Goudsche Courant, dinsdag 22 december 1896

Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Winterdieost 1896 OOUDi ROTTEfiDAM Aan evaogeD 1 October TUd vao Greeowicb 18 85 1 89 8 60 8 57 4 60 r 4 57 6 4 18 48 S ll 18 65 1 69 4 8 4 16 6 80 KOTTÏKDA M O O U D A 10 19 11 50 18 87 1 40 1 44 9 80 9 40 9 65 10 87 6 17 e Sl 7 86 i 18 08 18 47 7 10 7 46 8 18 9 It 60UDA DEK BAA6 6 ud ZtreuhuiuDMoerkapöUe Zoetormeer ZegiraaTd Toorbarg s Haft a 7 80 6 85 9 80 10 1311 18 11 16 18 16 18 88 1 48 8 47 4 46 6 8 6 64 8 11 7 80 7 49 t S 8 64 9 64 10 8811 2M 7 48 8 47 11 80 18 40 4 67 8 01 10 06 LZ 7 68 8 56 11 41 18 61 6 08 i 8 18 10 15 r 8 07 9 08 11 66 1 06 6 80 8 86 10 8 188 1 8 9 1810 710 4818 11 4518 481 10 8 18 4 176 85 5 58 6 88 6 89 7 50 8 819 9 8810 88 11 8 11 46 DEN HiAO 60U0A Hage 6 467 80 7 43 8 S0 9 1jr9 46 10 1111 8518 881 86 8 44 8 40 4 10 4 38 5 88 6 187 18 7 68 9 889 68 Voorb 5 58 i 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 y Z Zegw6 6 10 38 1 66 4 68 6 30 9 48 Zer M 17 10 43 8 08 5 04 6 39 9 69 Oouda 6 88 7 60 8 1 $ 9 18 9 47 10 1810 5418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 886 15 5 58 6 5O7 488 881O 1010 8i SOl SA UTXICRT Oaala 1 80 8 87 7J8 7 86 8JI1 S8 9 58 10 19 10 67 18 56 8 80 6 46 64 f 11 14 8 87 WMnlH 8 68 7 8 8 18 f 11 88 8 46 VbMkt 8 18 7 48 8 88 9 54 19 61 11 46 1 97 3 08 t Nl r imitenUm f Stopt Woenadag e O U U A A U8TEB0AH euda 87 8 81 9 18 10 67 18 10 4 U iaalMdaa a 8 M 9 87 10 68 1 8 1 18 tJS ttif t If Nootdorp UdaoliradaiB w Blii aw k Knumf en Hafandoip II T B E C H T G O D D i 10 16 10 88 II S8 18 8 3 08 3 68 4 45 6 14 7 66 8 09 9 07 10 84 10 38 11 55 18 84 4 16 6 84 9 88 10 4 10 48 4 84 i 9 86 10 59 11 1018 11 3 45 4 37 6 17 8 88 8 41 9 49 11 10 AMSTEKDAM 80UDA Aliatardim 9 8t 7 16 8 18 9 10 48 8 84 9 58 4 46 U 7 48 9 Qoida 7 88 8 1 9 14 10 10 18 11 18 88 8 48 8 86 8 49 7 48 IM 1U Lul Ooodi Mdgws uit niu DMmt ai oM op 10 17 10 801 11 86 Dfl T r Mr6 iahoad raa den trommal ftli hjpotbektfb n schuldbekenteDiaaen is achtorgeUteD f De dief of dierea hebbeu achtergelateo en cenireboor Oamid4eUjjlE il eea ernitig ooderioek ioge teld De nammers dar gestolen effecten worden medegedeeld in een adterteotie voorkomende in de N B Ot c en het Hbtd f By kon bestait syn met ingang van 1 Jan a I benoemd tot leden Tan den geoeettkundigen laad Toor Zoidbolland dr S J Ualbertsma nu Rotterdam Q F A ten Bosch apotheker ie Leiden mr C H Beot te Rotterdam H P N Halbertema ingenieur te sGravenhage dr A H Pareao te sOraTenbage Ter berordering vma eene geregelde bestelling der by dd naastaaade jaarwisseling ter post komende stukken wordt wederom de gelegenheid opengesteld om brieven kaartjes en gedrukte uieuwjaarawenBchen welke men op 1 Jannari a i aan de geadresseerden wenieht te lieA aitgereikt reeds vau 23 December af ter poat te besorgen De bedoelde stakken lollen ter oaderioheiding van die waarvan de beatelting op deo gewonen tgd moet gasohieden behooren voorlien te ign van een in bet oog vallende wgze over de geheele lengte van het adres getrokken kruis en nitartyk 31 December te 12 uar des middags ter plaatse ran bestemming moeten s jn aangebracht Hat pabliek wordt Teraoeht om zoowel insgn eigan belang als in dat van den dienit Tan de aangeboden geiegenbeid tot vroegeretarpost bezorging by de jaarwisseling zooveelraogelgk gebruik ta maken 3t Ct Doof mej M J Baala is te Amsterdam mat lof bat caadidaat examen iu de klaftsiake latiarea afgal d Dit il zegt De Hnisvronw het eerste geval dat hier ta lande eeae dame in dit rak van ttodie het eandidaatseximen deed Wg hebben wel eene vrojwelijke docter io de Naderlandsehe letteren mej Nytand maar esfle doctores of eene candidate In de klassieke letteren bezaten wy nog niet Bet mag ala een feit van