Goudsche Courant, woensdag 23 december 1896

geleden gedaan dat hg een neutraal kabinet zou benoemen voor het uitwerken eener nieuwe grondwet In dat kabinet zal dan vermoedelgk de heer Simitaeh optreden als mintater presideut terwgl de overige ministers uit de drie politieke partyen zullen worden gekozen rtüei I I III i i I i i I iii i mn I II i i ii I iniimii iiiiiii nipiiiiii ülrecte Spoorwegverbindingen met GOIÜA Winterdlenst 1896 Aangevangen 1 October Titd van Crreenwlch GOU DA BOTTIHDA M 4 8 4 18 ItOTTBRDA M e O U D A lO ia 11 60 18 S7 1 40 1 44 1 64 S Ol S Ot S 14 18 47 7 43 8 S0 8 18 8 4610 1111 3518 881 86 8 44 3 40 4 10 4 83 6 6 187 18 7 68 8 88 8 8 10 17 1 41 4 38 8 18 8 84 10 3S 1 66 4 53 8 80 8 48 1V 48 8 00 6 04 8 88 9 68 8 18 8 18 9 4710 18 lVl 64 18 05 18 58 8 17 8 14 4 08 4 386 16 5 18 8 607 488 8810 1010 88 V T K E O H T G 0 n D A 7 60 9 9 88 10 16 10 38 11 38 IS S 8 08 8 68 4 46 8 14 7 68 8 08 8 07 10 848 11 10 88 11 66 18 84 4 18 84 8 88 10 848 18 10 46 4 84 8 88 8 8 8 84 10 10 10 68 11 10 IS U 8 46 4 87 6 17 8 88 8 41 8 48 11 10 8 0 I S A U TUCHT Uau U 6 S0 8 87 7 18 7 66 8 81 8 88 8 68 10 19 10 87 18 66 8 80 Oadtw 6 46 0 64 11 14 i 8 87 Wcwrdn 6 58 7 8 8 18 11 88 8 46 BtMfkl 8 18 7 48 8 88 8 64 10 6111 46 1 87 8 08 i Kur imiterdBin f Stopt Woenidag o o V D A A HSTEBDAU Oral 87 8 81 8 68 10 67 18 10 4 11 i Anrtardu C 8t 8 14 8 87 10 68 1 8 1 18 6 16 Itapt to Nootdoip LaUacbendam ao Bla jk Krauwag as Hakaadoip tltSTIBDA ll e 0 V D i Asatardan O Bt 7 16 8 16 0 10 48 34 Ooida 7 88 8 8 8 14 10 10 ISJl 18 88 46 Laat ta Oonda SaUgaia ol maat aaamt aa aiat op 10 17 10 i lue hst doel de TgeDdelyke bootden te Ttrjegen die ÏD het gebergte besoideD Mfimpreb oebg de sshailpluts vao toekoe Tjoet Lamteiigab een kandoeri Koadeo hoadeo met bet oog op bDDD8 fiienwe plaDoeQ Oase troepeo kvemen juist ter plaatse toeo alle spgsea gereed etoDdeo de v and Tlocbtte en de oederzettiag werd rqrbraod Aan oaae sgde werd teveoegevaariyk gewond de ËaropeeBohe faaelier Marieo terwgl du sergeant Lebbe eo de iuselier Telkanip aiot tereiiigeTaariyk gewond werden Een Amboineeaebe faaelier en een iolaDdflche ioeelier werden licht gewend Buitgemaakt werden een beaamontgeweer 2 Toorlaadgewereii en 1 doaderbas Op 16 NoTember bad de bografeois van Radje Pakeh plaats oadat bij monde ran den Tooroaamiten Oetama Teogkoe di Laoggo in bet byzjjn Tan tuekoe Hoesio di Gedoog radja Eeljik en de patoe s het loootje ran radja Pakeh alfl opvolger was aaugewezen onder Toogdg ran tnekoe Hoesia onder controle ao Tier patoea a Door den UgercomraandaDt ii bepaald dat bet 3e bataljon te Atjeh bet eerst in aanmerking aal komen oóx te worden b wapend met de eeretdaage te verwachten repeteerfïeweren In verband hiermede worden nu alle manschappen van dat bataljon dagatyka geoefend in de behaidetiog van die geweren Da beer H E VerKhoor te Delft is beBoemd tot bniteogewoon opxicbter bg de werken van den Rotterdamecben Waterweg Vrgdagmorgen brandden bg een feilen wind en streage konde in het 107 neter boog eu V s nor ten zuiden van Landeok gelegen dorp Flieiz 27 huizen af waaronder de pastorie en twee logementen 46 gezinneD werden door dit onbeil dakloos Uit den wgden omtrek arrirearden xeven Terachilleade brandweerkorpsen die echter nieti konden uitrichten omdat de straalpypen en de anigboizeo diohtvroren Eerst tegen deu middag slaagde men er in den brand te beteugelen In het geheele dal luidden de stormklokkeD Sneeuw in t buitenland Wg aittan hier niet alleen ouder de sneeuw Wat wg thans hebben ia slechts een staartje van betgean ooeo oostelgke uabaren gisteren on eergisteren reeds ontvingen Vooral in de Fagnei en de Ardennen heeft het zwaur geaaeenwd Te Spa ligt de soeeuw ter hoogte van 20 oM in de straten Bniten de stad zgn de wegen eoo goed als