Goudsche Courant, maandag 21 december 1896

Mevrouw BONTE FLUWEELBN SINCEL a 609 VBAAOT togen 1 FEBR een Dienstbode No 7153 Maandag 21 December J806 31Aste laargang Een ware Schat TOor de ongelukkige ilachtoffers der Zelf k i i L Onanie en gehf beroemde werk 6011MHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken boTlekking Onanie en geh me nitepat De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regels k SO Centen iedere regel oMer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenti8n tot 1 uur des miAi GELD leen aangeboden uu iedereen mito goede borgen Toonutuchton of leierentieo Minderjarigeo komen niet in unnierking Briefen innco onder motto üti oc h Algemeen Adrertentiebnreiin ide Adelur On CoettkKide 66 Amterdam Geen Ch ijs Haar meer nHNra DE NIEUWE LOSDON doet de Kmie hnren binnen enkele degen rerdwgnen aeut het haar glanzend en ucht belet het wtrnllen en neemt de jwlletiea tW het hoof Kiekt ep lea knla ran en fUconj I siroit Verkrygbaar in tacou ran 1 80 £ ƒ 0 8S kg I jC 2Wtabr de Papiermolen te Ooui a FBANSCHE STOOMVIEVEBU Ofcraisele VuMherlJ TAK H OPPEIMHEIMEB 19 Kruiêkttd Baiterdam QebreTeteerd door Z U den Koning der Belgen Qoofildeptt Toor QOUOA de Heer A VAN ÖH Az SpeeialiUit foor het etoomen en Terrenran alle Ueecenen Oameigsrderoben alMok alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting TOor het etaom n tan ploehe manteli teeien bont ene Gordjjnen tafelkleeden eni worden naar de ateawite en laatste methode geverfd AUe goederen hettü geetoomd of geverid ordea oniehadel k TOor de gezondheid en Tolgani itaal bewerkt Wegene nitbntdiag der fabriek zSn de prgnn 25 gedaa Te itoomen go derea ale nienw afleTerbaar i 8 dagen te JEJtïefcJJoederen in ene week Koninklyke MaebfloaleFabriek BS im mr rjBr f H N vunSbhaik Co gaTeatigd te rOravenhage MtpplerttraM en Mte nabg de Begenteeaelaan Eoieveranciers Tl Z IC den Koning vanBe S INDIBNGijïOfiST gfebruikt de SÊÊTa Alterwegc kekrooide tmt VrrrldlirroinidrSuperior DRUIVEN Borst Oonig Extract MELIANTHE FLACONS Tan 40 CU 70 Cta en t Terkrggbaar Hg F H A WOLFF Drogiat Markt Qaula K 4 Ti MILD Veeretol B 126 to Goudt A BOUMAN Uwrdreda O KATKLAND BoiUop B T WIJ Oudma cr tingen ZDr Retau s ELFBEWARIi iG Bollandicbe oitgaTe met 27 a b Prgt 2 galden leder die aan de reracbrikkelgke gevolgen Tan deie ondesÊd Igdt moet het leiÈen de oprechto leering die het geeft redt jaarlgka duizend Tan een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerItge Magazin to Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending ran het bedi ag ook m poitzegeifij en in eiken boekhandel in Holland FDIKE OUDE ♦ m SCHIEDAMMER GEHEVEE Merkt NIGHTCAP Verkriigbaar bg M PEETEB8 Jz NB A U bewiji ran eehtheid i oaohat en kurk iteedi roorzisQ fan den naam der Firma F HOPPB Printenips NOUVEAUTÉS WU Tenoeken de Damee die one ftOla treerd modealbum Toor het Wliit r l loen nooh niet ontranfan hebbeB dn w lUen aanTrwen aan JULES JUJIZOT P rirk HetielTe wordt dan omgaand gpatla fpanoo toegezonden BestellinKen Tan af ts fraaia TrU Tan alto kost n aan huis met B TerhooffTng W pé iai Mbir 11 liiiidui 1 1 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 Geuda