Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1896

BRAKD en WATERSCHADE 0F Alle s moet weg Wegens de dezer dagen te verwachten Verbouwing zullen de nog RESTEERENDE GOEDEREN tegen ongekend LAGE PRIJZEN worden f i lïll ® Hagazgn De Stad Fargs w A PINO No 7153 Dinsdag 22 December 1896 358te tlaargang MD8IIHE mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitsondering van Zon en Feestdagen De pr ja per drie maanden is 1JH6 franco per post ƒ 1 70 AizonderUjke Nommers V UF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst nm 1 6 regels k SO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letten worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur das midd p Ut r 1 20 per Fl 1 00 1 50 1 25 I 180 1 50 2 50 2 00 n Syroop Punch Aanbeveletia Slotemaker Co Leger des Heils LICBTBÜÏBEKVOOttSTËLLl G Tl OIVIN DOOK KR C MATHEWS F B o 8 TRIPLE OXYHYDROGEEN PROJECTIE APPARVAT m de Zaal Héunie Treffende Liederen en Solo s OiuiM ieerii ea Keis rondom de werdd met bt LEPER DES HEIIS Sog nlmm r in jr lerte I veHwmA TOEOING 10 t to r fn ƒ 1 aanvang 8 unr ondi Pl at bin t tm terkryglwM bj d Officieren FEAirSCHE ST00MYEE7EBU imisek WusoleriJ TAK B OPPEKHEISIER 19 Mr Hi Botterdam MaéSuri door Z M den Koning jT dw Bdges HooHdepit Toor GOUDA de Heet A Van os Az 8pMi Utelt TOOt het itoomen en TejiT wn 11 Hentnen D iaeig rderoben leook tl Kindergoedenn Bpeeial inriohting oor het ttoom n iMhvmuitel veeren bont e Qord nen tafelkleeden eni worden nwr de wswite en iMtatr methode gererld All goederen helijj gestoomd of geverfd worden OMohidelgk Toor da geinudhud en Tolgani atiAl bewerkt WegtBi oitbieiding der fabriek n n deprihmi 25 gtóaald Te itoomeB goederen alt mouw aüOTOtbaar ia t A i to T T n goederen in eano wa k STADSJDZIEKSGHOOL OPENBAAR EXAMEN op MAANDAG 21 DECEHBEB a ten l nor namiddag en laTonda ten O i niir in de Zaal KuHtTmix der Sociëteit 0N8 GE Opening der Zaal arondi om S J nnr De Steritari P J H BROÜWFE Kpninklijke MachlaaleFabrlek DE BDNIB BL0£11 H M vsin Schalk 9l Co gereetigd te tOravenhage tieppler trtuit M en 9 naby de Regenteeselaan Hofleveranciers l U den Koningvan België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de d TA Allerwege bekroonde V rreldlitroi nidrSuperlor DRUIVEN Borsl Bonig Extract iMELIANTHE FLACONS tan 40 Cte 70 Ct en i Terkrggbaar hg JF H A WOLFF Drogiat Markt Oowia X B TiN MILD Veeratal B 126 te amh A BOCMAN Uoordntlit 3 C RATBLAND Biulcap B T WIJK Oudmater Hennep Enveloppen 2 2 S0 en 5 de 1000 met Firma bedrukt by A BRINKNAiS ZN Firma Begeer Welter FINALE mTVERKOOP è Contant met belangrijke prijsvermindering KRISTAL GLAS AARD WfRK Hnishottdeiyke en Luxe A rtikeleo Stoom Automatische Walsen UeelfabrieL Amersfoort Voerbrood wordt grootendeeU vaD ii beste ea krnohti ite toortea rogge üd rerder I au slukJM tarwe Mdeo en andere zuirere bestanddcolen vervaardif d i hierdoor een zeel Toodznam seaoad en aniaketük roer en zeer ïoedkoop verkrijgbaar IVi 8 ot en 3 Kg xe et dezs geislbliten bohalire van kantbrood I worden gegarandeerd 1 QeWOOn RoRgebrOCnl wordt zonder acnig vreemd bijmongtel gefabrieeerd ia I dan ooli bii tengewoOD heerlijk van maak zeer getond en voedzaam en verkrijgbaar I Eg 6 ct 1 Eg 10 et a Kg 13 Ot 4 Eg 26 ot en 6 Kg I dO ct deze gewicbten behalve van kantbrood worden gega I