onbegaanbaar geworifen daar op vele plaatsen de sneeuw rnim 50 pM hoog ligt Het verkeer toescheu de stadj en het station wordt onderhouden door middel Tan sleden Ve e dorpen in de Fagnes evenwel sgo door ophouging van aoeeow bgna onbereikbaar In de Ardennen neeuwt bet thans aog zonder ophouden De wilde zwgnen verlaten door den honger gedrefon de kreupelbosechon en zwerven in geheele troepeo door de vlakte Zij wagen ticU zelfa tot lo de onmiddellgke nabgheid der dorpen en richten op bet Told de grootste verwoesting aan net ongeluk in de Pargsche opera Seuige maanden geleden had tgdeos de Toorstelliog ia de Pargsche opera een ong nk plaatq doordien een tegenwicht van de groote eleetriech licbtkroon losraakte e door een plafond in de zaal viel Ter zake ran dit ongeluk dat noodlottige gevolgen had werd de lampenist Flearj we gons manslag door onvoorziehtigbeid gerechte yk vervolgd Sergiateren prak de rechtbank hem echter vrg op grond d t de beklaagde als eenvoudig lampenist geen verstand kon hebben vao een electrificbe geleiding en alzoo niet kon weten welke gefaren noodwendig moesten ontstaan wanneer door het versigten of verteren Tan Gouda Meenbeoht Nieawerkerk OapaUe Botterdan Eottardam Oapelle Kienwarkerk Moordreritt aada de isolatie eener geleiding een contact lot staod kwam Aanvaakelgk was er sprake van dat de ingenieur dit dete geleiding aanlegde ia reeb ten zon worden aangesproken doch het bleek dat de man was overleden In Engeland is de sneeuw reeds in de vorige week baar opwachting komen maken In ZuidLincolnshire in Berkshire en in het dal van de Kennett is de grond met een wit kleed bedekt Ia Langholm ligt de sneeuw dris foet dik Toch heeft de vorst ook daar doorgezet al was het in minder hevige mate Woensdag wees de thermometer nog 11 graden onder het nulpunt Vrgdag was bg tot 6 gestegen Ook in de districten Bedford Biggleswadf en Luton vriest bet flink Liet gs biteft reeds voldoende draagvermogen voor een beperkt getal acbaatsenrgders en de gsclaba beramen reeds wedstrgden In de ItnliaaDsche Alpen sgo zware sneeawvallen voorgekomen Ken kantoorgebouwtje behooreode bg bet station Sermone is verpletterd waarbij echter geen persooolgfce ongelukken zijn te vermelden Maar op den veg van Cuneo naar Valdien zgn eenige werklieden onder een sneeawboop begraven Uit Frabkrijk komen berichten van zwaren aneeawval en bittere kon Ook te Fargs heeft bet geaneeuwd De directeur van de figksbaok te Cooatans Ludwig Hegele is sedert Zaterdagmorgen verdwenen Men weet niet of hg voortvluchtig ia of zich van kant beeft gemaakt £ r ia een te kort in de kas van 350 000 markt ontdekt Uit Frankfort wordt ader gemeld dat de filiaal der Conslanzer bank aldaar voorloopig is gesloten Ds verduisteringen aa den direotear moeten ocgeveer een half millioen bedragen waarvoor de directeur ain het boofdkantoor te Karlsrjhe verantwoorde gk ia Ds voortvluchtige beeft het geld in conlaoten by ziob Men meldt uit Amsterdam Ook gisteren heeft het onderzoek der justitie geene belangrgke resultaten opgeleverd vele personen zgo gehoord en bg het Igk der vermoorde gebracht ook it weder de psrnooo opgeroepen die eerginteren avond reeda door den commissaris is ondervraagd Thans werd bg dezen benr een dolkmee gevonden aan welke omstandigheden echter voorloopig geen gewicht gehecht kan wordeo Gisteren ib door recherobenrs een Onderzoek bg da voornaamste phutografen hier ter stede ingesteld om zoo mogelgk een portret van êü gesignaleerd en cana in banden te krggen De geschiedenis van hit rouwkaartje is no ook opgehelderd Bendrika had dit willen zenden naar Frankfurt a M waar een broeder van hare mevrouw overleden was Thuis heeft zg het kaartje van haren naam voorzien ec daarna beeft zg het bg familie vao hare mevrouw op den hoek van de Van Eeghen straat gebracht