behalTa ZONDAGS en WOENBUA S Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Uroja bedrukt by L BIUNKMAIS ZN Wn is da baata ia VHl Btwomatiek Lu t0K t Jitlii pyoMi kortom feiffi Aaterf ah Expeller Ifit laaetkMMlMlllautewaadeiitagea g llT AilMffiUlxpdlef If It Boat du et hi Mer luiatau = Aikerltii x HillerT Fn a BO eaat 1i oaat flÜ dt lla sk VoorKaodao ia de meaate Apothekea en bq t A aRiaktar Oa la Botleldam Te QOUDA bg A WOLFF Markt AU4b en DS LAAT en TAM BON apotheker Markt eoiida Drak van A BKINKUAN k ZO ON I Stoom Antomatisclie WaUen Ueelfabriek Amenfooii 1 I Voerbrood wotdt urooundccli aa ie faatt eo krachtijile joorlea rpgj ea lardar I Taa itakjn lar ladan eii andera zuivert be tandd6 UT vervaardiKd ii hierdoor een I uei foedzaaiB i ezoad o etnalieiijk voer ea seer oedkoo verkrijgbaar l i Eg 1 I 8 ot en 3 Eg ie et deze gewiohten behalre van kantbrood I worden gegarandeerd 1 I Gewoon Roggebrood ordt eoader eeoig vreemd bi aM t l gafabriceenl u I I dan ook buiteogewooD hetrtljk van rmaak reer gezoud en roeduan en verkrUgbaar I 1 Eg e et 1 Eg 10 et a Eg 13 et 4 Eg 26 ot en 6 Eg I a9 et deze gewichten behalve van kantbrood worden gesa II randeerd I I Zoet Roggebrood rordl mei de lijaaie ivarte tafeliiroop vervaardigd ii bgzea 1 I der heorigk van imaak en verkrijgbaar In gegarandeerd gewicht van I1 Eg 12 et I I DultaChS Broodjes van 27 ot worden alléén mei onverralaokle volle baala I I melk vermengd en tmaken overheerlijk I I Geraspte Broodjes van 2 i et lijn onovertrefbaar kaeilgk van nnaak en I I epeciaal geecbikl om bij diners te gebruiken 1 I Prima Tarwebloem wordt van de t mte eborten tarwe gemalen en bijzonder 1 I aanbevolen voor bet maken van ptnnekoekea tulband pap enz ea ia Verkrijgbaar 1 Eg pakjes van 9 et 1 I Onze prijzen zijn voor allo ptaataen gel k en OQSe dOpÓtbOUderS mOgen dllS I I nergens meer verlangen dan door ons geadverteerd wordt 1 I Veranderingen der prijzen zullen dan ook eersl door ona geadverteerd worden I Onse artikelen zijn alléén verkrijgbaar bU onze depothoaders I I welke te herkennen zijn aan de met de fabnekatiteU en den firmaaaam W H MELK I blNG besoliilderde depütborden en wagens I Voor de redenen waarom wU aan eene billUke verhooging der 1 prijzen de voorkeur geven boven kleiner en slechter maken 1 verwijzen wü beleefd naar een der advertenties der twee vorige I weken 1 SPAAR B IV HmPBA K TE COIDA HET BEfilTlIUR maakt bekend 1 dat de laatste Zitting in 18 6 zal plaats hebben op MAANDAG 21 DECEMBER 2 dat de eerste Zittinpr in 1897 zal plaats hebben op ZATERDAG 9 JANUARI J dat tot bijschrijving der Renten over 189 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal in het Gasthuis van DINSDAG 5 JANUARI tot en met VRIJDXG 8 JANUARI 1897 telkens van 8 9 f des avonds Alle houders van Spaarhanhhoelye morden OPGEROEPEN om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze by terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden Bti BtttuuT voomotmd Dr W JULIUS uoanununii VoortUUr D ROTTER Sen etori MAQOl a van 16pCt tot 24pCt Biwitm BouiUonhoudetfle SOEPEN in CAPSULES zgn Terkrggbaar bg de Firma T XjRBBAS Gouda Voor engros bij PAUL ll RI Anslerdam o Z