beteekenis worden beschouwd dat mej Baale niet alleen slaagde by baar examen maar ook den boogsten graad behaalde Dat eene vrouw iïq meer bepaald aan de itodie der 6rieksebe aiï Latynscbe talen wydt kwam ook baiten oqi land tot dosver maar hoogst zelden voor Voor zoover wy weten is er geen enkele vrouwelgke doctor iu klassieke talen althans niet ia Europa Mej Baale is eene dochter van den haar L M fiaale leeraar in de Fransch taal san de tweede Hoogere Uorgerschool metS jarigeo earsBs ie Amsterdam Staten Oeneraal 2e £ aiur Zitting ran Zaterdag 19 December In die zitting is na debat met 44 tegen 26 atammen aangenomen een gewyzigd amendement om als eersten termyn der uitgaven toi hoogstens drie ton TOor de beiuoeÜDgeB der regeeriitg ter zake de Ptirysobe teutoon atetling en van de door haar te beooemeo ver tegeowoordigers f 20 000 beschikbaar te sUlIen De b rooting van waterstaat is daarop aangeaomen met 52 tegen 18 stemman Hierna kwamen aao de orde de koloniale begrootingen Da motie van den heer Hartogh betrekkelyk de verrekening der patent en bedryfibelastioft TOor naamlooza veonootaehappen in lodië io afwaebtiog der toegezegde wettelyke regeling werd ingetrokken Onda BO 7 St 8 i0 SAO Hni4rwkt 7 8S B 47 in w tk rk r 7 S 8 54 Ovdla 7 49 9 1 Bsttului 7 7 8 38 IC Bottndui 4 66 6 tS e Oqpdlt B 6 6 8 Ximwnkok 6 14 11 t il 19 ni 6 87 86 Bg de West Indisobe Begrootiog werd behandeld een amen dem ent Pytterseo om een anbsidiepoet van f 4000 op de begrootiog Ie brengen voor e iioleering van lepralij lfrs in partieuliere gestiebten De minister aanvaardde het crediet om ca o qoo rte koloniHle regee ring gelegenheid te gevan itean te verleenen Hy aam het amendement daarop over De West Indische begrootingen begrootiog Koloniën en onvoorziene uitgaven zijn goedgekeurd evenals de middelenwet De heer Donoer protesteerde daarby tegen bet voortbestaan van da Staatslotery Verder werd door de I eeren Schepel en Smidt aange drongen op afschaffing of vermindering van deo vleescbaccyna en van dien op vruchteosappfn De heer Roee ingb vroeg naar de afschaf fi g der rykstollen De minister beriep ticb ep de eischen der schatkist die nog niet toelaten dat deze wenschen bevredigd worden By het debat over deze wet Stelde de heer Schepel ter latere behaodeliag een motie voor om de wensebeiykheid van de afscbsffing vao don Tleeschaccyns in het belang van oonsament en prodnoeot uit te spieken Heden ia de soikerwel aan de orde De hegrootingearbeid is oti door de Tweede Kamer ge ieel en al ten einde gebracht zoodat de Eerste Kamer alLhana rnimscboett gelegonheid beeft al de boufdstukkeo iu deafdeeliogen te onderzoeken vóór 1 Januari zelfs vóór de Kerstdagen Met wat goedtn wil kiMioeoide begrootingswetten na toch in het begin van Jsuuar gereed komen Wy gaan dan ia eik geval een stap vooruit de jaarlyks terogkeerende onregelmatigheid ia op deze wyze nltbaos minder bed nkelyk dan wanneer zooala met de begrootiog an bet loopeode jaar het geval was de Eerste Kamer haar aandeel in dezen arbeid geheel eo al io Februari alzoo in de tweede maand van bet dienstjaar waarin die begrootiog werkt verricht Een curieus geval van slaap wandelen beeft zich io deo nacht van Zondag op Maaadag voorgedaan te Toureoiog Frankryk onder de volgende omstaDdighedeo Te vier uar in den ochtend wrrd een der iuffooers zekere Vandemeotenbroock uit deo slanp gewekt door waohoopig geroep Help help dat ait den grond seheen te komen Inderdaad steeg het zooals later bleek op uit zyo put Hy stond oumiddeliyk op en met eeiiige boren wist hy door middel ran touwen en ladders den persoon die in het water 13 mnter diep lag te spartelen te redden De opgehaalde bleek te zyn de voerman Jules B Toea hy de opening van den pnt had bereikt seheen by uit een