Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1896

7 17 7 61 8 86 8 43 8 61 67 10 40 1 8 f 7 69 s f 10 4 V 8 0 w V 10 11 s 8 18 s lu ll ff 7 88 8 11 8 63 9 8 10 10 17 10 6 11 80 6 80 S 7 0 17 7 88 8 S 87 10 4 s 0 17 V s 47 1 f V 8 34 s 0 4 r 8 41 10 01 f 6 40 6 47 8 47 7 46 8J6 10 07 10 4 N HAAS eecDA Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA Wloterdleost 1896 Aan evaogeo 1 October Tijd vao fireenjirlcti 80DD4 I10TTIKD4M Qofda 8 80 7 it 8 80 8 40 9 10 88 10 17 11 81 U U 18 18 18 88 1 8 8 80 9 67 i BO 8 1 1 81 11 14 HoMdteaht 7 88 8 47 r s H 1 H Hiaawarkark 7 88 8 84 t 11 s li M 8 4 7 48 l V ll 4i II 48 i U lafkaidaa 1 7 18 8 88 8 10 80 8 40 88 10 87 11 61 1 88 18 88 18 88 1 6 4 8 441 6 80 8 8 10 8 8i KOTTIKDA M b O U D A 11 60 18 87 1 40 1 44 8 80 8 44 4 18 4 4010 81 10 88 tO 48 10 4 18 08 18 47 61 7 16 8 4 86 8 61 8 17 8 8 6 8 f s e 8 14 8 11 e f 8 81 1 f o 8 K 18 7 10 7 48 8 18 It Gatda Zaveahuiien Uoerkapalle ZoeterMeec Zegwatrd Toorbarg s Hage O l 0 8S 89 10 1811 18 U 16 12 10 18 88 1 48 8 47 4 46 t li 6 64 8 11 7 80 7 49 f 88 8 84 64 10 8811 0 117 48 8 4 11 80 18 40 4 87 0 01 10 08 R B O Ij A Is i E 24 Professoren i de Uedicijnen en dniiendeo Oaneeikondigen hebben verklaard dat de echte Zwitsersche Pillen van Apolh ker KICHARD BBANDT een nitaUkond onorerlroffon laieormiddei zgn omdat zg op zachte wgia werken tonder eenigen laat f pg te renoni a daarbij lün b Tolkoioeo V sHsga 6 4 MO 7 48 tW 9 19 9 4 10 1111 3611 111 88 8 44 3 40 4 10 4 33 1 11 117 18 7 681 881 88 Voorb 6 lVt M 10 17 s 1 41 4 39 8 18 9 34 Z Zeftw e Jl 10 31 I iS a 4 63 SO 9 48 Zev H 17 SS 10 41 1 0 6 04 S 9 68 Souda 8 18 7 60 8 18 9 18 8 47 lO K 10 64 ll Oi 11 611 17 8 14 4 08 4 886 16 iM 807 488 I810 1010J8 l oi UB 11 68 1 06 t l t a aa iv ai 8 11 18 10 10 4811 11 48 1M 1 10 1 19 4 17 1 18 6 11 Jl 8 8 7 80 8 81 8 1 11 10 SS U 8 11 40 aOI Dl VTllCBT UaMa 8 10 8 87 7 11 7 68 8 11 i 61 10 1 10 67 11 88 1 10 ihidaw 6 46 64 11 14 1 Woiirdea 1 68 7 8 8 11 f v ll l 1 46 SlaiakI l jiS 7 49 8 18 i tH 10 61 11 46 1 17 3 0S Haar Amiteidam f Stopt Woensdsg O O O U Ar A HITKISAH Ooada 4 87 8 11 il 10 t7 11 10 4 11 HM Ats iardam 0 8t 8 14 9 87 10 60 1 1 Ut 8 18 Itapt te Nootdorp Leldackendaa en Blejtwjjk Krwswag en Hdnadetp D T B I O H T S O D D A 10 16 10 88 11 38 11 1 3 1 11 6 11 14 8 17 4 41 6 87 8 66 8 11 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 t lf 7 18 8 48 10 41 g 60 i l8 8 T H 9 4 11 07 t mOAII SOtlDA 10 41 1 14 U 10 n ll 11 13 8 41 10 17 lO Mj 1148 Laat ta Sooda laUgtn aii luai aaait ta niat op fUato T M t MM Ukn koBtk tgiMf k WMiop d fm tiog a tu hat biljirt net k lk l iga ngagarn Da biljkrlbftllan wordan ffroota kogala an da kaa wordt tarTftDgen door aaD hamar looali bg bet crockatapal Da kanit ia ou oai op grooWn af iaud earanibolai ta makan wat ta miieilgkar it ondat da apalar la oiat arat bftod makeo kaa om da aanroudiga radao dst ar gean bandea go ZaaTurdari wumetanwea dat ia gibarKeri TM da Zaidpool dit jaar ia d ii ladiaih oeaaaD bniteogewouD noordalgk tloordriogeo Eai mailboot piMairde er oi a aer 200 waaronder aommiga tot op 45 it 47 graden z a Oi dit aan Toerapalland t ken Tan can atrngaa winter ia dan wal aeo bewgs dat da lomar in bet konda ZaiJan b itaugewoon warm ia gaweeat wordt niet Ternie d Toor aaaigen tgd ward te Matinheioi ean darartanr door twee grenadiera np bracbt Id eaa dar drakile itraten telle de dxtnrtaur bet op aan loopaa waarop da granatlit u hem een pKAr kogela nazonden tot groot fi araar natsorlgk van bet pabliak In den gemeenteraad werd het dagelgkieh baatunr onlangs Ke interpeüeerd wui het gedaan bad om da burgerg ta behoeden voor da bar haliag Taa talke gaTaarlgke dingxii Da Burgamaaiter laide dat hg dadalgk bad aangadroagao op een wgzigiog