent Alom varkrijgbiar Geen Grijs Haar meer DE NIEUJVE LONDON doet de gr re liaren binnen enkele dagen rerdwynen maakt het baar glanzend en zacht belet het aitralien en neemt de pelletjea ran het hoofil Eischt op de hals van sn flacon nirosk Verkrggbaar in flacons van I SO é ƒ 0 8JS bg X A C TiiOabr de Papiermolen te ffoiida TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Gouda behalve ZONDAGS en wfeblM S Jta Sjuds Druk vai A fiBlNKMA N i ZOqtT XLI Jaargang van DE BAZAR Daiiics Modegids enz enz nra l Si p poet l 0 1 75i l tO 8 50 6 berattende DAMES en KINDERMODES benevens HAND WERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VERSOBUIIT EEN namHERIn ieder n I0k t mteurie platen modekrmttek femueto lo Uitgave loader gekl platen mei Sfluypntr en 8 gvoote gekuipte patr Fer 12 2e sla de Ie uitg met ilaalvuboven t gekleurde d eja 8e i It ISgakl pl iu I b i getu nMiel t m 4e 8e bij hel 6e na 1 geku patr n keum Ita oen gekleurd iraaie handwerkpairoon a it fmmum e prospectos aloi Uitgave a aiSBE BELINÏANTE te Orarenliage f Wagenatraat 100 lOt 1 Stoom Automatische Walsta MeelfabrieL Amersfoort Ringbrood ia wutübruod i apeoiale door ringen omgeven dichte vormen gebakken waardoor de sneden groote roude basohuiteu gelgkrn ia overheerlijk van snaak en VOfkrijgbaar als melkbrood alUVn n t oov rmengde niet afgeroomde beati melk vermengd waar door het minstens 4 dagen versvli blijft in Stakfl van 10 j Ot en gewoon In stuks van 9 ot bijzonder beerliik van Kg 7ct IKg 14 Ongebulld Brood met Prima Tarwebloem I smaak lear geiond en verkrijgbaar in panvorm ot V Sr 21 et en 2 kg 28 Ot deze gewïohten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Wittebrood is een puik soort wittebrood overheerlgk van araak buiten i I gewoon goodkoop en verkrtlgbaar in panvorm met twee keepen in elk I einde van den rug ia stuks van 6 ot 10 ot en 13 ot Fijn gebuild F ansoh Brood Franso e Stokken ia overbaerlijk van smaak en verkrijgbaar in stuks van 7 ot lov ot en 14 ot Roggebrood met Krenten worde met prima krenten eu prima roignaa gefa brioeerd is hierdoor buitengewoon heerijgk an tijn van smaak ia teer gexond bljjft treken laag verseh en i verkrijgbaar in gegarandeerd gewicht yan 1 Kc 17 ot W j stellen er prijs op hierdoor te verVIkren dat hoewrl wy ttiéóa da eoortan oagebuild brood per gewioht verkoopen wij bOO hOOg dO prljsen dW grondstoffen ook stijgen de irootte eu het jfewioht der diverse soortenf rootbrood niet vermindensn eu steeds alles van de bestmogelijke en meest gesciiikte grondstoffen blijven vervaardigen Voor de redenen waarom wU aan eene billijke vsrbooging der prijsen de voorkeur geven boven kleiner en sleohter maken verwijlen wU beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken heeft zeker reeds menige Dame aitgeroepen wanneer eraan j het moailgk lastig rerraleDd tydroovead huiselgk Stopwerk Om te vertwijfelen geen einde scheen te komen Dit alles wordt vermeden wanneer men het reelvuldig bekroonde en gepatenteerde door do Lette Vereeniging en Dnitache flBiarrouwenVereeniging Berlgn aanbevolen de vertrenwbaarste bronnen voor vronwelgke haadwerken Magie Weaver Stop Apparaat bezit waarmede men geheel zellstandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in hnis voorkomende Stop werken aan Konsen Linnens etc nitt aUeen spoedig maar ooh prachtig gelijk als nieuw geweefd nit kan roeren Prgs met proefarbeid en hand leiding 2 00 onder lembours zeudinc Merkur Gommandit Maatschappg O SCHUoorbnrgwal 258 Eenig adres Verzendhnis Merku BERT Co Amsterdam N Z Voorbni BINNENLAND GODDA 18 