droom te ontwakeo De noodige zorgen werden aan hem besteed met bet gelukkig gevolg dat by spoedig geheel was bygekomen Htt eenige wat hy niet verklaren kon was hoehy by Vaodemeolenbruck was gekomen en in diens put was afgedaald Hy heeft dat alles slapesd moeten doen en is pas wakker geworden toeu hy in aaoraking kwam met het koude water By een familie ia de Maasstraat te Rotterdam werden reeds sedert geraïmen tyd in alle mogelyke kleediogstukken iu fijn tafeU en linnengoed gordynen kortom in alle mogelyke stoffen gaatjes beopenrd waartan men de oorzaak niet kon ontdekken Zflfa het galacostuum vau den hniaheer en het zyden gewaad van diens echtgenoot kwamen vol met gaatjes Mi u was ten einde raad over de enorme schade die aldus werd aangarïobt en men wist niet of meo met kwaadwilligheid te doeu hsd Een der boiageaooten stelde zich ten laatste verdekt op en was daardoor er getuige van hoe bet jooge dienstmeisje de kamer binnensloop en met een klein bordourschaartje overa in knapte Du zoon dea huizes greep d baldadige die zeide dat het een manie was vvaarmede zy behept was Intavschen werd aangifte bij de politie gedaan De schade bedraagt circa f 2500 De rykspotitie te Eozendaal N B heeft op het onverwachts een onderzoek ingesteld in de woning van J B die te s Hage h gearresteerd ll H 18 18 11 11 11 88 11 86 11 48 11 61 8 56 J 88 18 68 9 81 9 51 10 89 10 88 10 48 10 49 9 50 10 11 8 17 4 416 57 8 56 6 81 10 17 10 80 7 10 10 84 8 84 17 7 18 8 48 10 41 8 60 5 18 5 7 8 9 4 11 07 5 80 7 61 8 6 Verscheidene gouden en jaweelen bezette Tonrwerj en werden in pen kist op den 7 oldpr gevonden en zyn in bealag genomen Hoogst waarsnbyolgif heeft men dos den dader in banden die da jongste inbraken en veelvuldige diefstallen t a Gravenhage heeft gepleegd daar al de gevonden goodeu en zilveren voorworpen vao die diefstallen afkomstig biyken te zyo Men seint uit Amsterdam aan de N R Ct Het slachtoffer ran den moord in de Van Eegbenslraat ïh herkend bel meisje heet Hen drika Beyer eo was dienstbode by de familie Teatenberg wonende Parkweg 66 Dit gezin bad eenige dagen geleden eene reis naar Duitiohland naar Frankfort a M ondernomen zoodat Hendrika zich alleen in de woning bevond dit vertelde zy ook gistermiddag aan een winkeljuffrouw in de P C Hooftstraat te Amsterdam by wie zy een rouwkaartje had gekocht eu die toen haar de hoed vsn de vermoorde werd getoond dit voorwerp ook t ratood herkende Hendrika hield verkeeriog met een ambachtEman zekeren J met wieo zy de afspraak had gemaakt dat zy elkandor wanneer de i JS ing van zyn werk kwam zouden te emoél open Dit gebeurde meer Hendrika tiep dan den gewonen wfg Parkweg Van Baerlestraat P C Hoofstraat Ditmaal ia zy van dien weg afgeweken misschien omdat zy het rouwkaartje brengen wilde aan eene vriendin io de Van Eegheostraat Het koopen van dat kaartje kan namelyk in verband staan met da omstandigheid dat haar vader acht dagen geleden gestorven iv Het is dus wel mogetyk dat eeoe vriendin baar na het overlydt n van deo vader eenige belangstelling had getoond en het kaartje dienen moest om haar daarvoor to bedanken De beminde van bet vermoorde meisje beeft Vrydag van 2 our a middags tot 10 onr s avonds by zijn baas moeten werken zonder ophouden zoodat hy aan de met Hendrika gemaakte afspraak geen gevolg kou neven Het schynt dat Hendrika aanvankelyk het plan had opgevat by hare familie op de Rozengracht te gaan eten doch later heeft besloten maar op den Parkweg baar eigen pot ie koken Hoe dit zy des avonds werd zy niet door baar familie gemist De vuil gedragen muts en het stuk van den mantel op bet lyk gevonden blykeo nu waarsebynlyk aao haar zelve te hebbeo toebehoord Beudrika had eene stiefmoeder eene zuster en een broertje van omstrreks 15 jaren De vryer