Tan de ioslruetie batreSande hal gebraik raa Tuurwüpenae De garoiaoaaMommandant bad geant woord dat de taldetao met het truaport Tan KeTanganen balaat maehtsn chielan ala da KeTanganaD IracbttaD ta oulTlocbtro aan du grenadiers waa achter onder hal oog gebrachl dat sg in bat ondarbaTÏge geral zeer ouroorsicUtig baddao gabandald en ar waa lalt gegeien bg het OTarbraogen san gaTaogaaeo da atralao der atad aooTeel mogelgk la Terrngden Hiermede kad bat dagelyksch baetuur echter geen geaoagen genomen en bad weten te bpwerken dat da eommandant ganeraal bepaald bad dal bat TarToar tu oilitaira geTaoganea door de atad Toartlao in gailotan rgtuigen moaal ga abiadaa ÜTar Rgkaaitkaariagin aan gemeanta gaat r N O Pierian in dan baden Teriebanen Kaoneroiat voort met agn basohoowiogen De lahriivar baspraekt tbani de ssergnrdingsth o riains bg gaat op welke gronden de oitkeariog door hst rgk aan da gemeenia erdadigd wordt an kout lol de conoTuiia dat da theoria lalgans waika bat rgk aau de gemsauta aoa moatao tergoeden dat de e geen acoguian maar mag haffen niet juist is Mnar ook lagan da twiada Torgoadingstheorie da uitgaTsn door da gemaautan in hel algemeen belang gadun moaten gedaaltalgk door lint rgk wordan gadragaa baeft mr Piarson bvzwarani om dat da toogeuoanida oitgaTsn in bet algemeen balaog toob ook door da gemeenten soodeo woraan gedaan in bat belang barer ingeta taaan Da raden dit da lohrgfar oor bat garen Ta da Targoediogan aauTuart ia dan ook eanigiuua anders Hg aagt de gemeenten die dwir booga plaataatgka nilgasan geneigd tonden agn op aitgsTan in bet sigemeau belang ta batttinigeo knnaen dit niet dueu doordal dia nitgaTan baar tgn Toorgaschreren Als de gepaanla daardoor Igdan dan m uit den StMt uiat onTersebillig agn De Staal barinsatt liob daarbg dal hg dan gemeenten de mi lgkheid acognian ta beffau heeft ontooman tn Toalt ich dos tot balpro tarplioba titu oiat naar taker algemeen pertantage naar gelang Tan iedere behoefte t efa gadnehta beeft maant mr Piaraon der Baytaring min of meer Toor dan geest gestaan Vi bat ontwerpen Tan ean deel barer Toor llardam NlSm k MoOrdiaakt S 4a 11 7 88 t 6a 18 61 1 06 11 41 11 68 dri bt nl waar rekening wordt gehouden met da Tarboading Tan belaatiug en onbelaste haiirwaiiida In mat dia lusaobeu de koeten Tan aniansorg en de oTerigw uilgaTen Dit h gios l 100 da tehrgTor betar gaiarBulaard waaeebaa ta zien en tol eeaig beginsel tso bat ontwerp gemaakt Uitkeeriog dus naar da hr hoaita niet alleaa aaar eaa barolkiagicgler Hoe dit mogelijk is sal da ecbrgTer m aeo Tolgaod nummer oiteaniattan Het bealail Tan dan Balgiaebaa aiuitterTan laadbonw Toorkomande in bat Belgisch Staatablad vao Woensdag en in de NU Slet 297 in t kort weargegaTSD laidt ala folgt lArt 1 Bg wgiiging Tan dearlikelioani mogen ie diaraa san bet ronder ao sctiapaagealacht oil Nederland sartoadan Toorloopig alleen wordeo iogeToerd per spoor over de grenskanloren Seltate station Esacben id Achel id Ilamont id en Vise id r ete inTOer wordt afhaaketgk gesleld san de Toorwaarde dat da dierea binnen acbtan Toert g nar na bon aankomst worden geslicbt in de lokalen in de baort ao da kantoren Tan Seltate Èsaeheo Aehel en Viae alle stations of in da ilachthuiaen Tan Andertecbt Antwerpen Brniael Qenl of Laik Da dieren worden naar die ilaebthnitan TefToerd in geplombeeriie wegene bestemd Toor da italion Brunei Weet Broiael AllaaVerte Anderleehl slaebtfanis Antwerpen SlDTTsobarg Loid Longdai en Geut sDadelgk na bon aankomst aan geooemde stations worden de dieren onder toetichl san de plaslfelgke politie recblstreeks OTergebracbt naar enoemde s aiibthoiten waar ty wordeo opgesloten tot aan het oogenblik dal za geslacht worden hetgeen op tyn laatst moet ge cbiedeii twee dagen na hun