Goudsche Courant, woensdag 23 december 1896

Woensdag 33 Decenjber J896 No 7154 35ste Jaargang m mm muw NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitgfave dezer Courant geschiedt dagelijks met Uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afaonderl ke Nommers VijF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BEKROOND UET GOUDEN MEDAILLES ERAEFEUEN HOU S Quina Laroche N Staalhoudende uioa Larorbe ii de meefit krachtige en versterkende KINA WI fJf Aanbevolen door tal van biuien en bmtenlandsche Geneeibeeren Verkrögbau in flesacheii 1 90 en 1 00 CKAREnEN TEGEN ASTHMA Oa inadaming Tsn den rook dezer Cigarettea ge ft den Igder a u Asthma terstond rsriichtiiig In Etui 80 en 50 Centi Salmiak Pastilles Een algemeen ata goed erkend middel by HtKt en Verkoudheid oplotaend en rerzachtesd Prga per fleschje 20 Cent Kbiipiusk HoLM Hoflereranciera Zeut DepOt te Qouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de mee te Apotheken en Drogiaten Terkrggbaar Een ware Schat Toor de ongelnkki e alRcbtoffera dar ZelfbeTlekking Onanie en geh4 jtta nitapat tingea ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIAiG HoUaudeche mt arSf met 27 afb Prga 2 ffulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deee ondea d lydt moet het lecen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyts daizend van een xekeres dood Te verkregen bg hetVerlagB MagaEJn te Leipeig Neuinarkt 34 franco tegen insending van het bedi w ook in postzegels en in eiken boekhandel in flolluid 7BMSCHE ST00M7EB7EBU III OlieiDiselie WassckeriJ TAN H OPPE HEIJIIEK 19 KruUkade Rotterdam ItbieTetaerd door Z H den Koning der Belgen floofildepat TOOr QOÜDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit voor het atoomen en Terven Tan alle Haarenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inriohüng voor het atoam n van plMhe mantela Teeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de itnwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetig geatoomd of geverfd worden onachadelgk Toor de gezondheid en rolgena ataal bewerkt Wegene nitbreiding der fabriekca zgn da prgwn 25 gedaald Te atoomen goederen als nieaw afleverbaar ia 3 dagen te verven goederen in eene week aRAm MACIA M8 DU FriDteiiips NOUVEAUTÉS WU Tenoeken de Damea die ons etUn reerd modealtKim TOor het Wlntara zoen nooli niet ontrangan hebben dit te willen aanvraiten aan II JULES JILOZOTAC Pirit Hetzelve wordt dan ngiand gratis n franoo toegezonden BestelliDgeD van af les ft a iic8 tt vui alle koatfln aan huia met 5 verhooging léixpiilltli itutur fi lozMduI I ËKilida Pfuk Tao A BRINKMAN h ZOON GELD ter leen tiangeboden aan iedereen mits goede borgen vooruitzichten of referentiën Minderjarigen komen niet in aanmerking Brieven franco onder motto Gii d a hAlgemeen Advertentiebureau de Adelaiarc Da CostaKade Q AmaUrdam i mwruTi Landsi AokerPain Expeller Wflt mwrunng tegen Jidii tegen ranen vut aU Wat j k ui te wfladen tegaa aL Anter ainlxpelier jhtmat ata U ii iedw hi jjjweT liiikBr PiiiiIxpBlÏBr Pnis so cent 7S oent m ƒ 1 26 de imsiL Voorlanden in d raawta Ipotiirten m by t A giolit t O t Bottenlani Te GOUDA bg A WOLfF Markt A l ien DE j LAAT en TAN SON apotheker Markt i Wie zeker zyn m d ftljlite Elkel CaCllO te ontvangen ksAawngesteld eo na vele proofuemingen iin den handel gelmmen onder den natm dea uitvinders Dr Michaelis