zoo kwam het dat zg bg uitzondering haren weg stadwaarts langs die straat vervolgde Wat men te weten is gekomen omtrent het gedrag en de relatiën vao de vermoorde Iaat tot op dit oogenblik geene andere onderstelling toe dan dese dat zg het slachtoffer is geworden van een krankzinnige 11 12 18 18 IS SB IS Sl li S l 4 19 i 3 17 4 415 67 66 8 S1 10 17 10 80 7 10 10 34 8 34 6 17 7 18 8 48 10 41 3 50 6 18 6 7 84 8 4 11 07 f 7 11 S M £ ien knaap van 16 jaar te Leeuwarden heeft zicb schuldig gemaakt aan inbraak bü nacht in de directie keet van de in aanbooii ggode boterfabriek aan bet Nieuwe kanaal Hg wiat met een ngpta ig bet slot te verbreken van een kist waarin een gtildkiatje was geborgen Ook dit werd geopend waarna de jeugdige misdadiger zich meester maakte van de daarin voorhunden ruim f 177 Uit vrees voor outdekking begroef hij het geld in de nabgheid in den grond en wierp het kistje in het kanaal Het mooht hem echter niet baten Men was beoi spoedig op het spoor eo hij zit reeds in voorloopig arrest Nur wg vernemen zgn in den laatclen lijd belangrgke onregelmatigheden ontdekt in bet beheer der gemeente Dieden Hangende bet onderzoek naar die onregelmatigheden brak in den nacht van den 4en op den Sen December jl op de secretarie der gemeente brand uit In verband met een en ander heeft de justitie uit aHertogenbosch reeds tot tweemaal toe een instructie in do gemeente Dieden ingesteld Ndbrab Vroeger waren vergrootglazen dnre voorwerpen zg moesten alle geslepen worden en dat kostte tgd en arbeid Na ze gegoten worden kan men voor enkele guldens goedu en sterke krggen Toch zgn de dure de wereld nog niet uit pas is er een afgemaakt van 500 000 francs al bet glas dat dienen moet als objectief iu een sterrekgker van bet nieuwe observatoriom te Yerkes Chicago Het eiachto twee en ean halfjaar arbeid Het is eea van de grootste tot nu toe gemaakte obJMitieven rnim 1 meter in middellgn Dat van dea kyher t Mendon bg Pargs ia 0 74M Het glaa dat te Pargs onbewerkt f 95 000 kostte heeft na sigpen polgsten en monteeren eene waarde van bgna 2 ton gekregen Het kostbare stuk wordt uit de werkplaats van Alvan Clark Cambridgeport Masaac ha setts goed met laken en flanel omwikkeld vastgezet iu voerende kisten en in het midd ngedeelte van den salonwagen vastgesjard naar de p nats zgner bestemming gebracht door vier personen Naar aanleiding van ene missive van den minitter van binnenlandscbe zaken aan de commisarissen der koningin in de provinciën 7gn de burgemeestara nïtgenoodigd een overzicht iu te zenden van de aitga 6a der gemeenten over 1 95 wat betreft dejaarwedden van de b orgs meent era den hurgerlgken staod het bevolkingsregister de politie sohntterg bet armwezen verplicht middelbaar en booger ond rwgs na aftrek van de snbsidiëa of andere inkomsten door de gemeenten voor ieder onderwerp ontvangen Staten Geueraal Ie Kaubb Zitting vao Maandag 21 December De Berste Kamer hervatte hare werkzaamheden onder voorzitting van den beer Geertsema oadate lii wegens ongesteldheid vau den beer van Naamen Na trekking der afdeelingcn giog de Kamer tot heden nit en Bigkens het bg de Eerste Kamer ingekomen overzicht van de in de Wflt ootwer en tot vB 8tsteltiDg der Staatabegrooting roor 1897 gebrachte wgsigingen bedroeg de raming bg de indiening f 137 272 041 65 Z i werd gedurende de chriftelgke gedachtenwisseling door de Kegeering verhoogd met f U510 285 45i en verminderd met f 40 110 08 blgft verhoogd met f 1 470 175 37 Zg was altoo bg den aanvang der beraadslaging gewirden f 138 743 117 024 Qedureade de beraadslaging in de Tweede Kémer werd de begrooting verminderd met i 53 200 en verhoogd met f 36 925 blgft verminderd mat t 16 275 zoodat de begrooting it toegestaan lot een bedrag van f 138 726 842 024 De raming der Middelen voer het dienstjaar