aankomst aan bat ilachthnis sOp de marktdagen ie de toegang lot de lokalen waar da dieren tgn opgeslotao Terboden tot na da Tolledige ontruiming Tsn de markt Uilgeionderd tijn de pertouen die Toor de Toedering Tan de dieren moeten zorgen Art 2 De reebtitreekicba doorroer tonder overladen per ipoor Tan da genoemde dieren blyft geoorloofd en Tfrslaebt geen bgtondere formaliteiten ran lanitairen aard tAr 3 De Teearlsan iaapeeteora tgo ieder voor toovar het hen aangaat belast met da zorg voor de stipte nakoming van dit beslnit Art 4 Hst beetnil Taa U deter bekend gemaakt in bat Stbl T n 14 deter wordt ingetrokken Dit bealail traadi in werking dan 18an Decamber 1896 c De onderhaal ta a OraTenbaga die terechtaload wegene het door toka d Taroorsaken van den dood au een werkman op bet bo wvark ia da Kasuatistraat aldaar werd giaterna door da HaagBche rechtbank rrggesproken Hpt tooais OTarwoog oader meer dal niet b wesan is in den liu dar wat dat hal iastortsa dar klnie op voornoemd werk is ta wjjtan nanonacbttaamheid van deo onderbaaa omdat al waren een voldoend aantal ankare aangebracht ter plaatse en wgte als was aangagevea hel gesaar Toor inalorten volgent de deaknadigen toch niet sou tgn weggenomen maar allaaa rerminderd Voorts dat aaa den onderbaat niet is kenbaar gemaakt dal gaTaar Toor instortan baitoud en dsl hg bg bet wegnemen der ormeelfu te werk ie gegaan op de wgaa waarop dit behoort la gasehiedea De man die Woanidag door da politie te e Qrareohage is aangehonden Terdacbt sich aan diefstal te hebben schuldig gemaakt is bedfn naar hel Huis san Bewaring OTergabraehl Date perioon zo n looale nil bewgsstokken eo uit eigen bekenlanis voor dan comaiisaria san politie most gebleken zgo de dader tgn van niet minder dan acht diefstallen met inbraak meest alle ia dan omtrek van lOninoordt gepleegd 8 61 8 86 81 8 10 10 11 10 16 10 97 8 11 8 81 1 08 i lO T l 8 6 £ an groot auntal gouden ailvfren en andere voorwerpen tijn in beslag genomen £ eo gedeelte ie geronden io de wooiug tan dea verdachte tn Koftseoriaal waar hy de voorwerpt n Tatborgaa had ia aaa kofbr ttaaada op ae vliering Din dagmiddag om zee oor ia te Aaehaffen barg de fabriek van ontplofbare etoffen van Lndwig Kromar ia da lurbl gevlogen Da knal was zóó hevig dal de veusiers zelfs van da Terat TOrwgderde stadtwyban kletterend stnksproogen tarwgl in de op korten afstand staande serffabriek van dr Groez de gaavlammen gedoiid eo alle Tenaten vernield werden £ r zijn heisas bg deze ramp vele meoiehenleTens te betreuren In de vnlkamer waar de ontploffing ontetond waren veertieo meisjes bazig met hft vullen van patronen waarbg knalkwiiitilTer het hoofdtwstandeel uitmaakt Deze veertien mei jes werden allen ooder de neerstortende meren begraven Dadelgk na de outploffiog kwamen de werklieden van de naburige fabrieken da brandweer en de politie loeloopen die de eerste hulp verleendea Dat ging eeret in bet donker vao den avond zeer moeielgk Men boorde t gegil eo bet holpgeroap vao de arme menscbeii ooder de pninhoopeo eo men kon ze niet zien Later kwamen er fakkels en toen vorderde hel erk g makkelgltar De arme slachtoffers sagen er Terscbrikkalgk nit zwart gebraud de kteederen ia flarden overdekt met aficbawelijke wouden houfdzakelgk aan hoofd eo baodeo £ r waien vele dokters op die plaats des onheils gekomen zoodal vrg spoedig geneeskundigo bnlp kon wordeo verleend Tot acht nur was mea bazig toen waren alle gekwetatan io iarlicntiere woningen ol hospiUleo opgenomen Zes mtii jes in den bloei an de jengd en de steun barer coders wareo dood acht meestal zeer zwaar verwond werden par drsagbsar naar het hospitaal gebracht Van baar zyn er reeds des avond vier gestorven Op hel oogeub ik der ontploffing stond een vrachtwagen van den