verlaaidiL op de beste machines i in het v reldbë1 roemde Étabblissement vaq QebrJijStoll werok te Keulen elsche j J pTï2icfe eUy eikel e cao in Tieikanten bnaaen Deze EiktdpCacao is mf t inelk gpkookt een aangename gezonde dfank vMr dagelgksch gebroiti een STitheelepela T n I t pader toot een kop Choooj te Ala 1 geneeskrachtige drank b jglitiX rap diarrhee slechts inet water te gebruiken yerkrggbaar bgïde ToornaimiM H A j Apothekers p Va go j V K prtribnijea t 1 80if 0 0 90 TÖSS 0 nerulTttfa geA iroordiger yotf Béder land ianut MattenklMll Amsterdam Kalveistnat 108 Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grgze iiaren binnen enkele dagen verdwenen maakt het baar glanzend en zacht belet h aitvalleu en neemt de pelletjea van bet hoofy Êischt op den hals van en flacon t DÉrosii Verkrggbaar in lacona van 1 50 Jb f 0 8I bg I A CAl S fabr de Papiermolen te Oouiia TA5DARÏ E CASSÜTO is 25 eo 26 Decemberen 1 Januari NIETTEGOnSIILTEEREil 6000 Stuk uit d0 falliete maiia aener der eerita bniteDlandiohe ftlnriekflt OTer genom ne aoogenaamda Leger Paarden Oekens moeteo tegeo dan ipotpr s van fl 2 75 per Btak wordea nitrerkocht Deie dikke ORtliJtbare dtksiit zlja i wu m ala een pelt oa 140X190 om groot diu bet geheelfl paard badekkend met wol opgenaaid en breeda itreepao roorts een kleine partlf witte woUene Slaap Dekens groot 140X180 om wegena eeer kibiiio lachti door raklai bemerkkare fouten in h t waeibel aangeboden ad fl 3 S0 per stak Koitan anden h t dubbele MP DoMelUk rMeknrra b ateUlnceB worden M laaf 4 ToairMd itnkt teren oec iidliiii u kot aediic f ondag nmboura piompt uil B HnrwltE MaaBtFteliti Groota Slaat 81 r I Bil II11 M w l I II Stoom Automatische Walsen Ue abriek Amersfoort Voerbrood ifordt groolendeeU im ilo lietlS eMwhligite soorleo rogge eii vorder 1 van stokjes tan zadeo eo audero iuivaie bofilanOTaalec erraardigd i hierdoor een zoeï voedzaam gezond on smakeluk voer eu zeer goedkoop verkriigbaar IV Kff I 8 ot en 3 Kg 16 et dezB gewichten behaUe van kantbrood I worden gegarandeerd i vreemd bijmengsel gefnbrioeerd ia kd en voedzaam eii Terkrijgbaar 1 ot 4 Kg 26 ot en 6 Kg kantbrood Worden gega Qewoon Roggebrood ordi zooder eenlM dao ook buiteugeA ooD heerlijk Tau imaak ïeer g 1 Kg 6 et l Kg 10 et 2 Kg I M et deze gewicbteu t halve vd I randeerd Zoet Boggebrood wordt met de lyasie zMrIo tafolsitoop vervairjigd ia bliloi gegarandeerd gewlcbt van allééa met oavervalsckte volle beate 1 inovertreibaar heerlgk van amaak eo soorten tarwe gamatea ea bijzonder d pap enz en is verkrijgbaar depótliOuders mogeiï das geadverteerd wordt r CDS geadtorteerd worden r bij onze d potliottders en den firmanaam W U MËlJll e billUke vetfiooging der liner en sleonter makeui erftenties derawee vorige der heerlijk van smaak en Verkrijgbaar I 1 Kg 12 ot Oultschs Broodjes van 2 ot vordl melk vermengd en amaken overheerlijk I Geraspte Broodjes van 2 ot zijii j speciaal geschikt om by dioera te gebruiken Prima Tarwebloem wordt van de ijnl aanbovolac voor het maken van paanekoeken tuf Vi Kg pakjes van 9 ot Onze grijzen ziju voor alle plaatsen gel k en I nergens meer verlangen dan door Veranderingen der prijzen zullen dao ook eeratl Onze artikelen zijn alléén verkritel I wolke te herkennen zijn aan da met de fabrieke jj SltfG bescbUderdB depolborden en wagens T Firma Begeèr Welter FINALE nTVERKOOP A Contant