randeerd Zoet ftbICgebrOOd wordt met de fijnste zwarte tafelairoop vervaardig is byzon der iiooriijk van smaak rn Verkrijgbaar In gegarandeerd gewicht van 1 1 1 Kg 13 ot DUitaCbe Broodjes van 2 ot worde allcóu met onvervaltolile volle beste melk vermengd ijn smaken overlfoerlijk I Geraspte Broodjes van 2 et ijn onovertrefbaar heerlijk van smaak en specioat gesohiltt om bü diners te gebruiken 1 Prima Tarwebloem wordt van de fijnste soorten tarwe gemalen en byzonder I aanbevolen voor het malen va pannekooken tulband pap enz en la Verkrijgbaar I Kg pakjes van 9 ot j Onze prgzan zijn voor alle plaatsen gelgk en ODZe depOthOUderS mOgen OaS I I nergens meer verlangen dan door ona geadverteerd wordt Veranderingen dtr pnJ7 eii Milieu dan ook oersl door ons geadverteitrd worden Onïe artikelen ijn alléén verkrijgbaar bij onse depothouders welks te Herkennen zijn aan ds met d abriekttiteU en den Ijrmanaam W H MBUMSING beschilderde depdiborden en wagens Voor de redenen waarom wti aan eene billijke verhooging aer prtjien de voorkeur geven bovoQ kleiner en slechter maliën verwijlen wij beleefd naar een der advertenties der twee vorige weken Om te vertwijfelen heett zeker reeda menige Dameuitgeroepen wanneer eraanhet moeiiyk lastif vervelend tydroovend hniaelijk Stopwerk p een einde tcheen te komen Dit allea wordt vermeden wanneer men het veelynldig bekroonde en gepatenteerde door de Lette Veteeniging en Doiteche HniiTronwenVereeniging Berlgn aanbevolen de vextroawbaarate bronnen voor rronwelgke handwerken Magie Weaver Stop Apparant bezit waarmede men geheel üelistandig geen enkel Naaimachine bestanddeel alle in huis voorkomende Stop werken aau Kbnsen Li i aUeen spnedig maar ook praohtig ilfHJk ala n uu geieeetd nit kan voeren Pru met proefarbeid en handleiding fl fiO onder remboora ieuding Eenig adita Vereendhna Merkur Commandik MaattchappgO SCHUBERT Co AmsUrdkm N Z Voorburgwal 258 Oooda Druk van k MINKMAN ZOON BINNENLAND GOUDA 21 December 1896 Zaterdag avond ten ongeveer 11 nnr werd braad ontdekt in bet nog niet voltooid poitkantoor t elk doordat de post en telegrafie yaraeni worden vergroot moest worden Spoedig wa de brandweer aanwezig en werd water gegeven met 2 spuiten Naar men ons madedMid gaf apoit No 2 het eerst water De militairen waren met de spoit aanwezig doch bahovfdan geen water te geven Naar men verneemt moet de brand ootitaan zyu door een der kachels gebruikt om te droogea Uet geboaw was vereekerd voor 145000 bg da Dordrechtache Varaakeriog Maatschappg agenl de keer J J ran Galen De Ie lnit kwBrtiarm O G de Blaaw van het 4 reg inf is overgeplaatst van Gondii naar Delft in verband waarmede de bij het 4e reg inf overgeplaatste 2e luit J M S Hogerland nader ingedeeld ii bg bet Se bataljon t Goada Vigdagavond bad op da bovtotaal van hel koffiehuis Harmonies eeue vergadenog plaats van de leden der afd sGonda der Holl Maata van landbouw De vooriittar deelde made dat van ktl P b dbast ar der H M v h ean aekrüvau I waa ingekomen dankbetnigsoda voor de toezegging vaa eenige prgien ten behoeve der in 1899 ta s Baga te honden groote tentoonstelling bg geleganbeid van da viering vau ganoaasda maatacbappg dat van den haei Waldeck een dankbetuiging was ontvangen voor d betoonde belangstelliog bg tgn 25jarig jnbilé als secretaris dt naatacb dat van