Wimrbtirgwia 7 Firma Begeer Welter FINALE UITVEEKOOP A Contant met belangi ijke prijsvermindering KRISTAL GLAS AARDEWEER Uuishoadelijke ei Laie Arllkelen Gebr Stoll werck s Chocolade en Cacao Dcetmatige door ile niouwnto uitvindin n op machinaal gebied rerboterde nbricaÜft eu uitïdmten pibriuk in i e en fijnste c run Is toIToii f srandeerei Icn verbrmter van Stollwerck 8 Chocolade en C u m eiMi Manbeveienswaanlig fabrikaat nauwkeurig bëantwoordtwde aim den inhoud der resp Ëtikntten De Jiiriiia bciiaalde 87 Brevet als HofleVera iplcr 44 Eore Olploma s gouden enz Medailles een bowga fan uitmunlend fyn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous Tona déwmons nns liwtallle Cer première elMme en oonsld tloi ae votre excellente flabzioatfon da Ohooolat bonbonn varies eto etc StoKwerck fabrikaat ia Terkr baar bij U H Ojnfiseurs Banketbakkers enz eni OeueraalTertegenwoo diper wr Nederland JidinK Mattenalodt Amsterdam KalTe tTaat 103 BINNENLAND GOüDA 19 December 1896 Door de politie it aftog houdeB e D miodeijarig Beiija dafc our de oaderlgke wuoiug i l B g ii OTergflbrftcbt Door den Raad dar gemeente Waddtad VM werd UD mej M vao Klavareo tdasr op hear verioek eerfol ontelag Terieeod oodrrwguree ia de baodweriieD aan ncboUo D en B Ot landbonwer M t D te WaddioffaveeLs vond Vrgdagmoiyao een paard TardroDkvD in da iloot leggaa Wagens oadardom liep brain MO laag mogelgk baiten daar baoï slscbt rorteerbaar meer roor bem wae Men fti t dai konde eo gebrek bet b est ia een vtaaff Tau wabfaoup eaa eiad aan zga thaoi toeb loo trwrig laren daden makeo D nitalag dar exameas in boekhouden en baadalicorraipoiidf ntie voor de practgk v amegp de Veraenigiog van leeraren in bat boekbondeii il aldot boekbooden 72 eandiddten gaalaagd de beerca C K Albara B J fia ar J B Blankenberg M Blok D A den Boaaterd B J Borgbolf W P Broeder J H Duisend Sr B E Fokka Jr B Qmiimano J B Haewsliog G F Koek Jr J Kagk Fzo Q K Meijari J J M Noord r liet Jr C OortgiJ Di J BiogaUag J B 8aiiit ti Bpan Jerdt F Sparenberg H L Toiuinga F J Weltenbach J M Wertbnim an J M Wit man van Amiterdam W ran GieuteD rau Utrecbt J Mayer ate Alkmaar J MicbnlH van Utretht C M d tiopg Tan Ulrecbt A Snellena Tan Utreebt O M Sooif Tao Weituan en H F Stekelenboi ran Utrecbt RandelMorrMpondeatie in de FraDsoha laat geslaagd D J an Amitel en G vao Donaelaar aa Amiterdam roor de Ragalicbe taal maj M WiJB n P Scbrauder van Anaterdam M tt meldt oit Amotardlam Giatararond omicreuki 6 uur werd in da vaa ËegbeoNtraat ter hoogte vin perfleel no 11 door e ne dame die daar toevallig Toorhu kwam eeoe Trouw op atraat liggende K Tondeo Mn kleine jongsn wiak te TerteUeo dat óf tronw TOor bem uit gaande geTBllao was weder waa opgeataao nog eenige haizeb tt TOortgaloofWD po toen voor ia tweede maal cbqabaar bewsalalooi waa B8erg zegeD Infcoiicben aobuot bet gevat knea reedi door aAo ander Toorbgganger 0 gemerkt ta lyo die bg den kakker in de baart hnip ging balen Man darbt Bog alecbts aan ene flauwte entractitte hol liehaam ovpreind ti helppn tfi n efk til LiL LiiiUi M flillilIlM Waa het wonder dat da twaaraioadii lMid van Dora dageijjkt toaaam dat sg terugbeafda voor dia vij