met belangrijke prijsvermindering KEI TAL GLAS AARDEWERK lluisliitiidelijke eo Laxe Artikeleo Het oote aantal zenuwkwalen ran MnnwhoofdptjB if tot Aa Toorafrunde keuteekenen v n poplexie htrHoknoarte toe H earen nog iteMii Ua middalan door de madiiahe wetensobap Bangeivand Kent ata den nleaw t J komt oe aer tot d t ilj door hat gebrnik mskea van den eenvoadigatao w g aamelljk lun de liuld eene phyaMoflMha ontdekking gsdftui beeft die na hondetde proefnemuurta thana erar de rebeole werald TBrbraid li en terwljt itj la watenaelitppelljke kringen da boogata belancatalUBf tevena eana weldaad biykt t itjn TOor de aan sanawkwaJen lijdenda manaoüau Dm eeoeeswljze la ultcavosden door den gewezen Offlolar van Gewndbelt Dr Bonaa Weintaaan te VllHhofen en bsmat ep de onderrlndlng opgedaui In eane liO Jarlgra jpntktÜk D r waaaahlaw THii liet hottM eanBimal per da worAsn daartee aea blkt tfOum 4 r4e kola onuilddellijk aaa het Beanwyeetel medegredeeld Mei desa genaaiwilaa veiAan waAêUJk obitterenda raanltaten TerkrageQ eu aij maakte zooveel opganR dal van een teer i attriBdaV D jHivvuivuuB i BiuHitMi vsjkiagou Oil BIJ iua i BLti i uuvoH vuKNUK uBfc van een M oi r v n tu OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hari vaorkomlni aa Baeixlng binnen kortaa tyd reeda de Ua oxnk Tareobenen ia Dit boeUe bavat niet eUeai Toat kat mate publiek verataanbue verUaiirngMiomtrent het weien der nlenwero therapie en de zelffl in wanhopige ferallmi verkrunn uitwerking naar ook vindt men daarin varhandeliafen nit de aaadlMk blad van Ui van getnlftokrlfteii van heoggepli ntyïllalet f Parij raalTapiga Voor de redenea waarom wU aaniprijzen de voorkeur geven bovenverwijzen mj beltefd naar een derweken Ï ffi ill i J ïrk LMy ïi aaT deae öaëawljzëgewUd i Jiii aoomede £ SS Bplaatat jenaeiknadlgen onder weükë riiaüre atf dr pre rtiior aan de N yk1iBlah t Parijt raaRapiga fiRUient lOi SHIngrabar niid idr araktkearead niaaihair aae het krankilaaliaa leeilDht di Charaatea Saaffttarath Itr Calm ta ftettln Srdaimaaa ad r ra d ana bi idhlingae Dr f FereaHar gMaeaheer irraataar va hat kaapttaal ta Agen Sehalaraa Or Bakerlai kaataalButeafala Bad Erna Oartaa aad dr iflnaaahaar dlraalaur v gahrano theraBaulfaoha lariabtlie vaar leaaw Itjdara ta Parija ree 8t Heaeré 394 Ooaaal ven AiokoabaBb mad r ta Carh Dr Baakiah arraad ark Ie Zirknitx Uar4Ubaant Jaohl aiad dr te Waanan Dr O Beagaval Ie U FarrÜra Cera lid vea dei Contall Oantrel d byilèna at da Bant Ih Frankrijk en vele anderen j n Aan allen wier aamawieatel naeer ofmlnder aaaircdaaa Ie afaaa aVMraBaaunda nawaektlck l l lUdan waarvan de kent ekenen t n oHfonleeha haeldeljB wlèralBe labek hoafdpIjR bhnüeadraai greeta arikkalbaarhald HjaaBdheld ilaptlooiliaid MobamaHflÉa eareat ea eabe kaaedjki teaalaadi vaKler aUa ilekan die door beroert getiofTen wenien en nog lUden aan A ce rolgen daanraa leoak vn kflinlagtn onvtmogen tot apralen twera tongval naaielUk alftfcaa aUjfAu der gewrlohlae mat vaortdareada slja plaatiaNJk zwakte verzwakking van aebeegen eni a lU AÏe teaile eader geneeakanüf e behandeling geweeat rijn maar door de bekLude middelen ala onÜieniUngBeBen koodwateitanr wrijven eleotnaferen etoomlooi orieebadPa geengeaaalnfft lanlttenniiaer kwaal gevondea hebben en ten atotte zij die vrcee vcveelen voor beraerta en Aaaitee Ieden hebben wh u TereohlfnaeleB als zlcli