December IB96 Door d politia ü hedmsKcbt aaaReboadeD J da G die gesigBaleard stond en nog hechkaointraf mo Ht oodergMo door bet bttaleo dar botte beeft by dit ootgaan Woaosdagavood 7 oor zal de afd Goodaf Tan bet N O G eeoe Tergtdertog boadeo in bet lokaal ran den heer Dam Kleiweg Dr agenda lotdt ali vo gt Mededeetingen Rekening en reran twoordiDg ran denpanningmeeiter orer 1896 Verkiesiog ren 2 taden in het afdeelingsbaitaur in de plaats ran de beeren Ëtl rtuDantztg n H E ran der Roer die moetenaftreden doch herkieabaar sgn Gelegenheid tot het indienen ran toir ieltaa tot wetiberxienmg en ran amendemeateriop da roontatlea ran de Commissie tot wetsbariieniog Kflnige bgzondsrbeden nit bet levender bloemen io te leiden door deo beer JSeheigrond Rondrraag en sloiling In eene besloten vergadering ran anti rero lafcioiiat aa gisterenaTODd gafaattdan vaN de nieawe kieawet en de kenteekeueii om aU kieser op te treden aan de aanwezigen oitgelégd en allen die zich wenscbtenaan tealoiten bg de Kiearereeniging i Vreest God eert den Koningc daartoe gelegenheid gegeven Veten die nog geen lid waren maakten dsarra gab mik Oiitarenarond werd in de zaal Kanstmio der ootetpik Ons Qeooegeni sen algeueeo vergadering gebonden van Katholieke kiezers en van degenen die volgens de nieuwe kieswet bet kiesrecht kannen rerkrggeQ Da beer r d HeQdeo President der bestiandi R K Eiesrereeniging opende de vergadering met de mededeeling dat ds nieuwe kieswet een nieurre organisatie der kutb kiesTsraenigiDgen ooodig mtakte Op het voorbeeld van ver schillende R K kioROoIIeges zoo nok hier tir stede da kath kiesrereenigiog ontbonden en een nieowe rereeniging met een nieuw beitour opgericht worden Thans werd het woord Regeren aan dm Weleerv Zeerget Heer H Ermann S J Professor aan het Gymnaiiom te Katwgk diH aen keorige leerrgke lezing hield over de bcteekeois der katholieke partji in den lande en ti HLLLHf M Fill 1 m Eigsalijk ziek wsa Pora sedert buift aiet meer masr v sa itvsk geworden naar liehssm en nsar geest i si wss haar geitel den stoot die het in den herfst ondergaan had te boren gekomen soo wai toch hst blosdverlet an dien aard geweest dat letfa het alerkate iohaam er cieh sleohta IsngMan en gebrekkig ran had kunnen herttelten Poeh wat het liohaam ran bet arme meisje ook geleden snocht hebben de ziel raa het a looze kind dat nooit op de gedachte gekomen was dat tij rganden onder hsre ssedemeDschen kon hebbeo bsd reel srger schokken ondsigaan door het plotselinge en OBrerwacbte aa het bewya ran die rijacdel ke getlndhsid ea zg WU DBQweljjki eonigatins benteld toen nj ten tweeden male een nog reel grooter ashrik bsd moeteD doorstaan i zoodst haar gestel onder diea Derbasldso sehok byna geheel besweken wu en herige zenuwkoortsen hsar op den rand van het graf hadden guhraobt Onder zatke zware slagen uu zelfs een reel sterker oonstitntie dan die vsn bet toeb altoos teere neim moeielyk te genecen geweest lyn maar eren als Dora zwak en moedeloos en muwacbtig in plaats vao jong en sterk en rroolglc geworden zijn Hst is een rrseselijk ieta wanneer een jong oabeiorgd leven eensklaps onder sorgen roortdareaden sagst gebukt most gaan i loo zag Dors aiet uwc de plichtao die op elke kiezer rnsten Gadorende de pance werd g legeQbeid gegevea otn siob aaa t melden als lid ran de op ta riobten ksth kie f re niging De contrihotie wasg steld op minstens 10 cent per jaar Ruim twee honderd personen traden terstond als lid toe Ter terkieitnn van een voorloopig bestuur werden biljetten uitgereikt doch de at mop nemiog zat wegens bet