hat gemeentebeetnnr een scbrgvan was ingekomen dat vobr bet tgdvak van IR Sent 1896 tat 1 Sept 1897 is bapcemd tol rgilBlaudbonwIeeraaM de heer W J Mantehot te Wierum gani Olrum n dat tot zgn standplaats aangeweieli is Dordrecht Vervolgens gaf da vooriittar het woord aan den heer Rogter dia uitbracht het verslag van de algemeeno vergadering te Woerden waaraan bg met den beer A v Veen alsmede afgevaardljide deelnam Het applani dat da vergadering na afioop daarvan deed hooren bewees genoeg dat bet verslag met onverdeelde aandacht was aangeboord waarroor hem dan ook door den voovitter den dank der vergaderin werd toegebrscht Voorts werden tot bestuursleden der afd herbenoemd de heeron A van Veen en D m li 1 ttl ftS Hasr ttrflDi wiit LeoDora h t feit op den roorgnad w pUitteD dat Bruno t h de jiutitia ia do uak iMtrekkeo had sd dat as eno miadaid t en da Mr faa bet gwtMb gesUohl vraartos ook hg bfhoordfl ofscliooD maa kem oTeHgeiii rwda laog ila HU afgeanedttB Ud had baiohoawd At dat oponthoud m het procn d pofingan om d aokuid van de oade Rwia op Bruno xeliea orer t brengen en de ODtfluehiing van dea gerangcbe varen derhalve een gevolg vaa de vereenigde pogiagea vao Leooore van baren hooggeplaatateo bêichermer en sommige teden hirer fsmitie Doch at die vereenigde kuiper ea werden aan het licht gebracht door de acbranderbeia der reohteri aan de eeue sgde en dooreene oahandigheidderintrigeerendeaaelven Zy hadden nametük pogingen in het werk gesteld OM ook d eerwaardige oude baronea Mari aaor Robert s grootmoedor iu bnn belang te winnen en ook haar deel te doeo nemen m bunne samentpanning tww Broio Dooh da oude dame was te reclitadiapen on zioh ter wille van menschen met w e zij nooit op vriendaobappelgken voet bad geleefd en die Qu ia het ongal lt lag tevens tot eene onreobtTaardigheid te ea Brano Ie laten ferleidei Integendeel ig trad nodn mee bare deeloeaiag gtioeht haa luitoada kU pArttj t tn Lwaon u kartD Mi Verweg die beideo miu de tH uri vao ailrediug warea to bnone beirekkiog aftaDauiD Durop werd het woord gegeven sta but beetnaralid de heer i Broawar de Kooiog dieu hei ooderwerp behandelde kKwgDt Ii LaodboBwe waaman wg het fo geode ontlaeoeo A i Dig d eer g evan wordt door kei ter iprako te breogea der kwiJaaDden toeataod ran dea laadboow loo aal ik mg boofdukeiyk tot caaiffe vragen bepalen welke tk hoop dat dia eaaige beepreking aal uillokkeo Allereerit wil ik in berinDaring breogau dat wg niet allaen staan maar oog eene nieawa T ra Diginfi il opgericht nl do Cbriote gke Boerenbond welka vereMDigiog toch niet aal kanoen optradan t pn de üollnndaehe Maitsobappy die ongefaer 50 jaar beataat als eaoe Terbetering ik heb achter gehoopt dat irdar oowr m er kracht lat aaobreogeu om da Uollaudiohe meer ia bloai ia doen toenemen en van baar eei fllaka kraebl ta doeo uitgaan en dat ieder van d ia lid xal worden tan einda de oude prank sEUndracht nuuikt machte ta doeo bewaarheid worden Peta maatacbappg beeft reeds lan hare sporen verdiend om aia een ooantte ver aeniging t worden beachoDwd of voorbggeiitD üet doel dar oianwe varaMiging kan ro ma ioeb niets andara ago dan het waarachtig belang der laodboowera ta bavordsreo daarom geachte leden laten wg in onaa afdeeliog gaen lirMbtan verspillen maar alk het zgne aeggen n ar toa büdra ea om da