bedraagt f 133 954 965 z ia door de Regaeriog verminderd met f 2 591 000 en verhoogd mii f 60 000 blgft verminderd met f2 531 000 Dd Middelen zgn dna in bet geheel vastgesteld op f 131 393 965 aoodat de begrootiog van uitgaven de raming der Middelen overtreft met f 7 332 877 02i StateD Oendraal 2e K um Zitting van Maandag 21 December In deze z tting kwam de suikerwet aan de orde 4 S0 4 67 1 4 5 11 6 10 6 8 8 60 7 86 6 80 10 8 44 I 8 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 DEN 8 0 4 04 4 88 6 40 U A A H go 6 46 7 80 Voorb 6 68 Z Zegw6 Z T M 8 17 Gnuda 8 88 7 60 Utrecht 8 88 Woerdan 8 68 Ondawater g Qouda De heer Bastert verlangde verlnging van den accijns tot f 20 eo ten behoeve der raffi Dadergen eea invoerrecht op rawe en geraf fineerde suiker Zonder een en ander beeft bet ontwerp voor hem waioig aantrekkelgks De heer T deman erkende de voordeelea van bet entre pots ttitsel maar vindt de premie per 100 kilo niet te boog Ook acht hg een maximampremie van 23 ton een te sterken terugtred vooral tegenover hetgeen ket bnitaolaad deed Hg beto gde dat da landbouwer door de fabrikanten oiet slechter wurdt behandeld dan tders De heer Zglma kwam op voor de belangen van den landbouw die door dexa eeoaydige bescherming in den druk komt Bg acht een vaste premie voor elke kilo suiker het aenigs afdoende middel Ook beide laatstgenoemde sprekers hebben bezwaar tegen bet oatverp zooali het daar ligt Da beer Hintsen verdedigde ov r het algemeen de voorgedragen regeling omdat sg geleidelgk de protectie opheft ofschoon hg meent dat bet belang der protectie nog te hoog is De heer De Kam bestrefld het ontwtirft in het belang der ibdustrie eo van den landbonw De heer de tJoer betoogde dat de bietencultuur zicb in den laatstea tgd onmatig heeft uitgebreid door een ongezonde protectie Er moet eene natuurlijke verhoudiog terogkeeren tot de overige landbouwproductie Heden voortzettiog Om een meisje Op de Slaakkade te Rotterdaoi oOtstood Vrgdag avond tassehso twee broers van 21 en 19 jaar die om hearten mst een meisje van 18 jaar waren uitgeweest nit minoengd een hevige Tech partg De jongste werd d or den ander met zoo n geweld tegen de straat geworpen dat bg bewnstelooH bloedende oït eene wonde aao iet achterhoofd bleef liggen Men scbrgft aan de N U Cc De quaestie oi dienst bg het reaerve kader is dienst in den zin der nationale militie en das en broeder recht op vrgstelliog geeft is niet alleen niét oieaw doch feitelgk reeds in hoogste instantie in toestemmenden zia beslist Immers werd bg koninklgk besluit van 31 Maart 1896 aan eenen loteliag van de liehtiog 1896 die zicb op 31 December 1894 vrgwillig bg het veaerva kader had verbonden vrgstellisg van dienst bg de militie toegekend op grond van e gen dienst art 47 4o der wet luidende als volgt Vrgstelting van den dienst bg de militie wordt verleend aan den loteling dievdorden In Jannari vao bet jaar waarin hg voor de uiilitie werd ingesohreren bg de zeemacht bg bet leger bier te lands of bg het krygsvolk in V Rgks ovtirzeescüe besittingen in dienatvis getredefa en ziob oog ia dienst bevindt c Waar na bg K B is uitgemaakt dat de dienst bg het reservekader onder deze bepaling valt staat het ook vast dat aan dien dienst recht op vrgxtelling wegens broederdienst moet worden ontleend Art 48 der wet toob bepaalt dat vrgstellrofr wordt verleend aan den loteling wiens broeder iu een lageren rang daa di n van officier dient of gediend heeft hetiij bg de militie hetsg als vrijwilliger bg da teemacht bg het leger bier te lande of bg het krggsvalk ia s rgks overs esobs bezitiogen Tengevolge van dienstneming bg bet reservekader kan ten hoogste de graad vau adspiraoi vaandrig worden behaald welke raag onmidddlgk onder dien van 2e luitenant is geplaatst zoodat de dienst hg het reservekader