gzerhaodelaar Jacob vóór da fabriek De paarden gingenet met den wagen vao door eo ontkwaaien tóó den dood terwijl de knecht onder de neerstortende balkan geraakte Uet een zware schedtlbrenk werd hg naar het hospitaal gebracht waar hij dea avonds orerlaed Oe gebeele stad waa onder den indrok de tbeaiervooretelliogeu gingen des avonds niet door en overal warden inzamelingen gehouden voor de familiëu der slachtoffers Over de oorzaak vao de ootpluffiog is niets bekend Da lachniacha chef was de atad ingagaan lerwgl de heer Kromer en tgn vrouw in Frankfort vertoefden Ststen aeneraid 2e KAaaii Zitting no Donderdag 17 December Aangenomen gn de ontwerpen tot nadere grenfiregeling der kantons te Amsterdam de begrooting van bet weduwen penaioeofooda van ambluoaren tot goedkeoring van de wijziging der Kgovaartacl lot wgiiging der Arbaiswet toelstende Zondagsarbeid voor vrouwen io loivellabrieken tot wgiiging der Kieawat Terbeteriog ran fooien eo den rerkoop van hal Cspocgoenkloosler te Haren Daarna werd voortgatet hel wtiterataats debat De ministar ton nagaan of maatregelen noodig warea lot het tegeogaao lan de jongste srootdiepiog iu de haveo te Breskens Aan deo heer Willinge verklaarde de minister dat het wetiontwerp betreffende het Oranje kanaal spoedig kan worden Terwacht Hg hoopte een Tarbetering van de Hoogeveensche vaart lot stand te kunnen brengen maar de beer Smeenge drong op een spoedig onderzoek aan De post van hel Noordzeeksnaal i londar beraadslaging gordgekenrd De heer Heunequiu droog nogmaals aan op hel beapoedigeu der voortieoing in den loeataud van da haven te Philippine terwgl de baoren Conrad en Kolkman he zelfde dedeu ten opsiohle van eene bealiuing omtrent de haven te Schereningeu 1 84 f 4 60 1 01 4 67 1 08 6 04 1 14 3 0 4 04 4 18 6 10 D l treeht 8 38 7 0 9 81 Woerden 8 68 8 11 10 38 Oudewaler 8 19 10 40 Gouda 8 319 34 10 10 10 19 m A 3 18 9 14 AmatardanC Soada I U 8 1 I U De mioiater TerMaarde aan den keer De Beaufort dat da beratellingswerkeo aan de groota taal io het Biaaanbof op da aigaalnka restaoralia niet praejndiciearen Verder werden vertebillande apoorwegbshingen besproken Io de aTondTergadaring ward beltpoorwegdebal voortgetet en da spieken door den miQistar beantwoord Art 140 is nu goedgekeord Heden werd in de raadkamer van dan Hoogeo liaad bebaodeld bat beroep io cassatie logetteld door dea Borgemeeater van Amsterdam legen taketen diamantklover d V aldaar wiens faillietverklaring door dea Borgemeeater was aangevraagd wegens niet betaling van zijn aanslag io de vermogensbelasting over 1894 95 en 1895 96 Deie d V had io bat begio ran 94 na bet overlgden tgner vronw tich ta Amiterdam metUrwoon laten afachrijven en was rerhoisd naar Londen vanwaar hg begin Joni naar Amsterdam wat gantonrneerd In de hoofdstad teruggekomen rond bij aldaar een tegen hem uilgeraardigd dwangbevel tot betaling waartegen by oumiddellyk reclemeerde Desniettemin werd by de rechtbank ta Amsterdam zyn failliasament aangevraagd doch overeenkomstig bet requisitoir van den officier van Jostiiie door de rechtbank geweigerd In hooger beroep hg hel bof gekomen onderging dat request hetielfde lot nl het werd afgewezen De Procnrenr Generaal meende dal bet hier geldt faillietverklaring op grond van niet belalen van tcbnlden die betwist wordej en er altoo nog geeue termen waren tol bel nitapraken der gevraagde faillietverklaring Uet Bof beelialte dat al moge in hel algemeen uit bel niet belalen van veraehnloigde belasting bet verbeeren in den toestand dat men heeft opgehouden te betalen zyn ai te leiden ten deze echter nitl is gebleken lan het bestaan van feiten en omstandigheden die aantounen dat de gerrquettreerde in dnsdanigen toe tand verkeert Vaa deze beschikking nn had de Bnrgemaesler