der zuster werd getroffen door bet lu de dagbladen vermelde signalement d r vermoorde bij begaf z ch uaar het politieboreBD op bel Leidflche pleio eo herkende by bet lyk gebracht aomiddeliyk de zuster zijner hemindj Ook het l roerlje en andere familieleden dei vermoorde ook baar voogd zyn Zaterdagavond door de jaetitte ontboden en vereehenen Van twyfel ia geen spraak meer de stiefmoeder echter leefde dien avond nog in ouiekerheid Inluascheu zoekt de jo tilie voorJoopig zocdet vrucht naar den duder De kennissen en familieleden van het slachtoffer kunnen niet hft flauwate ücht over d misdaad verspreiden Het onderzoek naar den dader wordt oog steeds vooitnezet maar tot nu toe helaas zon der gevolg Tal van pertiooen i ordeo guhuord en ook zyn er eetiigen tydetyk in arrest ge ouden Zoo is er een man aangehouden die buiten de Ilaampoort met een valscheu baard liep maar by onderzoek bleek dat men hier met een min of meer onschaldige aauatellery te doen had Tot Zaterdagavond laat duurde het verhoor voort Een persoon van wien enketen beweerden dat hy verdacht had roodgeloopen in de bourt van de Van Eegheostraat werd telken i ondervraagd Vermoedens zyo er overigens maar zeer weinig te en hem In verband hiermee wordt aan de Tel c verzocht de volgende mededeeling te publiceeren 6 19 6 61 7 17 5 89 8 50 6 10 6 88 4 40 4 60 4 67 5 04 6 10 1 64 8 01 2 08 8 14 3 09 4 04 4 81 6 40 Jtnxht 8 88 7 60 9 9 88 Woecdan 8 68 8 11 üudavatai 8 19 Oouda 8 819 84 10 10 De oommisoaria an politie in dé3ai etif te Amsterdam verzoekt den persoon dia zich gisteren ZondBg Bvond omstreeks 8 nur io de P C HooltstraatWevond q daar zyn oog gevestigd hield op een persoon die daar min of meer verdacht rondliep en door aan lecbereheur werd uilgenoodigd mee te gaan naar den politief ost by het Concertgebouw zich ten spoedigste te vervoegen aan bet bnreau van politie op het L idiohepteio Het ia gebleken dat het slachtoffer bat roowkaartje dat zy gekocht bad in de P C bezorgd beeft by eene dame in den Parkweg die voor de varzending naar Düitscblaod zou zorgen Waarschynlyfc is zy toen op den terugweg aangevallen In verband met den moord in de Van Eegbenslraat is het van belang de byzonderheden nog ens mee te deelen van de io hoofdzaak reeds bekende aanranding die in dea avond van 1 December heeft plaats gebad Mejuffrouw Elisabeth Alida Jacobi begaf ziob dien avond als gewoonlyk van haar dienst in de Van Baerlestraat langs het hek vaa de yabaan naar de Daniël Ö tal perstraat waar zü woont Zy had reeds eeuigen tyd een man in een lange jaa voor zich zien loopeo die by een gedeelte waar geen lantarens staan de straat scheen te willen oversteken en naar baar toekwam flat sloeg toen juist negen uur 1b dat niet negen nor vroeg hy eu op het zelfde oogenblik baalde bij de handen uit zyn zaklteu stak haar tweemaal meteen scherp voorwerp iu deu arm en toen in de borat Üe laaiate stoot veroo zaakte een wond die later bleek niet ernstig te zyn Op hetzelfde oogenblik had de man e hter het Hebt van een fiets gezien eo ging hy aso deo baal Het was de heer J F Zweers nit de Jacob van Campen traat die tot reddidg opdaagde Hij bracht het verschrikte fpeiaje naar haia Van den dader was nietfi meer te bekennen Geiyk men weet worÖt vermoed dat da dader van deze aanranding ook de moordenaar ia Het gat in de japon van het meisje was ongeveer een centimeter lang Eigen Haard geeft met een bysobriftvao Mr J Kalff Jr een gewoon portret van Dirk Haspels en een afbeelding van den acteur in vier rollen Dezer dagen arriveerden te Patys twee Uuasiiche wielryders die de reis van Moskou per Qels hadden afgelegd Na ren rust van vyftien dagea zullen zy op dezelfde wyze o ar boD vaderland terugkeeren Onlangs overleed de Zweedache ingenieur Alfred Nohel