aanhoudend angttlg voalan verdoovlag fa bat beefia been pijn met delcallgbeld Ikkariagaa aa denker wordsn voor de oooen drukkende plln eadar het veeriieefi tulzing In da eerea het vaalaa vao krlebeUng In e t het alapon van fhendon en voeten aan al Aeae ün oategortan van a a wUJdara aia oofc aau jongi nelijai lljrfsnde aan blaekiMht aa knabtekaaheW ook aan gezonde talk aan Jonga peraonait die veel mol hat hooid werken en geestellike reaeÜe wiïiiaa ToorkorooD wordt dringena aangeraden zich liet boven vermr tde werkje aan ta eahëlba hetVelk iD vra e keitatooi as n aneo verzonden Aaaatardana door n CLEKAN A Co Hoülgeweg 4S F B VBO ABfTESt K l rr Apotheker Korte HaeCataeg L I OBRY Jk POniON Oiidi gracht bij de GaarAbrDCTruD R t rdiun op de vgienniaoh me ili inale tentouiiüt llmK in de Or Weisemana aêbê Use doer Jorl met de Xilreren Mednillt brbruoud ooard oelig er is heb roor iedereen die eeu HARMONICA wil koopeu dezelve direct uit Amsterdam fin plaats ran uit het bailenland te ontbieden om reden dat men dan vrU ts van inkomende rechten en hooge porto 60 ets Om alle concurrentie het hoofd te bieden zin wji beiloten de HARMONICA welke wy tot nog toe i 3 75 adverteerden TOor SlCChtS 3 25 ran de hand te doen Deze verbeterde Reform Trtk ïlarmonka t zgn van het allerbeBle Doiteche fabrikaat en hebben een pracbtigen orgeltoon 10 toetsen open nikkelclaviataar 50 sterke stemmen 3voudigun dubbelen balg met 11 vouwen 2 registers en dubbele bassen De rouwen van den balg zjju van rernikkelde stalen hoeken voorzien Oralis wordt eeu zeer gemakkelgke notensehaal voor zelfonderricbt met dansen liarscben liedereu enz by iedere Harmoniea bijgevoegd Versending tegen rooruithetaug met 15 Cents en tegen rembours met 25 Cents verhoogiag voor porto Men ontbiede onzen ryk geïltustrrerden Catalogos Eeuig adres VeKsendhuis tUerkurt O PCHUBBRT Co Comm Maats imsterdaoi IM Z Voorburg wal 258 BINNENLAND GOUDA i2 December 1896 Bg kou besluit is de kapitein J van der Heer van het Ie rtgi ient infantbrie alhier kMchtens art 42 sitb § 2e der wet van 28 Augustus 1851 SuaUblad lo 128 op peasioen gesteld en het pedrag van bei peasioeD bepaald op t 153 $ i i jaara iJs r Delft Sept 1861f in ISlOt bg8t4 l bord geplaatst aaii bet teganwoordig boofdk fitoor der firma A H tleo te Delft als bewy t é nld r een bareaa rao verkoop tan tabak gyestigd Iwai i Gedureode den ty4 der Fraoache ovarbeerIching werd dao ta fcsbandal door den heer A Hilleo voor rekening tbd hst goareriiemeDi j edreTeo doch na herstel tLd bet Kouiogrgk der Nederlaoden weer voor haar eigen rekfliniag voortgezet Beroepen by de Ned Heffortnde Kerk te Arexaatb Geld de heer B Boers caod te Zaidland die voor Oodeohoo D heeft bedankt Te Stolwyk beeft sich een afdeeliog tid daa Boerenbond gerormd aanrankelgk met 17 leden et voornemen ïa om heden in de afdeeliogen vaQ de Ëarate Kamer dar Staten Generaal ean aanvang te maken met bet ouderioek ran de Siaatabegrooling voor 1897 Ue gemtente IJselmonde heeft eene vrg welvaranda arbeideribe vol king Van werkeloosheid ia er zelden sprake Echter moeten velen ban brood elders verdienen o a op de scheeps timmerw rveo onder Ridderkerk en onder Rot ardam Ua laatstan gaan te water naar hun bes emming en keeren ereocoo terug Gednreude den winter wil dat wat zegg n s mor gans en s avonds duisternis gnar en rnw weder te trotaeereo waarbg gezondheid