aligd aan den eisch van art 48 voldoet 7 68 7 68 8 0 8 18 8 88 8 86 8 48 8 61 10 40 11 18 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 3 8 10 7 86 8 6 1 80 10 4 10 68 8 37 8 17 87 84 41 6 47 47 60 ü DA 8 87 47 8 64 10 01 10 07 7 46 8 86 10 4 4 46 8 18 1 48 4 7 46 48 8 48 11 10 8 18 Bg kooioklgk besl tiit van 16 deaor opge nomen in de StaatBeoarant van 22 deier is op de voordracht vaa de ministers vsd oorlog en vaa binoealandsche laken bepaald dat in het jaar 1897 in de provinciën Qronjngeo Drente en Noord Brabantaen keuring zal plaats hebben van paarden die Toor den krggidienst geschikt zgn Ta Parga haeft eau atodent io de mediejjaan ÏQ MD woordeowiaaaliog ya vader een kogel door dan bale geseboten De vader die nog laaft weigert zyn zoon aan te gered en bawaart een hardnekkig atiliwggan Zaterdagmiddag bad ta Apeldoorn de begrefeDia ptaata van wglau den len lait der int 0 I leger M Neelaeöer De Igkkijt waa met kranaen overdekt Zeer velen woonden de begrafenis bg under wie ook generaal Dejkerhoff Iinit kolonel Notten voerde hel woord en Bchetate Neelmeüer als een flink aoldaat aan goed men ch en joviaal kameraad In un mgn te Reacbiti O llieië heeft een ontploffing ptaata gehad waardoor een groot deel der mgn in brand raal te Yolgeoa officieele beriebtea zgn 36 personen gedood 8 ernstig gewond en 27 vermist dus naar alle waarachgnlgkheid ook dood Buiteniandsch Overzicht De Hambnrgpche werkstaking dnart voort Met 7265 tegen 3671 stemmen is door de warkstakers in de vergaderingen van Zaterdag aldus besloten Het latere bericht waarin de toestand gaostiger werd voorgesteld berustte op een misverstand hierdoor teweeggebracht dat bet centrale oomité der werkstnkers Vrgdagavond met de looncommisaiën vergaderd besloten had in de werk stakers vergaderingen ie adviseeren tot bet aannemen van het voorstal van den Senaat Dit voorstel Zondagocbtend onder Boiteol Nieows medegedeeld was het gevutg van een kennisgeving waarbg de werkj eversboad den Sen at verklaarde niel tot onderhandelingen te willen orergaan teozg de ifjerkstaking onvooiwaardelgk geëindigd weid Legien het bekeade Ud van den Rgksdag voerde ZaterdagoellAWod in een werklieden vergadering het wofird namens het comité Hg gaf den raad de voorstellen vaa den Senaat aan te nemen maar voegde er bg dat indien de werklieden ten volle den moed banner overtoiging bezaten eo zicb sterk genoeg achtten om ontberingen te verdragen ook voor de aanstaande weken bet ondersteuaingsfonds nog voldoende was Alteen zou nien zich dan io geldelgk opzicht geheel uitpatten Hg liet het aan de vergadering o er te beelisseD Ygf sprekers bestreden toen bet voorstel vaa den Senaat een werkman die in bnUereo geest sprak werd nitgejouwd In de vergadering waarin Legien sprak werd bet advies vao het comité beslist afgewcze en er werd zelts gemord tegen de leiders In t geheel zgn vgf vergaderingen gfbonden men had zelfs de posten ingetrokken om allen gelegenheid tf geven hun atem uit te brengen Terwgl h t bovengemelde advies van bet oomité en de looncommiesiëo met 47 legen 39 stemmen was genomen werd in twee werkstakerstvergade ringen dit advies aaagenomea met 1321 tegen 565 en 1682 tegen 385 in drie andere verworpen met 2475 2370 en 1470 tegen 421 97 en 150 sfemuen Te za eo 7265 tegen B 3671 vóór Ër zgn dni nog een elfhonderd warkstakers P a lichterecbippers verklaarden Zondag afzonderlgk te willen vergHdereo ten einde over bun verdere bonding te bestisaen Reater Rcint dat in deze bgeenkomst door meer dan 2000 personen bezocht met algemeene stemmen besloten is met de overige werkstakers eennge zind te bl4 ii eo den arbeii niet te her tten De werkataker schgnen uu bezield mal deo wanhopigaa moed vau liedeo die weteu dut zg strgden voor een verloren zaak De verbittering is er niet op verminderd