Bdige wereld en uooit meer vsn bsw booras oieta an kaar wi ten witde dat zy er nog aUyd hare Tanden bleef iiaa en dat zij mat geloovan k n aso den Trad au het gelnk weUe Yerane hur Tuonpïagelde als ia de toakoaist roor baar weggelegd f lij had 4orendi D ook sog een beta en graad voor haar wautiiuwen aan dia toakomat dan de donkere fOorstaUiogea welke baar ontstelde gtest mat rerdrjjven koo Hal kon geen geheim voor haar biyran dat met het inheohtenis nemoa van den mnordentar ea den dood der gravin Maerau nog nist allen overwooDW wks vat eea schaduw op haar leven vrterp Baron Bruno had niet tooals hij iioh hsd voorgesteld na EJ na teragkomst van lijoa reis rmtig dan loop d saken kunnen afwachten de oude onrnst en waaksaamhaid kwamap weder boren to o de voortgang van bet proces m Breitcofeld ooverwsobt en oeas klape op loiderltDge hinderpalen siuiite waarop men Toorat wijl ook Begine ten laatste gevangen genomen waa die in hare tpoedelooabeid geüud scheen alles ta bekennen het aUenainst gerekend had Er moeit ena rerstandhoi diiig mat de gevangenen bestaan wdke mm lelh met da maeat mogelqüc moeite niat p ket ooT koB kontii elke Mea to h mar al rcbter dat de kUeren der vronw geheel doorweekt Tan blord waren zg waa eterveod alecbts Moige sachten wrongen airb nit de ke l De bewoner van peroet l No U stond toe dat men de Trouw bg bem binnen brncbt hg de twee in de Van Ë henstraat wonendti geoeasbeereo dr Papers en dr ran Co rerden werd aangebeld dr an Goererden spneddi sicb naar de slerT oda ea voad een difp wonde met een puntig smal wapen aan dei bale dicht bij den si bouder toegebracht u igue tegenwoordigheid gaf de ongeMM kigedfii geest Zg was seer eei oadig in bet iWHri gekleed eo droeg een tollan mnts bg sicb fu koippatrouen soi dat bet itacktoffer der mis daaa waarachgnlgk eea dienairam je is Waar sij t bnis ba ourt waa der politie diep in den nacht nog met bekend vruobteloos werd in d ï banrt narraag gedaan De bloedsporeu op straat igt over den afstand Tan eeo hnia of tien to volgen eit e ndigea bg den trottc irl aD4 waarachter mu DOg oobelüuwd stuk gronds ligt dit terrein is met sorg doorsocfat maar geen btotidiporeti Z in daar gatondeo de aanslag is das wa r srbtjolgk in de atraat zelve gepleegd Man vermood met ean uiting ran krank smnigheid te doen t hebban immers twee weken geleden is etn aodar dienstmeinje in de Alexander Boersstraat alioo in deseUds boort door een langen swaar geboawdun tuan aïngeTalteo die baar de woorden tOHVoegdfl Daar beh JÜ ook wat Tan me Tbnis gekomen ODtdekta sg dat baar een wond lo den srhoadar was toegebracht e alechta enkele da en geleden heeft op de Prins Hendrikkade dtselfrlu maa weder een dienstmeixje aangevallen looder ernalig geTotg De jostitie tast das met volslagen in den blinde Bet tgk der Troow is OTorgebraebt oaarb t politiebarean op bet Leidsrbeplein waar d boofdcommisaaria tan politie da heer Franken da leiding tbo het onderzoek op zich kwaot oemeo Da reeherebeors ffiagen banna oasporingeo terstond aaa voornamelgk ïa de Warmoes traat en ill de Nes Qni sigonlemeiit dsV Terrnoorde laidt mifld lm8tign lengte dookerbload baar tWHrte jnpon met witte stippen zwartw