en teven leer dikwyla in gevaar komen Wat de armen aangaat valt op te merken dat zg in vergelgki g lüet die ander ptastsen vrg goi3d worden bedeeld dank zg den rutmeren blik der Armbesturen o waar noodig de ofFarvaardigbeid der iiigezeteneD Meer welvaart en naar evenredigb id minder armen dragen ook het fannne er toe bg dat de toestand gunstiger is dan bg enkele nahnreo Door Tersohiliende damesvereenigingen worden na arme Bchoolkinderen van kleedtren voor f EULLb ÈO lli 56 Want ondanks het gebrek aan zonnescfa n wss da lucht oDsiodig helderder geworden er heerschte eeue zachte kalmto weldra trok ds grijze nevel van de toppen der bergen naar omhoog toodst de donkere dennen duidelijker legen de luobt afitakeu dan te voren eone verkwikkende lentelucbt vervulde het gehoele bosch met zijne majestuauEe slammen en de hokt groene at uikea toefdj op deopene plek bij het oude huis en werkte weldadig op de bloemen in den tuio die het voor het eent waagden hare knopjes vroolyk en geurig op te steken Het was een van die heerlijke echte lentedagen dis bet hart verrulUo met verlangen naar Goda vrge natuur en tevens met een gevoel van vrede en met zoodat er geen plaats meer overblyft voor twijfel kommer en verdriet Zoo ala gewooDlgk zat Dora ook thans weder bij het venster en zag droomend naar buiten in de rondom haar heeracheDde kalme natuur Voor bel eent sedert langen tyd was het alsof het jonge hart eindelijk weder vervuld wia van terngkeerend vertrouwen alsof haar oog met nieuw ontwakende bl jd iohap de verjaagde natuur gadesloeg Het was teer stil in buis en op de weide en io bet bosch De bewoners van Stocks waren voor het ent weder allen buiten aan het werk waar het tot nog toe door hit gare weder vartroagde werk alle zien terwyl de damesTereeiiiging Dorcas eii de Nieuwjaarscommissie zioh bei tot van arme huisgezinnen aantrekken Op eene hofstede oader Loosdreeht ia men aan bet lioren naar petroleum Oe put welke de oliehoudende vloeistof twrat werd zoo diep uitgegraven ala eenigszins fiogelgk was eo in dtfie week zal nu worden nagegaan tot welke urtkomsteu bet een en ander éoorloopig faeeft geleid Op 24 September brandde de fabriek voor machinale bontbewerking vun de firma B Schilte Zonen te Uaetstein geheel af Reeds tbaos dus Bog hionefl de drie maanden u zg eer nit bare ancb herrezen en zgo de werkzaamheden opnieaw in vollen gang Ter terechtzitting der Arrondissemeetsrecht bank te Rotterdam van Zuterdag werd voortgecet de behandeling der vóór 14 degen altgestelde zaak tegen F H Th 43jsar koffiehuiebouder aldaar Zooats men zich herinnert werd bg beklaagd van het feit als zou bg den 31 Juli Jl aldaar ter openbare terechtzitting voor burgerlgke zaken van but kantongerecht no ni in een procedure tusscben Johanna Theodor Van Bonn aln eischer en hem beklaagde als gedaagde onder een hem bg vonnia Tan 24 JuU 189G opgedragen bealiesenden eed monde iog peraoonlgk opeettel k Talschetgk eene rerklaring hebben afgelegd die in strgd was met de waarheid In deze bleek reeda dat getuige Yan Bonn als eigenaar van pand no 2 aan de Roeutgenstraat den beklaagde die aldaar een koffinhois exploiteerde in het boekhuis dat hg van den vorigen eigenaar den heer J Oa tenborg in mondelinge weekbuar had bg deurwaardersexpl jit had gesommeerd de woning te ootraimen Beklaagde voldeed niet aae deze sommatie en verklaarde voor dao