beoarda toastandnn ran den landboow te verbeteren In da eerste plaau wge ik op de poetadmi □ iitratia daar wg maar e os par dag ooi brieven oatfaogeo al wooan wy aan dagren aaner stad □ in da stadan vier of rgf mul wordt baatetd üoa gebrekkig igo sommig wegaa enkele t a ootMgaaobanr of onrgdbaar evenals da tallen an b BR o die den laudbon wer ergernis geren ale hg daar moet offereo Ook met het leggen tan rails voor trams lauga en op de openbare w en loodat Let bgnn onmogelgk ie da wegen te bergdeo b v tuhBohen da Waaieistnis en Gonda de uitwgkplaatsen heeft men bg de verhoogiog maar heti leak waggetateo men moet maar lieo boe men or beenkomtj iodien de tram ons voorbg ot tegen komt wat daar teer gevaarlgk is Hoe staat het met de veiligheid tcD platte iandr worden wg niet overstroomd door laodloopein en bedelaars die bet ona xeer laetig maketi Hoa staat bat met den vle acbacc na betaalt de landboower niet feitelgk al da opgelden ui Kon bat vee niet in waarda ryien als di Bcgus werd opgehereci an dan komt daar no bg dat een boar die zelf kan stachten nog fW tiende penning daarvan raofvt lietaleo Hoe l tUiLL gBJ I lLJ 1 111 l f BWI hang op en wnr t als leftenparig govaarlykor dan de oude Brano ixM ooit geweoat wai liet baarde overal groot opzkD dat y in het reqneit waarin de geumanlijke familie tod llagenbacb tetien den fiang van het proces protesteerde zich niet alleen niel bij dia familia aansloot maar ook openlyk verkondiitde dat hare meening en die van haar zoon Leo lljnreeht tegenover die barer familie te Hagen stond Dat EttgeniuB de broeJer vaa lioonore geweigerd had lieh net de taak in te laten bad men aaovanketyk algemeen aan jjjn tiekelijton toestand toegesobreven dooh na dien stap der oude barones Marianne kwamen 0 k zijne tieweegredenen helder aan den dag En toen nu ook de verstandhouding aan het licht kwam welke fjeonore met de gevangenen te Breitenfeld had gahonden werd er looveet ontdekt dat de hooggeplaatste persoon fi wiens bescherming Leooore gerekend hsd zich gedrongen gevoelde het land te verlaten en naar ttaat het uut bet paebUtUiliwl i btt met wso ttlgamMQ feit dat die te ho xgn au ts bat ook nlat waar dat dikwöla tosacbon boer on laodbaet n renimeeater staat ao ia dia daar wel jaiat op sgo plaats Hoa staat het mei dit aieiwe paardeokearing wordt den land bonwer voor agn tgd dat hg van bnia noet daarvoor achadelooa gestald Wat dpkt n van al die aanhoadiogspremiin voor paarden merrien en beogatan eu voor het vee wordt nieta uitgeloofd De grondlasten grgpen die niet tot iu bat hart van den boer in de aerata plaats dia sahatting der bnorwaardf is dia niet te hoog met de innerlgka waarde naar het mg voorkomt ign ig drie viardeo ta hoog Is ar nog tets te wachten Tan een Undbonwmi ntstaria en lou hei uiet beier tgn iot afgevaardigden ter Tweede Kamer ie kiaaen mannen die d n laadbonw tar harte gaat dan mannen ran politieke ricbiiogan die onu belangen niet kunoon rrrdadigeo en biermade U Hin ik het een on ander aangetoond t hebban wat verbetering eiscbt Door den heer van Dantijg ward daarop bnldn gebracht aan den heer Broower du KAning die soo flink rerKbillendaargamenttn had alpgeloond welke verbetering eiichao ËokaU dar vragen wt rdgn door dvn heer van Danisig beantwoord en andpren nadtir beaprokea t e heer Brouwer de