de uitvinder van het dynamiet Het blykt dat hy een fortuin heeft cagelateo van 25 millioen guldan dat hy op een kleine 50 duizend gulden na geheel door het dynamiet verwierf Dat kapitaal wordt geërfd daor een broeder dte echter wel wat te goed had van da ontplofbare stof want by werd verminkt by eane dynamietontpIofiSng Door den faandelaagent van wien we onlangs meedeelden dat van hem door de administratie der posteryea 7 et strafport waa geheven van de bezorgiog van eene oningevulde en ongeteekende bestelkaart en die zich deswege by den minister had beklaagd is eeo achrijveo ontvangen van den directeur van het postkantoor aldaar Onder terugzending au 7 oent is hem van wege den minister onder wien de posteryen reeorteeren medfgedfeld dat de administratie niet in beoordeeling mag treden of de ter postbezorgiog al of niet het gevolg is van eene misvatting Bedoeld stuk had niet ala briefkaart doch ata ongefraukeerd drakwerk met 2 et strafport beswaar behooren ta worden 8 35 8 48 8 51 7 68 7 69 8 6 8 IS 8 88 67 10 40 11 18 A 11 t 18 87 10 59 11 80 8 63 6 17 6 87 8 84 6 41 6 47 5 S 7 7 86 10 4 3 9 87 9 47 9 84 10 01 1 07 5 47 7 46 8 86 Bovendien werd hem de wenk gegeven omzijne beateikaarten wat stevigheid vao papierbetreft niet voldoen aa de aiacben aaubriefkaa teil gesteld Tel Bultenlandscb Overzicht Na hefc Duittehe ia ook bet Fransche parlement tgegaan Vrocbtbaar is het afgeloopan parlementaire jaar in Frankryk niet geweest en het staat te baaiao of het nieuwe zittingjaar in dit opzicht betar sal zyn AIi da kamer half Januari byaenkomt ligt de onafgedane b rootiog weer op tafel en nu de drang tot beperking is vervallen ui er zeker wel niet te veel baast worden gemaakt en allicht nog een tweede roorloopig crediet noodig blyken In België is ds korte zitting al niet vracht baarder geweest want de maatregelen tegen da Bpeelwoade door den Senaat verordend oaten nog door de kamer worden goedgekeurd en inlleo daar natnoriyk niet voor bet volgende jaar van de orde komen Wel aal vermoedelyk in dit zittingjaar de wet op het contingent nog worden afgedaan een ontwerp dat Dooderdi na havigen stryd door de kamer is angenomen t Heeft er waarlyk een oogenblik gespannen zoo salfs dat by de beraadslagingen reeds da vraag besproken werd of als de minister van oorlogad interim de nederlaag leed ook de minister van spoorwegen zou zyo getroffen Maar door de aanneming van het ontwerp is men ontkomen aan het merkwaardige tooaeel dat een minister die op den eenen setel een votum van afkeuring kreeg een plaats verder in vo Ie glorie ton tronen Dat ar zoo hard gostredeB is om een ontwerp dat nn sinds 25 jaar alk jaar dikwerf zonder debat er doorging was natouriyk bet gevolg van de groete legerkwestie welke den katholieken oog steeds zoo zwaar op de aag ligt Niemand gedwongen soldaat was vooral io Antwerpen de verkieziagslenze geweest en daarvan werd door de soeial sten gebraik gemaakt om de beeren van de Antwerpsche bank te sommeeren die leuze getrunw te blyven Het ministerie en vooral deo minister Vandan pereboom in den steek ta laten dat stuk durfden de Antwerpenaars niet begaan maar toch moest een blyk van goeden wil wordaa gegeven en wel door een voorstel Coremans om het contingent terng te brengen op het cyfer van voor 1870 en dos de verhoogiag van 3300 man wetke na den grooten oorlog was vastgesteld weer ta doen vervallen Dit amendement werd met kracht bestreden door den waarnemend miniiiter dis het deaorganiseerend achtte Verder kwam hy op tegen de voorstelling alsof het mogelyk zoa zyn een leger van vrywilligers saam te stellen Oij hebt by de stembus beloften afgelegd zoo telde hy maar hoe dan als gij geroepen werd ta regeereo en toch sal bat vel noodig zyn dat gy da plaats inneemt van den