van Amsterdam beroep in caatatie doeu instellen Hel werd toegelicht door den advocaat Mr B M Vlielander Htin en voor d V bestreden door den advocaat Mr P J Snel W ERK VERSCHAFFING Lgst ran werklieden die geplaatst zgn io de werkrericbafSng 1 leidielbreider I arbeider 8 opperlieden 1 koopman 1 hekalaar 2 touwslagers 1 schoenmaker 2 achilden 1 cheepjager eo 2 losse werklieden Aan besreo warkgarert wordt keonis gegavao dat het werkliedeo regiater leo allen tyde ter inzage ligt in het gebouw Baaastraal By den hear F W Kamphuizen ingekomen vao N N f 100 By deo beer ran Dain van L 12 Bg dan heer ran dan End van S f 1 DK COMMISSIE Bulteolttndscli Overzicht De FrHDscbs kamer in met de behandtliiig der oorloffsbegrootiog begooDeq Jaurès bed e n emeDdement dmi rermioderiog der kredieten wilde £ a dat vel om een militaire reorf aoiiatie toor te bereiden door rerkortiag ran deo diensttyd Generaal Billut ds minister ran oorlog be streed dit amendement dat daarop met 492 etemmen tegen 54 werd verworpen Gelgk men weet ia de ngeering in Frankryk van da lattige vloot qoaestie niet af de Kamer heeft alteen uitgemaakt dat udefoorstelleo ran den miniiter van marine wil afwachten Merkwaardig dat jnat tbana ook in Italië een dergelyke quaoatia aan de orde ii 3 61 4 4 8 14 4 13 8 84 4 14 8 48 4 37 6 17 7 8 8 01 9 07 10 t4 O li 10 84 a 9 10 3 13 41 9 49 11 10 8 1 419 9k 1 M M 4 4 49 T i M I1 U De begrooting van Marine toor 1897 1898 deior dagen bg dé Kamer ii gediend gaat gepaard met eena Memorie ran Toelichting waarin da miniiter verklaart dat da aobtecaeuvolgende verlagingen edert 1891 in die qegrootiag gabraeht faal barttel van da laamacbl ernatig bedreigen Werd in 1891 voor de marine 214 millioen lira toegretaan dit bedrag is sedert tol 193 millioen rarmindard Nn zoa het plan ran aehfpenbonw io 1887 vattgeeteld deo leo Jsnuati 1898 voltooid Boetaa tgn Daartoe werden boitengewone kredieten toegestaan aa eene vaste torn van 27 millioen werd aangewatan voor bel vernienweo vao de riool Sedtrt 1891 zgo de bnitengewone kredieten achterwege gebleveo eu boveodien het wastes bedrag van 27 millioen tot 22 millioen verminderd ja feiteljjk waa het oog lager aaugez en ar ook andere diogeo ait iMkostigd werden dan waarvoor hel bestemd waa Alle hoop om hel plan van 1887 tgdig voltooid te tien rervolgda da miaiater kao meo thant veilig opgeven de viool zal 89 achep D minder tellen Jan daarbg beoogd werd te weten 28 pantserscbepen en til zeebonwende terpedobooten Zelfs komt meer tekort dan uil de cgfers bigkt immers mist de vloot no aommige ijpea van nieuwe schepen vooral wat lorpedobooteo en anelvarende lorpedojagers aangaat die op groote schaal elders zgn ingevoerd De Memorie dringt aan op maatregelen om hierin te voorzien Daarom is thans bat krdist voor den aanboow van niawe schepen met 7 millioen rerhoogd en roor de eerslrslgende jaren verlangt de minister alle evenlneele overschotten aaa de zaemaaht twsieed te tien Hen twijfelt oiat of de Kamer tal tich met eao en ander vtreenigen Ook de Fraoscbe Volksvertegenwoordiging wil wel hoogere credieten toestaan maar dan moet se zekerheij hebben dal za waar roor baar geld krggt Ea zal minister Baanard die zekerheid konoeo Tersobafleo Bel staat te vreezen vao neeo sooder eeo diep v grgpende reorganiiatie in bet beheer De Uuitscke Ryksdag hield Woensdag zgn laatste zitting vóór hel Kerstreces doch toen bij bet onderzoek der geloofsbrieven van nieuwgekozen ledeu tot atemming zoo worden overgegaan bleek bet ereischte aantal voor de sBe obloa fkbigkeils niet aaowezig zoodat di titling een balf oor moest verdaag l Nn heropening ward de FraDScb Doitsche overeenkom t betreffeude bet bandeletractaat met Toni goedgekeurd waaroa de Rgksdag tol 12 Jan op reces gescheiden ie