door de hoadiag van de werkgeveri en van den Senaat en door de woorden des keiaers aan het feestmaal bg den rgkskanaelier dat de keiier zóó sprak was niet te verwonderen au men wist boe Bötticher over de werkstaking deukt maar z t de Daily Chronicle men heeft eenige moeite om zicb te herianeren dat dezen kuizer in den aanvang zgner regeering zelfa socialis tische neigingen werden toegeschreven Da ongeregeldheden door de warkstakers gepleegd nemen nu echter een ernstiger karskler aan Yrgdag alleen zgn 21 stakers in becbtenis genomen TomMann heeft namens bet lentrale comité van den ioternaliooalsn bootwerkerswond nog een manifest uitgevaardigd waarin hetongd wordt dat de toestaud te Hambnrg ook voor Ëngalaad van groot belang is bet is een zaak van eer zoowel als vao voordeel voor de werkliedea Te Hamberg ii elke vreek 8000 pond Doodig bet grootste deel van die som komt nit DaiiBcbland zelf maar ook in het baitenlaad behoort nen bg te dragen Da ItaliaaDBohe Kamer beeft Zaterdag de apanage van ééa millioen lire voor den Eroonprins goedgekeurd en tevens den Koning ofBaieel door den Voorzitter voor zgn toewgdtng doen dankzeggen Zooals men weet beeft al Umbarto aao den juinisterpresident DiRudioi te kennen gegeven dat bg zgnerzgds hetzelfde badrag van zgn Civiele Lgst aan den Staat ierag zal gaven Wel eiscbten da radicalen Imbriani ett Faroni dat da Karaari zeire de Civiele Lgst formeel met dat bedrag verminderea en dus e koniaktgke vrggevigbeid io een blgvende verplichting veranderen zou wel trok de socialist Costa tegen bet koningschap in liet algemeen geweldig los maar de Voorzitter ontnam laatatgeaoemde het woord en de ministerpresident zette deze gebeala stelselmatige oppositie flink op haar numm r Da motis van Cameron die zulk eea opechuddiag teweegbracht in New York is in Spauje zeer kalm opgenoman Wel is men ntet gesticht over de hooding vaa den Senaat der Vereenigde Staten maar men vreest niet oor ernstige verwikkelingeo Een redacteur van dan t Herald c bracht Zaterdag een bezoek aan den eersten minister den heer Caroovas del Castillo om ign meeniog ta vragen over de houding der groote Bepabliek aan de overzgda van deu Oceaan De Spaanscbe mioistor zeide dat hg geen oogenblik had getwgfeld of de motie zoo worden aangenomen maar tevens achtte bg het niet denkbaar dat de Kamer van Volksverl euwoordigers zich mat de staatkunde van den Senaat zou vereeoigen £ a zeker aal president Cleveland zich niet laten afbrengen van deo weg dien bg eenmaal heeft ingeslagen zoowel de President als de minister Olney zijn voorstanders van een bezadigde politiek De vacÉntie der Kamer c zaide Carnovas nog zal aan de afgevaardigden den tgd geven tot nadenken Mocht de Kamer evenwel de motie Gamerón aannemen dan ben ik zeker dat president Cleveland zgn veto zal uitipreken lumiddels ziï de rege ring ia Spanje niet stil De heer Carnovas wist nog niet of het Boodig wezan zal de Cortes in buitengewone zitting bgeen te loepen dit zal eerst door bet verloop der omstaud gfaeden duidelgk worden Zaterdag ia een buitengewone bgpenkomat vao dea ministerraad gehouden en na afloop daarvan had Canovas eene langdurige bespreking met de ministers van buitenland che zakeb en vaa oorlog De mioisters honden bet verhandelde in die conferenties streng geheim Toch weet men te Madrid reeds med te deelen dat er plannen besproken zgn om op Coba en Porte Rioo poliLJeko en administratieve hervornungen in te voeten Men nieent dat dit aanleiding zou kannen geven tot een gedeeltelgke wgziging van het miuiBterie Van andere zgda wordt daarentegen gemeld dat besloten is elke dasd van de Ver enigde Staten door een krachtige houding te beantwoorden De minister van Marine moet Zaterdag reeHg geseind hebben aan de directeuren van maritieme en particuliere weil ven spoedig