Koui ig diende hieropvan repliek en gaf Terichiltenda voorbaaldanaaot die irer in den goHi vielen van da aanwaUfon Nadat de Vooraitter de hear Breabaarf den heer Brouwer de Koning den dank ran baataar en ledao had gebracht ging mai tot da gaw oe verloting over Donderdi 17 December j l gaf da Rtdarg kerskamer lEzcalsiort ie Slolwgk hare aerit uitvoering in dit saisoea die in alle ypxiebtan wetgatlaagd mag heetan Trouwens sËxoelsiorc heaft tteida getoond ials goeds ieu gfhoera te kunnen brengen uodat ijj baar goeden oa ini volkomen heaft gehandhaafd Da tairgka toeeohonwera gaven dan ook her baald Igk hunne iogeuoraenbeid door luid applaudii emeni ie kennen De beide atukken Het Testament ott Amerikac ao A Ruijseb aii Iochem Pesa naar Fritx iCentar werden flink vertolkt Ëen reebt gezellig bal besloot dez u genotrollen a ood Vooraeker is bet geaprokeu utt naam van alle aaoweiigtB als wg aSxcelalorc toewensehen dat zg loo moge voortgaan dan vA tg oog menigmaal baren medeingeietnnen een too gaiioegetyken avond kunnen rersobafieo ook omflat de oude baron b na nooii mner rustig te huis bleef en hij toeh altijd Dora s liefste gotelsobap was op wiens bescherming z bet meest vertrouwds on de eenige die wanneer bat hem gelukte de bitterheid over hetgeen hem werd aangedaan ei u oogeablik te vergeten Uora nu en dan aan hare swaar moadig1 droomerijen kon ontrukken en haar de mogalQkheid kon doen begrypea van vrado voor het tegonwoordtga en geluk voor de toekomst öfsoboop die vrede voor het oogenblik nog sooals wij reeds eeidan mearmsleo verstoord werd was toch het ergste wat de rust via bet arme meisje had kunuea veratoren niet tot Dors doorgedrongen Niemand was Ie Stocks met da vlusht van den moordenaar bekend enboowel bet de justitie niet gelukte bem weder in handen te krjJKen too had Brnno met behulp zijner vriendea cijn spoor aau keurig genoeg gevolgd om overtuigd te kannen zyn at ag m hetoadiijachtslot niela meer van hem te vreezen haddaa Daardoor werd de angst van Dora althans niet door nieuwen schrik verxwaard ofsehoon die rust bet arma kind weinig voordeel aanbracht wijl tij onder at da trenrigheden welke haro vorbaeldinKikracbt baar voorepiegelds naawelijks een denkbeeld scheen ta koesteren waarbij zi gaarne verwijlde en al sionden somt hare gedaekteo een oogenbtik b j vroolijkar beelden stil dan wu bet toch niet laog genoeg om een glimlaebje om haren m nd ta voorsrhyn ta breogea en licht te doen schitteren io bare matte b anwe oogea UX voorjaar waa daarenboven siat zoo gunitig geworden als het aaorankel ik beloofd had t tallen K jfi De boomen prijkten wel is wav in bun eerste groen de bloemen waren in knop en hetzaoktagiaa bedekte dt weide want da t van poibentablotiafc Meu schrijft uit SchDonhoion dJ IH Oac Hedeonamiddag had hier eoe indrnkwrtkende plechtigheid ptaata het itofTalgk or r Si hot van onsen algemaan geaobten en hoop erditBstelgken atadgenoot den bekenden niW gever B £ van Nooten werd onder klokgtlat san den school dar aarde toavartroawd Nog lelden was hier by aaoa brgrafaais da daal miog too algameao Sn gaan wonder é ruim 84 jarige eerbiedwaardige grgsaard g noot aller aehtiog eo veten waren fier op bat genot tgaer Triendichap Alle woningen langn welke da Igkatoet moest passaeren waran tair teeken tan daalueming gesloten aa