Het ODlwerp tot aabaidieeriog van stoomvaariyoen ia tot o afdoeoing der Begroeting uitgesteld Van de veroordeelden io het joagata schau daalproces inzake de potiUeke politie hebben alleen LeckerI Berger en öllmer appèl aaageteekend zoodal ia tweedy instantie de saak niet meer eao omaliahtig haboeft bahsodald te worden als den eersten keer tenzü zg mocht bigkeo dat ook Leckert een werktuig van rop ïaosch is geweest Koning Alexander ran Serrifi en de ei koniog Milan ijjn Woensdtgavond te Weenen aangekomen De fioancieele commissie uit het Boogaarscb buis ran Afgevaardigden heelt een aaurang gemaakt met de behandeling der Begrontiug Bg bet hoofdstuk Binnenlandsche Zaken zeide Baoffj dat da Regeeriog de noodzakolgkbeid eaaar wgzigiog ran de kieswet erkent msar tn kon op dit oogenblik nog geen Ijindende rerklariogen dienandgaaode afleggen b de herziening van de kieswet zou ecblar ook de rechtspraak in rerkieziagsqnaestiën geojjzig l wordeo De begrootiogen van Binoeolsndscb Zaken en Koophandel warden overandenl aangenomen In den Turkachen Ministerraad is het am nealievoorstel vao den nieuwen armeniachen palriarah die tich zedelgk aaosprakelgli stalt voor de Ironw der areatneel geamnestiaarden en ben in de kerken zelfs eed eed van tronw wil laten afleggen io o erwegin genomen maar eeo bestuit schjjut nog niet genomen Tot dusver i alleen aan den lehatrgken bankier Apii eSendi gratie rerleend maar men reronderalelt dal daarvoor zware geldelgke offera gebracht zgo Aan dea aiseh der mogend eden tot terogroeping van 8aad Eddio pa ja nil Crela tsl worden voldaan Da Arnaoteo van Ood Servie hebben te Ipak onder praaidinm van Efadnji Moela Zaka aan vergadering gebonden welke besloot den Sultan om lellregMtriog te vragen voor het wilajet Eouowo behoudens acbat lichtigbeiJ aao den Soltan en onder voorwaarde van gelgkbareobtigdheid voor alle nationaliteiten en gadadientten Jammer maar dal Moela Zeka ala een reiwoed rerrolger der Chritteoan bekend tlaat Ook in Macedonië blgft de oproerigheid tegen bat Tnrktcke gezag roorttmeuUB en rolgeas da sTimaas kaï men ia hel voorjaar op ee nieuwe nitbarating atattmakan terwgl gelijktijdig aan nieuwe opstand op CraU wordt Toorberaid waartoe baimelgk reedt krggsroorraad wordt rarzamatd Ter uitrceriog ran defeneiemaatregeleo in da bekeada boodschap ran den Koning van driakenland aangekondigd beeft de Minister Dalyannis bg da Qriekalba Itamer wataontwetpan ingediend tot helboowen van eeo reratarkta legerplaats het oproepen van Iwaa klassen dor ratatra tegM het Tooijaar tot kat hoadao van oafeoiogea ea tot bet aankoopsn van paardeo De gevraagda eredieleo beloopeit 2 6fX 000 dr men wil dete om dekken door het aa do van de begrooting oor 1897 Voor de Oriekscho financiën met beat De begrootiag commiaBie van bel Ilnis van Afgevaardigden der Vereeaigde Staten tal a s Maandag een zitting houden ou te beraatl slageo over de opstelling van het nieuwe tarief ontwerp dat de repnblikeineD hebben beel ten dezen winter samen ta stellen ten einde in de buileogawone zittingea io hel voorjaar aaa bel CoDgrea te worden voorgelegd De budgetcommissie hoeft besloten om met hooren der belanghehbeaden over het voorgestelde nienwe tarief 28 December Ie beginaen en daarmede twee weken voort te gaaa NIEUWE ZENDING Dassen Eandsohosneii EN PABAPLUIESa A v n OS Az Kleiwe g E 73 73a QOUDA Beurs van insl erdam 10 DKCBMBKa Vrkn tlotkrt 8 V I V JfBDEHLSND Cert Ncd 1 S l 98 97 lOl 80 8 84 4 881 8V 98 löi 67 O Vl 19 n 43 100 96 61 860 626 1001 14 101 m 13 V 61 99 ISSV l dito dito dito 8 97 dito ilito Hiio S H Nosa Oil n ndl l 81 88 4 Italië la obrijring 1868 81 6 OoSTENR OSI in pspierlSOS 6 84 i ditj ia zilver 1888 6 PoaTDOAL Obl m t e npon 8 dito tlok t 3 RCSLINO Obl Blnnenl 1894 4 dito O