mant Op het igk werd een geoden borioge en een tak doek gemerkt B gevonden Uit Haarlem seint men dat de beer D W Kie it die in 1894 naar bei krankzioDiuen gesticht Meerenherg werd overgebracht aldaar is overleden Naar men weet uit A vale iDgexogden Btakkeo in ona blad eb de interpell itieStJilmnn in de Tweede Kamer w rU te goed kon suilden uit de geh el t randering van heading der tot nog toe soo gedweJ Reguie dia in plaats van nederig en berouwvol te blijven met tartende hardnekkigheid alte schuld begon te ontkennen Kn dat was nog niet tllss Kene vreemde aaaEiealijkc hand seide de bejaarde president van de raehtbank tgt Bruno sobeea zich ia het proces te mengen die alles wal voorheen reedi nUlekt was geworden weder io het donker soheen la hallen ea het er in het b zon ter op sobeen loe ta I ggen nils bakenteDtasen voor nietig te doen verklaren wanrdoor de medeplichtigheid der oude gravin MsHran aan het Hebt waa gekomen Daareniegey kwamen sr allerlei geruebten in onloop allerlei öngeloofetijke besakuldigingsn en aanklaohteo werden ar t berde gabrao it uit het vroegere leven van baron Bruno Da aanleiding tot t oo rijfndige verhouding tot de overige leden zijner familie zijn verfalqf bij Arnold von Bagenbaeh ie Uerkenau het behaer van bet vermogen sgnerpnpil de wijze waarop bij de aan heai toevertrouwde weet had doen opvoeden alles werd in een vnlioh dag licht gesteld De mente van die beschuldigingen ea insinoatien werdea aanstonds als loutar verziosels verworden ja kwamen wql er nog getuigen nit dUa ouden t d optraden geheel ten voordeele van den ouden Bruno uit Hot testament va Arnold niet echts werd nogmaals herzien maar ook dat van E ae zuster Laanore waarin hij tot erfgenaam benoemd geworden wm doch hoeveel moeite men zioh ook scheen te geven om een smet op den onden Bruno te werpaa hfj werd betreffende het beheer Tan de goederen züaer pleegdcehter volkomen ge btfiBMlid Sa losh sendan ü die iasfaaauin in den laatsten tgd beweerd d t de beerKtatiU ten ooreefate in het kraoktiuoigeoge ti kl i opgesloten Zgu laats tersoek ami dal Minister van Binneolaadscba Zaken was aa onpartijdig onderaoek naar sgo geestMtoestspd in ta stollea sTel et bestuar van de afdeetiog Latdea en Oéttrekea van de Bollaodaohe Msatsvihappg vat Lardbouwc heelt tot gadepateer a Slaieit vai Z idHo land het vrrtoek gericht te bepi ot te doen bepalen dat stiereQ die voor aeèa bflkrnuing io aanmerking kernen mat tuHtKnlina moeten sgn ingeapoten ten eiud e ftigaa waarb rg ta hebben dat ds dieren niet U 4pod sgo aan taheronloae Dit orioek igadaaa omdat de Provinciale Staten ten mtda Terbateriog ta krggeQ in bet rnndvearss dit jaar besloten hebhea jaarlijks 14 prell 9 tan f 150 oor slieren boven den leeftgd va 1 jaar en 42 premiën ad f 100 Toor pilifstieren uit te loven x Onwerkerb mq dea Amstal heaU en kraurig ongeval plaats geTOodea Twaekn ehts Tan den keer van Kkbom braadstoffisnhaadelanr te Zeiat waren aldaar met hno schuit aanwsiigom turf te lade Zy sliepen in bek voorondw der Khoit en hadden ia het Maapvartrek Mor de koa een potje koten geplaatst loader mpr voldoende tachtververaohing aorg ta drajeo oM des morgana de sehau geiloian