knotonrechter gedagvaard bg deciaoireu eed dat bg bet buis per jsar gehunrd bad Deze verklaring werd door beklaagde pertinent staande gehoDd o hoewel hel verhoor van 7 getuigen aan het licht bracht dat de buur per week was gesloten en dat bek aagde dit zeer goüd wist Het t M achtte de feiten voldoende beWüzeti PU rf quireerd0 wet ens meineed een gevangenisstraf voor den tgd van één jaar Mr Joa Van Raalte befclaagde s raadaman concludeerde tot vry praak Rubnidisr tot schorsing der zaak io verband met de niet verscbg oiog van een getuige ii déiiharge Deze getuige de los werkman W Den Brok werd thHiis treboord Op den efd dien hg krachten eu alle handen Inapaudo Caro bad do wacht bij s ue jonge meesteres op zioh genomeu welke hij vooral sedert de laatste verschijning van den moordenaar bijna geen oogenbhk meer verliet H t i zoo als gewoonlijk naast haaren bad den kop op de veDsterbank gelegd als wilde by ook de omgeving van het huis in het oog houden Maar bij lag gestadig te knipoogen ea zgne oorea bingen slap langs zgn kop neder want er vertoonde zich buiten niets wat z ne opmerkzaamheid trok Er klonk geena enkele stem in het bosoh en men hoorde geeu ander geluid dan dat der wilde rogela die zich heden voor hst eerst weder op hun geraak schenen te voelen en hunne oude lievalingaplek met hun gejubel vervulden ËD waaneer zij al een oogenblik zwegen hoorde man niets anders dan het kloppen der specht eu bet murmelen van het door den aanhoudendeo regen gezwollen beekje Er lag iets toovarachtigs sohoons over de bergen en het bosoh over de opeaa plek en hut grijze huis en ook op het eenzame meisje scheen eene Icovermaobt te werken zoodat haar voorhoofd telkens al helderder en helderder werd en kaar oog eene uohte bigde uitdrukking verkriieg Fiindelijk vertoonde zi zelfs ean vroolgk glimlaohje om haren mond en speelde om de fijne rozenkleurige lippen als wilde het die een vroolgkeo luiden lach ontlokken ËQ ie daar openden zich de lippen en Caro keek xyne nu altgd zoo stomme meesteres met verbaasde oogen aan toen zjj hare ftjne band op zyn kop liet rusten en telde If Ja ja Caro dat was een goede tjjd toen wist gg nog niet vat ontronw was en ik kende nog geen sidderende angtt Hoe u het toch komen dat ik had afgelegd kou hg echter niet verklaren witi beklaagde meende dat bg moest weten D l dat er hg een onderhandehng met da huiseigsDftara uitdrukkingen zouden rgn gebezigd die er op wezen dat bet café per week verhuurd wan Het O M perniateerde derhalve bg tgo reeds genomen requisitoir terwgl mr Jo Van Saalle zich aan zgb pleidooi refereerde Merkwaardige nieuwigheden heeft onlangs een Bsrlgnscb professor dr Feaca in den Bund der Landwirthec weten te vertellen over da tabakscultnor op Sumatra die bg zeide uit eigen aanschouwing te kennen In de eerste plaats beweerde hij dat Duitaebers die cultuur Ie Deli hebben ingevoardf De heer J Nienhugn van Amsterdam dia de eerste concessie heeft verkregen en een gotid Hollander is zal zeker vreemd opzien van desa profeaiorale geleerdheid dia bem tot een Daitsoher oaturaliaeert Verder wist dr F te verbalen dal ofschoon da meeste plantages in bet bezit van otlandseba maatsebappgen zgo overgegaiïD men toch da tegenwoordige tabakscultuur op Sumatra alseen Duitscbe mag beschouwen De meestr admini tratenrs en verdere boofdbeamhten yu Duitscbers en nergens in bet bn tenland