iTons 18H0 4 dilob lK lhe I8A9 4 dilo bi Hoosl8S 90 4 dito IQ oud leen 1883 6 ditn dito dilo 1 84 6 9siNJa Perp I nehuM 1881 4 TiitlEU Geprlijiiv een 1890 4 Gee leenina sene D 1 Geo Ie nis serie C ZuidAk BiP ï obl 1898 Mexico O l Buit B h 1890 6 VsNtzuEtA 0 l 4 ontiep 1681 AHRZtDiH Ohliuat sn 1896 8 BoTTEsDiM St d leen 1894 S Nsü N Afr Hsüde sv ssnd Areod b Tab Mij Cerlifi stea DjltMsst ohsppij diti Arn Hvpothoekb piodlir 4 Calt Mi der Vorsteol aaud Gr Uypolhsekb pandi Veilerlanilache lisoK HR td Neil Handelmaitaob dito N W k P o Hyp b pandbr 5 llitt Ilypothsekb psndbr SVi Itr Hjpitheekb dito 3i OosTB Na Uo l IÏ ng bank sand RrsL llyp th M kbank pandb 4 Ambsiica Equ t bypoth pandb 6 76 M i 1 G Pr Lan eert B 95 NlD HoU IJ 9r or Mü asnH W Mij tot Ezpl e 8t Spw sanil s l Ned Ind Fpoorivegnï asnd 206Vs S33 Hed Zuid Mt apu sand 9 88 dito dito dito 1891 dito 6 lOl s Itw is S ior l 1887 89 A KobIS tl 54 V Zuid ftal Ppivoiü A H obl 8 i t PoLVN Warsohaii Weenen aaiid 4 ISü RiiSL ir Hu Sp Mii obl i l 8 ls 81 i Raltis bo dilo land 80 Faatowa dito oand 5 77 Iwsn Dombr dito aaal 6 t l Knrsk h Aio ip kap obl 4 1087 dilo dilo oblig 4 101 Aaaait Cent P e Pp Vü o 1 6 Cbio k Vorlh W pr V v esod d to dilo Win St iVer obl 7 181 18 DeuiorSiEioOrSpni eert v a ll s lUinc i oi lrsl obl in good 4 lOl Looi T kVa hvdi Cert v aaod 60 Meiioo a Spw Mij Ie byp i lOO i Mil s Kanvas v 4pet pr f n nd 1 N ïorkdntasiokWest asnd dito Penn OMo oblilj I 104Vi Oregon Calif la byp in goud 5 76 8t Paul Minn fc Msnil oM 7 108 Un Pso HaofdUlB oblig I dilo dito I ineTCol Ie hyp O S SS Cahidi an 8outh f ert vasnd 47 Va i C Ball kNa leb do O 11 Amsterd Omnibo Mij sand 1 0 B ittard Trani eg M at aaod 906 Mbo Stad Amalerdinl aand 3 in7 Stad EoHord ni aan 3 107 Blwlt ilad AoUerpen 18 7 Stad Brussel H8 S u lloNO Tkeis EeguUr GetelLeh US OosTZKa Slaatslianing 1880 5 Wl K K Ooit B Cr 1880 3 170 PiNM Slad adlld 8 1 NtD Ver Be Ilvp Spobl oert 110 o n achail ali j k au goedkoop Wio in Igdl aan verstopping gebmike geeu ander middel Niet andera la Terkrggen dan in dooejes a 70 Ctaii in de Apotheken Hoofddepol F K TA 9ANTEN KOLCF Rotterdam VEBfiiDEIIKGVANDINfiKMKENTEUtB VaiJüAü 18 DECEMBER 189 i Voorailter de Burgemeoeler Tegenwoord g alle leden babalra de haar Hoogenboom mat kennif ving Da uotalen der vorige vergadering worden voorgelezen eo onveranderd goedgekeord De Voonitter deelde mede dat bg Kon bealail was goedgekeord de verordening op do heffing van marktgelden tol 1 December 1898 en dat door Gedap Staten waa goedgekeord iial laadsbetloil tol wijtigiog der gameentebegrooting dienst 1896 Ingekomen Een voorstel van het raadslid J J t d 8andeo lot het vrgstellao vao heiaaovangsoor der kaasmarkt oadentannd door da bh Dessing en Viogerling Ter visie Een voorstel van B en W lot belbenoemen van een gemachtigde die zal opkomentegen de reclames over de plaataaiyke directebelaatiag hg Gedep Stalen ingediend Ter riaie Aaa de orde De voor7 iening in vacaturen in de Beetoren der Stedelijke luetellingeu van Weldadigheid en in ai dere CollegiSo en Commisaiëo voor reracbilleode loriohlingen der Gemeente Gekoz n werden voor Lid der Commiseie van het Burgerlgk Arm haatonr De heer Dr H J de VOOOT met U al Regent dar beide Ga thutien De heer G PRINCE met 12 tl RegsOt voor het Weeahnis De heer D O reu VREUMINQEN mrt I3st Regentes voor h t W eshni Mevrouw A N UOoaENUOOMCollewijo met 13 St Reg nl voor het Restedelingenbuis De r A JASPERS Lz mei 15 t Regentee voor bet Be tedel ngeilhois Mevr N BËËKE SKAMP Karreman met 14 et Leden der openbare GerondbeidsCommiss e Dr F W HAARË mot 1 tl eo A il TEEl Ë met U st Curator voor i et Gyninfiaiam De he r Mr U J WUNDER met U st Commissie vsn Toezicht roor bel MiddelbaarOoderwijs Da heer Dr II fJSSEL de