voort te werken aan de on stapel staande schepen en alles voor de bewapening gereed te maken Spanje zal geen conflict uitlokken verklaarde Cunovaa maar ik zal geen enkele kreuking der sonvereioe rechten van Spauje dulden Ik zeg dtt zonder ophef en met volkomen kalmte maar ik ben b slotan woord te honden Tot het Spaaoeche volk h eeit Cauovas het verzoek gericht de maatregelen der regeering niet te bemoeielgken door bctoogmgen Tot nog i fe heeft daa ook geeti enkele di mrnntraiie tesen de Vereenigde Staten in Spanje plaats gebad De Fransche bladen staan voor zoover betreft het voorstel van den Amerikaanschen senator den heer Cameron grootendeels aan de zgde der Spanjaarden De conservatieve Figaro de reactionoaire Ga lois het liberale Journal des Débats de royalistische iSoleiU en de republikeinsche Temp8 zgn algemeen van oordeel dat bet voorstel Cameron indien het werd aangenomen slechts een noodelooze nitdaging van Spanje zoa zgn waarvan niets goeds te verwachten is zelfs niet voor de Cubanen Verschillende toongevende Eogelacbe bladen zgn dezelfde zianewg e toegedaan Zoo zegt o a de iMorning Post Een dozga voorstellen als dat van Cameron zouden iudieo zg door beide Huizen met een meerderheid van twee derde deel der stemmen werden aangenomen den president nog niet de verplichting kunnen opleggen om het eiland onafnankelgk te verklaren wanneer hg ïulka uiet wenacht £ a de Daily NewB Het aangroeien van het Amerikaansche jingoisme verschaft alleen den vgaaden der Vereenigde Staten genoegen De Daily Chronicle echter aohrgft Ala het voorstelCameron in beide Hnizea werkeIgk met een meerderheid van twee derden der stemmen zou worden aangenomen ei de president zou weigeren dienovereenkomstig te handelen zou het Congres den president volgans sectie 4 van artitel 3 in staat van beschuldiging kunnen stellen of als het nog vlugger wil handelen den oorlog aan Spanje kanneu verklaren volgeus alinea 11 sectie VIII van artikel U De Servische minister van onderwgs de heer Kowatschevitob heeft ontslag gevraagd en ontvangen De oorzaak moet gelegen tgn iu onoenigheid met zgn collega s en de woordvoerders der radicale partg De koning heeft nog niemand in zgn plaats benoemd waaruit men de gevolgtrekking maakt dat eerstdaags een groote verandering in het kabinet zal plaats ifie gevolgtrekking krggt een scbga van WMurheid door de venekenng wnigen tgd NIEUWE ZENDING Dassen Handschoenen EN PARAPLÜIES A v n OS Az Kleiweg E 73 73a OOODA Beurs van 20 DECEMBEE VrUrs slotkra 8 V 897 98 1 98 97 971 101 86 86 i 84 84 24 68V eav i 987 98 104 8 WV lll 957 43 100 967 61 6ÖU 625 68 1007 64 Bi 10 7 1 9 189 51 9 Vl 99 18 9 75 25 103 9lV ïos j 883 7 23S lOlVa 61 54 u ISiV 98 i 607 l l 77 i liia 1087 1U2 101 1387 z 11 u lOl i 50 lOO 13 1 1047 z 757 106 U u 11 190 2057 107 107 l 103 116 131 170 31 110 NEUliiu iND Oerl Nod W S 8 Uto iito diro 8 dito dtlo Hito 3 Uoi 0111 Oil 6budl t88l B8 4 IT LIE IaschrijviQ 1863 81 6 OoSTKNR 0 l mpapior 1868 6 ltt3 m zilrer 1868 6 PoBTOnAL Ohl met coupon 3 dito ticket S RusUNO Obl Bmnenl 1804 4 dito GocoM 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bg Hope 1839 80 4 dito iu goud loeu 18JS 6 dito difp dito 1884 5 SPANrt Porp t oliulil l 88l 4 TOEIMI öepr ConT leon 1890 4 Geo leening aorie D Geo ld nisg lerie C ZviuikFi Bep r ubl I89i i I ITeiico O il Buit 8 h 1890 6 Vekkzubla Oil 4on iap 1881 Amsteedam ü iluHteu 1885 3 RoTTEiUAM Stid Icea 1894 3 Ned N Afr Hamle aï aand Arondab Tab Mij CeitifiMloa DdliMiateohappij ditj Arn H polbeokb pin Ibr 4 Cult M der Vorsteul aand j aGr Hypolheokh paadbr Sl g Vedtrlaiidsrbe bi filf aatid j NeJ Han lelnia tBoh dito N W i l o Hyp b paiidbr 6 tti tt Hypotheokb pandbr 31 Ltr Hyp lljeekb dito S l j OoSTK NE Oo l H ng bank aind BUBL Hyp th iekbai k randb 4i AuKBlKA Ëqu t bypotb pmdb 5 M