hoon mei zoofeel Duitfcb spreken als daar Ook hiw heeft men met een onware voorstelling te do De meeste administrateurs en andere béimbten zgn geen Duitschero £ iodelgk beweerde de professor dat bet met de Sumatratabakaü ver beid over een jaar of tien gedaan zal ign wegens de uitputting van den bodem en de oomogelgkheid om tgdig weder voldoenden boschgrond met een dikke humuslaag te verkrggen Zoo iets ia vroeger al herhaalüelgk voorspeld o a in net bekende crisisjaar 1890 91 toen men al het einde der tabakscultuur aankondigde Tocb is die voorspelling door de oogsten der volgende jaren gelogenstraft De vooroaamst 3 maatsebappgen hebben bovendien gezorgd voor voldoend terrein om den afgeplaateu velden 8 10 of zoo noodig meer jaren rust te geven en ze door bebosaching te verbeteren Deskoudigen hier te lande r ien dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat bet met de tabakscoltnar op Sumatra over een jaar of tien gedaan zal sgn In de afdeelingen der Tweede Kamer werden door enkele leden de bekende argumenten nog ecoa aangevoerd tfgen bet ontwerp tot wgsigiog van de proyincïale kifsdistricten Vele andere leden kwamen tegen die bedenkingen op van tnpeninsf dat de conscquenti van d Hg onophoudelijk deilk aan dien goüiloo ouden tijd f Vorder zeiile zij niets en hare gedachten en droomerijen bleven in baar hoofdje verborgen De too vermaoht duurde lutusscben nog altyd voort lu begon hare waugeii te kleuren zy verdreef het flauwo glimlachje mot van den mond maar liet het hoe langer zoo vriendelijker en gelukkiger worden Daarna leunde het blonde kopje tegen bet kussen vau den ouden znchten ziekenatoel de band gleed van den kop VHD den trouwen hond af en bleef zacht op haren sehoot ruiten en de jonge borst verhief zich in gelijkmatiger eo rustiger ademhaling Pb hond keek zijno jonge meesteres aan ntet eene zonderlinge uitdrukking in zyne groote bruine oogen 100 het lier had kujncn glimUohen dan zou hij h t nu zeker gedaan hebben tyo oog kon ochter niets uitdrukken dan trouwe gehrohtheid en vriendachop waarmede het arme dier zyne geliefde beschermeling zag insluimeren om mei ean kalmer en gelukkiger gevoel te ontwaken dan zij sedert lang gekend had Toen de hond zijne meesteres zoo rustig zag slapen roes hij langziam op om van den dorpel in de vensternis af te gaan en zich op den grond neder te vleien als een trouwe wachter aan Dora s voeten Buiten bleef alles zooals het dien dag geweest was het bosch was stil de vogcU zongen en de beek misohte Maar dj wolkeo begonnen zaohijes aan voort te drijven en door de blauwe plekjes die zich nu hier en daar begonnen te vertoonen daalde nu en dan een zonnestraal neder en drong tusscben de boomtakken door ia de nu tooveraobtig verlichte grosue dalen Daar reden twee mannen door het bosoh die ziab eiscbt hel bg de kiatwet aangenomen oauloiraielsel ook toe ta passen voor de Statenver kieztogen en dat de noodzakelijkheid der Pfitsiog voldoende ia aangetoond Terwgl de bfbtrgders siob vooral ook gmndden op de adviezen tan de Provinciale Staken van Noorden ZuidHolland wezen da voorstanders met heriunering aan bel uitnemend advies van den heer Biohon van IJanelmoode en aan de vroegere adviezen van de Staten van ZuidQulland er op dat dit college bet atelael van kleine districten had voorgestaan Verscheidene leden meenden zelftt dat daMinister in ign stelsel veel