minister dien gy verjaagt t Zoovar zon het echter Biet komen want niet 78 tegen 53 stemmm is bat regaeringsootwerp aangenomen Voor het oogenblik is da regeering dus gered maar naar verluidt zal het onlangs op deze plaats besproken ontwerp tot hervorming der burgerwacht ean steen des aanstöods blyken welke niet gemakkelyk te verwyderen is Te Hamburg koestert men nn nog slecbta weinig hoop dat de werkstaking voor Kerstmis gedaan zal zyn Het eomitó verzekert dat het reeds over fondsen beschikt voer heet d volgende week en san degebowde werkstaker moet zelfs een Kerstgave beloofd zyn De sooialistisohe Echo zegt at wellicht in den Rykadag een interpellatie gi faoaden zal worden over het inriehten van fchepen tot verblyf voor werklieden in stryd met bet reglement roor de vrybaven De Senaat beeft de resolnie der werklieden waarby deze de tasaehenkomst vroegen van den Senaat beantwoord door ar p te wyien dat z i de werkalakiog vermeden zou zyn indien de bonding der werklieden eene kalme overweging van iseheo en bezwaren niet onmogelyk genaakt had Da Senaat meen dos dat het da plicht dar warkitakarsiBomdadeiyk het werk te hervatten voer zoover daartoe oog gelegenheid is Daarom zon de Senaat ervoor zorgen dat de omstaadighadeo waarin de havenwerklieden varkaeren ten aanzien van loonen arbeidsvoorwaarden onderzocht worden teneinde in gemeeoscbappelyk overleg aventatele toestanden op te heffen Donderd had io da Dniteche Rykskanselary een sobitterend diner plaats gegeven door dan Rykskanselier Von Hohenlohe vereerd met da t enwoordigheid van den Keizer 6euood gd waren een getyk aantal leden van het Heirenhnis en het Huie van afgevaardigden in het geheel 60 personen Keakan wyo kneehts allea er svan fyn on ryk De gasten kwamen een half nnr voor het diner 7 uar n werden ontvangen door den zoon van dan Rykskanselierp Prins Alexander daar de f astheer beziggehouden werd door deo Keizer ia halfzeven van Potsdam kwam om met den Rykskanselier zaken te bespreken Hat diner dnnrde niet lang van halfacht tot halfnsgeo misschien om de beweeglijkheid van dan Kei i r Na het diner bleef de Keizer nog 2 nnr en liep van den een naar den ander om hier of daar over ta spreken Lang onderhield Z m lieh B t dan bnrgemeMler van Altena dr Qieie over da Hambni er werkstaking Algemeen werd door de gasten bewonderd het nieuwe portret van Bismatk door Lenbach eeo geschenk van den Keizer ter herinnering aan het vyf en twintig jarig bestasn vao het Ryk Bismarck is voor gestelk in kurassiersoniform leunende op zijn stok zooals men hem dikwyis zag zitten op een bank van zyo park een oogenblik uitruareod De kep wordt zeer geroemd terwyl zpoals dat meer geschiedt hy Lenbach het veidere gedeelte wat luchtig is behandeld Naar aanleiding van de interpellatie over de Hamburger onthallingen in het Hongaarache Huis van Afgevaardigden en het antwoord van den Hongaarsehi Minister president bevat de Weener Neoe Freia resse een blykbaar uit Friedricbsrab afkomstig ortikel Het heeft ten doel den Oostenrijker en Hongaren te dot n zien dat de Habsburgsotr Monarebie nooit trouwer vriend gehad beeft dan Bicmarok Daartoe wordt uiteengezet boe de Du tschRussiscbe overeenkomst van 1884 90 geen andere strekking bad dan een Fransch Russische coalitie tegen Duitacbland te voorkomen een coalitie die Ooatenryk Hongarya gedwongen zou hebben Duitschland gewapenderhand te hulp te komen Voorta wordt verklaard dat t de Oostenrykseb Hongaarsche ataatslicdeu van e overeenkomst niet alleen geweten doch aar ook goedgekeurd hebben De onderhandelingen door de verschillende mogendheden aangeknoopt om te komen tot eeo oplossing der Oosterscbe qnaeitie heeft zegt de Mstin een tweeledig doel betontWerpen van een plan tot het invoeren van politieke en administratieve