bleef tr sniks de aandaehf en ward da root geopend men roud ti en 2 tgken door koleudamp gestikt De oa ste deier knechts was 23jar n en sleebta 9 maanden gehawd de joogate een jongen van 14 jnreo ood Da on teitenis der jonge vronw eo der ondera last zich denken Beidsn waren tegen ongelnkken verzekerd Bet Boog Militair Gerechtshof beeft de drie offipiereo beklaagd vao mishaadeliog van den iKspeoteur van politie van der Sohrteck o den Hvood Tan 6 Joli in de Warmoeestraat t Amsterdam niet Teroordeetd lot gevafigrins traff o van 6 en 4 maanden maar den l hpklaagde J J S ot 5 weken eo de beide anderen M J S ea G J BI tot 4 wekaa gevan geniest raf Bigkens een beriebk in de Z ilnng des Va rt ins d ntscber Bi eobaho Verwattnngen is door de te Weenkn gebonden Ëuropeesche spoorwegdien t regnling confareotii o n ht t door de Belgische taats poor wegen ter sprake gubraeht voorstel om deo Fraoscben epoofW tgd met de i zonetgd io overeeostemuiiog ta britngon aitngenomtn ea is he loten b d hitone werking vwi gemist hebbeu en np het eervolte karakter des ouden mans op zijn optrMltia lo bet bywader in dete laatste zaak den moord van D ra betreffende een onverdieoden blaam geworpen en miisohien zeer onaangename gevolgen voor firuao gehad hebben waren de rechters niet ha te versiandig en verlicht hu te eerlek geweest n zich te laten omkoobeo of misleidea Al die geheime iovloen al die openl ke en bedekte pogingen om de schuld van de gravin Meerao op Bruno over te brengen kwamen door de schranderheid der rechten op niets ui zy lieten züth niet op het dwuispoor brengett Deo oui eo baron viel alle vwtrouwen en alle deflneming te beurt waarop zijn karakter met reoht aansprsak mocht makao En toen de sterke man eindelijk plousling uit de gevangenis verdwenen was zagea lyiis reebten in die verdwijn ng met eea vrg laat gebruik maken van zijne kracht waartegen zelfs de ijierea stare zijner gevangenïi met bestand wsren maar zg ugen er hulp in van eene zyde die volgens de heerscherids raeening te hoi geplu st was om aan terrolgiog bloot te staan In dat alles werd het den ouden baroa en ook Bobert voor zoo ver hij or kennis van droeg duidelijk wat roor den laaliten alihant een raadsel was geweest De gravin Leonora had nadat zjj vsn hsar eersten schrik hersteld eaa den strfjd tegen den oudea Brnno voortvezet niet zioseer on den wit van 4e nagedachtenis barer moe Ier als om haan zelfs wil wijl zij zelve begre p dat z fe diep a da oude kuipergan en miadadsn barer moeder betrokken was geweest on te kunaea hopen dat baar naan sist p eme enasn aaa wfjss la het preass Tan da regrerJDgen lappeo te doen om lu alle da dienairegeling betreffende aaakoedigiogeii de nniaaowgsiug van O tok 24 ia t roeraa 8tftteQ Oen rul 2a Kimie ZiUiaff t d Vrgdag 18 Deoembar Hek WateratMisdebat werd hedaa foortgetak Aan den beer Moewing verklaarde de Mmiskar dak het wetaoolwerp beirefTeude de varbitdmg van L mmer met Joare biooenkort bet Depart meat tal Tvrlaten Het raDtaleoi soonahot voiir aaiileg van een paarlentram Benga oGaldarlaod Vorëen werd alerk ketlredafi do r den beer Van Karnebeek als een gevasr Üke preoedeak daar de saak Tan saiver loeaal belang is