verder bad moetengaan JVIeo wees op a Oravenhage en opFriesland De willekeurige begrenzing derherk izing voert thans tot ceer ongclgke re sultaten Qad de liegeerlng da herziening zooveruitgebreid dat nooit meer dan 4 plaatsen geIgktgdig in het district behoefden te wordenvervald dan zou dit uit een tbeoratisoh eauit eea praotisch oogpunt de voorkenr hebbenverdiend Enkele ledan achtten eene algemeene herziening der provinciale districten noodig wegena de ooevenredighcdeo die langzamerhand xgu ontstaan door aanwas der bevolking Eenige leden hadden ernstig beswaar er tegen dat bg loting zal worden beslist naar welk nieuw district da zitting hebbende leden zullen overgaan Man mist daardoor eiken waarborg dat deie leden de zianswgze van de meerderheid der kieaera sallan vertegenwoordigen Liever zouden zij de Prov Staten ontbonden wdnscben te zien Enkele leden bestreden de eplitsiog van het kiesdistrict Middelburg en voorts kwamen enkele leden met klem op tegen de verdeeling van Dreple in 4 districten Als midden voorstel werd ai ogegeven een splits ug in de districten ten einde betere aansluiting te verkrggen met de p aatselgke toestanden De heer pgnappel beeft bij dit versliH eene t ota gevoegd ten befcooge dat bet bepaalde omtrent bet depouillement der stemhrieljea niet kan behouden worden in het voorgedragen stelsel De Jsva Ct meldt BlgkeoB mededf eling van den gouverneur rnkten io den nacht vao 19 op 20 November drie brigades muréchansnées nit om inoers viq de bgdrageo te Tjotlame tan zuiden vao Batoepoetih te arresteeren Een hunner werd gevangen genomen de andere ontsnapte Den 20n te 11 aur v m rokte het 3e bataljon infanterie van Koia Ratja nit terwgl om 12 udr e ÉHÉ gs 2 compagnieën vnn bet 15e bfttH jon van SamaliHui vertr ikkcu met m het iieerlgko weder eu de praoutige natuur omhen heeu verbeu den zy Heten hunne paardec langzaam gaan hoe verder zij kwamen hoe meer igtuisohen de bergen werdaa ingesloten te midden vanhet lieftilijke roon der dalen waarin de weideoschitterden als smaragd Het mos lag als adn taohttapijt voor hunne voeten de takken hogen met hunjeugdig groen beladen zoo dicht over hunne hoofdenbeen en da oude kroonen der rensaobtige boomentvierpen zulk eene dichte schaduw over den gronddat zij die ondanks de blauwe lucht daar boreu IQ eene zachte achemenfig hulden Ook reden debeide heeren met op gebaande wegen maar baddenom de houtveatery heen den groolen weg verlatenen redeu langs smalle voetpaden het boBoh dwarsdoor ï waren du bout esters won tug voorbg gegaanzonder zich öp te honden Kr wordt genoegd overmtj geredeneerd zeide baron Bruno dien wg iaeen van de ruiters hurkennen nik behoef mij welniet moer te verbergen ieder weet waar ik te vindenben maar waarooi zou ik mg aan ds nieuwsgierigeblikken van vreemden hlootitetlen Laat ons onzeoude padeu rijden waarmede alleen wg bekend zijn Vast en stevig zat d grg asrd nog op zijn breedgehouvd paard en hij die naast hem reed op dienfraaien bruinen hengst was zooals de lezer reedsvermoedt niemaud andera dan Hobert die ign oomook in die laatste weken van beproeving getrouw terzijda had gestaan nu eens io Breitenfeld gedurendedie langwgli e rechtzaak waar de t d den oudenman tang viel en waar hg mogelgk indien hg ignjougen vriend niet b zich had gehad onder al deonaangenaamhedea waaraan hJÜ ten prooi wm be swek n ion sgn Wordt vrtoi