vergevorderde nar dezen avond ia de R K Laas rereeniging plaats bettben De lezing van Pater Krmann werd meermalen door aen krachtig applaas onderbroken en ten slotte daverend toegejuicht Gisteren w rd ten kantore der Botterdamsokp tratawegmnakschappy aldaar aanhe teed bet maken ran de kunstwerken xgade 23 bruggen en 4 duikers voor den stoointramweg Rotterdam Hoek fiche waard Onder d 22 insehrgr ngen kwamen voor de bh H J Nederbortt voor i 84 843 C P W Dealing voor f 92 990 De hoogste inscbryriog was f 122 225 do laagste f 81 800 aan wien bet gegund ia Giaterea arood had iu eene openbare vergadering van bet Nnt de eerste der drie letingeiiplaats welke de hefr J U van dnr Voort Iseraar aan de R U Bargersehool en hetGymoasinm zieh voorstelt te houden overS l lMepHre Bprekrr begon met de algemeens opmerking dat groote gealeün wel verheven zga boven bunne tgdgenooteo maar toch ook kinderen van buB tgd zgn en dat zg des te meer invloed uitopfenen naar mate zg met hnn tijd medeleveo Het was dns io de eerste plaatx noodig een ssbeis ta geven vun het mÜisu waarin deze groote dichter is opgetreden Deze eerste voordracht was dun ook gewgd aan een inleiding tot bet eigeol fk onderwerp Bpreker gaf een overzicht van den staatknndigrr en ntaatschapiielüken toestand in Ëogelao l onder Hendrik VIII n Koningin Ëlizabrili met e n interessante sfibetii van het karaktr vaa deze beroethde vorstin met haar gebrekt en groote garen wees daarna op bet Londen der 16e eeuw zoo geheel anders dan legenwoordu waarbg de spreker geUgenbfid vond de gewoonten en Zfden onirigeo en feeUm inod 8 en kleediog van dien tgd te schilderen opgehelderd met oorbeelden nit Shakespearu werkeu fa de F aoze behandelde spreker de Reschifdeniz van het drama in Kngeland tot op Shekespeare met de voornaamste tgdgenootPii van den gronten dichter het le eo der toonerl palers de inrichting van hwt tnoneet ftnz a1le oDbekommenl den eeneu dag na den andaren verloopen maar begon eiken dag op nieuw met de gedachte of 7 ij deo dag vaa morgen nog beleren zou i Eoo Eag tij zich g woogen tot de erkentenis dat bet vertrouwen en de Ittfds welke sjj eWe jegens iedereen gekoesterd had en welke sij ook ran hsre omgeving ondervond rsn eene andere sjj e door kwaden wil on haat werden bekntwoord bartstoch ten weker besUsn sg tot nög toe nsuwetgka had rermoed en welke zg zelre ziofa door geene enksle handeling op den hals had gebaald 1 Dat waren ds ervaringen die de arme Dors op de vreesfllgkile wijze nit bare onbezorgde jeugd hadden wakker ge ehriht Zq had nooit iets gehoord vsn al de vgandelijkheid waarv n tij ia ds wereld die buiten bare om saviDg lag het voorwerp waa Ed si had zij het ook miasehien opgemerkt dst zg meer dan gewoon bewaakt werd en da haar grootvader of Verene hsar ateeda tot voorziohtigbeid hadden aangemaand wanne zij alteen in het bos h wPde omzwerreo al ted Zij baar leren in die stille eeoiaamheid zien roorbifgaan zg had toch noott ieta rernpmen ran de sdaaen die haren grootvader aanleiding tot dat a es eren hadden en had er al had tg er een enkd aast nsar i eTrasgd tooh nooit lang bg stil geatssn omdst zij zich in het leven dat sij leidde gelukkig gevoelde De iurat die h iar voorheen tot den ouden baron had doen spreken rad haar nrlaagen naar grooter omgeving nsar bekendheid met de boiteowereld met meiajes ran harea Iwflild was slsebU tijdelgk geweest eu het gerolg eener gemoedsgesteldheid die iederes mensch meermalen ia eea atU en aensaaa laren orerrslt Ka Btt had die aanalzg o haat Itvsa op Msaual 1 hare zaksu dia het aoodig is te w l