maar werd kraehtig verdedigd door d o beer Borgeeins en den Minister ea teo slotte aangeoomen met 70 tgen 8 ateoiBaa Mek ign ambtgenook tio Marine aal d iiioister overleggen iu boeTT aao de betaal neringen van de vtseobrrg kas worden tageuioet gekomfo la da havea te Nieawtdiap waarop nde heer Staalman weea De heer Kolkmaa vroeg maatr folea tegen het onttrekken vso catmeieren aan den Rijn terwjjl de heeren t chaalsma eo Saeenge aaadronifen op dfn jjk Tan melkemmers De minister ion hieromtrent een oadarseak io aiellea De beer Van Reriiwyk klaagde ceer optekteltjke ver waar loosing der mga eonMaaies in Limbarg door de Deitaehe coneaseionarianen Da beer De Ras Troeg eea beftiaaihg OTar de ni owe rooorssie aanvragea De minister erkende de wensebelgkhaid van wetshersieniBgi maar sa lal tijd koeten Det serleemn van nieuwe ooraasilo is ia onderzoek maar etseht voorzieht heid De beer Pytterseo staiSe een notie voor v rklarende dat dwingende wetsbepalingen noodig zijn tot Terseherp ng Tan bet toetieht op de boter hoofdaaketpk op die TOor hek bai tenlaiid Destt motie lal lat r worden ebandeld list oor tel tot het maken van een geulogisrhe kaart word ernstig bestreden door deo heer Heaneqnin Ook de heer Lnli achtte den tüd er voor 46 jaar de kosten andcrball millioen te bnog Nageiiaao mnek worden of het doal niet spoeiijgfr en goedkonpor kan bereikt worden Hg stelde namens de eonimtaHJe van rapporteura vo r om deo post ie Terandereo in voorbe raiding a roor de samenstelling der kaart t 500 Ut amen tement werd aaogeoomed met 79 t gen 6 strmmen Bg h t uor tel der heeren BoeUerls e om eo fegeennir cnmTni o r Am P ü rhe E iRing tot moord op Dura genuemd sou wordaai en oude seer hooggeplaatste vriend had zooalS w i haar mat een enkel woord tot hare noeder hoor den zeggen ti h baar eo hare dochten op eenmaal harittBerd ea M eeu geneigd ta tgo althaea Coastauoe eens gocdX positie te versekereo en dat wse juist io dans lfdnr4yd gewaad toen da gevangene I in Breiteef ld zulke voor haar en bare moeder ge vaarlijke bekenleniasen allegite waardoor da beaehar i mil g van dien hooggeptaatsteu persoon terstond eea i einde dreigde te asmea Het sprak van zalf jat Leonora aao eeae vsrbla ianis met Bobert boven alle andere vooruitsl tMvoor uslanLi de vwrkeur gegeven zou hehliea wijl tij iuiu t oien al spoedig had ingszlep dat hars hoop daarofï ijrilkl was bad sg cieh zoo veel ijvsrigwi III de armen ma dien manktigen besohervfr gewor pen eo z jne hulp ingeroepen in al da omstandiphedea welke z bem op hare wyse wut voor ta stellsB Het was haar zelfs niet swaar gevallen ook de an drre leden der familie en bov nal het hoofd een baar geslaeht den broeder harer moeJer voor hare plaanen te if nen hoe bepaald hij zich ook voorkeeQ tegen du gevaarlijks iutri uea zÜner verarmdefanIHe had verklaard Meer en mt er i aa het Laoaors gelukt de maatreKelen welke Kruno in de saak raa dimmoord genomen had als beleedigend voer het geslaekt von Hagenbaob Ie dusn beacfaouwsn Dat Brnno door zUae plotselinge koatst en door de woordenw ke hij de oude gravin Uesran had to voegd haren dood vrroorzaakt had dat bisef men fai da familie als een geluk besebouwen