hervormiagen het ontwerpen vno een plan tot invoering ao fieanciëele hervormingen Het tweede plan moet in zeker opzicht worden beschouwd als een logisch gevolg an het eerste Want eerst wsnnser men nauwkeurig heeft aangegeven welke veranderingen io het Turksehe bestuur moeten worden aangebracht kan men bepalen welke uitgaveti daarmede gemoeid zyn en by ein fioaneieele hervorming zal daarmede zeker rekeoiog moeten worden gehoadao Over de politieke en administratieve hervormingen sehynen de mogendheden het eens te zyn In het begin van Janoari mag men van die zyde een voorstel verwaebten Maar intosschen moet de Porte het hoofd bieden aan verschillende financieele moeilykbeden welke voor een goeden gang van zak n zoo spoedig mogelyk uit den weg moeten worden geruimd Men heeft daarom het plan gevormd de Porte in het bezit te stellen van het voordeel voottspruitend nit de conversie der OttomaaoEcbe teeoing van 1885 De jaarlykche schatting welke Cyprus aan Turkye moet betalen vormt bet waarborgfonds voor deze leeoing Deze schatting ia evenwel grooter dan het bedrog dat de Turksehe regeering ellf j r Toor deze leening moet besteden en wordt derhalve zeer goed mogelyk geaeKt jf het overschot dier schatting te joonièdii de noodzakehjkite behoeften vau het TöMN ryk of het te doen dienen als waarbor onda voor een nieuwe leening De verbitterioh in Spanje ontstaan door wat er iu do Vereen gde Stateu over Cuba gezegd wordt neemt niefc af de houding der beide Amerikaansche Ho ea veracberpt baar integendeel Naar men verzekert heeft de Spaansche gezant te Washington aan da regeering alhier getelegrapbeerd dat in eene conferentie met den ataataaecrstaris Olney deze hem verklaard beeft dat men zich in Spanje niet ongerust behoefde te maken daar president Cleveland de de onafbankelykheid van Cuba niet zou erkennen Naar de Tempacorreapondent te Madrid aan ayu blad meldt heeft de regearing eindeiyk op herbaalden raad van ver ehillende buitenlandsche regeeringsn besloten dea gouvernenr en de Spaansche party van het eiUnd Puerto Rieo er over te raadplegen of thans het tydstip gekomen zon zyn om de hervormingen in 1895 door de Spaansche Cortes toegestaan op bet eiland io te voeren Aldus wenschtbet bfgrgpelykerwyze de autonomista party aldaar De gODVerneur is ertoe geneigd maar de Spaansche party verzet zich De miaisterieele pers heeft consigne gekregen te zeggen dat de regeering de zaak overweegt maar de oplossiug scbynt nog niet heel naby ta zyn Wat Cuba betreft daar blyft de regearingvasthouden aao haar oorsproiikelyk plan eerlttonderwerping dan de beloofde hervormingso Intusschen zal zy hoogatwaarachynlyk vergunning verleenen tot het hervatten van denarbeid in da plantages R B O L A 2vl E 24 Professoren in de Medicijnen en doizendeti GonaeBkandigen hebben rerklaard dat do echte ziittserscho Pillen n Apotheker RICHAEÖf MllNüT een uitstekend onOTertrofFen laxeermiddel sgn omdat zg op lachte wgze werken zonder eenigen laat of pgn te veroorzaken I daarbg zyn zy volkomen onachadelyk en goedkoop Wie dus Igdl aan verstopping gebraike geen ander middel Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Centa in de Apotheken Hoofddepot F £ VAN SANTEN KOLFF Rotterdam NIEOWE ZKNDING Dassen Handschoenen ËN PARAPLÜIES A m OS Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van msterdanie 19 DECEMBER slotkn 98 97W Vrkrs 8 98 97 101 86 86 U U 94B 6 l 7 i 8V 8 104 67 69 19 9l l 110 96 43 100 96 51 650 625 100 Ci ion 1 139V 51 9 7l 90 138V n i 76 26 108 805 SSS 101 611 B4 152V 98 l O i 77 108 1087 101 182 i U ioi 60 ioov IS i 104 76 106 8V 11 190 3061 107 107 1087 103 116 121 170 3t 110 8 NBDiaLiND Cert Ned W S dito dito dito Sdito dito dito SHoNoia 0 1 Gen ll 188 l 88 4 iTALll Inschrijving 1863 81 6 OosTKNR