SCHEPPER met 13 1 Lid der Commisait ran Toezicht op hal Lager Onderwijs De beer C W ran de VELDE met 11 st Commissie van Toeticht over de Mosieksehool De heer P J H BROUWER met 15 st Lid voor de Stedetgke Zwemiurichtiog De heer Dr P J A LEVEUAO met 14 at Libryemeesler De heer Dr F H G van ITER30N met 15mt Commisaie van Toezicht o er bet Mosanm Tan Oadbeden De heer Mr D N BROUWER met IB tl Commiatariasen roor de Voik gaarkeukeu vacature A H van Dllen Ue heer Dr P J A LEVEDAG met 14 st Periodieke aftreding da heer W UEGEËH met 12 st Regent voor bat HnSmsosgevtichl De heer J M NOOTHOVEN van GOOR met 14 st Aau de orde De benormii g van ean ganaashaer van het ziekenhui en de geBtieht n Benoemd wordt Dr H J do Voogt met 16 ato nmen Aao de ordei De benoeming vao mn bealmaailar van bet ziekenbnia en Ie geaVichten Benoemd wordt de heer M Sprogt aet 16 aiemmen Aan de orde De benoeming van eene onderwgtaret aao de Tweede Burgerschool voor maisjea Op de ro irdrar hl stonden do dames F O KOCH f Ballingen O L r KESTEREN Streefkerk K C A ROELANTS ie Epe Uenoauid wordt Uaj F Q Koeh met 16 stemmen Aao de orde De benoeming vsn aaa amaooeasia aaf de Avoudsobool voor Ambacfflaliedeo De heer van Oalan M de V tonden wj dit punt niet aanhouden lol na pent 8 dor agenda want indieo da beer Toen baoolemd wordt eo de raad kegrt de flOp niat goad dan zoo het vergeefach zgn D Voorailter Ik kan wel mei tw rooratjl medegaaa en zal met gocdriodan der v B dering iartt punt 8 der agenda thet rooratel tol oadere regaliog der jaarwedde ran den amanneatia aan de Aroodschool roor Ambachtaliadao aao de orde ilellao s Wordt aangenomen Aaa da ocda ia na da baaoaatiig rta aaa amaaaaoai Benoemd wordt da bear H A Toon mat algemeene stemmen Wordt rerTflIgd D BURGEMEESTER ran Oooda brengt by deta ter keunia ran da belaagbabbendett dal door dea bear Directeor dar Directe Balaatingen ent te Rottardam op dan 16 Decern bar 1896 azecntoir agn rarklaaid Twee Kohieren dar belaating op bal pareoaael dieoat 1896 97 Nes 8 en 9 Dst voormelde Kohieren ter iororderiag ajjo geatald in baodeo ran den heer Ontrangar dat ieder dia daarop roorfcoml rerpliaht ie tgoen aanslag op deo bg da wal bapaaldeo vaat la voldoeo ea dat hedea iagaat da lar mgn van Drie Maanden binnen walkaa i reolamea behaorea to worden ingediead Gooda 18 December 1896 De Borgameaslar roaraoand R L MARTENS uargerlUks 8t n t Baeawtik GEBOREN I Jao ouden J Slontbait i A Varborg Hoordrooht i OVERLEDEN J da Orool ktitrr n K van der Heijden 34 j Advertentiön Beden orerlead na roortian latijn ran da B U Saoramantaa der 8ta rauden in het St Calharina Oaatbaia te Oravt onta geliefde jongata Dochter Zuater an Behnwdtotler JOHANNA HENDRIKA PETRüNBLLA HARDIJZER in deo onderdom ran bjjiia 8ijaar Uit al ar naam Wad A BARDIJZBR vaa DBi BaaoK Ooiuia 15 Dec 1896 VoUtrekt etnujf kennügtvwQ èm Legerdes Heils LIGHTBULDENV M llSTELLIi e PK UiViK IHÏOR U R C ATHEW5 § j fc TRIPLE OXYIIYDROGER PIIOJECTIE APPARUT u de Zaal Réunie iulc lliii Treffende Liedeivn en Solo i Ondertterp Een Reis rondom de wereld mei bet TjEQER DES HELS Nog nimmtr Ifederland verUxnUt T0EGA14G ÏO US SO et en i AANVANG a onr a aroiidi PlaaUbilM ten rarkrggbaar hij de Officiaran 1 Hm hete oaeelualalyliate ea s Jg makkslTks sfOstsmldOsl l r i iTflV MTOoraldaaHsanKioda UKp la da Apprstuur ran C 8t PK lerlla iaatltMr M J Wliijoo naam vn fabrlaluiiwrk tV MWM iotomatlsehe Tallen roor mtl n k I 4A viwjt ntataM ff I Si vnpr lorran kBhh rI kh n ut k ft 1 v n n trttnt4nnnA MimUr tnaslcht Wi M ratMn nMMn f dwMDd ti ani in aon nwibtittallcn alrh VKnt lbi wad r np liMt n til t At tttlnaM reuk nat Verkoop tagtn tOAaaniting r B het l idrB of MuiUr nmtiovr Verzenuiati erkaar OdMuwndU HMtMbaMf S li b r € tmmm m m M Z T rt tgwtf it