x L G Pr Lo eert 6 i NlD HoU IJ Spoor V g aanl M tut Bipl ï 8t Spw aand Ne 1 ud fpoorffegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito I m dito 5 ftALiB Sooof 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spivnuj A H oU 3 PoLrN Waraohau V eenen fturjd 4 HusL fir ttu j Spir Mijobl 47 Balt srho dito aand Fastowa dito aand 5 IwanK Dambr dito aau t 5 Knrak h Aiou p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ameïika Cent P i Pp Mfl ohl 6 Ohio It lorth W pr C v aand d to dito Win Si I eler obl 7 Denver Si ttio Gr Spm rert v a lUin M Cfti tral obl in goud 4 I ouiaï S aabvill Cort v aand Meiioo H Spu Mij Ie liy i I Mus Kansas V 4pcl pr f aHnd N York Outasiu V e8t aand dito Penn dhio obllg 6 Oregon alif Ie hyp in goud fi 8t Paul Minn Manit obl 7 Uo l ao Hoofdlyn oblig 1 diti dito 1 nic oU luliyp O 5 CaNida an South ert 7 aand VEV C Kall ütNa loh de OI Amaterd Omnibus Mg annd Rutterd Tram ug M ats aand Ned Stad Am lerd in aauil 3 Stad Ho lordira aan 3 BlloiE Slad Antucrpt u 18 il t Stad llrussel 1686 S l IIONQ Theisi Regullr Gesull cb 4 I Oosten Slaatsl eu g 1860 5 K K Oo t ü Or 1880 S Spanje Stad Madrid 3 Ik 8 N tp Vi r B i Hvp 3p H eert Op ZATEUDAU 20 DECEMBBU zs het PoEtkantoor te Guuda geopend 7ya Van 7 30 8 30 m en van 11 30 m 4 30 Gedurende deze aren zullen ook Spaarbankzaken behandeld en po tpakketteo ter verzending aaugenoitieti worden Van 11 30 2 30 bestaat gelegenheid tot verzending en ontvangst van gelden per postwisaal en tofc aaubiedjng en afrekening van kwitantiëo De bestelling der bfievoDpist zal ditmaal plaats hebben pameiyk te 7 10 m 1 10 n 6 10 a da bestelliaif dar pakketposfe tweemaal te r 30 m en 2 30 a Op den la Kerstdag Vrgdag 25 December wordt de dienst uitgevoerd als op Zondag De Directeur van hft Postkantoor VOaSTEK TTiiinrHriCX r Toepassing der Veiligheidswet De UUROIÏMEESTËlt van Gonda maakli bekend dat duör Z E den Minister van Wa lerstaat Handel en Njjverbeid is lastgeatald den vorm der kennisgeving bedoeld bg art 12 en dien der opgaven ba eld bij de artt 13 an 27 der Veiligbeidswet van den 20 Jnli 1895 Staatsblad No 137 en dat een exemplaar dier modellen op de Secretarie ter inzage voor belanghebbenden is nedergelegd Gouda 22 December 1896 J 9 Bnrgemeesfer voornoemd K L MARTENS BurgerlUke Stand GEBOREN J8 Dee Nicalaaa oadera N Brni niks en J Zwiaenborg 19 Maria Petronella oqdsr H P Herfst en J M Broer 20 Marinns ouders J Valk en C Vordél 21 Dienworlie ouders J van Dam pn M £ MichnSlia Josiua Jacoba onden J FIni en J M Pot OVEELEDEN 19 Dec B W an a Pavoordt 80 j 20 J 0 de Ei t 21 m 20 J Rabouv buiavr van D de Rdnda 28 j R E O Xi A i B3 24 Professoren in de Medicijnen en duizenden Geneeskundigen hebben verklaard dat de echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RIOHABD BRANDT een uitstekend onovertroffen laxeermiddel zgn omdat zg op zachte wyze werken zonder eenigen la t of pgn ta veroorzaken daarby zyn zy volkomen onscbadelyk en goedkoop Wie dos lydl aan verstopping gebruike geen ander middel Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepot F E vAi SANTEN KOLFP Rotterdam Advertentiën FOIKE ODDB ruia a UUUJ3 m SCHIEDAMMER Merk NiaHTCAP Verkrijgbaar bij M PEKTERS Jz N B Kh bewgs ran eohtheid u cacliet en kurk ateeds roorzies van ien naam dar Firmi i 4 p Hoppe i 000 stuks jo falliete massa eener der t builenlaadidi ftbn r V genomene soogenaamde Leger FaaFden Dekens i n tsgeii den potpry van II 1 76 mt A A wl t Deis dikke oiullilbare dekens liJn o warm als so i l ca 140X190 OU groot da et paard bedekk nd ïïï wTopgnaaid en 3 breeda Ireepen voort een kleine pkrill Witte woUeneSlaapDekéns l et weehel aaagekoden ad 3 B0 per tuk mdJA ibele N Sri 5 j a ïïrs Si B HiumltE Maaatitlaht Groot staal s HennepEnveloppen 2 2 S0 en 5 de lOjDO iiiei Ifiriua bedrukt bij