a tot reobt rerstind van zgae werken In de volgeode leaJng hoopt de beer v d V ta behandtiWn den measoh en deo karakter dichters om tan slotte een avond ta beatedeu aan mtvoeriger bespreking van aen agner veaste ra tokken Eea lalrgk publiek aan ongewooa veraelgniel in ouse Nntssaal volgde met aandaobt deze belangwekkende voordracht wy tw ftileo niet of hst Nut zal blgveod socoett bebbsD met zgn poging onzon stadgeoooten eanige leerrgke avonden ta bezorgen Iu eena gisterenavond gebonden vergadering van de Ambaebtstand Vereeniging werden dn altredende bestouraleden de bh T BinnenJgk ea H van Willigen herboren Verder werd r dealing gedaan dat door bt t bestaur pGt aan de leden zal worden nitgeki erd afl wal 2 5 pCt in geld en 25 pCt in boos Bedankt roor Jiek beroep bg da Ned Qarvorroda Kerk la Elburg door ds F F J van de Plasscbs te Gondtrak De Stct c bavat de ttatnten o a vjan de weenigiag Usolab De U eU te Gonilerah B i den veehouder R ran der ïkii aan dan MbMalwer Mbl flin aa i0ani 4Mn op deo stal aangetast door noad an klaawzeer De hoera is afgesloten en een vrakar ji aangesteld Woensdag werd door den raad ta Waddinsiveen de boer J de Jong te Jabbinga benoemd lot onderivgaer aan school D De baar W Hteik verkreeg 3 stemman van de tien Door hst aanvaren vao aen schip tegen de brug te Wttiidingsreen sloeg Dinsdagavond omstreeks 10 our ten wvoUe raa de schok eei Acbipperskuecht ran boord Daar men het ongeink dodetgk bemerkte wa spoedige bol i bg de band ec kwam de drenkeling boawaï kond en nat er met den acbiik af Te Schoonhoven ii overleden de beer H K van Nooten de bekendH uitgever die v6óf kosten tgd werd benoemd tot ridder iu deordi vao OraojflNaasao Blenigszinn zonderling klinkt bet itok van het verslag der inwgding ran do sjoagoge te Alf n io bet L D De vtrdfire fef t ieriaar had plaata in de rust ea het g roet ran reiligkeid en dat b herhaling veratoord Ën dasrhij wsa het aiet gebleven Br was tot nog toe in Blocks nooit openlgk gtsproksn over allM wat de biutenaereld voor de bewoners ran hst ja tslot bsd opgeleverd De oude bsroa en tiJBS oederboorlgen vernaraoQ er luiit zooveel rsn als zij Doodig hadden om hen op hunne reitigheld bedaeht te doen zijn en wanneer er al io den loerder jaren tets nieuws of ieta bedenkrlyks in het stille oude hols was doorgedrongen behoefde er met wijdloopig over geredsoeerd te worden want ieder wist hoe h i het öp moest vatten en wat bij er tegen doen moest Dat kon sa hetgeen er In den herfst was rooifevsllen zoo piel bleven Zg moeaten over hst gebeurde spreken en hunne bekommering ever de toekomst uiten en het kon wel niet andera of Dors had door dat gestadig is huii z n omrinRd vsu bars trouws verzorgers in hare laaadufige ziekte on gedurende hare aanrankeHjke bentelling veel gehoord wat haar tot nu toe onbekend gebleven was Wst zg nu ea dsn bad opgevangen wai voldoende geweest en had haar sterk genoeg aangegrepen om baar asoleiding te geren tot bet telkens drincende verlangen naar de volle waarheid en bsd bsar op ssn openhartig sntwoord do b aandringen zoodat de oate baron kalf rMda uit eigen beweging half op den raad des dokters beslobt baar niet langer in obweteodbeid te laten ran ds omstsndigheden die ds aanleiding tot de pogiag om haar t verssoordea gawordeo wns Hrt is beter dat de frenie alles naawkearig wete dan dat tg tieb sfpfjat mst oaasffroads ea angstige voorstelliogea en sshrikbealdsa had df dokter g teer fraai rarsiarda aaal vaa Su Joraa ta ilfen aaa den Rgo iKen geanimeerd bal oadar bagotaidiag van een orkest heloot de plecbiigtMid