Ot in papier T868 6 dita in zilver 1888 5 POEïUOAL Obl met ooupon 3 dito ticket S 83 BvsLATlD Obl BinneDl 1894 4 dito Gocona IfiBO 4 dito bü Eo the 1869 4 dito b Hope 1838 90 4 dito ÏD goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perp l schuld 1881 4 TuBKEij Gepr CoaT leen 1890 4 üfo leening eerie D Geo Ie niRg Berie C ZuidAfb Rbp v obl 1892 S 1 Minco Obl Buit i 1890 Venezuela 01 1 ioahep 1881 Amstebdau ObliiTflt eu 1895 8 ROTTEEDAM St d loeB 1894 S Neu N Afr Hwide tv aaud Arendah Tab Mij Cettificaton DeliKaatFohappij dit Am Hvpothoekb piindbr 4 Colt Mij der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr S a Nederlaudsche bank aand Ned Handetmnfttacli dito N W t PflC Hyp b pandbr 6 Rttt Hypotheekb pandbr 3V l tr Hypitheekb dito 3 OosTï NR Oot Houg bank aaod KusL Hypitheekbnnk pandb 4 Akibika Equ t bypoth pandb 5 838 Mflxw L t Pr L 6ti oert 6 Ned Holl lJ 9poorw Mij aanl My totExpl V Sl Spw aanil Ned LdiI Spoorwegm aand Nid Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 Italië Spoorffl 1887 89 A EobI S 64 l l Zaid Ital Sptrmü A H obl 8 PoLFN Waraohau Weeiien aand 4 RosL Gr Huse Spw Myob 47iBaHisrbo dito aknd Faalowa dtlo aand B Iwang Dombr Hto ann l 5 Knrsk Oh ABOw p kap obl 4 dito dito oblig 4 Amerika Cent Pao 8p Mij o l 6 Chic Voith W pr C v aand d to dito Win St Peter obl 7 Penverh Rio dr Spoi rert v a ÏUinriB Central obl in goud 4 LouiBT kSashvilUOert r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp n 6 Mif 8 KansM v 4pct pref aand N York Ontaaiofc West aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn Manit obl 7 UoPao Hoofdlijn oblig 6 dito dito I inc Col la hyp O 5 Oahida Can South Cert v aand Vin C Rallw Na Ie h d c O Amaterd Omnibus Mij aaml Rotterd Tramweg MHBta aand Neb Stad Amsterdam aand 3 Stad Uotterdani aan 3 BKLQiK Stad Antwerpen 18 7 Va Stad BruBsel 1880 S i HoNG TbeÏB ReguUr leseltBrh 4 OoiTENB StaatBleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje SUd Madrid 3 1 68 NiD Ver Bes Hvp Spibl oart Verbod invoer vee in BeJg ie Dt liüEGBMEEsTKB u J u la maakt bekeud dat vf o f 16 Decrmbe jl do B lgiBche gren ea slpchts geopsD l zijn voor rooderHD on schareu nit Nederland welke b itsnid zijn voor de slachtbsDk eo uitsluilead lani ii ile stations Es chrn Saelzaete Achel Visé en Hamout Goudo 21 December 1896 Do Uurgemeeeler voornoemd R L MARTENS BurgerlUko Stand ZsTenhuiien GEBOREN Arie ouders P Verhoef en M Prins Willemiinljo ouders T Marbeo en J van Vliet Tennis ouders P van den Berg en S de Jong Citbarina Maria ondera A J Berkelaar en M Kompier Willem Gerrit ouders W van Vliet en J Oom Tenntje ouders C Haak en A Meyer AdIjs onden J Klapwyk en M A v d Hoek Advertentiën Koninklij ke MaehioaleVabrlek DE MISBM VAN H N vanSchaik Co gevestigd te sOravenhage titpptentraat M en Oa naby de Begentesselaau Hoieveranciers tan Z VL den Koning 7an België INDIEmiYoEST g ebruikt de Allerwege bekrooDde WfreldbtroiDideSuperior DEÏÏIVEir Borst Bonig Extract I MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrijgbaar hy P H A VrOLFF Drogist Markt Qoucia E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gmia A BOÜMAN Moordnek i G BATELAND Bothop B V WIJK OtuUwatrr L a DE LANG Geheel eenigs sorteering AJNEIilK ORGELS Boowei eenvoudige als luxe soorten yoorhanden van af 80 Lerering onder 5 jaar schrifteiyice garantie Catalogus gratis D p tv nBaEEB ilRrSOftGELS ACCOORDCITERS Org elcandelabresen Tabourets mede verkryghaar 1 Zeer gesehikte Cadeaux PDIKE OUDB SCHIEDAMMER GENEVEE Jlerkt Verkrijgbaar bjj M PEETEK8 Jz N B AU bewyi ran echtheid iaoiwhet en kurk tteeds roor u I c r A u P Kis van den naam der Firma CHItPAM p HOPPE NIGHTCAP Hennep Enveloppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 uiet Firma bedrukt bij A BlUNKMAK ZN