bab ra da vale btoat farwaniaa ao eenige geaoodigdaa bevonden lieh op dan doodaoakkar lal vaa frinndan ao vareardan Uierto behoorde o a eana depntatia van bat beitnur der aVaraeaiging tar bevordering van da botaogeo dat Boekbandals baataanda nü da hearan R W P da Vriae vioa pnmdoql aa J H vaa Ha teren saerataris baidaa ta Aantatdaai Da beer Da Vriaa biald eana treffende en waardeerende toespraak en a n prachtige grafkrana vanwege noemde vereaaiging van walkt da heer Van Noottn atniid wBa ward by dt kransen vaa ditrbaraa an vriaodta dta oant Kfteiyken doode gawgd Na afloop dar pledi tigheid bet okte aan der tonen van dtn ovtt ledeue voor da laatate atr dan galiafdta vadar baweian Uen Maldi aH Bodagmvtat Zatardsgnacbl is hier ten brnlafa £ tMal gtplee bg den landbouwer F Begea ap d Zoidtgde Door bet nitboren van twtt vt tan kelderloik gaplaateta gtars baeft mm tiah van guiten toegang verHhaft tot aan in dito kelder staande gieran kiai waarin ata trooioal mei rSKitn Om dttt kist ta kannen openan moest men deo aleolel krijgen aü een saefttaiiv aiaaoda in da kamer nsaat dia waarin de einaar sliep Ut aeoratatre ia avaneana opangebrokan an uit tin laadje is ontvrttmd f 40 in tptaia en f 20 in unotbitjetUo Btn vitrtal baakbiljetttn van f 25 baaft man lattn liirgan Verder ia uit de Mcraiairt gebaald een Buren bont waarmede da aigooaar wooolgk dtn sleotel Tan de geldkist omdraaide Het is dna niet oowaarsthgalÜk dat da ditfalaf gtpleegd il door iemand die gahtet op de bo tt waa van de hnioelijkn toestanden Uit da ki t tyo ontvreemd 3 pakken efbettn ter gewmaolgfca waarde van ongeveer 40 mille Natnnriyk hoorde nen iu htt dorp vtel grootere sommen notogtn bmu sprak vaa honderdduitend fatodarddtriigdniatDd aatsi doch uit goede bron kan m dagedttld wordt fint liot f i T dft baUe ton oitt t hov n gaat was dasr tu liet iioh ook ditmaal oiet wachten al kwam hü ouder guurder weder eo tcbaarsober ao uetoh a Het wta eohter wek aebiorven kond gebleran de titanwe lueht vertoonde zioh teldtSMB en de zon tobeen voor goed baar afscheid van de aarde genomen te hebben het regende bQna dag aan dag de berges Imta la eea voekttg ea vaal waae gekuld en ket ande jaohtalot seheen nog atatamer en donkerder ta de diepte van bet woud varborgen te liggen dan htt lijne bewoners ooit t toagHcheneiL Dat sombere koude weder eeCsadyi zijn in locd uit op mensch ea dier Ds vogels seM nen nie te wetan of zij als altoos hunne ntSMi zoudes bouwea n hunne eieren souden uitbroeden en lieten hnnne stemmm niet loo als altoos vol juichendvertronwca door bel boeob weerklinkaa De menschen volbrsobtan moedeloos hua werk wlji er niets was dat hun bet loon van hunnen aibttd beloofde Zoo waa bet ahen laag geweeat en het eiAatn staof het ook bedtn niet anden sou worden ofsdieatf ean flanw avondrood den vorigan avond een oogenUlk bet eeuwige eentoeniga gros had afgnMisseld waarna Etchl hier en daar een bleeke ster tUMcbea de door breVende wolken had vertoond De morgen scheen evenwel de betolten van dim avond niel te vrrvuUca want wederom bing de lucht liag en gr ji over de bergen keen Wanneer men tiek rohler niet door dien aeraten aanblik liet aCiebrlkkea maar met een ontvaakaldk hart da aatuar ged slaeg koa het niat anders of men mo t ean verbl jdead ondtndMl met de vorif dagen gawaar werden n