vdke werd bggewoond door gameantaledeo an g Iatrod eeerden lit Leiden Nieav Lekkarland iJaalstein Utrecht Oudewater Am t rdani Os s Gravendeel Druten Itodegraren soi sDeza aeatdag en nacht sallea voor de Alfanaeba lar gem ea galotrodaaeerdea lang a laer lang eeaa aaagenana berianeriag aebiaHataD c Men seint nik Haarlem Johannes Bh heeft bekend aiehzalt da rraade Ie hebben toegebracht om daardoor ka ryaan in de genegenheid tan 0 naiaja Proces rerhaat is opgensaakt GefD maoaen van t vak Bfvarta boonroolert breag n wo niet aertt dan toeb t genoeg het toaw dat dient nm den boon om te balen in den top De arbeider L nek aan kamernad ka Waddiagsveaa bazig zgade eene baoge iep ta vellëa stolde bal beveakigan vaa bet koaw ta tang aii Toen hg ken Isakpta voor dak doel in daa boom waa geklommen blaak deze raeda ka var gahakt W gn Bt wankelde aa akortu mak L U da takknn naar beneden Uet een wond aan bet hof td an een gnbrok u arm werd h naaragn aaUiS gabraohk t bad qtat kaoaai tin Da bear O ta Andgk kraag aen lebip Met tarf aan dan dgk Als altyd ton da lading gelast worden door Medemhiikher torfd agara Daar echt r de last an 75 dollend ïaplaats van 120 duiyind torvea grook waa maande O het gewouv loon van f 3 25 per dmger ap f 2 75 ta motten at tlen Daarmede namen 6 van de 9 Medemblikkers geen genoegen en O gat niet toe Werkstaking dns I No aam Q Andgkers in dienst an bet srbip kwam laag Een dar stakerfi kwam tarog en kon oog aenu nomen wurdsn Acht stuivers par aar nog niet genoeg boa boo iga da loonaa ïn Uedemblik wel Een 06aaiebe rafj ebaotani aaagaraa dia sedert een paar da o ta Crefuld vertoefde drong in een boin waar ip handelureiilger woonde en toste op hem aanige rcb t n uit eea rnvolrer waardoor h iwaar verwond werd aan den bal Hat mai a baaft aiab aelva bj do politie aangemeld Een Bng laebe dama gra lD Warwiek beeU een ni uw epfnlnrhtai el aitgedarbt ler ver rantfintf vnn lawntennis nl vtawnbillardi In zegd sy tal minder gebakt gaan oodtr bet wesenlijke ongelak in zga rolls uitgestrektheid dsn onder iets wswvsn het ooUtetde brein aieh allerUl phsatasiiaohe sehrikbveldeo schept £ g is dor r de lereoswgta welke t tot b toe geleid heeft sterker gewerden dsa w l j haar gestel door eene gewone opvoeding had kunnen wordeo rn zij moet nu uiet ais een zwak sn tesder wexentje oatsien worden zoo gij niet st het gewonnene weder verlirseo wilt moet Bit hare droomsrgen ee tiekelgke verbeelding losgerukt worden al ia het ook door een pgnlgk middel fin pgnl jk was hst indsrdaad voor het arme kiad geweest toen de oude baron haar van het verledens verteld had ran het geluk barer ondors ven hun lijden en hun dood raa de v aadaohap en de onbarmhartige rarvolgiag der rrceaelgkeoade rrouw en rsn alles wat inik een betlisswnden invloed bad uitgeoefend op 1 eigsa leri n en dat ran i n ple kind en dal ds avond van t n teven zoo vol zorg en bekommering had gemaakt Vsn toen af hadden Dora s droomergon eene bepsalde richting genomen bare fantaaiern badden om soo te zeggen ern vaaten grond gekregen waarop zg te bouwde en aarop ig steeds bleef voorlbouwea Maar wtrtk e n grond I Hoe doorwoeld van n haat en doortrokken vaa Moed I Wat was er ran ds wereld daar bnlUn bel bosch gcwordea die hst in eeataamheid ontgroeide mpida zieh too rol wonderen en st o luerlgk had gedroomd ea die nu in de werkelü kheia zoo ruw zoo koud zoo arm en vgandig bleek t Hoe bard hoe vernietigend bsd bet bewuatz n dat zij reeds vtSór bars pboorte met vfjaadigs oogen waa te gemoet gezien ia bet oabesorgde sshutdebwae in vrool ka levea renNiinaVA